Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004

pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              Nr. 251 din 31 mai 2004
              MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
              Nr. 409 din 1 iulie 2004
              MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
              Nr. 2.275 din 8 iunie 2004
              MINISTERUL APARARII NATIONALE
              Nr. M 115 din 9 iulie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 704 din  4 august 2004

    Avand in vedere prevederile art. II din Legea nr. 462/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, al art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, al art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor si al art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, aprobata si modificata prin Legea nr. 389/2001,

    ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, ministrul culturii si cultelor si ministrul apararii nationale emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          p. Ministrul de stat,
                          ministrul administratiei si internelor,
                          Toma Zaharia,
                          secretar de stat

                          p. Ministrul de stat,
                          ministrul economiei si comertului,
                          Georgeta Molosaga,
                          secretar de stat

                          Ministrul culturii si cultelor,
                          Razvan Theodorescu

                          Ministrul apararii nationale,
                          Ioan Mircea Pascu

    ANEXA 1

                          NORME TEHNICE
privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Persoanele fizice si juridice care detin si/sau comercializeaza detectoare de metale sunt obligate sa obtina, in prealabil, autorizatia inspectoratului de politie al judetului, respectiv a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul, si sa se inregistreze la aceste autoritati.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Protectie si Paza.
    (3) In vederea detinerii detectoarelor de metale de catre personalul de specialitate atestat si inscris in Registrul arheologilor, acesta are obligatia ca, inainte de a obtine autorizatia prevazuta la alin. (1), sa obtina avizul prealabil emis de Ministerul Culturii si Cultelor.

    CAP. 2
    Eliberarea autorizatiei de detinere

    Art. 2
    (1) In vederea obtinerii autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale, persoana fizica trebuie sa fi implinit varsta de 18 ani si sa depuna la unitatea de politie prevazuta la art. 1 alin. (1) urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
    b) buletinul sau cartea de identitate (xerocopie si original);
    c) actul cu care se dovedeste ca solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie si original);
    d) chitanta emisa de unitatile C.E.C., din care sa reiasa ca a fost achitata suma de 100.000 lei reprezentand taxa pentru autorizatie;
    e) certificat de cazier judiciar.
    (2) Nu se elibereaza autorizatia prevazuta la alin. (1) persoanei care este cercetata sau arestata pentru savarsirea infractiunilor prevazute la art. 23^2 si 23^3 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, sau care a suferit condamnari pentru asemenea infractiuni.
    (3) Detectorul de metale va fi detinut si utilizat numai de titularul autorizatiei.
    (4) Instrainarea detectorului de metale se va face numai dupa ce a fost radiat din evidentele unitatii de politie.
    Art. 3
    (1) Eliberarea autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale de catre persoanele juridice se face pe baza urmatoarelor documente:
    a) cerere-tip, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
    b) buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al institutiei, precum si ale angajatilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (xerocopie si original);
    c) statutul societatii (original si xerocopie);
    d) actul cu care se dovedeste ca solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie si original);
    e) chitanta emisa de unitatile C.E.C., din care sa reiasa ca a fost achitata suma de 200.000 lei reprezentand taxa pentru autorizatie;
    f) certificat de cazier judiciar pentru persoanele prevazute la lit. b).
    (2) Autorizatia va cuprinde denumirea, sediul si datele de stare civila ale reprezentantului legal al institutiei, precum si caracteristicile de identificare ale detectorului de metale si va fi insotita de tabelul nominal privind angajatii autorizati sa utilizeze detectorul de metale.
    (3) Detectorul de metale detinut de catre o persoana juridica va putea fi instrainat in conditiile prevazute de art. 2 alin. (4).
    Art. 4
    Autorizatia de detinere a detectoarelor de metale se elibereaza solicitantului dupa 10 zile de la depunerea documentatiei prevazute mai sus si are forma si continutul conform anexei nr. 4 sau 5, dupa caz, la prezentele norme tehnice.

    CAP. 3
    Eliberarea autorizatiei de comercializare

    Art. 5
    Agentii economici care comercializeaza detectoare de metale trebuie sa aiba prevedere in acest sens in obiectul de activitate al societatii si sa fie autorizati conform legii.
    Art. 6
    In vederea obtinerii autorizatiei pentru comercializarea detectoarelor de metale, agentul economic solicitant va depune la unitatea de politie prevazuta la art. 1 alin. (1) urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;
    b) actul de inregistrare a societatii, impreuna cu statutul (copie si original), din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;
    c) actul de identitate al administratorului societatii, precum si ale tuturor persoanelor angajate ca vanzatori de detectoare de metale (copie si original);
    d) chitanta din care sa reiasa ca a fost platita la C.E.C. suma de 300.000 lei reprezentand taxa pentru autorizatie;
    e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor prevazute la lit. c).
    Art. 7
    (1) Spatiul destinat comercializarii detectoarelor de metale trebuie sa aiba un afisaj stradal cu denumirea agentului economic si a obiectului de activitate si totodata sa fie prevazut cu sistem de alarma ori sa se incheie contract de prestari de servicii cu o societate de paza si securitate sau sa aiba paza proprie permanent.
    (2) Spatiul de comercializare trebuie sa fie folosit in exclusivitate pentru comertul cu detectoare de metale.
    (3) Ofiterul de politie caruia i-a fost repartizata lucrarea de eliberare a autorizatiei va verifica, inclusiv prin deplasare la fata locului, indeplinirea de catre solicitant a criteriilor minime de autorizare, intocmind o nota in acest sens.
    Art. 8
    Autorizatia de comercializare a detectoarelor de metale se elibereaza in termen de 10 zile de la depunerea documentatiei complete si se emite conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme tehnice.
    Art. 9
    (1) Orice modificare privind sediul sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizatia trebuie comunicata unitatii de politie care a eliberat autorizatia, in termen de 5 zile de la data producerii acesteia, in scopul efectuarii modificarilor in baza de date.
    (2) Autorizatia de comercializare poate fi retrasa, pe o perioada nedeterminata, prin dispozitie a sefului unitatii de politie competent, atunci cand se constata ca nu sunt respectate prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, si ale prezentelor norme tehnice.
    Art. 10
    Autorizatia de detinere sau de comercializare a detectoarelor de metale este emisa de ofiterul de politie care indeplineste atributii pe linia protejarii patrimoniului cultural national, numit prin dispozitie a sefului unitatii de politie competent, iar inregistrarea se face in registrul special constituit.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

                                   CERERE
formulata de persoana fizica pentru obtinerea autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale

    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................., judetul ......................................., telefon ......................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ................. nr. .................., eliberat/eliberata de ............................................ la data de ..............., CNP ..................................., pe baza documentelor prevazute in Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, va rog sa imi eliberati autorizatia de detinere a detectorului de metale marca ........................, seria .............. nr. ......................., pe care l-am cumparat de la ..................................., cu sediul in ............................., dovedind cu actul ............................................................., urmand sa-l folosesc la ...................................................... .
    Mentionez ca am luat cunostinta de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003.

    Data intocmirii ..................       Semnatura ........................

    ANEXA 2
    la normele tehnice

                                  CERERE
formulata de persoana juridica pentru obtinerea autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale

    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................., judetul ................................., telefon ............................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ....................., eliberat/eliberata de .............................................. la data de ..............., CNP ..................................., reprezentant legal al Societatii ......................................................., pe baza documentelor prevazute in Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, va rog sa imi eliberati autorizatia de detinere a detectorului de metale marca ........................, seria ................... nr. ......................., care a fost cumparat de la ..................................., cu sediul in ..................................., dovedind cu actul ........................, urmand sa fie folosit la ..................................................... .
    Manipularea lui se face de catre .......................................... .............................................................................., angajati cu contract de munca ai societatii.
    Mentionez ca au luat cunostinta de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, atat reprezentantul legal al societatii, cat si cei care manipuleaza detectorul de metale.

    Data intocmirii ..................       Semnatura ........................

    ANEXA 3
    la normele tehnice

                                  CERERE
formulata de agentii economici pentru obtinerea autorizatiei de comercializare a detectoarelor de metale

    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................., judetul ................................, telefon ............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ....................., eliberat/eliberata de .......................................... la data de ..............., CNP ..................................., reprezentant legal al Societatii ...................................................................., pe baza documentelor prevazute in Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, va rog sa imi eliberati autorizatia de comercializare a detectoarelor de metale de catre societatea comerciala sus-mentionata, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003.
    Mentionez ca avem magazine de comercializare la adresele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Gestionarii acestor magazine sunt numitii:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Data intocmirii ..................       Semnatura ........................

    ANEXA 4
    la normele tehnice

    Antet
    Nr. ......... din ............

                                 AUTORIZATIE
de detinere a detectoarelor de metale de catre persoanele fizice

    In baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, se autorizeaza pentru detinerea detectorului de metale marca .............................., seria ........................, domnul/doamna ..............................................................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............... nr. ...................., eliberat/eliberata de ........................ la data de ....................., CNP ..................................... .

             Inspector-sef al inspectoratului de politie judetean
                  (Director general al Directiei Generale de
                      Politie a Municipiului Bucuresti),

    ANEXA 5
    la normele tehnice

    Antet
    Nr. ......... din ............

                               AUTORIZATIE
de detinere a detectoarelor de metale de catre persoanele juridice

    In baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, se autorizeaza pentru detinerea detectorului de metale marca ..................., seria ........................, persoana juridica ..............................................................................., cu sediul in ..................... ...................., inregistrata la ............................... sub nr. ...................., reprezentata prin domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliata in ............................................, judetul ........................., posesor/posesoare al B.I./C.I. seria .................. nr. ..................., eliberat/eliberata de ............................. la data de ................, CNP ..................................... .

             Inspector-sef al inspectoratului de politie judetean
                  (Director general al Directiei Generale de
                      Politie a Municipiului Bucuresti),

    ANEXA 6
    la normele tehnice

    Antet
    Nr. ......... din ............

                               AUTORIZATIE
                 de comercializare a detectoarelor de metale

    In baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, se autorizeaza pentru comercializarea detectoarelor de metale persoana juridica ...................................................................., cu sediul in .............................................................., inregistrata la ................................... sub nr. .................., reprezentata prin domnul/doamna ..........................................................., domiciliat/domiciliata in .............................., judetul ............, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ...................., eliberat/eliberata de ............................................. la data de ......................, CNP .......................... .

             Inspector-sef al inspectoratului de politie judetean
                  (Director general al Directiei Generale de
                      Politie a Municipiului Bucuresti),SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2275/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2275 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu