Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004

pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              Nr. 251 din 31 mai 2004
              MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
              Nr. 409 din 1 iulie 2004
              MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
              Nr. 2.275 din 8 iunie 2004
              MINISTERUL APARARII NATIONALE
              Nr. M 115 din 9 iulie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 704 din  4 august 2004

    Avand in vedere prevederile art. II din Legea nr. 462/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, al art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, al art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor si al art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, aprobata si modificata prin Legea nr. 389/2001,

    ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, ministrul culturii si cultelor si ministrul apararii nationale emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          p. Ministrul de stat,
                          ministrul administratiei si internelor,
                          Toma Zaharia,
                          secretar de stat

                          p. Ministrul de stat,
                          ministrul economiei si comertului,
                          Georgeta Molosaga,
                          secretar de stat

                          Ministrul culturii si cultelor,
                          Razvan Theodorescu

                          Ministrul apararii nationale,
                          Ioan Mircea Pascu

    ANEXA 1

                          NORME TEHNICE
privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Persoanele fizice si juridice care detin si/sau comercializeaza detectoare de metale sunt obligate sa obtina, in prealabil, autorizatia inspectoratului de politie al judetului, respectiv a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul, si sa se inregistreze la aceste autoritati.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Protectie si Paza.
    (3) In vederea detinerii detectoarelor de metale de catre personalul de specialitate atestat si inscris in Registrul arheologilor, acesta are obligatia ca, inainte de a obtine autorizatia prevazuta la alin. (1), sa obtina avizul prealabil emis de Ministerul Culturii si Cultelor.

    CAP. 2
    Eliberarea autorizatiei de detinere

    Art. 2
    (1) In vederea obtinerii autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale, persoana fizica trebuie sa fi implinit varsta de 18 ani si sa depuna la unitatea de politie prevazuta la art. 1 alin. (1) urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
    b) buletinul sau cartea de identitate (xerocopie si original);
    c) actul cu care se dovedeste ca solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie si original);
    d) chitanta emisa de unitatile C.E.C., din care sa reiasa ca a fost achitata suma de 100.000 lei reprezentand taxa pentru autorizatie;
    e) certificat de cazier judiciar.
    (2) Nu se elibereaza autorizatia prevazuta la alin. (1) persoanei care este cercetata sau arestata pentru savarsirea infractiunilor prevazute la art. 23^2 si 23^3 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, sau care a suferit condamnari pentru asemenea infractiuni.
    (3) Detectorul de metale va fi detinut si utilizat numai de titularul autorizatiei.
    (4) Instrainarea detectorului de metale se va face numai dupa ce a fost radiat din evidentele unitatii de politie.
    Art. 3
    (1) Eliberarea autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale de catre persoanele juridice se face pe baza urmatoarelor documente:
    a) cerere-tip, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
    b) buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al institutiei, precum si ale angajatilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (xerocopie si original);
    c) statutul societatii (original si xerocopie);
    d) actul cu care se dovedeste ca solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie si original);
    e) chitanta emisa de unitatile C.E.C., din care sa reiasa ca a fost achitata suma de 200.000 lei reprezentand taxa pentru autorizatie;
    f) certificat de cazier judiciar pentru persoanele prevazute la lit. b).
    (2) Autorizatia va cuprinde denumirea, sediul si datele de stare civila ale reprezentantului legal al institutiei, precum si caracteristicile de identificare ale detectorului de metale si va fi insotita de tabelul nominal privind angajatii autorizati sa utilizeze detectorul de metale.
    (3) Detectorul de metale detinut de catre o persoana juridica va putea fi instrainat in conditiile prevazute de art. 2 alin. (4).
    Art. 4
    Autorizatia de detinere a detectoarelor de metale se elibereaza solicitantului dupa 10 zile de la depunerea documentatiei prevazute mai sus si are forma si continutul conform anexei nr. 4 sau 5, dupa caz, la prezentele norme tehnice.

    CAP. 3
    Eliberarea autorizatiei de comercializare

    Art. 5
    Agentii economici care comercializeaza detectoare de metale trebuie sa aiba prevedere in acest sens in obiectul de activitate al societatii si sa fie autorizati conform legii.
    Art. 6
    In vederea obtinerii autorizatiei pentru comercializarea detectoarelor de metale, agentul economic solicitant va depune la unitatea de politie prevazuta la art. 1 alin. (1) urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;
    b) actul de inregistrare a societatii, impreuna cu statutul (copie si original), din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;
    c) actul de identitate al administratorului societatii, precum si ale tuturor persoanelor angajate ca vanzatori de detectoare de metale (copie si original);
    d) chitanta din care sa reiasa ca a fost platita la C.E.C. suma de 300.000 lei reprezentand taxa pentru autorizatie;
    e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor prevazute la lit. c).
    Art. 7
    (1) Spatiul destinat comercializarii detectoarelor de metale trebuie sa aiba un afisaj stradal cu denumirea agentului economic si a obiectului de activitate si totodata sa fie prevazut cu sistem de alarma ori sa se incheie contract de prestari de servicii cu o societate de paza si securitate sau sa aiba paza proprie permanent.
    (2) Spatiul de comercializare trebuie sa fie folosit in exclusivitate pentru comertul cu detectoare de metale.
    (3) Ofiterul de politie caruia i-a fost repartizata lucrarea de eliberare a autorizatiei va verifica, inclusiv prin deplasare la fata locului, indeplinirea de catre solicitant a criteriilor minime de autorizare, intocmind o nota in acest sens.
    Art. 8
    Autorizatia de comercializare a detectoarelor de metale se elibereaza in termen de 10 zile de la depunerea documentatiei complete si se emite conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme tehnice.
    Art. 9
    (1) Orice modificare privind sediul sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizatia trebuie comunicata unitatii de politie care a eliberat autorizatia, in termen de 5 zile de la data producerii acesteia, in scopul efectuarii modificarilor in baza de date.
    (2) Autorizatia de comercializare poate fi retrasa, pe o perioada nedeterminata, prin dispozitie a sefului unitatii de politie competent, atunci cand se constata ca nu sunt respectate prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, si ale prezentelor norme tehnice.
    Art. 10
    Autorizatia de detinere sau de comercializare a detectoarelor de metale este emisa de ofiterul de politie care indeplineste atributii pe linia protejarii patrimoniului cultural national, numit prin dispozitie a sefului unitatii de politie competent, iar inregistrarea se face in registrul special constituit.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

                                   CERERE
formulata de persoana fizica pentru obtinerea autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale

    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................., judetul ......................................., telefon ......................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ................. nr. .................., eliberat/eliberata de ............................................ la data de ..............., CNP ..................................., pe baza documentelor prevazute in Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, va rog sa imi eliberati autorizatia de detinere a detectorului de metale marca ........................, seria .............. nr. ......................., pe care l-am cumparat de la ..................................., cu sediul in ............................., dovedind cu actul ............................................................., urmand sa-l folosesc la ...................................................... .
    Mentionez ca am luat cunostinta de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003.

    Data intocmirii ..................       Semnatura ........................

    ANEXA 2
    la normele tehnice

                                  CERERE
formulata de persoana juridica pentru obtinerea autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale

    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................., judetul ................................., telefon ............................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ....................., eliberat/eliberata de .............................................. la data de ..............., CNP ..................................., reprezentant legal al Societatii ......................................................., pe baza documentelor prevazute in Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, va rog sa imi eliberati autorizatia de detinere a detectorului de metale marca ........................, seria ................... nr. ......................., care a fost cumparat de la ..................................., cu sediul in ..................................., dovedind cu actul ........................, urmand sa fie folosit la ..................................................... .
    Manipularea lui se face de catre .......................................... .............................................................................., angajati cu contract de munca ai societatii.
    Mentionez ca au luat cunostinta de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, atat reprezentantul legal al societatii, cat si cei care manipuleaza detectorul de metale.

    Data intocmirii ..................       Semnatura ........................

    ANEXA 3
    la normele tehnice

                                  CERERE
formulata de agentii economici pentru obtinerea autorizatiei de comercializare a detectoarelor de metale

    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................., judetul ................................, telefon ............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ....................., eliberat/eliberata de .......................................... la data de ..............., CNP ..................................., reprezentant legal al Societatii ...................................................................., pe baza documentelor prevazute in Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, va rog sa imi eliberati autorizatia de comercializare a detectoarelor de metale de catre societatea comerciala sus-mentionata, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003.
    Mentionez ca avem magazine de comercializare la adresele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Gestionarii acestor magazine sunt numitii:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Data intocmirii ..................       Semnatura ........................

    ANEXA 4
    la normele tehnice

    Antet
    Nr. ......... din ............

                                 AUTORIZATIE
de detinere a detectoarelor de metale de catre persoanele fizice

    In baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, se autorizeaza pentru detinerea detectorului de metale marca .............................., seria ........................, domnul/doamna ..............................................................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............... nr. ...................., eliberat/eliberata de ........................ la data de ....................., CNP ..................................... .

             Inspector-sef al inspectoratului de politie judetean
                  (Director general al Directiei Generale de
                      Politie a Municipiului Bucuresti),

    ANEXA 5
    la normele tehnice

    Antet
    Nr. ......... din ............

                               AUTORIZATIE
de detinere a detectoarelor de metale de catre persoanele juridice

    In baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, se autorizeaza pentru detinerea detectorului de metale marca ..................., seria ........................, persoana juridica ..............................................................................., cu sediul in ..................... ...................., inregistrata la ............................... sub nr. ...................., reprezentata prin domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliata in ............................................, judetul ........................., posesor/posesoare al B.I./C.I. seria .................. nr. ..................., eliberat/eliberata de ............................. la data de ................, CNP ..................................... .

             Inspector-sef al inspectoratului de politie judetean
                  (Director general al Directiei Generale de
                      Politie a Municipiului Bucuresti),

    ANEXA 6
    la normele tehnice

    Antet
    Nr. ......... din ............

                               AUTORIZATIE
                 de comercializare a detectoarelor de metale

    In baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, se autorizeaza pentru comercializarea detectoarelor de metale persoana juridica ...................................................................., cu sediul in .............................................................., inregistrata la ................................... sub nr. .................., reprezentata prin domnul/doamna ..........................................................., domiciliat/domiciliata in .............................., judetul ............, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ...................., eliberat/eliberata de ............................................. la data de ......................, CNP .......................... .

             Inspector-sef al inspectoratului de politie judetean
                  (Director general al Directiei Generale de
                      Politie a Municipiului Bucuresti),SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2275/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2275 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu