E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 adauga dupa articolul 23 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 43 2000
Articolul 1 din actul Legea 462 2003 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 43 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 462 din 12 noiembrie 2003

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 820 din 19 noiembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, adoptata in temeiul art. 1 lit. K) pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 378/2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, dupa litera c) se introduc literele c^1) - c^3) cu urmatorul cuprins:
    "c^1) prin cercetari arheologice sistematice se inteleg cercetarile de intindere si durata executate conform unui proiect de cercetare multianual;
    c^2) prin cercetari arheologice de salvare se inteleg cercetarile arheologice intreprinse in zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat, precum si cele care sunt determinate de lucrarile de restaurare partiala sau totala a monumentelor istorice, desfasurate potrivit legislatiei in vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice;
    c^3) prin cercetari arheologice preventive se inteleg cercetarile arheologice care sunt determinate de lucrarile de construire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare, inclusiv subterane si subacvatice, excavari, exploatari de cariere, constructia de retele magistrale, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii, amplasarea de relee si antene de telecomunicatii, lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavari -, necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor si a sondelor de gaze si petrol, precum si alte lucrari care afecteaza suprafata solului in zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent daca se executa in intravilanul sau extravilanul localitatilor si indiferent de forma de proprietate a terenului;"
    2. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Cercetarile arheologice preventive si de salvare sunt parte componenta a strategiilor de dezvoltare durabila, economico-sociala, turistica, urbanistica si de amenajare a teritoriului, la nivel national si local."
    3. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (3^1) si (3^2) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Certificatul de descarcare de sarcina arheologica este emis de Ministerul Culturii si Cultelor, in urma consultarii Comisiei Nationale de Arheologie.
    (3^2) Prin derogare de la prevederile alin. (3^1), in cazul cercetarilor arheologice preventive necesitate de constructia de locuinte private, Certificatul de descarcare de sarcina arheologica este emis de serviciile desconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, cu obligatia acestora de a instiinta directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor."
    4. La articolul 5, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Cercetarile arheologice se efectueaza numai pe baza autorizatiei emise de Ministerul Culturii si Cultelor si in conformitate cu aceasta, in conditiile prezentei ordonante."
    5. La articolul 5, dupa alineatul (6) se introduc alineatele (6^1) - (6^3) cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) Persoanele fizice si juridice care detin si/sau comercializeaza detectoare de metale sunt obligate sa obtina in prealabil autorizatia inspectoratului de politie al judetului respectiv, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul, si sa se inregistreze la aceste autoritati.
    (6^2) Prevederile alin. (6^1) nu se aplica unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza.
    (6^3) In vederea detinerii detectoarelor de metale de catre personalul de specialitate atestat si inscris in Registrul arheologilor, acesta are obligatia ca, inainte de a obtine autorizatia prevazuta la alin. (6^1), sa obtina avizul prealabil emis de Ministerul Culturii si Cultelor."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    In cazul lucrarilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c^3), persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, precum si ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice au obligatia sa finanteze:
    a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investitiei si prin proiectul tehnic, a masurilor ce urmeaza sa fie detaliate si a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventiva sau de salvare, dupa caz, si protejarea patrimoniului arheologic sau, dupa caz, descarcarea de sarcina arheologica a zonei afectate de lucrari si aplicarea acestor masuri;
    b) activitatea de supraveghere arheologica, pe intreaga durata a lucrarilor, avand drept scop protejarea patrimoniului arheologic si a descoperirilor arheologice intamplatoare;
    c) orice modificari ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice."
    7. La articolul 10, literele d), j) si k) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) elibereaza autorizatia de sapatura arheologica, prin directia sa de specialitate, in urma consultarii Comisiei Nationale de Arheologie;
................................................................................
    j) asigura editarea si publicarea anuala de catre Comisia Nationala de Arheologie a Cronicii cercetarilor arheologice, precum si a altor publicatii de specialitate;
    k) organizeaza si finanteaza anual sesiunea nationala de rapoarte arheologice."
    8. La articolul 10, dupa litera f) se introduce litera f^1) cu urmatorul cuprins:
    "f^1) elaboreaza metodologia de planificare, executare si control privind sapaturile preventive si de salvare, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor;"
    9. La articolul 11, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) emit Certificatul de descarcare de sarcina arheologica, in cazul cercetarilor arheologice preventive necesitate de constructia de locuinte private, conform prevederilor prezentei ordonante;"
    10. La articolul 11, dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) anunta politia si jandarmeria cu privire la fiecare descoperire intamplatoare, asa cum este ea definita in prezenta ordonanta, in vederea organizarii pazei si/sau a supravegherii zonei respective."
    11. La articolul 12, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Comisia Nationala de Arheologie are 21 de membri si functioneaza in conformitate cu regulamentul sau de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor."
    12. La articolul 14, literele b) si e) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) avizeaza planul anual al cercetarilor arheologice din Romania;
................................................................................
    e) analizeaza solicitarile cu privire la eliberarea autorizatiilor de sapaturi arheologice, indiferent de sursa lor de finantare;"
    13. La articolul 15, litera a) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "a) zonele cu potential arheologic cunoscut si cercetat, zonele cu potential arheologic cunoscut si necercetat, precum si zonele al caror potential arheologic devine cunoscut intamplator sau ca urmare a cercetarilor arheologice preventive sau de salvare;"
    14. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Inscrierea monumentelor, ansamblurilor si siturilor arheologice in Repertoriul arheologic national se face in doua grupe, A si B, corespunzator grupei in care acestea au fost clasate in Lista cuprinzand monumentele istorice."
    15. La articolul 17, literele d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) finanteaza cercetarea arheologica in vederea descarcarii de sarcina arheologica a terenurilor pe care se efectueaza lucrari publice pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevazand distinct sumele necesare in acest scop, potrivit prevederilor prezentei ordonante;
    e) cuprind in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic;"
    16. La articolul 17, dupa litera e) se introduce litera e^1) cu urmatorul cuprins:
    "e^1) aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, in conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii si Cultelor, si elaboreaza sau modifica astfel de documentatii in scopul stabilirii de masuri de protejare a patrimoniului arheologic evidentiat intamplator sau ca urmare a cercetarilor arheologice preventive si de salvare, potrivit legii;"
    17. La articolul 18, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) elibereaza autorizatia de construire sau de desfiintare, numai pe baza si in conformitate cu prevederile avizului Ministerului Culturii si Cultelor, pentru lucrarile din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, precum si pentru lucrarile din zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator;"
    18. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:
    "Infractiuni si contraventii"
    19. Dupa articolul 23 se introduc articolele 23^1 - 23^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 23^1
    Efectuarea oricaror lucrari care pot afecta siturile arheologice, inaintea obtinerii Certificatului de descarcare de sarcina arheologica, se considera distrugere a monumentelor istorice si se pedepseste potrivit prevederilor legii penale.
    Art. 23^2
    (1) Accesul cu detectoare de metale si utilizarea lor in zonele cu patrimoniu arheologic reperat, fara autorizarea prealabila prevazuta la art. 5 alin. (7), constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani si confiscarea detectoarelor.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    Art. 23^3
    (1) Comercializarea detectoarelor de metale fara autorizatia prevazuta la art. 5 alin. (6^1) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani si confiscarea detectoarelor.
    (2) Tentativa se pedepseste."
    20. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) desfasurarea, fara autorizatia emisa in conditiile prezentei ordonante, de cercetari arheologice, precum si a oricaror alte activitati care afecteaza integritatea sau pun in pericol conservarea patrimoniului arheologic, cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei;
    b) neanuntarea descoperirilor arheologice prevazute la art. 4 alin. (2) de catre titularul autorizatiei de cercetare, cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    c) neanuntarea, in termenul stabilit de prezenta ordonanta, a descoperirilor de catre persoanele prevazute la art. 4 alin. (3) pentru descoperiri arheologice intamplatoare, cu amenda de la 20.000.000 lei la 500.000.000 lei si confiscarea bunurilor descoperite; neanuntarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrarile de construire sau de desfiintare constituie circumstanta agravanta;
    d) incalcarea prevederilor art. 6 lit. a) si b), cu amenda de la 250.000.000 lei la 750.000.000 lei;
    e) nerespectarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau emiterea autorizarii de construire in absenta acestui aviz pentru lucrarile de construire sau de desfiintare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei;
    f) neindeplinirea atributiilor prevazute la art. 11 lit. a) si c), cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    g) detinerea de detectoare de metale fara autorizatia prevazuta la art. 5 alin. (6^1), cu amenda de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei si confiscarea detectoarelor;
    h) detinerea de detectoare de metale fara avizul prevazut la art. 5 alin. (6^3), cu amenda de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei si confiscarea detectoarelor;
    i) incalcarea prevederilor art. 8 alin. (1) si ale art. 22 alin. (1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei.
    (2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului."
    21. La articolul 25, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventiile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. a), b) si i) se constata, iar sanctiunea se aplica de catre specialistii directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, sau de presedintele consiliului judetean, precum si de catre imputernicitii acestora."
    22. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Contraventiilor prevazute la art. 24 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 si 29."
    Art. 2
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Economiei si Comertului vor emite, in comun, norme tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale.
    (2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi ministrul culturii si cultelor va aproba prin ordin Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale de Arheologie.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 378/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 462/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 462 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 462/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu