Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 215 din 10 februarie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 din  8 martie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia monitorizarea contribuabililor mari va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

    I. Sfera de aplicare

    1. Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, denumita in continuare ordonanta, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla.
    2. In conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din ordonanta, contribuabilii care realizeaza numai venituri pentru care cheltuielile se stabilesc in cote forfetare au obligatia sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b).
    3. Contribuabilii care obtin numai venituri de natura salariala, astfel cum sunt definite la art. 22 si 23 din ordonanta, nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla.

    II. Organizarea evidentei contabile in partida simpla

    A. Dispozitii generale
    4. Contribuabilii pot utiliza toate formularele prevazute in prezentele norme metodologice sau numai o parte din acestea, in functie de elementele specifice activitatii desfasurate.
    5. Pentru determinarea veniturilor, in functie de natura activitatii, de frecventa incasarilor/platilor sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, contribuabilii pot utiliza si alte formulare cu regim special, care au fost aprobate prin ordine ale ministrului finantelor in baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
    6. In functie de necesitati contribuabilii pot utiliza si alte formulare stabilite prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, cu modificarile ulterioare.
    7. Contribuabilii vor folosi si alte formulare prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice (exploatarea masei lemnoase etc.).
    8. In cazul utilizarii modelelor formularelor financiar-contabile comune pe economie, aprobate pentru persoanele juridice, acestea vor fi completate in conformitate cu prezentele norme metodologice. In aceasta situatie elementele referitoare la conturi, debite, credite, semnaturile de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare nu se completeaza.
    9. In conditiile utilizarii sistemelor informatice financiar-contabile este necesar sa fie respectate Criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil prevazute de Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998.
    10. Contribuabilii pot edita formularele cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul in conditiile prevazute la art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si alin. (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997.

    B. Norme generale privind documentele justificative si financiar-contabile
    11. Evidenta contabila in partida simpla se va conduce in conformitate cu prezentele norme metodologice.
    12. In conformitate cu prevederile legale, evidenta contabila se tine in limba romana si in moneda nationala.
    13. Orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in evidenta contabila, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    14. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale, prevazute in structura formularelor aprobate:
    - denumirea documentului;
    - numele si prenumele contribuabilului, precum si adresa completa;
    - numarul documentului si data intocmirii acestuia;
    - mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economice si financiare (cand este cazul);
    - continutul operatiunii economice si financiare, iar atunci cand este necesar si temeiul legal al efectuarii ei;
    - datele cantitative si valorice aferente operatiunii economice si financiare efectuate;
    - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii;
    - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor in documente justificative.
    15. Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in evidenta contabila pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare.
    16. Inscrisurile provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in evidenta contabila numai in cazurile in care se face dovada intrarii in patrimoniu a bunurilor respective.
    In cazul in care documentele respective se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baza de norma de venit, pentru a fi inregistrate in evidenta contabila a contribuabililor prevazuti la pct. 1, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii, intocmite in acest scop in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    17. Documentele contabile - jurnale, fise etc. - servesc la prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor consemnate in documentele justificative.
    18. Inscrierea datelor in documente se face cu cerneala, cu pix cu pasta, la masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz.
    19. In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea.
    Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.
    Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii operatiunii de corectare.
    In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul, sau al altor documente pentru care normele de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul gresit se anuleaza si ramane in carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu exceptia ordinului de deplasare (delegatie), pe baza caruia se primeste sau se restituie diferenta dintre cheltuielile efective de deplasare si avansul acordat.
    Contribuabilii au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la inceputul activitatii; cel putin o data pe an; la incetarea activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.
    20. Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunerea lor la organele fiscale pentru inregistrare.
    Modelele si normele de intocmire si de utilizare ale Registrului-jurnal de incasari si plati si ale Registrului-inventar sunt prezentate in cap. IV din prezentele norme metodologice.

    C. Reconstituirea documentelor justificative si contabile, pierdute, sustrase sau distruse
    21. Operatiunile privind evidenta si gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale si banesti si a altor valori ale contribuabililor se considera valabile numai daca sunt justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.
    22. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile si justificative, contribuabilul va lua masuri de reconstituire a acestora in termen de cel mult 30 de zile de la constatare.
    23. Contribuabilul care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligatia sa incheie un proces-verbal care sa cuprinda:
    - datele de identificare a documentului disparut;
    - numele si prenumele persoanei responsabile cu pastrarea documentului;
    - data si imprejurarile in care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
    Persoana responsabila este obligata ca odata cu semnarea procesului-verbal sa dea o declaratie scrisa asupra imprejurarilor in care a disparut documentul respectiv.
    Ori de cate ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune se incunostinteaza imediat organele de urmarire penala.
    24. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar de reconstituire, intocmit separat pentru fiecare caz.
    Dosarul de reconstituire trebuie sa contina toate lucrarile efectuate in legatura cu constatarea si reconstituirea documentului disparut, si anume:
    - sesizarea scrisa a persoanei care a constatat disparitia documentului;
    - dovada sesizarii Parchetului General sau dovada sanctionarii disciplinare a persoanei vinovate, dupa caz;
    - o copie de pe documentul reconstituit;
    - procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
    - declaratia persoanei responsabile.
    25. In cazul in care documentul disparut emana de la alta unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitenta, la cererea scrisa a contribuabilului. In acest caz unitatea emitenta va trimite contribuabilului, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
    26. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea "Reconstituit", cu specificarea numarului si a datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea.
    Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate.
    Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de calatorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse inainte de a fi inregistrate in evidenta contabila. In acest caz vinovatii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suporta paguba, sumele respective recuperandu-se potrivit prevederilor legale.
    27. Gasirea ulterioara a documentelor originale, care au fost reconstituite, nu anuleaza eventualele sanctiuni disciplinare sau penale, insa poate constitui motiv de revizuire a acestora, in conditiile legii.
    Pentru pagubele generate de disparitia, sustragerea sau distrugerea documentelor se pot stabili raspunderi materiale, care cuprind si eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea si gasirea acestora.
    In cazul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaza pe baza unui proces-verbal impreuna cu care se ataseaza la dosarul de reconstituire.
    28. Formularele cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, pierdute sau sustrase, se declara nule in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, dupa sesizarea organelor de drept.

    D. Arhivarea si pastrarea documentelor justificative si contabile
    29. Contribuabilii au obligatia sa pastreze in arhiva lor registrele de contabilitate, documentele contabile, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarii in contabilitate.
    30. Termenul de pastrare a documentelor justificative si contabile este de 10 ani, cu incepere de la data incheierii anului fiscal in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.
    31. In cazul incetarii activitatii contribuabilului, documentele se predau la arhivele statului in conformitate cu dispozitiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, daca legea nu dispune altfel.
    32. Arhivarea documentelor justificative si contabile se face, de asemenea, in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale:
    - documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate;
    - gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea;
    - dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;
    - evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.

    E. Norme privind inregistrarea veniturilor
    33. Evidenta contabila a veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, astfel:
    a) venituri din activitati care constituie fapte de comert;
    b) venituri din profesii liberale;
    c) alte venituri.
    Pentru asociatiile fara personalitate juridica evidenta contabila a veniturilor se va tine in mod distinct.
    34. Evidenta contabila a operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.
    35. In cazul incetarii definitive a activitatii asociatiilor, sumele obtinute din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii, inscrise in Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), sunt incluse in venitul brut.
    In situatia in care bunurile din patrimoniul asociatiei respective nu pot fi instrainate si se impart intre asociati, devenind bunuri personale, din punct de vedere fiscal acestea se considera ca fiind cesionate cu plata, evaluarea urmand sa se faca la pretul pietei.
    In cazul in care asociatiile isi inceteaza activitatea, iar fostii asociati continua sa functioneze in mod individual, bunurile din patrimoniul asociatiei trec in patrimoniul noilor afaceri, se inscriu in Registrul-inventar al acestora si se amortizeaza in continuare, dupa caz.
    36. Stabilirea venitului net obtinut sau a pierderii inregistrate in cadrul asocierii se determina pe fiecare contract de asociere.
    37. In conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din ordonanta, pentru inregistrarea veniturilor din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor persoanele fizice vor utiliza, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii, formularele cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, prevazute in prezentele norme metodologice, dupa caz:
    - Chitanta (cod 14-4-1);
    - Factura (cod 14-4-10/aA) si Factura fiscala (cod 14-4-10/A);
    - Bon de comanda-chitanta (cod 14-4-11/a si cod 14-4-11);
    - Fisa de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b);
    - Monetar (cod 14-50-61).
    Modelele si normele de intocmire si de utilizare a acestor formulare sunt prezentate in cap. III din prezentele norme metodologice.
    38. Constituie venit brut venitul incasat in cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada in care au fost efectuate prestatiile.
    Pentru fiecare tip de activitate desfasurata se va intocmi o Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) in care se vor inregistra toate documentele in ordine cronologica.
    Contribuabilii care desfasoara activitati de:
    - comert cu ridicata vor intocmi, pentru livrarile efectuate, formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A);
    - comert cu amanuntul vor intocmi zilnic formularul Monetar (cod 14-50-61);
    - productie vor intocmi pentru livrarea productiei formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A) si/sau Chitanta (cod 14-4-1), dupa caz.
    Contribuabilii care desfasoara urmatoarele activitati:
    - organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc.);
    - activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, consignatie);
    - activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea;
    - transport de bunuri si de persoane;
    - alte activitati cuprinse in Codul comercial, precum si pentru veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala
pot intocmi, in functie de natura activitatii, de frecventa incasarii sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A), Chitanta (cod 14-4-1) sau alte formulare cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor, in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997.
    39. Totalurile lunare din Fisa pentru operatiuni diverse se vor inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c), grupate pe feluri de activitati. Totalul veniturilor din Jurnalul privind operatiuni diverse reprezinta venitul contribuabilului.
    In cazul contribuabililor care realizeaza venituri dintr-o singura activitate, totalul veniturilor se regaseste in Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b), pe randul "Total", nemaifiind necesara deschiderea Jurnalului privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c).
    Contribuabilii care incaseaza in numerar toate veniturile realizate pot sa evidentieze aceste venituri numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului pentru operatiuni diverse.
    40. In cazul contribuabililor platitori de taxa pe valoarea adaugata, veniturile, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, se preiau pentru determinarea impozitului din coloanele corespunzatoare ale Jurnalului pentru vanzari (cod 14-6-12/a), nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse pentru veniturile realizate (cod 14-6-17/c).
    41. In conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, in conformitate cu prevederile legale, inregistrarea veniturilor se face in baza Raportului fiscal de inchidere zilnica si a Registrului special, intocmit in conditiile defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

    F. Norme privind evidentierea cheltuielilor si stabilirea deductibilitatii acestora
    42. Evidenta contabila a cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, in functie de natura lor, astfel:
    a) cheltuielile efectuate in interesul direct al activitatii, cum sunt:
    - cheltuieli cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;
    - cheltuieli cu lucrari executate si servicii prestate de terti;
    - cheltuieli efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru terti;
    - chiria pentru spatiul in care se desfasoara activitatea, pentru utilaje si pentru alte instalatii inchiriate, utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;
    - dobanzile aferente creditelor bancare;
    - cheltuieli cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
    - cheltuieli cu primele de asigurare;
    - cheltuieli cu reclama si publicitatea;
    - cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii;
    - cheltuieli cu energia si apa;
    - cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoane;
    - cheltuieli de delegare, detasare si deplasare;
    - cheltuieli de personal;
    - cheltuieli cu impozite si taxe, altele decat impozitul pe venit;
    - cheltuieli reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale de stat, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si alte contributii obligatorii;
    - cheltuieli reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
    b) cheltuielile cu sponsorizarea si mecenatul;
    c) cheltuielile de protocol;
    d) cheltuielile cu amortizarea;
    e) alte cheltuieli deductibile plafonat.
    43. Angajatorii care au personal cu carnet de munca sau cu conventie civila de prestari de servicii au obligatia sa intocmeasca, dupa caz, Fisa fiscala 1 (pentru venituri din salarii la functia de baza - FF 1) cod 14.13.01.13/1, respectiv Fisa fiscala 2 (pentru venituri, altele decat cele de la functia de baza - FF 2) cod 14.13.01.13/2, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 1.193/1999.
    In vederea completarii fiselor fiscale 1 si 2 si stabilirii drepturilor banesti ale persoanelor angajate, angajatorul va intocmi Statul de salarii (cod 14-5-1/c sau cod 14-5-1/l), pentru functia de baza, si/sau Statul de salarii pentru colaboratori (cod 14-5-1/j), pentru venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza.
    44. Pentru fiecare fel de cheltuieli se va intocmi o Fisa pentru operatiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va inregistra in Jurnalul pentru operatiuni diverse pentru cheltuieli.
    Contribuabilii pot intocmi o singura Fisa pentru operatiuni diverse care sa cuprinda toate cheltuielile a caror deductibilitate nu este plafonata.
    Contribuabilii care nu efectueaza cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat, iar cheltuielile efectuate au fost platite in totalitate, pot sa evidentieze aceste cheltuieli numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse.
    45. Pentru cheltuielile deductibile plafonat, inainte de inregistrarea totalului din Fisa pentru operatiuni diverse se va calcula cota care este deductibila si numai aceasta se va inregistra in Jurnalul pentru operatiuni diverse pentru cheltuieli.

    G. Calculul venitului net impozabil
    46. Venitul brut cuprinde sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura.
    Nu constituie venit brut si nu se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati sumele incasate, cum sunt:
    - aporturile in numerar sau in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
    - sumele primite sub forma de credite;
    - sumele primite ca despagubiri din asigurari, pentru pagube suportate.
    Pentru aceste categorii de operatiuni fie se deschid fise pentru operatiuni diverse distincte, fie se intocmesc situatii cu ajutorul documentelor cumulative care sa reflecte situatia acestor sume.
    Incasarile si platile efectuate in avans, care privesc exercitiul fiscal curent, se considera venituri anticipate, respectiv cheltuieli anticipate, si influenteaza baza impozabila a exercitiului la care se refera.
    Sumele ramase neconsumate la data de 31 decembrie a anului fiscal din bugetul pentru libera practica, care se reporteaza in anul urmator, se scad din venitul net al anului de impunere. Suma reportata majoreaza venitul brut al anului urmator si se inregistreaza ca prima operatiune, sub denumirea "Report privind bugetul pentru libera practica", in Registrul-jurnal de incasari si plati.
    Venitul net sau pierderea fiscala pe fiecare loc de realizare a activitatilor independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente, deductibile.
    Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii veniturilor si care sunt platite in cursul unui an fiscal.
    47. Inregistrarea in evidenta contabila a bunurilor mobile si imobile se face la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei, dupa caz.
    Creantele, respectiv facturile emise si neincasate, precum si obligatiile stabilite conform legii si neonorate se inregistreaza la valoarea lor nominala in fise pentru operatiuni diverse. Aceste fise se deschid distinct pentru creante si datorii.
    Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere potrivit legii amortizarii.
    Sunt amortizabile, in conformitate cu prevederile legale, numai bunurile inregistrate in Registrul-inventar (cod 14-1-2/a).
    48. Evidenta contabila a bunurilor din patrimoniu se tine in conformitate cu prevederile Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998.
    49. Orice suma platita, respectiv incasata, in numerar sau prin banca se va inregistra in mod obligatoriu, cronologic, in Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b).
    Limitele cheltuielilor deductibile plafonat se stabilesc astfel incat la sfarsitul anului fiscal sa se incadreze in prevederile dispozitiilor legale.
    50. Venitul net sau pierderea fiscala se calculeaza astfel: din totalul sumelor incasate, evidentiate in coloana 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de incasari si plati, se scad cheltuielile cu amortizarea bunurilor, evidentiate in Fisa de cont pentru operatiuni diverse, si totalul sumelor platite, evidentiate in coloana 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de incasari si plati, si se aduna sumele platite pentru cumpararea bunurilor amortizabile si totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator intocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ.
    Venitul net impozabil sau pierderea fiscala va fi influentata cu platile si/sau incasarile efectuate in avans care se refera la alte exercitii fiscale, iar in cazul drepturilor de proprietate intelectuala, cu impozitul de 15% din venitul brut incasat, reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual.

    H. Calculul taxei pe valoarea adaugata
    51. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate (pentru taxa pe valoarea adaugata colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si/sau servicii (pentru taxa pe valoarea adaugata deductibila).
    Diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata colectata si taxa pe valoarea adaugata deductibila se inregistreaza in documente cumulative ca taxa pe valoarea adaugata de plata, respectiv ca taxa pe valoarea adaugata de rambursat, si se regularizeaza in conditiile legii.
    52. Evidenta taxei pe valoarea adaugata colectata se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari (cod 14-6-12/a). In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    In situatia in care preturile si tarifele cuprind si taxa pe valoarea adaugata, valoarea taxei pe valoarea adaugata colectata se calculeaza prin inmultirea valorii bunurilor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate cu coeficientul 19/119 x 100.
    53. Evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibila se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari (cod 14-6-17/b). In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    54. Totalurile lunare din Jurnalul pentru vanzari, respectiv din Jurnalul pentru cumparari, se inregistreaza in decontul privind taxa pe valoarea adaugata.
    Normele de intocmire si utilizare, precum si modelele Jurnalului pentru vanzari si ale Jurnalului pentru cumparari sunt prezentate in continuare.

                        JURNAL PENTRU VANZARI
                           (cod 14-6-12/a)

    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata;
    - document de control al operatiunilor inregistrate in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste intr-un singur exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic sau lunar, dupa caz, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. colectate datorate.
    Acest jurnal se completeaza pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi sau documente inlocuitoare) privind vanzarile de valori materiale sau de servicii.

                        JURNAL PENTRU VANZARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea
    B - Codul fiscal
    C - cu drept de deducere
    D - fara drept de deducere
    E - Baza de impozitare
    F - Valoarea T.V.A.
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Factura sau         |Total    |   Scutite   |Export  |     Vanzari     |
|crt.| documentul          |factura  |_____________|(T.V.A. |_________________|
|    | inlocuitor          |(inclusiv|     |       |cota 0) | Cota   | Cota   |
|    | legal aprobat       |T.V.A.)  |     | din   |        | T.V.A. | T.V.A. |
|    |_____________________|         |Total| care: |        |   19%  |    0   |
|    |Data|Nr.|Cumparatorul|         |     |       |        |        |        |
|    |    |   |____________|         |     |_______|        |________|________|
|    |    |   |   A  |  B  |         |     | C | D |        | E |  F |  E | F |
|____|____|___|______|_____|_________|_____|___|___|________|___|____|____|___|
|  0 |  1 | 2 |   3  |  4  |    5    |  6  | 7 | 8 |   9    |10 | 11 | 12 |13 |
|____|____|___|______|_____|_________|_____|___|___|________|___|____|____|___|
|____|____|___|______|_____|_________|_____|___|___|________|___|____|____|___|
|____|____|___|______|_____|_________|_____|___|___|________|___|____|____|___|
|____|____|___|______|_____|_________|_____|___|___|________|___|____|____|___|
|____|____|___|______|_____|_________|_____|___|___|________|___|____|____|___|
|____|____|___|______|_____|_________|_____|___|___|________|___|____|____|___|
|____|____|___|______|_____|_________|_____|___|___|________|___|____|____|___|
|____|____|___|______|_____|_________|_____|___|___|________|___|____|____|___|
|    TOTAL           |     |         |     |   |   |        |   |    |    |   |
|____________________|_____|_________|_____|___|___|________|___|____|____|___|
                                                                    14-6-12/a
              Intocmit,                 Verificat,


                        JURNAL PENTRU CUMPARARI
                           (cod 14-6-17/b)

    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila;
    - document de control al operatiunilor inregistrate in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste intr-un singur exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata deductibila.
    Se intocmeste un jurnal separat pentru cumparari de bunuri si servicii pentru nevoile proprii si separat pentru cumparari de bunuri (marfuri) care se vand ca atare.
    Acest jurnal se completeaza pe baza documentelor tipizate privind cumpararile de valori materiale sau de servicii.

                        JURNAL PENTRU CUMPARARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea
    B - Codul fiscal
    C - Baza de impozitare
    D - Valoarea T.V.A.
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Factura sau       |Total    |Neimpozabile|   Cumparari   |Import cu    |
|crt.| documentul        |factura  |            |_______________|certificat de|
|    | inlocuitor        |(inclusiv|            |Cota   |Cota   |suspendare   |
|    | legal aprobat     |T.V.A.)  |            |T.V.A. |T.V.A. |             |
|    |___________________|         |            |  19%  |   0   |             |
|    |Data|Nr.|Vanzatorul|         |            |       |       |             |
|    |    |   |__________|         |            |_______|_______|_____________|
|    |    |   |  A  |  B |         |            | C | D | C | D |  C   |  D   |
|____|____|___|_____|____|_________|____________|___|___|___|___|______|______|
|  0 |  1 | 2 |  3  | 4  |    5    |      6     | 7 | 8 | 9 | 10|  11  |  12  |
|____|____|___|_____|____|_________|____________|___|___|___|___|______|______|
|____|____|___|_____|____|_________|____________|___|___|___|___|______|______|
|____|____|___|_____|____|_________|____________|___|___|___|___|______|______|
|____|____|___|_____|____|_________|____________|___|___|___|___|______|______|
|____|____|___|_____|____|_________|____________|___|___|___|___|______|______|
|____|____|___|_____|____|_________|____________|___|___|___|___|______|______|
|____|____|___|_____|____|_________|____________|___|___|___|___|______|______|
|____|____|___|_____|____|_________|____________|___|___|___|___|______|______|
|    TOTAL          |    |         |            |   |   |   |   |      |      |
|___________________|____|_________|____________|___|___|___|___|______|______|
                                                                    14-6-17/b
              Intocmit,                 Verificat,

    III. Modele si norme de intocmire si de utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare

                              CHITANTA
                            (cod 14-4-1)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in carnete cu cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casierie;
    - document justificativ de inregistrare in Registrul-jurnal de incasari si plati si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre contribuabilul sau casierul numit si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.
    3. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in Registrul-jurnal de incasari si plati.
    4. Se arhiveaza dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).
            ____________________________________________________
           | .................................................. |
           | (numele si prenumele/denumirea asociatiei)         |
           | .................................................. |
           | (codul numeric personal/codul fiscal)              |
           | .................................................. |
           | [domiciliul/sediul (localitatea, strada, numarul)] |
           | Judetul .......................                    |
           |                                                    |
           |             CHITANTA Nr. ...........               |
           |             din data de ............               |
           |                                                    |
           | Am primit de la .................................. |
           | Adresa ........................................... |
           | Suma de ........., adica ......................... |
           | Reprezentand                                       |
           | .................................................. |
           |                                                    |
           |                                       Casier,      |
           |____________________________________________________|
                                                          14-4-1

                                FACTURA
                           (cod 14-4-10/aA)
                                  si

                            FACTURA FISCALA
                            (cod 14-4-10/A)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    1. Serveste ca:
    - document pe baza caruia se intocmeste documentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;
    - document de insotire a marfii pe timpul transportului;
    - document de incarcare in gestiunea primitorului;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
    2. Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in 3 exemplare, la livrarea produselor si a marfurilor, la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, de catre compartimentul desfacere sau de alt compartiment desemnat, pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de insotire a marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor, si se semneaza de compartimentul emitent.
    Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. In vederea corelarii documentelor de livrare, numarul si data avizului de insotire a marfii se inscriu in formularul de factura.
    3. Circula:
    - exemplarul 1, la cumparator;
    - exemplarul 2, la desfacere;
    - exemplarul 3, pentru inregistrarea in contabilitate.

 Furnizor .........................        Cumparator .......................
 ..................................        ..................................
 (numele si prenumele/                        (denumirea, forma juridica)
 denumirea asociatiei)
 Nr. de inmatriculare in Registrul         Nr. de inmatriculare in Registrul
 comertului/anul ..................        comertului/anul ..................
 Codul fiscal .....................        Codul fiscal .....................
 Domiciliul/sediul (localitatea,           Sediul (localitatea, strada,
 strada, numarul) .................        numarul) .........................
 ..................................        ..................................
 Judetul ..........................        Judetul ..........................
 Contul ...........................        Contul ...........................
 Banca ............................        Banca ............................

                                   FACTURA
                  ___________________________________________
                 | Nr. ..................................... |
                 | Data (ziua, luna, anul) ................. |
                 | Nr. avizului de insotire a marfii ....... |
                 |            (daca este cazul)              |
                 |___________________________________________|

 _____________________________________________________________________________
| Nr.  | Denumirea produselor  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea |
| crt. | sau a serviciilor     |      |            |     - lei -   |  - lei - |
|______|_______________________|______|____________|_______________|__________|
|  0   |            1          |   2  |      3     |        4      |  5(3x4)  |
|______|_______________________|______|____________|_______________|__________|
|      |                       |      |            |               |          |
|      |                       |      |            |               |          |
|      |                       |      |            |               |          |
|      |                       |      |            |               |          |
|      |                       |      |            |               |          |
|______|_______________________|______|____________|_______________|__________|
| Semnatura si | Date privind expeditia:              | TOTAL,     |          |
| stampila     | Numele delegatului ................. | din care:  |__________|
| furnizorului | Buletinul/cartea de identitate       | accize     |          |
|              | seria ... nr. ..., eliberat/eliberata|____________|__________|
|              | .................................... | Semnatura             |
|              | Mijlocul de transport .............. | de primire            |
|              | nr. ................................ |                       |
|              | Expedierea s-a efectuat in prezenta  |                       |
|              | noastra la data de ........, ora ... |                       |
|              | Semnaturile ........................ |                       |
|______________|______________________________________|_______________________|
                                                                  14-4-10/aA

 Furnizor .........................        Cumparator .......................
 ..................................        ..................................
 (numele si prenumele/                        (denumirea, forma juridica)
 denumirea asociatiei)
 Nr. de inmatriculare in Registrul         Nr. de inmatriculare in Registrul
 comertului/anul ..................        comertului/anul ..................
 Codul fiscal .....................        Codul fiscal .....................
 Domiciliul/sediul (localitatea,           Sediul (localitatea, strada,
 strada, numarul) .................        numarul) .........................
 ..................................        ..................................
 Judetul ..........................        Judetul ..........................
 Contul ...........................        Contul ...........................
 Banca ............................        Banca ............................

                               FACTURA FISCALA
                  ___________________________________________
                 | Nr. ..................................... |
                 | Data (ziua, luna, anul) ................. |
                 | Nr. avizului de insotire a marfii ....... |
                 |            (daca este cazul)              |
                 |___________________________________________|

 _____________________________________________________________________________
| Nr.  | Denumirea   | U.M.| Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea | Valoarea |
| crt. | produselor  |     |            | (fara T.V.A.) |  - lei - |   T.V.A. |
|      | sau a       |     |            |    - lei -    |          |  - lei - |
|      | serviciilor |     |            |               |          |          |
|______|_____________|_____|____________|_______________|__________|__________|
|  0   |      1      |  2  |      3     |        4      |  5(3x4)  |     6    |
|______|_____________|_____|____________|_______________|__________|__________|
|      |             |     |            |               |          |          |
|      |             |     |            |               |          |          |
|      |             |     |            |               |          |          |
|      |             |     |            |               |          |          |
|      |             |     |            |               |          |          |
|______|_____________|_____|____________|_______________|__________|__________|
|Semnatura si | Date privind expeditia:     | TOTAL,    |          |          |
|stampila     | Numele delegatului ........ | din care: |__________|__________|
|furnizorului | Buletinul/cartea de         | accize    |          |     X    |
|             | identitate seria .......... |___________|__________|__________|
|             | nr. ..., eliberat/eliberata |           |                     |
|             | ........................... | Semnatura | Total de            |
|             | Mijlocul de transport ..... | de primire| plata               |
|             | nr. ....................... |           | (col. 5 + col. 6)   |
|             | Expedierea s-a efectuat in  |           |                     |
|             | prezenta noastra la data    |           |                     |
|             | de ............, ora .....  |           |                     |
|             | Semnaturile ............... |           |                     |
|_____________|_____________________________|___________|_____________________|
                                                                    14-4-10/A

                           BON DE COMANDA-CHITANTA
                       (cod 14-4-11 si cod 14-4-11/a)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in carnete cu cate 75 de file.
    1. Serveste ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
    2. Se intocmeste in 3 exemplare de catre contribuabil.
    3. Circula:
    - exemplarul 1, pentru inregistrarea in contabilitate;
    - exemplarul 2 se preda clientului;
    - exemplarul 3 ramane in carnet.

    Contribuabilul .................................
    Codul fiscal....................................
    Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/
    anul ...........................................
    Domiciliul/sediul (localitatea, strada, numarul)
    ................................................
    Judetul ........................................

                      BON DE COMANDA-CHITANTA Nr. ....
                         din data de ..............

    Client ......................, str. .................. nr. ......, bl. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ........., localitatea ....................
 _____________________________________________________________________________
| Codul |  Obiectul/    | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar/ |    Valoarea    |
|       |  Operatiunea  |      |            |    Tariful     |                |
|       |               |      |            |    - lei -     |     - lei -    |
|_______|_______________|______|____________|________________|________________|
|_______|_______________|______|____________|________________|________________|
|_______|_______________|______|____________|________________|________________|
|_______|_______________|______|____________|________________|________________|
|_______|_______________|______|____________|________________|________________|
|_______|_______________|______|____________|________________|________________|

                                          TOTAL I: ............................
                                          TOTAL II: ...........................
                                          TOTAL (I+II): .......................
    Incasat avans .............................................................
    Rest de plata .............................................................
    Termen de executie ........................................................
    Valoarea obiectului adus la reparat .......................................
    Obiectul neridicat in termen de un an se valorifica conform normelor legale.

               Responsabil,                            Client,
                   L.S.
            ..................                      ..............
                                                                    14-4-11/a

    Materiale date de unitate
                                                                      (verso)
 _____________________________________________________________________________
| Codul |    Denumirea    | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar |    Valoarea   |
|       |                 |      |            |   - lei -     |     - lei -   |
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|

                                           TOTAL II: ..........................

    Materiale aduse de client
 _____________________________________________________________________________
|     Denumirea      |  U.M.  |  Cantitatea  | Pretul unitar |    Valoarea    |
|                    |        |              |   - lei -     |     - lei -    |
|____________________|________|______________|_______________|________________|
|____________________|________|______________|_______________|________________|
|____________________|________|______________|_______________|________________|
|____________________|________|______________|_______________|________________|
|____________________|________|______________|_______________|________________|
|____________________|________|______________|_______________|________________|

                                           TOTAL III: .........................

    Contribuabilul .................................
    Codul fiscal....................................
    Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/
    anul ...........................................
    Domiciliul/sediul (localitatea, strada, numarul)
    ................................................
    Judetul ........................................

                      BON DE COMANDA-CHITANTA Nr. ....
                         din data de ..............

    Client ......................, str. .................. nr. ......, bl. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ........., localitatea ....................
 _____________________________________________________________________________
| Codul | Obiectul/   | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar/ |      Valoarea    |
|       | Operatiunea |      |            |    Tariful     |                  |
|       |             |      |            |    - lei -     |       - lei -    |
|_______|_____________|______|____________|________________|__________________|
|_______|_____________|______|____________|________________|__________________|
|_______|_____________|______|____________|________________|__________________|
|_______|_____________|______|____________|________________|__________________|
|_______|_____________|______|____________|________________|__________________|
|_______|_____________|______|____________|________________|__________________|

                                          TOTAL I: ............................
                                          TOTAL II: ...........................
                                          TOTAL (I+II): .......................
                                          T.V.A.: .............................
                                          TOTAL GENERAL: ......................
    Incasat avans .............................................................
    Rest de plata .............................................................
    Termen de executie ........................................................
    Valoarea obiectului adus la reparat .......................................
    Obiectul neridicat in termen de un an se valorifica conform normelor legale.

               Responsabil,                            Client,
                   L.S.
            ..................                      ..............
                                                                      14-4-11

    Materiale date de unitate
                                                                      (verso)
 _____________________________________________________________________________
| Codul |    Denumirea    | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar |    Valoarea   |
|       |                 |      |            |   - lei -     |     - lei -   |
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|
|_______|_________________|______|____________|_______________|_______________|

                                           TOTAL II: ..........................

    Materiale aduse de client
 _____________________________________________________________________________
|     Denumirea      |  U.M.  |  Cantitatea  | Pretul unitar |    Valoarea    |
|                    |        |              |   - lei -     |     - lei -    |
|____________________|________|______________|_______________|________________|
|____________________|________|______________|_______________|________________|
|____________________|________|______________|_______________|________________|
|____________________|________|______________|_______________|________________|
|____________________|________|______________|_______________|________________|
|____________________|________|______________|_______________|________________|

                                           TOTAL III: .........................

               FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL
                               (cod 14-3-8/b)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    1. Serveste ca:
    - document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare, evidenta si urmarire;
    - document de evidenta a formularelor anulate;
    - document pentru stabilirea grupelor de numere (serii), in vederea numerotarii formularelor;
    - sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.
    Fisele de magazie ale formularelor cu regim special se tin la locul de depozitare a formularelor.
                                                    __________________________
                                                   | Rezervat    |Pentru      |
                                                   | numerele    |compartiment|
                                                   | (seriile)   |            |
                                                   |_____________|____________|
                                                   |de la|pana la|            |
 ...............................................   |_____|_______|____________|
                   Unitatea                        |_____|_______|____________|
 FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL   |_____|_______|____________|
 Denumirea formularului ........................   |_____|_______|____________|
 Codul formularului ......, formatul ...........   |_____|_______|____________|
 Pretul unitar ...... U.M. ........ Codul ......   |_____|_______|____________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - primita
    B - eliberata
    C - Data si semnatura celui care preda formularele neutilizabile
 ___________________________________________________________________________
|Data|Felul si    |Cantitatea|Stocul|Numerele|Numele si   |Formulare    |   |
|    |numarul     |__________|      |(seria) |prenumele   |neutilizabile|   |
|    |formularului| A   | B  |      |________|primitorului|(numarul si  | C |
|    |de primire  |     |    |      |de |pana|            |seria)       |   |
|    |sau de      |     |    |      |la |la  |            |             |   |
|    |eliberare   |     |    |      |   |    |            |             |   |
|____|____________|_____|____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|_____|____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|_____|____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|_____|____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|_____|____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|_____|____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|_____|____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|_____|____|______|___|____|____________|_____________|___|
                                                                     14-3-8/b

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - primita
    B - eliberata
    C - Data si semnatura celui care preda formularele neutilizabile

                                                                     - verso -
 ___________________________________________________________________________
|Data|Felul si    |Cantitatea|Stocul|Numerele|Numele si   |Formulare    |   |
|    |numarul     |__________|      |(seria) |prenumele   |neutilizabile|   |
|    |formularului|  A |  B  |      |________|primitorului|(numarul si  | C |
|    |de primire  |    |     |      |de |pana|            |seria)       |   |
|    |sau de      |    |     |      |la |la  |            |             |   |
|    |eliberare   |    |     |      |   |    |            |             |   |
|____|____________|____|_____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|____|_____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|____|_____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|____|_____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|____|_____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|____|_____|______|___|____|____________|_____________|___|
|____|____________|____|_____|______|___|____|____________|_____________|___|

                               MONETAR
                            (cod 14-50-61)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Formularul este tiparit in carnete cu cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie, corespunzator marfurilor comercializate;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate;
    - document justificativ pe baza caruia se preda contribuabilului numerarul incasat prin casa de catre casier, respectiv de vanzator.
    Monetarul se utilizeaza numai in cazul vanzarii marfurilor cu amanuntul.
    Potrivit reglementarilor in vigoare, in conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, suma inscrisa in monetar trebuie sa coincida cu suma din registrul de casa emis de aceste aparate, inclusiv cu suma inregistrata de mana in registrul de casa, in cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
    Valoarea inscrisa in monetar trebuie sa corespunda valorii inscrise in raportul de gestiune.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre casier sau de persoana imputernicita, la sfarsitul zilei, prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote si de monede.
    3. Circula:
    - exemplarul 1, pentru inregistrarea in Registrul-jurnal de incasari si plati;
    - exemplarul 2 ramane in carnet.

    Contribuabilul .......................
    ......................................

                           MONETAR Nr. ..........
                           Data .................
              Magazinul ................ Casa ...............

      ............. bucati      x      100.000 lei ..................
      ............. bucati      x       50.000 lei ..................
      ............. bucati      x       10.000 lei ..................
      ............. bucati      x        5.000 lei ..................
      ............. bucati      x        1.000 lei ..................
      ............. bucati      x          500 lei ..................
      ............. bucati      x          100 lei ..................
      ............. bucati      x           50 lei ..................
      ............. bucati      x           20 lei ..................

                                                          TOTAL LEI:
      ...............................................................

             Casier predator,              Casier primitor,
            ..................            ..................

                              Responsabil,
                            ................

    Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998.
                                                                     14-50-61

    IV. Registrele si formularele financiar-contabile, comune pe economie, utilizate de contribuabili in conducerea evidentei contabile in partida simpla

    A. Nomenclatorul registrelor si formularelor financiar-contabile
_______________________________________________________________________________
Nr.                 Denumirea formularului                            Codul
crt.
_______________________________________________________________________________
 0                            1                                         2
_______________________________________________________________________________
 1.  Registrul-jurnal de incasari si plati                          14-1-1/b
 2.  Registrul-inventar                                             14-1-2/a
 3.  Fisa mijlocului fix                                            14-2-2/a
 4.  Nota de receptie si constatare de diferente                    14-3-1/aA
 5.  Bon de consum                                                  14-3-4A
 6.  Fisa de magazie                                                14-3-8
 7.  Lista de inventariere                                          14-3-12
 8.  Lista de inventariere (pentru gestiuni global-valorice)        14-3-12/a
 9.  Chitanta pentru operatiuni in valuta                           14-4-1/a
10.  Registru de casa (in valuta)                                   14-4-7/cA
11.  Borderou de achizitie                                          14-4-13
12.  Borderou de achizitie                                          14-4-13/b
13.  Stat de salarii                                                14-5-1/c
14.  Stat de salarii                                                14-5-1/l
15.  Lista pentru plati partiale                                    14-5-1/d1
16.  Lista pentru plati partiale                                    14-5-1/d2
17.  Stat de salarii pentru colaboratori                            14-5-1/j
18.  Ordin de deplasare (delegatie)                                 14-5-4
19.  Jurnal privind operatiuni diverse (pentru .............)       14-6-17/c
20.  Fisa pentru operatiuni diverse (pentru ................)       14-6-22/b
21.  Document cumulativ                                             14-6-24
22.  Declaratie de inventar                                         14-8-1
23.  Decizie de imputare                                            14-8-2
_______________________________________________________________________________

    B. Modelele si normele de intocmire si de utilizare a formularelor financiar-contabile

    - Formularele tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de specificul si de necesitatile contribuabililor, cu conditia respectarii continutului de informatii cuprinse in modele, precum si a normelor de intocmire si utilizare.
    - Formatul acestor modele poate fi adaptat in functie de necesitatile proprii, in sensul micsorarii sau maririi acestuia, iar numarul de exemplare poate fi mai mare atunci cand se considera oportun.
    - Formularele se pot tipari fata si verso sau numai fata, in functie de specificul activitatii, de utilizarea tehnicii de calcul la intocmirea acestora sau de tipul de hartie folosit (autocopiativa).
    - In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru intocmirea documentelor justificative si pentru preluarea si inregistrarea datelor in evidenta contabila, registrele contabile si formularele privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de necesitatile proprii de utilizare, in conditiile respectarii continutului de informatii.

                 REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI
                            (cod 14-1-1/b)

    Serveste ca:
    - document de inregistrare a incasarilor si platilor;
    - document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila in partida simpla;
    - proba in litigii.
    Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili, persoane fizice, facandu-se inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct pe fiecare operatiune, fara a se lasa randuri libere, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.
    Pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica se va intocmi cate un registru-jurnal de incasari si plati.
    In Registrul de incasari si plati se inregistreaza nu numai operatiunile in numerar, ci si cele efectuate prin contul curent de la banca.
    Contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata vor inregistra sumele incasate sau platite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totalizeaza anual.
    Registrul-jurnal de incasari si plati se numeroteaza si se snuruieste. Numerotarea filelor se va face in ordine crescatoare, iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru inregistrat si parafat, care va fi numerotat in ordine crescatoare.
    Acest registru se parafeaza de organul fiscal teritorial la inceperea si la incetarea activitatii.
    In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatiune patrimoniala se va inregistra in ordine cronologica, in functie de data de intocmire sau de intrare a documentelor. In aceasta situatie Registrul-jurnal de incasari si plati se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor.
    Registrul-jurnal de incasari si plati parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial va fi completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de incasari si plati obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
    Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

                                                  Nr. pagina ..............

                 REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI
 _____________________________________________________________________________
| Nr.  | Data | Documentul | Felul        |      Incasari   |     Plati       |
| crt. |      |(felul, nr.)| operatiunii  |_________________|_________________|
|      |      |            | (explicatii) | numerar | banca | numerar | banca |
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|  1   |   2  |      3     |       4      |    5    |   6   |    7    |   8   |
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|                    De reportat:         |         |       |         |       |
|_________________________________________|_________|_______|_________|_______|
                                                                    14-1-1/b

                                                                    (verso)
 _____________________________________________________________________________
| Nr.  | Data | Documentul | Felul        |      Incasari   |     Plati       |
| crt. |      |(felul, nr.)| operatiunii  |_________________|_________________|
|      |      |            | (explicatii) | numerar | banca | numerar | banca |
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|  1   |   2  |      3     |       4      |    5    |   6   |    7    |   8   |
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| Report:                                 |         |       |         |       |
|_________________________________________|_________|_______|_________|_______|
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|______|______|____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| Total:                                  |         |       |         |       |
|_________________________________________|_________|_______|_________|_______|

                            REGISTRUL-INVENTAR
                              (cod 14-1-2/a)

    Serveste ca document de inregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza documentelor justificative.
    Se intocmeste intr-un singur exemplar.
    In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunilor, de la inceputul activitatii pana la data incetarii acesteia.
    In coloana 2 se inscrie denumirea bunurilor.
    In coloana 3 se inscrie numarul de inventar.
    In coloana 4 se trece data (ziua, luna, anul) la care se face inregistrarea.
    In coloana 5 se inscriu felul si numarul documentului pe baza caruia se face inregistrarea.
    In coloana 6 se inscrie valoarea de achizitie sau valoarea bunurilor ramasa de recuperat.
    In coloana 7 se inscrie data (ziua, luna, anul) la care iese din gestiune bunul respectiv.
    In coloana 8 se inscrie suma inclusa pe cheltuieli pana la data iesirii.
    In coloana 9 se inscrie valoarea de iesire (vanzare) a bunului.
    In coloana 10 se dau explicatii cu privire la identificarea bunului.
    Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a se lasa spatii libere.
    Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care stau la baza intocmirii lui.

                                                        Nr. pagina

                          REGISTRUL-INVENTAR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data achizitionarii sau a realizarii
    B - Felul si numarul documentului
    C - Valoarea de intrare sau ramasa de recuperat
    D - Data iesirii din gestiune
    E - Valoarea inclusa pe cheltuieli pana la data iesirii
 _____________________________________________________________________________
|Nr.  |              INTRARI             |  IESIRI   | Valoarea de | Alte     |
|crt. |__________________________________|___________| iesire      | mentiuni |
|     | Denumirea | Nr. de   | A | B | C |  D  |  E  |             |          |
|     | bunului   | inventar |   |   |   |     |     |             |          |
|_____|___________|__________|___|___|___|_____|_____|_____________|__________|
|  1  |      2    |     3    | 4 | 5 | 6 |  7  |  8  |       9     |     10   |
|_____|___________|__________|___|___|___|_____|_____|_____________|__________|
|_____|___________|__________|___|___|___|_____|_____|_____________|__________|
|_____|___________|__________|___|___|___|_____|_____|_____________|__________|
|_____|___________|__________|___|___|___|_____|_____|_____________|__________|
|_____|___________|__________|___|___|___|_____|_____|_____________|__________|
|_____|___________|__________|___|___|___|_____|_____|_____________|__________|
|_____|___________|__________|___|___|___|_____|_____|_____________|__________|
|_____|___________|__________|___|___|___|_____|_____|_____________|__________|
|_____|___________|__________|___|___|___|_____|_____|_____________|__________|

       Intocmit,
                                                                    14-1-2/a

                            FISA MIJLOCULUI FIX
                               (cod 14-2-2/a)

    1. Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna.
    Se pastreaza in cartoteca pe grupe de mijloace fixe, in ordinea codurilor din clasificarea fondurilor fixe conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cadrul acestora fisele mijloacelor fixe se grupeaza pe locuri de folosinta.
    In cazul in care formularul este folosit ca fisa colectiva, nu se sorteaza pe locuri de folosinta.
    Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se scot din cartoteca si se pastreaza separat.
    Se completeaza pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completarii, imbunatatirii, modernizarii sau reevaluarii lor.
    In coloana "Bucati" intrarile se inscriu "in negru", iar iesirile "in rosu".
    In rubrica destinata caracteristicilor tehnice de identificare a mijlocului fix, in afara de datele privind marca, numarul de fabricatie si seria, in spatiul rezervat "Accesoriilor" se inscriu partile componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o cladire se completeaza instalatiile de incalzire centrala, sanitare, electrice etc.
    Data amortizarii complete si cota de amortizare se inscriu in spatiile rezervate.
 _____________________________________________________________________________
|                  FISA MIJLOCULUI FIX                 | Grupa .............  |
|                                                      |                      |
| Nr. de inventar .................................... |                      |
| Nr. documentului de provenienta .................... |                      |
| Valoarea de inventar ............................... |                      |
| Amortizarea lunara ................................. |                      |
|                                                      |                      |
| Denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice |                      |
|                                                      |                      |
|                                                      |                      |
| Accesorii                                            |                      |
|                                                      |                      |
|______________________________________________________|______________________|
|                                                      | Codul de clasificare |
|                                                      | .................... |
|______________________________________________________|______________________|
|                                                      | Data darii in        |
|                                                      | folosinta            |
|                                                      |   Anul ............. |
|                                                      |   Luna ............. |
|______________________________________________________|______________________|
|                                                      | Data amortizarii     |
|                                                      | complete             |
|                                                      |   Anul ............. |
|                                                      |   Luna ............. |
|______________________________________________________|______________________|
|                                                      | Durata normala de    |
|                                                      | functionare ........ |
|______________________________________________________|______________________|
|                                                      | Cota de amortizare   |
|                                                      | .................. % |
|______________________________________________________|______________________|
                                                                    14-2-2/a

                                                                    (verso)
 _____________________________________________________________________________
|Nr. de   |Documentul |Operatiunile  |Bucati*) |Pretul*) |Valoarea |Observatii|
|inventar |(data,     |care privesc  |         | - lei - | - lei - |          |
|(de la   |felul,     |miscarea,     |         |         |         |          |
|numar la |numarul)   |cresterea sau |         |         |         |          |
|numar)   |           |diminuarea    |         |         |         |          |
|         |           |valorii       |         |         |         |          |
|         |           |mijlocului fix|         |         |         |          |
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
|    1    |     2     |       3      |    4    |    5    |    6    |     7    |
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
|_________|___________|______________|_________|_________|_________|__________|
    *) Se completeaza in cazul bunurilor care formeaza seturi si se utilizeaza ca atare.

                  NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE
                                (cod 14-3-1/aA)

    1. Serveste, ca:
    - document pentru receptia bunurilor aprovizionate;
    - document justificativ pentru incarcare in gestiune;
    - act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta contabila.
    Se foloseste ca document distinct de receptie in cazul:
    a) bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau intr-un aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
    b) bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
    c) bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
    d) bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
    e) bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
    f) marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul.
    In cazurile nementionate mai sus, precum si pentru materialele nestocate a caror valoare se inregistreaza direct pe cheltuieli, receptia si incarcarea in gestiune se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).
    2. Se intocmeste in doua exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in 3 exemplare de comisia de receptie legal constituita.
    In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.
    Datele de pe versoul formularului nu se completeaza decat atunci cand se constata diferente la receptie.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Codul furnizorului
    B - Codul primitorului
    C - Denumirea bunurilor receptionate
    D - Cantitatea conform documentelor
    E - Cantitatea
    F - Pretul de achizitie
    G - Unitar
    H - Total (6x8)
    I - Pretul de achizitie unitar + adaosul comercial (7+8)
    J - Unitara
    K - Totala (6x11)
    L - Valoarea la pret de vanzare inclusiv T.V.A.
    M - Unitara (10+11)
    N - Totala (6x13)
 ______________________________________________________________________________
| ........       NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE                   |
|                                                                              |
|  _______________________________________________________________________     |
| |  Numarul   |              |   |   |    Contract |    Factura |        |    |
| |documentului|     Data     | A | B |Nr. -------- |Nr. --------|        |    |
| | .......... |              |   |   |    Comanda  |    Aviz de |        |    |
| |            |              |   |   |             |    insotire|        |    |
| |____________|______________|___|___|_____________|____________|________|____|
| |            |Ziua|Luna|Anul|   |   |             |            |        |    |
| |____________|____|____|____|___|___|_____________|____________|________|____|
| |            |    |    |    |   |   |             |            |        |    |
|_|____________|____|____|____|___|___|_____________|____________|________|____|
| Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea    |
|valorilor materiale furnizate de .................                            |
|............................... din ............ cu vagonul/auto nr. ........ |
|documente insotitoare ........ delegat ........., constatandu-se urmatoarele: |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.  |  C  |   |Codul| U.M. | D |Receptionat|  Adaos  |   |         |    L    |
|crt. |     |   |     |      |   |           |comercial| I |  T.V.A. |         |
|     |     |   |     |      |   |___________|_________|   |_________|_________|
|     |     |   |     |      |   |  E   |  F |  G | H  |   |  J | K  |  M |  N |
|_____|_____|___|_____|______|___|______|____|____|____|___|____|____|____|____|
|  0  |  1  | 2 |  3  |   4  | 5 |   6  |  7 |  8 |  9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 |
|_____|_____|___|_____|______|___|______|____|____|____|___|____|____|____|____|
|_____|_____|___|_____|______|___|______|____|____|____|___|____|____|____|____|
|_____|_____|___|_____|______|___|______|____|____|____|___|____|____|____|____|
|_____|_____|___|_____|______|___|______|____|____|____|___|____|____|____|____|
|_____|_____|___|_____|______|___|______|____|____|____|___|____|____|____|____|
|     |TOTAL| X |  X  |  X   | X |   X  |  X |  X |    | X |  X |    |  X |    |
|_____|_____|___|_____|______|___|______|____|____|____|___|____|____|____|____|
|                   Comisia de receptie                  Primit in gestiune    |
|______________________________________________________________________________|
| Numele si prenumele | Semnatura | Numele si | Semnatura | Data   | Semnatura |
|                     |           | prenumele |           |        |           |
|_____________________|___________|___________|___________|________|___________|
|_____________________|___________|___________|___________|________|___________|
|_____________________|___________|___________|___________|________|___________|
                                                                      14-3-1/aA

                                                                    - verso -
 ______________________________________________________________________________
| Determinarea cantitatii      Pe cantarul  | Determinarea calitatii s-a facut |
| s-a facut prin: ............ nr. .......  | prin proba ........... nr. ..... |
|___________________________________________|__________________________________|
| Expeditor ............. Caraus ........... Insotitor ....................... |
| Statia de expeditie ............... Statia de destinatie ................... |
| Data eliberarii .......... Data expedierii ......... Data sosirii .......... |
| Delegatii furnizorului (caraus neutru) care au participat la receptie:       |
|______________________________________________________________________________|
|Participantii|           |           |            |                |          |
|la receptie  |           |           |            |                |          |
|_____________|___________|___________|____________|________________|          |
| Din partea  | Numele si | Calitatea | Buletin de |  Semnatura     |   Alte   |
| cui         | prenumele |           | identitate |                | mentiuni |
|_____________|___________|___________|____________|________________|          |
|_____________|___________|___________|____________|________________|          |
|_____________|___________|___________|____________|________________|          |
|_____________|___________|___________|____________|________________|          |
|             |           |           |    Diferente (+/-)          |          |
|_____________|___________|___________|_____________________________|          |
|Tipul        |Denumirea   |Codul|U.M.|Cantitatea|Pretul   |Valoarea|          |
|documentului |bunurilor   |     |    |          |unitar de|        |          |
|             |receptionate|     |    |          |achizitie|        |          |
|_____________|____________|_____|____|__________|_________|________|          |
|_____________|____________|_____|____|__________|_________|________|          |
|_____________|____________|_____|____|__________|_________|________|          |
|_____________|____________|_____|____|__________|_________|________|__________|
| Concluziile comisiei de receptie                                             |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Punctul de vedere al delegatului furnizorului/carausului (delegatul neutru)  |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

                                BON DE CONSUM
                                (cod 14-3-4A)

    1. Serveste ca:
    - document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, dupa caz;
    - document justificativ de scadere din gestiune;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii, materialelor din magazie pentru consum.
    Bonul de consum se poate intocmi intr-un exemplar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul.
    Bonul de consum (colectiv), in principiu, se intocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceleiasi grupe de materiale, aceluiasi loc de depozitare si loc de consum.
    In situatia in care materialul solicitat lipseste din depozit, se procedeaza in felul urmator:
    - in cazul bonului de consum se completeaza spatiul urmator cu denumirea materialului inlocuitor, dupa ce, in prealabil, pe versoul formularului se obtin semnaturile persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decat cele prevazute in consumurile normate;
    - in cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului inlocuit si se semneaza de aprobare a inlocuirii, in dreptul randului respectiv. Dupa inscrierea denumirii materialului inlocuitor se intocmeste un bon de consum separat. In bonul de consum coloanele "Unitatea de masura" si "Cantitatea necesara" de pe randul 2 se completeaza in cazul in care se solicita si se elibereaza din magazie materiale cu doua unitati de masura.
 ______________________________________________________________________________
|Contribuabilul .............................. |              |                |
|Produsul/lucrarea (comanda) ................. |Bucati lansate| BON DE CONSUM  |
|Reperul ....................... nr. ......... |______________|________________|
|Denumirea piesei ............. norma ........ |              |                |
|______________________________________________|______________|________________|
 ______________________________________________________________________________|
|    Nr.     |               |   Codul    |    Codul   |Nr. comenzii|    |     |
|documentului|Data eliberarii|predatorului|primitorului|  Codul     |    |     |
|            |               |            |            |produsului  |    |     |
|            |_______________|____________|____________|____________|____|_____|
|            |Ziua| Luna|Anul|            |            |            |    |     |
|____________|____|_____|____|____________|____________|____________|____|_____|
|            |    |     |    |            |            |            |    |     |
|____________|____|_____|____|____________|____________|____________|____|_____|
|Denumirea materialului|    |Cantitatea| Codul| U.M.|Cantitatea|Pretul|Valoarea|
|(inclusiv sortimentul,|    | necesara |      |     |eliberata |unitar|        |
|marca, profilul,      |    |          |      |     |          |      |        |
|dimensiunea)          |    |          |      |     |          |      |        |
|______________________|____|__________|______|_____|__________|______|________|
|Conform normei|       |    |    1     |      |     |          |      |        |
|tehnice       |       |    |__________|______|_____|__________|______|________|
|              |       |    |    2     |   x  |     |          |   x  |    x   |
|______________|_______|____|__________|______|_____|__________|______|________|
| Inlocuitor   |       |    |    1     |      |     |          |      |        |
|              |_______|____|__________|______|_____|__________|______|________|
|              |       |    |    2     |   x  |     |          |   x  |    x   |
|______________|_______|____|__________|______|_____|__________|______|________|
|  Data si semnatura  |     Sef compartiment    |  Gestionar  |    Primitor    |
|_____________________|_________________________|_____________|________________|
|_____________________|_________________________|_____________|________________|
                                                                      14-3-4A

                                                                    (verso)
 ___________________________________________________________________________
|                   ELIBERARI PARTIALE CARE SE LICHIDEAZA                   |
|                          IN CEL MULT 24 ORE                               |
|                              DATA .........                               |
|___________________________________________________________________________|
|   Materialul        |    Cantitatea    |            Semnatura             |
|_____________________|__________________|__________________________________|
|                     |ceruta | eliberata|                                  |
|_____________________|_______|__________|__________________________________|
|_____________________|_______|__________|__________________________________|
|_____________________|_______|__________|__________________________________|
|_____________________|_______|__________|__________________________________|
|_____________________|_______|__________|__________________________________|
|_____________________|_______|__________|__________________________________|
|Restituiri| Normat   |   x   |          |                                  |
|__________|__________|_______|__________|__________________________________|
|          |Inlocuitor|   x   |          |                                  |
|__________|__________|_______|__________|__________________________________|
|  Total   | Normat   |   x   |          |     Se trece pe fata bonului     |
|__________|__________|_______|__________|__________________________________|
|          |Inlocuitor|   x   |          |                                  |
|__________|__________|_______|__________|__________________________________|
|___________________________________________________________________________|
|                       DATE PRIVIND INLOCUIREA                             |
|___________________________________________________________________________|
|   Data   |   Aprovizionare  |                    Productie                |
|__________|__________________|_____________________________________________|
|          |                  |                                             |
|__________|__________________|_____________________________________________|
| Semnatura|                  |                                             |
|__________|__________________|_____________________________________________|
| Data si  |                     APROBAT INLOCUIREA                         |
|semnatura |                                                                |
|__________|________________________________________________________________|
|          |                                                                |
|          |                                                                |
|          |                                                                |
|__________|________________________________________________________________|
| MENTIUNI                                                                  |
|                                                                           |
|                                                                           |
|___________________________________________________________________________|

                              FISA DE MAGAZIE
                               (cod 14-3-8)

    1. Serveste ca:
    - document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;
    - sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si la stoc.
    Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual pe subgrupe, sau in ordine alfabetica.
    Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
    Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

 ____________________________________________________________________________
|               |        FISA DE MAGAZIE         |    Pagina ........        |
|_______________|________________________________|___________________________|
|Magazia | Materialul/produsul (sortimentul, calitatea, marca, profilul,     |
|        | dimensiunea)                                                      |
|        |                                                                   |
|________|___________________________________________________________________|
|   Codul    |    U.M.    |    Pretul unitar    |              |             |
|____________|____________|_____________________|______________|_____________|
|            |            |                     |              |             |
|____________|____________|_____________________|______________|_____________|
|    Document    |    Intrari   |     Iesiri     | Stoc  | Data si semnatura |
|                |              |                |       |    de control     |
|________________|______________|________________|_______|___________________|
|Data |Numar| Fel|              |                |       |                   |
|_____|_____|____|______________|________________|_______|___________________|
|     |     |    |              |                |       |                   |
|_____|_____|____|______________|________________|_______|___________________|
|_____|_____|____|______________|________________|_______|___________________|
|_____|_____|____|______________|________________|_______|___________________|
|_____|_____|____|______________|________________|_______|___________________|
|_____|_____|____|______________|________________|_______|___________________|
|_____|_____|____|______________|________________|_______|___________________|
|_____|_____|____|______________|________________|_______|___________________|
                                                                       14-3-8

                            LISTA DE INVENTARIERE
                                (cod 14-3-12)

    1. Serveste ca:
    - document pentru inventarierea valorilor materiale aflate in gestiune;
    - document de baza pentru stabilirea minusurilor si plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate;
    - document pentru intocmirea Registrului-inventar;
    - document centralizator al operatiunilor de inventariere.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual sau in situatiile prevazute de dispozitiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni.
    In listele de inventariere a valorilor materiale aflate in ambalaje originale intacte, a lichidelor a caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau a materialelor de masa, in vrac etc., a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor atasa notele de calcul privind inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.
    Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate la locurile de munca si nesupuse prelucrarii, se inscriu separat in listele de inventariere.
    Materialele, materialele de natura obiectelor de inventar, produsele finite si ambalajele se inscriu in listele de inventariere, pe feluri, indicandu-se codul, unitatea de masura, unii indici calitativi (tarie alcoolica, grad de umiditate la cereale etc.).
    Listele de inventariere intocmite pentru bunurile in custodie trebuie sa contina, pe langa elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numarul si data actului de predare-primire in custodie si ale documentului de decontare (dispozitia de plata, dispozitia de incasare etc.).
    Pentru stocurile de valori materiale, fara miscare, de prisos, de calitate necorespunzatoare, depreciate, fara desfacere asigurata se intocmesc liste de inventariere separate, la care se anexeaza procesele-verbale in care se arata cauzele nefolosirii, caracterul si gradul deteriorarii sau deprecierii, daca este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum si persoanele vinovate, dupa caz.
    Formularele cu regim special se inscriu in listele de inventariere, in ordinea codurilor, pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.
    Marcile postale si timbrele fiscale se inscriu in listele de inventariere la valoarea nominala.
    Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a exactitatii inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitate a tuturor evaluarilor, calculelor si totalizarilor din contabilitate. Greselile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de consemnarea rezultatelor inventarierii.
    In cazul valorilor materiale primite in custodie si/sau in consignatie, pentru prelucrare etc., listele de inventariere se intocmesc in doua exemplare, copia inaintandu-se agentului economic in al carui patrimoniu se afla valorile respective.
    Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri, se inscriu in listele de inventariere, care se semneaza de persoanele imputernicite sa efectueze inventarierea.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A -  Nr. crt.
    B -  Denumirea bunurilor inventariate
    C -  Codul sau numarul de inventar
    D -  U.M.
    E -  Pretul unitar
    F -  Valoarea de inventar
    G -  DEPRECIEREA
    G1 - Valoarea
    G2 - Motivul (cod)
    H -  Comisia de inventariere
 ______________________________________________________________________________
|Unitatea|     LISTA DE INVENTARIERE     |Gestiunea                 |Pagina ...|
|________|       Data ............       |__________________________|__________|
|Magazia |                               |Loc de depozitare         |          |
|________|_______________________________|__________________________|__________|
| A | B | C | D |         CANTITATI          | E |VALOAREA CONTABILA | F |  G  |
|   |   |   |   |____________________________|   |___________________|   |_____|
|   |   |   |   |     Stocuri     |Diferente |   |Valoarea|Diferente |   |G1|G2|
|   |   |   |   |_________________|__________|   |        |__________|   |  |  |
|   |   |   |   |Faptice|Scriptice|Plus|Minus|   |        |Plus|Minus|   |  |  |
|___|___|___|___|_______|_________|____|_____|___|________|____|_____|___|__|__|
| 0 | 1 | 2 | 3 |   4   |    5    |  6 |  7  | 8 |    9   | 10 |  11 | 12|13|14|
|___|___|___|___|_______|_________|____|_____|___|________|____|_____|___|__|__|
|___|___|___|___|_______|_________|____|_____|___|________|____|_____|___|__|__|
|___|___|___|___|_______|_________|____|_____|___|________|____|_____|___|__|__|
|___|___|___|___|_______|_________|____|_____|___|________|____|_____|___|__|__|
|___|___|___|___|_______|_________|____|_____|___|________|____|_____|___|__|__|
|___|___|___|___|_______|_________|____|_____|___|________|____|_____|___|__|__|
|___|___|___|___|_______|_________|____|_____|___|________|____|_____|___|__|__|
|___|___|___|___|_______|_________|____|_____|___|________|____|_____|___|__|__|
|___|___|___|___|_______|_________|____|_____|___|________|____|_____|___|__|__|
|Numele si|     | Gestionar (Responsabil   |          Contabilitate            |
|prenumele|  H  | mijloace fixe)           |                                   |
|         |_____|__________________________|___________________________________|
|         | | | |                          |                                   |
|_________|_|_|_|__________________________|___________________________________|
|Semnatura| | | |                          |                                   |
|_________|_|_|_|__________________________|___________________________________|
                                                                       14-3-12

                            LISTA DE INVENTARIERE
                      (pentru gestiuni global-valorice)
                               (cod 14-3-12/a)

    1. Serveste ca:
    - document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalarii;
    - document pentru inventarierea marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile cu amanuntul si pentru care evidenta se tine cantitativ-valoric;
    - document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile inventariate;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta de la locurile de depozitare si in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste in doua exemplare la locurile de depozitare.
    Pentru bunurile deteriorate total sau partial, degradate, precum si pentru cele fara miscare sau cele care nu mai pot fi valorificate se intocmesc liste de inventariere separate.
    Pentru bunurile aflate in ambalaje originale intacte, lichidele a caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau marfurile in vrac etc., a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, in listele de inventariere se mentioneaza modul in care s-a facut inventarierea si datele tehnice care stau la baza calculelor.
    In listele de inventariere se inscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz.
    Datele privind bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere imediat dupa determinarea cantitatilor inventariate, in ordinea in care ele au fost grupate, tinandu-se seama de dimensiunile si de unitatile de masura cu care figureaza in evidenta de la locurile de depozitare si in contabilitate.
    Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere se face cu aceleasi preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate.
    Valoarea de inventar se stabileste de comisia de inventariere, cu respectarea prevederilor legale.
    Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate se procedeaza la o verificare amanuntita a exactitatii tuturor evaluarilor, calculelor, totalizarilor si inregistrarilor din contabilitate si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cantitatea
    B - Pretul unitar de inregistrare in contabilitate
 ______________________________________________________________________________
|                      LISTA DE INVENTARIERE                           |Pagina |
|                (pentru gestiuni global-valorice)                     |       |
|                        Data ............                             |       |
|______________________________________________________________________|_______|
| Magazia         |                     |       Locul de depozitare    |       |
|_________________|_____________________|______________________________|_______|
|Nr. |Denumirea   |       |      |   |   | Valoarea  |Valoarea|  Deprecierea   |
|crt.|bunurilor   | Codul | U.M. | A | B | contabila |   de   |________________|
|    |inventariate|       |      |   |   |           |inventar|Valoarea|Motivul|
|    |            |       |      |   |   |           |        |        | (cod) |
|    |            |       |      |   |   |           |        |        |       |
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
| 0  |     1      |   2   |   3  | 4 | 5 |     6     |    7   |    8   |   9   |
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|    |Total pagina|   x   |   x  |   | x |           |        |        |       |
|____|____________|_______|______|___|___|___________|________|________|_______|
|             | Comisia de inventariere |             |            |           |
|_____________|_________________________|_____________|____________|___________|
|Numele si    |        |        |       |             |            |           |
|prenumele    |        |        |       |             |            |           |
|_____________|________|________|_______|_____________|____________|___________|
|Semnatura    |        |        |       |             |            |           |
|_____________|________|________|_______|_____________|____________|___________|
                                                                      14-3-12/a

                      CHITANTA PENTRU OPERATIUNI IN VALUTA
                                (cod 14-4-1/a)

    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru depunerea unei sume in valuta, in numerar, la casierie;
    - document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta) si in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste de persoanele care efectueaza operatiuni in devize, in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata in valuta.
    3. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor inregistrate in registrul de casa (in valuta).
 ____________________________________________________________________________
|                CHITANTA PENTRU OPERATIUNI IN VALUTA Nr. ......             |
|                            Data ..............                             |
|    Am primit de la ......................................................  |
| urmatoarele sume in valuta, reprezentand: ...............................  |
| .........................................................................  |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
| Felul valutei |      Suma in valuta     |  Curs  |      Suma in lei        |
|               |_________________________|        |                         |
|               | in cifre  |  in litere  |        |                         |
|_______________|___________|_____________|________|_________________________|
|               |           |             |        |                         |
|_______________|___________|_____________|________|_________________________|
|               |           |             |        |                         |
|_______________|___________|_____________|________|_________________________|
|               |           |             |        |                         |
|_______________|___________|_____________|________|_________________________|
|               |           |             |        |                         |
|_______________|___________|_____________|________|_________________________|
|   Total       |     x     |      x      |   x    |                         |
|_______________|___________|_____________|________|_________________________|
|                              Casier,                                       |
|____________________________________________________________________________|
                                                          14-4-1/a

                         REGISTRU DE CASA (in valuta)
                              (cod 14-4-7/cA)

    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in valuta (numerar sau cecuri de calatorie), pe baza actelor justificative anexate;
    - document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
    - document de inregistrare zilnica in evidenta contabila a operatiunilor de casa in valuta.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, pe baza actelor justificative de incasari si plati in valuta.
    In antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaseaza sau se plateste. In coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana, echivalentul acestora in lei, la cursul de referinta din data efectuarii operatiunilor din documentele in care s-au consemnat acestea.
    Pentru cecuri de calatorie se deschid coloane separate.
    Se inregistreaza toate incasarile, dupa care acestea se totalizeaza (inclusiv soldul din casa reportat al zilei precedente); se inregistreaza apoi toate platile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din insumarea incasarilor, pentru a se stabili soldul de casa al zilei respective.
    In cazul in care numarul valutelor efective si al cecurilor de calatorie incasate in cursul unei zile depaseste numarul coloanelor existente pe o fila, pentru ziua respectiva se completeaza atatea file cate sunt necesare.

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - contravaloarea in lei
 ______________________________________________________________________________
| ...........                                                           |      |
|                                                                       |      |
|                       REGISTRU DE CASA (in valuta)                    |      |
|                                                                       |      |
|_______________________________________________________________________|______|
|_______________________________________________________________________|______|
|Nr. |              |    |     |          |  |     INCASARI    |    PLATI  | A |
|crt.|     DATA     |Nr. | Nr. |Explicatii|  |_________________|___________|___|
|____|______________|act |anexe|          |  | Felul | |  | | | | |  | | | |   |
|    |Ziua|Luna|Anul|casa|     |          |  |valutei|$|DM| | | |$|DM| | | |   |
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|    |    |    |    |    |     |          |  |Cursul | |  | | | | |  | | | | x |
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|    |    |    |    |    |     |Report/   |  |       | |  | | | | |  | | | |   |
|    |    |    |    |    |     |Sold ziua |  |       | |  | | | | |  | | | |   |
|    |    |    |    |    |     |precedenta|  |       | |  | | | | |  | | | |   |
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
|    |    |    |    |    |     |De        |  |       | |  | | | | |  | | | |   |
|    |    |    |    |    |     |reportat  |  |       | |  | | | | |  | | | | x |
|    |    |    |    |    |     |pag/Total |  |       | |  | | | | |  | | | |   |
|____|____|____|____|____|_____|__________|__|_______|_|__|_|_|_|_|__|_|_|_|___|
| Casier,                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
                                                                     14-4-7/aA

                            BORDEROU DE ACHIZITIE
                         (cod 14-4-13 si cod 14-4-13/b)

    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare in gestiune a bunurilor cumparate de la persoane fizice;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta contabila a valorii bunurilor cumparate;
    - document pentru justificarea sumelor primite ca avans (spre decontare) pentru achizitii sau pentru decontarea sumelor platite pentru achizitii.
    2. Se intocmeste in doua exemplare pentru aprovizionarile cu bonuri de pe piata taraneasca, de la producatorii individuali sau de la alte persoane fizice, in momentul achizitiei.

    Numele ...............................
    Prenumele ............................
    Localitatea ..........................
    Judetul ..............................

                            BORDEROU DE ACHIZITIE
                       nr. ........ data .............

 _________________________________________________________________________
|  Produsul  |  Codul  |  U.M.  | Cantitatea | Pretul unitar |  Valoarea  |
|            |         |        |            | de achizitie  | achizitiei |
|____________|_________|________|____________|_______________|____________|
|____________|_________|________|____________|_______________|____________|
|____________|_________|________|____________|_______________|____________|
|____________|_________|________|____________|_______________|____________|
|____________|_________|________|____________|_______________|____________|
|  TOTAL     |    x    |    x   |            |        x      |            |
|____________|_________|________|____________|_______________|____________|

             Semnatura achizitorului,

                                                                   14-4-13

    Numele ...............................
    Prenumele ............................
    Localitatea ..........................
    Judetul ..............................

                      BORDEROU DE ACHIZITIE Nr. ........
                       (de la producatori individuali)
                          din data de .............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea produselor
    B - Cantitatea
    C - Pretul unitar
    D - Valoarea
    E - Avans
    F - Rest de plata
    G - Semnatura de primire a sumei
 ______________________________________________________________________________
| Contractul|     Producatorii    |Buletinul/cartea|   |   |   |   |   |   |   |
|           |                     |de identitate   | A | B | C | D | E | F | G |
|___________|_____________________|________________|   |   |   |   |   |   |   |
|Nr. | Data | Numele si|Domiciliul|seria | numarul |   |   |   |   |   |   |   |
|    |      | prenumele|          |      |         |   |   |   |   |   |   |   |
|____|______|__________|__________|______|_________|___|___|___|___|___|___|___|
| 1  |   2  |     3    |     4    |   5  |    6    | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13|
|____|______|__________|__________|______|_________|___|___|___|___|___|___|___|
|____|______|__________|__________|______|_________|___|___|___|___|___|___|___|
|____|______|__________|__________|______|_________|___|___|___|___|___|___|___|
|____|______|__________|__________|______|_________|___|___|___|___|___|___|___|
|____|______|__________|__________|______|_________|___|___|___|___|___|___|___|
|____|______|__________|__________|______|_________|___|___|___|___|___|___|___|

        Semnatura achizitorului              Semnatura gestionarului,

                                                                      14-4-13/b

                              STAT DE SALARII
                         (cod 14-5-1/c si 14-5-1/l)

    1. Serveste ca:
    - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si al altor datorii;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor privind retinerile legale, a listelor pentru plati partiale, a concediilor de odihna, a certificatelor medicale, si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.
    Pentru centralizarea la nivelul unitatii a salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se utilizeaza aceleasi formulare de state de salarii.
    Platile facute in cursul lunii se includ in statele de salarii, pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.
    Contribuabilii pot sa isi stabileasca, daca necesitatile interne o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare pentru completarea Fisei fiscale F1, respectiv:
    - venit brut;
    - contributia pentru pensia suplimentara;
    - contributia pentru protectia sociala a somerilor;
    - contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
    - cheltuieli profesionale (cota 15%);
    - venit net;
    - deducere personala de baza;
    - deduceri suplimentare;
    - venit baza de calcul;
    - impozit calculat si retinut.
    In situatia in care suma rezultata din insumarea coloanelor "Deducere personala de baza" si "Deduceri suplimentare" este mai mare sau egala cu coloana "Venit net", in coloana "Venit baza de calcul" si, implicit, in coloana "Impozit calculat si retinut" se va inscrie cifra zero.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Numele si prenumele
    C - Marca (functia) sau numarul matricol
    D - Total salariu
    E - Indemnizatie pentru primele 10 zile de boala
    F - Indemnizatie din asigurari sociale de stat
    G - Venitul brut
    H - Contributia pentru pensia suplimentara
    I - Contributia pentru protectia sociala a somerilor
    J - Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
    K - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    L - Venitul net
    M - Deducere personala de baza
    N - Deduceri suplimentare
    O - Venitul baza de calcul
    P - Impozitul calculat si retinut
    R - Salariul net
    S - Indemnizatie pentru concediul de odihna, lichidari
    T - Avans
    T - Chirii
    U - Imputatii
    V - Popriri
    X - Rate
    Z - Alte castiguri in bani si in natura
    Y - Total de plata
 ______________________________________________________________________________
| ...........                                                                  |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                       pe luna .............. anul ......                     |
|______________________________________________________________________________|
| A | B | C | D | E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R|   ALTE RETINERI    | Y|
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |____________________|  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S| T| T| U| V| X| Z|  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

              Intocmit,

                                                                      14-5-1/c

                          LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                       (cod 14-5-1/d1 si cod 14-5-1/d2)

    1. Serveste ca:
    - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor pentru platile partiale efectuate;
    - document care sta la baza intocmirii statelor de salarii;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, ori de cate ori se face o plata partiala in cursul lunii, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate.
    Lista pentru plati partiale (cod 14-5-1/d1) se intocmeste pentru prima plata partiala, iar Lista pentru plati partiale (cod 14-5-1/d2) se intocmeste pentru cea de-a doua plata partiala si urmatoarele.

                          LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                     reprezentand .........................
                          pe luna ...................
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |    Numele    |                   | Impozitul calculat |               |
|crt.| si prenumele | Venitul impozabil |     si retinut     | Rest de plata |
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|
|____|______________|___________________|____________________|_______________|

              Intocmit,

                                                                    14-5-1/d1

                          LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                     reprezentand .........................
                          pe luna ...................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si|Venitul  |Venitul |  Total  |Impozitul |Salariul|Salariul|Rest |
|crt.|prenumele|impozabil|curent  |  venit  |calculat  |  net   |  net   |  de |
|    |         |calculat |anterior|impozabil|si retinut|cuvenit |acordat |plata|
|    |         |anterior |        |         |          |        |anterior|     |
|____|_________|_________|________|_________|__________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|__________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|__________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|__________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|__________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|__________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|__________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|__________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|__________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|__________|________|________|_____|

              Intocmit,

                                                                     14-5-1/d2

                       STAT DE SALARII PENTRU COLABORATORI
                                  (cod 14-5-1/j)

    1. Serveste ca:
    - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite colaboratorilor, precum si al impozitului aferent;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe baza conventiei civile de prestari de servicii, si se semneaza pentru confirmarea exactitatii drepturilor banesti de catre persoana care intocmeste documentul.
    Platile facute in cursul lunii sub forma de avans se includ in statul de salarii pentru colaboratori, in vederea cuprinderii intregii sume cuvenite si pentru calculul impozitului aferent.
    Unitatile pot sa isi stabileasca, daca necesitatile o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare pentru completarea Fisei fiscale 2, respectiv:
    - venit brut;
    - contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
    - venit baza de calcul;
    - impozit calculat si retinut.

                   STAT DE SALARII PENTRU COLABORATORI
                     pe luna ............ anul .....

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numele si prenumele
 ______________________________________________________________________________
|   |   | Drepturi  |       |Contributia|       |         |        |     |     |
|Nr.| A |    de     |Venitul|pentru     |Venitul|Impozitul|Salariul|Avans|Rest |
|crt|   |colaborare |brut   |asigurari  |baza de|calculat |  net   |     | de  |
|   |   |___________|       |sociale de |calcul |   si    |        |     |plata|
|   |   | in |  in  |       |sanatate   |       |retinut  |        |     |     |
|   |   |bani|natura|       |           |       |         |        |     |     |
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
| 0 | 1 |  2 |   3  |   4   |      5    |    6  |    7    |    8   |  9  |  10 |
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|
|___|___|____|______|_______|___________|_______|_________|________|_____|_____|

                 Intocmit,

                                                                      14-5-1/j

                    ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE)
                            (cod 14-5-4)

    Serveste ca:
    - dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea;
    - document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate;
    - document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta contabila.
    Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmeaza sa efectueze deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale in numerar.

 _____________________________________________________________________________
|                                          Depus decontul (numarul si data)   |
| ................                       .................................... |
|                                                                             |
|                        ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE)                       |
|                               Nr. .............                             |
|                                                                             |
|    Domnul/Doamna ........................................................., |
| avand functia de ........................................................., |
| este delegat pentru ....................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| la                                                                          |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| Durata deplasarii de la ........................ la ....................... |
| Se legitimeaza cu ......................................................... |
|                                                                             |
|                                                     Semnatura,              |
|                                                                             |
|                                                                             |
|    Data ..............                                                      |
|_____________________________________________________________________________|
| Sosit*) ............................ | Sosit*) ............................ |
| Plecat*) ........................... | Plecat*) ........................... |
| Cu (fara) cazare                     | Cu (fara) cazare                     |
|                                      |                                      |
|         Stampila unitatii            |         Stampila unitatii            |
|           si semnatura               |           si semnatura               |
|______________________________________|______________________________________|
| Sosit*) ............................ | Sosit*) ............................ |
| Plecat*) ........................... | Plecat*) ........................... |
| Cu (fara) cazare                     | Cu (fara) cazare                     |
|                                      |                                      |
|         Stampila unitatii            |         Stampila unitatii            |
|           si semnatura               |           si semnatura               |
|______________________________________|______________________________________|

    *) Se vor completa ziua, luna, anul si ora.
                                                                        14-5-4

                                                                     (verso)
 _____________________________________________________________________________
| Ziua si ora plecarii ............ | Avans spre decontare:                   |
| Ziua si ora sosirii ............. | - Primit la plecare ............... lei |
| Data depunerii decontului ....... | - Primit in timpul                      |
| Penalizari calculate ............ |   deplasarii ...................... lei |
|                                   |   TOTAL ........................... lei |
|___________________________________|_________________________________________|
|             CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE               |
|_____________________________________________________________________________|
|    Felul actului si emitentul     | Nr. si data actului |        Suma       |
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|___________________________________|_____________________|___________________|
|                       TOTAL CHELTUIELI                                      |
|_____________________________________________________________________________|
| Diferenta de restituit s-a depus  | Diferenta de primit/restituit           |
| cu chitanta nr. ..... din ....... | lei ......................              |
|___________________________________|_________________________________________|
| Semnatura |  Aprobat,  | Control  |   Verificat   |     Sef      | Titular  |
|           |conducatorul|financiar-|     decont    | compartiment |  avans   |
|           |  unitatii  |preventiv |               |              |          |
|___________|____________|__________|_______________|______________|__________|
|___________|____________|__________|_______________|______________|__________|

                  JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE
               pentru ................................
                            (cod 14-6-17/c)

    Serveste ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor.
    Se intocmeste trimestrial sau anual, dupa caz, pe baza fiselor pentru operatiuni diverse.
    Se intocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli si un jurnal pentru venituri.
    Datele din jurnale stau la baza determinarii venitului brut, a totalului cheltuielilor deductibile fiscal si a venitului net.
 _____________________________________________________________________________
| ................. |                                            | Pagina ....|
|___________________|____________________________________________|____________|
|                     JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE                       |
|                 pentru ...................................                  |
|                             anul ..............                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Nr.  |    Ziua     |      Documentul      | Explicatii |  Suma  | Observatii |
|crt. |inregistrarii|(felul, numarul, data)|            |        |            |
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|  0  |      1      |           2          |      3     |    4   |      5     |
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|_____|_____________|______________________|____________|________|____________|
|        Intocmit,                                                            |
|_____________________________________________________________________________|
                                                                     14-6-17/c

                       FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
                pentru ....................................
                              (cod 14-6-22/b)

    Serveste la tinerea evidentei contabile analitice a veniturilor si cheltuielilor in functie de natura lor.
    Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz, intr-un exemplar.
    La sfarsitul fiecarei luni, in fisele analitice se totalizeaza rulajele pe luna respectiva si cumulat de la inceputul anului, in vederea intocmirii Jurnalului pentru operatiuni diverse (cod 14-6-17/c).
 _____________________________________________________________________________
| .................. |                                           | Pagina ....|
|____________________|___________________________________________|____________|
|                       FISA PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE                       |
|                  pentru ...................................                 |
|                             anul ..............                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Nr.  |    Data      |     Documentul      | Explicatii |  Suma  | Observatii |
|crt. | documentului |  (felul, numarul)   |            |        |            |
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|  0  |      1       |           2         |      3     |    4   |      5     |
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
|_____|______________|_____________________|____________|________|____________|
| Total                                                 |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|

         Intocmit,
                                                                     14-6-22/b

                            DOCUMENT CUMULATIV
                              (cod 14-6-24)

    Serveste ca:
    - document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflecta operatiuni economice si financiare de acelasi fel dintr-o anumita perioada (intrari si iesiri de materiale, produse sau marfuri, operatiuni banesti etc.);
    - document justificativ centralizator de inregistrare in evidenta contabila.
    Se completeaza titulatura si continutul coloanelor, in functie de natura operatiunilor economice si financiare si de necesitatile de centralizare si de inregistrare.
    In situatia in care in cursul unei zile exista un numar mai restrans de operatiuni, se poate folosi un singur document cumulativ pentru operatiunile unei zile. Pe ultimul rand se face totalul sumelor pe fiecare coloana.
 _____________________________________________________________________________
| .......................             DOCUMENT CUMULATIV                      |
|_____________________________________________________________________________|
|Nr.  |           |                                                           |
|rand |           |                                                           |
|_____|___________|___________________________________________________________|
|_____|___________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|  0  |     1     |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |
|_____|___________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
|_____|___________|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|
                                                                       14-6-24
                Intocmit,

                            DECLARATIE DE INVENTAR
                                 (cod 14-8-1)

    1. Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere, potrivit normelor legale.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, de catre gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv sau, acolo unde nu este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiunii de inventariere, si se semneaza de acesta.
    3. Circula la membrii comisiei de inventariere, care semneaza pentru confirmare ca declaratia a fost data in fata acesteia.
 _____________________________________________________________________________
|                           DECLARATIE DE INVENTAR                            |
| ................                                                            |
|    (unitatea)                                                               |
|                                                                             |
|    Subsemnatul ................., gestionar al ..........................., |
| numit prin Decizia nr. ......... din data de ..............., declar:       |
|    1. Toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea subsemnatului |
| se gasesc in incaperile (locurile) ........................................ |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
|                                                                             |
|    2. Posed/Nu posed valori materiale si banesti apartinand tertilor ...... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
|                                                                             |
|    3. Am/Nu am cunostinta de existenta unor plusuri sau minusuri in valoare |
| (cantitate) de ............................................................ |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
|                                                                             |
|    4. Am/Nu am eliberat valori materiale si banesti fara documente legale.  |
| ........................................................   Beneficiar       |
| ........................................................   Beneficiar       |
| ........................................................   Beneficiar       |
| ........................................................................... |
|                                                                             |
|    5. Am/Nu am valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate,  |
| pentru care s-au intocmit documentele aferente, in cantitate de ........... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
|                                                                             |
|    6. Am/Nu am documente de primire-eliberare care nu au fost operate in    |
| evidenta operativa sau nu au fost predate la contabilitate ................ |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
|_____________________________________________________________________________|
                                                                        14-8-1

                              DECIZIE DE IMPUTARE
                                 (cod 14-8-2)

    Serveste ca:
    - document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca;
    - document de inregistrare in evidenta contabila.
    Se intocmeste in doua sau mai multe exemplare, in functie de numarul persoanelor raspunzatoare pentru paguba produsa, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.).
    Se transmite la persoana (sau persoanele) raspunzatoare de paguba adusa, pentru semnare de luare la cunostinta si de primire a deciziei de imputare (ambele exemplare).

    ......................

                             DECIZIE DE IMPUTARE
                       Nr. ...... din data de .........

    Avand in vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ...... din data de ............, intocmit de ............................., in calitate de .................., din care rezulta ca s-a produs o paguba in valoare de ...................... lei, reprezentand ...................................
...........................................................................,
raspunzatoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, in perioada analizata, au lucrat la gestiunea verificata ............................... ............................................................................
.......................................................................... .
    Avand in vedere temeiurile de drept si de fapt care determina angajarea raspunderii materiale, valoarea totala a pagubei de ............. lei se suporta de persoanele vinovate, dupa cum urmeaza:
    ................. lei de domnul/doamna .................................
    ................. lei de domnul/doamna .................................

    Calculul s-a facut asa cum rezulta din actul de constatare.
    In conformitate cu prevederile legale,

                                 DECIDE:

    Se imputa domnului/doamnei .................................., avand functia de .............., domiciliat/domiciliata in .................................., suma de .............. lei, adica ........................................ .
    Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la
.......................................................................... .

                             DOVADA DE COMUNICARE

    Subsemnatul ................, domiciliat in ..............................., am primit Decizia de imputare nr. ......... din data de ............., emisa
de ....................., in valoare de ............................. lei.
                                        (in cifre si in litere)

             Semnatura

                                                  Data ..............

                                                                   14 8 2


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 215/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 215 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu