Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 58 din 23 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din 13 februarie 2003


SmartCity3


    In baza atributiilor prevazute la art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si ale art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile ulterioare, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 215/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 8 martie 2000.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile ulterioare

    I. Sfera de aplicare

    1. Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2002, denumita in continuare ordonanta, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla.
    2. Obligatia de a organiza si de a conduce evidenta contabila in partida simpla o au si contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, definite potrivit ordonantei, si opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real.
    3. Contribuabilii care obtin venituri de natura salariala, astfel cum sunt definite la art. 22 si 23 din ordonanta, precum si contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla.

    II. Organizarea evidentei contabile in partida simpla

    A. Dispozitii generale
    4. Contribuabilii pot utiliza toate formularele prevazute in prezentele norme metodologice sau numai o parte din acestea, in functie de elementele specifice activitatii desfasurate.
    5. Pentru determinarea veniturilor, in functie de natura activitatii, de frecventa incasarilor/platilor sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, contribuabilii pot utiliza si alte formulare cu regim special, care au fost aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice, in baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
    6. In functie de necesitati contribuabilii pot utiliza si alte formulare stabilite prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, cu modificarile ulterioare.
    7. Contribuabilii vor folosi si alte formulare prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice (exploatarea masei lemnoase, prestarile de servicii cu caracter international, jocurile de noroc etc.).
    8. In cazul utilizarii modelelor formularelor financiar-contabile comune pe economie, aprobate pentru persoanele juridice, acestea vor fi completate in conformitate cu prezentele norme metodologice. In aceasta situatie elementele referitoare la conturi, debite, credite, semnaturile de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare nu se completeaza.
    9. In conditiile utilizarii sistemelor informatice financiar-contabile este necesar sa fie respectate Criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil, prevazute de Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificarile ulterioare.
    10. Contribuabilii pot edita formularele cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, in conditiile prevazute la art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997.

    B. Norme generale privind documentele justificative si financiar-contabile
    11. Evidenta contabila in partida simpla se va conduce in conformitate cu prezentele norme metodologice.
    12. In conformitate cu prevederile legale evidenta contabila in partida simpla se tine in limba romana si in moneda nationala.
    13. Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in evidenta contabila in partida simpla, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    14. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale, prevazute in structura formularelor aprobate:
    - denumirea documentului;
    - numele si prenumele contribuabilului, precum si adresa completa;
    - numarul documentului si data intocmirii acestuia;
    - mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
    - continutul operatiunii economico-financiare, iar atunci cand este necesar, si temeiul legal al efectuarii ei;
    - datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate;
    - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii;
    - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor in documente justificative.
    15. Documentele care stau la baza inregistrarilor in evidenta contabila in partida simpla pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare.
    16. Documentele provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in evidenta contabila in partida simpla numai in cazurile in care se face dovada intrarii in patrimoniu a bunurilor respective, prin intocmirea Borderoului de achizitie (cod 14-4-13) sau a Notei de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1/A), dupa caz, si a platii acestora pe baza de Dispozitie de plata-incasare catre casierie (cod 14-4-4).
    In cazul in care documentele respective se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baza de norma de venit, pentru a fi inregistrate in evidenta contabila in partida simpla a contribuabililor prevazuti la pct. 1, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii, intocmite in acest scop in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si Dispozitie de plata-incasare catre casierie (cod 14-4-4).
    17. Documentele contabile - jurnale, fise etc. - servesc la prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in evidenta contabila in partida simpla a operatiunilor consemnate in documentele justificative.
    18. Inscrierea datelor in documente se face cu cerneala, cu pix cu pasta, la masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz.
    19. In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea.
    Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.
    Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii operatiunii de corectare.
    In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul gresit se anuleaza si ramane in carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu exceptia ordinului de deplasare (delegatie), pe baza caruia se primeste sau se restituie diferenta dintre cheltuielile efective de deplasare si avansul acordat.
    Contribuabilii au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la inceputul activitatii; cel putin o data pe an; la incetarea activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.
    Inventarierea se face in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.
    20. Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunerea lor la organele fiscale pentru inregistrare.
    Modelele si normele de intocmire si de utilizare ale Registrului-jurnal de incasari si plati si ale Registrului-inventar sunt prezentate la cap. IV.

    C. Reconstituirea documentelor justificative si financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse
    21. Operatiunile privind evidenta si gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale si banesti si a altor valori ale contribuabililor se considera valabile numai daca sunt justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.
    22. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile si justificative, contribuabilul va lua masuri de reconstituire a acestora in termen de cel mult 30 de zile de la constatare.
    23. Contribuabilul care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative ori financiar-contabile are obligatia sa incheie un proces-verbal care sa cuprinda:
    - datele de identificare a documentului disparut;
    - numele si prenumele persoanei responsabile cu pastrarea documentului;
    - data si imprejurarile in care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
    Persoana responsabila este obligata ca o data cu semnarea procesului-verbal sa dea o declaratie scrisa asupra imprejurarilor in care a disparut documentul respectiv.
    Ori de cate ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune sunt incunostintate imediat organele de urmarire penala.
    24. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar de reconstituire, intocmit separat pentru fiecare caz.
    Dosarul de reconstituire trebuie sa contina toate lucrarile efectuate in legatura cu constatarea si reconstituirea documentului disparut, si anume:
    - sesizarea scrisa a persoanei care a constatat disparitia documentului;
    - dovada sesizarii parchetului sau dovada sanctionarii disciplinare a persoanei vinovate, dupa caz;
    - copie de pe documentul reconstituit;
    - procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
    - declaratia persoanei responsabile.
    25. In cazul in care documentul disparut provine de la un alt contribuabil, reconstituirea se va face de contribuabilul care a emis documentul, la cererea scrisa a contribuabilului care a cerut documentul. In acest caz unitatea emitenta va trimite contribuabilului care a primit documentul, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
    26. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea "Reconstituit", cu specificarea numarului si a datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea.
    Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in evidenta contabila in partida simpla.
    Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de calatorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse inainte de a fi inregistrate in evidenta contabila in partida simpla. In acest caz vinovatii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suporta paguba, sumele respective recuperandu-se potrivit prevederilor legale.
    27. Gasirea ulterioara a documentelor originale, care au fost reconstituite, nu anuleaza eventualele sanctiuni disciplinare sau penale, insa poate constitui motiv de revizuire a acestora, in conditiile legii.
    Pentru pagubele generate de disparitia, sustragerea sau distrugerea documentelor se pot stabili raspunderi materiale, care cuprind si eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea si gasirea acestora.
    In cazul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaza pe baza unui proces-verbal impreuna cu care se ataseaza la dosarul de reconstituire.
    28. Formularele cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, pierdute sau sustrase, se declara nule in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, dupa sesizarea organelor de drept.

    D. Arhivarea si pastrarea documentelor justificative si financiar-contabile
    29. Contribuabilii au obligatia sa pastreze in arhiva lor registrele de contabilitate, documentele financiar-contabile, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarii in evidenta contabila in partida simpla.
    30. Termenul de pastrare a Registrului-jurnal de incasari si plati, a Registrului-inventar, precum si a documentelor justificative si financiar-contabile este de 10 ani, cu incepere de la data incheierii anului fiscal in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.
    31. In cazul incetarii activitatii contribuabilului, documentele se predau la arhivele statului in conformitate cu dispozitiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, daca legea nu dispune altfel.
    32. Arhivarea documentelor justificative si financiar-contabile se face, de asemenea, in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale:
    - documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate;
    - gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea;
    - dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;
    - evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor financiar-contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.

    E. Norme privind inregistrarea veniturilor
    33. Evidenta contabila in partida simpla a veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, astfel:
    a) venituri din activitati care constituie fapte de comert;
    b) venituri din profesii libere;
    c) alte venituri.
    Pentru asociatiile fara personalitate juridica evidenta contabila in partida simpla a veniturilor se va tine in mod distinct.
    34. Evidenta contabila in partida simpla a operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.
    35. In cazul in care bunurile din patrimoniul afacerii trec in patrimoniul personal al contribuabilului, suma reprezentand contravaloarea acestora se include in venitul brut, considerandu-se o instrainare.
    In cazul in care asociatiile isi inceteaza activitatea, iar fostii asociati continua sa functioneze in mod individual, bunurile din patrimoniul asociatiei trec in patrimoniul noilor afaceri, se inscriu in Registrul-inventar al acestora si se amortizeaza in continuare, se consuma sau se vand, dupa caz.
    In toate cazurile de instrainare este necesara evaluarea bunului, care se poate face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.
    In cazul incetarii definitive a activitatii, sumele obtinute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, inscrise in Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri ramase nevalorificate sunt incluse in venitul brut.
    36. Stabilirea venitului net obtinut sau a pierderii inregistrate in cadrul asocierii se determina pe fiecare contract de asociere.
    37. Pentru inregistrarea veniturilor din activitati independente contribuabilii vor utiliza, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii, formularele cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, prevazute in prezentele norme metodologice, dupa caz:
    - Chitanta (cod 14-4-1);
    - Factura (cod 14-4-10/aA) si Factura fiscala (cod 14-4-10/A);
    - Bon de comanda-chitanta (cod 14-4-11/a si cod 14-4-11);
    - Fisa de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b);
    - Monetar (cod 14-50-61);
    - Extras din borderoul de plati din data de ............. (cod 14-4-20).
    Modelele si normele de intocmire si de utilizare a acestor formulare sunt prezentate la cap. III.
    38. Constituie venit brut venitul incasat in cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada in care au fost efectuate prestatiile.
    Pentru fiecare tip de activitate desfasurata se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) in care se vor inregistra toate documentele in ordine cronologica.
    Contribuabilii care desfasoara activitati de:
    - comert cu ridicata vor intocmi pentru livrarile efectuate formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A);
    - comert cu amanuntul vor intocmi zilnic formularul Monetar (cod 14-50-61), in conditiile in care nu se utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale;
    - productie vor intocmi pentru livrarea productiei formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A) si/sau Chitanta (cod 14-4-1), dupa caz.
    Contribuabilii care desfasoara urmatoarele activitati:
    - organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc.);
    - activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, contract de agent, consignatie sau mandat comercial);
    - activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea;
    - transport de bunuri si de persoane;
    - alte activitati cuprinse in Codul comercial, precum si pentru veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala
pot intocmi, in functie de natura activitatii, de frecventa incasarii sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A), Chitanta (cod 14-4-1) sau alte formulare cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997.
    In relatiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele incasate atat pe baza de chitanta, bon de casa etc., cat si prin banca, sa intocmeasca factura.
    In relatiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele incasate prin banca, sa intocmeasca factura.
    Platitorii de taxa pe valoarea adaugata vor intocmi factura fiscala in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare.
    39. Platile lunare efectuate de societatile comerciale (de asigurare si reasigurare etc.) catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea comisioanelor din activitatea de intermediere in baza unui contract de mandat, agent sau comision, se vor efectua pe baza Borderoului de plati din data de ............ (cod 14-4-20), care va cuprinde in mod obligatoriu si urmatoarele informatii:
    - numele si prenumele beneficiarului de venit;
    - codul numeric personal/numarul de identificare fiscala;
    - venitul brut la care se aplica cota de impozit de 10% sau 15%;
    - alte contributii obligatorii retinute in momentul platii de catre platitorul de venituri, dupa caz;
    - impozitul pe venit retinut prin stopaj la sursa;
    - suma achitata;
    - semnatura beneficiarului de venit.
    40. Totalurile lunare din Fisa pentru operatiuni diverse se vor inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c), grupate pe feluri de activitati. Totalul veniturilor din Jurnalul privind operatiuni diverse reprezinta venitul contribuabilului.
    In cazul contribuabililor care realizeaza venituri dintr-o singura activitate, totalul veniturilor se regaseste in Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b), pe randul "Total", nemaifiind necesara deschiderea Jurnalului privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c).
    Contribuabilii care incaseaza in numerar toate veniturile realizate pot sa evidentieze aceste venituri numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse.
    41. In cazul contribuabililor platitori de taxa pe valoarea adaugata, veniturile, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, se preiau pentru determinarea impozitului din coloanele corespunzatoare ale Jurnalului pentru vanzari (cod 14-6-12/a), nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse pentru veniturile realizate (cod 14-6-17/c).
    42. In conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, in conformitate cu prevederile legale, inregistrarea veniturilor se face in baza Raportului fiscal de inchidere zilnica si a Registrului special, intocmit in conditiile defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

    F. Norme privind evidentierea cheltuielilor
    43. Evidenta contabila in partida simpla a cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, in functie de natura lor, astfel:
    a) cheltuielile efectuate in interesul direct al activitatii, cum sunt:
    - cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;
    - cheltuielile cu lucrari executate si servicii prestate de terti;
    - cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru terti;
    - chiria pentru spatiul in care se desfasoara activitatea, pentru utilaje si pentru alte instalatii inchiriate, utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;
    - dobanzile aferente creditelor bancare;
    - cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
    - cheltuielile cu primele de asigurare;
    - cheltuielile cu reclama si publicitatea;
    - cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;
    - cheltuielile cu energia si apa;
    - cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane;
    - cheltuielile de delegare, detasare si deplasare;
    - cheltuielile de personal;
    - cheltuielile cu impozite si taxe, altele decat impozitul pe venit;
    - cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale de stat, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si alte contributii obligatorii;
    - cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
    b) cheltuielile cu sponsorizarea si mecenatul;
    c) cheltuielile de protocol;
    d) cheltuielile cu amortizarea;
    e) in cazul utilizarii bunurilor cu folosinta mixta (pentru afacere si in scop personal), cheltuiala deductibila se determina, dupa caz, proportional cu:
    - numarul de kilometri parcursi in interes de afacere;
    - numarul de metri patrati folositi in interes de afacere;
    - numarul de unitati de masura specifice in alte cazuri; si
    f) alte cheltuieli deductibile plafonat, stabilite potrivit reglementarilor in vigoare privind impozitul pe venit.
    44. Angajatorii care au personal cu carnet de munca sau cu conventie civila de prestari de servicii au obligatia sa intocmeasca, dupa caz, Fisa fiscala 1 (pentru venituri din salarii la functia de baza - FF 1), respectiv Fisa fiscala 2 (pentru venituri, altele decat cele de la functia de baza - FF 2).
    In vederea completarii fiselor fiscale 1 si 2 si stabilirii drepturilor banesti ale persoanelor angajate, angajatorul va intocmi Statul de salarii (cod 14-5-1/c sau cod 14-5-1/l), pentru functia de baza, si/sau Statul de salarii pentru colaboratori (cod 14-5-1/j), pentru venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza.
    45. Pentru fiecare fel de cheltuieli se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.
    Contribuabilii pot intocmi o singura fisa pentru operatiuni diverse care sa cuprinda toate cheltuielile a caror deductibilitate nu este plafonata.
    Contribuabilii care nu efectueaza cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot sa evidentieze aceste cheltuieli numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse.
    46. Pentru cheltuielile deductibile plafonat, inainte de inregistrarea totalului din Fisa pentru operatiuni diverse se va calcula cota care este deductibila si numai aceasta se va inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.

    G. Calculul venitului net
    47. Venitul brut cuprinde sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura, inclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul afacerii, ramase dupa incetarea definitiva a activitatii.
    Nu constituie venit brut si nu se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati sumele incasate, cum sunt:
    - aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati ori in cursul desfasurarii acesteia;
    - sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice;
    - sumele primite ca despagubiri;
    - sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.
    Pentru aceste categorii de operatiuni fie se deschid fise pentru operatiuni diverse distincte, fie se intocmesc situatii cu ajutorul documentelor cumulative care sa reflecte situatia acestor sume.
    Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii veniturilor si care sunt platite in cursul unui an fiscal.
    48. Inregistrarea in evidenta contabila in partida simpla a bunurilor mobile si imobile se face la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei, dupa caz.
    Creantele, respectiv facturile emise si neincasate, precum si obligatiile stabilite conform legii si neonorate se inregistreaza la valoarea lor nominala in fise pentru operatiuni diverse. Aceste fise se deschid distinct pentru creante si datorii.
    Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, in conformitate cu reglementarile in vigoare in materie de amortizare a capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.
    Sunt amortizabile, in conformitate cu prevederile legale, numai bunurile inregistrare in Registrul-inventar (cod 14-1-2/a).
    49. Evidenta contabila in partida simpla a bunurilor din patrimoniu se tine in conformitate cu prevederile Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificarile ulterioare.
    50. Orice suma platita, respectiv incasata, in numerar sau prin banca se va inregistra in mod obligatoriu, cronologic, in Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b).
    Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel incat la sfarsitul anului fiscal sa se incadreze in prevederile legale.
    51. Venitul net sau pierderea fiscala se calculeaza astfel: din totalul sumelor incasate, evidentiate in col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de incasari si plati, se scad cheltuielile cu amortizarea bunurilor, evidentiate in Fisa pentru operatiuni diverse, si totalul sumelor platite, evidentiate in col. 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de incasari si plati, si se aduna sumele platite pentru cumpararea bunurilor amortizabile si totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator intocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ.
    Venitul net sau pierderea fiscala va fi influentata cu platile si/sau incasarile efectuate in avans, care se refera la alte exercitii fiscale, in cazul drepturilor de proprietate intelectuala, cu impozitul de 15% din venitul brut incasat, iar in cazul valorificarii bunurilor in regim de consignatie, veniturilor obtinute ca urmare a unor activitati desfasurate in baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, precum si in cazul activitatilor de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara, cu impozitul de 10% din venitul brut incasat, reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual.

    H. Calculul taxei pe valoarea adaugata
    52. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate (pentru taxa pe valoarea adaugata colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si/sau servicii (pentru taxa pe valoarea adaugata deductibila), in conformitate cu normele legale.
    53. Evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari (cod 14-6-12/a). In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    In situatia in care preturile si tarifele cuprind si taxa pe valoarea adaugata, valoarea taxei pe valoarea adaugata colectate se calculeaza prin inmultirea valorii bunurilor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate cu coeficientul 19/119 x 100.
    54. Evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari (cod 14-6-17/b). In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    55. Totalurile lunare din Jurnalul pentru vanzari, respectiv din Jurnalul pentru cumparari, se inregistreaza in decontul privind taxa pe valoarea adaugata.

    III. Modele si norme de intocmire si utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare*1)*)

    *1) In functie de natura activitatii, de frecventa incasarilor sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, contribuabilii pot utiliza si alte formulare cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    *) Modelele formularelor sunt reproduse in facsimil.

                                CHITANTA
                              (cod 14-4-1)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in carnete cu cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casierie;
    - document justificativ de inregistrare in Registrul-jurnal de incasari si plati si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre contribuabilul sau casierul numit si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.
    3. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in Registrul-jurnal de incasari si plati.
    4. Se arhiveaza, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).
 _____________________________________________________________
| ..................................................          |
|     (numele si prenumele/denumirea asociatiei)              |
| ..................................................          |
|          (codul de inregistrare fiscala)                    |
| ..................................................          |
| [domiciliul/sediul (localitatea, strada, numarul)]          |
| Judetul ..........................................          |
|                                                             |
|                        CHITANTA Nr.                         |
|                    din data de .............                |
|                                                             |
| Am primit de la ........................................... |
| Adresa .................................................... |
| Suma de ........................... adica ................. |
| Reprezentand .............................................. |
|                                                             |
|                                           Casier,           |
|_____________________________________________________________|
                                                        14-4-1

                                 FACTURA
                             (cod 14-4-10/aA)
                                   si
                             FACTURA FISCALA
                             (cod 14-4-10/A)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    1. Serveste ca:
    - document pe baza caruia se intocmeste documentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;
    - document de insotire a marfii pe timpul transportului;
    - document de incarcare in gestiunea primitorului;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
    2. Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in 3 exemplare, la livrarea produselor si a marfurilor, la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de insotire a marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor si se semneaza de emitent.
    Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. In vederea corelarii documentelor de livrare, numarul si data avizului de insotire a marfii se inscriu in formularul de factura.
    3. Circula:
    - exemplarul 1, la cumparator;
    - exemplarul 2, la desfacere;
    - exemplarul 3, pentru inregistrarea in contabilitate.

Furnizor .................................     Cumparator ......................
..........................................     .................................
(numele si prenumele/denumirea asociatiei)        (denumirea, forma juridica)
Codul de inregistrare fiscala ............     Codul de inregistrare fiscala
..........................................     .................................
Domiciliul/sediul (localitatea, strada,        Sediul (localitatea, strada,
numarul) .................................     numarul) ........................
Judetul ..................................     Judetul .........................
Contul ...................................     Contul ..........................
Banca ....................................     Banca ...........................

                                    FACTURA
                    ___________________________________________
                   | Nr. ..................................... |
                   | Data (ziua, luna, anul).................. |
                   | Nr. avizului de insotire a marfii ....... |
                   |            (daca este cazul)              |
                   |___________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Denumirea produselor    | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea |
|crt.|  sau a serviciilor       |      |            |    - lei -    |  - lei - |
|____|__________________________|______|____________|_______________|__________|
| 0  |             1            |   2  |      3     |        4      |   5(3x4) |
|____|__________________________|______|____________|_______________|__________|
|    |                          |      |            |               |          |
|    |                          |      |            |               |          |
|    |                          |      |            |               |          |
|    |                          |      |            |               |          |
|    |                          |      |            |               |          |
|    |                          |      |            |               |          |
|    |                          |      |            |               |          |
|____|__________________________|______|____________|_______________|__________|
|Semnatura si |Date privind expeditia:             |TOTAL,          |          |
|stampila     |Numele delegatului ................ |din care:       |          |
|furnizorului |Buletinul/cartea de identitate      |accize          |__________|
|             |seria ... nr. .., eliberat/eliberata|                |          |
|             |................................... |                |          |
|             |Mijlocul de transport ............. |________________|__________|
|             |nr. ............................... |Semnatura de               |
|             |Expedierea s-a efectuat in prezenta |primire                    |
|             |noastra la data de ....., ora ..... |                           |
|             |Semnaturile ....................... |                           |
|_____________|____________________________________|___________________________|
                                                                     14-4-10/aA

Furnizor .................................     Cumparator ......................
..........................................     .................................
(numele si prenumele/denumirea asociatiei)        (denumirea, forma juridica)
Codul de inregistrare fiscala ............     Codul de inregistrare fiscala
..........................................     .................................
Domiciliul/sediul (localitatea, strada,        Sediul (localitatea, strada,
numarul) .................................     numarul) ........................
Judetul ..................................     Judetul .........................
Contul ...................................     Contul ..........................
Banca ....................................     Banca ...........................

                               FACTURA FISCALA
                    ___________________________________________
                   | Nr. ..................................... |
                   | Data (ziua, luna, anul).................. |
                   | Nr. avizului de insotire a marfii ....... |
                   |            (daca este cazul)              |
                   |___________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea produselor  | U.M. |Cantitatea|Pretul unitar|Valoarea|Valoarea|
|crt.| sau a serviciilor     |      |          |(fara T.V.A.)|- lei - | T.V.A. |
|    |                       |      |          |   - lei -   |        |- lei - |
|____|_______________________|______|__________|_____________|________|________|
| 0  |             1         |   2  |      3   |        4    | 5(3x4) |    6   |
|____|_______________________|______|__________|_____________|________|________|
|    |                       |      |          |             |        |        |
|    |                       |      |          |             |        |        |
|    |                       |      |          |             |        |        |
|    |                       |      |          |             |        |        |
|    |                       |      |          |             |        |        |
|    |                       |      |          |             |        |        |
|    |                       |      |          |             |        |        |
|____|_______________________|______|__________|_____________|________|________|
|Semnatura si|Date privind expeditia:             |TOTAL:    |        |        |
|stampila    |Numele delegatului ................ |din care: |        |        |
|furnizorului|Buletinul/cartea de identitate      |accize    |________|________|
|            |seria ... nr. .., eliberat/eliberata|          |        |        |
|            |................................... |          |        |    X   |
|            |Mijlocul de transport ............. |__________|________|________|
|            |nr. ............................... |Semnatura |Total            |
|            |Expedierea s-a efectuat in prezenta |de primire|de plata         |
|            |noastra la data de ....., ora ..... |          |(col. 5 + col. 6)|
|            |Semnaturile ....................... |          |                 |
|____________|____________________________________|__________|_________________|
                                                                      14-4-10/A

                          BON DE COMANDA-CHITANTA
                       (cod 14-4-11 si cod 14-4-11/a)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in carnete cu cate 75 de file.
    1. Serveste ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
    2. Se intocmeste in 3 exemplare de catre contribuabil.
    3. Circula:
    - exemplarul 1, pentru inregistrarea in contabilitate;
    - exemplarul 2 se preda clientului;
    - exemplarul 3 ramane in carnet.

    Contribuabilul .................................
    Codul de inregistrare fiscala ..................
    Domiciliul/sediul (localitatea, strada, numarul)
    ................................................
    Judetul ........................................

                       BON DE COMANDA-CHITANTA Nr. ......
                          din data de ................

    Client ..........................., str. ................ nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ................, localitatea ..............
 ______________________________________________________________________________
| Codul | Obiectul/Operatiunea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar/ | Valoarea |
|       |                      |      |            |    Tariful     | - lei -  |
|       |                      |      |            |    - lei -     |          |
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|

                                                 TOTAL I: .....................
                                                 TOTAL II: ....................
                                                 TOTAL (I + II): ..............
    Incasat avans .............................................................
    Rest de plata .............................................................
    Termen de executie ........................................................
    Valoarea obiectului adus la reparat .......................................
    Obiectul neridicat in termen de un an se valorifica conform normelor legale.

               Responsabil,                             Client,
                   L.S.
              .............                           .............
                                                                      14-4-11/a

                                                                     - verso -

    Materiale date de unitate
 _______________________________________________________________________________
| Codul |       Denumirea      | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar  | Valoarea |
|       |                      |      |            |    - lei -     |  - lei - |
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|

                                                 TOTAL II: ....................

    Materiale aduse de client
 _______________________________________________________________________________
|           Denumirea          | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar  | Valoarea |
|                              |      |            |    - lei -     |  - lei - |
|______________________________|______|____________|________________|__________|
|______________________________|______|____________|________________|__________|
|______________________________|______|____________|________________|__________|
|______________________________|______|____________|________________|__________|
|______________________________|______|____________|________________|__________|
|______________________________|______|____________|________________|__________|

                                                 TOTAL III: ...................

    Contribuabilul .................................
    Codul de inregistrare fiscala ..................
    Domiciliul/sediul (localitatea, strada, numarul)
    ................................................
    Judetul ........................................

                       BON DE COMANDA - CHITANTA Nr. ....
                          din data de ................

    Client ..........................., str. ................ nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ................, localitatea ..............
 ______________________________________________________________________________
| Codul | Obiectul/Operatiunea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar/ | Valoarea |
|       |                      |      |            |    Tariful     | - lei -  |
|       |                      |      |            |    - lei -     |          |
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|

                                                 TOTAL I: .....................
                                                 TOTAL II: ....................
                                                 TOTAL (I + II): ..............
                                                 T.V.A.: ......................
                                                 TOTAL GENERAL: ...............
    Incasat avans .............................................................
    Rest de plata .............................................................
    Termen de executie ........................................................
    Valoarea obiectului adus la reparat .......................................
    Obiectul neridicat in termen de un an se valorifica conform normelor legale.

               Responsabil,                             Client,
                   L.S.
              .............                           .............
                                                                        14-4-11

                                                                     - verso -
    Materiale date de unitate
 _______________________________________________________________________________
| Codul |       Denumirea      | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar  | Valoarea |
|       |                      |      |            |    - lei -     |  - lei - |
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|
|_______|______________________|______|____________|________________|__________|

                                                 TOTAL II: ....................

    Materiale aduse de client
 _______________________________________________________________________________
|           Denumirea          | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar  | Valoarea |
|                              |      |            |    - lei -     |  - lei - |
|______________________________|______|____________|________________|__________|
|______________________________|______|____________|________________|__________|
|______________________________|______|____________|________________|__________|
|______________________________|______|____________|________________|__________|
|______________________________|______|____________|________________|__________|
|______________________________|______|____________|________________|__________|

                                                 TOTAL III: ...................

                FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL
                              (cod 14-3-8/b)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    1. Serveste ca:
    - document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare, evidenta si urmarire;
    - document de evidenta a formularelor anulate;
    - document pentru stabilirea grupelor de numere (serii) in vederea numerotarii formularelor;
    - sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.
    Fisele de magazie ale formularelor cu regim special se tin la locul de depozitare a formularelor.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Cantitatea
    S - Stocul
    P - primita
    E - eliberata
                                                 ______________________________
                                                |Rezervat numerele|   Pentru   |
                                                |    (seriile)    |compartiment|
                                                |_________________|____________|
                                                | de la  | pana la|            |
............................................... |________|________|____________|
                                                |________|________|____________|
FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL |________|________|____________|
Denumirea formularului ........................ |________|________|____________|
Codul formularului ........... formatul ....... |________|________|____________|
Pretul unitar ...... U.M. ......... Codul...... |________|________|____________|
 ______________________________________________________________________________
|Data|Felul si    |  C  | S |Numerele |Numele si   |Formulare    |Data si      |
|    |numarul     |     |   |(seria)  |prenumele   |neutilizabile|semnatura    |
|    |formularului|     |   |         |primitorului|(numarul si  |celui care   |
|    |de primire  |     |   |         |            |seria)       |preda        |
|    |sau de      |     |   |         |            |             |formularele  |
|    |eliberare   |     |   |         |            |             |neutilizabile|
|    |            |_____|   |_________|____________|_____________|_____________|
|    |            | P| E|   | de |pana|            |             |             |
|    |            |  |  |   | la |la  |            |             |             |
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
                                                                       14-3-8/b

                                                                     - verso -
 ______________________________________________________________________________
|Data|Felul si    |  C  | S |Numerele |Numele si   |Formulare    |Data si      |
|    |numarul     |     |   |(seria)  |prenumele   |neutilizabile|semnatura    |
|    |formularului|     |   |         |primitorului|(numarul si  |celui care   |
|    |de primire  |     |   |         |            |seria)       |preda        |
|    |sau de      |     |   |         |            |             |formularele  |
|    |eliberare   |     |   |         |            |             |neutilizabile|
|    |            |_____|   |_________|____________|_____________|_____________|
|    |            | P| E|   | de |pana|            |             |             |
|    |            |  |  |   | la |la  |            |             |             |
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|
|____|____________|__|__|___|____|____|____________|_____________|_____________|

                              MONETAR
                           (cod 14-50-61)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Formularul este tiparit in carnete cu cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie, corespunzator marfurilor comercializate;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate;
    - document justificativ pe baza caruia se preda contribuabilului numerarul incasat prin casa de catre casier, respectiv de catre vanzator.
    Monetarul se utilizeaza numai in cazul vanzarii marfurilor cu amanuntul.
    Potrivit reglementarilor in vigoare, in conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, suma inscrisa in monetar trebuie sa coincida cu suma din registrul de casa emis de aceste aparate, inclusiv cu suma inregistrata de mana in registrul de casa, in cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
    Valoarea inscrisa in monetar trebuie sa corespunda cu valoarea inscrisa in raportul de gestiune.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre casier sau de catre persoana imputernicita, la sfarsitul zilei, prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote si de monede.
    3. Circula:
    - exemplarul 1, pentru inregistrarea in Registrul-jurnal de incasari si plati;
    - exemplarul 2 ramane in carnet.

    Contribuabilul ................
    ...............................

                             MONETAR Nr. ......
                             Data .............
                       Magazinul ............ Casa ........

           .......... bucati  x  500.000 lei          ............
           .......... bucati  x  100.000 lei          ............
           .......... bucati  x   50.000 lei          ............
           .......... bucati  x   10.000 lei          ............
           .......... bucati  x    5.000 lei          ............
           .......... bucati  x    1.000 lei          ............
           .......... bucati  x      500 lei          ............
           .......... bucati  x      100 lei          ............

                                                      TOTAL LEI:
           .......................................................

           Casier predator,                       Casier primitor,
           ................                       ................

                                Responsabil,
                                ............

           Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998.
                                                                       14-50-61

                        EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLATI
                        din data de .................
                               (cod 14-4-20)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    1. Serveste ca:
    - document pentru inregistrarea in contabilitate a sumelor platite si a impozitului pe venit retinut in conformitate cu contractele de comision, mandat sau agent;
    - document pentru inregistrarea veniturilor din activitati independente in evidenta contabila in partida simpla a persoanelor fizice.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre beneficiarul prestatiilor executate de persoanele fizice impuse potrivit normelor legale privind impozitul pe venit.
    3. Circula:
    - la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1);
    - la beneficiarul de servicii (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1);
    - la beneficiarul de servicii (exemplarul 2).

    Unitatea .................................
    Codul de inregistrare fiscala ............
    Sediul (localitatea, strada, numarul)
    ..........................................
    Judetul ..................................
    Contul ...................................
    Banca ....................................

                        EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLATI
                        din data de .................

 ______________________________________________________________________________
|     Date privind plata venitului     | Date privind beneficiarul de venituri |
|______________________________________|_______________________________________|
|Venitul brut                          |                                       |
|................................. lei |Numele si prenumele .................. |
|Impozitul pe venit:                   |...................................... |
|- cota ...........%                   |                                       |
|- suma .......................... lei |Codul numeric personal/codul de        |
|                                      |identificare fiscala ................. |
|CASS                                  |                                       |
|................................. lei |Actul de identitate:                   |
|                                      |seria ........ nr. ..............      |
|Suma achitata                         |                                       |
|................................. lei |Am primit suma de .................... |
|            (in cifre)                |.................................. lei |
|................................. lei |             (in cifre)                |
|          (in litere)                 |                                       |
|                                      |                                       |
|   Semnatura,               L.S.      |                                       |
|                                      |                                       |
|Conducatorul unitatii ................|Data ..................                |
|                                      |Semnatura .............                |
|Viza de control financiar-preventiv   |                                       |
|..................................... |                                       |
|                                      |                                       |
|Compartimentul financiar-contabil     |                                       |
|..................................... |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Casier .............................. |Compartimentul financiar-contabil      |
|S-a platit suma de .............. lei |...................................... |
|Data ................................ |Ordin de plata nr. .... data ......... |
|Semnatura ........................... |Semnatura ............................ |
|______________________________________|_______________________________________|
                                                                        14-4-20

    IV. Registrele si formularele financiar-contabile, comune pe economie, utilizate de contribuabili in conducerea evidentei contabile in partida simpla*)

    *) Modelele registrelor si formularelor sunt reproduse in facsimil.

    A. Nomenclatorul registrelor si formularelor financiar-contabile
_________________________________________________________________________
Nr.                  Denumirea formularului                       Cod
crt.
_________________________________________________________________________
  0                           1                                    2
_________________________________________________________________________
  1. Registrul-jurnal de incasari si plati                      14-1-1/b
  2. Registrul-inventar                                         14-1-2/a
  3. Fisa mijlocului fix                                        14-2-2/a
  4. Bon de consum                                              14-3-4A
  5. Fisa de magazie                                            14-3-8
  6. Lista de inventariere                                      14-3-12
  7. Lista de inventariere (pentru gestiuni global-valorice)    14-3-12/a
  8. Chitanta pentru operatiuni in valuta                       14-4-1/a
  9. Registru de casa (in valuta)                               14-4-7/cA
 10. Borderou de achizitie                                      14-4-13
 11. Borderou de achizitie                                      14-4-13/b
 12. Stat de salarii                                            14-5-1/c
 13. Stat de salarii                                            14-5-1/l
 14. Stat de salarii pentru colaboratori                        14-5-1/j
 15. Ordin de deplasare (delegatie)                             14-5-4
 16. Jurnal privind operatiuni diverse pentru ................  14-6-17/c
 17. Fisa pentru operatiuni diverse pentru ...................  14-6-22/b
 18. Document cumulativ                                         14-6-24
 19. Declaratie de inventar                                     14-8-1
 20. Decizie de imputare                                        14-8-2
_________________________________________________________________________

    B. Modelele si normele de intocmire si utilizare a formularelor financiar-contabile*1)

    *1) In functie de necesitatile contribuabililor, se pot utiliza si alte formulare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si modelele acestora.

    - Formularele tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de specificul si de necesitatile contribuabililor, cu conditia respectarii continutului de informatii cuprinse in modele, precum si a normelor de intocmire si utilizare.
    - Formatul acestor modele poate fi adaptat in functie de necesitatile proprii, in sensul micsorarii sau maririi acestuia, iar numarul de exemplare poate fi mai mare atunci cand se considera oportun.
    - Formularele se pot tipari fata si verso sau numai fata, in functie de specificul activitatii, de utilizarea tehnicii de calcul la intocmirea acestora sau de tipul de hartie folosit (autocopiativa).
    - In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru intocmirea documentelor justificative si pentru preluarea si inregistrarea datelor in evidenta contabila in partida simpla, registrele contabile si formularele privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de necesitatile proprii de utilizare, in conditiile respectarii continutului de informatii.

                    REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI
                              (cod 14-1-1/b)

    Serveste ca:
    - document de inregistrare a incasarilor si platilor;
    - document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila in partida simpla;
    - proba in litigii.
    Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili, facandu-se inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operatiune, fara a se lasa randuri libere, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.
    Pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica se va intocmi cate un registru-jurnal de incasari si plati.
    In Registrul-jurnal de incasari si plati se inregistreaza nu numai operatiunile in numerar, ci si cele efectuate prin contul curent de la banca.
    Contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata vor inregistra sumele incasate sau platite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totalizeaza anual.
    Registrul-jurnal de incasari si plati se numeroteaza si se snuruieste. Numerotarea filelor se va face in ordine crescatoare, iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru inregistrat si parafat, care va fi numerotat in ordine crescatoare.
    Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea si la incetarea activitatii.
    In conditiile conducerii evidentei contabile in partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatiune patrimoniala se va inregistra in ordine cronologica, in functie de data de intocmire sau de data de intrare a documentelor. In aceasta situatie Registrul-jurnal de incasari si plati se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor.
    Registrul-jurnal de incasari si plati, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial, va fi completat lunar prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de incasari si plati obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
    Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

                                                       Nr. pagina ...

                    REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI

 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Data | Documentul | Felul operatiunii |   Incasari    |     Plati     |
|crt.|      |(felul, nr.)|   (explicatii)    |_______________|_______________|
|    |      |            |                   |numerar |banca |numerar |banca |
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|  1 |   2  |      3     |         4         |    5   |   6  |    7   |   8  |
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|             De reportat:                   |        |      |        |      |
|____________________________________________|________|______|________|______|
                                                                       14-1-1/b

                                                                       (verso)
 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Data | Documentul | Felul operatiunii |   Incasari    |     Plati     |
|crt.|      |(felul, nr.)|   (explicatii)    |_______________|_______________|
|    |      |            |                   |numerar |banca |numerar |banca |
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|  1 |   2  |      3     |         4         |    5   |   6  |    7   |   8  |
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|Report:                                     |        |      |        |      |
|____________________________________________|________|______|________|______|
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|____|______|____________|___________________|________|______|________|______|
|Total:                                      |        |      |        |      |
|____________________________________________|________|______|________|______|

                             REGISTRUL-INVENTAR
                               (cod 14-1-2/a)

    Serveste ca document de inregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza documentelor justificative.
    Se intocmeste la contribuabili intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.
    In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiilor, de la inceputul activitatii pana la data incetarii acesteia.
    In coloana 2 se inscrie denumirea bunurilor.
    In coloana 3 se inscrie numarul de inventar al bunurilor.
    In coloana 4 se trece data (ziua, luna, anul) la care se face inregistrarea bunurilor.
    In coloana 5 se inscriu felul si numarul documentului pe baza caruia se face inregistrarea bunurilor.
    In coloana 6 se inscrie valoarea de achizitie sau valoarea bunurilor ramasa de recuperat.
    In coloana 7 se inscrie data (ziua, luna, anul) la care iese din gestiune bunul respectiv.
    In coloana 8 se inscrie valoarea inclusa pe cheltuieli pana la data iesirii.
    In coloana 9 se inscrie valoarea de iesire (de vanzare) a bunului.
    In coloana 10 se dau explicatii cu privire la identificarea bunului.
    Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a se lasa spatii libere.
    Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

                                                             Nr. pagina

                           REGISTRUL-INVENTAR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Data achizitionarii sau a realizarii
    V - Valoarea de iesire
    A - Alte mentiuni
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                   INTRARI                   |      IESIRI       | V | A |
|crt.|_____________________________________________|___________________|   |   |
|    |Denumirea|Nr. de  | D |Felul si    |Valoarea |Data    |Valoarea  |   |   |
|    | bunului |inventar|   |numarul     |de       |iesirii |inclusa pe|   |   |
|    |         |        |   |documentului|intrare  |din     |cheltuieli|   |   |
|    |         |        |   |            |sau      |gestiune|pana la   |   |   |
|    |         |        |   |            |ramasa de|        |data      |   |   |
|    |         |        |   |            |recuperat|        |iesirii   |   |   |
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|  1 |    2    |    3   | 4 |      5     |     6   |    7   |     8    | 9 | 10|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|
|____|_________|________|___|____________|_________|________|__________|___|___|

          Intocmit,
                                                                       14-1-2/a

                            FISA MIJLOCULUI FIX
                               (cod 14-2-2/a)

    1. Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna.
    Se pastreaza in cartoteca pe grupe de mijloace fixe, in ordinea codurilor din clasificarea imobilizarilor conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cadrul acestora, fisele mijloacelor fixe se grupeaza pe locuri de folosinta.
    Cand formularul este folosit ca fisa colectiva, nu se sorteaza pe locuri de folosinta.
    Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se scot din cartoteca si se pastreaza separat.
    Se completeaza pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completarii, imbunatatirii, modernizarii sau reevaluarii lor.
    In coloana "Bucati", intrarile se inscriu "in negru", iar iesirile "in rosu".
    In rubrica destinata caracteristicilor tehnice de identificare a mijlocului fix, in afara de datele privind marca, numarul de fabricatie si seria, in spatiul rezervat "Accesoriilor" se inscriu partile componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o cladire se completeaza instalatiile de incalzire centrala, sanitare, electrice etc.
    Data amortizarii complete si cota de amortizare se inscriu in spatiile rezervate.

 ______________________________________________________________________________
|                                       |                                      |
|          FISA MIJLOCULUI FIX          |Grupa ..............................  |
|Nr. de inventar....................... |                                      |
|Nr. documentului de provenienta ...... |                                      |
|Valoarea de inventar ................. |                                      |
|Amortizarea lunara ................... |                                      |
|                                       |                                      |
|Denumirea mijlocului fix si            |                                      |
|caracteristicile tehnice               |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|Accesorii                              |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
|                                       |Codul                                 |
|                                       |de clasificare ...................... |
|_______________________________________|______________________________________|
|                                       |Data darii in folosinta               |
|                                       | Anul .............................   |
|                                       | Luna .............................   |
|_______________________________________|______________________________________|
|                                       |Data amortizarii complete             |
|                                       | Anul .............................   |
|                                       | Luna .............................   |
|_______________________________________|______________________________________|
|                                       |Durata normala de                     |
|                                       |functionare ........................  |
|_______________________________________|______________________________________|
|                                       |Cota de amortizare ................%  |
|_______________________________________|______________________________________|
                                                                       14-2-2/a

                                                                         (verso)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. de  |Documentul |Operatiunile care |Bucati* |Pretul* |Valoarea |Observatii|
|inventar|(data,     |privesc miscarea, |        | - lei -| - lei - |          |
|(de la  |felul,     |cresterea sau     |        |        |         |          |
|numar la|numarul)   |diminuarea valorii|        |        |         |          |
|numar)  |           |mijlocului fix    |        |        |         |          |
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
|    1   |     2     |         3        |    4   |    6   |    7    |     8    |
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
|________|___________|__________________|________|________|_________|__________|
    * Se completeaza in cazul bunurilor care formeaza seturi si se utilizeaza ca atare.

                            BON DE CONSUM
                            (cod 14-3-4A)

    1. Serveste ca:
    - document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv a mai multor materiale, dupa caz;
    - document justificativ de scadere din gestiune;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.
    Bonul de consum se poate intocmi intr-un exemplar, in conditiile utilizarii tehnicii de calcul.
    Bonul de consum (colectiv), in principiu, se intocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceleiasi grupe de materiale, loc de depozitare si loc de consum.
    In situatia cand materialul solicitat lipseste din depozit, se procedeaza in felul urmator:
    - in cazul bonului de consum se completeaza spatiul urmator cu denumirea materialului inlocuitor, dupa ce, in prealabil, pe versoul formularului se obtin semnaturile persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decat cele prevazute in consumurile normate;
    - in cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului inlocuit si se semneaza de aprobare a inlocuirii in dreptul randului respectiv. Dupa inscrierea denumirii materialului inlocuitor se intocmeste un bon de consum separat. In bonul de consum coloanele "Unitatea de masura" si "Cantitatea necesara" de pe randul 2 se completeaza in cazul in care se solicita si se elibereaza din magazie materiale cu doua unitati de masura.

 ______________________________________________________________________________
|Contribuabilul ............................... |              |               |
|Produsul/lucrarea (comanda)................... |Bucati lansate| BON DE CONSUM |
|Reperul ..........................nr. ........ |______________|_______________|
|Denumirea piesei ............ norma .......... |              |               |
|_______________________________________________|______________|_______________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr.         |Data eliberarii|Codul       |Codul       |Nr. comenzii|     |    |
|documentului|_______________|predatorului|primitorului|Codul       |     |    |
|            |Ziua|Luna|Anul |            |            |produsului  |     |    |
|            |____|____|_____|____________|____________|____________|_____|____|
|____________|____|____|_____|____________|____________|____________|_____|____|
|____________|____|____|_____|____________|____________|____________|_____|____|
|Denumirea materialului|     |Cantitatea|Codul| U.M.|Cantitatea|Pretul|Valoarea|
|(inclusiv sortimentul,|     |necesara  |     |     |eliberata |unitar|        |
|marca, profilul,      |     |          |     |     |          |      |        |
|dimensiunea)          |     |          |     |     |          |      |        |
|______________________|_____|__________|_____|_____|__________|______|________|
|Conform normei|       |     |    1     |     |     |          |      |        |
|tehnice       |       |     |__________|_____|_____|__________|______|________|
|              |       |     |    2     |  x  |     |          |   x  |   x    |
|______________|_______|_____|__________|_____|_____|__________|______|________|
|Inlocuit      |       |     |    1     |     |     |          |      |        |
|              |       |     |__________|_____|_____|__________|______|________|
|              |       |     |    2     |  x  |     |          |   x  |   x    |
|______________|_______|_____|__________|_____|_____|__________|______|________|
|Data si semnatura   |   Sef compartiment   |    Gestionar   |     Primitor    |
|____________________|______________________|________________|_________________|
|____________________|______________________|________________|_________________|
                                                                         14-3-4A

                                                                       (verso)
 ______________________________________________________________________________
|             ELIBERARI PARTIALE CARE SE LICHIDEAZA IN CEL MULT 24 ORE         |
|                     Data ................................                    |
|______________________________________________________________________________|
|       Materialul      |     Cantitatea     |           Semnatura             |
|_______________________|____________________|_________________________________|
|                       | Ceruta | Eliberata |                                 |
|_______________________|________|___________|_________________________________|
|_______________________|________|___________|_________________________________|
|_______________________|________|___________|_________________________________|
|_______________________|________|___________|_________________________________|
|_______________________|________|___________|_________________________________|
|_______________________|________|___________|_________________________________|
|_______________________|________|___________|_________________________________|
| Restituiri |  Normat  |   x    |           |                                 |
|____________|__________|________|___________|_________________________________|
|            |Inlocuitor|   x    |           |                                 |
|____________|__________|________|___________|_________________________________|
|    Total   |  Normat  |   x    |           |Se trece pe fata bonului         |
|____________|__________|________|___________|_________________________________|
|            |Inlocuitor|   x    |           |                                 |
|____________|__________|________|___________|_________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|                          DATE PRIVIND INLOCUIREA                             |
|______________________________________________________________________________|
|   Data   | Aprovizionare |                 Productie                         |
|__________|_______________|___________________________________________________|
|          |               |                                                   |
|__________|_______________|___________________________________________________|
|Semnatura |               |                                                   |
|__________|_______________|___________________________________________________|
|Data si   |                         APROBAT INLOCUIREA                        |
|semnatura |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |                                                                   |
|          |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|MENTIUNI                                                                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                              FISA DE MAGAZIE
                               (cod 14-3-8)

    1. Serveste ca:
    - document de evidenta, la locul de depozitare, a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;
    - sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, in coloanele privitoare la intrari, la iesiri si la stoc.
    Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.
    Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte, care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
    Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

 ______________________________________________________________________________
|               |         FISA DE MAGAZIE        |Pagina .............         |
|_______________|________________________________|_____________________________|
|Magazia   |Materialul/produsul (sortimentul, calitatea, marca, profilul,      |
|          |dimensiunea)                                                       |
|          |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|   Codul    |   U.M.   |  Pretul unitar  |                 |                  |
|____________|__________|_________________|_________________|__________________|
|            |          |                 |                 |                  |
|____________|__________|_________________|_________________|__________________|
|     Document     |   Intrari   |   Iesiri   |     Stoc    |Data si semnatura |
|                  |             |            |             |de control        |
|__________________|_____________|____________|_____________|__________________|
|Data | Numar | Fel|             |            |             |                  |
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|__________________|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|__________________|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|__________________|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|__________________|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|__________________|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|__________________|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|__________________|
|_____|_______|____|_____________|____________|_____________|__________________|
                                                                         14-3-8

                            LISTA DE INVENTARIERE
                                (cod 14-3-12)

    1. Serveste ca:
    - document pentru inventarierea valorilor materiale aflate in gestiune;
    - document de baza pentru stabilirea minusurilor si plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in evidenta contabila in partida simpla a plusurilor si minusurilor constatate;
    - document pentru intocmirea Registrului-inventar;
    - document centralizator al operatiunilor de inventariere.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual sau in situatiile prevazute de dispozitiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni.
    In listele de inventariere a valorilor materiale aflate in ambalaje originale intacte, a lichidelor a caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau a materialelor de masa, in vrac etc., a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor atasa notele de calcul privind inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.
    Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate la locurile de munca si nesupuse prelucrarii, se inscriu separat in listele de inventariere.
    Materialele, materialele de natura obiectelor de inventar, produsele finite si ambalajele se inscriu in listele de inventariere, pe feluri, indicandu-se codul, unitatea de masura, unii indici calitativi (tarie alcoolica, grad de umiditate la cereale etc.).
    Listele de inventariere intocmite pentru bunurile aflate in custodie trebuie sa contina, pe langa elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numarul si data actului de predare-primire in custodie si ale documentului de decontare (dispozitia de plata, dispozitia de incasare etc.).
    Pentru stocurile de valori materiale fara miscare, de prisos, de calitate necorespunzatoare, depreciate, fara desfacere asigurata se intocmesc liste de inventariere separate, la care se anexeaza procesele-verbale in care se arata cauzele nefolosirii, caracterul si gradul deteriorarii sau deprecierii, daca este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum si persoanele vinovate, dupa caz.
    Formularele cu regim special se inscriu in listele de inventariere in ordinea codurilor, pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.
    Marcile postale si timbrele fiscale se inscriu in listele de inventariere la valoarea nominala.
    Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a exactitatii inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitate a tuturor evaluarilor, calculelor si totalizarilor din contabilitate. Greselile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de consemnarea rezultatelor inventarierii.
    In cazul valorilor materiale primite in custodie si/sau in consignatie, pentru prelucrare etc., listele de inventariere se intocmesc in doua exemplare, copia inaintandu-se agentului economic in al carui patrimoniu se afla valorile respective.
    Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri, se inscriu in listele de inventariere care se semneaza de catre persoanele imputernicite sa efectueze inventarierea.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Codul sau numarul de inventar
    F - Faptice
    S - Scriptice
    P - Plus
    M - Minus
    PU - Pretul unitar
    V - Valoarea
    M - Motivul (cod)
 ______________________________________________________________________________
|         |                                        | Gestiunea        | Pagina |
| ....... |          LISTA DE INVENTARIERE         |                  | ...... |
|_________|            Data ............           |__________________|________|
| Magazia |                                        | Loc de depozitare|        |
|_________|________________________________________|__________________|________|
|N |Denumirea   |C |U.M.|    CANTITATI    |PU| VALOAREA   |Valoarea|DEPRECIEREA|
|r.|bunurilor   |  |    |                 |  | CONTABILA  |   de   |           |
|  |inventariate|  |    |_________________|  |____________|inventar|___________|
|c |            |  |    |Stocuri|Diferente|  |V |Diferente|        |  V  |  M  |
|r |            |  |    |_______|_________|  |  |_________|        |     |     |
|t.|            |  |    | F | S | P  | M  |  |  | P  | M  |        |     |     |
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|0 |      1     | 2|  3 | 4 | 5 |  6 |  7 | 8| 9| 10 | 11 |   12   |  13 |  14 |
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|__|____________|__|____|___|___|____|____|__|__|____|____|________|_____|_____|
|Numele si|Comisia de   |Gestionar        |          Contabilitate             |
|prenumele|inventariere |(Responsabil     |                                    |
|         |             |mijloace fixe)   |                                    |
|         |_____________|_________________|____________________________________|
|         |    |    |   |                 |                                    |
|_________|____|____|___|_________________|____________________________________|
|Semnatura|    |    |   |                 |                                    |
|_________|____|____|___|_________________|____________________________________|
                                                                        14-3-12

                             LISTA DE INVENTARIERE
                       (pentru gestiuni global-valorice)
                                (cod 14-3-12/a)

    1. Serveste ca:
    - document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalarii;
    - document pentru inventarierea marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile cu amanuntul si pentru care evidenta se tine cantitativ-valoric;
    - document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile inventariate;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta de la locurile de depozitare si in evidenta contabila in partida simpla.
    2. Se intocmeste in doua exemplare la locurile de depozitare.
    Pentru bunurile deteriorate total sau partial, degradate, precum si pentru cele fara miscare sau cele care nu mai pot fi valorificate se intocmesc liste de inventariere separate.
    Pentru bunurile aflate in ambalaje originale intacte, lichidele a caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau marfurile in vrac etc., a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, in listele de inventariere se mentioneaza modul in care s-a facut inventarierea si datele tehnice care stau la baza calculelor.
    In listele de inventariere se inscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz.
    Datele privind bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere imediat dupa determinarea cantitatilor inventariate, in ordinea in care au fost grupate, tinandu-se seama de dimensiunile si unitatile de masura cu care figureaza in evidenta de la locurile de depozitare si in evidenta contabila in partida simpla.
    Valoarea de inventar se stabileste de comisia de inventariere, cu respectarea prevederilor legale.
    Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din evidenta contabila in partida simpla se procedeaza la o verificare amanuntita a exactitatii tuturor evaluarilor, calculelor, totalizarilor si inregistrarilor din evidenta contabila in partida simpla si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Cantitatea
    V - Valoarea
    M - Motivul (cod)
 ______________________________________________________________________________
|                         LISTA DE INVENTARIERE                         |Pagina|
|                    (pentru gestiuni global-valorice)                  |      |
|                         Data ................                         |      |
|_______________________________________________________________________|______|
|  Magazia        |                     |      Locul de depozitare      |      |
|_________________|_____________________|_______________________________|______|
|Nr. |Denumirea   |Codul|U.M.| C |Pretul       |Valoarea |Valoarea |Deprecierea|
|crt.|bunurilor   |     |    |   |unitar de    |contabila|de       |___________|
|    |inventariate|     |    |   |inregistrare |         |inventar |  V |  M   |
|    |            |     |    |   |in           |         |         |    |      |
|    |            |     |    |   |contabilitate|         |         |    |      |
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
| 0  |     1      |  2  |  3 | 4 |     5       |    6    |    7    |  8 |  9   |
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|    |Total pagina|  x  |  x |   |      x      |         |         |    |      |
|____|____________|_____|____|___|_____________|_________|_________|____|______|
|              |        Comisia de inventariere       |        |      |        |
|______________|______________________________________|________|______|________|
| Numele si    |                                      |        |      |        |
| prenumele    |                                      |        |      |        |
|______________|______________________________________|________|______|________|
| Semnatura    |                                      |        |      |        |
|______________|______________________________________|________|______|________|
                                                                     14-3-12/a

                   CHITANTA PENTRU OPERATIUNI IN VALUTA
                              (cod 14-4-1/a)

    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru depunerea unei sume in valuta, in numerar, la casierie;
    - document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta) si in evidenta contabila in partida simpla.
    2. Se intocmeste de persoanele care efectueaza operatii in devize, in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata in valuta.
    3. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor inregistrate in registrul de casa (in valuta).

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|  ..........................                                                  |
|                                                                              |
|               CHITANTA PENTRU OPERATIUNI IN VALUTA Nr. ..........            |
|                       Data ...........................                       |
|                                                                              |
|  Am primit de la .....................................................       |
|  urmatoarele sume in valuta, reprezentand: ...........................       |
|  .....................................................................       |
|______________________________________________________________________________|
| Felul valutei   |     Suma in valuta       |    Curs    |    Suma in lei     |
|_________________|__________________________|____________|____________________|
|                 |  in cifre  |  in litere  |            |                    |
|_________________|____________|_____________|____________|____________________|
|_________________|____________|_____________|____________|____________________|
|_________________|____________|_____________|____________|____________________|
|_________________|____________|_____________|____________|____________________|
|_________________|____________|_____________|____________|____________________|
|_________________|____________|_____________|____________|____________________|
|_________________|____________|_____________|____________|____________________|
| Total           |      x     |      x      |      x     |                    |
|_________________|____________|_____________|____________|____________________|
|                                       Casier,                                |
|______________________________________________________________________________|
                                                                      14-4-1/a

                        REGISTRU DE CASA (IN VALUTA)
                               (cod 14-4-7/cA)

    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in valuta (numerar sau cecuri de calatorie), pe baza actelor justificative anexate;
    - document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
    - document de inregistrare zilnica in evidenta contabila in partida simpla a operatiunilor de casa in valuta.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, pe baza actelor justificative de incasari si plati in valuta.
    In antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaseaza sau se plateste. In coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana, echivalentul acestora in lei, la cursul de referinta din data efectuarii operatiunilor din documentele in care s-au consemnat acestea.
    Pentru cecuri de calatorie se deschid coloane separate.
    Se inregistreaza toate incasarile, dupa care acestea se totalizeaza (inclusiv soldul din casa reportat al zilei precedente); se inregistreaza apoi toate platile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din insumarea incasarilor, pentru a se stabili soldul de casa al zilei respective.
    In cazul in care numarul valutelor efective si al cecurilor de calatorie incasate in cursul unei zile depaseste numarul coloanelor existente pe o fila, pentru ziua respectiva se completeaza atatea file cate sunt necesare.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    Z - Ziua
    L - Luna
    A - Anul
    C - Contravaloarea in lei
 ______________________________________________________________________________
| ................                                                 |           |
|                                                                  |           |
|                 REGISTRU DE CASA (in valuta)                     |           |
|                                                                  |           |
|__________________________________________________________________|___________|
|__________________________________________________________________|___________|
|Nr. |DATA |Nr. |Nr.  |Explicatii|  |     INCASARI      |      PLATI      |  C |
|crt.|     |act |anexe|          |  |                   |                 |    |
|____|_____|casa|     |          |  |___________________|_________________|____|
|    |Z|L|A|    |     |          |  |Felul  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | | | |    |     |          |  |valutei|$ |  |  |  |  |$ |  |  |  |  |    |
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|    | | | |    |     |          |  |Cursul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  x |
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|    | | | |    |     |Report/   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | | | |    |     |Sold ziua |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | | | |    |     |precedenta|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
|    | | | |    |     |De        |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | | | |    |     |reportat  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  x |
|    | | | |    |     |pag./Total|  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|____|_|_|_|____|_____|__________|__|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
| Casier,                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
                                                                      14-4-7/cA

                            BORDEROU DE ACHIZITIE
                        (cod 14-4-13 si cod 14-4-13/b)

    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare in gestiune a bunurilor cumparate de la persoane fizice;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla a valorii bunurilor cumparate;
    - document pentru justificarea sumelor primite ca avans (spre decontare) pentru achizitii sau pentru decontarea sumelor platite pentru achizitii.
    2. Se intocmeste in doua exemplare pentru aprovizionarile cu bunuri de pe piata taraneasca, de la producatorii individuali sau de la alte persoane fizice, in momentul achizitiei.

    Numele ......................
    Prenumele ...................
    Localitatea .................
    Judetul .....................

                            BORDEROU DE ACHIZITIE
                           nr. ..... data .........
 ______________________________________________________________________________
|   Produsul  |  Codul  |  U.M.  |  Cantitatea  |  Pretul unitar  |  Valoarea  |
|             |         |        |              |  de achizitie   | achizitiei |
|_____________|_________|________|______________|_________________|____________|
|_____________|_________|________|______________|_________________|____________|
|_____________|_________|________|______________|_________________|____________|
|_____________|_________|________|______________|_________________|____________|
|_____________|_________|________|______________|_________________|____________|
| TOTAL       |    x    |    x   |              |        x        |            |
|_____________|_________|________|______________|_________________|____________|

          Semnatura achizitorului,                                     14-4-13

    Numele ......................
    Prenumele ...................
    Localitatea .................
    Judetul .....................

                       BORDEROU DE ACHIZITIE Nr. ........
                       (de la producatori individuali)
                       din data de ......................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    P - Producatorii
    N - Numele si prenumele
    D - Domiciliul
    C - Cantitatea
    V - Valoarea
 ______________________________________________________________________________
|Contractul|  P  | Buletinul/  |Denumirea |C |Pretul| V |Avans|Rest |Semnatura |
|          |     | cartea de   |produselor|  |unitar|   |     |de   |de primire|
|          |     | identitate  |          |  |      |   |     |plata|a sumei   |
|__________|_____|_____________|          |  |      |   |     |     |          |
|Nr. |Data |N |D |seria|numarul|          |  |      |   |     |     |          |
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
| 1  |  2  | 3| 4|  5  |   6   |     7    | 8|   9  | 10|  11 | 12  |     13   |
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|
|____|_____|__|__|_____|_______|__________|__|______|___|_____|_____|__________|

      Semnatura achizitorului,         Semnatura gestionarului,       14-4-13/b

                             STAT DE SALARII
                       (cod 14-5-1/c si 14-5-1/l)

    1. Serveste ca:
    - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si al altor datorii;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor privind retinerile legale, a concediilor de odihna, a certificatelor medicale, si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.
    Pentru centralizarea salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se utilizeaza aceleasi formulare de state de salarii.
    Platile facute in cursul lunii se includ in statele de salarii pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.
    Contribuabilii pot sa isi stabileasca, daca necesitatile interne o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare completarii Fisei fiscale F1, respectiv:
    - venitul brut;
    - contributia individuala de asigurari sociale;
    - contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj;
    - contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
    - cheltuieli profesionale (cota de 15%);
    - venitul net;
    - deducere personala de baza;
    - deduceri suplimentare;
    - venitul baza de calcul;
    - impozitul calculat si retinut.
    In situatia in care suma rezultata din insumarea coloanelor "Deducere personala de baza" si "Deduceri suplimentare" este mai mare sau egala cu coloana "Venit net", in coloana "Venit baza de calcul" si, implicit, in coloana "Impozit calculat si retinut" se va inscrie cifra zero.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Numele si prenumele
    C - Marca (functia) sau numarul matricol
    D - Total salariu
    E - Indemnizatie pentru primele 10 zile de boala
    F - Indemnizatie din asigurari sociale de stat
    G - Venitul brut
    H - Contributia individuala pentru asigurari sociale
    I - Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj
    J - Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
    K - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    L - Venitul net
    M - Deducere personala de baza
    N - Deduceri suplimentare
    O - Venitul baza de calcul
    P - Impozitul calculat si retinut
    R - Salariul de plata
    S - Indemnizatie pentru concediul de odihna, lichidari
    T - Avans
    T - Chirii
    U - Imputatii
    V - Popriri
    X - Rate
    Z - Alte castiguri in bani si in natura
    Y - Rest de plata
 ______________________________________________________________________________
| ...........                                                                  |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                       pe luna .............. anul ......                     |
|______________________________________________________________________________|
| A | B | C | D | E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R|   ALTE RETINERI    | Y|
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |____________________|  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S| T| T| U| V| X| Z|  |
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

              Intocmit,                                                14-5-1/c

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Salariu de baza
    B - Alte drepturi impozabile
    C - Contravaloarea avantajelor in natura
    D - Venit brut
    E - Contributia individuala pentru asigurari sociale
    F - Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj
    G - Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
    H - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    I - Venit net
    J - Deducere personala de baza
    K - Deduceri suplimentare
    L - Venit baza de calcul
    M - Impozit calculat si retinut
    N - Salariul de plata
    O - Avans
    P - Rest de plata
 ______________________________________________________________________________
| .................                                                            |
|                                STAT DE SALARII                               |
|                         pe luna ........... anul .......                     |
| ...................                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |Numele si| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|crt.|prenumele|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |(marca)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|____|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|  1 |     2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18|
|____|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|____|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|____|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|____|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|____|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|____|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|____|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|____|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|____|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

              Intocmit,                                                14-5-1/l

                   STAT DE SALARII PENTRU COLABORATORI
                          (cod 14-5-1/j)

    1. Serveste ca:
    - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite colaboratorilor, precum si al impozitului aferent;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe baza conventiei civile de prestari de servicii, si se semneaza pentru confirmarea exactitatii drepturilor banesti de catre persoana care intocmeste documentul.
    Platile facute in cursul lunii sub forma de avans se includ in statul de salarii pentru colaboratori, in vederea cuprinderii intregii sume cuvenite si pentru calculul impozitului aferent.
    Contribuabilii pot sa isi stabileasca, daca necesitatile o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare completarii Fisei fiscale 2, respectiv:
    - venitul brut;
    - contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
    - contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj;
    - venitul baza de calcul;
    - impozitul calculat si retinut.

                      STAT DE SALARII PENTRU COLABORATORI
                           pe luna ....... anul.......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    V - Venitul brut
    I - Impozitul calculat si retinut
    S - Salar de plata
    A - Avans
    R - Rest de plata
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si|Drepturi de| V |Contributia|Contributia |Venitul| I | S | A |R |
|crt.|prenumele|colaborare |   |pentru     |individuala |baza de|   |   |   |  |
|    |         |___________|   |asigurari  |la bugetul  |calcul |   |   |   |  |
|    |         |in  |in    |   |sociale de |asigurarilor|       |   |   |   |  |
|    |         |bani|natura|   |sanatate   |pentru somaj|       |   |   |   |  |
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
| 0  |    1    | 2  |  3   | 4 |     5     |      6     |   7   | 8 | 9 | 10|11|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|
|____|_________|____|______|___|___________|____________|_______|___|___|___|__|

              Intocmit,                                                14-5-1/j

                       ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE)
                              (cod 14-5-4)

    Serveste ca:
    - dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea;
    - document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate;
    - document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla.
    Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmeaza sa efectueze deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale cu numerar.

 ______________________________________________________________________________
| ...................                  Depus decontul (numarul si data)        |
|                                      ................................        |
|                                                                              |
|                     ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE)                           |
|                     Nr. ..........................                           |
|                                                                              |
|  Domnul/Doamna ...........................................................   |
|  avand functia de ........................................................   |
|  este delegat pentru .....................................................   |
|  .........................................................................   |
|  .........................................................................   |
|  .........................................................................   |
|  la ......................................................................   |
|  .........................................................................   |
|  .........................................................................   |
|  Durata deplasarii de la ............................ la .................   |
|  Se legitimeaza cu .......................................................   |
|                                                                              |
|                                            Semnatura,                        |
|     Data ......................                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  Sosit*) ........................... |  Sosit*) ............................ |
|  Plecat*) .......................... |  Plecat*) ........................... |
|  Cu (fara) cazare                    |  Cu (fara) cazare                     |
|            Stampila unitatii         |            Stampila unitatii          |
|              si semnatura            |               si semnatura            |
|______________________________________|_______________________________________|
|  Sosit*) ........................... |  Sosit*) ............................ |
|  Plecat*) .......................... |  Plecat*) ........................... |
|  Cu (fara) cazare                    |  Cu (fara) cazare                     |
|            Stampila unitatii         |            Stampila unitatii          |
|              si semnatura            |               si semnatura            |
|______________________________________|_______________________________________|
    *) Se va completa ziua, luna, anul si ora.                           14-5-4

                                                                       (verso)
 ______________________________________________________________________________
| Ziua si ora plecarii .............. | Avans spre decontare:                  |
| Ziua si ora sosirii ............... | - Primit la plecare ........... lei    |
| Data depunerii decontului ......... | - Primit in timpul                     |
| Penalizari calculate .............. |   deplasarii................... lei    |
|                                     | TOTAL ......................... lei    |
|_____________________________________|________________________________________|
|           CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE                  |
|______________________________________________________________________________|
| Felul actului si emitentul          | Nr. si data actului      |    Suma     |
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|_____________________________________|__________________________|_____________|
|                         TOTAL CHELTUIELI                       |             |
|________________________________________________________________|_____________|
| Diferenta de restituit s-a depus cu | Diferenta de primit/restituit lei      |
| chitanta nr. ........ din ......... | .................................      |
|_____________________________________|________________________________________|
| Semnatura | Aprobat, | Control      | Verificat |          |  Titular avans  |
|           |          | financiar-   | decont    |          |                 |
|           |          | preventiv    |           |          |                 |
|___________|__________|______________|___________|__________|_________________|
|___________|__________|______________|___________|__________|_________________|

                       JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE
                       pentru ..........................
                                 (cod 14-6-17/c)

    Serveste ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor.
    Se intocmeste trimestrial sau anual, dupa caz, pe baza fiselor pentru operatiuni diverse.
    Se intocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli si un jurnal pentru venituri.
    Datele din jurnale stau la baza determinarii venitului brut, a totalului cheltuielilor deductibile fiscal si a venitului net.

 ______________________________________________________________________________
|   .............. |                                              | Pagina ... |
|__________________|______________________________________________|____________|
|                    JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE                         |
|                    pentru ..........................                         |
|                    anul ............................                         |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |Ziua         |Documentul    | Explicatii    |  Suma         | Observatii |
|crt.|inregistrarii|(felul,       |               |               |            |
|    |             |numarul, data)|               |               |            |
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
| 0  |      1      |      2       |      3        |       5       |     6      |
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|____|_____________|______________|_______________|_______________|____________|
|           Intocmit,                                                          |
|______________________________________________________________________________|
                                                                      14-6-17/c

                          FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
                          pentru .......................
                                  (cod 14-6-22/b)

    Serveste la tinerea evidentei contabile in partida simpla analitice a veniturilor si cheltuielilor, in functie de natura lor.
    Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz, intr-un exemplar.
    La sfarsitul fiecarei luni in fisele analitice se totalizeaza rulajele pe luna respectiva si cumulat de la inceputul anului, in vederea intocmirii Jurnalului privind operatiuni diverse - cod 14-6-17/c.

 ______________________________________________________________________________
|   .............. |                                              | Pagina ... |
|__________________|______________________________________________|____________|
|                       FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE                         |
|                       pentru .......................                         |
|                       anul .........................                         |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |    Data     |   Documentul   | Explicatii  |     Suma      | Observatii |
|crt.|documentului |(felul, numarul)|             |               |            |
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
| 0  |      1      |       2        |      3      |       5       |     6      |
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|____|_____________|________________|_____________|_______________|____________|
|  Total                                                                       |
|______________________________________________________________________________|

            Intocmit,                                                 14-6-22/b

                               DOCUMENT CUMULATIV
                                 (cod 14-6-24)

    Serveste ca:
    - document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflecta operatiunile economico-financiare de acelasi fel dintr-o anumita perioada (intrari si iesiri de materiale, produse sau marfuri, operatii banesti etc.);
    - document justificativ centralizator de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla.
    Se completeaza titulatura si continutul coloanelor in functie de natura operatiunilor economico-financiare si de necesitatile de centralizare si de inregistrare.
    In situatia in care in cursul unei zile exista un numar mai restrans de operatii, se poate folosi un singur document cumulativ pentru operatiunile unei zile. Pe ultimul rand se face totalul sumelor pe fiecare coloana.

 ______________________________________________________________________________
|  ........................                                                    |
|                                                                              |
|                           DOCUMENT CUMULATIV                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |             |___________________________________________________________|
|rand|             |         |         |         |         |         |         |
|____|_____________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
| 0  |      1      |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |
|____|_____________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

                 Intocmit,                                              14-6-24

                        DECLARATIE DE INVENTAR
                              (cod 14-8-1)

    1. Serveste ca declaratie scrisa a persoanei raspunzatoare de gestionarea valorilor materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere, potrivit normelor legale.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de catre gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv sau, acolo unde nu este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiunii de inventariere, si se semneaza de acesta.
    3. Circula la membrii comisiei de inventariere, care semneaza pentru confirmare ca declaratia a fost data in fata acesteia.

 ______________________________________________________________________________
|  ........................                                                    |
|                                                                              |
|                        DECLARATIE DE INVENTAR                                |
|                                                                              |
|  Subsemnatul ......................, gestionar al ..................., numit |
|  prin Decizia nr. ............ din data de ...................., declar:     |
|                                                                              |
|  1. Toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea subsemnatului se |
|  gasesc in incaperile (locurile) ........................................... |
|  ........................................................................... |
|  ........................................................................... |
|  2. Posed/nu posed valori materiale si banesti apartinand tertilor ......... |
|  ........................................................................... |
|  ........................................................................... |
|  ........................................................................... |
|  3. Am/nu am cunostinta de existenta unor plusuri sau minusuri in valoare    |
|  (cantitate) de ............................................................ |
|  ........................................................................... |
|  4. Am/nu am eliberat valori materiale si banesti fara documente legale.     |
|  Beneficiar ................................................................ |
|  Beneficiar ................................................................ |
|  Beneficiar ................................................................ |
|  5. Am/nu am valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate,     |
|  pentru care s-au intocmit documentele aferente, in cantitate de ........... |
|  ........................................................................... |
|  6. Am/nu am documente de primire-eliberare care nu au fost operate in       |
|  evidenta operativa sau nu au fost predate la contabilitate ................ |
|  ........................................................................... |
|  ........................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
                                                                         14-8-1

                              DECIZIE DE IMPUTARE
                                (cod 14-8-2)

    Serveste ca:
    - document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca;
    - document de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla.
    Se intocmeste in doua sau mai multe exemplare, in functie de numarul persoanelor raspunzatoare pentru paguba produsa, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.).
    Se transmite la persoana (sau persoanele) raspunzatoare de paguba adusa, pentru semnare de luare la cunostinta si de primire a deciziei de imputare (ambele exemplare).

                               DECIZIE DE IMPUTARE
                         Nr. ...... din data de ............

    Avand in vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ...... din data de .................... intocmit de ................................ in calitate de ................................................ din care rezulta ca s-a produs o paguba in valoare de lei ............. reprezentand ............... ................................................................................
    Raspunzatoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, in perioada analizata, au lucrat la gestiunea verificata
................................................................................
................................................................................
    Avand in vedere temeiurile de drept si de fapt care determina angajarea raspunderii materiale, valoarea totala a pagubei de .................... lei se suporta de persoanele vinovate, dupa cum urmeaza:
    ................. lei de domnul/a ..........................................
    ................. lei de domnul/a ..........................................
    Calculul s-a facut asa cum rezulta din actul de constatare.
    In conformitate cu prevederile legale,

                                   DECIDE:

    Se imputa domnului/doamnei .............................., avand functia de ........................ domiciliat/domiciliata in ........................................, suma de ............... lei, adica .............................................
    Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la
................................................................................

                            DOVADA DE COMUNICARE

    Subsemnatul ........................ domiciliat in ........................................, am primit Decizia de imputare nr. ....... din data de .............. emisa de ......................... in valoare
de ........................................... lei
            (in cifre si in litere)

                 Semnatura,                   Data ..................

                                                                         14 8 2SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 58/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 58 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu