Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2129 din  8 noiembrie 2001

privind angajarea directorilor generali sau, dupa caz, a directorilor institutiilor publice de cultura subordonate Ministerului Culturii si Cultelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 846 din 28 decembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul culturii si cultelor,
    in temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 86/1996,
    in conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in vederea imbunatatirii managementului in institutiile publice de cultura subordonate Ministerului Culturii si Cultelor, pentru asigurarea unui cadru juridic de exigenta profesionala in relatiile Ministerului Culturii si Cultelor cu directorii generali si, dupa caz, cu directorii acestor institutii,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Angajarea directorilor generali sau, dupa caz, a directorilor institutiilor publice de cultura subordonate Ministerului Culturii si Cultelor se face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    (2) In temeiul ordinului prin care sunt numite in functie, persoanele prevazute la alin. (1) vor incheia contractul individual de munca, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 2
    (1) Contractul individual de munca al directorilor generali sau, dupa caz, al directorilor institutiilor publice de cultura se completeaza in mod obligatoriu cu un act aditional intocmit conform modelului prevazut in anexa la prezentul ordin, denumit in continuare contract-cadru.
    (2) Contractul-cadru cuprinde obiectivele si indicatorii culturali si economici care urmeaza sa se realizeze de catre institutia respectiva, stabiliti de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si definitivati prin negociere la semnarea contractului.
    Art. 3
    (1) Contractul-cadru se incheie pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea revizuirii anuale a obiectivelor si indicatorilor, dupa aprobarea bugetului de stat ori in cursul exercitiului bugetar, daca imprejurarile intervenite impun modificarea acestora.
    (2) Directorii generali sau, dupa caz, directorii numiti in functie in cursul exercitiului bugetar au obligatia sa incheie contractul-cadru cu respectarea obiectivelor si a indicatorilor stabiliti anterior pentru institutia respectiva.
    Art. 4
    (1) Directorii generali sau, dupa caz, directorii institutiilor publice de cultura vor incheia contracte de munca, adaptate, cu salariatii nou-angajati, precum si cu cei in exercitiu.
    (2) Contractele de munca prevazute la alin. (1) vor cuprinde obligatiile profesionale ce decurg din profilul functiilor, din obiectivele si din indicatorii institutiei.
    Art. 5
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului culturii nr. 1.249 din 15 iulie 1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 7 august 1996.

                  Ministrul culturii si cultelor,
                        Razvan Theodorescu

    ANEXA 1

                         CONTRACT - CADRU

    Art. 1
    Partile contractante
    1. Ministerul Culturii si Cultelor, cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, reprezentat prin ........................., in calitate de ordonator principal de credite,
    si
    2. Doamna/Domnul ................................, in calitate de director general/director al ......................., au incheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmatoarelor clauze:
    Art. 2
    Obiectul contractului
    Ministerul Culturii si Cultelor incredinteaza directorului general/directorului, pe baza obiectivelor si a indicatorilor care fac obiectul anexei nr. 1 ............ la prezentul contract, organizarea, conducerea si administrarea institutiei publice ....................., denumita in continuare institutie, precum si gestionarea patrimoniului si a mijloacelor materiale si banesti de care aceasta dispune, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 3
    Durata contractului
    Prezentul contract se incheie pe o perioada de 3 ani.
    In conditiile indeplinirii de catre directorul general/director a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevazut partile pot conveni prelungirea acestuia, cu modificarea corespunzatoare a anexei nr. 1 ....... la prezentul contract.
    Art. 4
    Drepturile si obligatiile directorului general/directorului
    A. Directorul general/directorul are urmatoarele drepturi:
    1. sa fie salarizat in conformitate cu reglementarile legale stabilite pentru institutiile bugetare, adica cu suma de ............................ lei, compusa din .................................;
    2. sa beneficieze de concediu de odihna potrivit reglementarilor legale emise pentru institutiile bugetare;
    3. sa beneficieze de premii, conform normelor legale;
    4. sa deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate, in conformitate cu normativele stabilite prin reglementarile in vigoare.
    B. Directorul general/directorul are urmatoarele obligatii:
    1. sa asigure gestionarea si administrarea, in conditiile legii, a integritatii patrimoniului institutiei;
    2. sa indeplineasca obligatiile asumate, cuprinse in anexele nr. 1 ........ si 2 la prezentul contract, precum si obiectivele si indicatorii stabiliti pentru institutie de catre Ministerul Culturii si Cultelor;
    3. sa prezinte spre aprobare anual, pana la data de 20 septembrie, programul minimal al proiectelor, actiunilor si ansamblul manifestarilor culturale pe care urmeaza sa le realizeze institutia in anul urmator;
    4. sa solicite Ministerului Culturii si Cultelor, atunci cand considera ca este temeinic si oportun, modificarea obiectivelor si a indicatorilor institutiei si a programelor minimale;
    5. sa elaboreze si sa aplice strategii specifice in masura sa asigure desfasurarea in conditii performante a activitatii curente si de perspectiva a institutiei;
    6. sa selecteze, sa angajeze, sa promoveze, sa sanctioneze si sa concedieze personalul salariat, cu respectarea dispozitiilor legale;
    7. sa stabileasca atributiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare si functionare a institutiei, aprobat de ministrul culturii si cultelor, precum si obligatiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate, prin elaborarea fiselor postului;
    8. sa actioneze pentru indeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al institutiei, initiind programe si masuri eficiente pentru dezvoltarea si diversificarea surselor de venituri extrabugetare in conditiile reglementarilor legale in vigoare;
    9. sa asigure respectarea alocatiilor bugetare aprobate de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit statului de functii aprobat;
    10. sa organizeze la nivelul institutiei compartimentul de audit intern si de control financiar preventiv;
    11. sa reprezinte institutia in raporturile cu tertii;
    12. sa incheie acte juridice in numele si pe seama institutiei, conform competentelor sale;
    13. sa prezinte trimestrial directiilor competente din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor situatia economico-financiara a institutiei, modul de realizare a obiectivelor si indicatorilor, a proiectelor si programelor asumate, inclusiv masurile pentru optimizarea activitatii acesteia, cand este cazul;
    14. sa ia masuri pentru asigurarea pazei institutiei si pentru asigurarea pazei contra incendiilor in institutie;
    15. sa stabileasca masuri privind protectia muncii, pentru cunoasterea de catre salariati a normelor de securitate a muncii.
    Art. 5
    Drepturile si obligatiile Ministerului Culturii si Cultelor
    A. Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele drepturi:
    1. sa pretinda directorului general/directorului indeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor si a celorlalte obligatii asumate prin semnarea prezentului contract de management;
    2. sa solicite directorului general/directorului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizarii proiectelor si programelor institutiei, a situatiei economico-financiare si a altor documente referitoare la activitatea acesteia;
    3. sa mentina sau sa diminueze subventia initial acordata institutiei, in functie de respectarea programelor minimale contractate;
    4. sa aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetele anuale, precum si in programele minimale, in cazuri temeinic justificate, potrivit legii;
    5. sa analizeze periodic modul de indeplinire a obligatiilor pe care si le-a asumat prin contract directorul general/directorul.
    B. Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele obligatii:
    1. sa asigure institutiei, in limitele aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, fondurile necesare;
    2. sa asigure conditiile pentru ca directorul general/directorul sa primeasca toate drepturile stabilite de reglementarile legale pentru institutiile bugetare;
    3. sa asigure directorului general/directorului deplina libertate in conducerea si organizarea activitatii institutiei, singurele limitari fiind cele prevazute de lege si de prezentul contract;
    4. sa asigure institutiei asistenta de specialitate, la solicitarea acesteia.
    Art. 6
    Programul minimal, obiectivele si indicatorii culturali
    Programul minimal, obiectivele si indicatorii culturali, la a caror realizare se obliga directorul general/directorul, sunt precizate in anexa nr. 1 ..... la prezentul contract. Pe parcursul executarii contractului partile pot sa modifice, de comun acord, obiectivele si indicatorii culturali, in scopul de a le adapta la evolutia conjuncturala a institutiei.
    Programul minimal, obiectivele si indicatorii culturali se stabilesc anual, pe baza criteriilor de performanta, de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si se definitiveaza in conditiile prevederilor prezentului contract.
    Art. 7
    Loialitate, confidentialitate
    Directorul general/directorul este obligat sa isi foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul institutiei.
    Directorului general/directorului ii sunt interzise orice activitati si manifestari de natura sa prejudicieze interesul si prestigiul institutiei.
    Pe durata contractului directorul general/directorul este obligat sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea institutiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca avand acest caracter de catre Ministerul Culturii si Cultelor.
    Art. 8
    Raspunderea partilor
    Pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in prezentul contract partile raspund potrivit reglementarilor legale.
    Raspunderea directorului general/directorului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract si a dispozitiilor sau ordinelor emise de ministrul culturii si cultelor.
    Directorul general/directorul raspunde pentru daunele produse institutiei prin orice act al sau contrar intereselor institutiei, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor institutiei.
    In cazul in care exista indicii privind savarsirea unei infractiuni in legatura cu functia pe care o detine, Ministerul Culturii si Cultelor are obligatia de a sesiza de indata organele competente; pe perioada solutionarii sesizarii contractul de management se suspenda.
    Art. 9
    Modificarea contractului
    Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act aditional, cu acordul ambelor parti.
    Partile vor adapta contractul corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii actului aditional si care ii sunt aplicabile.
    Art. 10
    Incetarea contractului
    Prezentul contract inceteaza prin:
    a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, iar partile, oricare ar fi aceasta, nu au solicitat renegocierea in vederea prelungirii; refuzul Ministerului Culturii si Cultelor, comunicat in scris directorului general/directorului, de a negocia prelungirea contractului este suficient pentru ca acesta sa isi inceteze valabilitatea;
    b) revocarea directorului general/directorului de catre Ministerul Culturii si Cultelor, in cazul neindeplinirii obligatiilor precizate in contract;
    c) renuntarea de catre directorul general/director la mandatul incredintat, in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte situatii intemeiate;
    d) acordul partilor;
    e) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a directorului general/directorului;
    f) desfiintarea, comasarea sau schimbarea regimului de functionare a institutiei.
    In cazurile prevazute la lit. b), c) si f) partea in cauza va acorda un preaviz de 30 de zile.
    Art. 11
    Litigii
    Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti.
    Art. 12
    Alte clauze
    Directorul general/directorul are dreptul sa solicite mediere, consultanta si masuri de protectie din partea Ministerului Culturii si Cultelor in solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele si cu alte organizatii.
    Art. 13
    Dispozitii finale
    Anexele nr. 1 si 2 la prezentul contract se intocmesc tinandu-se seama de specificul fiecarei institutii si devin parte integranta a acestuia.
    Prezentul contract a fost intocmit in 3 (trei) exemplare, cu urmatoarea destinatie:
    - 1 exemplar la ordonatorul principal de credite;
    - 1 exemplar la oficiul juridic al ordonatorului principal de credite;
    - 1 exemplar la directorul general/directorul institutiei.

       Ministerul Culturii si Cultelor         Institutia ................
       Ordonator principal de credite,         Director general/Director,
        .............................            ......................

    ANEXA 1a)
    la contractul-cadru

    Denumirea institutiei
    ..............................

                              LISTA
programelor si proiectelor culturale minimale proprii prevazute pentru anul 2002
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea programului/ Nivelul Descrierea sumara a     Suma     Perioada
crt. proiectului cultural   de      programului/proiectului estimata de
                            interes si a coorganizatorilor           desfasurare
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1b)
    la contractul-cadru

    Institutii de spectacole

                             NOMENCLATOR
privind principalii indicatori culturali si economici care urmeaza sa se realizeze conform normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 de catre ...........................

                                                     __________________________
                                                    |Anul de baza*)|Anul ..... |
 ___________________________________________________|______________|___________|
| 1. Personal                                       |              |           |
| a) Numar de personal conform statului de functii  |              |           |
|    aprobat,                                       |              |           |
| din care:                                         |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - personal artistic                               |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - personal tehnic                                 |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - personal administrativ                          |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| b) Numar de personal prevazut sa se realizeze,    |              |           |
| din care:                                         |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - personal artistic                               |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - personal tehnic                                 |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - personal administrativ                          |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 2. Numar de premiere                              |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 3. Numar de refaceri                              |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 4. Numar de spectacole, din care:                 |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - la sediu                                        |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - in turnee                                       |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 5. Numar de spectatori, din care:                 |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - la sediu                                        |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - in turnee                                       |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 6. Indice de ocupare a salii la sediu (%)         |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 7. Venituri totale, din care:                     |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - venituri proprii                                |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - subventii                                       |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 8. Cheltuieli totale, din care:                   |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori   |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - cheltuieli de intretinere                       |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - cheltuieli pentru reparatii capitale            |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - cheltuieli de capital                           |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 9. Cheltuieli pe spectator, din care:             |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - din subventie                                   |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - din venituri proprii                            |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 10. Gradul de acoperire din venituri proprii a    |              |           |
|     cheltuielilor institutiei (%)                 |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 11. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul|              |           |
|     cheltuielilor (%)                             |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 12. Gradul de acoperire a salariilor din subventie|              |           |
|     (%)                                           |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
    *) Datele referitoare la anul precedent.

    ANEXA 1c)
    la contractul-cadru

    Muzee

                              NOMENCLATOR
privind principalii indicatori culturali si economici care urmeaza sa se realizeze conform normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 de catre ..................................

                                                     __________________________
                                                    |Anul de baza*)|Anul ..... |
 ___________________________________________________|______________|___________|
| 1. Personal                                       |              |           |
| a) Numar de personal conform statului de functii  |              |           |
|    aprobat                                        |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| b) Numar de personal prevazut sa se realizeze     |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 2. Numar de expozitii, din care:                  |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - expozitii permanente                            |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - expozitii temporare                             |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 3. Numar de vizitatori                            |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 4. Venituri totale, din care:                     |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - venituri proprii                                |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - subventie                                       |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 5. Cheltuieli totale, din care:                   |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori   |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - cheltuieli de intretinere                       |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - cheltuieli pentru expozitii                     |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - cheltuieli pentru reparatii capitale            |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - cheltuieli de capital                           |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 6. Cheltuieli pe vizitator, din care:             |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - din subventie                                   |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| - din venituri proprii                            |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 7. Gradul de acoperire din venituri proprii a     |              |           |
|    cheltuielilor institutiei (%)                  |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 8. Ponderea cheltuielilor de personal in totalul  |              |           |
|    cheltuielilor (%)                              |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
| 9. Gradul de acoperire a salariilor din subventie |              |           |
|    (%)                                            |              |           |
|___________________________________________________|______________|___________|
    *) Datele referitoare la anul precedent.

    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                      BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                       aprobat pentru anul .........

       VENITURI
    1. Venituri proprii                               ..........................
    2. Alocatii bugetare                              ..........................
    3. Total surse de finantare                       ..........................
    4. Ponderea subventiei in total surse (%)         ..........................
       CHELTUIELI
    1. Cheltuieli pentru salarii                      ..........................
    2. Cheltuieli pentru colaboratori externi         ..........................
    3. Alte cheltuieli salariale (C.A.S.,             ..........................
       Fondul pentru plata ajutorului de somaj)       ..........................
    4. Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire   ..........................
    5. Cheltuieli pentru reparatii capitale           ..........................
    6. Cheltuieli pentru activitati culturale,        ..........................
       din care:
       - programe culturale proprii                   ..........................
       - programul cultural minimal suportat din
         subventia bugetara                           ..........................
    7. Alte cheltuieli                                ..........................
    8. Cheltuieli pentru investitii                   ..........................
       TOTAL CHELTUIELI:                              ..........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2129/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2129 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu