Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1249 din 15 iulie 1996

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din  7 august 1996


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 86/1996, ale Hotararii Guvernului nr. 642/1994, privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 30 august 1995,
    in vederea imbunatatirii managementului in institutiile publice cultural-artistice subordonate Ministerului Culturii, pentru asigurarea unui cadru juridic de exigenta profesionala in relatiile Ministerului Culturii cu directorii generali si, dupa caz, cu directorii acestora,

    ministrul culturii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Angajarea directorilor generali si, dupa caz, a directorilor institutiilor publice cultural-artistice subordonate Ministerului Culturii se face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. Contractul individual de munca, incheiat potrivit prevederilor Codului muncii si ale legislatiei civile pe profil, se completeaza, in mod obligatoriu, pentru aceasta categorie de personal, cu contractul intocmit dupa modelul anexat.
    (2) Contractul cuprinde obiective, indicatori culturali si economici, care se stabilesc de catre directiile specializate ale Ministerului Culturii si se definitiveaza prin negociere la semnarea acestuia.
    Art. 2
    Directorii generali sau, dupa caz, directorii institutiilor publice cultural-artistice vor incheia contracte de munca, adaptate, cu salariatii nou-angajati, precum si cu cei in exercitiu. In continutul acestora se vor mentiona, explicit, obligatiile profesionale individuale de munca ce decurg din profilul functiilor, din obiectivele, din indicatorii culturali si economici ai institutiilor respective.
    Art. 3
    Se recomanda aplicarea prevederilor art. 1 si 2 din prezentul ordin si in sistemul celorlalte institutii publice cultural-artistice din subordinea administratiei publice locale, unor structuri ale Ministerului Tineretului si Sportului, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne.
    Art. 4
    Directia strategie culturala, prognoza, management va lua masurile necesare pentru publicarea prezentului ordin, impreuna cu anexele, in Monitorul Oficial al Romaniei.

                Ministrul culturii,
                Viorel Marginean


                  CONTRACT-CADRU

    Art. 1
    Partile contractante
    1. Ministerul Culturii, cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, reprezentat prin ................... avand functia de .............
in calitate de ordonator principal de credite.
    2. Institutia publica cu sediul in .................... reprezentata prin
 ........................ in calitate de ....................................
    Art. 2
    Obiectul contractului
    Ministerul Culturii incredinteaza directorului general/directorului, pe baza obiectivelor si a criteriilor de performanta care fac obiectul anexei nr. 1, organizarea, conducerea si dezvoltarea activitatii institutiei publice ......................... (denumita in continuare institutia), precum si administrarea mijloacelor materiale si banesti de care aceasta dispune, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 3
    Durata contractului
    Prezentul contract se incheie pe o perioada de ........., independent de contractul individual de munca incheiat pentru functia de baza.
    In conditiile indeplinirii de catre directorul general/director a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevazut, partile pot conveni prelungirea acestuia, cu modificarea corespunzatoare a anexei nr. 1.
    Art. 4
    Drepturile si obligatiile directorului general/directorului
    A. Directorul general/directorul are urmatoarele drepturi:
    1. sa fie salarizat in conformitate cu reglementarile legale stabilite pentru institutiile bugetare, adica cu suma de ............. lei, compusa din .....................; componentele sumei supuse indexarilor se vor majora periodic cu procentele stabilite prin procedurile legale;
    2. sa beneficieze de concediu de odihna potrivit reglementarilor legale emise pentru institutiile bugetare;
    3. sa beneficieze de premii, conform normelor legale*);
    4. sa deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate, in conformitate cu plafoanele stabilite prin reglementarile in vigoare.
-------------------------
    *) Prevederile de la lit. A pct. 3 sunt valabile numai pentru institutiile de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

    B. Directorul general/directorul are urmatoarele obligatii:
    1. sa indeplineasca obligatiile asumate, cuprinse in anexa nr. 1, precum si obiectivele si criteriile de performanta stabilite pentru institutia respectiva;
    2. sa elaboreze si sa aplice strategia necesara pentru buna desfasurare a activitatii curente si de perspectiva a institutiei;
    3. sa selecteze, sa angajeze, sa promoveze, sa sanctioneze si sa concedieze personalul salariat, cu respectarea procedurilor legale;
    4. sa stabileasca atributiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare si functionare aprobat de catre Ministerul Culturii, precum si obligatiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate;
    5. sa actioneze pentru indeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al institutiei;
    6. sa reprezinte institutia in raporturile cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate;
    7. sa incheie acte juridice in numele si pe seama institutiei; actele juridice pentru care, potrivit legii, este necesara aprobarea prealabila a ministerului, le incheie potrivit aprobarii acestuia;
    8. sa prezinte, trimestrial, directiilor competente ale Ministerului Culturii, situatia economico-financiara a institutiei, modul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta, a proiectelor si programelor asumate, inclusiv masurile pentru optimizarea activitatii acesteia, cand este cazul;
    9. raspunde de asigurarea integritatii patrimoniului institutiei.
    Art. 5
    Drepturile si obligatiile Ministerului Culturii
    A. Ministerul Culturii are urmatoarele drepturi:
    1. sa pretinda directorului general/directorului indeplinirea obiectivelor si a criteriilor de performanta convenite prin semnarea prezentului contract de management;
    2. sa solicite directorului general/directorului prezentarea stadiului realizarii proiectelor si programelor institutiei, a situatiei economico - financiare si a altor documente referitoare la activitatea acesteia; sa mentina sau sa diminueze subventia initial acordata in functie de respectarea programelor minimale contractate;
    3. sa analizeze periodic modul de indeplinire a obligatiilor pe care si le-a asumat prin contract directorul general/directorul.
    B. Ministerul Culturii are urmatoarele obligatii:
    1. sa asigure institutiei, in limitele aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, fondurile care vor fi utilizate;
    2. sa asigure conditiile pentru ca directorul general/directorul sa primeasca toate drepturile stabilite de reglementarile legale pentru institutiile bugetare;
    3. sa asigure directorului general/directorului deplina libertate in conducerea si organizarea activitatii institutiei, singurele limitari fiind cele prevazute de lege si de prezentul contract;
    4. sa asigure institutiei asistenta de specialitate.
    Art. 6
    Obiectivele si indicatorii culturali
    Obiectivele si indicatorii culturali, la a caror realizare se obliga directorul general/directorul, se precizeaza in anexa la contract. Pe parcursul executarii contractului, partile pot sa modifice, de comun acord, obiectivele si indicatorii culturali, in scopul de a le adapta la evolutia conjuncturala a institutiei.
    Obiectivele si indicatorii culturali se stabilesc de catre directiile de specialitate ale Ministerului Culturii si se definitiveaza la semnarea contractului.
    Art. 7
    Loialitate, confidentialitate
    Directorul general/directorul este obligat sa isi foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul institutiei pe care o conduce.
    Directorului general/directorului ii sunt interzise orice activitati si manifestari de natura sa prejudicieze interesul si prestigiul institutiei. Pe durata contractului, directorul general/directorul este obligat sa pastreze, cu rigurozitate, confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea institutiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite cu acest caracter de catre minister.
    Art. 8
    Raspunderea partilor
    Pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul contract, partile raspund potrivit reglementarilor legale.
    Raspunderea directorului general/directorului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale ale prezentului contract si a dispozitiilor sau ordinelor ministrului culturii.
    Directorul general/directorul raspunde pentru daunele produse institutiei prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor institutiei.
    In cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei infractiuni in legatura cu executarea contractului de management, ministerul are obligatia sesizarii de indata a organelor competente, cu suspendarea contractului.
    Art. 9
    Modificarea contractului
    Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul scris al ambelor parti.
    Partile vor adapta contractul corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii acestuia si care ii sunt aplicabile.
    Art. 10
    Incetarea contractului
    Prezentul contract inceteaza prin:
    a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, iar partile nu l-au renegociat in vederea prelungirii;
    b) revocarea directorului general/directorului de catre minister, in cazul neindeplinirii obligatiilor precizate in contract;
    c) renuntarea de catre directorul general/director la mandatul incredintat, in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte situatii intemeiate;
    d) acordul partilor;
    e) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a directorului general/directorului;
    f) desfiintarea, comasarea sau schimbarea regimului de functionare a institutiei. In cazurile prevazute la lit. b), c) si f), partea in cauza va acorda un preaviz de 30 de zile.
    Art. 11
    Litigii
    Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti.
    Art. 12
    Alte clauze
    Directorul general/directorul are dreptul sa solicite mediere, consultanta si masuri de protectie din partea ministerului in solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele si cu alte organizatii.
    Art. 13
    Dispozitii finale
    Angajarea directorului general/directorului, precum si a intregului personal al institutiei ....................... se face exclusiv prin concurs, potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare.
    Anexele la prezentul contract se intocmesc potrivit datelor specifice fiecarei institutii si devin parti integrante ale contractelor pentru care au fost elaborate.
    Prezentul contract, inregistrat sub nr. ............ la ordonatorul principal de credite si sub nr. ............. la institutia publica ..........., a fost intocmit in 3 (trei) exemplare, cu urmatoarea destinatie:
    - 1 exemplar la ordonatorul principal de credite;
    - 1 exemplar la oficiul juridic al ordonatorului principal de credite;
    - 1 exemplar la directorul general/directorul institutiei.


        Ordonatorul principal de                      Directorul general/
        credite bugetare,                             directorul institutiei,
        .........................                     .......................


    ANEXA 1 a)
    - Institutii de spectacole -

                        NOMENCLATOR
privind principalii indicatori culturali si economici care urmeaza a se realiza conform normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 de catre ...........................................

    1. Personal
    a) Numar de personal conform statului de functii aprobat ...........
    din care:
    - personal artistic ...................................................
    - personal tehnic .....................................................
    - personal administrativ .................... .........................
    b) Numar de personal prevazut a se realiza ............................
    din care:
    - personal artistic ..................................................
    - personal tehnic ....................................................
    - personal administrativ .............................................
    2. Numar de premiere .................................................
    3. Numar de refaceri .................................................
    4. Numar de spectacole ...............................................
    din care:
    - la sediu ...........................................................
    - in turnee ..........................................................
    5. Numar de spectatori ...............................................
    din care:
    - la sediu ...........................................................
    - in turnee ..........................................................
    6. Indice de ocupare a salii
    - la sediu ......................................................... %
    7. Venituri totale ...................................................
    din care:
    - venituri proprii ..................................................
    - subventii .........................................................
    8. Cheltuieli totale ................................................
    din care:
    - cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori .....................
    - cheltuieli de intretinere .........................................
    - cheltuieli pentru montari si refaceri .............................
    - cheltuieli pentru reparatii capitale ..............................
    - cheltuieli de capital .............................................
    9. Cheltuieli pe spectator ..........................................
       din care:
    - din subventie .....................................................
    - din venituri proprii ..............................................
    10. Gradul de acoperire
        din venituri proprii a cheltuielilor institutiei ................ %
    11. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor .... %
    12. Gradul de acoperire a salariilor din subventie .................. %


    ANEXA 1 b)

                       NOMENCLATOR*)
privind principalii indicatori culturali si economici care urmeaza a se realiza conform normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 de catre ..................................................................

    1. Personal
    a) Numar de personal conform statului de functii aprobat ................
    b) Numar de personal prevazut a se realiza ..............................
    2. Numar de expozitii ...................................................
    din care:
    - expozitii permanente ..................................................
    - expozitii temporare ...................................................
    3. Numar de vizitatori ..................................................
    4. Venituri totale ......................................................
    din care:
    - venituri proprii .....................................................
    - subventie ............................................................
    5. Cheltuieli totale ...................................................
    din care:
    - cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori ........................
    - cheltuieli de intretinere ............................................
    - cheltuieli pentru expozitii ..........................................
    - cheltuieli pentru reparatii capitale .................................
    - cheltuieli de capital ................................................
    6. Cheltuieli pe vizitator .............................................
    din care:
    - din subventie ........................................................
    - din venituri proprii .................................................
    7. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor
      institutiei .......................................................... %
    8. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor ........ %
    9. Gradul de acoperire a salariilor din subventie ...................... %

    ANEXA 2

               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
               aprobat pentru anul ..........

    VENITURI
    1. Venituri proprii                       ............................
    2. Alocatii bugetare                      ............................
    3. Total surse de finantare               ............................
    4. Ponderea subventiei in total surse (%) ............................

    CHELTUIELI
    1. Cheltuieli pentru salarii                ...........................
    2. Cheltuieli pentru colaboratori externi   ...........................
    3. Alte cheltuieli salariale (C.A.S., Fondul
       pentru plata ajutorului de somaj)        ...........................
    4. Cheltuieli pentru intretinere si
       gospodarire                              ...........................
    5. Cheltuieli pentru RK                     ...........................
    6. Cheltuieli pentru activitati culturale,
    din care:
    - programe culturale proprii                ...........................
    - programul cultural minimal din subventia
      bugetara                                  ...........................
    7. Alte cheltuieli                          ...........................
    8. Cheltuieli pentru investitii             ...........................

    TOTAL CHELTUIELI:                           ...........................
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1249/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1249 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu