Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 209 din 24 decembrie 2002

privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din 12 martie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la exploatarea de titei si gaze in Romania, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.363/2000 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 254/2001,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, prevazut in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Accesul la Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului se face in urma incheierii contractului de transport cu transportatorul comun, care are obligatia sa presteze servicii de transport in conditii egale pentru toti clientii, in baza unor tarife stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 3
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                           Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                              CONTRACT-CADRU
pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
              nr. ...... din anul ..... luna ....... ziua ......

    CAP. 1
    Partile contractante

    Intre ..............., cu sediul in ..................., judetul .........., cod postal ........, telefon ..........., fax ............, telex ........., cod fiscal ............., inscrisa in registrul comertului la nr. ................., cod SIRUES ......................, cont virament nr. ............., deschis la .................., reprezentata legal prin director general ................... si prin director economic ......................, denumita expeditor, pe de o parte,
    si
    .................................., cu sediul in .........................., judetul .............., cod postal ........, telefon .........., fax .........., telex ............, cod fiscal ..............., inscrisa in registrul comertului la nr. ............., cod SIRUES ............., cont virament nr. ............., deschis la .................., reprezentata legal prin director general ......................... si prin director economic ..........................., denumita transportator, pe de alta parte,
    s-a incheiat prezentul contract-cadru.

    CAP. 2
    Obiectul contractului-cadru

    Art. 1
    (1) Obiectul contractului-cadru consta in primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, dupa caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de parti, respectandu-se normele prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Termenii utilizati in prezentul contract-cadru sunt definiti in anexa nr. 2.

    CAP. 3
    Durata contractului-cadru

    Art. 2
    Contractul-cadru se incheie pe o perioada de .........., convenita de parti.

    CAP. 4
    Programe de transport

    Art. 3
    (1) Programul cantitatilor anuale si lunare de produse ce vor fi primite, depozitate, transportate si predate la destinatii va avea la baza solicitarea depusa de expeditor si acceptata de transportator in conformitate cu anexa nr. 3.
    (2) In cazul in care cantitatile prevazute in anexa nr. 3 se modifica, atunci expeditorul va accepta revizuirea corespunzatoare a tarifului de transport, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    Art. 4
    (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucratoare inainte de inceperea lunii un program cuprinzand estimarea predarii produselor pe destinatii.
    (2) Expeditorul confirma transportatorului, cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinatii.
    Art. 5
    (1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru primire, depozitare, transport si predare sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de catre transportator prin balanta (miscarea) produselor.
    Art. 6
    (1) In functie de conditiile de operare a dotarilor transportatorului si ca urmare a solicitarii in scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire si/sau predare, precum si a cantitatilor si sortimentelor de titei, gazolina si condensat ce urmeaza sa fie transportate.
    (2) Costurile suplimentare aparute ca urmare a modificarilor respective vor fi suportate de expeditor pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate de transportator.

    CAP. 5
    Stocul de operare

    Art. 7
    Pentru a putea presta servicii de transport in conditii egale pentru toti expeditorii, transportatorul va utiliza stocul comun de operare din conducte, atat proprietate a transportatorului, cat si proprietate a expeditorului, dupa caz.
    Art. 8
    (1) Expeditorul si transportatorul isi vor reconstitui stocurile fizice de titei, gazolina, condensat si etan lichid, proprietate a lor, de la inceputul contractului, atat cantitativ, cat si calitativ.
    (2) In cazul in care reconstituirea cantitativa si calitativa a stocului fizic nu este posibila, la sfarsitul perioadei contractuale, pana la data de 20 ianuarie a anului urmator, pe baza de inventariere, se va face regularizarea valorica la pretul produselor. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de .... zile de la data primirii facturii, confirmata de documentul postal de remitere. In cazul neachitarii in termen de 30 de zile de la scadenta a sumelor datorate, partea in culpa se obliga sa plateasca penalitati de intarziere incepand cu prima zi de la scadenta, prin aplicarea procentului reglementat legal pentru creante bugetare.

    CAP. 6
    Proprietatea asupra titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Art. 9
    (1) Expeditorul are obligatia sa prezinte transportatorului documentele legale cu privire la proprietatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, dupa caz, la punctele de primire in vederea efectuarii transportului. Expeditorul ramane proprietarul titeiului si al celorlalte produse pe timpul transportului si suporta numai riscurile contractului.
    (2) Transportatorul raspunde de cantitatea si de calitatea (conform anexei nr. 1) titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid din momentul primirii de la expeditor si pana in momentul predarii la destinatie, influentate de consumul tehnologic.
    Art. 10
    Expeditorul garanteaza pe propria raspundere ca titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu privind proprietatea si ca sunt libere de orice sarcini. In caz contrar, expeditorul este obligat sa instiinteze transportatorul, acesta nefiind obligat sa accepte transportul produsului care este obiect de litigiu.

    CAP. 7
    Tariful si modul de plata

    Art. 11
    (1) Facturarea serviciilor se va face de catre transportator decadal, pe baza cantitatilor de produse predate la destinatie, cu tarifele stabilite de autoritatea competenta in conditiile legii.
    (2) Valoarea consumurilor tehnologice si a T.V.A. nu este cuprinsa in tarifele de transport al produselor.
    (3) Termenul de decontare care devine si termen de scadenta este de ... zile de la data primirii facturii de catre expeditor.
    (4) Plata facturilor se va face de expeditor la Ploiesti, in contul nr. .................... deschis la Banca .............................. .
    (5) Garantarea platii tarifului de transport si, respectiv, a prestatiei de transport va fi stipulata in contractul de transport ce se va incheia intre expeditor si transportator. Forma de constituire a garantiilor va fi negociata de partile contractante.
    (6) Refuzul total sau partial al expeditorului de a plati o factura emisa de transportator se va aduce la cunostinta acestuia in termen de ... zile lucratoare de la data primirii acesteia. In caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate in totalitate de expeditor.
    (7) Transportatorul are obligatia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu mentiunea ca acestea se aplica de la data stabilita de autoritatea competenta, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
    (8) Obligatiile restante din contractul de transport aferent anului precedent vor fi stinse prin forme convenite de parti in contractul de transport pentru anul in curs, la capitolul "Clauze speciale".

    CAP. 8
    Penalitati si despagubiri

    Art. 12
    (1) Neindeplinirea obligatiilor contractuale in termenul stabilit prin contract da dreptul partilor ca in afara penalitatilor sa pretinda si daune-interese.
    (2) In cazul neindeplinirii in termen de 30 de zile de la scadenta a obligatiei de plata, transportatorul va notifica expeditorului ca in termen de 5 zile se va proceda la oprirea pomparii, pana la incasarea integrala a valorii facturilor, iar eventualele consecinte ce rezulta din aceasta intrerupere il privesc in exclusivitate pe expeditor.
    Art. 13
    In cazul nepredarii la transport a unei cantitati mai mari de 10% din programul de transport anual sau contractual (anexa nr. 3) comunicat de expeditor, acesta datoreaza daune compensatorii in cuantum de ...... USD/tona. Pentru sumele astfel datorate transportatorul va notifica expeditorului in termen de minimum 30 de zile de la sfarsitul contractului, iar termenul de decontare este de 10 zile de la data primirii notificarii. Pentru suma incasata drept dauna compensatorie, calculata la cursul de schimb leu/USD din data platii, transportatorul va emite factura.
    Art. 14
    Valoarea cumulata a penalitatilor si daunelor prevazute la art. 12 si 13 se va calcula pana la data indeplinirii efective a obligatiei si nu va putea depasi valoarea obligatiei neindeplinite, cu exceptia cazului in care partile vor conveni altfel.

    CAP. 9
    Obligatiile si drepturile expeditorului si transportatorului

    Obligatiile si drepturile expeditorului
    Art. 15
    Expeditorul se obliga sa predea titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid in conditiile de calitate prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 16
    (1) Expeditorul se obliga sa asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare prevazute in anexa nr. 3, in cazul in care transportatorul nu detine stocuri de operare pe relatia respectiva, conform art. 7.
    (2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparatii capitale si modernizare, expeditorii detinatori ai stocului de operare vor accepta completarea acesteia cu cantitatile de produse fundamentate de transportator in vederea reluarii pomparii.
    Art. 17
    In cazul unor avarii pe conductele de gazolina si etan expeditorul este obligat sa asigure stocarea acestor produse in conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
    Art. 18
    In situatia in care se recupereaza titeiul de la avarii expeditorul se obliga sa primeasca titeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, daca este cazul. In aceasta situatie se va incheia un proces-verbal in care se vor mentiona cantitatea si calitatea titeiului primit.
    Art. 19
    (1) Expeditorul se obliga sa asigure certificate de analiza cu privire la cantitatea si calitatea produselor, eliberate de laboratoare de specialitate, cu respectarea standardelor in vigoare, in prezenta partilor interesate.
    (2) Expeditorii care detin laboratoare proprii au obligatia sa le doteze in mod corespunzator.
    Art. 20
    Expeditorul este obligat sa notifice transportatorului in timp util situatiile in care rafinariile si rampele de descarcare sunt oprite. In caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate din vina sa.
    Art. 21
    (1) Expeditorul are obligatia sa asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevazute de catre firme autorizate de Institutul National de Metrologie. Tabelele de calibrare a rezervoarelor utilizate vor fi lizibile si vor fi puse la dispozitia transportatorului. Rezervoarele trebuie sa intruneasca conditiile de functionare prevazute in standarde (curatarea, functionarea serpentinelor si a scurgerilor), sa asigure posibilitatea de sigilare, sa fie dotate si intretinute conform normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Expeditorul are obligatia ca pentru incintele lui sa propuna si sa incheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    Art. 22
    Expeditorul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile si la termenele stabilite la cap. VII si VIII.
    Art. 23
    Expeditorul are dreptul sa conteste balanta de transport a produselor in maximum ......... zile lucratoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut presupune ca balanta a fost acceptata.

    Obligatiile si drepturile transportatorului
    Art. 24
    Transportatorul se obliga sa transporte si sa predea produsele la destinatie in cel mult ....... zile de la primirea acestora.
    Art. 25
    Transportatorul se obliga sa primeasca, sa transporte si sa predea cantitatile zilnice de titei, gazolina, condensat si etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.
    Art. 26
    Transportatorul se obliga sa actioneze in mod corespunzator pentru remedierea eventualelor avarii.
    Art. 27
    Transportatorul este obligat sa transmita expeditorului lista cuprinzand documentele la termenele de transmitere prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 28
    Transportatorul are obligatia sa doteze cu utilaje, echipamente, instalatii, substante si personal calificat laboratoarele proprii in care se fac analizele produselor.
    Art. 29
    (1) Transportatorul are obligatia sa asigure calibrarea rezervoarelor proprii, la termenele prevazute, de catre firme autorizate de Institutul National de Metrologie. Rezervoarele trebuie sa intruneasca conditiile de functionare prevazute in standarde (curatarea, functionarea serpentinelor si a scurgerilor), sa asigure posibilitatea de sigilare, sa fie dotate si intretinute conform normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Transportatorul are obligatia ca pentru incintele lui sa propuna si sa incheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    Art. 30
    (1) In termen de ...... zile lucratoare de la incheierea lunii, precum si la terminarea contractului transportatorul va intocmi si va prezenta expeditorului balanta (miscarea) produselor transportate, conform anexei nr. 7.1 si anexei nr. 7.2, avand la baza procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se intocmesc si se semneaza de expeditor si de transportator pe baza bonurilor provizorii si a buletinelor de analiza.
    (2) In cazul in care expeditorul contesta in mod justificat balanta, transportatorul va intocmi si va prezenta expeditorului balanta refacuta, in termen de 4 zile lucratoare de la primirea contestatiei.
    Art. 31
    Transportatorul se obliga sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate pentru echipamentele si instalatiile de transport.
    Art. 32
    Transportatorul va analiza toate solicitarile primite si va decide inainte de data de 30 noiembrie a fiecarui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite, daca aproba cererile primite. Decizia incluzand optiunile selectate in mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica in scris fiecarui solicitant.
    Art. 33
    Transportatorul nu este obligat sa presteze servicii de transport al produselor atunci cand:
    a) nu exista capacitate disponibila in conductele Sistemului national de transport, in raport cu programul de transport al petrolului si cu rutele solicitate. In cazul in care nu exista suficienta capacitate disponibila pentru a transporta intreaga cantitate solicitata, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea sa isi modifice cererea in mod corespunzator;
    b) exista considerente de ordin tehnic, operational sau de siguranta care ar putea afecta exploatarea Sistemului national de transport al produselor prin conducte;
    c) calitatea produselor solicitate sa fie transportate nu respecta:
    - specificatiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;
    - specificatiile de pompabilitate corespunzatoare pentru conductele Sistemului national de transport;
    - calitatea transporturilor de produse solicitate, carora li s-a acordat un nivel mai inalt de prioritate in cadrul cererii;
    d) capacitatea disponibila este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de catre transportator, conform legislatiei in vigoare;
    e) expeditorul nu si-a indeplinit obligatiile financiare fata de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior si nu prezinta garantii sau siguranta cu privire la obligatiile de plata viitoare;
    f) expeditorul a contractat mai mult cu peste 10% decat capacitatea efectiv utilizata pe parcursul anului anterior si nici nu prezinta garantii financiare pentru cantitatile solicitate.
    Art. 34
    Transportatorul are dreptul sa opreasca pomparea in conditiile mentionate la art. 12 alin. (2).

    CAP. 10
    Clauze specifice la transportul pe calea ferata

    Art. 35
    Pentru cazul in care titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid sunt transportate pe calea ferata sau combinat pe conducte si calea ferata, partile contractante vor conveni clauze specifice cu programe de transport si in termene compatibile cu normele de transport pe calea ferata, conform anexei nr. 1.

    CAP. 11
    Raspunderea contractuala

    Art. 36
    Daca din vina dovedita a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau instalatiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi raspunzator fata de expeditor pentru nici o intarziere, deteriorare sau pierdere a produselor pe timpul transportului.
    Art. 37
    (1) Expeditorul are obligatia sa despagubeasca transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuiala dovedita de transportator, din vina sa sau ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract-cadru.
    (2) Transportatorul are obligatia sa despagubeasca expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuiala dovedita de expeditor, din vina expeditorului ori ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract-cadru.
    Art. 38
    Dupa semnarea cumulativa a documentelor de receptie a produselor (bon provizoriu si buletin de analiza la punctul de primire), raspunderea cantitativa si calitativa trece in sarcina transportatorului pana la predarea lor la destinatie pe baza documentelor de receptie (bon provizoriu si buletin de analiza), moment in care raspunderea cantitativa si calitativa trece in sarcina expeditorului.

    CAP. 12
    Reclamatii

    Art. 39
    Expeditorul trebuie sa il anunte in scris pe transportator in termen de ........... zile lucratoare de la receptia titeiului despre reclamatiile in legatura cu calitatea acestuia, verificata prin probele martor sigilate si pastrate. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut presupune insusirea de catre expeditor a rezultatelor.

    CAP. 13
    Clauze speciale

    Art. 40
    Contractul-cadru este sub incidenta legii romane.
    Art. 41
    Partile contractante se obliga sa respecte confidentialitatea prezentului contract-cadru.
    Art. 42
    Arhivarea documentelor pe baza carora se intocmeste balanta (miscarea) de transport al produselor se face de ambele parti, conform normelor specifice de pastrare a documentelor.
    Art. 43
    Serviciile de specialitate ale expeditorului si transportatorului vor face punctaje pentru confirmarea soldurilor din evidentele contabile.
    Art. 44
    Nici una dintre prevederile prezentului contract-cadru nu va fi destinata stabilirii unei relatii de subordonare intre parti, fiecare parte fiind in intregime responsabila pentru obligatiile care ii incumba conform contractului.
    Art. 45
    Ziua de lucru este de 24 de ore, incepand cu ora 8,00 a primei zile, iar data primirii titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid ce vor fi transportate va fi cea inscrisa in bonul provizoriu in functie de intervalul mentionat.
    Art. 46
    In cazul in care una dintre parti foloseste instalatii, utilaje sau echipamente ale celeilalte parti, se vor incheia contracte distincte de inchiriere sau de prestari de servicii.
    Art. 47
    Partile contractante se vor informa reciproc asupra masurilor tehnice, organizatorice si de restructurare ce le intereseaza, pentru a se pune de acord asupra activitatilor curente si de viitor.
    Art. 48
    Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract-cadru atrage raspunderea partilor contractante conform dispozitiilor legale.
    Art. 49
    Litigiile aparute in cursul derularii prezentului contract-cadru se vor rezolva pe cale amiabila, iar in caz contrar vor fi supuse spre solutionare arbitrajului comercial al Camerei de comert si industrie.
    Art. 50
    Orice modificare a conditiilor prezentului contract-cadru se va face prin act aditional insusit de ambele parti.
    Art. 51
    Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si se comunica celeilalte parti contractante in termen de 5 zile, iar in urmatoarele 15 zile trebuie transmise documentele care sa ateste evenimentele respective.
    Art. 52
    (1) Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezentul contract-cadru.
    (2) Prezentul contract-cadru a fost incheiat la data de ..............., in doua exemplare, cu anexe, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si va intra in vigoare la data de ............. .

            Expeditor                              Transportator

         Director general,                       Director general,
       ....................                    ....................

        Director economic,                       Director economic,
       ....................                    ....................

         Oficiul juridic                          Oficiul juridic

    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                                   NORME
privind calitatea, receptia si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Calitatea
    1. Expeditorul va prezenta la incheierea contractului fisele de calitate ale produselor ce urmeaza sa fie transportate (anexele A1 - A4 la prezentele norme).
    2. Transportatorul va preda la destinatie produse de aceeasi calitate cu cea a produselor primite, in cazul in care prin programul de transport agreat de parti se transporta pe aceeasi conducta un singur sortiment de titei (acelasi cu cel din stocul de operare al conductei).
    3. In cazul in care pe aceeasi conducta se transporta mai multe sortimente de titei, la destinatie se va preda sortimentul de titei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.

    Conditii de pompabilitate
    a) Pentru titeiul din import:
    1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare titei care la receptie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - temperatura de congelare sa fie cu 7 grade C mai mica decat temperatura minima a solului, masurata pe traseul conductei;
    - viscozitatea la temperatura minima a solului:
    cst. maxim =
    - grade E =
    2. Temperatura solului masurata pe traseul conductei va fi comunicata zilnic de transportator expeditorului pentru ca acesta sa pregateasca titeiul conform conditiilor precizate la pct. 1 de mai sus.
    3. Amestecurile trebuie pregatite omogen. Pentru verificarea omogenitatii titeiului din rezervoarele propuse la receptie se vor recolta probe pe toata inaltimea stocului pompabil, conform ASTM, in prezenta ambelor parti. Se considera omogene amestecurile la care diferenta dintre densitatile determinate la probele recoltate nu este mai mare de 0,005 g/cm^3. In cazul in care diferenta de densitate este mai mare, se va determina punctul de congelare si viscozitate la probele de densitate maxima si minima. Daca aceste determinari se incadreaza in conditiile de pompabilitate precizate se considera ca titeiul poate fi pompat.
    b) Pentru titeiul din tara:
    Pentru asigurarea pomparii pe conducta a titeiurilor parafinoase acestea trebuie sa indeplineasca conditia de pompabilitate privind punctul de congelare cu minimum 7 grade C sub temperatura solului masurata pe traseul conductei.

    Receptia si predarea
    Pentru transport pe conducta:
    1. Primirea produselor de la punctele de primire se va face prin receptie la intervalele prevazute in anexa B la prezentele norme, intocmita de expeditor de comun acord cu transportatorul.
    2. Inainte de umplerea rezervorului in vederea receptiei se izoleaza conducta de legatura dintre parti, prin inchiderea si sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage raspunderea legala pentru partea vinovata.
    3. Receptia calitativa si cantitativa a produselor se efectueaza in rezervoarele si laboratoarele partilor, cu respectarea STAS-urilor, ASTM-urilor si instructiunilor in vigoare, prevazute in anexele C1 - C4 la prezentele norme.
    4. Transportatorul impreuna cu expeditorul vor intocmi: buletinul de analiza-tip, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire a titeiului, procesul-verbal de predare-primire a titeiului din import in doua exemplare semnate de cele doua parti (anexele D1 - D4 la prezentele norme).
    5. Predarea catre terti a titeiului si gazolinei se face de catre transportator numai la comunicarea scrisa a expeditorului si cu acordul partilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.
    6. In vederea receptiei se vor preleva probe de catre expeditor in prezenta transportatorului.
    7. Din rezervoarele receptionate se va pastra la transportator si la expeditor o proba martor de un 1 litru, sigilata de ambele parti, timp de ...... zile de la receptie, pentru analiza in caz de reclamatie. In caz de litigiu analiza se efectueaza la un laborator stabilit de comun acord de ambele parti contractante. In situatia in care prin analiza probei martor reclamatia se dovedeste intemeiata, partea in culpa suporta consecintele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care pastreaza probele.
    8. Predarea etanului la destinatie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordantelor, prin grija partilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului si al destinatarului).
    9. Expeditorul impreuna cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid care trebuie sa corespunda fisei de calitate eliberate de expeditor la predare catre transportator. Eventualele neconcordante vor fi rezolvate de comun acord.
    Pentru transport pe calea ferata la statia de destinatie:
    1. Receptia cantitativa a titeiului si gazolinei ce se transporta pe calea ferata se face astfel:
    - la rezervor, dupa transvazarea cantitatilor de titei si gazolina din vagoanele-cisterna in rezervoare;
    - la cazanele cisterna, prin cantarirea vagoanelor-cisterna la plin si la gol pe cantare pod bascula, in prezenta expeditorului si transportatorului.
    2. Receptia calitativa a titeiului si gazolinei se face de catre expeditor prin recoltarea probelor din vagoanele-cisterna sosite in rampa de descarcare.
    3. Dupa efectuarea analizelor de laborator atat ale titeiului, cat si ale gazolinei, expeditorul intocmeste buletinul de analiza.
    4. Dupa cantarirea fiecarui vagon-cisterna cu titei sau gazolina la plin se intocmeste nota de descarcare a cazanelor, in care se consemneaza toate numerele cazanelor cu titei sau gazolina sosite in rampa de descarcare, cantitatea bruta determinata prin cantarire, tara inscrisa pe tablita fiecarui vagon-cisterna.
    5. Vagoanele de titei sau gazolina cantarite se pozitioneaza la gurile de descarcare in rampe
    6. Se recolteaza probele pentru analiza in laborator a titeiului si gazolinei din vagoanele-cisterna.
    7. Dupa intocmirea buletinului de analiza se trece la descarcarea efectiva a cantitatilor de titei si de gazolina din vagoanele-cisterna.
    8. Vagoanele-cisterna descarcate se cantaresc in stare goala pe cantare pod bascula, se intocmeste nota de descarcare a cazanelor in care se trece tara reala a fiecarui vagon-cisterna si se calculeaza cantitatea neta de titei sau de gazolina care s-a descarcat. La cantarire participa expeditorul si transportatorul.
    9. Dupa efectuarea operatiunilor de cantarire la plin a vagoanelor-cisterna cu titei si gazolina si dupa descarcarea propriu-zisa a acestora si cantarirea lor la gol, in functie de notele de descarcare a cazanelor se intocmeste procesul-verbal de predare a titeiului sau a gazolinei, care se semneaza de catre expeditor si transportator. Acesta va contine urmatoarele date:
    - cantitatea de titei determinata prin cantarire reprezinta o cantitate de titei bruta. Pe baza buletinului de analiza emis de laborator se determina continutul de apa, de sedimente si de sare;
    - cantitatea neta rezultata ca diferenta intre cantitatea bruta determinata prin cantarirea vagoanelor-cisterna si cantitatea totala de impuritati (apa, sedimente si sare).
    In cazul transportului titeiului cu vagoane-cisterna si cand nu exista posibilitatea de cantarire sau transvazare intr-un rezervor de receptie, se determina volumul de titei prin calibrare conform STAS 1165/66.

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA A1
    la norme

    UNITATEA ...................

    Fisa de calitate a titeiului

____________________________________________________________________
                 Continut maxim           %        Congelare
   Sortiment     in apa + impuritati   Cloruri     pacura
                 mecanice (%)
____________________________________________________________________
A1 Vest                   1          maximum 0,06  sub -15 grade C
A3 Vest                   1          maximum 0,06  sub -15 grade C
A3 Rest                   1          maximum 0,06  sub -15 grade C
A3 Selectionat            1          maximum 0,06  sub -30 grade C
A3 Nesel                  1          maximum 0,06  sub -15 grade C
A3 Videle                 1          maximum 0,06  sub -30 grade C
A3 Ind.                   1          maximum 0,06  sub -30 grade C
A3 Suplac                 1          maximum 0,06  sub -30 grade C
B (Olt, Rest)             1          maximum 0,06  intre -15 grade C
                                                   si 18 grade C
C (Mold, Rest)            1          maximum 0,06  peste +18 grade C
C sel                     1          maximum 0,06  peste +18 grade C
C Marin                   1          maximum 0,06  peste +18 grade C
____________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA A2
    la norme

    UNITATEA ....................

    Fisa de calitate a gazolinei

________________________________________________________________________________
Constanta fizica       Conditia admisa                Metoda de analiza
________________________________________________________________________________
Densitate la           maximum 0,650             NT 312-0, aparat VPD 3 omologat
                                                 in 1985 cu PV nr. 2
Culoare                incolora, maximum 23      STAS 34/67
Continut de apa        maximum 50 ppm            SR ISO 760/94
Continut gume actuale  maximum 10 mg/100 ml      SR EN 26246/96
Compozitie cont in C3  20% vol. (medie lunara)   SR ISO 2718/97
Temperatura finala de
distilare              maximum 185 grade C       SR ISO 3405/98
Tensiune de vapori     maximum 15 kgf/cm^2       NT 312-0, aparat VPD 3
la 37,8 grade C                                  omologat in 1985 cu PV nr. 2
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA A3
    la norme

    UNITATEA ..................

    Fisa de calitate a etanului lichid

_______________________________________
Componenti       Limita     % gr.
_______________________________________
    C1           maxima       3
    C2           minima      32
    C3           maxima      43
    IC4          maxima      13,5
    IC4          minima      12,5
    C5+          maxima       1
    CO2          maxima       0,8
    Apa          maxima      50 ppm
_______________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA A4
    la norme

    UNITATEA ....................

    Fisa de calitate a condensatului

________________________________________________________________________________
  Constanta fizica            Conditia admisa                Metoda de analiza
________________________________________________________________________________
Densitate la 20 grade C       0,720 - 0,750                  STAS 35/81
Continut impuritati:
 - apa                        maximum 1%                     STAS 24-2/89
 - mecanice                       -                          STAS 24-1/89
Cloruri                       maximum 0,06%                  STAS 1166/89
Distilare                     maximum 260 grade C            STAS SR ISO 3405/98
                              - pana la 100 grade C = 21%
                              - pana la 200 grade C = 80%
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA B
    la norme

    UNITATEA .....................

    Puncte de predare-primire a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si periodicitatea predarii

______________________________________________________________
Nr.    Locatia   Punctul      Produsul   Estimat   Perioada
crt.             de predare               t/zi     de receptie
______________________________________________________________
 0        1           2           3         4           5
______________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA C1
    la norme

    UNITATEA .....................

    Lista cuprinzand operatiunile dupa care se face receptia titeiului din tara

________________________________________________________________________________
Nr.                     Operatiunea                                     STAS
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea inaltimii, temperaturii lichidului din rezervoare       1165/66
     si determinarea cantitatii
  2. Luarea probelor                                                     41/78
  3. Determinarea densitatii si corectia acesteia la temperatura         35/81
     lichidului din rezervor la primire si predare
  4. Determinarea continutului de apa plus sediment prin               24/1/89
     centrifugare, precum si a continutului de apa prin metoda         24/2/89
     distilarii
  5. Determinarea continutului de cloruri                              1166/89
  6. Determinarea punctului de congelare                                 39/80
  7. Determinarea viscozitatii titeiului                                117/87
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA C2
    la norme

    UNITATEA .....................

    Lista cuprinzand operatiunile si stasurile conform carora se face receptia gazolinei

________________________________________________________________________________
Nr.                  Operatiunea                                      STAS
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Luarea probelor                                                       41/78
  2. Determinarea temperaturii finale de distilare                SR ISO 3405/98
  3. Determinarea presiunii de vapori VPD 3                             NT 310-0
  4. Determinarea umiditatii in gazolina prin metoda Karl-Fisher   SR ISO 760/94
  5. Determinarea continutului de gume actuale                    SR EN 26246/96
  6. Determinarea culorii                                                  34/67
  7. Determinarea densitatii cu VPD 3                                   NT 312-0
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA C3
    la norme

    UNITATEA ......................

    Lista cuprinzand operatiunile conform carora se face receptia condensatului

________________________________________________________________________________
Nr.                  Operatiunea                                          STAS
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea inaltimii si temperaturii lichidului din rezervoare
     si determinarea cantitatii                                          1165/66
  2. Luarea probelor                                                       41/78
  3. Determinarea densitatii si corectia acesteia la temperatura
     lichidului din rezervor la primire si predare                         35/81
  4. Determinarea continutului de apa si sediment prin centrifugare,     24/1/89
     precum si a continutului de apa prin metoda distilarii              24/2/89
  5. Determinarea continutului de cloruri                                1166/89
  6. Determinarea punctului de congelare                                   39/80
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA C4
    la norme

    UNITATEA .....................

    Lista cuprinzand operatiunile conform carora se face receptia titeiului din import

________________________________________________________________________________
Nr.                  Operatiunea                                         ASTM-D
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea inaltimii si temperaturii lichidului din rezervoare      1250/90
  2. Luarea probelor                                                    4057/95
                                                                        AP.13.3
  3. Determinarea densitatii                                            5002/89,
                                                                        1298/90
  4. Determinarea continutului de apa prin metoda distilarii              95/90
  5. Determinarea continutului de cloruri                               P.77/79
  6. Determinarea punctului de congelare                                  97/96
  7. Determinarea viscozitatii cinematice                                445/96
  8. Determinarea sedimentului prin extractie                            473/95
  9. Determinarea continutului de sulf                                   129/91
                                                                    sau 1552-90
 10. Determinarea cantitatii nete de titei dupa metoda ASTM cu
     tabelele 53A, 54A
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA D1
    la norme

    UNITATEA ....................

    Buletin de analiza

    Nr. ............... din .......................
    Titei (proba: din rez. nr.) ...................
    Predat de .....................................
    Proces-verbal de predare-primire nr. ..........
    Masura stocului ...............................
_________________________________________________________________________
Nr.       Caracteristici tehnice calitative         Valorile determinate
crt.
_________________________________________________________________________
  1. Temperatura titeiului in rez. (grade C)
_________________________________________________________________________
  2. Densitate   in laborator
     (kg/cm^3)   la temperatura rezervorului
_________________________________________________________________________
  3. Impuritati  continut in apa
         %       continut in cloruri
_________________________________________________________________________
  4.
_________________________________________________________________________
  5.
_________________________________________________________________________
  6.
_________________________________________________________________________
  7.
_________________________________________________________________________

    Prezentul buletin constituie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsul livrat in conformitate cu Legea nr. 7/1977.

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA D2
    la norme

    UNITATEA .....................

    Depozitul ....................

    Bon Provizoriu nr. ...........
    Pentru rez. nr. ..............
    (predare-primire titei)
    Predator ......................................................
    Primitor ......................................................
    Ora ...........................................................
    Inaltimea  (cm)  initial ......................................
    lichidului (cm)  final ........................................
    Temperatura lichidului in rez. (grade C) ......................
    Densitate (kg/cm^3) ...........................................
    Apa (%)                     - centrifuga
                                - ASTM
    Analiza de laborator    impuritati mecanice (%) ...............
                            Sare (kg/vag.) ........................
                            Total impuritati (%) ..................

                 Am predat,                          Am primit,
               ..............                      ..............

    ANEXA D3
    la norme

    UNITATEA .......................

                        Data ............ anul .........

    Proces-verbal de predare a titeiului

    Predator .............. Primitor ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Densitatea
    B - Temperatura (grade Celsius)
    C - Sedimente
 ______________________________________________________________________________
|                |          | Analiza titeiului  | Titei brut |          |     |
|                |          |   din rezervor     |            |          |     |
|                |          |____________________|____________|Impuritati|Titei|
|    Rezervor    |Inaltimea | | |   Impuritati   |(litri)|(kg)|   (kg)   | net |
|    nr. ....    |lichidului|A|B|       (%)      |       |8x2 |  9x7/100 | (kg)|
|                |   (cm)   | | |________________|       |    |          | 9-10|
|                |          | | |Apa|C|Sare|Total|       |    |          |     |
|________________|__________|_|_|___|_|____|_____|_______|____|__________|_____|
|Data    0       |    1     |2|3| 4 |5|  6 |  7  |   8   |  9 |    10    |  11 |
|________________|__________|_|_|___|_|____|_____|_______|____|__________|_____|
|     Initial    |          | | |   | |    |     |       |    |          |     |
|________________|__________|_|_|___|_|____|_____|_______|____|__________|_____|
|     Final      |          | | |   | |    |     |       |    |          |     |
|________________|__________|_|_|___|_|____|_____|_______|____|__________|_____|
|     Receptionat|          | | |   | |    |     |       |    |          |     |
|________________|__________|_|_|___|_|____|_____|_______|____|__________|_____|

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA D4
    la norme

    UNITATEA ....................

            Proces-verbal de predare-primire a titeiului din import
                         nr. .......... din ..........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Masura (cm)
    B - Temperatura rezervorului (grade Celsius)
    C - Numarul raportului de incercare
    D - Densitate la 15 grade Celsius (kg/l)
    E - Impuritati totale (% g)
    F - Volumul total litri (calibrare)
    G - Deplasarea capacului (litri)
    H - Volumul total corectat (litri)
    I - Factorul de corectie a volumului (tabelul nr. 54A)
    J - Volumul total standard (litri)
    K - Cantitatea bruta (kg)
 ______________________________________________________________________________
|Rezervor |A | B| C| D | E | F | G |  H  | I | J  |  K   |Cantitatea|Cantitatea|
|nr. .... |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |    de    |   neta   |
|         |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |impuritati|   (kg)   |
|         |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |    (kg)  |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|         |  |  |  |   |   |   |   |(7-8)|   |9x10|(5x11)| 12x6/100 | 12 - 13  |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|   1     |2 | 3| 4| 5 | 6 | 7 | 8 |  9  | 10| 11 |  12  |   13     |    14    |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|Plin     |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |          |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|Gol      |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |          |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|Diferenta|  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |          |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|

    Observatii ..........................................
    .....................................................

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                                DEFINITII

    - act aditional - actul scris, incheiat intre partile contractante, prin care se aduc amendamente, modificari sau completari la prezentul contract-cadru;
    - an calendaristic - perioada de 12 luni incepand cu 1 ianuarie si incheindu-se la 31 decembrie;
    - an contractual - perioada de 12 luni calculate de la data intrarii in vigoare a prezentului contract-cadru;
    - balanta - documentul care reflecta evolutia cantitatilor de titei primite, pompate si predate pe o perioada determinata;
    - bon provizoriu - documentul primar de primire si predare a titeiului, care atesta parametrii initiali (inaltimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritatile mecanice si continutul de sare) ce vor fi folositi ulterior pentru determinarea masei nete (kg);
    - buletin de analiza - certificatul de calitate care atesta proprietatile fizico-chimice ale titeiului care va fi transportat;
    - contract - actul juridic civil incheiat intre expeditor si transportator pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid;
    - condensat - amestec de hidrocarburi gazoase si lichide, constituite din produse cu tensiune joasa de vapori, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametrii de presiune si temperatura;
    - consolidare - mentinerea obligatiei de plata a expeditorului in scopul evitarii unor pierderi financiare ulterioare;
    - consum tehnologic normat - cota procentuala din cantitatea primita, admisa de partile contractante ca pierdere pe timpul transportului;
    - consum tehnologic efectiv - limita cantitativa in minus, determinata prin intermediul inventarierii stocului, tinandu-se seama de cantitatile primite, cantitatile predate si de stocul initial de titei;
    - densitate - masa pe unitate de volum la temperatura de 15 grade C sau 20 grade C, exprimata in kg/mc;
    - durata contractului - perioada pentru care se incheie contractul;
    - expeditor - persoana juridica pentru care se efectueaza primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid;
    - etan - hidrocarbura obtinuta prin separarea gazelor de sonda, ce trebuie transportata sub forma lichida de la punctul de primire la punctul de predare la anumiti parametri de presiune si debit;
    - forta majora - evenimentul independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care determina disparitia bunurilor sau impiedica partile sa isi execute obligatiile asumate;
    - gazolina - fractiune petroliera lichida, sub presiune, cuprinzand hidrocarburi C1 - C15, rezultata din degazolinarea gazelor prin diferite procedee;
    - notificare - orice comunicare avand legatura cu contractul, facuta in scris celeilalte parti si transmisa prin fax sau prin scrisoare recomandata. Data notificarii este data confirmarii de primire a faxului sau data depunerii la posta a scrisorii recomandate;
    - parti contractante - expeditorul si transportatorul;
    - proces-verbal de predare-primire - documentul care atesta calitatea si cantitatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid predate, respectiv primite;
    - produse - titei, gazolina, condensat si etan lichid;
    - punct de primire - locul nominalizat de expeditor, in care transportatorul primeste cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid;
    - punct de predare - locul nominalizat de expeditor, in care transportatorul preda cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid;
    - rafinarii oprite - nefunctionarea acestora determinata de reviziile si opririle prevazute sa aiba loc la instalatiile de prelucrare si la rampele de descarcare;
    - Sistem national de transport - ansamblul actual de conducte si statii de pompare, precum si instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, care asigura preluarea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid intre punctele de primire si punctele de predare;
    - STAS - standardul elaborat de Institutul Roman de Standardizare;
    - stoc de operare - stocul ocupat de produsul transportat la un moment dat, care poate fi exprimat in unitati volumetrice sau gravimetrice, avand un caracter de permanenta;
    - stoc fizic - cantitatea de titei, gazolina, condensat si etan lichid existenta in conducte sau rezervoare aflate in proprietatea ori custodia transportatorului;
    - transport - activitatea de primire, depozitare, conditionare, pompare si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid;
    - transportator - persoana juridica romana care efectueaza primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid la rafinarie;
    - titei - amestec de hidrocarburi lichide, care se poate incadra in sortimentele parafinos, semiparafinos si asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatura;
    - trimestru - perioada de 3 luni consecutive a anului calendaristic, incepand cu 1 ianuarie.

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA 3
    la contractul-cadru

    UNITATEA ..................

                          PROGRAMUL DE TRANSPORT
                           pentru anul ........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Ianuarie
    B - Februarie
    C - Martie
    D - Aprilie
    E - Mai
    F - Iunie
    G - Iulie
    H - August
    I - Septembrie
    J - Octombrie
    K - Noiembrie
    L - Decembrie
                                                                      - tone -
________________________________________________________________________________
Nr   Punctul de Sortimentul Punctul de Total  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
crt. primire                predare    an
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA 4
    la contractul-cadru

    UNITATEA ................

                           LIMITELE MAXIME
admise drept consumuri tehnologice pentru activitatile de primire, depozitare, transport si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    - titei din tara      = ....................%
    - titei marin         = ....................%
    - titei din import    = ....................%
    - gazolina            = ....................%
    - condensat           = ....................%

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA 5
    la contractul-cadru

    UNITATEA .................

                                SITUATIA
privind spatiul de depozitare a gazolinei si a etanului in caz de avarii

____________________________________________________________
Nr.     Produsul    Punctul de depozitare   Capacitatea (t)
crt.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA 6
    la contractul-cadru

    UNITATEA .................

                                    LISTA
    cuprinzand documentele si termenele de transmitere

________________________________________________________________________________
Nr.          Denumirea                 Termenul de                 Intocmit de
crt.         documentului              transmitere
________________________________________________________________________________
  1. Predarea titeiului, gazolinei,    a doua zi a decadei         transportator
     condensatului si etanului lichid
  2. Programul de predare a            15 zile lucratoare inainte  expeditor
     produselor destinate prelucrarii  de inceperea lunii
  3. Graficul transportului titeiului  cu 15 zile inainte de       expeditor
     si gazolinei cu cazane CF         inceperea lunii
  4. Balanta de transport a            a opta zi lucratoare        transportator
     titeiului si gazolinei cu         a lunii urmatoare
     cazane CF, lunara si cumulat
     pe an
  5. Raportul de sinteza privind       zilnic (telefon/fax)        transportator
     activitatea de transport al
     titeiului pe conducta si CFR
  6. Balanta de transport a            a opta zi lucratoare        transportator
     produselor, lunara si la          a lunii urmatoare
     schimbarea pretului produselor
     si cumulat pe an
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA 7.1*)
    la contractul-cadru

    *) Anexa nr. 7.1 este reprodusa in facsimil.

                            BALANTA (MISCAREA)
    titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - A1 Vest
    B - A3 Vest
    C - A3 Rest
    D - A3 Sel
    E - A3 nesel
    F - A3 Videle
    G - A3 Indp
    H - A3 Suplac
    I - B Olt
    J - B Rest
    K - C Sel.
    L - C Mold.
    M - C R Leb
    N - C R
    O - Total
    P - Condensat
    R - Gazolina
    S - Etan lichid
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Locatia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L| M| N| O| P| R| S|
|crt.|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Stoc 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Primiri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Primiri+|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |stoc 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Transfer|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |   1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Total   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |intrari |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Total   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |livrari |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Terti   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Pierderi|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Transfer|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |gazolina|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Transfer|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |   2    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Total   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |iesiri  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Stoc 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|

            Transportator,
         ....................

    ANEXA 7.2*)
    la contractul-cadru

    *) Anexa nr. 7.2 este reprodusa in facsimil.

                          BALANTA (MISCAREA)
    titeiului transportat pe reteaua de conducte pentru titeiul din import

 ______________________________________________________________________________
|                           | Clientul |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Stocuri conducte          |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 14" Constanta - Pitesti   |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 20" Constanta - Pitesti   |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 28" Constanta - Baraganu  |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 24" Constanta - Midia     |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 24" Baraganu - Brazi      |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 20" Baraganu - Onesti     |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 12" F1 Calareti - Teleajen|          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 12" F2 Calareti - Teleajen|          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Total stoc conducte       |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Stocuri rezervoare        |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
|                           |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
|                           |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Total stoc rezervoare     |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Total stoc initial        |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Primiri de la Oil Terminal|          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Pentru 14"                |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Pentru 20"                |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Pentru 28"                |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Pentru 24"                |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Total primiri             |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Total primiri + stoc      |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Livrari pe destinatii     |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
|                           |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
|                           |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
|                           |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Total livrat              |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Pierderi                  |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Transfer                  |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Total iesiri              |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Stoc final pe conducte    |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 14" Constanta - Pitesti   |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 20" Constanta - Pitesti   |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 28" Constanta - Baraganu  |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 24" Constanta - Midia     |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 24" Baraganu - Brazi      |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 20" Baraganu - Onesti     |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 12" F1 Calareti - Teleajen|          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| 12" F2 Calareti - Teleajen|          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Total stoc conducte       |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Stocuri rezervoare        |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
|                           |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
|                           |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
|                           |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Total stoc rezervoare     |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Total stoc final          |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|

            Transportator,
         ....................

    ANEXA 8
    la contractul-cadru

    UNITATEA .......................

                              DATORIA RESTANTA
    a expeditorului fata de transportator la data de .......................

________________________________________________________________________________
Nr.        Data       Data       Data        Valoarea    Valoarea    Observatii
facturii   emiterii   primirii   scadentei   facturata   facturii
                                               (lei)      (euro)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
            TOTAL:
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................

    ANEXA 9
    la contractul-cadru

    UNITATEA ....................

                                GRAFIC DE ESALONARE
    a datoriilor restante ale expeditorului fata de transportator

________________________________________________________________________________
       Luna           Datoria curenta           Majorari           Total
                           (euro)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
     TOTAL:
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
           ................                  ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 209/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 209 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu