Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.206 din 24.04.2018

privind procedura de stabilire şi înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru operatorii economici naţionali
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 26 aprilie 2018SmartCity1

În temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Referatul nr. 414 din 14.03.2018 al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin: Articolul 1Prezentul ordin se aplică operatorilor economici naţionali autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, care pun pe piaţă obiecte din metale preţioase. Articolul 2
(1) Conţinutul mărcii de responsabilitate poate fi:a)format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, unde operatorul economic autorizat îşi are sediul, iar cifrele reprezintă numărul de ordine al mărcii, stabilit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; sau b)format dintr-o combinaţie de litere care să reprezinte iniţialele numelui/denumirii operatorului economic.
(2) Conţinutul mărcii de responsabilitate se înscrie într-o elipsă sau într-un dreptunghi, conform solicitării operatorului economic.
Articolul 3Modelele mărcilor de responsabilitate utilizate de către producătorii sau importatorii de obiecte din metale preţioase sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 4Pentru stabilirea conţinutului mărcilor de responsabilitate, operatorii economici autorizaţi vor completa şi vor transmite la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 5În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va comunica operatorului economic autorizat conţinutul mărcii, împreună cu schiţa acesteia, eliberând în acest sens o adeverinţă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 6
(1) Înainte de aplicarea mărcilor de responsabilitate, operatorii economici autorizaţi trebuie să înregistreze aceste mărci la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Înregistrarea se realizează prin amprentarea, fotografierea, înscrierea mărcilor de responsabilitate în registrul de evidenţă a acestora şi eliberarea unui certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, certificat ce cuprinde şi informaţii legate de desfigurarea mărcilor de responsabilitate.
(3) Pentru fiecare marcă de responsabilitate înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor se percepe un tarif, care se poate achita cu ordin de plată sau mandat poştal în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502.
(4) În vederea înregistrării mărcilor de responsabilitate, operatorii economici autorizaţi vor prezenta la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor următoarele: a)adeverinţa eliberată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin care s-a stabilit conţinutul mărcilor de responsabilitate; b)cererea de înregistrare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, care cuprinde şi solicitarea de desfigurare a mărcii de responsabilitate în situaţiile prevăzute în prezentul ordin; c)poansoanele gravate cu mărcile de responsabilitate; d)dovada achitării tarifului de înregistrare.
(5) În situaţia în care operatorul economic doreşte să îşi aplice marca de responsabilitate cu ajutorul unui dispozitiv laser, procedura de înregistrare a mărcii de responsabilitate rămâne neschimbată. Operatorul va fi obligat să prezinte şi să predea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor o plăcuţă din metal comun pe care apare gravată marca de responsabilitate.
Articolul 7
(1) Poansoanele cu marca de responsabilitate nu sunt transmisibile.
(2) Poansoanele cu mărci de responsabilitate uzate sau scoase din uz se vor preda Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor.
(3) În cazul încetării sau suspendării sub orice formă a activităţii operatorului economic, precum şi în cazul schimbării obiectului de activitate, poansoanele cu mărci de responsabilitate vor fi aduse Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor sau, după caz, în vederea păstrării acestora pe toată perioada suspendării, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea în activitatea sau obiectul de activitate al persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate.
(4) În cazul pierderii poansonului cu marca de responsabilitate sau a certificatului de înregistrare a acestuia, operatorul economic va da o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, care va fi depusă şi înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(5) În situaţiile în care se solicită desfigurarea mărcilor de responsabilitate se va completa cererea prevăzută în anexa nr. 5.
(6) Operatorii economici autorizaţi vor îndeplini procedura de înregistrare a mărcilor de responsabilitate prevăzută la art. 6 ori de câte ori confecţionează noi poansoane cu marca de responsabilitate stabilită de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 214/2011 privind modelele mărcilor de garanţie proprie şi procedura de stabilire şi înregistrare a acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 19 noiembrie 2011, se abrogă. Articolul 10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Marius Pîrvu ANEXA Nr. 1MODELUL mărcilor de responsabilitate utilizate de către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase 1. Conform art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 206/2018 (cu titlu exemplificativ) B000 2. Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 206/2018 (cu titlu exemplificativ)

AB GL

ANEXA Nr. 2CERERE pentru stabilirea conţinutului mărcii de responsabilitate

S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Reprezentant legal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................
Sediul social/Domiciliul ........ ................ ............., telefon ........ ........ ............, fax ........ ................ ........, e-mail ........ ................ ................ ........
Autorizaţie A.N.P.C. nr. ........ ........ .......... din data ........ ................ ...............
Solicit atribuirea mărcii de responsabilitate conform: - art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 206/2018, cu următorul conţinut ........ ............, încadrat în: elipsă dreptunghi   - art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 206/2018, cu următorul conţinut ........ ............, încadrat în: elipsă dreptunghi  
Cunoscând dispoziţiile legale cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că cele de mai sus corespund adevărului. ........ ................ ................ ................ ................ ........., în calitate de ........ ................ ................ ........., (numele şi prenumele persoanei care prezintă cererea) legitimat cu B.I./C.I. seria ........ ............ număr ........ ................ ............. Semnătura ........ ................ ......... Data ........ ................ ................ ........ S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ................ ................ .........

ANEXA Nr. 3ADEVERINŢĂ privind stabilirea conţinutului mărcii de responsabilitate S.C./P.F.A./A.F.: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Sediul social/Domiciliul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... La cererea dumneavoastră, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu nr. .........../............., vă facem cunoscut că marca de responsabilitate stabilită pentru S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ........ ............., în temeiul art. 14 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este după cum urmează: B000

AB.GL

Înainte de aplicare, marca de responsabilitate trebuie înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.*) Director, ........ ............ Întocmit ........ ................ *) Înregistrarea se va face la sediul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din Bucureşti, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, poarta III, în incinta Regiei Autonome „Monetăria Statuluiˮ, telefon: 021.312.82.37. ANEXA Nr. 4CERTIFICAT de înregistrare* a mărcii de responsabilitate Nr. ........... din .............. Prin prezentul certificat de înregistrare se atestă înregistrarea la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a mărcii de responsabilitate cu indicativul ........ ..............., aparţinând S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ........ .............., cu sediul social/domiciliul în str. ........ ................ ............... nr. ......., bl. ......... , sc. ....., et. ......, ap. ....., localitatea ........ ........ .........., judeţul/sectorul ........ ........ ..........., posesoarea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale şi pietre preţioase nr. ........ ........... din data de ........ ................ . Înregistrarea s-a efectuat prin amprentarea, fotografierea şi înscrierea mărcii de responsabilitate în registrul de evidenţă a mărcilor de responsabilitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor la nr. ............... .

Fotografie marcă de responsabilitate

Consilier Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ........ ................ ................ ............. Semnătura

Marcă de responsabilitate desfigurată la data de**........ ........ .............. Consilier Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ........ ................ ................ ........ ......... Semnătura

* Acest document se va prezenta la solicitarea desfigurării mărcii de garanţie proprii. ** Se completează numai de către reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. ANEXA Nr. 5CERERE de înregistrare a mărcii de responsabilitate

S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ........ ..........., Autorizaţie Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor nr. ........./..........., CIF ......, număr de înregistrare în registrul comerţului ........ .........., cont nr. ........ ................, deschis la ........ ........ .............., telefon/fax nr. ........ ................ ............
Sediul social/Domiciliul: str. ........ ............. nr. ......., bl. ......., sc. ......, ap. ....., localitatea ........ .........., judeţul/sectorul .............
Solicit:
 Înregistrare marcă de responsabilitate ......... Dimensiune ........ ................ ................ ............. Delegat ........ ................ ................ ........ .........., legitimat cu B.I./C.I. seria ........... nr. ........ ..............., eliberat(ă) de ........ ..........., CNP ........ ................ ........ ............. Semnătura/Ştampila Data ........ ........ .............
 Desfigurare marcă de responsabilitate ........ ................ .......... Delegat ........ ........ .............., legitimat cu B.I./C.I. seria ........ nr. ........ ..........., eliberat(ă) de ........ ........., CNP ........ ................ ............ Motivul desfigurării: ........ ................ ................ ........ Semnătura/Ştampila Data ........ ........ .............
Am primit Certificat de înregistrare marcă de responsabilitate .............. şi poansonul aferent. Nume şi prenume ........ ............... Data ........ ............... Semnătura /Ştampila
Am primit Certificat de înregistrare marcă de responsabilitate ............ şi poansonul aferent desfigurat. Nume şi prenume ........ ............... Data ........ ......... Semnătura/ŞtampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 206/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 206 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu