Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.214 din 16.11.2011

privind modelele mărcilor de garanţie proprie şi procedura de stabilire şi înregistrare a acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 19 noiembrie 2011SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/1821 din 11 octombrie 2011 al Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,în temeiul prevederilor art. 32 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin: Articolul 1Marca de garanţie proprie a producătorilor, importatorilor sau vânzătorilor reprezintă semnul individual al acestora, prin care se certifică titlul aplicat pe obiectele din metale preţioase. Articolul 2(1) Conţinutul mărcii de garanţie proprie este format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, unde persoana fizică autorizată sau persoana juridică autorizată îşi are sediul profesional sau, după caz, sediul social, iar cifrele reprezintă numărul de ordine al mărcii, stabilit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.(2) În cazul în care persoana fizică autorizată sau persoana juridică autorizată să îşi marcheze obiectele din metale preţioase cu marca de garanţie proprie are desemnate două sau mai multe persoane în acest scop, personalizarea se realizează prin adăugarea, după codul alfanumeric, a unei litere mari de tipar a alfabetului latin.(3) Conţinutul mărcii de garanţie proprie se înscrie:a)pentru aur - într-o elipsă; b)pentru argint - într-un dreptunghi; c)pentru platină - într-un romb; d)pentru paladiu - într-un hexagon neregulat. Articolul 3Modelele mărcilor de garanţie proprie utilizate de către producătorii, importatorii sau vânzătorii de obiecte din metale preţioase sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 4Pentru stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să îşi marcheze obiectele din metale preţioase vor completa şi vor transmite la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 5În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va comunica persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate conţinutul mărcii sau, după caz, al mărcilor stabilite pentru fiecare persoană desemnată, împreună cu schiţa acestora, eliberând în acest sens o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 6(1) Înainte de aplicarea mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate trebuie să înregistreze aceste mărci la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.(2) Înregistrarea se realizează prin amprentarea, fotografierea, înscrierea mărcilor de garanţie proprie în registrul de evidenţă a acestora şi eliberarea unui certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, certificat ce cuprinde şi informaţii legate de desfigurarea mărcilor de garanţie proprie.(3) Pentru fiecare marcă de garanţie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 60 lei, care se poate achita cu ordin de plată sau mandat poştal în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502, ori în numerar la sediul Autorităţii.(4) În vederea înregistrării mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare vor prezenta la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:a)adeverinţa eliberată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin care s-a stabilit conţinutul mărcilor de garanţie proprie; b)cererea de înregistrare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5; cererea cuprinde şi solicitarea de desfigurare a mărcii de garanţie proprie în situaţiile prevăzute în prezentul ordin; c)poansoanele gravate cu mărcile de garanţie proprie; d)dovada achitării tarifului de înregistrare. Articolul 7(1) Mărcile de garanţie proprie se aplică numai de către personalul propriu, desemnat în acest sens şi care a promovat testul organizat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.(2) Poansoanele cu marcă de garanţie proprie nu sunt transmisibile.(3) În cazul în care persoana desemnată să efectueze analiza şi marcarea obiectelor din metale preţioase îşi încetează raporturile de muncă cu persoana fizică autorizată ori cu persoana juridică autorizată, poansoanele cu marca de garanţie proprie personalizată, utilizate de aceasta, se predau Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă.(4) Poansoanele cu mărci de garanţie proprie uzate sau scoase din uz se vor preda Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor.(5) În cazul încetării sau suspendării sub orice formă a activităţii persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate, precum şi în cazul schimbării obiectului de activitate, poansoanele cu mărci de garanţie proprie vor fi predate Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor sau, după caz, în vederea păstrării acestora pe toată perioada suspendării, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea în activitatea sau obiectul de activitate al persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate.(6) În situaţiile în care se solicită desfigurarea mărcilor de garanţie proprie, se va completa cererea prevăzută la anexa nr. 5.(7) Persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare cu marca de garanţie proprie vor îndeplini procedura de înregistrare a mărcilor prevăzută la art. 6 ori de câte ori confecţionează noi poansoane cu marca de garanţie proprie stabilită de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 37/2004 pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanţii, producătorii, importatorii, exportatorii şi, după caz, vânzătorii de obiecte şi bijuterii din metale preţioase şi aliajele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 202/2004 privind stabilirea şi înregistrarea mărcilor de garanţie proprie pentru bijuterii şi obiecte din metale preţioase şi aliaje ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 20 august 2004, se abrogă. Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu ANEXA Nr. 1*)MODELELE mărcilor de garanţie proprie utilizate de către producătorii, importatorii sau vânzătorii de obiecte din metale preţioase *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2CERERE pentru stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie
SC/PFA/AF: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ REPREZENTANT LEGAL: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........ ........ ........., Nr. .............., Bloc ........ .........., Scara ......., Apartam. ............., Localitatea ........ .............., Judet/Sector ........ ........ .............. TELEFON ........ ........ ............ FAX ........ ................ ........ E-MAIL ........ ................ ...............
AUTORIZAŢIE ANPC NR. ........ ........ .......... DIN DATA ........ ................ ...............
1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ legitimat cu B.I/C.I seria ........ nr. ........ ................, (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... pentru marcarea obiectelor confecţionate din1: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ........ ........ .............., (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ........ ........ .............., (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ........ ........ .............., (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu
Cunoscând dispoziţiile art. 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că cele de mai sus corespund adevărului. ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. în calitate de ........ ................ ................ ................ .......... (numele şi prenumele persoanei care prezintă cererea) LEGITIMAT CU BI/CI SERIA ........ ............ NUMĂR ........ ................ ........ ........ SEMNĂTURA ........ ................ ......... DATA ........ ................ ............... ŞTAMPILA SC/PFA/AF

1 Se va marca cu X căsuţa corespunzătoare metalului preţios din care sunt confecţionate obiectele ce urmează a fi marcate cu marca de garanţie proprie. ANEXA Nr. 3ADEVERINŢĂ privind stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie S.C./P.F.A./A.F.: ........ ................ ................ ................ ................ ............... SEDIUL SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........ ........ ........ nr. ............ bl. ............., ap. ........ ............, localitatea ........ ................ ........., judeţul/sectorul ........ ................ ......... . La cererea dumneavoastră, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu nr. ............ din data de ........ ................, vă facem cunoscut că mărcile de garanţie proprie personalizate stabilite pentru S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ........ ..........., în temeiul art. 14 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt după cum urmează: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............: (numele şi prenumele persoanei desemnate) 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............: (numele şi prenumele persoanei desemnate) Înainte de aplicarea mărcilor de garanţie proprie, acestea trebuie înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.*) Director general, ........ ........ ............. *) Înregistrarea se va face la sediul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, poarta III, sectorul 5, în incinta Regiei Autonome „Monetăria Statului“, telefon 021.312.82.37. ANEXA Nr. 4CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE*) a mărcii de garanţie proprie Nr. ........... din ........ .............. Prin prezentul certificat de înregistrare se atestă înregistrarea la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a mărcii de garanţie proprie cu indicativul ........ ................ ........ ..........., aparţinând S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ........ ........, prin persoana desemnată ........ ................ ............, cu sediul social/profesional în str. ........ ................ nr........., bl. .............., sc. .........., et. ......, ap. ......., localitatea ........ ..............., judeţul/sectorul ........ ........ ..........., posesoare a autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase nr. ................ din data de ................, pentru: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu Înregistrarea s-a efectuat prin amprentarea, fotografierea şi înscrierea mărcii de garanţie proprie în registrul de evidenţă a mărcilor de garanţie al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor la nr. ........ ................ ................ ........ ........... . (fotografia mărcii înregistrate) Consilier ANPC, ........ ................ ........ ......... (numele şi prenumele) Semnătura/Ştampila Marcă de garanţie proprie desfigurată la data de**) ........ ........ .........., în baza Cererii nr. ......../........ ........ Consilier ANPC ........ ................ ................ ......... (numele şi prenumele) Semnătura/Ştampila *) Acest document se va prezenta în cazul în care se solicită desfigurarea mărcii de garanţie proprie. **) Se completează numai de către reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. ANEXA Nr. 5CERERE DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII DE GARANŢIE PROPRIE

SC/PFA/AF: ........ ................ ............... Autorizaţie ANPC Nr. .............../............, C.I.F. ........ .............. Reg. Comerţului ........ ........ ............ Cont nr. ........ ................ .............., deschis la ........ ................ .........., telefon/fax nr. ........ ........ ..............,
SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........ ................ ................ ........ ..........., Nr. ..........., Bl. ............, Sc. .........., Ap. ........, Localitate ........ ........ .............., Judet/Sector ........ ................
SOLICIT:
¨ ÎNREGISTRARE marcă de garanţie proprie cu indicativul ............ pentru: ¨ aur ¨ argint ¨ platină ¨ paladiu DELEGAT ........ ................ ........ .............. legitimat cu B.I./C.I. Seria .......... nr. ................ eliberat de ........ ................ .......... CNP ........ ................ ................ ........ ......... Semnătura/Ştampila Data ........ ................ .........
¨ DESFIGURARE marcă de garanţie proprie cu indicativul ............. pentru: ¨ aur ¨ argint ¨ platină ¨ paladiu DELEGAT ........ ................ ........ ............... legitimat cu B.I./C.I. Seria .......... nr. ................ eliberat de ........ ................ ........... CNP ........ ................ ........ .......... MOTIVUL DESFIGURĂRII: ¨ încetarea raporturilor de muncă ale persoanei desemnate cu persoana fizică sau juridică autorizată; ¨ încetarea activităţii persoanei fizice sau juridice autorizate; ¨ poanson cu marcă de garanţie proprie uzat Semnătura/Ştampila Data ........ ................ .........
Am primit Certificat de înregistrare marcă de garanţie proprie nr. .............. şi poansonul aferent. Nume şi prenume ........ ........ .............. Data ........ ........ .............. Semnătura/Ştampila Fotografia mărcii înregistrate
Am primit Certificat de înregistrare marcă de garanţie proprie nr.. .............. şi poansonul aferent desfigurat. Nume şi prenume ........ ........ ............. Data ........ ........ .............. Semnătura/ŞtampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 214/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 214 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu