Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.214 din 16.11.2011

privind modelele mărcilor de garanţie proprie şi procedura de stabilire şi înregistrare a acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 19 noiembrie 2011SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/1821 din 11 octombrie 2011 al Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,în temeiul prevederilor art. 32 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin: Articolul 1Marca de garanţie proprie a producătorilor, importatorilor sau vânzătorilor reprezintă semnul individual al acestora, prin care se certifică titlul aplicat pe obiectele din metale preţioase. Articolul 2(1) Conţinutul mărcii de garanţie proprie este format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, unde persoana fizică autorizată sau persoana juridică autorizată îşi are sediul profesional sau, după caz, sediul social, iar cifrele reprezintă numărul de ordine al mărcii, stabilit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.(2) În cazul în care persoana fizică autorizată sau persoana juridică autorizată să îşi marcheze obiectele din metale preţioase cu marca de garanţie proprie are desemnate două sau mai multe persoane în acest scop, personalizarea se realizează prin adăugarea, după codul alfanumeric, a unei litere mari de tipar a alfabetului latin.(3) Conţinutul mărcii de garanţie proprie se înscrie:a)pentru aur - într-o elipsă; b)pentru argint - într-un dreptunghi; c)pentru platină - într-un romb; d)pentru paladiu - într-un hexagon neregulat. Articolul 3Modelele mărcilor de garanţie proprie utilizate de către producătorii, importatorii sau vânzătorii de obiecte din metale preţioase sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 4Pentru stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să îşi marcheze obiectele din metale preţioase vor completa şi vor transmite la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 5În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va comunica persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate conţinutul mărcii sau, după caz, al mărcilor stabilite pentru fiecare persoană desemnată, împreună cu schiţa acestora, eliberând în acest sens o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 6(1) Înainte de aplicarea mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate trebuie să înregistreze aceste mărci la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.(2) Înregistrarea se realizează prin amprentarea, fotografierea, înscrierea mărcilor de garanţie proprie în registrul de evidenţă a acestora şi eliberarea unui certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, certificat ce cuprinde şi informaţii legate de desfigurarea mărcilor de garanţie proprie.(3) Pentru fiecare marcă de garanţie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 60 lei, care se poate achita cu ordin de plată sau mandat poştal în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502, ori în numerar la sediul Autorităţii.(4) În vederea înregistrării mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare vor prezenta la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:a)adeverinţa eliberată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin care s-a stabilit conţinutul mărcilor de garanţie proprie; b)cererea de înregistrare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5; cererea cuprinde şi solicitarea de desfigurare a mărcii de garanţie proprie în situaţiile prevăzute în prezentul ordin; c)poansoanele gravate cu mărcile de garanţie proprie; d)dovada achitării tarifului de înregistrare. Articolul 7(1) Mărcile de garanţie proprie se aplică numai de către personalul propriu, desemnat în acest sens şi care a promovat testul organizat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.(2) Poansoanele cu marcă de garanţie proprie nu sunt transmisibile.(3) În cazul în care persoana desemnată să efectueze analiza şi marcarea obiectelor din metale preţioase îşi încetează raporturile de muncă cu persoana fizică autorizată ori cu persoana juridică autorizată, poansoanele cu marca de garanţie proprie personalizată, utilizate de aceasta, se predau Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă.(4) Poansoanele cu mărci de garanţie proprie uzate sau scoase din uz se vor preda Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor.(5) În cazul încetării sau suspendării sub orice formă a activităţii persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate, precum şi în cazul schimbării obiectului de activitate, poansoanele cu mărci de garanţie proprie vor fi predate Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor sau, după caz, în vederea păstrării acestora pe toată perioada suspendării, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea în activitatea sau obiectul de activitate al persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate.(6) În situaţiile în care se solicită desfigurarea mărcilor de garanţie proprie, se va completa cererea prevăzută la anexa nr. 5.(7) Persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare cu marca de garanţie proprie vor îndeplini procedura de înregistrare a mărcilor prevăzută la art. 6 ori de câte ori confecţionează noi poansoane cu marca de garanţie proprie stabilită de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 37/2004 pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanţii, producătorii, importatorii, exportatorii şi, după caz, vânzătorii de obiecte şi bijuterii din metale preţioase şi aliajele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 202/2004 privind stabilirea şi înregistrarea mărcilor de garanţie proprie pentru bijuterii şi obiecte din metale preţioase şi aliaje ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 20 august 2004, se abrogă. Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu ANEXA Nr. 1*)MODELELE mărcilor de garanţie proprie utilizate de către producătorii, importatorii sau vânzătorii de obiecte din metale preţioase *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2CERERE pentru stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie
SC/PFA/AF: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ REPREZENTANT LEGAL: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........ ........ ........., Nr. .............., Bloc ........ .........., Scara ......., Apartam. ............., Localitatea ........ .............., Judet/Sector ........ ........ .............. TELEFON ........ ........ ............ FAX ........ ................ ........ E-MAIL ........ ................ ...............
AUTORIZAŢIE ANPC NR. ........ ........ .......... DIN DATA ........ ................ ...............
1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ legitimat cu B.I/C.I seria ........ nr. ........ ................, (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... pentru marcarea obiectelor confecţionate din1: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ........ ........ .............., (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ........ ........ .............., (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ........ ........ .............., (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu
Cunoscând dispoziţiile art. 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că cele de mai sus corespund adevărului. ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. în calitate de ........ ................ ................ ................ .......... (numele şi prenumele persoanei care prezintă cererea) LEGITIMAT CU BI/CI SERIA ........ ............ NUMĂR ........ ................ ........ ........ SEMNĂTURA ........ ................ ......... DATA ........ ................ ............... ŞTAMPILA SC/PFA/AF

1 Se va marca cu X căsuţa corespunzătoare metalului preţios din care sunt confecţionate obiectele ce urmează a fi marcate cu marca de garanţie proprie. ANEXA Nr. 3ADEVERINŢĂ privind stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie S.C./P.F.A./A.F.: ........ ................ ................ ................ ................ ............... SEDIUL SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........ ........ ........ nr. ............ bl. ............., ap. ........ ............, localitatea ........ ................ ........., judeţul/sectorul ........ ................ ......... . La cererea dumneavoastră, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu nr. ............ din data de ........ ................, vă facem cunoscut că mărcile de garanţie proprie personalizate stabilite pentru S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ........ ..........., în temeiul art. 14 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt după cum urmează: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............: (numele şi prenumele persoanei desemnate) 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............: (numele şi prenumele persoanei desemnate) Înainte de aplicarea mărcilor de garanţie proprie, acestea trebuie înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.*) Director general, ........ ........ ............. *) Înregistrarea se va face la sediul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, poarta III, sectorul 5, în incinta Regiei Autonome „Monetăria Statului“, telefon 021.312.82.37. ANEXA Nr. 4CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE*) a mărcii de garanţie proprie Nr. ........... din ........ .............. Prin prezentul certificat de înregistrare se atestă înregistrarea la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a mărcii de garanţie proprie cu indicativul ........ ................ ........ ..........., aparţinând S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ........ ........, prin persoana desemnată ........ ................ ............, cu sediul social/profesional în str. ........ ................ nr........., bl. .............., sc. .........., et. ......, ap. ......., localitatea ........ ..............., judeţul/sectorul ........ ........ ..........., posesoare a autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase nr. ................ din data de ................, pentru: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu Înregistrarea s-a efectuat prin amprentarea, fotografierea şi înscrierea mărcii de garanţie proprie în registrul de evidenţă a mărcilor de garanţie al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor la nr. ........ ................ ................ ........ ........... . (fotografia mărcii înregistrate) Consilier ANPC, ........ ................ ........ ......... (numele şi prenumele) Semnătura/Ştampila Marcă de garanţie proprie desfigurată la data de**) ........ ........ .........., în baza Cererii nr. ......../........ ........ Consilier ANPC ........ ................ ................ ......... (numele şi prenumele) Semnătura/Ştampila *) Acest document se va prezenta în cazul în care se solicită desfigurarea mărcii de garanţie proprie. **) Se completează numai de către reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. ANEXA Nr. 5CERERE DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII DE GARANŢIE PROPRIE

SC/PFA/AF: ........ ................ ............... Autorizaţie ANPC Nr. .............../............, C.I.F. ........ .............. Reg. Comerţului ........ ........ ............ Cont nr. ........ ................ .............., deschis la ........ ................ .........., telefon/fax nr. ........ ........ ..............,
SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........ ................ ................ ........ ..........., Nr. ..........., Bl. ............, Sc. .........., Ap. ........, Localitate ........ ........ .............., Judet/Sector ........ ................
SOLICIT:
¨ ÎNREGISTRARE marcă de garanţie proprie cu indicativul ............ pentru: ¨ aur ¨ argint ¨ platină ¨ paladiu DELEGAT ........ ................ ........ .............. legitimat cu B.I./C.I. Seria .......... nr. ................ eliberat de ........ ................ .......... CNP ........ ................ ................ ........ ......... Semnătura/Ştampila Data ........ ................ .........
¨ DESFIGURARE marcă de garanţie proprie cu indicativul ............. pentru: ¨ aur ¨ argint ¨ platină ¨ paladiu DELEGAT ........ ................ ........ ............... legitimat cu B.I./C.I. Seria .......... nr. ................ eliberat de ........ ................ ........... CNP ........ ................ ........ .......... MOTIVUL DESFIGURĂRII: ¨ încetarea raporturilor de muncă ale persoanei desemnate cu persoana fizică sau juridică autorizată; ¨ încetarea activităţii persoanei fizice sau juridice autorizate; ¨ poanson cu marcă de garanţie proprie uzat Semnătura/Ştampila Data ........ ................ .........
Am primit Certificat de înregistrare marcă de garanţie proprie nr. .............. şi poansonul aferent. Nume şi prenume ........ ........ .............. Data ........ ........ .............. Semnătura/Ştampila Fotografia mărcii înregistrate
Am primit Certificat de înregistrare marcă de garanţie proprie nr.. .............. şi poansonul aferent desfigurat. Nume şi prenume ........ ........ ............. Data ........ ........ .............. Semnătura/ŞtampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 214/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 214 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu