Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.214 din 16.11.2011

privind modelele mărcilor de garanţie proprie şi procedura de stabilire şi înregistrare a acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 19 noiembrie 2011SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/1821 din 11 octombrie 2011 al Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,în temeiul prevederilor art. 32 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin: Articolul 1Marca de garanţie proprie a producătorilor, importatorilor sau vânzătorilor reprezintă semnul individual al acestora, prin care se certifică titlul aplicat pe obiectele din metale preţioase. Articolul 2(1) Conţinutul mărcii de garanţie proprie este format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, unde persoana fizică autorizată sau persoana juridică autorizată îşi are sediul profesional sau, după caz, sediul social, iar cifrele reprezintă numărul de ordine al mărcii, stabilit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.(2) În cazul în care persoana fizică autorizată sau persoana juridică autorizată să îşi marcheze obiectele din metale preţioase cu marca de garanţie proprie are desemnate două sau mai multe persoane în acest scop, personalizarea se realizează prin adăugarea, după codul alfanumeric, a unei litere mari de tipar a alfabetului latin.(3) Conţinutul mărcii de garanţie proprie se înscrie:a)pentru aur - într-o elipsă; b)pentru argint - într-un dreptunghi; c)pentru platină - într-un romb; d)pentru paladiu - într-un hexagon neregulat. Articolul 3Modelele mărcilor de garanţie proprie utilizate de către producătorii, importatorii sau vânzătorii de obiecte din metale preţioase sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 4Pentru stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să îşi marcheze obiectele din metale preţioase vor completa şi vor transmite la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 5În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va comunica persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate conţinutul mărcii sau, după caz, al mărcilor stabilite pentru fiecare persoană desemnată, împreună cu schiţa acestora, eliberând în acest sens o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 6(1) Înainte de aplicarea mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate trebuie să înregistreze aceste mărci la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.(2) Înregistrarea se realizează prin amprentarea, fotografierea, înscrierea mărcilor de garanţie proprie în registrul de evidenţă a acestora şi eliberarea unui certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, certificat ce cuprinde şi informaţii legate de desfigurarea mărcilor de garanţie proprie.(3) Pentru fiecare marcă de garanţie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 60 lei, care se poate achita cu ordin de plată sau mandat poştal în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502, ori în numerar la sediul Autorităţii.(4) În vederea înregistrării mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare vor prezenta la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:a)adeverinţa eliberată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin care s-a stabilit conţinutul mărcilor de garanţie proprie; b)cererea de înregistrare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5; cererea cuprinde şi solicitarea de desfigurare a mărcii de garanţie proprie în situaţiile prevăzute în prezentul ordin; c)poansoanele gravate cu mărcile de garanţie proprie; d)dovada achitării tarifului de înregistrare. Articolul 7(1) Mărcile de garanţie proprie se aplică numai de către personalul propriu, desemnat în acest sens şi care a promovat testul organizat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.(2) Poansoanele cu marcă de garanţie proprie nu sunt transmisibile.(3) În cazul în care persoana desemnată să efectueze analiza şi marcarea obiectelor din metale preţioase îşi încetează raporturile de muncă cu persoana fizică autorizată ori cu persoana juridică autorizată, poansoanele cu marca de garanţie proprie personalizată, utilizate de aceasta, se predau Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă.(4) Poansoanele cu mărci de garanţie proprie uzate sau scoase din uz se vor preda Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor.(5) În cazul încetării sau suspendării sub orice formă a activităţii persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate, precum şi în cazul schimbării obiectului de activitate, poansoanele cu mărci de garanţie proprie vor fi predate Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor sau, după caz, în vederea păstrării acestora pe toată perioada suspendării, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea în activitatea sau obiectul de activitate al persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate.(6) În situaţiile în care se solicită desfigurarea mărcilor de garanţie proprie, se va completa cererea prevăzută la anexa nr. 5.(7) Persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare cu marca de garanţie proprie vor îndeplini procedura de înregistrare a mărcilor prevăzută la art. 6 ori de câte ori confecţionează noi poansoane cu marca de garanţie proprie stabilită de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 37/2004 pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanţii, producătorii, importatorii, exportatorii şi, după caz, vânzătorii de obiecte şi bijuterii din metale preţioase şi aliajele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 202/2004 privind stabilirea şi înregistrarea mărcilor de garanţie proprie pentru bijuterii şi obiecte din metale preţioase şi aliaje ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 20 august 2004, se abrogă. Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu ANEXA Nr. 1*)MODELELE mărcilor de garanţie proprie utilizate de către producătorii, importatorii sau vânzătorii de obiecte din metale preţioase *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2CERERE pentru stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie
SC/PFA/AF: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ REPREZENTANT LEGAL: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........ ........ ........., Nr. .............., Bloc ........ .........., Scara ......., Apartam. ............., Localitatea ........ .............., Judet/Sector ........ ........ .............. TELEFON ........ ........ ............ FAX ........ ................ ........ E-MAIL ........ ................ ...............
AUTORIZAŢIE ANPC NR. ........ ........ .......... DIN DATA ........ ................ ...............
1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ legitimat cu B.I/C.I seria ........ nr. ........ ................, (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... pentru marcarea obiectelor confecţionate din1: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ........ ........ .............., (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ........ ........ .............., (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ........ ........ .............., (nume şi prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC) CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu
Cunoscând dispoziţiile art. 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că cele de mai sus corespund adevărului. ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. în calitate de ........ ................ ................ ................ .......... (numele şi prenumele persoanei care prezintă cererea) LEGITIMAT CU BI/CI SERIA ........ ............ NUMĂR ........ ................ ........ ........ SEMNĂTURA ........ ................ ......... DATA ........ ................ ............... ŞTAMPILA SC/PFA/AF

1 Se va marca cu X căsuţa corespunzătoare metalului preţios din care sunt confecţionate obiectele ce urmează a fi marcate cu marca de garanţie proprie. ANEXA Nr. 3ADEVERINŢĂ privind stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie S.C./P.F.A./A.F.: ........ ................ ................ ................ ................ ............... SEDIUL SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........ ........ ........ nr. ............ bl. ............., ap. ........ ............, localitatea ........ ................ ........., judeţul/sectorul ........ ................ ......... . La cererea dumneavoastră, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu nr. ............ din data de ........ ................, vă facem cunoscut că mărcile de garanţie proprie personalizate stabilite pentru S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ........ ..........., în temeiul art. 14 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt după cum urmează: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............: (numele şi prenumele persoanei desemnate) 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............: (numele şi prenumele persoanei desemnate) Înainte de aplicarea mărcilor de garanţie proprie, acestea trebuie înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.*) Director general, ........ ........ ............. *) Înregistrarea se va face la sediul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, poarta III, sectorul 5, în incinta Regiei Autonome „Monetăria Statului“, telefon 021.312.82.37. ANEXA Nr. 4CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE*) a mărcii de garanţie proprie Nr. ........... din ........ .............. Prin prezentul certificat de înregistrare se atestă înregistrarea la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a mărcii de garanţie proprie cu indicativul ........ ................ ........ ..........., aparţinând S.C./P.F.A./A.F. ........ ................ ........ ........, prin persoana desemnată ........ ................ ............, cu sediul social/profesional în str. ........ ................ nr........., bl. .............., sc. .........., et. ......, ap. ......., localitatea ........ ..............., judeţul/sectorul ........ ........ ..........., posesoare a autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase nr. ................ din data de ................, pentru: ¨ aur; ¨ argint; ¨ platină; ¨ paladiu Înregistrarea s-a efectuat prin amprentarea, fotografierea şi înscrierea mărcii de garanţie proprie în registrul de evidenţă a mărcilor de garanţie al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor la nr. ........ ................ ................ ........ ........... . (fotografia mărcii înregistrate) Consilier ANPC, ........ ................ ........ ......... (numele şi prenumele) Semnătura/Ştampila Marcă de garanţie proprie desfigurată la data de**) ........ ........ .........., în baza Cererii nr. ......../........ ........ Consilier ANPC ........ ................ ................ ......... (numele şi prenumele) Semnătura/Ştampila *) Acest document se va prezenta în cazul în care se solicită desfigurarea mărcii de garanţie proprie. **) Se completează numai de către reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. ANEXA Nr. 5CERERE DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII DE GARANŢIE PROPRIE

SC/PFA/AF: ........ ................ ............... Autorizaţie ANPC Nr. .............../............, C.I.F. ........ .............. Reg. Comerţului ........ ........ ............ Cont nr. ........ ................ .............., deschis la ........ ................ .........., telefon/fax nr. ........ ........ ..............,
SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........ ................ ................ ........ ..........., Nr. ..........., Bl. ............, Sc. .........., Ap. ........, Localitate ........ ........ .............., Judet/Sector ........ ................
SOLICIT:
¨ ÎNREGISTRARE marcă de garanţie proprie cu indicativul ............ pentru: ¨ aur ¨ argint ¨ platină ¨ paladiu DELEGAT ........ ................ ........ .............. legitimat cu B.I./C.I. Seria .......... nr. ................ eliberat de ........ ................ .......... CNP ........ ................ ................ ........ ......... Semnătura/Ştampila Data ........ ................ .........
¨ DESFIGURARE marcă de garanţie proprie cu indicativul ............. pentru: ¨ aur ¨ argint ¨ platină ¨ paladiu DELEGAT ........ ................ ........ ............... legitimat cu B.I./C.I. Seria .......... nr. ................ eliberat de ........ ................ ........... CNP ........ ................ ........ .......... MOTIVUL DESFIGURĂRII: ¨ încetarea raporturilor de muncă ale persoanei desemnate cu persoana fizică sau juridică autorizată; ¨ încetarea activităţii persoanei fizice sau juridice autorizate; ¨ poanson cu marcă de garanţie proprie uzat Semnătura/Ştampila Data ........ ................ .........
Am primit Certificat de înregistrare marcă de garanţie proprie nr. .............. şi poansonul aferent. Nume şi prenume ........ ........ .............. Data ........ ........ .............. Semnătura/Ştampila Fotografia mărcii înregistrate
Am primit Certificat de înregistrare marcă de garanţie proprie nr.. .............. şi poansonul aferent desfigurat. Nume şi prenume ........ ........ ............. Data ........ ........ .............. Semnătura/ŞtampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 214/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 214 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu