Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.178 din 24.10.2018

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 26 octombrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 lit. ao) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 29 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)certificat verde anulat - certificatul verde care a fost anulat de către operatorul de transport şi sistem pentru situaţia în care au fost emise certificate verzi necuvenite sau certificatul verde anulat de către operatorul pieţei de certificate verzi după ce acesta a fost achiziţionat din piaţa de certificate verzi pentru situaţia în care au fost emise şi tranzacţionate certificate verzi necuvenite, iar deducerea din numărul de certificate verzi cuvenite pe luna/lunile următoare a certificatului verde necuvenit nu poate fi realizată sau certificatul verde emis de operatorul de transport şi de sistem înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 24/2017, aflat în contul din Registrul certificatelor verzi al unui operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, care a fost excedentar cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi a acestuia pentru anul 2018 şi a cărui valabilitate a expirat începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 24/2017 şi până la 31 martie 2018 inclusiv, sau certificatul verde anulat de către operatorul pieţei de certificate verzi după stabilirea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2031, aflat în contul participantului la piaţa de certificate verzi; c)certificat verde blocat - certificatul verde care a fost tranzacţionat pe piaţa de certificate verzi şi este în aşteptarea transferului din contul vânzătorului în contul cumpărătorului; 2. La articolul 3 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c^1) certificat verde blocat temporar - certificatul verde luat în considerare pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de certificate verzi aferente unui trimestru de analiză de către un operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, fără posibilitatea tranzacţionării acestuia pe perioada de blocare. Certificatul verde este blocat temporar în contul propriu al operatorului cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi din Registrul certificatelor verzi de către operatorul pieţei de certificate verzi, în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză; 3. La articolul 3 alineatul (2), litera d) se abrogă . 4. La articolul 3 alineatul (2), literele f), h), i), j), m), n), w) şi aa) se modifică şi vor avea următorul cuprins : f)certificat verde expirat - certificatul verde emis unui producător de energie electrică din surse regenerabile de energie înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 24/2017, a cărui perioadă de valabilitate a încetat şi se găseşte în contul unui operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, în perioada de aşteptare a calculării cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către ANRE;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... h)certificat verde transferat - certificatul verde valabil care a fost plătit/încasat de către cumpărător/vânzător şi este mutat de către operatorul pieţei de certificate verzi din contul producătorului, în calitate de vânzător, în cel al furnizorului, în calitate de cumpărător, în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării la operatorul pieţei de certificate verzi a confirmării de încasare a contravalorii certificatelor verzi vândute de către vânzător, sau certificatul verde mutat din contul de producător în cel de furnizor (pentru cazul producătorului de energie electrică din surse regenerabile care are şi obligaţia legală de achiziţie de certificate verzi), în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării la operatorul pieţei de certificate verzi a cererii de transfer în acest sens, şi care conţine în mod obligatoriu preţul la care se realizează transferul CV din contul de producător în cel de furnizor, cu starea «CV valabil»; i)certificat verde valabil - certificatul verde care poate fi comercializat de producătorul de energie electrică din surse regenerabile de energie, respectiv utilizat pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi; j)certificat verde tranzacţionat - certificatul verde care a fost vândut/cumpărat pe piaţa de certificate verzi, a fost plătit/încasat de cumpărător/vânzător şi transferat din contul vânzătorului în contul cumpărătorului sau certificatul verde aflat în contul unui producător de energie electrică din surse regenerabile care are şi obligaţia legală de achiziţie de certificate verzi şi care a fost transferat în contul de furnizor la preţul stabilit de acesta, unde devine certificat verde valabil; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... m)confirmare de tranzacţie - raportul transmis de operatorul pieţei de certificate verzi fiecărui participant la piaţa de certificate verzi care a încheiat tranzacţii pe piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi sau pe piaţa centralizată anonimă la termen a contractelor bilaterale de certificate verzi, în conformitate cu rezultatele înregistrate în sistemul de tranzacţionare, prin care este informat asupra tranzacţiilor încheiate în cadrul unei sesiuni de tranzacţionare pe piaţa respectivă; n)contract bilateral de certificate verzi - contractul de vânzare-cumpărare de certificate verzi încheiat între părţile stabilite în urma desfăşurării unei sesiuni de tranzacţionare organizate pe piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi, în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare, cu respectarea contractului standard de certificate verzi pentru produsul standard tranzacţionat, aplicabil pentru perioada de valabilitate specifică pentru care a fost încheiată tranzacţia, sau contractul de vânzare-cumpărare de certificate verzi încheiat prin negociere directă între un producător de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţine grupuri/centrale electrice care beneficiază sau care au beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi şi deţine certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, şi un furnizor de energie electrică la clienţii finali;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... w)piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi - piaţa formată din piaţa centralizată anonimă la termen a contractelor bilaterale de certificate verzi şi piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi încheiate prin negociere directă, prin care este facilitată încheierea de contracte bilaterale de certificate verzi între producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin grupuri/centrale electrice care beneficiază sau care au beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi şi deţin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, şi furnizorii clienţilor finali de energie electrică; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... aa) preţ negociat pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi - preţul la care sunt încheiate tranzacţiile din contractul bilateral negociat direct între un producător de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţine grupuri/centrale electrice care beneficiază sau care au beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi şi deţine certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, şi un furnizor de energie electrică la clienţi finali şi care trebuie să fie cuprins între valorile minimă şi maximă de tranzacţionare a certificatelor verzi stabilite conform dispoziţiilor OUG nr. 24/2017; 5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5
(1) PCV este o piaţă concurenţială, separată de piaţa de energie electrică, unde se tranzacţionează CV aferente E-SRE produse în centrale electrice care beneficiază sau care au beneficiat de sistemul de promovare prin CV instituit prin Lege.
6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Un CV poate face obiectul tranzacţionării doar în condiţiile stabilite de Lege. 7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10
(1) Participanţii la PCV sunt:a)producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie acreditaţi; b)furnizorii de energie electrică care achiziţionează energie electrică atât pentru consumul final al acestora, cât şi în vederea vânzării către clienţii finali din România; c)furnizorii de energie electrică care achiziţionează energie electrică produsă pe teritoriul României, în vederea vânzării către clienţii finali/alţi furnizori din afara teritoriului României, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens; d)producătorii de energie electrică care utilizează energia electrică produsă pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, cu excepţia consumului final al prosumatorilor persoane fizice prevăzute la art. 14 alin. (66) din Lege; e)producătorii de energie electrică care utilizează energia electrică produsă pentru alimentarea cu energie electrică a clienţilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică.
8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) Operatorii economici se înregistrează ca participanţi la PCV conform Procedurii privind înregistrarea, retragerea şi suspendarea participanţilor la/de la piaţa de certificate verzi, elaborată de OPCV.
(2) Tranzacţionarea CV se realizează între operatorii economici înscrişi la PCV, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
9. La articolul 15 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)după expirarea valabilităţii tuturor CV emise producătorilor de E-SRE şi deţinute de aceştia, în cazul expirării/ suspendării/retragerii deciziei de acreditare, cu excepţia situaţiei în care respectivul producător de E-SRE are CBCV în derulare notificate către OPCV şi înregistrate în RCV şi/sau de recuperat CV din cele amânate de la tranzacţionare conform Legii; 10. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 16
(1) În oricare dintre cazurile prevăzute la art. 15, OPCV dispune suspendarea participantului de la PCV sau de la componenta PCV, după caz, până la remedierea cauzelor care au condus la suspendare, dar nu mai mult de 31 martie 2032, prin transmiterea către participantul în cauză a unei notificări care cuprinde atât motivele suspendării, cât şi data de la care aceasta produce efecte, dacă până la acea dată participantul nu a făcut dovada înlăturării cauzelor ce pot duce la suspendare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care un participant a fost suspendat de la PCSCV şi/sau PCTCV conform art. 15 alin. (2) lit. a) şi/sau lit. b), măsura suspendării este aplicată pentru un termen de 3 luni. Dacă respectivul participant dovedeşte că a înlăturat cauzele care au dus la suspendare în interiorul termenului de 3 luni, măsura suspendării este ridicată şi OPCV notifică participantului la PCV ridicarea măsurii suspendării, care produce efecte în ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii notificării.
(3) În situaţia în care un participant a fost suspendat de la PCV sau de la o componentă a PCV în conformitate cu prevederile alin. (1) şi dovedeşte că a înlăturat cauzele care au dus la suspendare, măsura suspendării se revocă.
11. Articolul 17 se abrogă . 12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) Dacă un participant la PCV se retrage de la PCV conform prevederilor art. 14, acesta nu mai are dreptul să transmită noi oferte pe pieţele centralizate anonime de CV, iar contul/conturile de CV din RCV este/sunt blocat(e).
(2) Retragerea sau suspendarea unui participant la PCV nu exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor angajate pe PCV până la acel moment.
(3) OPCV informează ANRE în cadrul rapoartelor lunare elaborate conform anexei nr. 1 la prezentul regulament asupra participanţilor retraşi sau suspendaţi de la PCV.
(4) Suspendarea unui participant de la PCV/o componentă a PCV sau retragerea de la PCV, după caz, se realizează conform procedurii prevăzute la art. 11 alin. (1).
13. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)participanţii la PCV, codurile numerice ale CV din contul fiecărui participant, denumirea operatorului economic participant la PCV de la care CV au fost transferate, data transferului CV în cont, precum şi starea fiecărui CV (valabil, blocat, blocat temporar, expirat, consumat sau anulat); 14. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22
(1) Pentru actualizarea RCV, OTS transmite lunar la OPCV lista producătorilor de E-SRE cărora li s-au emis CV, precum şi codurile numerice aferente acestor CV, pe măsură ce acestea sunt emise pentru tranzacţionare.
15. La articolul 23, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)înregistrează în conturile producătorilor de E-SRE din RCV codurile numerice ale CV emise pentru tranzacţionare de OTS; 16. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: (61 ) OPCV informează în ziua de tranzacţionare fiecare participant la PCSCV asupra tuturor tranzacţiilor încheiate de participanţii respectivi în sesiunea de tranzacţionare respectivă, prin intermediul confirmărilor de tranzacţie. 17. La articolul 26, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) În situaţia în care la sfârşitul sesiunii de tranzacţionare numărul de CV valabile emise de OTS şi disponibile în contul producătorului de E-SRE este mai mic decât cel din confirmările de încasare primite, OPCV realizează transferul CV corespunzătoare celor disponibile în contul respectivului producător, dar numai în măsura în care toate CV menţionate în confirmarea de încasare se regăsesc ca disponibile în contul producătorului. 18. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În situaţia unei modificări/retrageri a unei oferte, sistemul de tranzacţionare actualizează automat datele modificate din ofertă/anularea ofertei, după caz. 19. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28
(1) După încheierea intervalului de ofertare, sistemul de tranzacţionare trece în etapa de încheiere a tranzacţiilor, prin stabilirea, în funcţie de ofertele de vânzare şi ofertele de cumpărare existente în sistemul de tranzacţionare la momentul închiderii intervalului de ofertare şi de preţ: a)a curbei ofertei, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor ofertelor de vânzare, sortate în ordinea crescătoare a preţurilor; b)a curbei cererii, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor ofertelor de cumpărare, sortate în ordinea descrescătoare a preţurilor; c)a PIPCSCV; d)a numărului de CV tranzacţionate, cu alocarea acestora proporţional cu CV din ofertele de vânzare/cumpărare de certificate verzi care au intrat în tranzacţie.
(2) Stabilirea PIPCSCV şi a numărului de CV tranzacţionate de către sistemul de tranzacţionare se realizează în conformitate cu procedura privind funcţionarea PCSCV prevăzută la art. 23 lit. f).
(3) Tranzacţiile nu pot avea loc într-o sesiune de tranzacţionare pe PCSCV, în cazul în care:a)curba ofertei nu se intersectează cu curba cererii şi preţul cel mai mic din oferta agregată de vânzare este mai mare decât preţul cel mai mare din oferta agregată de cumpărare; b)oferta este zero; c)cererea este zero; d)toate ofertele pentru sesiunea de tranzacţionare respectivă se anulează.
20. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) După încheierea sesiunii de tranzacţionare, în aceeaşi zi, OPCV transmite fiecărui participant la PCSCV care a încheiat tranzacţie în sesiunea de tranzacţionare curentă confirmarea de tranzacţie, care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:a)denumirea participantului; b)ziua de tranzacţionare; c)numărul de CV vândute/cumpărate de participant în sesiunea de tranzacţionare pe PCSCV curentă şi codurile acestora; d)PIPCSCV - preţul la care s-a încheiat tranzacţia; e)denumirea participantului/participanţilor la PCV cu care acesta a intrat în tranzacţie în sesiunea de tranzacţionare curentă şi, pentru acesta/fiecare dintre aceştia, numărul de CV şi codurile numerice ale CV cumpărate/vândute; f)contravaloarea CV vândute/cumpărate de respectivul participant pentru fiecare participant la PCV cu care acesta a intrat în tranzacţie în sesiunea de tranzacţionare curentă; g)datele de contact ale partenerilor care au încheiat tranzacţia. 21. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34PCBCV este o piaţă compusă din piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi şi piaţa contractelor bilaterale de CV încheiate prin negociere directă între producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin grupuri/centrale electrice care beneficiază sau care au beneficiat de sistemul de promovare prin CV şi deţin CV, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, şi furnizorii clienţilor finali de energie electrică. 22. La articolul 41, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Numărul maxim de CV estimat de către ANRE care poate fi ofertat de fiecare producător «j» spre vânzare pe durata de valabilitate a schemei de promovare prin CV se calculează pe baza următoarei formule: unde: NCVjmax - numărul maxim de CV estimat pentru ofertele de vânzare până la încheierea schemei de promovare prin CV pentru producătorul j [CV]; Pi - puterea electrică instalată în centrala electrică acreditată i a producătorului j [MW]; FCi - factorul de capacitate pe tip de tehnologie aplicabil centralei acreditate i, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare; tfi - timpul de funcţionare a centralei electrice acreditate i, în perioada 1 septembrie 2017 - data expirării deciziei de acreditare [h]; NCVi - numărul de CV legal stabilit pentru fiecare 1 MWh produs de centrala electrică i, conform deciziei de acreditare, inclusiv CV recuperate [CV/MWh]; n - numărul de centrale E-SRE acreditate pe producător. Numărul maxim de CV estimat de către ANRE prevăzut la alin. (8) a fost comunicat OPCV până la data de 31.08.2017 şi se corectează atunci când intervin modificări ale datelor transmise. 23. La subsecţiunea 7.2 se introduce următorul titlu: SUBSECŢIUNEA 7.2Funcţionarea PCBCV-ND 24. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pe PCBCV-ND se încheie CBCV, la preţuri negociate, pe durate determinate, între participanţii la piaţa de CV prevăzuţi la art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare. 25. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58
(1) CV emise de OTS înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 24/2017, aflate în contul din RCV al unui operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV, care au fost excedentare cotei obligatorii de achiziţie de CV a acestuia pentru anul 2017 şi a căror valabilitate a expirat începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 24/2017 şi până la 31 martie 2018 inclusiv, pot fi utilizate de către operatorul economic care le deţine pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul 2018.
(2) După stabilirea de către ANRE a gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul 2018, OPCV anulează în RCV toate CV prevăzute la alin. (1) care sunt excedentare cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul 2018 a operatorului economic care le deţine.
26. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu următorul cuprins: Articolul 581 După stabilirea de către ANRE a gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul 2031, OPCV anulează în RCV toate CV aflate în conturile participanţilor la PCV şi închide RCV. 27. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 59Convenţiile de participare la PCV valabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea până la actualizarea lor în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 28. Articolul 60 se abrogă . 29. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul IISocietatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. modifică procedurile referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi în concordanţă cu prevederile regulamentului prevăzut la art. I, cu consultarea operatorilor economici din sectorul energiei electrice, cu asigurarea funcţionării pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi prin alocarea certificatelor verzi rezultate din tranzacţiile încheiate într-o sesiune de tranzacţionare proporţional cu ofertele de vânzare/cumpărare de certificate verzi începând cu data de 1 decembrie 2018, şi le transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin. Articolul IIIOperatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IVDirecţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul V
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2018, cu excepţia art. II, care intră în vigoare la data publicării.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 23 lit. f) şi ale art. 24 alin. (4) din regulamentul prevăzut la art. I, în perioada 1 decembrie 2018 -31 martie 2019, sesiunile de tranzacţionare pe piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi se organizează de cel puţin două ori pe lună, conform regulilor stabilite de Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. în procedurile prevăzute la art. II din prezentul ordin.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru participanţii la piaţa de certificate verzi care, la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt suspendaţi de la piaţa de certificate verzi sau o componentă a acesteia, Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM" - S.A. aplică prevederile art. 16 din regulamentul prevăzut la art. I, fără a proceda la revocarea acestora de la piaţa de certificate verzi.
p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Henorel Florin SoreaţăANEXĂ (Anexa nr. 1 la regulament) Anul: Luna: A. Lista operatorilor economici înscrişi la piaţa de certificate verzi

Nr. crt. Numele participantului Data înscrierii la piaţa de certificate verzi Adresă, telefon, fax, e-mail, persoană de contact Calitatea înscrierii la PCV (de operator economic cu obligaţie de achiziţie CV/producător E-SRE)

NOTĂ: În tabel se vor evidenţia prin scriere cu o altă culoare operatorii economici înscrişi la piaţa de certificate verzi în luna de raportare. B. Lista participanţilor retraşi/suspendaţi de pe piaţa de certificate verzi

Nr. crt. Numele participantului Starea participantului pe piaţa de certificate verzi (retragere/suspendare) Data retragerii/suspendării Motivul retragerii/suspendării1) participantului pe piaţa de certificate verzi

1) În cazul suspendării se va completa cu piaţa de CV sau cu componenta pieţei de CV de la care respectivul participant a fost suspendat.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 178/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 178 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 14 2018
    Aceasta este finanțarea oceanică, oferim împrumuturi persoanelor fizice și companiilor în întreaga lume, suntem înregistrați și licențiați compania de împrumut, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă plăti facturile? aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere? aveți nevoie de a împrumut pentru a cumpara un apartament? oferim tot felul de împrumuturi, dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut de orice fel pur și simplu Email: Oceanicfinance113@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 178/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu