Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1676 din 13 septembrie 2010

pentru modificarea anexelor nr. 1-3, 5-24 si 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 689 din 13 octombrie 2010In baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Articol unic. -Anexele nr. 1-3, 5-24 şi 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-39*) , care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

*) Anexele nr. 1-39 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. TELETRANS - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

67.480

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

67.060

a) producţia vândută

3

66.323

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare

6

-transferuri, cf.preved. legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

737

-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

9a

-alte venituri din exploatare

9b

10

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

420

a) din imobilizări financiare

11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

350

d) alte venituri financiare

14

70

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.48 + rd.51)

16

55.922

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

55.662

a) cheltuieli materiale

18

20.600

b) alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)

19

236

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

17.746

d1) salarii

22

13.221

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia

socială si alte obligaţii legale, din care:

23

3.793

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.790

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări

pt. şomaj

25

99

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

837

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

67

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

732

- sume aferente influentei din litigii, drepturi de personal

28a

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

268

- tichete de creşă (cf. Legii nr.193/2006 cu modificările si completările ulterioare)

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările si completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

453

d3.3) tichete de vacanta

33

d3.4) alte drepturi de personal cf prevederilor legale

33a

11

e) cheltuieli cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

3.000

h) ch, cu prestaţiile externe

37

12.763

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.318

i1) contract de mandat

39

87

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

38

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările si completările ulterioare)

41

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

42

50

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările si completările ulterioare)

43

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările si completările ulterioare

44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea, din care:

45

63

- acţiuni umanitare (calamităţi naturale/inundaţii)

63

i5) ch.cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa din concesionarea bunurilor

47

i7) ch.aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) ch.cf OUG 95/2002 si/sau ch. şomaj tehnic

47b

i9) ch. aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47c

304

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

48

260

-cheltuieli privind dobânzile

49

-alte cheltuieli financiare

50

260

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

3.

Cheltuieli extraordinare

51

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

11.558

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.849

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

9.709

1.

Rezerve legale

55

2.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59.

60

9.709

7.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8.

Minimum 50% , respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

62

8.738

9.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

970

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

2.800

1.

Surse proprii

65

2.800

2.

Alocaţii de la buget

66

3.

Credite bancare

67

- interne

68

- externe

69

4.

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

2.800

1.

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:

72

2.800

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

-cheltuieli de proiectare-cercetare

72a

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

73

a)

- interne

74

b)

- externe

75

VIII.

REZERVE, din care:

76

1.

Rezerve legale

77

2.

Rezerve statutare

78

3.

Alte rezerve

79

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1.

Venituri totale

81

67.480

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

55.922

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

83

250

4.

Număr mediu de salariaţi total in activitate

84

246

5

Fond de salarii, din care:

85

13.221

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

13.181

b) alte cheltuieli cu personalul

87

40

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

88

4465

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.81/rd.84) -în preţuri curente

89

274

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) - în preţuri comparabile

90

9.

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kbit/sec*km/persoana)

91

99

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale / venituri totale x1000) (rd.16/rd.1x1000)

92

830

11

Plaţi restante -total

92

- preţuri curente

93

- preţuri comparabile

94

12

Creanţe restanţe -total

95

- preţuri curente

96

- preţuri comparabile

97

Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem.II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. FORMENERG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010

rectificat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

8.000

1

Venituri din exploatare, din care:

2

7.975

a)

din producţia vândută

3

6.975

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

1.000

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

1.000

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

25

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

25

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

7.840

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

7.830

a)

cheltuieli materiale

18

150

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

200

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.043

d1

cheltuieli cu salariile

22

1.490

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

436

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

343

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj

25

8

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

85

cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

117

d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

7

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

83

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor

legale

33a

e)

cheltuieli cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

650

h)

cheltuieli cu prestaţiile externe

37

2.834

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.953

i1) contract de mandat

39

87

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

2

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

44

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şt completările ulterioare

44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

1.000

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special.etc.

47c

280

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

10

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

10

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

160

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

24

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

136

1

Rezerve legale

55

8

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

128

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

8

Minimum 50 %, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

115

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

13

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

700

1

Surse proprii

65

700

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

a)

- interne

68

b)

- externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

700

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:

72

700

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

8

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

8.000

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

7.840

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

44

4

Nr.mediu de salariaţi total in activitate

84

45

4a

Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

1.490

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

1.450

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

40

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.685

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd.81/84)

89

178

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

90

178

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale) x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

92

980

11

Plăţi restante

93

a)

preţuri curente

94

b)

preţuri comparabile

95

12

Creanţe restante

96

a)

preţuri curente

97

380

b)

preţuri comparabile

98

380

Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem.II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. OPCOM -S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE {rd. 2+10+15)

1

16.645

1

Venituri din exploatare • total, din care:

2

16.445

a)

producţia vândută

3

15.840

b)

venituri din vânzarea mărfurilor

4

c)

venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare

6

- transferuri, cf.preved. legale in vigoare

7

d)

producţia imobilizată

8

e)

alte venituri din exploatare

g

605

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare)

9a

605

2

Venituri financiare - total, din care:

10

200

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

200

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE {rd. 17+46+49)

16

15.257

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

15.212

a)

cheltuieli materiale

18

300

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

190

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

6.993

d1

salarii

22

5.235

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

1.422

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.048

- cheltuieli privind contribuţiade asigurări pt.somaj

25

25

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

275

- ch. privind contribuţiile ta fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

75

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

336

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si compiet.ulterioare,din care:

29

94

- tichete de creşă (cf. art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea nr 193/2006)

31

d3.2) tichete de masa

32

138

d3.3) tichete de vacanta

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33 a

104

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.810

- ch. cu amortizarea din surse Phare

36a

605

h)

ch.cu prestaţiile externe

37

5.371

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

548

i1) contract de mandat

39

87

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

24

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

12

i3) cheltuieli de reclama şi publicitate, din care:

42

12

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările si completările ulterioare

43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

157

- activităţi umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)

45a

150

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47b

i9) ch. aferente restructurării, privatizării, administrării speciale, comisiilor si comitetelor

47c

260

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

48

45

- cheltuieli privind dobânzile

49

- alte cheltuieli financiare

50

45

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

52

1.388

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

211

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.177

1

Rezerve legale

55

69

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

56

3

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

57

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57,58 si 59

60

1.108

7

Participarea salariatiilorla profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimum 50%, respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

997

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

111

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

1.395

1

Surse proprii

65

1.395

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

- interne

68

- externe

69

4

Alte surse - PHARE

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

1.395

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs latinele anului

72

1.395

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

a)

- interne

74

b)

- externe

75

X

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

15.840

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

14.607

3

Nr. prognozat de personal la finele perioadei

83

85

4

Nr. mediu de salariaţi total

84

80

5

Fond de salarii, din care:

85

5.235

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

5.173

b) alte cheltuieli cu personalul

87

62

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

88

5.389

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd 80/rd 83-în preţuri curente)

89

198

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd 80/rd 83-în preţuri comparabile)

90

198

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd 16/rd 1) x 1000

92

917

11

Plaţi restante

93

- preturi curente

94

- preţuri comparabile ( rd.91x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

95

12

Creanţe restante

96

- preţuri curente

97

- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

98

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. ICEMENERG -S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI

Nr.rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

9.687

1

Venituri din exploatare, din care:

2

9.685

a)

din producţia vândută

3

7.800

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

1.885

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

1.000

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

2

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

2

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

9.662

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

9.662

a)

cheltuieli materiale

18

275

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

275

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.628

d1

ch. cu salariile

22

4.120

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.177

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

SS1

ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj

25

21

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

218

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

57

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

331

d3.1) .ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

31

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

300

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

150

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.400

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

843

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.091

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch de protocol, din care:

40

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclama şi publicitate, din care:

42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

1.000

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

25

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

4

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

21

1

Rezerve legale

55

1

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

20

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimum 50%, respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

1

Surse proprii

65

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

a)

- interne

68

b)

- externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:

72

I - cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

1

Rezerve legale

77

1

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

9.687

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

9.662

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

135

4

Nr.mediu de salariaţi total in activitate

84

135

4a

Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

4.040

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

4.020

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

20

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.481

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd.81/84)

89

72

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

90

72

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

92

997

11

Plăţi restante

93

a)

preţuri curente

94

894

b)

preţuri comparabile

95

894

12

Creanţe restante

96

a)

preţuri curente

97

206

b)

preţuri comparabile

98

206

Notă: Operatorul economica aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. ICEMENERG SERVICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

3.200

1

Venituri din exploatare, din care:

2

3.180

a)

din producţia vândută

3

2.850

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

330

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

20

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

20

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

3.092

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

3.092

a)

cheltuieli materiale

18

335

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

70

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

1.677

d1

ch. cu salariile

22

1.229

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

343

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

250

ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj

25

10

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

75

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

8

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

105

d3.1) .ch, sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

27

-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanţă

33

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

78

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

260

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

670

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

80

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea din care:

45

- aferente acţiuni umanitare (calamitati-inundatii)

45a

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

108

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

16

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

92

1

Rezerve legale

55

5

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

72

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

14

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 rectificat

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimum 50%, respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

14

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

260

1

Surse proprii

65

260

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

a)

- interne

68

b)

- externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

260

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:

72

260

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76