Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1663 din 19.12.2018

pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 173 din 05 martie 2019SmartCity1

În baza prevederilor:art. 9 şi art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

Referatului de aprobare a proiectului de ordin al ministrului economiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Economiei nr. 31.220/IR din 6.11.2018,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei emite următorul ordin: Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Economiei, denumit în continuare Comitetul ministerial, este un organism interinstituţional de sprijin al managementului tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă din domeniul de responsabilitate şi face parte din Sistemul naţional pentru managementul situaţiilor de urgenţă.
(2) Comitetul ministerial se constituie şi funcţionează sub conducerea ministrului economiei, care este preşedintele acestuia.
(3) În cazul în care preşedintele Comitetului ministerial nu poate participa, lucrările acestuia sunt conduse în calitate de vicepreşedinte de către secretarul de stat căruia i-au fost delegate atribuţiile gestionării situaţiilor de urgenţă sau, dacă acesta nu există, de către secretarul de stat coordonator al domeniului în care a apărut situaţia de urgenţă.
(4) Comitetul ministerial nu are personalitate juridică.
Articolul 2În aplicarea prevederilor legale în vigoare, Comitetul ministerial emite hotărâri care se aplică de către personalul Ministerului Economiei unităţilor aflate în subordine, coordonare sau sub autoritatea acestuia, aşa cum sunt definite în art. 8 alin. (1) şi art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare structuri. Articolul 3
(1) Comitetul ministerial, în calitate de autoritate responsabilă cu rol principal, coordonează managementul următoarelor tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă:a)accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie, inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi tehnologice; b)accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport şi depozitare de produse periculoase pentru următoarele riscuri asociate: accidente majore cu implicaţii pe amplasament şi accidente cu produse periculoase pe timpul activităţii de transport.
(2) Comitetul ministerial, în calitate de autoritate responsabilă cu rol secundar, asigură conform domeniului de activitate participarea structurilor Ministerului Economiei la îndeplinirea următoarelor funcţii de sprijin:a)înştiinţare, avertizare şi alarmare; b)recunoaştere şi cercetare; c)comunicaţii şi informatică; d)descarcerare, deblocare căi de acces; e)neutralizarea materialelor periculoase/explozive/ radioactive; f)asigurarea transportului; g)efectuarea depoluării şi decontaminării chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN); h)restabilirea stării provizorii de normalitate.
Articolul 4Activităţile specifice cu rol principal îndeplinite de structurile Ministerului Economiei în cadrul funcţiilor de sprijin sunt: a)căutare-salvare persoane blocate în galerii miniere, prin operatorii economici de profil, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Energiei; b)asigurarea energiei pentru obiectivele critice de răspuns la urgenţă, refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale, împreună cu Ministerul Energiei. Articolul 5Activităţile specifice cu rol secundar îndeplinite de structurile Ministerului Economiei în cadrul funcţiilor de sprijin sunt: 1. prin Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive: a)asigurarea informării, înştiinţării şi alarmării în cel mai scurt timp posibil a autorităţilor centrale şi Centrului Operaţional de Comandă al Guvernului despre o situaţie/stare/eveniment care poate să apară pe teritoriul României sau al altor state învecinate, cu potenţial de risc radiologic pentru mediu sau populaţia României; b)asigurarea informării în timp real cu privire la integritatea structurii critice, a barierelor biologice, a inventarului şi dispunerii materialelor radiologice cu caracter de deşeu radioactiv conţinute în infrastructurile critice deţinute de instituţiile/ companiile care exploatează reactoare energetice de putere şi/sau de cercetare, instalaţii şi echipamente nucleare şi/sau radiologice din medicină, agricultură, industrie etc.; c)recunoaşterea şi cercetarea containerelor/incintelor, zonelor populate sau nepopulate şi identificarea zonelor cu nivel ridicat de radioactivitate sau cu potenţial contaminat radiologic; d)identificarea substanţelor sau obiectelor care sunt radioactive în vederea containerizării şi îndepărtării din zonă; e)asigurarea condiţiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situaţiei de urgenţă generate de incidentul sau accidentul nuclear şi/sau de urgenţă radiologică: autorităţile centrale care au în subordine/coordonare instituţii/companii care deţin/exploatează reactori energetici de putere şi/sau de cercetare, instalaţii şi echipamente nucleare şi/sau radiologice prin intermediul specialiştilor din instituţii/companii; f)asigurarea condiţiilor privind refacerea provizorie a infrastructurilor critice care conţin deşeuri radioactive şi/sau combustibil ars, a condiţiilor pentru limitarea scurgerilor/ împrăştierii/dispersiei în mediu a substanţelor/materialelor radioactive cu caracter de deşeu, implicate în incident şi aflate în stare de depozitare, transport sau tranzitare a teritoriului României; g)asigurarea condiţiilor pentru refacerea barierelor biologice, recaracterizare şi recontainerizare, precum şi depozitare interimară în condiţii de securitate nucleară a substanţelor/ materialelor radioactive cu caracter de deşeu implicate in incident;2. prin operatorii economici de specialitate: a)aplicarea măsurilor de limitare a dispersării substanţelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în zona afectată (operatorii economici care produc substanţe ce pot produce poluări şi care au obligaţia realizării măsurilor de decontaminare); b)sprijinirea autorităţilor locale pentru asigurarea transportului animalelor şi bunurilor evacuate; c)efectuarea depoluării CBRN; d)supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi depoluarea, în caz de poluare marină şi costieră.
Capitolul IIFuncţionarea Comitetului ministerial Articolul 6
(1) Comitetul ministerial îşi desfăşoară activitatea în baza planului anual elaborat de Secretariatul tehnic permanent asigurat de Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Economiei, denumit în continuare Centru operativ, structură organizată la nivel de serviciu cu activitate permanentă.
(2) Comitetul ministerial se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui.
(3) Comitetul ministerial poate fi convocat, ori de câte ori situaţia o impune, de către ministrul economiei în calitate de preşedinte, la propunerea secretarului de stat care coordonează Direcţia industria de apărare, pe baza analizei situaţiei operative.
(4) Situaţiile potenţiale de convocare a Comitetului ministerial în domeniul de activitate sunt cele care apar ca urmare a propagării riscurilor prevăzute la art. 3 şi care pot produce/produc efecte distructive, pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale semnificative, înregistrate la nivel regional sau naţional, şi, după caz, pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
(5) La şedinţele Comitetului ministerial participă, la invitaţia preşedintelui, reprezentanţi ai altor ministere şi instituţii publice centrale, precum şi ai unor operatori economici sau organizaţii neguvernamentale, care îndeplinesc funcţii de sprijin în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Articolul 7
(1) Şedinţele Comitetului ministerial se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi.
(2) Ordinea de zi se stabileşte de preşedinte, pe baza propunerilor membrilor Comitetului ministerial. Cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea şedinţelor, atunci când situaţia permite, ordinea de zi, data şi locul de desfăşurare sunt aduse la cunoştinţa membrilor de către Secretariatul tehnic permanent.
(3) Materialele care urmează a fi analizate în şedinţele Comitetului ministerial se vor depune la Secretariatul tehnic permanent pentru multiplicare şi difuzare în timp util, cu cel puţin 10 zile înainte de desfăşurarea acestora.
Articolul 8
(1) Hotărârile Comitetului ministerial se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare în situaţii de urgenţă, care se face în baza deciziei preşedintelui Comitetului ministerial.
(2) Consultanţii Comitetului ministerial şi invitaţii nu au drept de vot.
(3) Dezbaterile pe marginea materialelor prezentate şi analizate în şedinţele Comitetului ministerial se consemnează de către Secretariatul tehnic permanent, care întocmeşte şi proiectul de hotărâre.
Articolul 9Hotărârea Comitetului ministerial se transmite structurilor interesate pentru punerea în aplicare. Articolul 10Lucrările Comitetului ministerial se desfăşoară în spaţii special amenajate, puse la dispoziţie de Ministerul Economiei, la sediul situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti.
Capitolul IIIAtribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor, consultanţilor şi Secretariatului tehnic permanent Articolul 11Comitetul ministerial asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi la pct. XIII subpct. 1 lit. a) din Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2008. Articolul 12
(1) Componenţa Comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Persoanele din componenţa Comitetului ministerial au următoarele atribuţii principale:a)preşedintele:1. hotărăşte convocarea Comitetului ministerial; 2. stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; 3. semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; 4. semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative; 5. prezintă în şedinţele Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă propunerile Comitetului ministerial; 6. asigură gestionarea tipurilor de risc specifice şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin stabilite în competenţă; 7. aprobă planurile operative elaborate la nivelul Ministerului Economiei şi planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 8. conduce şi coordonează, prin Centrul operativ, participarea structurilor Ministerului Economiei la acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă; 9. analizează situaţiile de urgenţă create, ia măsuri pentru aplicarea hotărârilor Guvernului, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă din domeniul de competenţă al Ministerului Economiei şi emite ordine/dispoziţii către structurile proprii privind modul de acţiune al acestora; 10. hotărăşte, în baza propunerilor prezentate de membrii Comitetului ministerial, modul de folosire a efectivelor şi mijloacelor de care dispun unităţile/structurile ce îndeplinesc misiuni specifice în situaţii de urgenţă şi, la nevoie, asigură sprijinul acestora; b)vicepreşedintele:1. îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al Comitetului ministerial; 2. aprobă procedurile elaborate de Centrul operativ în domeniul de referinţă; c)membrii:1. participă la şedinţele Comitetului ministerial; 2. prezintă informări şi puncte de vedere; 3. informează operativ personalul propriu asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate; 4. urmăresc aplicarea acestora în domeniile de competenţă; 5. menţin legătura permanentă cu Centrul operativ; 6. fac propuneri cu privire la modul de folosire a efectivelor şi mijloacelor de care dispun unităţile/structurile subordonate/ coordonate ce îndeplinesc misiuni specifice în situaţii de urgenţă; 7. conduc activitatea de intervenţie a structurilor aflate în subordonare/coordonare; d)consultanţii:1. participă la şedinţele Comitetului ministerial; 2. consiliază membrii acestuia asupra problemelor operative, tehnice şi de specialitate; 3. asigură documentarea tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate şi sprijină Secretariatul tehnic permanent în elaborarea documentelor de lucru pentru Comitetul ministerial.
Articolul 13
(1) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii specifice:a)gestionează documentele Comitetului ministerial; b)asigură convocarea Comitetului ministerial şi transmiterea ordinii de zi; c)primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele Comitetului ministerial şi asigură prezentarea acestora preşedintelui, membrilor şi, după caz, invitaţilor; d)elaborează lucrările şi execută operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; e)asigură redactarea hotărârilor adoptate de Comitetul ministerial, precum şi a proiectelor de ordine, pe care le prezintă spre aprobare; f)asigură difuzarea la structurile Ministerului Economiei şi la alte autorităţi interesate a documentelor emise de Comitetul ministerial; g)întocmeşte, pe baza datelor transmise de structurile Ministerului Economiei, informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate; h)cooperează cu celelalte secretariate tehnice, organizate şi asigurate de centrele operative pentru situaţii de urgenţă, la nivelul ministerelor şi al instituţiilor publice centrale; i)conlucrează cu structurile aparatului central al Ministerului Economiei implicate în emiterea ordinelor ministrului; j)întocmeşte, împreună cu personalul Serviciului comunicare şi mass-media, proiectele comunicatelor de presă ale Comitetului ministerial; k)urmăreşte realizarea suportului logistic al locului de desfăşurare a şedinţelor Comitetului ministerial; l)preia şi gestionează datele şi informaţiile transmise în cazul unor situaţii de urgenţă din domeniul de competenţă şi asigură înştiinţarea membrilor Comitetului ministerial şi a consultanţilor/ invitaţilor; m)pentru îndeplinirea atribuţiilor consultă specialiştii organizaţi pe grupe de suport tehnic; n)asigură actualizarea nominală a componenţei Comitetului ministerial; o)îndeplineşte alte atribuţii sau sarcini stabilite de Comitetul ministerial sau de preşedintele acestuia.
(2) Fluxul informaţional-decizional este prevăzut în anexa nr. 2.
Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 14Comitetul ministerial îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legilor, ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare. Articolul 15Întregul personal din componenţa Comitetului ministerial este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului ordin. Articolul 16Documentele elaborate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor se arhivează de către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial, cu respectarea prevederilor legale. Articolul 17
(1) Spaţiul de lucru al Comitetului ministerial se asigură prin grija Direcţiei investiţii, achiziţii publice şi servicii interne.
(2) Dotarea Comitetului ministerial se realizează prin grija structurilor de profil ale Ministerului Economiei, conform anexei nr. 2 la Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare.
(3) Mijloacele de transport necesare pentru deplasarea în teren a membrilor Comitetului ministerial sunt asigurate de Direcţia investiţii, achiziţii publice şi servicii interne pentru aparatul propriu, respectiv de fiecare unitate aflată în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei pentru personalul propriu.
Articolul 18
(1) Fondurile pentru realizarea dotărilor şi a lucrărilor necesare funcţionării Comitetului ministerial se asigură din bugetul anual alocat Ministerului Economiei cu această destinaţie.
(2) Finanţarea acţiunilor de înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă în care Ministerul Economiei a fost implicat direct se efectuează conform legii.
Articolul 19Prevederile prezentului ordin sunt opozabile tuturor structurilor/unităţilor din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei pe niveluri de competenţă, în ceea ce priveşte informarea, monitorizarea şi implementarea măsurilor adoptate în domeniul specific al managementului situaţiilor de urgenţă şi tipurilor de risc. Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 21Secretarii de stat, conducătorii direcţiilor de specialitate şi direcţiilor-suport, precum şi conducătorii instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevederi contrare se abrogă. Articolul 23 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei, Niculae Bădălău
ANEXA Nr. 1COMPONENŢA Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă

Nr. crt. Funcţia în comitet Funcţia administrativă Locul de muncă (structura)
1. Preşedinte ministrul economiei Conducerea Ministerului Economiei
2. Vicepreşedinte secretar de stat (coordonator al Direcţiei industria de apărare)
3. Membri secretar de stat
secretar de stat
secretar de stat
secretar general
secretar general adjunct
secretar general adjunct
director Direcţia industria de apărare
director Direcţia resurse minerale
director Direcţia politici industriale şi competitivitate
director Direcţia investiţii, achiziţii publice şi servicii interne
director Direcţia buget, financiar-contabilitate
director Direcţia juridică şi relaţii instituţionale
şef birou Biroul transport energie
preşedinte Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
preşedinte Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive
preşedinte directorat Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A.
director general Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş
preşedinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
director general Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin" - S.A. Bucureşti
director general Societatea „Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
director general Compania Naţională ROMARM - S.A. Bucureşti
director general Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
director general Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti
director general Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
director general Biroul Român de Metrologie Legală
4. Consultanţi expert Direcţia resurse minerale
expert Direcţia politici industriale şi competitivitate
expert Direcţia juridică şi relaţii instituţionale
expert Biroul transport energie
expert Serviciul comunicare şi mass-media
expert Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive
expert Biroul Român de Metrologie Legală
expert Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A.
expert Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş
expert Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin" - S.A. Bucureşti
expert Societatea „Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
expert Compania Naţională ROMARM - S.A. Bucureşti
expert Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
expert Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă

ANEXA Nr. 2*) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. FLUXUL INFORMAŢIONAL-DECIZIONALSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1663/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1663 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1663/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu