Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.166 din 25.01.2017

privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31 ianuarie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3), art. 37 şi art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeaşi lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Articolul 2Prezentul ordin se aplică de către entităţile prevăzute la art. 3 şi 4. Articolul 3Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4(1) Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.(3) Entităţile menţionate la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.(4) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entităţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.(5) Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informaţiilor comparative, raportările contabile anuale conţin informaţii comparative retratate. În acest caz, informaţiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile. Articolul 5(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2016 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.(2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2016, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2016 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2017, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2016 ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS. Articolul 6(1) Pentru scopuri contabile, entităţile pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în condiţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3, după caz. Anexele nr. 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.(3) Entităţile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) La întocmirea de către entităţile prevăzute la alin. (2) a situaţiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile. Articolul 7(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. (2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate. Articolul 8Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi. Articolul 9(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în condiţiile prevăzute la art. 7. Articolul 10(1) Se aprobă structura formularelor „Date informative" (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Situaţiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoţite de formularele prevăzute la alin. (1). Articolul 11(1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4. şi la pct. I.1.5. din anexa nr. 1.(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3. din anexa nr. 1, precum şi prevederile cuprinse în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 12 Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Punctul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins: 116. - În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informaţii:a)dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii; b)pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric; c)surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei. 2. La punctul 141, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului. 3. Punctul 224 se modifică şi va avea următorul cuprins: 224. - Prevederile pct. 223 referitoare la suportarea liniară a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplică şi în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriaşilor. 4. La punctul 226 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)costurile de testare a funcţionării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului). Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare şi veniturile menţionate mai sus se înregistrează distinct, în funcţie de natura acestora, diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcţie (articol contabil 231 «Imobilizări corporale în curs de execuţie» = 722 «Venituri din producţia de imobilizări corporale»); 5. La punctul 238, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41 ), cu următorul cuprins: (41 ) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul investiţiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiţi încă chiriaşi. 6. La punctul 276 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)ansamblurile sau complexurile de locuinţe destinate vânzării. 7. La punctul 310, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund şi cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări. 8. După punctul 341 se introduce un nou punct, punctul 3411 , cu următorul cuprins: 3411 . - (1) Asistenţa acordată de guvern se reflectă distinct în cadrul decontărilor cu bugetul statului.
(2) Asistenţa guvernamentală reprezintă acţiunile întreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entităţi sau unei categorii de entităţi care îndeplinesc anumite criterii. În înţelesul prezentelor reglementări, asistenţa guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acţiuni ale guvernului care influenţează condiţiile generale de activitate economică, cum ar fi punerea la dispoziţie de infrastructură în zonele aflate în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale entităţilor concurente.(3) Guvernul are semnificaţia prevăzută la pct. 478 alin. (2).
9. La punctul 392, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale entităţii. 10. La punctul 449, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ), cu următorul cuprins: (11 ) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli. 11. La punctul 563, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele 3 criterii:a)totalul activelor: 16.000.000 lei; b)cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. De asemenea, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive. 12. La punctul 580, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele plătite unui guvern ca acţionar comun sau obişnuit al entităţii respective dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleaşi condiţii ca şi celorlalţi acţionari. Cu toate acestea, entitatea va avea obligaţia de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producţie sau al redevenţelor. 13. După punctul 592 se introduce un nou punct, punctul 5921 , cu următorul cuprins: 5921 . - Entităţile obligate, potrivit prezentului capitol, să întocmească şi să publice anual un raport asupra plăţilor către guverne depun acel raport la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice odată cu situaţiile financiare anuale individuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute la art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 14. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se elimină contul 8031 „Imobilizări corporale luate cu chirie" şi se introduc conturile 4318 „Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate"1, 7865 „Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat" şi 8031 „Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare".1 În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate. 15. La capitolul 16 „Funcţiunea conturilor" se elimină funcţiunea contului 8031 „Imobilizări corporale luate cu chirie" şi se introduce funcţiunea contului 8031 „Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare": Contul 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale primite în leasing operaţional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, încheiate în acest scop.În debitul contului 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective primite, iar în credit, valoarea aceloraşi imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale primite în leasing operaţional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, existente la un moment dat. 16. La capitolul 16 „Funcţiunea conturilor", funcţiunea conturilor 431 „Asigurări sociale", 8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate" şi 8039 „Alte valori în afara bilanţului" se modifică şi vor avea următorul cuprins: Contul 431 «Asigurări sociale»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate. Contul 431 «Asigurări sociale» este un cont de pasiv. În creditul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează: contribuţia angajatorului la asigurările sociale (645); contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645); sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645); contribuţia personalului la asigurări sociale (421, 423); contribuţia personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423); contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii (462).În debitul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează: sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate (512); sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423); sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale. Contul 8036 «Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor aferente imobilizărilor primite în leasing operaţional, cu chirie, precum şi a altor datorii asimilate, datorate de către entitate pentru bunurile luate în locaţie sau cu chirie, pentru care nu se recunoaşte o imobilizare necorporală. În debitul contului 8036 «Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate» se înregistrează sumele reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către entitate. Soldul contului reprezintă contravaloarea redevenţelor, locaţiilor de gestiune, chiriilor şi altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat. Contul 8039 «Alte valori în afara bilanţului» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care au fost predate în leasing financiar de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing, a angajamentelor de cumpărare sau vânzare, aferente instrumentelor derivate, a mărfurilor primite în consignaţie, precum şi a altor valori în afara bilanţului decât cele cuprinse în conturile 8031-8038. În debitul contului 8039 «Alte valori în afara bilanţului» se înregistrează alte valori obţinute în afara bilanţului, iar în credit, stingerea obligaţiilor entităţii în legătură cu aceste valori. Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanţului, existente la un moment dat.
Articolul 13În Planul de conturi general cuprins la punctul 228 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se introduc conturile 107 „Patrimoniul privat"2 şi 4318 „Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate"3. 2 Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.3 În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate. Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 4 februarie 2016. Articolul 15 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Viorel ŞtefanANEXA Nr. 1Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. Entităţile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.1.2. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.1.3. (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea.(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.1.4. (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţii financiare anuale, în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. (2) Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepţia situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi însoţite de formularul „Date informative" şi formularul „Situaţia activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.1.5. (1) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit şi de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit reglementărilor contabile emise de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, distinct de situaţiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoţite de formularul „Date informative" şi formularul „Situaţia activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, precum şi al declaraţiei de inactivitate, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.(3) Pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepţia celor menţionate la alin. (1), formatul electronic al situaţiilor financiare anuale conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro1.6. (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în condiţiile prevăzute de ordin.(3) Erorile contabile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.1.7. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte. 1.8. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii. (2) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ", respectiv „Bilanţ prescurtat", cu datele prevăzute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situaţiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere şi de subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.(5) Societăţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.1.9. (1) Situaţiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii. (2) Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.1.10. (1) Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, însoţite de documentele prevăzute de lege. (2) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Entităţile pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate potrivit legii.(4) Fişierele zip ataşate situaţiilor financiare anuale nu vor conţine parolă.II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale A. Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare 2.1. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: a)totalul activelor: 1.500.000 lei; b)cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei; c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10,întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 1. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile; 2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative" (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin. Microentităţile prezintă informaţii potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile. 2.2. Entităţile care la data bilanţului nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: a)totalul activelor: 17.500.000 lei; b)cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50,întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 1. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile; 2. cont de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile; 3. note explicative la situaţiile financiare anuale. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative" (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin. 2.3. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: a)totalul activelor: 17.500.000 lei; b)cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:1. bilanţ (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile; 2. cont de profit şi pierdere (cod 20) în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile; 3. situaţia modificărilor capitalului propriu; 4. situaţia fluxurilor de trezorerie; 5. notele explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative" (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin. 2.4. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul/bilanţul prescurtat va purta simbolul „cod 10", iar contul de profit şi pierdere/contul prescurtat de profit şi pierdere, simbolul „cod 20". 2.5. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 2.6. (1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2016, entităţile întocmesc situaţii financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2017. (3) Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Respectivele situaţii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:a)totalul activelor: 16.000.000 lei; b)cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. (5) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile prevăzute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2017.2.7. (1) Prevederile de mai sus referitoare la situaţiile financiare anuale se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European. (2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi" şi 482 „Decontări între subunităţi" se transferă în contul 461 „Debitori diverşi"/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.(3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.2.8. Notele explicative cuprinse în capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale" din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute de capitolul respectiv. 2.9. (1) Entităţile înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere", la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii", respectiv în formularul „Contul prescurtat de profit şi pierdere", la rândul 04, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. (2) La rândul 64 din formularul „Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.B. Pentru entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 (societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată) 2.10. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc şi publică, conform prevederilor art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, situaţii financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 2.11. (1) Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2016, se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016. (2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.(3) Pentru exerciţiul financiar al anului 2016, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2016 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2016 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.(4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale, precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.(5) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.2.12. (1) Entităţile prevăzute la pct. 2.10 au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde. (2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1), entităţile prevăzute la pct. 2.11 depun şi o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Situaţia menţionată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.2.13. Situaţiile financiare anuale se auditează potrivit legii. 2.14. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, societăţile menţionate la pct. 2.10 folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. III. Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 3.1. (1) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele: a)pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; b)pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. (2) Cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, depun situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Acelaşi termen se aplică şi pentru depunerea situaţiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situaţiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.3.2. (1) Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţii financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Situaţiile financiare anuale întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepţia situaţiilor financiare anuale întocmite de societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, vor fi însoţite de formularul „Date informative" (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.3.3. (1) Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii. (2) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales.(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiei de inactivitate şi a înştiinţării menţionate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entităţii:denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); adresa şi numărul de telefon; numărul de înregistrare la registrul comerţului; codul unic de înregistrare; capitalul social. (5) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiei menţionate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.(6) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a înştiinţării menţionate la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou infiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.(7) Prevederile de la alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.3.4. Nedepunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declaraţiei sau a înştiinţării, după caz, menţionate la pct. 3.1 şi 3.3, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 3.5. (1) Potrivit art. 29 şi 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (2) Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate să întocmească şi să publice anual un raport asupra plăţilor către guverne depun acel raport la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, odată cu situaţiile financiare anuale.(3) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:a)politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b)situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; c)persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.IV. Completarea situaţiilor financiare anuale A. Completarea situaţiilor financiare anuale de către entităţile ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. B. Completarea situaţiilor financiare anuale de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se efectuează folosinduse Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016. V. Nomenclator - forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăţi cu capital integral de stat
13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
14 Companii şi societăţi naţionale4
15 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social
16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTĂ5 (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
22 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
23 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
24 Societăţi cu capital de stat şi privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
26 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
27 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
28 Societăţi cu capital de stat şi privat străin
29 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
31 Societăţi în nume colectiv
32 Societăţi în comandită simplă
33 Societăţi în comandită pe acţiuni
34 Societăţi pe acţiuni
35 Societăţi cu răspundere limitată
36 Societăţi agricole
37 Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meşteşugăreşti
43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

VI. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale 6.1. (1) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
(3) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege scanate albnegru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.6.2. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, societăţile care aplică Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, precum şi entităţile prevăzute la pct. 6.1, al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe siteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. 4 La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat. 5 La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.
ANEXA Nr. 2Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie I. Prevederi generale 1.1. Entităţile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepţia celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică şi persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din ordin. 1.3. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili.(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului electronic naţional, cu modificările şi completările ulterioare.1.4. (1) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi" şi 482 „Decontări între subunităţi" se transferă în contul 461 „Debitori diverşi"/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit. (2) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2.1. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare: a)Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă; b)Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă; c)Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la ordin; d)Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la ordin.2.2. Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii", „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", „Date informative" şi „Situaţia activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie. 2.3. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii. 2.4. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta. (2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.5. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii. (2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţiilor financiare anuale simplificate. 2.7. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă întrun fişier PDF având ataşat un fişier xml. 2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte. 2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelaşi nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1 la ordin. 2.11. (1) Entităţile înscriu, la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. (2) La rândul 64 din formularul „Date informative" (cod 30) din anexa nr. 4 la ordin se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1, precum şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Acelaşi termen se aplică şi pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate. 3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie 4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile. 4.2. Structura formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10)*), prevăzut la pct. 2.1 lit. a) din prezenta anexă, este următoarea: *) Formularul este reprodus în facsimil. 4.3. Structura formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20)1), prevăzut la pct. 2.1 lit. b) din prezenta anexă, este următoarea: 1) Formularul este reprodus în facsimil. ANEXA Nr. 3Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementatăI. Prevederi generale 1.1. Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute la art. 4 din ordin, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.1.2. (1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrul finanţelor publice nr. 2.844/2016.(3) Pentru data de 31 decembrie 2016, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2016 procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi obţin balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.(4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.1.3. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului electronic naţional, cu modificările şi completările ulterioare. II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 2.1. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare: a)„Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă; b)„Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă; c)„Date informative" (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8 din prezenta anexă; d)„Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9 din prezenta anexă. (2) Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii", „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", „Date informative" şi „Situaţia activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanţei de verificare cuprinzând informaţiile determinate potrivit prevederilor IFRS.2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii. 2.3. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. (2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii. (2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale. 2.6. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă întrun fişier PDF având ataşat un fişier xml. 2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte. III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. 3.2. (1) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales. (2) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înştiinţării menţionate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(3) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entităţii:denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); adresa şi numărul de telefon; numărul de înregistrare la registrul comerţului; codul unic de înregistrare; capitalul social.
(4) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a înştiinţării menţionate la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nouînfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum şi a înştiinţării prevăzute la pct. 3.2 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016. 4.2. Structura formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10)*), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a) din prezenta anexă, este următoarea: *) Formularul este reprodus în facsimil. 4.3. Structura formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20)*), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b) din prezenta anexă, este următoarea: *) Formularul este reprodus în facsimil. Structura formularelor „Date informative" (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40) şi modul de completare a acestora 4.4. (1) În formularul „Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative" se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).4.5. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. 4.6. La rândul 64 din formularul „Date informative" (cod 30) din prezenta anexă se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. 4.7. În cadrul formularului „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor şi activelor biologice productive. 4.8. Structura formularului „Date informative" (cod 30)*), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c) din prezenta anexă, este următoarea: *) Formularul este reprodus în facsimil. 4.9. Structura formularului „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40)*), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. d) din prezenta anexă, este următoarea: *) Formularul este reprodus în facsimil.
ANEXA Nr. 4Structura formularelor „Date informative" (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40) şi modul de completare a acestora 1. (1) Formularele care compun situaţiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum şi raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entităţile menţionate la art. 6 şi 9 din ordin, cu excepţia celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, vor fi însoţite de formularul „Date informative" (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40).
(2) Pentru întocmirea formularelor „Date informative" (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), entităţile prevăzute la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3.2. (1) În formularul „Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative" se completează numai de entităţile care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).3. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. 4. La rândul 64 din formularul „Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. 5. În formularul „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor. 6. Structura formularului „Date informative" (cod 30)*) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 1 la prezentul ordin, este următoarea: *) Formularul este reprodus în facsimil. 7. Structura formularului „Date informative" (cod 30)*) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.2 şi 2.3 din anexa nr. 1 şi pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la prezentul ordin este următoarea: *) Formularul este reprodus în facsimil. 8. Structura formularului „Situaţia activelor imobilizate" (cod 40)*) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 şi 2.3 din anexa nr. 1 şi pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin, este următoarea: *) Formularul este reprodus în facsimil.
ANEXA Nr. 5Structura componentelor situaţiilor financiare anuale întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial 1. Bilanţul*) care se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice, precum şi de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică are următoarea structură: *) Bilanţul este reprodus în facsimil. 2. Contul rezultatului exerciţiului*) care se întocmeşte de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice, precum şi de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică are următoarea structură: *) Contul rezultatului exerciţiului este reprodus în facsimil. 3. Bilanţul prescurtat1) care se întocmeşte de către organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte persoane juridice fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, are următoarea structură: 1) Bilanţul prescurtat este reprodus în facsimil. 4. Persoanele juridice fără scop patrimonial care au utilizat pentru activităţile economice desfăşurate conturile din Planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, completează situaţiile financiare anuale pe baza informaţiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situaţii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 166/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 166 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu