Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1423 din 30.10.2012

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 26 noiembrie 2012SmartCity1

În baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 19 lit. d) şi e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 5 iulie 2011, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:(2) Stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern/managerial la nivelul entităţilor publice, precum şi situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, derulate de structurile prevăzute la art. 3 alin. (1), fac obiectul informării, prin întocmirea de situaţii semestriale/anuale, pe formatul-model prezentat în anexa nr. 3, care se transmit entităţilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea.(3) Instituţiile publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice, Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, prin controlorii delegaţi numiţi la acestea de către ministrul finanţelor publice, situaţii centralizatoare ale situaţiilor semestriale/anuale, prevăzute la alin. (2), întocmite pe formatul-model prezentat în anexa nr. 3, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat, respectiv până la 20 februarie a anului următor, pentru anul precedent. 2. Anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 946/2005) Entitatea publică ........ ............

Aprobat
Preşedintele structurii,
........ ...............
(numele, prenumele/funcţia/semnătura/data)

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE semestrială/anuală privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de1) ........ ................ ........ .............. Capitolul IInformaţii generale2)

Nr. crt. Specificaţii Total (număr) din care, aferent: Observaţii
Aparatului propriu Entităţilor publice subordonate
0 1 2 3 4 5
1. Entităţi publice subordonate X X
2. Entităţi publice în care s-a constituit structura cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial
0 1 2 3 4 5
3. Entităţi publice în care s-a elaborat şi aprobat programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
4. Entităţi publice care şi-au stabilit obiectivele generale
5. Obiective generale stabilite de către entităţile publice de la pct. 4
6. Entităţi publice care şi-au inventariat activităţile procedurabile
7. Activităţi procedurabile inventariate de către entităţile publice de la pct. 6
8. Entităţi publice care au elaborat proceduri
9. Proceduri elaborate de către entităţile publice de la pct. 8
10. Entităţi publice care au inventariat funcţiile sensibile
11. Funcţii sensibile inventariate de către entităţile publice de la pct. 10
12. Entităţi publice care au elaborat indicatori asociaţi obiectivelor generale şi specifice
13. Indicatori asociaţi obiectivelor generale şi specifice de către entităţile publice de la pct. 12
14. Entităţi publice care au identificat, analizat şi gestionat riscuri
15. Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entităţile publice de la pct. 14

Capitolul II Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20..3)

Denumirea standardului Numărul de entităţi publice care raportează că standardul este: din care: Observaţii
Aparat propriu Entităţi publice subordonate
I PI NI I PI NI I PI NI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 - Etica, integritatea
Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
Standardul 3 - Competenţă, performanţă
Standardul 4 - Funcţii sensibile
Standardul 5 - Delegarea
Standardul 6 - Structura organizatorică
II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 7 - Obiective
Standardul 8 - Planificarea
Standardul 9 - Coordonarea
Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor
Standardul 11 - Managementul riscului
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA
Standardul 12 - Informarea
Standardul 13 - Comunicarea
Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea
Standardul 16 - Semnalarea neregularităţilor
IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL
Standardul 17 - Proceduri
Standardul 18 - Separarea atribuţiilor
Standardul 19 - Supravegherea
Standardul 20 - Gestionarea abaterilor
Standardul 21 - Continuitatea activităţii
Standardul 22 - Strategii de control
Standardul 23 - Accesul la resurse
V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA
Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului
Standardul 25 - Auditul intern
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial se prezintă astfel: - (nr. ) entităţi au sisteme conforme; - (nr. ) entităţi au sisteme parţial conforme; - (nr. ) entităţi au sisteme neconforme.

Elaborat: Secretariatul structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică 1) Data situaţiei centralizatoare şi transmiterea acesteia:

cap. I „Informaţii generale“ se întocmeşte semestrial şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, prin controlorii delegaţi, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat, iar data situaţiei este, după caz, 30 iunie sau 31 decembrie;

cap. II „Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării“, se întocmeşte anual, data situaţiei fiind 31 decembrie, şi se transmite până la data de 20 februarie a anului următor pentru anul precedent.2) La cap. I se fac următoarele precizări:

în coloanele 2, 3 şi 4 se înscriu date cumulative corespunzătoare stării reale/mărimii indicatorilor specificaţi în coloana 1 pe rândurile 1-15 la data situaţiei centralizatoare, respectiv 30 iunie sau 31 decembrie;

numărul total de entităţi publice subordonate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde entităţile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terţiari de credite, precum şi entităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

entităţile publice subordonate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 coloana 4, se referă la entităţile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terţiari de credite, precum şi entităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

activitate procedurabilă reprezintă totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi metode de lucru general valabile în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/entităţii publice;

în coloana 5 se înscriu inclusiv menţiuni cu privire la situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, derulate de structura constituită şi investită cu astfel de atribuţii în cadrul entităţii publice.3) La cap. II se fac următoarele precizări:

abrevierile „I“, „PI“ şi „NI“, corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificaţii: „I“ - implementat; „PI“ - parţial implementat; „NI“ - neimplementat;

coloanele 8 - 10 se completează de ordonatorul principal de credite, prin cumularea informaţiilor conţinute în coloana 6 din anexa nr. 4.2 la instrucţiuni „Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării“, transmise de entităţile publice direct subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari (care transmit inclusiv pentru entităţile aflate în subordine) sau, după caz, terţiari de credite. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 946/2005) INSTRUCŢIUNI privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial 1. Prevederi generale 1.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul fiecărei entităţi publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, denumit în continuare raport, întocmit potrivit formatului prevăzut în anexa nr. 4.3, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni. 1.2. Raportul constituie forma oficială de asumare a responsabilităţii manageriale de către conducătorul entităţii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial şi este documentul prin care instituţiile publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special furnizează Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare elaborării raportului prevăzut de lege, care se prezintă Guvernului. 1.3. Responsabilitatea managerială defineşte un raport juridic de obligaţie a îndeplinirii sarcinilor de către managerul entităţii publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune să exercite managementul în limitele unor determinări interne şi externe, în scopul realizării eficace, eficiente şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obiectivelor stabilite, să comunice şi să răspundă pentru neîndeplinirea obligaţiilor manageriale în conformitate cu răspunderea juridică. Răspunderea managerială derivă din responsabilitatea managerului pentru toate cele 5 componente ale controlului intern/managerial în sectorul public: mediul de control; performanţa şi managementul riscului; informarea şi comunicarea; activităţi de control; auditarea şi evaluarea. 1.4. Sintagma „entitate publică“ este utilizată în înţelesul definit la art. 2 lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: „entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public“. 1.5. Raportul cuprinde declaraţii ale conducătorului entităţii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial al entităţii, existent la data închiderii exerciţiului financiar. 1.6. Declaraţiile formulate de conducătorul entităţii publice se întemeiază pe datele, informaţiile şi constatările rezultate din operaţiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern/managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum şi din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. 1.7. În vederea elaborării raportului, conducătorul entităţii publice dispune programarea şi efectuarea de către conducătorii de compartimente aflaţi în subordine a operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial. 1.8. Realizarea autoevaluării constituie principala formă de implementare a regulii de management definită de standardul 24 „Verificarea şi evaluarea controlului“ din Codul controlului intern/managerial, conform căreia entitatea publică trebuie să instituie o funcţie de evaluare a propriului sistem de control intern/managerial, a cărei exercitare este în responsabilitatea fiecăreia dintre persoanele care ocupă o funcţie de conducere în entitatea publică. Această funcţie de autoevaluare nu poate fi nici confundată şi nici substituită de evaluarea sistemului de control intern/managerial pe care o realizează compartimentul de audit public intern, pe baza unei metodologii specifice, în aplicarea standardului 25 „Auditul intern“ şi a normelor care reglementează activitatea în acest domeniu. 1.9. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entităţii publice poate recurge la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în condiţiile prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, dar şi a altor structuri cu rol de îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial, şi, după caz, la consilierea de către controlorul delegat numit de ministrul finanţelor publice să îşi exercite atribuţiile la respectiva entitate publică. 1.10. Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al entităţii se realizează prin programarea şi efectuarea următoarelor acţiuni: a)convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial, denumită în continuare Structură, constituită prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de autoevaluare; b)completarea de către fiecare compartiment din organigrama entităţii publice a „Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial“, prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, şi asumarea de către conducătorul de compartiment a realităţii datelor, informaţiilor şi constatărilor înscrise în acesta; c)întocmirea de către Structură a Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, prin centralizarea informaţiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate şi transmise de conducătorii de compartimente; d)aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel:

sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 25 de standarde;

sistemul este parţial conform dacă sunt implementate între 13 şi 24 de standarde;

sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puţin de 13 standarde.1.11. Entitatea publică are obligaţia să elaboreze şi să păstreze pe o perioadă de cel puţin 5 ani documentaţia relevantă cu privire la organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern/managerial propriu şi pe cea referitoare la operaţiunea de autoevaluare a acestuia. 2. Conţinutul raportului 2.1. Formatul de raport cuprinde declaraţiile minimal obligatorii pe care trebuie să le formuleze conducătorul entităţii publice. 2.2. Conducătorul entităţii publice poate include în raport şi alte informaţii referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern/managerial propriu, cum ar fi: a)informaţii şi constatări care să permită formularea unor aprecieri în legătură cu eficacitatea sistemului în exerciţiul financiar următor; b)prezentarea unor elemente considerate relevante în programul şi activitatea compartimentului de audit intern; c)stadiul implementării măsurilor/acţiunilor/etapelor prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial; d)formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin menţionarea uneia sau mai multor slăbiciuni semnificative ale sistemului, existente la data închiderii exerciţiului financiar, caz în care este obligatorie prezentarea măsurilor destinate înlăturării acestora, precum şi termenele de realizare aferente; e)analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea şi aplicarea măsurilor de control intern/managerial.3. Aprobarea şi prezentarea raportului 3.1. Raportul se aprobă prin semnarea acestuia de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii, în conformitate cu principiul responsabilităţii manageriale. 3.2. Raportul conducătorului entităţii publice se transmite odată cu situaţia financiară anuală şi se prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege. 3.3. Au obligaţia de a prezenta Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control rapoarte anuale, întocmite conform prezentelor instrucţiuni, numai conducătorii entităţilor publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special. ANEXA Nr. 4.1la instrucţiuni Compartiment ........ ................ ................

Conducător de compartiment,
........ ................ ................ .........
(numele, prenumele, funcţia/semnătura/data)

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului1) Răspuns şi explicaţii2) La nivelul compartimentului standardul este4):
Da/Nu3) Explicaţie asociată răspunsului I/PI/NI
1 2 3 4
I. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 - Etică, integritate
A fost comunicat personalului un cod de conduită, care stabileşte reguli de comportament etic în realizarea atribuţiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât şi celui de execuţie din cadrul compartimentului?
Salariaţii beneficiază de consiliere etică şi li se aplică un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită?
Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
Personalului îi sunt aduse la cunoştinţă documentele actualizate privind misiunea entităţii, regulamentele interne şi fişele posturilor?
Sarcinile/atribuţiile asociate posturilor sunt stabilite în concordanţă cu competenţele decizionale necesare realizării acestora?
Standardul 3 - Competenţă, performanţă
Au fost analizate şi stabilite cunoştinţele şi aptitudinile necesar a fi deţinute în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor asociate fiecărui post?
Sunt identificate nevoile de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului?
Sunt elaborate şi realizate programe de pregătire profesională a personalului, conform nevoilor de perfecţionare identificate anterior?
Standardul 4 - Funcţii sensibile
A fost întocmit inventarul funcţiilor sensibile?
Este stabilită o politică adecvată de rotaţie a salariaţilor din funcţiile sensibile?
Standardul 5 - Delegarea
Sunt stabilite şi comunicate limitele competenţelor şi responsabilităţilor care se deleagă?
Delegarea/subdelegarea de competenţă se realizează în baza unor proceduri specifice aprobate?
1 2 3 4
Standardul 6 - Structura organizatorică
Sunt efectuate analize, la nivelul principalelor activităţi, în scopul identificării eventualelor disfuncţionalităţi în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fişele posturilor şi în stabilirea atribuţiilor compartimentului?
Structura organizatorică asigură funcţionarea circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare supravegherii şi realizării activităţilor proprii?
II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 7 - Obiective
Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului?
Obiectivele sunt astfel stabilite încât să răspundă pachetului de cerinţe S.M.A.R.T.? (Unde: S - precise; M - măsurabile şi verificabile; A - necesare; R - realiste; T - cu termen de realizare.)
Sunt stabilite activităţile individuale pe fiecare salariat, care să conducă la atingerea obiectivelor specifice compartimentului?
Standardul 8 - Planificarea
Resursele alocate sunt astfel repartizate încât să asigure activităţile necesare realizării obiectivelor specifice compartimentului?
În cazul modificării obiectivelor specifice, sunt stabilite măsurile necesare pentru încadrarea în resursele repartizate?
Standardul 9 - Coordonarea
Sunt adoptate măsuri de coordonare a deciziilor şi activităţilor compartimentului cu cele ale altor compartimente, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei acestora?
În compartiment se realizează consultarea prealabilă, în vederea coordonării activităţilor?
Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor
Este instituit un sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice?
Atunci când necesităţile o impun, se efectuează o reevaluare a relevanţei indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice, în scopul operării corecţiilor cuvenite?
Standardul 11 - Managementul riscului
Sunt identificate şi evaluate principalele riscuri, proprii activităţilor din cadrul compartimentului?
Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate şi evaluate la nivelul activităţilor din cadrul compartimentului?
Este asigurată completarea/actualizarea registrului riscurilor?
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări
Stabilirea obiectivelor specifice are la bază formularea de ipoteze/premise, acceptate prin consens?
Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora?
III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA
Standardul 12 - Informarea
Au fost stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi destinatarii acestora, astfel încât personalul de conducere şi cel de execuţie, prin primirea şi transmiterea informaţiilor, să îşi poată îndeplini sarcinile de serviciu?
Colectarea, prelucrarea şi centralizarea informaţiilor se realizează în sistem informatizat?
1 2 3 4
Standardul 13 - Comunicarea
Circuitele informaţionale (traseele pe care circulă informaţiile) asigură o difuzare rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât acestea să ajungă la timp la utilizatori?
Sunt stabilite canale adecvate de comunicare prin care managerii şi personalul de execuţie din cadrul unui compartiment să fie informaţi cu privire la proiectele de decizii sau iniţiative, adoptate la nivelul altor compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile şi responsabilităţile?
Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea
Sunt aplicate proceduri pentru primirea/expedierea, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei?
Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea şi depozitarea informaţiilor clasificate sunt cunoscute şi aplicate în practică?
Standardul 16 - Semnalarea neregularităţilor
A fost comunicată salariaţilor procedura aplicabilă în cazul semnalării unor neregularităţi?
În cazul semnalării unor neregularităţi, conducătorul de compartiment a întreprins cercetările adecvate în scopul elucidării acestora şi a aplicat măsurile care se impun?
IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL
Standardul 17 - Proceduri
Pentru activităţile proprii au fost elaborate/actualizate proceduri operaţionale?
Procedurile operaţionale comunicate salariaţilor sunt aplicate?
Standardul 18 - Separarea atribuţiilor
Funcţiile de iniţiere, verificare şi aprobare a operaţiunilor sunt funcţii separate şi exercitate de persoane diferite?
Conceperea şi aplicarea procedurilor asigură separarea atribuţiilor?
Standardul 19 - Supravegherea
Managerii supraveghează şi supervizează activităţile care intră în responsabilitatea lor directă?
Supervizarea unor activităţi care implică un grad ridicat de expunere la risc se realizează pe baza unor proceduri prestabilite?
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor
În situaţia în care, din cauza unor circumstanţe deosebite, apar abateri faţă de procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la nivel corespunzător, înainte de efectuarea operaţiunilor?
Se efectuează o analiză periodică a circumstanţelor şi a modului în care au fost gestionate abaterile în vederea desprinderii, pentru viitor, a unor concluzii de bună practică?
Standardul 21 - Continuitatea activităţii
Sunt inventariate situaţiile generatoare de întreruperi în derularea unor activităţi?
Sunt stabilite şi aplicate măsuri pentru asigurarea continuităţii activităţii, în cazul apariţiei unor situaţii generatoare de întreruperi?
Standardul 22 - Strategii de control
Au fost elaborate strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice?
Strategiile de control aplicate furnizează o asigurare rezonabilă cu privire la atingerea obiectivelor specifice?
1 2 3 4
Standardul 23 - Accesul la resurse
Sunt emise acte administrative de reglementare a accesului salariaţilor din compartiment la resursele materiale, financiare şi informaţionale?
Accesul personalului la resurse se realizează cu respectarea strictă a normelor cuprinse în actele administrative de reglementare cu acest obiect?
V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA
Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului
Conducătorul compartimentului realizează anual operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial existent la acest nivel?
Operaţiunile de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial au drept rezultat date, informaţii şi constatări pertinente necesare luării de decizii operaţionale, precum şi raportării?
Standardul 25 - Auditul intern
Compartimentul de audit intern execută, în afara misiunilor de asigurare, planificate şi aprobate de manager, şi misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al compartimentului?
Compartimentul de audit intern dispune de suficient personal pentru a realiza integral programul anual de audit?
Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Măsuri de adoptat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Structura poate defini şi include în chestionarul de autoevaluare şi criterii specifice proprii. 2) Fiecare răspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului se motivează în coloana 3 „Explicaţie asociată răspunsului“ şi se probează cu documente justificative corespunzătoare. 3) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit compartiment, în coloana 2 se precizează „neaplicabil“ în dreptul fiecărui criteriu general de evaluare al acelui standard, prin acronimul „NA“, şi se motivează în coloana 3 „Explicaţie asociată răspunsului“. La nivelul unui compartiment pot fi considerate neaplicabile numai standardele: 4 „Funcţii sensibile“ şi 25 „Auditul intern“, cu respectarea condiţiei ca la nivelul entităţii toate standardele să fie aplicabile. 4) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi:

implementat (I), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu „Da“;

parţial implementat (PI), atunci când la cel puţin unul din criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu „Da“;

neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu „Nu“. ANEXA Nr. 4.2la instrucţiuni Entitatea publică ........ ............

Aprobat
Preşedintele structurii,
........ ................ ........
(numele, prenumele/funcţia/semnătura/data)

SITUAŢIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil din care compartimente în care standardul este: La nivelul entităţii publice standardul este:
I*) PI NI I/PI/NI
1 2 3 4 5 6
Total număr compartimente =
I. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 - Etica, integritatea
Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
Standardul 3 - Competenţă, performanţă
Standardul 4 - Funcţii sensibile
1 2 3 4 5 6
Standardul 5 - Delegarea
Standardul 6 - Structura organizatorică
II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 7 - Obiective
Standardul 8 - Planificarea
Standardul 9 - Coordonarea
Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor
Standardul 11 - Managementul riscului
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări
III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA
Standardul 12 - Informarea
Standardul 13 - Comunicarea
Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea
Standardul 16 - Semnalarea neregularităţilor
IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL
Standardul 17 - Proceduri
Standardul 18 - Separarea atribuţiilor
Standardul 19 - Supravegherea
Standardul 20 - Gestionarea abaterilor
Standardul 21 - Continuitatea activităţii
Standardul 22 - Strategii de control
Standardul 23 - Accesul la resurse
V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA
Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului
Standardul 25 - Auditul intern
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Măsuri de adoptat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........

Elaborat: Secretariatul structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică *) La nivelul entităţii publice, un standard de control intern/managerial se consideră că este:

implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puţin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;

parţial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% şi 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând; de asemenea, un standard se consideră parţial implementat şi în cazul în care raportul coloana 4/coloana 2 = 100%;

neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depăşeşte 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând. ANEXA Nr. 4.3la instrucţiuni Denumirea entităţii publice ........ ........ ........... Nr. ........ ......../data ........ ................ ............. RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20... În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ........ ................ (numele si prenumele), în calitate de ........ ............ (denumirea funcţiei de conducător al entităţii publice), declar că .......... (denumirea entităţii publice) dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare ........ ............... (permit/permit parţial/nu permit) conducerii ........ ........ (şi, după caz, consiliului de administraţie) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern/managerial ................ (cuprinde/cuprinde parţial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia ................ (are/nu are) la bază evaluarea riscurilor. Precizez ca declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul ................ (denumirea entităţii publice), precum şi în rapoartele de audit intern şi extern. Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare. Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 20 ................ sistemul de control intern/managerial al ............. (denumirea entităţii publice) este ........ .......... (conform/parţial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului ......... (principal/secundar) de credite de către ordonatorii ........ (secundari şi/sau terţiari) de credite, direct subordonaţi, rezultă că:

(nr. ) entităţi au sisteme conforme;

(nr. ) entităţi au sisteme parţial conforme;

(nr. ) entităţi au sisteme neconforme......... ........ ........ (funcţia) (numele şi prenumele) (semnătura şi ştampila) NOTĂ: Declaraţiile conducătorului entităţii publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât şi cu conţinutul anexelor nr. 3, nr. 4.1 la instrucţiuni şi nr. 4.2 la instrucţiuni.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1423/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1423 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu