Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 123 din 13 iunie 2005

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 564 din  1 iulie 2005


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in Plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Presedintele Consiliului Concurentei,
                             Mihai Berinde

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 26^1 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Procedura de raportare a ajutoarelor de stat

    Art. 1
    (1) Potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare legea, Consiliul Concurentei intocmeste un raport anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania, in baza inventarului ajutoarelor de stat.
    (2) Inventarul ajutoarelor de stat se actualizeaza periodic, astfel incat sa permita intocmirea anuala a raportului prevazut la alin. (1).
    Art. 2
    Inventarul ajutoarelor de stat cuprinde date si informatii privind:
    a) ajutoarele de stat existente, asa cum sunt ele reglementate de prevederile art. 3 din lege;
    b) ajutoarele de stat avand caracter social, precum si cele pentru inlaturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale, definite conform prevederilor art. 2 alin. (2) din lege;
    c) ajutoarele de stat care nu cad sub incidenta obligatiei de notificare prevazute la art. 20 din lege.
    Art. 3
    Cuantumul ajutorului de stat se determina in conformitate cu scopul ajutorului de stat si cu metodele de calcul stabilite prin regulamente, instructiuni si decizii ale Consiliului Concurentei, dupa caz.

    Obiectivele acordarii ajutoarelor de stat
    Art. 4
    (1) Obiectivele acordarii ajutoarelor de stat pot fi principale si/sau secundare, in functie de scopul prioritar urmarit de initiator sau de furnizor.
    a) Obiectivul principal are in vedere motivatia adoptarii actului normativ/administrativ prin care s-a initiat schema sau ajutorul de stat individual in cauza si care, de regula, constituie un domeniu prioritar de politica economica la nivel micro sau macroeconomic. Daca un ajutor de stat are destinatie regionala, aceasta va fi considerata intotdeauna obiectiv principal.
    b) Obiectivul secundar se refera la precizarea altor criterii decat cel avut in vedere la definirea obiectivului principal si care, in subsidiar, a condus la autorizarea schemei sau a ajutorului de stat individual.
    (2) In functie de destinatie, ajutoarele de stat pot avea obiective orizontale, sectoriale sau regionale.
    a) Obiectivele orizontale se refera la ajutoarele de stat acordate unui beneficiar, indiferent de domeniul de activitate al acestuia, pentru realizarea in bune conditii a unor actiuni, cum ar fi: cercetare-dezvoltare, protectia mediului, sustinerea si promovarea intreprinderilor mici si mijlocii, ocuparea fortei de munca, instruirea angajatilor sau alte destinatii orizontale.
    b) Obiectivele sectoriale se refera la ajutoarele de stat destinate strict unui anumit sector de activitate, clasificarea lor pe grupe punand in evidenta sectoarele sensibile concurential, respectiv cele cu probleme structurale de supracapacitate (pe piata europeana: otel, constructii navale, carbune etc.).
    c) Obiectivele regionale au in vedere ajutoarele de stat destinate dezvoltarii regiunilor defavorizate, prin sustinerea investitiilor si crearea de locuri de munca, prin promovarea dezvoltarii, modernizarii si diversificarii activitatii agentilor economici localizati in acele regiuni si prin incurajarea infiintarii de noi firme in regiune.
    (3) Ajutoarele regionale cuprind ajutoarele de stat acordate:
    a) zonelor pentru care au fost elaborate programe nationale de dezvoltare regionala, respectiv cele pentru care se acorda ajutor de stat in vederea facilitarii dezvoltarii anumitor activitati economice, in conditiile in care un astfel de ajutor de stat nu afecteaza climatul concurential;
    b) zonelor defavorizate, respectiv zonelor declarate defavorizate prin acte normative, ca urmare a incadrarii in criteriile stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Obiectivul principal poate fi inclus in categoria obiectivelor orizontale, sectoriale si regionale, iar cel secundar poate apartine categoriei obiectivelor orizontale si sectoriale.
    (4) Obiectivele ajutorului de stat clasificate in conformitate cu prevederile art. 14 din lege si cu reglementarile existente in Uniunea Europeana sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 5
    (1) Autoritatile responsabile, respectiv furnizorii de ajutor de stat, precum si oricare alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale au obligatia de a raporta Consiliului Concurentei datele si informatiile din fisele prevazute in anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D si 1E.
    (2) Autoritatile responsabile vor transmite Consiliului Concurentei pana la sfarsitul lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru formularele prevazute in anexele la prezentul regulament, completate cu informatiile specificate, in vederea actualizarii inventarului si monitorizarii ajutoarelor de stat.
    (3) Pentru a fi cuprinse in Raportul anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania, ajutoarele de stat acordate pentru agricultura si piscicultura se raporteaza de catre autoritatile implicate.
    (4) Informatiile transmise vor cuprinde si precizari cu privire la contextul acordarii ajutoarelor de stat, respectiv existenta unor programe de salvare/restructurare, de dezvoltare regionala, procese de privatizare, a altor programe guvernamentale, cu specificarea conditiilor de acordare.
    (5) Raportarile se transmit atat pe suport hartie, cat si pe suport magnetic, cu semnatura de primire si numar de inregistrare, sau prin posta, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face intr-o forma care sa permita utilizarea si procesarea datelor de catre Consiliul Concurentei.
    (6) Raspunderea pentru realitatea si corectitudinea datelor si informatiilor raportate, precum si pentru respectarea termenelor de raportare stabilite prin prezentul regulament revine furnizorului de ajutor de stat sau altor organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale.
    (7) Consiliul Concurentei poate solicita informatii suplimentare in cazul in care constata ca datele sunt incomplete sau exista neconcordante cu cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informatiile solicitate vor fi transmise intr-un termen de maximum 15 zile de la primirea solicitarii.
    Art. 6
    Erorile si corectiile legale (anulari, recuperari, rambursari) se raporteaza de catre autoritatile responsabile la termenele prevazute la art. 5 alin. (2).

    Raportul privind ajutoarele de stat
    Art. 7
    (1) Conform prevederilor art. 27 din lege, activitatea de inventariere se finalizeaza prin realizarea unui raport cu periodicitate anuala, intocmit de catre Consiliul Concurentei pana la data de 30 noiembrie a anului curent pentru trei ani anteriori.
    (2) Raportul se inainteaza spre aprobare Guvernului, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite Comisiei Europene in vederea asigurarii transparentei in acest domeniu si a indeplinirii de catre Romania a obligatiilor asumate prin acordurile internationale la care este parte.

    CAP. 2
    Procedura de monitorizare a ajutoarelor de stat

    Continutul monitorizarii ajutoarelor de stat
    Art. 8
    (1) Potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din lege, Consiliul Concurentei, in exercitarea atributiilor sale, monitorizeaza toate ajutoarele de stat acordate, respectiv ajutoarele de stat supuse obligatiei de notificare si autorizare, precum si ajutoarele exceptate de la aceasta obligatie. Aceasta activitate se realizeaza prin:
    a) urmarirea aplicarii efective a deciziilor de autorizare emise de Consiliul Concurentei;
    b) supravegherea respectarii de catre furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor actelor normative sau administrative prin care se instituie ajutoare de stat;
    c) verificarea respectarii de catre furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat a regulilor privind cumulul de ajutoare;
    d) verificarea incadrarii ajutoarelor de stat in pragurile de intensitate maxima admisibila prevazute de legislatia in domeniu;
    e) supravegherea modificarii conditiilor de piata si a posibilei afectari semnificative, in noile conditii, a mediului concurential;
    f) urmarirea concordantei dintre efectele scontate prin acordarea ajutoarelor de stat si cele obtinute efectiv in practica.
    (2) Sunt supuse monitorizarii toate ajutoarele de stat existente, in derulare.
    (3) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 26 din lege, personalul imputernicit al Consiliului Concurentei poate solicita furnizorilor de ajutoare de stat, organismelor care administreaza resurse ale statului sau ale colectivitatilor locale, precum si beneficiarilor de ajutor de stat informatiile si documentele care ii sunt necesare, mentionand baza legala si scopul solicitarii, putand stabili termene pana la care aceste informatii si documente sa-i fie furnizate;
    (4) Personalul imputernicit al Consiliului Concurentei intreprinde actiuni de supraveghere a respectarii obligatiilor prevazute de lege in domeniul relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si pentru asigurarea transparentei in cadrul anumitor intreprinderi.
    (5) In derularea actiunilor prevazute la alin. (4) se au in vedere si prevederile Regulamentului privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 120/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004.

    Activitatea de supraveghere a ajutoarelor de stat
    Art. 9
    Supravegherea respectarii prevederilor actelor normative sau administrative care instituie ajutoare de stat si a deciziilor de autorizare emise de Consiliul Concurentei se realizeaza verificandu-se:
    a) existenta unei decizii a Consiliului Concurentei, luata conform prevederilor art. 8 si 12 din lege;
    b) incadrarea ajutorului de stat in conformitate cu prevederile art. 20 din lege;
    c) respectarea conditiilor impuse prin actul normativ de acordare, prin decizia de autorizare emisa de Consiliul Concurentei sau prin regulamentele si instructiunile puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei;
    d) existenta evidentei ajutoarelor de stat la furnizori, la oricare alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, precum si la beneficiarii de ajutor de stat, astfel incat sa fie posibila identificarea formei, modalitatii de acordare (naturii), originii, duratei, metodelor de calcul al acestora etc., asa cum au fost definite prin actul normativ de adoptare, prin decizia de autorizare emisa de Consiliul Concurentei sau prin regulamentele si instructiunile puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei;
    e) masurile luate in urma recomandarilor formulate de Consiliul Concurentei in timpul derularii schemelor de autor de stat sau a ajutorului de stat individual, conform prevederilor art. 13 din lege;
    f) aplicarea clauzei suspensive, conform careia un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar un ajutor de stat existent nu poate fi modificat pana in momentul in care Consiliul Concurentei nu ia o decizie de autorizare sau pana cand ajutorul de stat nu poate fi considerat autorizat;
    g) aplicarea deciziilor de revocare a ajutoarelor de stat autorizate ori de rambursare sau de recuperare a ajutoarelor de stat interzise sau ilegale, precum si a celor de suspendare, ramase definitive in conditiile legii;
    h) indeplinirea obiectivelor schemelor de ajutor de stat sau a ajutoarelor de stat individuale, inscrise in programele guvernamentale care au stat la baza initierii lor;
    i) respectarea programelor intocmite de beneficiarii de ajutor de stat (program de redresare economica, plan de salvare si/sau restructurare, de dezvoltare, de atragere a fortei de munca, de protectie a mediului sau orice alt program de acest fel) si modul lor de derulare;
    j) existenta si respectarea raportarii periodice catre autoritatile responsabile a modalitatii de realizare a obiectivelor inscrise in programele proprii, de catre beneficiarii de ajutor de stat.

    Controlul efectuat de Consiliul Concurentei
    Art. 10
    (1) Consiliul Concurentei efectueaza controale la furnizorii de ajutor de stat, la organismele care administreaza surse de stat sau ale colectivitatilor locale, precum si la beneficiarii de ajutor de stat, inclusiv la obiectivele la care au fost puse in aplicare masurile de sprijin.
    (2) Personalul imputernicit de catre Consiliul Concurentei verifica la furnizorii de ajutor de stat si la oricare alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale:
    a) respectarea termenelor si a conditiilor din programele proprii de realizare a obiectivelor propuse si concordanta lor cu modul efectiv de derulare a schemei de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual, precum si existenta rapoartelor periodice privind realizarea acestor programe, dupa caz;
    b) concordanta dintre efortul preliminat al statului si cel efectiv, respectiv dintre impactul estimat prin programe guvernamentale si cel efectiv realizat;
    c) respectarea procedurii legale sub aspectul eligibilitatii beneficiarului, termenelor si conditiilor de acordare a unor alocari specifice;
    d) evidenta sumelor acordate pe beneficiar, pe obiective etc. in conformitate cu raportarile transmise Consiliului Concurentei.
    (3) Furnizorii de ajutor de stat si oricare alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale sunt obligati sa puna la dispozitia personalului imputernicit de Consiliul Concurentei evidenta pe fiecare beneficiar de ajutor de stat a sumelor alocarilor specifice acordate in cadrul fiecarei scheme de ajutor de stat pe care o au in administrare, a transelor acordate in cazul ajutoarelor de stat individuale, precum si orice alte date si informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor de monitorizare a ajutoarelor de stat, in termen de maximum 15 zile de la data solicitarii.
    (4) Beneficiarii de ajutor de stat vor tine o evidenta specifica din care sa reiasa cu claritate cel putin suma totala a ajutoarelor de stat primite, defalcata pe ani, pe furnizori, pe obiective, precum si informatii privind forma ajutoarelor de stat primite (scheme de ajutor de stat si/sau ajutoare individuale) si baza legala prin care acestea au fost acordate (actele normative sau administrative, decizii ale Consiliului Concurentei).
    (5) Beneficiarii de ajutor de stat sunt obligati sa puna la dispozitia personalului imputernicit de Consiliul Concurentei datele si informatiile solicitate atat la fata locului, cat si in scris, in termen de maximum 15 zile de la data solicitarii.
    (6) La beneficiarii de ajutor de stat personalul imputernicit al Consiliului Concurentei verifica existenta investitiilor, datele necesare pentru evaluarea ajutorului de stat, precum si pentru determinarea intensitatii acestuia, in conformitate cu forma si obiectivele ajutorului de stat.
    Art. 11
    Actiunile de monitorizare se incheie prin intocmirea unui raport de monitorizare pentru fiecare actiune, care cuprinde constatarile, concluziile si propunerile de masuri pentru a fi valorificate de Consiliul Concurentei, in conformitate cu atributiile prevazute de lege.

    Dispozitii tranzitorii si finale
    Art. 12
    Raportarile pentru primele doua trimestre ale anului 2005 se vor realiza odata cu raportarea pentru trimestrul al III-lea al anului 2005.
    Art. 13
    (1) Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.
    (2) Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1 august 2005.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 94/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 18 mai 2004.

    ANEXA 1A*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 1A este reprodusa in facsimil.

 _________________________________________
|Furnizorul de ajutor de stat: |
|.......................................  |
|Adresa ................................  |
|Localitatea ...........................  |
|Judetul ...............................  |
|Telefon: ............ Fax: ............  |
|Codul fiscal ..........................  |
|Persoana de contact ...................  |
|_________________________________________|

                                     FISA
privind ajutoarele de stat acordate in trim. ............. anul .........

    1. Titlul schemei de ajutor de stat: .....................
    2. Baza legala: ..........................................
    3. Obiectivele acordarii ajutorului de stat:
    - Principal ..............................................
    - Secundar ...............................................
    4. Modalitatea de acordare (natura) ajutorului de stat: ..................
    5. Originea ajutorului de stat: ..........................
    6. Conditii de acordare: .................................
    7. Beneficiarii si cuantumul alocarilor specifice in cadrul schemei de ajutor de stat:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Beneficiarii de ajutor de stat     |   Valoarea ajutorului de stat   |
|crt.|                                       |   - mii lei, din care:          |
|    |_______________________________________|_________________________________|
|    |Denumirea/  |Localitatea/ |Sectorul de |In perioada  |  Corectii pentru  |
|    |Cod unic de |Judetul      |activitate  |de raportare |  anii precedenti  |
|    |inregistrare|             |(cod        |trim. ...... |  perioadei de     |
|    |            |             |C.A.E.N.)   |anul ....... |  raportare        |
|    |            |             |            |             |___________________|
|    |            |             |            |             | In anul | In anul |
|    |            |             |            |             | ....... | ....... |
|____|____________|_____________|____________|_____________|_________|_________|
| 0  |      1     |      2      |     3      |      4      |    5    |    6    |
|____|____________|_____________|____________|_____________|_________|_________|
| 1. |            |             |            |             |         |         |
|____|____________|_____________|____________|_____________|_________|_________|
| 2. |            |             |            |             |         |         |
|____|____________|_____________|____________|_____________|_________|_________|
| 3. |            |             |            |             |         |         |
|____|____________|_____________|____________|_____________|_________|_________|
|              TOTAL:                        |             |         |         |
|____________________________________________|_____________|_________|_________|

    8. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:
    9. Observatii:

                  Instructiuni de completare a anexei nr. 1A

    Se completeaza cate o fisa pentru fiecare schema de ajutor de stat, mentionandu-se si durata schemei conform deciziei de autorizare.
    Autoritatile responsabile vor completa pentru perioada de raportare (trimestru) fisa privind alocarile specifice acordate in baza schemei de ajutor de stat, precum si corectiile constatate pentru ultimii doi ani consecutivi.
    In cazul in care printr-un act normativ se promoveaza mai multe scheme de ajutor de stat, se completeaza cate o fisa pentru fiecare schema. In cazul in care prin actul normativ care promoveaza schema de ajutor de stat sunt prevazute ajutoare de stat de naturi (modalitati de acordare) diferite, se completeaza cate o fisa pentru fiecare natura a ajutorului de stat.
    Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetica a acesteia.
    Pct. 2. - Baza legala va cuprinde atat actul normativ prin care a fost initiata schema de ajutor de stat, cat si actele normative prin care acesta a fost reinnoit, prelungit sau modificat, precum si actele normative prin care s-au efectuat alocari specifice in cadrul schemei de ajutor de stat, dupa caz. De asemenea, se va trece si numarul deciziei de autorizare emisa de Consiliul Concurentei.
    Pct. 3. - In stabilirea si codificarea obiectivului se vor avea in vedere prevederile cuprinse la art. 4 din prezentul regulament. Atat in cazul obiectivului principal, cat si in cazul obiectivelor secundare se mentioneaza in mod obligatoriu si codul de clasificare al acestuia.
    Pct. 4. - Se mentioneaza natura (modalitati de acordare) a ajutorului de stat, conform prevederilor art. 2 alin. (8) din lege.
    Pct. 5. - Se precizeaza originea ajutorului de stat, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele locale (judet, municipiu, oras, comuna) sau din alte surse ale statului.
    Pct. 6. - Se mentioneaza conditiile (criterii, limite etc.) pentru acordarea de alocari specifice agentilor economici beneficiari de ajutor de stat, asa cum sunt ele prevazute atat in baza legala a schemei de ajutor de stat, cat si in decizia Consiliului Concurentei, cand este cazul.
    Pct. 7. - (col. 1, 2 si 3) Se specifica toti beneficiarii de alocari specifice. Pentru fiecare beneficiar de ajutor de stat se va specifica si sectorul de activitate (prin codul C.A.E.N.) in care opereaza. In cazul in care ajutorul de stat se acorda pentru o alta activitate decat cea de baza, se specifica activitatea pentru care a fost acordat ajutorul.
    - (col. 4) Se vor inscrie sumele primite sub forma de ajutor de stat in trimestrul respectiv fara a se cumula cu trimestrele precedente.
    - (col. 5 si 6) Se precizeaza sumele primite sub forma de ajutor de stat, care corecteaza raportarile anterioare.
    Pct. 8. - Se mentioneaza informatiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat, cum ar fi: preturile de referinta, dobanda de referinta in cazul creditelor cu dobanda preferentiala, regimul acordarii garantiei de stat, nivelul penalizarilor in cazul scutirilor de impozite si taxe etc., precum si, atunci cand este cazul, formulele de calcul.
    Pct. 9. - Se prezinta comentarii privind derularea schemei de ajutor de stat si se mentioneaza daca sunt respectate deciziile de autorizare emise de Consiliului Concurentei sau daca ajutoarele de stat acordate se incadreaza in categoria ajutoarelor de stat exceptate de la obligatia notificarii catre Consiliul Concurentei, conform prevederilor art. 20 din lege. Se inscriu orice alte observatii referitoare la schemele de ajutor de stat.

    ANEXA 1B
    la regulament

 _________________________________________
|Furnizorul de ajutor de stat: |
|.......................................  |
|Adresa ................................  |
|Localitatea ...........................  |
|Judetul ...............................  |
|Telefon ............. fax .............  |
|Codul fiscal ..........................  |
|Persoana de contact ...................  |
|_________________________________________|

                                     FISA
privind ajutoarele de stat individuale acordate in trimestrul ...... anul ......

    1. Beneficiarul de ajutor de stat individual:
    Denumirea ................................................
    Adresa ...................................................
    Localitatea .................., judetul ..................
    Telefon ..................... fax ........................
    Codul fiscal .............................................
    Sectorul de activitate (se va specifica si codul CAEN) ........
    2. Baza legala a acordarii ajutorului de stat individual:
    3. Obiectivele acordarii ajutorului de stat individual:
    - principal
    - secundar
    4. Modalitatea de acordare (natura ajutorului de stat individual):
    5. Originea ajutorului de stat individual:
    6. Valoarea ajutorului de stat individual:
    din care:
    - in trimestrul ...... anul ......: ................. mii lei
    - corectii pentru 2 ani anteriori perioadei de raportare:
    anul ......: ................ mii lei
    anul ......: ................ mii lei
    7. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat individual:
    8. Observatii:

                   Instructiuni de completare a anexei nr. 1B

    Se completeaza de catre furnizorul de ajutor de stat cate o fisa pentru fiecare dintre ajutoarele de stat individuale acordate in perioada de raportare (trimestru) si in ultimii 2 ani anteriori. In cazul in care printr-un act normativ se promoveaza pentru un beneficiar mai multe ajutoare de stat individuale, diferite in functie de natura lor (modalitatea de acordare), se completeaza cate o fisa pentru fiecare.
    Pct. 1. - Se prezinta datele de identificare privind beneficiarul de ajutor de stat individual.
    Pct. 2. - Baza legala va cuprinde atat actul normativ prin care a fost initiat ajutorul de stat individual, cat si actele normative prin care acesta a fost reinnoit, prelungit sau modificat, precum si decizia de autorizare emisa de Consiliul Concurentei.
    Pct. 3. - In stabilirea si codificarea obiectivului se vor avea in vedere prevederile art. 4 din prezentul regulament. Atat in cazul obiectivului principal, cat si in cazul obiectivelor secundare se mentioneaza in mod obligatoriu si codul de clasificare prevazut in anexa nr. 2.
    Pct. 4. - Se mentioneaza natura (modalitatea de acordare) ajutorului de stat individual, conform prevederilor art. 2 alin. (8) din lege.
    Pct. 5. - Se precizeaza originea ajutorului de stat individual, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele locale (judet, municipiu, oras, comuna) sau din alte surse ale statului.
    Pct. 6. - Se specifica sumele primite sub forma de ajutor de stat individual in perioada de raportare, precum si corectiile constatate de furnizor care se refera la ultimii 2 ani anteriori.
    Pct. 7. - Se mentioneaza informatiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat individual, cum ar fi: preturile de referinta, dobanda de referinta in cazul creditelor cu dobanda preferentiala, regimul acordarii garantiei de stat, nivelul penalizarilor in cazul scutirilor de impozite si taxe etc., precum si, atunci cand este cazul, formulele de calcul.
    Pct. 8. - Se prezinta comentarii privind derularea ajutorului de stat individual si referitoare la problemele ce apar in acordarea acestuia si daca sunt respectate conditiile prevazute in decizia de autorizare a Consiliului Concurentei sau daca ajutoarele acordate fac parte din categoria ajutoarelor exceptate de la obligatia notificarii catre Consiliul Concurentei, conform prevederilor art. 20 din lege. Se inscriu orice alte informatii utile referitoare la ajutoarele de stat individuale.

    ANEXA 1C*)
    la regulament

    *) Tabelul este reprodus in facsimil.

                            Fisa centralizatoare

    1. Titlul schemei: ................................
    2. Baza legala: ...................................
    3. Natura ajutorului: .............................
    4. Tabel centralizator
                                                               - mii lei -
 __________________________________________________________________________
| Domeniul de activitate al beneficiarului |  Valoarea ajutorului de stat  |
| conform codului C.A.E.N.                 |  din care:                    |
|                                          |_______________________________|
|                                          |In         |Corectii pentru    |
|                                          |trim. .... |anii anteriori     |
|                                          |anul ..... |anului de raportare|
|                                          |           |___________________|
|                                          |           | In anul | In anul |
|                                          |           | ....... | ....... |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| I.) AGRICULTURA                          |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) sector vegetal                        |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) sector zootehnic                      |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) mecanizare                            |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) sector piscicol                       |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| e) sector silvic                         |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| f) imbunatatiri funciare                 |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| g) alte activitati agricole              |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| II.) Total Industrie Prelucratoare:      |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) industria alimentara                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) industria chimica                     |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
|     - fibre si fire sintetice            |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) industria hartiei si cartonului       |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) industria lemnului                    |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| e) industria metalurgica feroasa         |           |         |         |
|    (exclusiv produsele siderurgice)      |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| f) industria metalurgica neferoasa       |           |         |         |
|    (exclusiv produsele siderurgice)      |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| g) otel                                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| h) industria de masini si echipamente    |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
|     - autovehicule cu motor              |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| i) constructii navale                    |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| g) industria mobilei                     |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| k) alte activitati industriale           |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| III.) Edituri si activitati de editare   |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| IV.) Constructii si activitati de        |           |         |         |
|      constructii                         |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| intretinerea si exploatarea de drumuri   |           |         |         |
| si poduri                                |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| V.) Comert cu ridicata si cu amanuntul   |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| VI.) Total Energie Electrica: |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) productia                             |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) distributia                           |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| VII.) Total Energie Termica:             |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) productia                             |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) distributia                           |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| VIII.) Industria extractiva              |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) carbune: ajutoare pentru productia    |           |         |         |
|    curenta                               |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) carbune: alte ajutoare                |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) minereuri feroase                     |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) minereuri neferoase                   |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| e) alte industrii extractive (exclusiv   |           |         |         |
|    petrolul)                             |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| f) extractia si prelucrarea petrolului   |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| g) productia si distributia gazelor      |           |         |         |
|    naturale                              |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| IX.) Captarea, tratarea si distribuirea  |           |         |         |
|      apei                                |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| X.) Total Transporturi:                  |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) Transporturi auto de marfa            |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) Transporturi auto de calatori         |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) Transporturi Aeriene                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) Transporturi Feroviare de marfa       |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| e) Transporturi Feroviare de calatori    |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| f) Transporturi Fluviale                 |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
|     - tronsonul Delta Dunarii si Tulcea  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| g) Transporturi Maritime                 |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| h) activitati anexe transporturilor      |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XI.) Posta si Telecomunicatii            |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XII.) Total Servicii:                    |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) servicii de inchiriere                |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) servicii informatice                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) servicii de consultanta               |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) alte servicii                         |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XIII.) Invatamant                        |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XIV.) Servicii (activitati) financiare   |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XV.) Administratie publica               |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XVI.) Sanatate si asistenta sociala      |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XVII.) Media:                            |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) activitati radio si televiziune       |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) activitati cinematografice si video   |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) activitati ale agentiilor de presa    |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) activitati de spectacole              |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XVIII.) Cultura si Conservarea           |           |         |         |
|         patrimoniului                    |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XIX.) Turism                             |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XX.) Hoteluri si restaurante             |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XXI.) Alte activitati si servicii:       |           |         |         |
|               din care:   |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) activitati de salubrizare             |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) activitati sportive                   |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|

                                          Semnatura si stampila autorizata
                                        ....................................

                 Instructiuni de completare a anexei nr. 1C

    Furnizorul de ajutor de stat completeaza cate o fisa centralizatoare pentru fiecare schema de ajutor de stat pentru perioada de raportare si corectiile aferente ultimilor 2 ani anteriori.
    Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetica a acesteia.
    Pct. 2. - Baza legala va cuprinde atat actul normativ prin care a fost initiata schema de ajutor de stat, actele normative prin care aceasta a fost reinnoita, prelungita sau modificata, precum si actele normative prin care s-au efectuat alocari specifice in cadrul schemei de ajutor de stat, dupa caz.
    Pct. 3. - Se mentioneaza natura (modalitatea de acordare) ajutorului de stat, conform art. 2 alin. (8) din lege.
    Pct. 4. - La completarea tabelului se va tine seama de incadrarea activitatilor in categoriile prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
    Pct. I din fisa centralizatoare, respectiv domeniul "Agricultura", cuprinde suma ajutoarelor de stat acordate agentilor economici care opereaza in sectoarele mentionate la lit. a) - g), procedandu-se asemanator si pentru celelalte domenii de activitate prevazute in tabel.
    Pct. II din fisa centralizatoare, respectiv "Total industrie prelucratoare", cuprinde suma ajutoarelor de stat acordate agentilor economici care opereaza in sectoarele prevazute la lit. a) - k) din tabel.
    In categoria "Autovehicule cu motor" de la pct. II lit. h) se vor include ajutoarele de stat acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate producerea de automobile, autocamioane, tractoare sau componente ale acestora (de exemplu: motoare pentru DACIA, pompe de injectie pentru tractoare etc.), codurile pentru aceste activitati fiind 2931 si 341 - 343 conform codului CAEN.
    Pentru domeniul "Invatamant" de la pct. XIII vor fi inscrise ajutoarele de stat acordate unitatilor de invatamant cu finantare privata, conform clasificarii CAEN.
    Categoria "Servicii financiare" de la pct. XIV se refera la ajutoarele de stat acordate agentilor economici care au activitate in domeniul financiar-bancar si al asigurarilor, corespunzator clasificarii CAEN.

    ANEXA 1D
    la regulament

 _________________________________________
|Furnizorul de ajutor de stat: |
|.......................................  |
|Adresa ................................  |
|Localitatea ...........................  |
|Judetul ...............................  |
|Telefon ............. fax .............  |
|Codul fiscal ..........................  |
|Persoana de contact ...................  |
|_________________________________________|

                                 FISA
privind ajutoarele cu caracter social acordate in trimestrul ...... anul ......

    1. Denumirea ajutorului social ....................
    2. Baza legala: ...................................
    3. Natura (modalitatea de acordare) ...............
    4. Originea ajutorului social .....................
    5. Conditii de acordare ...........................
    6. Beneficiarii finali - consumatorii individuali - ai acestor ajutoare sociale:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Valoarea totala a ajutoarelor   |   Numarul total de beneficiari -   |
|crt.|    sociale acordate - mii lei -    |   consumatori individuali          |
|    |____________________________________|____________________________________|
|    | Trimestrul | Anul .... | Anul .... | Trimestrul | Anul .... | Anul .... |
|    | .......... |           |           | .......... |           |           |
|    | Anul ..... |           |           | Anul ..... |           |           |
|____|____________|___________|___________|____________|___________|___________|
| 0  |      1     |     2     |      3    |       4    |     5     |     6     |
|____|____________|___________|___________|____________|___________|___________|
|____|____________|___________|___________|____________|___________|___________|
|____|____________|___________|___________|____________|___________|___________|
|____|____________|___________|___________|____________|___________|___________|

                     Instructiuni de completare a anexei nr. 1D

    Se completeaza de catre furnizorul de ajutor social pentru perioada de raportare si pentru 2 ani anteriori perioadei de raportare cate o fisa centralizatoare pentru fiecare act normativ care contine ajutoare sociale.
    In cazul in care printr-un act normativ se promoveaza mai multe tipuri de ajutoare sociale, se completeaza cate o fisa pentru fiecare tip de ajutor social.
    Pct. 1. - Denumirea ajutorului social va cuprinde descrierea sintetica a acestuia.
    Pct. 2. - Baza legala va cuprinde atat actul normativ prin care a fost initiat ajutorul social, cat si actele normative prin care acesta a fost reinnoit, prelungit sau modificat.
    Pct. 3. - Se mentioneaza natura (modalitatea de acordare) ajutorului social, conform prevederilor art. 2 alin. (8) din lege.
    Pct. 4. - Se precizeaza originea ajutorului social, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetele locale (judet, municipiu, oras, comuna) sau din alte surse ale statului.
    Pct. 5. - Se mentioneaza conditiile (criterii, limite etc.) de acordare, asa cum sunt ele prevazute in actul normativ de instituire a ajutorului social.
    Pct. 6. - (col. 1, 2 si 3) Se mentioneaza valoarea totala a ajutoarelor sociale acordate in perioada de raportare, precum si in 2 ani anteriori.
    - (col. 4, 5 si 6) Se precizeaza numarul total de beneficiari - consumatori individuali - care au primit aceste ajutoare, in perioada de raportare, precum si in 2 ani anteriori.

    ANEXA 1E
    la regulament

 _________________________________________
|Furnizorul de ajutor:                    |
|.......................................  |
|Adresa ................................  |
|Localitatea ...........................  |
|Judetul ...............................  |
|Telefon ............. fax .............  |
|Codul fiscal ..........................  |
|Persoana de contact ...................  |
|_________________________________________|

                                  FISA
privind ajutoarele pentru inlaturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale, acordate in baza ......, in trimestrul ... anul ....

    1. Denumirea ajutorului ...........................
    2. Baza legala ....................................
    3. Natura (modalitatea de acordare) ...............
    4. Originea ajutorului ............................
    5. Conditii de acordare ...........................
    6. Agentii economici beneficiari, valoarea totala a acestor ajutoare, precum si, daca este cazul, numarul beneficiarilor:
 ______________________________________________________________________________
|N |        Agentii economici        |Valoarea totala a   |  Numarul total de  |
|r.|                                 |ajutoarelor acordate|  beneficiari       |
|  |                                 |     - mii lei -    |  (persoane fizice) |
|c |_________________________________|____________________|____________________|
|r |Denumirea|Localitatea/|Sectorul  |Trimestrul|Anul|Anul|Trimestrul|Anul|Anul|
|t.|         |Judetul     |de        |..........|....|....|..........|....|....|
|  |         |            |activitate|Anul .....|    |    |          |    |    |
|  |         |            |(cod CAEN)|          |    |    |          |    |    |
|__|_________|____________|__________|__________|____|____|__________|____|____|
| 0|    1    |      2     |     3    |     4    |  5 |  6 |     7    |  8 |  9 |
|__|_________|____________|__________|__________|____|____|__________|____|____|
|__|_________|____________|__________|__________|____|____|__________|____|____|
|__|_________|____________|__________|__________|____|____|__________|____|____|
|__|_________|____________|__________|__________|____|____|__________|____|____|
| TOTAL:                             |          |    |    |          |    |    |
|____________________________________|__________|____|____|__________|____|____|

                Instructiuni de completare a anexei nr. 1E

    Se completeaza de catre furnizorul de ajutor pentru perioada de raportare si pentru 2 ani anteriori cate o fisa centralizatoare pentru fiecare act normativ care contine ajutoare.
    In cazul in care printr-un act normativ se promoveaza mai multe tipuri de ajutoare, se completeaza cate o fisa pentru fiecare.
    Pct. 1. - Denumirea ajutorului va cuprinde descrierea sintetica a acestuia.
    Pct. 2. - Baza legala va cuprinde atat actul normativ prin care a fost initiat ajutorul, cat si actele normative prin care acesta a fost reinnoit, prelungit sau modificat.
    Pct. 3. - Se mentioneaza natura (modalitatea de acordare) ajutorului, conform prevederilor art. 2 alin. (8) din lege.
    Pct. 4. - Se precizeaza originea ajutorului pentru inlaturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetele locale (judet, municipiu, oras, comuna) sau din alte surse ale statului.
    Pct. 5. - Se mentioneaza conditiile (criterii, limite etc.) de acordare, asa cum sunt ele prevazute in actul normativ de instituire a ajutorului, dupa caz.

    ANEXA 2
    la regulament

          CLASIFICAREA SI CODIFICAREA OBIECTIVELOR AJUTORULUI DE STAT

________________________________________________________________________
Codul de                     Denumirea obiectivului
clasificare a
obiectivelor
________________________________________________________________________
1.1.           Agricultura
1.2.           Pescuit

2.1.           Obiective orizontale
2.1.1.         Cercetare-dezvoltare
2.1.2.         Mediul inconjurator
2.1.3.         Intreprinderi mici si mijlocii
2.1.4.         Comert
2.1.5.         Economisirea energiei
2.1.6.         Salvare - restructurare
2.1.7.         Combaterea somajului
2.1.8.         Pregatire profesionala
2.1.9.         Alte obiective

2.2.           Obiective sectoriale (sectoare sensibile)
2.2.1.         Otel
2.2.2.         Constructii navale
2.2.3.         Alte sectoare prelucratoare
2.2.4.1.       Carbune: ajutoare pentru productia curenta
2.2.4.2.       Carbune: alte ajutoare
2.2.5.         Transporturi, din care:
2.2.5.1.          - transport feroviar
2.2.5.2.          - transport aerian
2.2.6.         Turism
2.2.7.         Servicii financiare
2.2.8.         Media si cultura

3.             Ajutoare regionale
3.1.           Zone pentru care au fost elaborate programe nationale de
               dezvoltare regionala, altele decat zonele defavorizate
3.2.           Zone defavorizate
________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 123/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 123 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 123/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu