Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.122 din 31.08.2021

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei suport decizional
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 07 septembrie 2021SmartCity1


Având în vedere prevederile art. I alin. (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei suport decizional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul afacerilor interne,Raed Arafat,secretar de statANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare al Direcţiei suport decizional Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Direcţia suport decizional, denumită în continuare direcţie, este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prezentului regulament. Articolul 2
(1) Direcţia, aflată în componenţa Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare D.S.U., face parte din unităţile Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., fără personalitate juridică şi asigură, în domeniile sale de responsabilitate, suportul informaţional-decizional al secretarului de stat, şef al D.S.U., precum şi serviciile specializate pentru îndeplinirea funcţiilor de coordonare, îndrumare, control şi monitorizare a modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, direcţia desfăşoară activităţi în domeniile: monitorizare şi coordonare situaţii de urgenţă, analiză, sinteză şi integrare date operative, managementul proiectelor, managementul calităţii, reglementări şi asistenţă juridică, evaluare instituţională şi control, comunicarea publică în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor, secretariat.
(3) Activităţile desfăşurate de structurile constituite în cadrul direcţiei pe linia secretariatului, protecţiei informaţiilor clasificate, precum şi Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor sunt organizate şi desfăşurate atât pentru direcţie, cât şi pentru Direcţia generală pentru protecţie civilă şi Direcţia generală urgenţe medicale.
(4) La nivelul direcţiei, structurile constituite pentru managementul proiectelor, managementul calităţii, reglementare, avizare şi asistenţă juridică asigură şi suportul tehnic de specialitate pentru secretarul de stat, şef al D.S.U., Direcţia generală pentru protecţie civilă şi Direcţia generală urgenţe medicale.
(5) În realizarea activităţilor de suport prevăzute la alin. (3) şi (4), direcţia solicită puncte de vedere, analize, informări şi documente Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă, potrivit domeniilor de competenţă ale acestora.
Articolul 3
(1) Direcţia cooperează, potrivit domeniului de competenţă şi pentru integrarea activităţilor comune, cu Direcţia generală pentru protecţie civilă şi Direcţia generală urgenţe medicale, cu structurile aflate în coordonarea/coordonarea operaţională a D.S.U., precum şi cu celelalte structuri ale M.A.I., cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile/situaţiilor de urgenţă, cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu alte persoane juridice, în limitele prevederilor legale, ale actelor normative interne, respectiv ale protocoalelor şi planurilor încheiate în acest sens.
(2) Diagrama de relaţii a direcţiei este prevăzută în anexa nr. 1.
Capitolul IIOrganizarea direcţiei Articolul 4
(1) Direcţia este constituită potrivit organigramei şi statului de organizare proprii.
(2) Direcţia are următoarea structură organizatorică:a)conducerea direcţiei; b)Serviciul coordonare operaţională situaţii de urgenţă:(i) Compartimentul coordonare şi monitorizare continuă; (ii) Compartimentul dispecerizare integrată şi relaţii 112; c)Serviciul managementul proiectelor; d)Biroul managementul calităţii; e)Biroul comunicare strategică; f)Serviciul reglementări şi avizări; g)Serviciul evaluare instituţională şi control; h)Biroul secretariat şi documente clasificate; i)Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC); j)Subregistrul NATO/UE.
Articolul 5
(1) Relaţiile în cadrul structurilor din componenţa direcţiei sunt ierarhice, iar între acestea sunt de cooperare.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor, structurile din componenţa direcţiei cooperează, efectuează schimburi de date şi informaţii, desfăşoară activităţi şi elaborează documente în comun, precum şi cu structurile de specialitate din cadrul Direcţiei generale pentru protecţie civilă şi Direcţiei generale urgenţe medicale.
(3) La nivelul direcţiei, sistemul informaţional se realizează, în principal, prin reţeaua informatică pusă la dispoziţie în acest sens, poşta electronică, poşta specială şi alte căi de comunicare, cu respectarea normelor legale în vigoare în domeniul securităţii şi protecţiei informaţiilor clasificate.
Articolul 6Organigrama direcţiei este prezentată în anexa nr. 2. Articolul 7Direcţia se află în componenţa D.S.U. şi coordonarea nemijlocită a şefului D.S.U.
Capitolul IIIAtribuţiile principale ale direcţiei Articolul 8
(1) Direcţia asigură realizarea suportului informaţional-decizional pentru conducerea D.S.U./M.A.I., precum şi pentru comandantul acţiunii, în vederea coordonării integrate a capabilităţilor, pe baza concepţiei naţionale de răspuns şi a planurilor de acţiune, adaptate evoluţiei situaţiei de urgenţă.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor, direcţia valorifică date şi informaţii pe care le solicită, potrivit competenţelor, structurilor aflate în compunerea, coordonarea şi coordonarea operaţională a D.S.U.
Articolul 9Pentru ducerea la îndeplinire a responsabilităţilor stabilite în sarcina D.S.U., potrivit legii, direcţia îndeplineşte următoarele atribuţii generale: a)asigură monitorizarea evoluţiei situaţiei operative şi realizarea fluxului informaţional-decizional cu privire la acţiunile desfăşurate de structurile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare I.G.S.U., şi ale Inspectoratului General de Aviaţie, denumit în continuare I.G.Av., precum şi serviciile publice Salvamont şi Salvaspeo, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; b)realizează coordonarea, în sistem integrat, a acţiunilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită care se produc pe teritoriul naţional, desfăşurate de structurile I.G.S.U., I.G.Av., serviciile publice Salvamont şi Salvaspeo, precum şi a activităţilor de căutare-salvare canină în domeniul situaţiilor de urgenţă; c)asigură informarea operativă a secretarului de stat, şef al D.S.U., despre situaţiile de urgenţă complexe care se produc pe teritoriul naţional; d)asigură suportul informaţional-decizional pentru şeful D.S.U. în vederea informării ministrului afacerilor interne, a primministrului României şi a Preşedintelui României, după caz, asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă sau a producerii situaţiilor de urgenţă; e)realizează evidenţa şi monitorizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă în domeniul situaţiilor de urgenţă, asistenţei medicale de urgenţă şi primului ajutor calificat, protecţiei civile şi al cooperării civil-militare, aflate în derulare la nivelul structurilor din coordonarea D.S.U., identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităţilor strategice şi obiectivelor D.S.U.; f)asigură monitorizarea, evaluarea instituţională şi controlul activităţii structurilor aflate în coordonarea D.S.U, respectiv I.G.S.U. şi I.G.Av., şi a structurilor aflate în subordinea acestora; g)asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice standardului SR EN ISO 9001 (ediţia în vigoare) la nivelul D.S.U. şi monitorizează implementarea şi menţinerea conformităţii acestuia la nivelul structurilor aflate în coordonarea D.S.U.; h)asigură planificarea şi implementarea activităţilor în vederea realizării comunicării publice în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor pentru D.S.U., pe domeniile de activitate ale structurilor aflate în coordonarea/coordonarea operaţională a D.S.U.; i)elaborează/participă, după caz, asigură sprijin la elaborarea proiectelor de acte normative de nivel superior, cu caracter intern sau în domeniul cooperării interinstituţionale pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă sau care au impact asupra Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; j)răspunde de aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC) în cadrul direcţiei şi asigură suportul de specialitate pentru Direcţia generală pentru protecţie civilă şi Direcţia generală urgenţe medicale; k)aplică metodologiile specifice, elaborate de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi M.A.I., în cadrul direcţiei şi asigură suportul de specialitate pentru Direcţia generală pentru protecţie civilă şi Direcţia generală urgenţe medicale, în domeniul informaţiilor NATO şi UE; l)asigură aplicarea unitară a reglementărilor privind circuitul documentelor, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă; m)sprijină activităţile de prevenire a corupţiei, în condiţiile actelor normative, prin consilierul de integritate desemnat la nivelul direcţiei; n)organizează şi desfăşoară activităţi de evaluare, control, îndrumare şi sprijin al structurilor din coordonarea D.S.U. în vederea asigurării aplicării corecte şi unitare a dispoziţiilor legale şi formulează propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate; o)asigură realizarea activităţilor specifice de secretariat şi gestionare a documentelor clasificate pentru direcţie, precum şi pentru Direcţia generală pentru protecţie civilă şi Direcţia generală urgenţe medicale; p)asigură implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial; q)desfăşoară activităţi specifice pe linia managementului stărilor excepţionale; r)îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul propriu de activitate, stabilite potrivit actelor normative în vigoare sau dispoziţiilor rezolutive ale conducerii D.S.U./M.A.I.
Capitolul IVConducerea direcţiei Articolul 10
(1) Conducerea direcţiei este asigurată de şeful direcţiei, ajutat de un locţiitor al şefului direcţiei/director adjunct.
(2) Şeful direcţiei se află în subordinea directă a ministrului afacerilor interne şi în cea nemijlocită a secretarului de stat, şef al D.S.U.
Articolul 11
(1) Şeful direcţiei conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din M.A.I., precum şi cu instituţiile şi autorităţile din afara acestuia, potrivit competenţelor.
(2) Şeful direcţiei analizează şi verifică periodic activitatea desfăşurată de structurile din componenţa direcţiei.
(3) În aplicarea prevederilor legale în vigoare şi pentru executarea atribuţiilor legale, şeful direcţiei emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul din subordine, în domeniile de competenţă ale direcţiei.
(4) În condiţiile actelor normative în vigoare, şeful direcţiei poate delega atribuţii locţiitorului şefului direcţiei/directorului adjunct sau altor persoane din subordine.
(5) Locţiitorul şefului direcţiei/Directorul adjunct se află în subordinea nemijlocită a şefului direcţiei, conduce activitatea structurilor aflate în subordine şi preia, în totalitate, responsabilităţile şefului direcţiei, în lipsa acestuia.
Articolul 12Conducerea nemijlocită şi coordonarea activităţii structurilor direcţiei se exercită de către şeful direcţiei, locţiitorul şefului direcţiei/directorul adjunct, şefii serviciilor şi şefii birourilor, conform fişelor posturilor, iar, în lipsa acestora, de către persoanele desemnate prin dispoziţie a şefului direcţiei.
Capitolul VAtribuţiile structurilor direcţiei Articolul 13
(1) Serviciul coordonare operaţională situaţii de urgenţă este structura de specialitate, cu activitate permanentă, care asigură monitorizarea acţiunilor structurilor pentru situaţii de urgenţă şi coordonarea activităţilor în vederea îndeplinirii misiunilor în situaţii de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor specifice, Serviciul coordonare operaţională situaţii de urgenţă cooperează cu personalul Direcţiei generale management operaţional/Centrului Naţional de Conducere Integrată, Direcţiei generale urgenţe medicale, Direcţiei generale pentru protecţie civilă, I.G.S.U. şi I.G.Av., precum şi cu cel care încadrează centrul operaţional al Ministerului Sănătăţii şi centrele operative/operaţionale ale instituţiilor din cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
Articolul 14Compartimentul coordonare şi monitorizare continuă din cadrul Serviciului coordonare operaţională situaţii de urgenţă, structură de specialitate cu activitate permanentă, îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigură diseminarea informaţiilor şi realizarea fluxului informaţional-decizional cu privire la evoluţia situaţiei operative, elaborează documentele şi furnizează datele cu privire la consecinţele situaţiilor de urgenţă ce se manifestă în domeniul de competenţă pentru informarea conducerii direcţiei/ D.S.U./M.A.I./Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; b)asigură la nivel naţional, din dispoziţia şefului D.S.U., coordonarea forţelor de intervenţie specializate ale M.A.I., precum şi sprijin pentru unităţile/compartimentele de primiri urgenţe (UPU/CPU), serviciile publice Salvamont şi Salvaspeo, precum şi structurile de căutare-salvare canină, după caz, în vederea eficientizării măsurilor de răspuns în situaţii de urgenţă; c)realizează, la nivel naţional, cooperarea cu celelalte centre operative ale instituţiilor cu atribuţii în domeniu, în vederea asigurării managementului integrat, în funcţie de tipurile de risc ce au determinat situaţiile de urgenţă; d)asigură, din dispoziţia şefului D.S.U., coordonarea suportului de resurse umane, medicale şi logistice pentru forţele de intervenţie participante în cadrul gestionării situaţiilor de urgenţă; e)pune în aplicare măsurile prestabilite pentru operaţionalizarea punctului de informare a cetăţenilor cu privire la situaţia victimelor înregistrate în urma unor evenimente şi asigură fluxul informaţional cu acesta; f)asigură, din dispoziţia şefului D.S.U. sau a persoanei desemnate de acesta, transmiterea mesajelor în vederea informării populaţiei asupra producerii unor situaţii de urgenţă deosebite, atât prin sistemul Ro-Alert, cât şi prin sistemul TVR-Crowl; g)realizează cooperarea permanentă cu Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), cu privire la evoluţia situaţiei meteorologice la nivel naţional, prin linia telefonică directă ANM-D.S.U.; h)monitorizează evenimentele transmise prin intermediul sistemului REEWS al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, privind activitatea seismică pe teritoriul României; i)monitorizează evenimentele transmise prin sistemul informatic şi de comunicaţii al Centrului de Coordonare al ROMATSA; j)monitorizează situaţia operativă existentă în zonele de competenţă ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă prin aplicaţiile CoordCom112, SMISU şi SIMIEOP; k)asigură cooperarea interinstituţională, inclusiv prin sistemul videoconferinţă, cu Centrul Naţional Militar de Comandă - (Nucleu) din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi cu I.G.S.U; l)sprijină managementul direcţiei în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial; m)asigură îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul managementului calităţii; n)asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 15Compartimentul dispecerizare integrată şi relaţii 112 din cadrul Serviciului coordonare operaţională situaţii de urgenţă îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigură cooperarea cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi cu celelalte agenţii participante în cadrul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă şi participă la stabilirea cerinţelor operaţionale pentru asigurarea dispecerizării integrate a cazurilor din domeniul situaţiilor de urgenţă; b)analizează problematica specifică activităţii desfăşurate în cadrul dispeceratelor integrate 112 şi propune soluţii de îmbunătăţire a acesteia; c)participă la elaborarea de informări şi sinteze pe timpul gestionării evenimentelor complexe, cu dimensiune naţională/internaţională, precum şi pe timpul situaţiilor speciale şi de criză; d)participă la stabilirea fluxului informaţional în procesul de colectare, gestionare şi distribuire a datelor operaţionale, precum şi la întocmirea proiectelor de dispoziţii ale şefului direcţiei în acest sens; e)face propuneri pentru îmbunătăţirea fluxului informaţional al procesului de colectare, gestionare şi distribuire a datelor operaţionale; f)asigură gestionarea şi actualizarea permanentă a datelor de contact ale instituţiilor/structurilor cu care colaborează direcţia, precum şi ale reprezentanţilor acestora; g)participă la elaborarea documentelor operaţionale de planificare specifice; h)elaborează sau, după caz, participă în grupurile de lucru constituite pentru elaborarea proiectelor de acte normative, a standardelor şi procedurilor specifice. Articolul 16
(1) Serviciul managementul proiectelor este structura care gestionează portofoliul de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, la nivelul structurilor aflate în coordonarea/în componenţa D.S.U., respectiv identifică oportunităţile de finanţare, accesare şi monitorizare a implementării proiectelor în domeniul situaţiilor de urgenţă, protecţiei civile şi al cooperării civil-militare, pentru care D.S.U., structurile din coordonare, direcţia, Direcţia generală urgenţe medicale şi Direcţia generală pentru protecţie civilă au calitatea de beneficiari.
(2) Serviciul managementul proiectelor îndeplineşte următoarele atribuţii:a)identifică oportunităţi de finanţare şi analizează, în baza nevoilor prezentate de structurile din componenţa/coordonarea D.S.U., sursele de finanţare din fonduri externe nerambursabile, în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităţilor strategice şi a obiectivelor D.S.U.; b)accesează fonduri externe nerambursabile, pe domeniul de competenţă al D.S.U., direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; c)desfăşoară activităţi de îndrumare şi asistenţă de specialitate la nivelul structurilor din cadrul D.S.U. şi al celor aflate în coordonarea acestuia în vederea atragerii şi utilizării cât mai eficiente a fondurilor externe nerambursabile; d)analizează şi prezintă spre aprobare şefului D.S.U. propunerile de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile elaborate de structurile D.S.U. şi structurile aflate în coordonarea acestuia, potrivit priorităţilor strategice ale D.S.U. aprobate la nivelul ministerului; e)iniţiază proiecte şi participă la implementarea acestora, în colaborare cu structurile din componenţa/coordonarea D.S.U. şi cu alte structuri ale ministerului, care răspund priorităţilor şi nevoilor D.S.U., în vederea obţinerii de finanţare din fonduri externe nerambursabile; f)colaborează cu structurile de resort din M.A.I. în vederea identificării şi accesării fondurilor externe nerambursabile, pe domeniul de competenţă al D.S.U., direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; g)emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a fondurilor externe dedicate domeniului de competenţă al D.S.U.; h)înaintează conducerii D.S.U. şi direcţiei rapoarte periodice referitoare la stadiul implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi granturi externe, derulate de structurile aflate în componenţa/coordonarea D.S.U.; i)monitorizează şi verifică rezultatele proiectelor derulate de structurile aflate în componenţa/coordonarea D.S.U., prin raportare la normele şi reglementările aferente surselor de finanţare; j)colaborează cu autorităţile de management, precum şi cu alte organisme naţionale şi internaţionale care finanţează sau derulează programe cu finanţare externă nerambursabilă; k)coordonează procesul de monitorizare a proiectelor de la nivelul D.S.U., verifică stadiul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la nivelul D.S.U. şi al structurilor aflate în coordonarea/componenţa acestuia, elaborează situaţii privind proiectele implementate şi informează conducerea D.S.U. cu privire la blocaje/întârzieri existente sau posibile, în vederea identificării soluţiilor de remediere/eliminare a acestora; l)elaborează cereri de finanţare, fişe de proiect, individual sau în colaborare cu alte structuri ale M.A.I., pentru accesarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pe domeniul de interes al D.S.U. şi al direcţiei; m)participă, împreună cu specialiştii în domeniu din cadrul structurilor D.S.U., în comitete şi grupuri de lucru ministeriale/ interministeriale pentru stabilirea priorităţilor D.S.U., în corelare cu surse de finanţare existente pentru domeniul specific de activitate al sistemului de urgenţă; n)asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională în domeniul de activitate ori în domenii conexe; o)pentru îndeplinirea atribuţiilor, colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii, organizaţii şi organisme interne şi internaţionale, pe domeniul de competenţă; p)sprijină managementul direcţiei în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial; q)asigură îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul managementului calităţii; r)asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform prevederilor legale în vigoare.
Articolul 17
(1) Biroul managementul calităţii este structura de specialitate care asigură îndeplinirea responsabilităţilor specifice în domeniul implementării şi menţinerii conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice standardului SR EN ISO 9001 (ediţia în vigoare) în cadrul D.S.U., structurilor din coordonarea acestuia, direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă.
(2) Biroul managementul calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:a)formulează propuneri pentru creşterea performanţei organizaţionale; b)asigură creşterea eficienţei serviciilor oferite de D.S.U., direcţie, Direcţia generală urgenţe medicale şi Direcţia generală pentru protecţie civilă prin implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice standardului SR EN ISO 9001 (ediţia în vigoare); c)propune şi participă la implementarea măsurilor pentru creşterea capacităţii personalului de a implementa sisteme şi instrumente unitare de management al calităţii şi performanţei; d)asigură îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul managementului calităţii; e)participă la activităţile de audit în domeniul calităţii efectuate de organismele de certificare şi/sau de reglementare în domeniu; f)asigură implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii conform standardului de referinţă SR EN ISO 9001 - ediţia în vigoare în cadrul D.S.U., direcţiei, Direcţie generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; g)desfăşoară activităţi pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea proceselor necesare sistemului de management al calităţii; h)participă la elaborarea documentelor de politici publice şi a altor documente programatice cu impact în domeniul situaţiilor de urgenţă şi colaborează cu structurile din componenţa şi din coordonarea D.S.U.; i)asigură raportarea către conducerea direcţiei/şeful D.S.U. cu privire la funcţionarea sistemului de management al calităţii şi înaintează propuneri de îmbunătăţire; j)asigură întocmirea/verificarea/revizuirea/menţinerea documentelor specifice sistemului de management al calităţii în cadrul D.S.U. şi direcţiei şi acordă sprijin şi îndrumare structurilor Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă în procesul de identificare a documentelor specifice sistemului de management al calităţii necesare la nivelul acestora; k)asigură elaborarea Programului anual de audit intern pentru sistemul de management al calităţii la nivelul D.S.U.; l)asigură organizarea/participarea la auditurile interne ale sistemului de management al calităţii şi poate stabili acţiuni corective; m)asigură pregătirea documentelor specifice şi participarea la analiza sistemului de management al calităţii; n)întocmeşte Programul de îmbunătăţire continuă la nivelul D.S.U., prin valorificarea datelor primite de la structurile din cadrul direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; o)elaborează Planul de management în domeniul calităţii la nivelul D.S.U. şi urmăreşte realizarea obiectivelor stabilite; p)răspunde de îndeplinirea responsabilităţilor specifice în domeniul managementului calităţii la nivelul direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; q)asigură consultanţă de specialitate responsabililor cu calitatea de la nivelul D.S.U., direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; r)colaborează cu structurile direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii; s)elaborează Planul anual de instruire în domeniul sistemului de management al calităţii şi efectuează instruiri ale responsabililor cu calitatea de la nivelul Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă cu privire la cerinţele standardului de referinţă şi la prevederile din documentaţia sistemului de management al calităţii; t)asigură documentarea şi elaborarea de analize şi rapoarte pe baza prelucrării, centralizării şi valorificării informaţiilor primite de la structurile direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu cerinţele conducerii D.S.U.; u)sprijină managementul în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial; v)asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform prevederilor legale în vigoare.
Articolul 18
(1) Biroul comunicare strategică este structura care asigură planificarea şi implementarea activităţilor în vederea realizării comunicării publice în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor pentru şeful D.S.U., pe domeniile de activitate ale structurilor aflate în coordonarea/coordonarea operaţională a D.S.U.
(2) Biroul comunicare strategică îndeplineşte următoarele atribuţii:a)elaborează strategia de comunicare a D.S.U.; b)gestionează şi promovează imaginea D.S.U. şi sprijină relaţionarea cu mass-media şi societatea civilă; c)redactează materiale de mesaj public, puncte de vedere, proiecte de reacţie pe domeniul de interes al D.S.U., în vederea asigurării unei comunicări corecte şi complete a activităţii D.S.U.; d)întocmeşte şi propune măsuri de îmbunătăţire a imaginii publice a D.S.U.; e)asigură informarea operativă a conducerii D.S.U. în legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public care vizează imaginea şi activitatea D.S.U., luând în considerare şi rapoartele de monitorizare a presei şi a celorlalte tipuri de semnalări, furnizate de structura de specialitate a Direcţiei informare şi relaţii publice (D.I.R.P.); f)redactează comunicate, buletine informative şi alte informări de presă, în domeniul de interes al D.S.U., cu informarea Direcţiei informare şi relaţii publice; g)organizează conferinţe de presă, evenimente, briefinguri cu reprezentanţii mass-mediei pe domeniul de interes al D.S.U., cu informarea prealabilă a Direcţiei informare şi relaţii publice; h)realizează activitatea de relaţii publice la nivelul D.S.U., direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; i)redactează răspunsuri la petiţii, solicitări, memorii în domeniul comunicării şi informării publice şi asigură programarea persoanelor care solicită audienţă la conducerea D.S.U., direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; j)ţine evidenţa datelor de contact ale tuturor unităţilor aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea operaţională a D.S.U. şi ale altor instituţii centrale şi locale, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, inclusiv din domeniul mass-media; k)emite puncte de vedere către D.I.R.P. la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de lege; l)realizează materiale documentare de interes pentru conducerea D.S.U., direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; m)întreprinde demersuri pentru participarea conducerii D.S.U. la emisiuni radio-tv; n)sprijină activitatea de documentare a reprezentanţilor mass-mediei, preluând cererile acestora şi furnizând, cu celeritate, informaţiile de interes public solicitate, cu informarea prealabilă a Direcţiei informare şi relaţii publice; o)participă la activităţi cu caracter public, organizate la nivelul D.S.U., precum şi la cele ale unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvernamentale; p)asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională în domeniul de activitate ori în domenii conexe; q)participă la instruirea în domeniul comunicării şi relaţiilor publice; r)verifică şi avizează proiectele comunicatelor, informărilor sau ale altor materiale de presă elaborate la nivelul structurilor aflate în coordonarea D.S.U., la dispoziţia şefului D.S.U.; s)participă la întâlnirile organizate la nivelul Direcţiei informare şi relaţii publice din cadrul M.A.I. pe linie de comunicare publică; t)sprijină conducerea direcţiei în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial; u)asigură îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul managementului calităţii; v)asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform prevederilor legale în vigoare.
Articolul 19
(1) Serviciul reglementări şi avizări este structura de specialitate care asigură, la nivelul D.S.U., asistenţa juridică şi coordonarea activităţilor de elaborare a proiectelor de acte normative, emiterea avizelor pentru legalitate, precum şi a altor acte specifice, potrivit competenţelor.
(2) Serviciul reglementări şi avizări îndeplineşte următoarele atribuţii:a)asigură asistenţă juridică conducerii D.S.U., direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; b)asigură reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime ale D.S.U., direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă, citate în nume personal, în faţa instanţelor de judecată, în dosare având ca obiect contencios administrativ sau plângeri contravenţionale, şi a autorităţilor jurisdicţionale, prin consilierii juridici, pe baza delegaţiei de reprezentare, semnată, după caz, de şeful D.S.U., şeful direcţiei sau locţiitorul/directorul adjunct; c)asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, în cauzele în care acesta este parte, şi exercită căi de atac sau orice mijloace legale de apărare; d)iniţiază şi elaborează sau, după caz, participă în grupurile de lucru constituite pentru elaborarea proiectelor de acte normative, a standardelor şi procedurilor subsecvente, precum şi a protocoalelor/planurilor de cooperare/colaborare derulate de către D.S.U. şi direcţie ori în legătură cu domeniul de activitate al acesteia şi gestionează activităţile de actualizare, modificare sau completare a acestora; e)elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative de nivel superior/cu caracter intern, întrebări, interpelări, petiţii, cereri şi sesizări, transmise spre consultare/ soluţionare; f)pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care fundamentează decizia conducerii D.S.U./direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă pe problematica dată în competenţă; g)avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii şi actele administrative cu caracter individual emise, potrivit competenţei, de către şeful D.S.U., şeful direcţiei, şeful Direcţiei generale pentru protecţie civilă şi directorul general al Direcţiei generale urgenţe medicale; h)elaborează puncte de vedere sau propuneri pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu dreptul U.E. în domeniul de competenţă; i)elaborează, împreună cu structurile direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă, propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce le revin, pe care le prezintă conducerii acestora, în vederea aplicării stricte a actelor normative, imediat după publicarea lor; j)participă la elaborarea sau analiza propunerilor pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu dreptul U.E. în domeniul de competenţă, cu sprijinul de specialitate al structurilor M.A.I.; k)sprijină conducerea direcţiei în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial; l)asigură îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul managementului calităţii; m)asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform prevederilor legale în vigoare.
Articolul 20
(1) Serviciul evaluare instituţională şi control este structura de specialitate care asigură, la nivelul D.S.U., efectuarea activităţii de evaluare, verificare, control operaţional, inspecţie, îndrumare şi sprijin al structurilor aflate în coordonare, elaborarea de analize, rapoarte, informări şi sinteze, prezentarea de măsuri pentru creşterea eficacităţii activităţii ori eliminarea deficienţelor constatate, precum şi identificarea riscurilor, propuneri şi măsuri pentru gestionarea acestora.
(2) Serviciul evaluare instituţională şi control îndeplineşte următoarele atribuţii:a)participă la procesul de planificare şi desfăşurare a activităţilor pentru verificarea nivelului de pregătire a structurilor aflate în coordonarea D.S.U., prin exerciţii, organizate la nivel regional, naţional şi internaţional; b)participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a D.S.U. şi direcţiei; c)participă la elaborarea documentelor de politici publice şi a altor documente programatice cu impact în domeniul situaţiilor de urgenţă şi colaborează cu structurile din componenţa şi din coordonarea D.S.U.; d)monitorizează şi întocmeşte rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite în documentele de politici publice şi în alte documente programatice pentru domeniul sistemului de urgenţă, pe baza datelor furnizate de către structurile din cadrul/coordonarea D.S.U.; e)asigură procesul de consultare şi avizare pentru documentele de politici publice iniţiate de către D.S.U.; f)colaborează cu Unitatea de politici publice din cadrul M.A.I. în ceea ce priveşte realizarea documentelor de politici publice; g)coordonează, monitorizează şi îndrumă metodologic activităţile de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul direcţiei; h)asigură colaborarea şi raportarea către structura de specialitate a MAI cu privire la stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul direcţiei; i)propune măsuri pentru gestiunea riscurilor - identificare, control, eliminare/minimizare; j)participă la procesul de planificare şi derulare a misiunilor de situaţii de urgenţă; k)monitorizează evoluţia riscurilor identificate şi fundamentează deciziile de iniţiere a procesului de planificare, monitorizare şi coordonare a misiunilor structurilor subordonate, în cazul evenimentelor de amploare/complexe; l)asigură îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul managementului calităţii; m)planifică şi execută activităţi de evaluare, verificare, control operaţional, îndrumare şi sprijin al activităţii la structurile aflate în coordonarea D.S.U.; n)întocmeşte, la începutul fiecărui an, planul de control pentru structurile aflate în coordonarea D.S.U. şi îl supune spre aprobare conducerii; o)realizează activitatea de evaluare, verificare, control operaţional, inspecţie, îndrumare şi sprijin la structurile aflate în coordonarea D.S.U. prin controale de fond şi tematice; p)verifică respectarea procedurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, a protocoalelor de colaborare şi evaluează eficienţa dintre acţiunile dispuse şi rezultatele produse, în scopul identificării şi corectării deficienţelor, disfuncţionalităţilor şi neregulilor constatate, în cadrul unor acţiuni de control inopinat la nivelul structurilor aflate în coordonarea D.S.U.; q)realizează evaluarea eficienţei acţiunilor organizate prin prisma raportului dintre resursele alocate şi rezultatele obţinute, modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în strategii şi planuri de acţiuni care privesc activitatea din structurile aflate în coordonarea D.S.U.; r)verifică şi evaluează organizarea şi executarea activităţilor specifice, conform atribuţiilor funcţionale, în limita competenţelor conferite de lege personalului cu atribuţii de control; s)evaluează capacitatea managerială de implementare a unui program coerent şi continuu de pregătire, instruire, perfecţionare şi antrenament, în relaţionare directă cu specificul atribuţiilor fiecărei structuri aflate în coordonarea D.S.U.; t)participă în cadrul unor comisii de analiză a reclamaţiilor şi sesizărilor care privesc activitatea structurilor din coordonarea D.S.U., la nivel teritorial şi naţional; u)stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii de profil din ţară şi din străinătate; v)colaborează cu personalul de specialitate din structuri similare ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale; w)asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională în domeniul propriu de activitate ori în domenii conexe; x)îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de activitate, prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de conducerea D.S.U. şi a direcţiei, în limitele competenţelor specifice; y)iniţiază sau participă la realizarea unor studii şi analize privind cauzele disfuncţionalităţilor şi deficienţelor constatate în activitatea structurilor şi personalului, evaluate în scopul îmbunătăţirii activităţii acestora; z)asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform prevederilor legale în vigoare.
Articolul 21
(1) Biroul secretariat şi documente clasificate este structura de specialitate care asigură, la nivelul direcţiei, Direcţiei generale pentru protecţie civilă şi Direcţiei generale urgenţe medicale, gestionarea activităţilor de evidenţă şi manipulare a corespondenţei, a documentelor care conţin informaţii clasificate/neclasificate, potrivit legii, precum şi desfăşurarea activităţii de evidenţă şi păstrare a sigiliilor şi ştampilelor în cadrul acestor structuri.
(2) Biroul secretariat şi documente clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii:a)asigură îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor din domeniul managementului resurselor umane; b)asigură evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul şi transmiterea documentelor cu informaţii clasificate/neclasificate; c)răspunde de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire continuă; d)asigură predarea-primirea zilnică a corespondenţei cu informaţii clasificate sau neclasificate, înregistrarea acesteia în registrele de intrare/ieşire şi repartizarea sa pe structuri; e)verifică înscrierea cotei de arhivare a corespondenţei; f)redactează dispoziţia zilnică şi întocmeşte situaţiile de efective/prezenţă la programul de lucru; g)asigură gestionarea, depozitarea şi manipularea arhivei curente, precum şi arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform prevederilor legale în vigoare; h)asigură, la solicitare, transportul corespondenţei/coletelor; i)răspunde de asigurarea rechizitelor şi materialelor necesare desfăşurării activităţilor şi întocmirii lucrărilor; j)sprijină conducerea direcţiei în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial; k)asigură îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul managementului calităţii; l)asigură activitatea de evidenţă, păstrare, distribuire şi confecţionare a sigiliilor şi ştampilelor în structurile M.A.I., potrivit legii.
Articolul 22
(1) Structura de securitate/CSTIC, organizată la nivel de compartiment, este structura de specialitate care desfăşoară, la nivelul direcţiei, Direcţiei generale pentru protecţie civilă şi Direcţiei generale urgenţe medicale, activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - CSTIC.
(2) Structura de securitate/CSTIC este subordonată nemijlocit locţiitorului şefului direcţiei/directorului adjunct şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 31 alin. (1), art. 244 alin. (3) şi art. 248-250 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele atribuţii:a)întocmeşte documentele specifice, conform reglementărilor în vigoare, pentru protecţia şi prevenirea scurgerii de informaţii clasificate şi răspunde de implementarea acestora; b)coordonează activitatea pe linia evidenţei, întocmirii, păstrării, procesării, multiplicării, manipulării, transportului, transmiterii şi distrugerii informaţiilor clasificate, în condiţiile legii; c)gestionează incidentele de securitate în domeniu şi propune măsuri pentru soluţionarea acestora; d)sprijină conducerea direcţiei în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial; e)asigură îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul managementului calităţii; f)asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform prevederilor legale în vigoare; g)solicită şi elaborează documentele specifice pentru acreditarea/reacreditarea sistemelor informatice şi de comunicaţii - S.I.C., existente la nivelul direcţiei sau care urmează a fi achiziţionate, care stochează sau transmit informaţii clasificate, în situaţiile prevăzute de reglementările specifice în vigoare; h)stabileşte cerinţele de securitate şi procedurile de aplicare necesare ce trebuie respectate de furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare a S.I.C.; i)elaborează şi actualizează procedurile de securitate şi monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice S.I.C.; j)asigură actualizarea evidenţei tuturor utilizatorilor autorizaţi ai S.I.C., aplică măsurile adecvate de control al accesului la S.I.C. şi verifică elementele de identificare a acestora; k)evaluează implicaţiile, în planul securităţii, privind modificările software, hardware, firmware şi procedurale, propuse pentru S.I.C., şi verifică dacă modificările de configuraţie afectează securitatea acestuia; l)asigură un control riguros al mediilor de stocare a informaţiilor şi documentaţiei S.I.C., verificând concordanţa între clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor stocate şi marcajul de secretizare al mediilor de stocare; m)asigură cooperarea cu reprezentaţii structurilor de specialitate ale Direcţiei generale de protecţie internă şi solicită asistenţă de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale; n)răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a S.I.C.; o)răspunde şi organizează activitatea de pregătire şi instruire a personalului direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă; p)verifică, periodic sau în timp real, implementarea măsurilor de protecţie în S.I.C., din cadrul direcţiei, pentru a se asigura dacă securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de către Direcţia generală de protecţie internă; q)ţine evidenţa echipamentelor S.I.C., proprietate privată, autorizate să funcţioneze în incinta direcţiei, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare; r)întocmeşte raportul de analiză a riscului de securitate, cerinţele şi procedurile specifice de securitate, pentru funcţionarea, în condiţii de securitate, a sistemelor informatice şi de comunicaţii ce procesează informaţii clasificate, şi răspunde de implementarea acestora în condiţiile legii; s)elaborează cerinţele minime de securitate pentru operaţionalizarea sistemelor de calcul şi comunicaţii ce procesează informaţii clasificate în condiţii legii; t)cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele în mod ierarhic la Direcţia generală de protecţie internă, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor; u)gestionează cartelele magnetice de acces în cadrul direcţiei.
Articolul 23
(1) Subregistrul NATO/UE, organizat la nivel de compartiment, este structura de specialitate care desfăşoară, la nivelul D.S.U., activităţi pentru executarea atribuţiilor în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate NATO, UE.
(2) În domeniul gestionării documentelor NATO/UE, compartimentul are următoarele atribuţii:a)aplică metodologiile specifice în domeniul informaţiilor NATO/UE elaborate de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi M.A.I.; b)ţine evidenţa documentelor clasificate NATO/UE până la nivel NATO SECRET şi TOP SECRET/SECRET şi TOP SECRET UE, inclusiv; c)asigură consultarea documentelor pentru personalul autorizat din cadrul direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă şi, cu acordul Registrului intern al M.A.I. din cadrul Direcţiei generale de protecţie internă, a documentelor clasificate NATO/UE de interes pentru structurile în care nu există componentă a Sistemului naţional de registre; d)execută inventarierea anuală a documentelor internaţionale şi naţionale primite şi elaborate la nivelul subregistrului şi o transmite la Registrul intern al M.A.I.; e)răspunde de organizarea şi funcţionarea arhivei cu informaţii NATO/UE, potrivit reglementărilor; f)verifică şi se asigură ca personalul participant la activităţile desfăşurate la nivelul direcţiei ce presupun acces la documente NATO/UE să îndeplinească condiţiile de acces la astfel de informaţii; g)exercită orice alte atribuţii ce îi revin, potrivit prevederilor legale, în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate NATO/UE; h)asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform prevederilor legale în vigoare.
(3) În domeniul desfăşurării activităţilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE, compartimentul are următoarele atribuţii:a)păstrează evidenţa certificatelor de securitate NATO tip A şi a certificatelor de securitate UE şi gestionează certificatele de securitate NATO tip B şi confirmările privind deţinerea certificatelor de securitate UE eliberate personalului de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat; b)asigură, cu sprijinul Direcţiei generale de protecţie internă, demersurile necesare obţinerii, revalidării sau retragerii acestora, precum şi obţinerii certificatelor de acces la informaţii clasificate UE şi a confirmărilor UE pentru personalul direcţiei, Direcţiei generale pentru protecţie civilă şi Direcţiei generale urgenţe medicale, participant la misiuni internaţionale, exerciţii, conferinţe sau alte activităţi desfăşurate în afara ţării; c)ţine evidenţa personalului care are acces la informaţii clasificate NATO/UE, elaborează şi transmite Direcţiei generale de protecţie internă lista cu funcţiile din cadrul direcţiei, Direcţiei generale urgenţe medicale şi Direcţiei generale pentru protecţie civilă care necesită acces la informaţii clasificate NATO/UE; d)asigură, în colaborare cu Direcţia generală de protecţie internă, realizarea activităţilor de pregătire specifică a personalului cu acces la informaţii clasificate NATO/UE; e)urmăreşte activitatea de analizare periodică a documentelor NATO/UE, în vederea păstrării sau distrugerii acestora; f)elaborează şi supune aprobării normele şi procedurile privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE, potrivit legii; g)consiliază conducerea direcţiei, Direcţiei generale pentru protecţie civilă şi Direcţiei generale urgenţe medicale în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; h)elaborează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE la nivelul subregistrului; i)pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul subregistrului din competenţă şi informează conducerea direcţiei cu privire la vulnerabilităţile constatate.
Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 24Întregul personal al direcţiei răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor. Articolul 25Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului direcţiei se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor. Articolul 26Structurile din compunerea direcţiei îndeplinesc orice alte atribuţii în domeniul propriu de activitate, stabilite potrivit actelor normative şi reglementărilor interne. Articolul 27Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1*) la regulament*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. DIAGRAMA DE RELAŢII a Direcţiei suport decizional ANEXA Nr. 21 ) 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. la regulament ORGANIGRAMA Direcţiei suport decizionalSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 122/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 122 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 122/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu