Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1219 din 12 august 2004

pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 737 din 16 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 5 alin. (2) si ale art. 157 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Organele fiscale teritoriale si Autoritatea Nationala a Vamilor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.844/2003 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 7 ianuarie 2004.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                   NORME
privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    Art. 1
    (1) Potrivit art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care au obtinut certificatele de exonerare pentru:
    a) importul de masini industriale, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari, destinate realizarii de investitii, precum si importul de masini agricole si mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive;
    b) importul de materii prime si materiale consumabile care nu se produc sau sunt deficitare in tara, prevazute in anexa nr. 1, si sunt destinate utilizarii in cadrul activitatii economice a persoanei care realizeaza importul.
    (2) In sensul prezentelor norme, activitatea productiva cuprinde atat activitatile producatoare de bunuri, cat si cele prestatoare de servicii.
    (3) In conformitate cu prevederile art. 157 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, pot solicita eliberarea certificatului de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care nu au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata.
    Art. 2
    (1) Certificatul de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se elibereaza la solicitarea importatorului de catre organul fiscal teritorial in a carui raza importatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
    (2) Organele fiscale teritoriale abilitate in baza prezentelor norme sa elibereze certificate de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata sunt: directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si administratiile finantelor publice ale sectoarelor din municipiul Bucuresti.
    (3) In cazul materiilor prime si materialelor consumabile care nu se produc sau sunt deficitare in tara, prevazute in anexa nr. 1, certificatele de exonerare pot fi solicitate de importatori daca bunurile respective sunt destinate utilizarii in cadrul activitatii lor economice. Activitatile economice cuprind activitati cum sunt cele de productie, de prestari servicii, de comercializare, de investitii. In situatia in care importatorii actioneaza in calitate de comisionari sau comercializeaza in baza unor contracte de vanzare-cumparare bunurile importate, vor factura cu taxa pe valoarea adaugata livrarile efectuate in tara.
    (4) In cazul masinilor industriale, utilajelor tehnologice, instalatiilor, echipamentelor, aparatelor de masura si control, automatizarilor, certificatele de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pot fi solicitate de importatorii care realizeaza investitii proprii.
    (5) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care importa bunuri de natura celor prevazute la art. 1 alin. (1) si beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 142 lit. i) din Legea nr. 571/2003 numai pentru o parte din contravaloarea bunurilor importate, pot solicita certificate de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru partea din import care nu este scutita de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute prin prezentele norme.
    (6) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care au utilizat bunuri de natura celor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) in cadrul unor contracte de leasing financiar incheiate cu persoane impozabile stabilite in strainatate, si opteaza pentru cumpararea bunurilor respective, pot solicita certificate de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru valoarea reziduala, in conditiile prevazute prin prezentele norme.
    Art. 3
    (1) In vederea obtinerii certificatului de exonerare de la plata taxei pe valoarea adaugata in vama importatorii depun la organul fiscal teritorial urmatoarele documente:
    a) o cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 2;
    b) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    c) fundamentarea necesarului de materii prime si materiale consumabile care nu se produc in tara sau sunt deficitare pe baza planului de productie si a normei de consum specific in cazul producatorilor sau a contractelor interne in cazul comerciantilor sau comisionarilor;
    d) copie de pe contractele externe si/sau comenzile confirmate si/sau facturile externe, insotite de traducerea autorizata sau confirmata pe propria raspundere de catre persoanele care angajeaza legal unitatea importatoare, dupa caz;
    e) certificat de atestare fiscala, in original, din care sa rezulte obligatiile bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare din care cele esalonate si/sau reesalonate la plata;
    f) in cazul celor care importa masini industriale, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari, se prezinta copie de pe documentele din care rezulta aprobarea investitiei.
    (2) La nivelul organelor fiscale teritoriale prevazute la art. 2 alin. (2) se constituie comisii in vederea analizei documentatiei depuse si a eliberarii certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata. Din comisie fac parte conducatorul unitatii emitente a certificatului de exonerare si alti 4 membri numiti prin decizie a acestuia.
    (3) Comisia constituita in vederea eliberarii certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata analizeaza documentatia depusa si in situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege si de prezentele norme, aproba cererile. Organul fiscal elibereaza importatorilor certificatul de exonerare, model anexa nr. 3, care este semnat de conducatorul unitatii emitente. Comisia poate solicita importatorului informatii suplimentare, daca considera necesar, in vederea solutionarii cererii de eliberare a certificatului de exonerare.
    (4) Valoarea importurilor inscrisa in certificatele de exonerare nu cuprinde taxele vamale si comisionul vamal, care sunt stabilite de autoritatea vamala, precum si alte elemente care se cuprind in baza de impozitare a unui import de bunuri, astfel cum se prevede la art. 139 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si care nu sunt cunoscute decat in momentul importului. Organele vamale acorda exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata nu numai pentru valoarea inscrisa in certificatele de exonerare, care este estimativa, ci pentru intreaga baza de impozitare pentru importul de bunuri determinata conform art. 139 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    (5) Un importator poate obtine in cursul unui an fiscal unul sau mai multe certificate de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, in functie de necesitati. Importatorului i se va elibera un certificat de exonerare pentru toate importurile care se vor realiza in baza contractelor/comenzilor confirmate/facturilor externe cuprinse in cererea depusa. In situatia in care ulterior obtinerii unui certificat de exonerare se modifica pretul sau cantitatile contractate initial, importatorii pot solicita suplimentarea certificatelor de exonerare obtinute pe baza actelor aditionale incheiate. Daca ulterior eliberarii unui certificat de exonerare importatorul doreste sa beneficieze de exonerare de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru alte contracte, comenzi sau facturi, poate solicita un alt certificat de exonerare. Certificatele de exonerare sunt valabile pana la finele anului calendaristic in care au fost eliberate, cu exceptia situatiilor temeinic justificate in care organul fiscal teritorial considera necesar ca acestea sa fie acordate pentru o perioada mai scurta de timp. Pe certificatele de exonerare se inscrie perioada pentru care au fost acordate. Daca perioada de livrare prevazuta in contracte/comenzi/facturi depaseste anul calendaristic in care a fost eliberat certificatul, pentru anul urmator este necesar sa se solicite un nou certificat de exonerare.
    Art. 4
    Pe baza certificatelor prezentate de importatori, organele vamale au obligatia sa acorde liberul de vama pentru bunurile importate, in conformitate cu prevederile art. 157 alin. (4) din Legea nr. 571/2003. Exonerarea de la plata taxei pe valoarea adaugata in vama, se acorda pentru valoarea taxei pe valoarea adaugata calculata la baza de impozitare aferenta bunurilor importate determinata potrivit art. 139 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Taxa pe valoarea adaugata se inscrie in declaratia vamala de import, fara a fi platita la organul vamal.
    Art. 5
    (1) La data efectuarii fiecarui import organele vamale vor inscrie pe versoul originalului certificatului de exonerare urmatoarele:
    a) numarul declaratiei vamale de import, contractele, comenzile confirmate, facturile externe, valoarea importului in valuta, furnizorii externi, in cazul importurilor de masini industriale, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari, masini agricole si mijloace de transport;
    b) numarul declaratiei vamale de import, denumirea materiilor prime si/sau materialelor consumabile, pozitiile tarifare, contractele, comenzile confirmate, facturile externe, valoarea importului in valuta, furnizorii externi, in cazul importurilor de materii prime si materiale consumabile, care nu se produc sau sunt deficitare in tara.
    (2) La declaratia vamala de import se anexeaza o copie de pe certificatul de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, obtinut de importator, verificata si vizata de organul vamal pe baza certificatului original prezentat de importator.
    Art. 6
    In cazul importatorilor care au obtinut certificate de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se vor aplica prevederile de la pct. 64 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.
    Art. 7
    Organele fiscale teritoriale vor lua masuri de evidenta nominala a aprobarilor date si de verificare a reflectarii corespunzatoare in deconturile de taxa pe valoarea adaugata a operatiunilor de import efectuate in conditiile prezentelor norme.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezentele norme.
---------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la norme

    Lista cuprinzand materiile prime si materialele consumabile care nu se produc sau sunt deficitare in tara, pentru care nu se face plata efectiva a taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, conform art. 157 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            Denumirea categoriei de produse             |     Pozitia    |
|crt.|                                                        |     tarifara   |
|____|________________________________________________________|________________|
|  1 | Intestine, vezici si stomacuri de animale, intregi sau |     0504.00.00 |
|    | bucati (altele decat cele de peste), proaspete,        |                |
|    | refrigerate sau congelate, sarate, in saramura, uscate |                |
|    | sau afumate                                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|  2 | - Sperma de bovine                                     |     0511.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|  3 | - Destinati insamantarii                               |     0701.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|  4 | --- Altele (Ciuin)                                     | ex. 0714.90.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|  5 | Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau  |     0904       |
|    | din genul Pigmenta, uscat sau macinat sau pulverizat   |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|  6 | Vanilie                                                |     0905.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|  7 | Scortisoara si flori de scortisoara                    |     0906       |
|____|________________________________________________________|________________|
|  8 | Cuisoare (fructe intregi, cuisoare si codite)          |     0907.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|  9 | Nucsoara, mirodenie din coaja uscata a nucsoarei si    |     0908       |
|    | cardamom                                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 10 | Seminte de anason, de badian, de marar, de coriandru,  |     0909       |
|    | de chimen sau de chimion; bace de ienupar              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 11 | Ghimbir, sofran, curcuma, cimbru, frunze de dafin,     |     0910       |
|    | curry si alte mirodenii                                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 12 | --- Grau comun si meslin, destinate insamantarii       |     1001.90.91 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 13 | -- Destinat insamantarii                               |     1006.10.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 14 | Malt, chiar prajit                                     |     1107       |
|____|________________________________________________________|________________|
| 15 | --- Amidon de porumb (amidon de porumb farmaceutic)    | ex. 1108.12.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 16 | Gluten de grau, chiar uscat                            |     1109.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 17 | - Destinate insamantarii                               |     1201.00.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 18 | - Destinate insamantarii                               |     1204.00.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 19 | -- Destinate insamantarii                              |     1205.10.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 20 | ---- Seminte de canepa                                 |     1207.99.91 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 21 | -- De lucerna                                          |     1209.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 22 | -- De trifoi (Trifolium spp)                           |     1209.22    |
|____|________________________________________________________|________________|
| 23 | --- Altele (emulgator carragenan)                      | ex. 1301.90.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 24 | ---- Extracte vegetale amestecate intre ele, destinate | ex. 1302.19.30 |
|    | fabricarii bauturilor sau preparatelor alimentare (aloe|                |
|    | vera gel concentrat)                                   |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 25 | ----- Medicinale (GINKGO Biloba)                       | ex. 1302.19.91 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 26 | ----- Altele (seve si extracte vegetale)               | ex. 1302.19.98 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 27 | -- Agar-Agar                                           |     1302.31.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 28 | --- Altele (Extract fruct de palmier 2-033055;         | ex. 1302.39.00 |
|    | Viscarin PS 223)                                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 29 | -- Cu un continut de vitamina A de maximum 2500 unitati|     1504.10.10 |
|    | internationale per gram                                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 30 | -- Altele (Lanolina anhidra)                           | ex. 1505.00.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 31 | -- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul|     1507.10.10 |
|    | decat cel destinat fabricarii produselor pentru        |                |
|    | alimentatia umana                                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 32 | -- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale,     |     1507.90.10 |
|    | altele decat cele destinate fabricarii produselor      |                |
|    | pentru alimentatia umana                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 33 | -- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul|     1511.10.10 |
|    | decat cel destinat fabricarii produselor pentru        |                |
|    | alimentatia umana                                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 34 | --- Altele (ulei de palmier)                           | ex. 1511.10.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 35 | ---- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale,   |     1511.90.91 |
|    | altele decat cele destinate fabricarii produselor      |                |
|    | pentru alimentatia umana                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 36 | Ulei de cocos (ulei de copra), de samburi de palmier   |     1513       |
|    | sau de babassu si fractiunile lor, chiar rafinate, dar |                |
|    | nemodificate chimic                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 37 | --- Uleiuri de jojoba, de oiticica; ceara de myrica,   | ex. 1515.90.15 |
|    | ceara de Japonia; fractiunile lor (ulei de jojoba)     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 38 | ---- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale,   |     1515.90.60 |
|    | altele decat cele destinate fabricarii produselor      |                |
|    | pentru alimentatia umana                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 39 | ------ Solide, astfel prezentate; fluide (ulei de boia)| ex. 1515.90.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 40 | -- Uleiuri de ricin hidrogenate, numite "ceara opal"   |     1516.20.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 41 | ---- Altele (ceara alba de albine)                     | ex. 1521.90.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 42 | ---- Altele (zahar din sfecla)                         | ex. 1701.12.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 43 | ---- Altele (zahar sferonizat)                         | ex. 1701.99.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 44 | Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza si   |     1702       |
|    | fructoza (levuloza), chimic pure, in stare solida;     |                |
|    | siropuri de zahar la care nu s-au adaugat aromatizanti |                |
|    | sau coloranti; inlocuitori de miere, chiar amestecati  |                |
|    | cu miere naturala; zaharuri si melase caramelizate     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 45 | -- Altele (din sfecla de zahar, destinate fabricarii   | ex. 1703.90.00 |
|    | drojdiei de panificatie)                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 46 | Cacao boabe si sparturi de boabe de cacao, crude sau   |     1801.00.00 |
|    | prajite                                                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 47 | Coji, pelicule (pielite) si alte resturi, de cacao     |     1802.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 48 | Pasta de cacao, chiar degresata                        |     1803       |
|____|________________________________________________________|________________|
| 49 | Unt, grasime si ulei, de cacao                         |     1804.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 50 | Pudra de cacao, fara adaos de zahar sau alti           |     1805.00.00 |
|    | indulcitori                                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 51 | ---- Altele                                            |     2009.11.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 52 | ---- Altele                                            |     2009.29.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 53 | ------ Suc de cirese sau de visine                     |     2009.80.96 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 54 | ------- Amestecuri de sucuri de fructe tropicale       |     2009.90.97 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 55 | - Concentrate de proteine si substante proteice        |     2106.10    |
|    | texturate                                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 56 | - Faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete,      |     2301.20.00 |
|    | din peste sau crustacee, din moluste sau din alte      |                |
|    | nevertebrate acvatice                                  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 57 | Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau     |     2304.00.00 |
|    | aglomerate sub forma de pelete, rezultate din extractia|                |
|    | uleiului de soia                                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 58 | ----- Care nu contin amidon sau fecule, glucoza sau    | ex. 2309.90.70 |
|    | sirop de glucoza, maltodextrine sau sirop de           |                |
|    | maltodextrine si care contin produse lactate           |                |
|    | (lapte furajer)                                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 59 | -- Altele, inclusiv preamestecuri (premixuri)          |de la 2309.90.31|
|    |                                                        |   la 2309.90.70|
|____|________________________________________________________|________________|
| 60 | - Sulf brut si sulf nerafinat                          |     2503.00.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 61 | Caolin si alte argile caolinice, chiar calcinate       |     2507.00    |
|____|________________________________________________________|________________|
| 62 | - Argile refractare                                    |     2508.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 63 | - Alte argile                                          |     2508.40.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 64 | Fosfati de calciu naturali, fosfati aluminocalcici     |     2510       |
|    | naturali si creta fosfatica                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 65 | - Sulfat de bariu natural (baritina)                   |     2511.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 66 | Faina silicioasa fosila (de exemplu kieselgur, tripolit|     2512.00.00 |
|    | si diatomit) si alte pamanturi silicioase similare,    |                |
|    | chiar calcinate, cu o densitate aparenta de maximum 1  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 67 | - Carbonat de magneziu natural (magnezita)             |     2519.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 68 | --- Oxid de magneziu, altul decat carbonatul natural   | ex. 2519.90.10 |
|    | de magneziu (magnezita) calcinat (magnezita            |                |
|    | electrotopita)                                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 69 | -- Magnezie calcinata total (sinterizata)              |     2519.90.30 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 70 | -- Altele                                              |     2519.90.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 71 | - Sub forma de fibre, fulgi sau pulbere                |     2524.00.30 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 72 | - Altele                                               |     2524.00.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 73 | - Pudra de mica                                        |     2525.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 74 | -- Macinate sau pulverizate (talc)                     | ex. 2526.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 75 | - Feldspat                                             |     2529.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 76 | -- Cu maximum 97% din greutate fluorura de calciu      |     2529.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 77 | Minereuri de fier si concentratele lor, inclusiv       |     2601       |
|    | piritele de fier prajite (cenusa de pirite)            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 78 | Minereuri de mangan si concentratele lor, inclusiv     |     2602.00.00 |
|    | minereuri de mangan feruginoase si concentratele lor   |                |
|    | cu un continut minim de mangan de 20% din greutatea    |                |
|    | produsului uscat                                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 79 | Minereuri de cupru si concentratele lor                |     2603.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 80 | Minereuri de aluminiu si concentratele lor             |     2606.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 81 | - Minereuri de plumb si concentratele lor (concentrate | ex. 2607.00.00 |
|    | colective de plumb si zinc)                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 82 | Minereuri de zinc si concentratele lor                 |     2608.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 83 | Minereuri de crom si concentratele lor                 |     2610.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 84 | Minereuri de titan si concentratele lor                |     2614.00    |
|____|________________________________________________________|________________|
| 85 | - Minereuri de zirconiu si concentratele lor           |     2615.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 86 | - Altele                                               |     2616.90.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 87 | Huila; brichete si combustibili solizi in forme        |     2701       |
|    | similare obtinuti din huila                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 88 | -- Altele                                              |     2704.00.19 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 89 | - Altele                                               |     2704.00.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 90 | - Smoala                                               |     2708.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 91 | Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase  |     2709.00    |
|____|________________________________________________________|________________|
| 92 | ----- White spirit                                     |     2710.11.21 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 93 | ------ Cu un continut de sulf peste 1% in greutate,    |     2710.19.63 |
|    | dar de maximum 2%                                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 94 | ------ Cu un continut de sulf peste 2% in greutate,    |     2710.19.65 |
|    | dar de maximum 2,8%                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 95 | ------- Uleiuri albe, parafine lichide (parafina       | ex. 2710.19.85 |
|    | lichida)                                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 96 | ------ Uleiuri pentru prelucrarea metalelor, uleiuri de|     2710.19.91 |
|    | scoatere din forme, uleiuri anticorozive               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 97 | -- Gaz natural                                         |     2711.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 98 | --- Etilena, propilena, butilena si butadiena          | ex. 2711.14.00 |
|    | (fractie C-4)                                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 99 | --- Altele (fractie C-4)                               | ex. 2711.19.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|100 | -- Gaz natural                                         |     2711.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|101 | --- Altele (vaselina farmaceutica)                     | ex. 2712.10.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|102 | ----- Altele (parafina solida)                         | ex. 2712.90.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
|103 | -- Necalcinat                                          |     2713.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|104 | - Bitum de petrol                                      |     2713.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|105 | -- Altele                                              |     2804.69.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|106 | Acid sulfuric; oleum                                   |     2807.00    |
|____|________________________________________________________|________________|
|107 | - Acid azotic (azotic); acizi sulfonitrici (acid       | ex. 2808.00.00 |
|    | azotic 98,5%)                                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|108 | Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi            |     2809       |
|    | polifosforici, cu compozitie chimica definita sau nu   |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|109 | --- Altele                                             |     2811.19.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|110 | --- Dioxid de siliciu (zeodent 105; 113 G; 165)        | ex. 2811.22.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|111 | --- Trioxid de sulf (anhidrida sulfurica); trioxid de  |     2811.29.10 |
|    | arsen (anhidrida arsenica)                             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|112 | -- Solid                                               |     2815.20.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|113 | -- In solutie apoasa (lesie de potasa caustica)        |     2815.20.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|114 | -- Hidroxid si peroxid de magneziu (hidroxid de        | ex. 2816.10.00 |
|    | magneziu)                                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|115 | Oxid de zinc; peroxid de zinc                          |     2817.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|116 | -- Alb, roz sau rubiniu, cu un continut de oxid de     |     2818.10.10 |
|    | aluminiu peste 97,5% in greutate                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|117 | -- Altele                                              |     2818.10.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|118 | - Oxid de aluminiu, altul decat corindonul artificial  |     2818.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|119 | -- Hidroxid de aluminiu (hidroxid de gel uscat)        | ex. 2818.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|120 | - Trioxid de crom                                      |     2819.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|121 | -- Dioxid de crom                                      |     2819.90.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|122 | - Oxizi si hidroxizi de fier                           |     2821.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|123 | Oxizi si hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt          |     2822.00.00 |
|    | comerciali                                             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|124 | Oxizi de titan                                         |     2823.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|125 | -- Oxizi si hidroxizi de vanadiu (pentaoxid de vanadiu)| ex. 2825.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|126 | -- Oxizi de staniu                                     |     2825.90.30 |
|____|________________________________________________________|________________|
|127 | -- De amoniu sau de sodiu                              |     2826.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|128 | -- De aluminiu                                         |     2826.12.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|129 | --- Altele (fluoruri de calciu)                        | ex. 2826.19.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|130 | - Hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic)       |     2826.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|131 | --- Altele (monoflorfosfat de sodiu)                   | ex. 2826.90.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|132 | - Clorura de amoniu                                    |     2827.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|133 | -- De aluminiu                                         |     2827.32.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|134 | --- Altele                                             |     2827.39.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|135 | - De sodiu                                             |     2831.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|136 | -- Sulfat de disodiu                                   |     2833.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|137 | -- De magneziu                                         |     2833.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|138 | -- De cupru                                            |     2833.25.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|139 | -- De zinc                                             |     2833.26.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|140 | --- De fier                                            |     2833.29.50 |
|____|________________________________________________________|________________|
|141 | Nitriti (azotiti); nitrati (azotati)                   |     2834       |
|____|________________________________________________________|________________|
|142 | - Fosfinati (hipofosfiti) si fosfonati (fosfiti)       |     2835.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|143 | -- De trisodiu                                         |     2835.23.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|144 | ---- Cu un continut de fluor sub 0,005% din greutatea  | ex. 2835.25.10 |
|    | produsului anhidru, in stare uscata (difosfat de       |                |
|    | calciu)                                                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|145 | --- Cu un continut de fluor sub 0,005% din greutatea   |     2835.26.10 |
|    | produsului anhidru, in stare uscata                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|146 | ---- Altele (Tetrasodium phosphat)                     | ex. 2835.29.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|147 | -- Trifosfat de sodiu (tripolifosfat de sodiu)         |     2835.31.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|148 | -- Altele (fosfati alimentari)                         | ex. 2835.39.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|149 | - Carbonat disodic                                     |     2836.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|150 | - Carbonati de potasiu                                 |     2836.40.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|151 | - Carbonat de calciu                                   |     2836.50.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|152 | ----- De magneziu, de cupru (carbonati de magneziu)    | ex. 2836.99.11 |
|____|________________________________________________________|________________|
|153 | ---- Percarbonati (de sodiu)                           | ex. 2836.99.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|154 | -- Cianuri complexe (ferocianura de potasiu)           | ex. 2837.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|155 | --- Altele (silicat de Na)                             | ex. 2839.19.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|156 | - De potasiu                                           |     2839.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|157 | - Perborati                                            |     2840.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|158 | - Aluminati                                            |     2841.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|159 | - Dicromat de sodiu                                    |     2841.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|160 | - Alti cromati si dicromati; percromati                |     2841.50.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|161 | -- Zincati, vanadati                                   |     2841.90.30 |
|____|________________________________________________________|________________|
|162 | - Silicati dubli sau complecsi, inclusiv               |     2842.10.00 |
|    | aluminosilicati cu compozitie chimica definita sau nu  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|163 | -- Saruri simple, duble sau complexe ale acizilor      |     2842.90.10 |
|    | seleniului sau telurului                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|164 | -- o-xilen                                             |     2902.41.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|165 | - Stiren                                               |     2902.50.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|166 | -- Clorura de vinil (cloretilena)                      |     2903.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|167 | -- Fluoruri si ioduri                                  |     2903.30.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|168 | - Derivati continand numai grupe sulfonice, sarurile   |     2904.10.00 |
|    | lor si esterii lor etilici                             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|169 | --- Dodecan-1-ol (alcool lauric), hexadecan-1-ol       | ex. 2905.17.00 |
|    | (alcool cetilic) si octadecan-1-ol (alcool stearic)    |                |
|    | (Lanette 16 - alcool cetilic - (hexadecan)             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|170 | --- Altele (Eutanol G)                                 | ex. 2905.19.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|171 | -- Pentaeritritol                                      |     2905.42.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|172 | -- Manitol                                             |     2905.43.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|173 | ----- Altele (Sorbitol 70%)                            | ex. 2905.44.19 |
|____|________________________________________________________|________________|
|174 | -- Glicerina                                           |     2905.45.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|175 | --- Trioli; tetraoli                                   |     2905.49.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|176 | -- Mentol                                              |     2906.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|177 | --- Altele (Colesterol)                                | ex. 2906.19.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|178 | -- Alcool benzilic                                     |     2906.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|179 | --- 1-Naftol                                           |     2907.15.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|180 | --- Altele (monofenoli)                                | ex. 2907.19.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|181 | ---- Rezorcinol si sarurile lui (rezorcinol)           | ex. 2907.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|182 | -- Hidrochinona si sarurile ei                         |     2907.22.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|183 | - Oxiran (oxid de etilena)                             |     2910.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|184 | - Paraformaldehida                                     |     2912.60.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|185 | -- Butanona (metiletilcetona)                          |     2914.12.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|186 | -- 4-Metilpentan-2-ona (metilizobutilcetona)           |     2914.13.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|187 | -- Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau         | ex. 2914.70.00 |
|    | nitrozati (Benzofenon MS 40)                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|188 | -- Acid acetic                                         |     2915.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|189 | -- Acetat de etil                                      |     2915.31.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|190 | -- Acetat de vinil                                     |     2915.32.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|191 | -- Acetat de 2-etoxietil                               |     2915.35.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|192 | --- Acetat de metil, acetat de pentil (amil acetat),   |     2915.39.30 |
|    | acetat de izopentil (izoamil acetat), acetati de       |                |
|    | glicerina                                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|193 | -- Acid stearic                                        |     2915.70.25 |
|____|________________________________________________________|________________|
|194 | --- Sarurile acidului stearic (stearat de Mg)          | ex. 2915.70.30 |
|____|________________________________________________________|________________|
|195 | -- Acid acrilic si sarurile lui                        |     2916.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|196 | --- Acrilat de etil                                    |     2916.12.20 |
|____|________________________________________________________|________________|
|197 | -- Acid metacrilic si sarurile lui                     |     2916.13.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|198 | --- Metacrilat de metil                                |     2916.14.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|199 | -- Acid benzoic, sarurile si esterii lui               |     2916.31.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|200 | ---- Acid adipic si sarurile lui (acid adipic)         | ex. 2917.12.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|201 | --- Esterii acidului adipic                            |     2917.12.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|202 | -- Ortoftalati de dinonil sau de didecil               |     2917.33.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|203 | -- Tereftalat de dimetil                               |     2917.37.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|204 | -- Acid lactic, sarurile si esterii lui                |     2918.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|205 | -- Acid tartric                                        |     2918.12.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|206 | -- Acid citric                                         |     2918.14.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|207 | -- Sarurile si esterii acidului citric                 |     2918.15.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|208 | --- Acid gluconic, sarurile si esterii lui             | ex. 2918.16.00 |
|    | (Gluconolactat de Ca)                                  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|209 | ---- Altele (Igranox 245)                              | ex. 2918.29.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|210 | -- Acizi carboxilici cu functie aldehida sau cetona,   | ex. 2918.30.00 |
|    | dar fara alte functii oxigenate, anhidridele,          |                |
|    | halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor |                |
|    | (fenofibrat)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|211 | -- Dicamba (ISO)                                       |     2918.90.20 |
|____|________________________________________________________|________________|
|212 | --- Altele (hostanex)                                  | ex. 2918.90.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|213 | - Fosfati de tributil, fosfat de trifenil, fosfati de  |     2919.00.10 |
|    | tritolil, fosfati de trixilil si fosfat de tris        |                |
|    | (2-cloretil)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|214 | --- Esteri sulfurici si esteri carbonici; sarurile     | ex. 2920.90.10 |
|    | lor si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau|                |
|    | nitrozati (esteri sulfurici si carbonici, nitrati)     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|215 | ---- Mono-, di-, sau trimetilamina (monometilamina)    | ex. 2921.11.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|216 | -- Ciclohex-1,3-ilendiamina (1,3-diaminociclohexan)    |     2921.30.91 |
|____|________________________________________________________|________________|
|217 | ---- Altele (bromhexin)                                | ex. 2921.51.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|218 | --- Dietanolamina si sarurile ei (dietanolamina)       | ex. 2922.12.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|219 | ---- Altele (etambutanol; mexiletin)                   | ex. 2922.19.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|220 | -- Lizina si esterii ei; sarurile lor                  |     2922.41.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|221 | -- Acid glutamic si sarurile lui                       |     2922.42.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|222 | ---- Altele (acid fenilantranilic, aspartat de Mg,     | ex. 2922.49.95 |
|    | aspartat de Na, diclofenac de Na)                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|223 | -- Amino-alcooli-fenoli; amino-acizi-fenoli si alti    | ex. 2922.50.00 |
|    | amino-compusi cu functii oxigenate (metoprolol tartrat)|                |
|____|________________________________________________________|________________|
|224 | - Colina si sarurile acesteia                          |     2923.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|225 | --- Paracetamol (DCI)                                  |     2924.29.30 |
|____|________________________________________________________|________________|
|226 | ---- Altele (neostogmina bromida; atenolol)            | ex. 2924.29.95 |
|____|________________________________________________________|________________|
|227 | -- Zaharina si sarurile ei                             |     2925.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|228 | --- Altele (acetonitril)                               | ex. 2926.90.95 |
|____|________________________________________________________|________________|
|229 | -- Altele (hidrat de hidrazina)                        | ex. 2928.00.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|230 | -- Diizocianati de metilfenilen (diizocianati de       |     2929.10.10 |
|    | toluen)                                                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|231 | --- Metionina (DCI) (pentru uz furajer)                | ex. 2930.40.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|232 | --- Cisteina si cistina (cistina pentru uz furajer)    | ex. 2930.90.13 |
|____|________________________________________________________|________________|
|233 | --- Derivati de cisteina si de cistina (acetilcisteina)| ex. 2930.90.16 |
|____|________________________________________________________|________________|
|234 | --- Altele (TDDM)                                      | ex. 2930.90.70 |
|____|________________________________________________________|________________|
|235 | ---- Altele (lactone; lovastatin)                      | ex. 2932.29.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|236 | ---- Altele (amiodarona, isosorbid dinitrat pelete)    | ex. 2932.99.85 |
|____|________________________________________________________|________________|
|237 | ---- Altele (analgin, metamizol sodiu)                 | ex. 2933.11.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|238 | --- Fenilbutazona (DCI)                                |     2933.19.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|239 | ---- Altele (metronidazol, clotrimazol)                | ex. 2933.29.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|240 | --- Piridina si sarurile ei (sare de piridina)         | ex. 2933.31.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|241 | --- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), benzitramina  | ex. 2933.33.00 |
|    | (DCI), bromazepam (DCI), cetobemidona (DCI),           |                |
|    | difenoxina (DCI), difenoxilat (DCI), dipipanona (DCI), |                |
|    | fentanil (DCI), metilfenidat (DCI), pentazocina (DCI), |                |
|    | petidina (DCI), petidina (DCI) intermediar A,          |                |
|    | fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI),          |                |
|    | pipradrol (DCI), piritramida (DCI), propiram (DCI) si  |                |
|    | trimeperidina (DCI); sarurile lor (bromazepam)         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|242 | ---- Altele (cloropiramina HCL, bisacodil, felodipina, | ex. 2933.39.99 |
|    | loperamid, clorfeniramin maleat)                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|243 | ---- Altele (2-hidroxicliinolena)                      | ex. 2933.49.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|244 | --- Fenobarbital (DCI) si sarurile lui                 |     2933.53.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|245 | ---- Altele (dipiridamol, hidroxizin HCL, clorhidrat de| ex. 2933.59.95 |
|    | ciprofloxacina, trimetazidin, aciclovir)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|246 | ---- Altele (Compusi heterociclici tip ACL)            | ex. 2933.69.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|247 | --- Alte lactame (2-pirolidona)                        | ex. 2933.79.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|248 | ---- Altele (diazepam, alprozalam, nitrazepam)         | ex. 2933.91.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|249 | ---- Monoazepine (carbamazepina)                       | ex. 2933.99.30 |
|____|________________________________________________________|________________|
|250 | ---- Altele (acid nalidixic, pirazinamida, indometacin,| ex. 2933.99.90 |
|    | captopril, triptofan pentru uz furajer, enalapril      |                |
|    | maleat, captopril, zolpidem tartrat, gliclazid,        |                |
|    | albendazol, clorzoxazona)                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|251 | -- Compusi a caror structura contine un ciclu tiazol   | ex. 2934.10.00 |
|    | (hidrogenat sau nu) (meloxicam)                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|252 | -- Altele (cloramina B, sulfametoxazol, sulfonilamida, | ex. 2935.00.90 |
|    | tolbutamid, paratoluen sulfonamida, furosemid)         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|253 | --- Vitamina A si derivatii ei (pentru uz furajer)     | ex. 2936.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|254 | --- Vitamina B1 si derivatii ei (pentru uz furajer)    | ex. 2936.22.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|255 | --- Vitamina B2 si derivatii ei (pentru uz furajer)    | ex. 2936.23.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|256 | --- Acidul D- sau DL- pantotenic (Vitamina B3 sau B5)  |     2936.24.00 |
|    | si derivatii lor                                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|257 | --- Vitamina B6 si derivatii ei (pentru uz furajer)    | ex. 2936.25.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|258 | --- Vitamina B12 si derivatii ei (pentru uz furajer)   | ex. 2936.26.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|259 | --- Vitamina C si derivatii ei (pentru uz furajer)     | ex. 2936.27.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|260 | --- Vitamina E si derivatii ei (pentru uz furajer)     | ex. 2936.28.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|261 | ---- Vitamina B9 si derivatii ei (pentru uz furajer)   | ex. 2936.29.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|262 | ---- Vitamina H si derivatii ei (pentru uz furajer)    | ex. 2936.29.30 |
|____|________________________________________________________|________________|
|263 | -- Amestecuri de vitamine, chiar in solutie            |     2936.90.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|264 | - Hormoni, prostaglandine, tromboxani si leucotiene,   | ex. 2937       |
|    | naturali sau reprodusi prin sinteza; derivatii si      |                |
|    | analogii structurali ai lor, inclusiv polipeptidele cu |                |
|    | catena modificata, utilizati in principal ca hormoni   |                |
|    | (pentru uz veterinar)                                  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|265 | --- Concentrat din tulpini de mac; buprenorfina (DCI), | ex. 2939.11.00 |
|    | codeina, dihidrocodeina (DCI), etilmorfina,            |                |
|    | etorfina (DCI), heroina, hidrocodona (DCI),            |                |
|    | hidromorfona (DCI), morfina, nicomorfina (DCI),        |                |
|    | oxicodona (DCI), oximorfona (DCI), folcodina (DCI),    |                |
|    | tebacona (DCI) si tebaina; sarurile acestor produse    |                |
|    | (codeina fosfat)                                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|266 | -- Cafeina si sarurile ei (cafeina)                    | ex. 2939.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|267 | --- Altele (bromura de scopolamina)                    | ex. 2939.69.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|268 | --- Altele (papaverina)                                | ex. 2939.99.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|269 | - Antibiotice (pentru uz veterinar)                    | ex. 2941       |
|____|________________________________________________________|________________|
|270 | -- Antiseruri                                          |     3002.10.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|271 | -- Culturi de micro-organisme                          |     3002.90.50 |
|____|________________________________________________________|________________|
|272 | --- Altele (Blistere Norflox 400, Cefalosporine,       | ex. 3004.20.90 |
|    | Enalapril)                                             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|273 | ---- Altele (Indapamid tablete; Omeprazol tablete)     | ex. 3004.90.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
|274 | - Superfosfati                                         |     3103.10    |
|____|________________________________________________________|________________|
|275 | - Clorura de potasiu                                   |     3104.20    |
|____|________________________________________________________|________________|
|276 | - Sulfat de potasiu                                    |     3104.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|277 | --- Altele (tanin)                                     | ex. 3201.90.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|278 | Substante colorante de origine vegetala sau animala    |     3203.00    |
|    | (inclusiv extracte colorante, cu exceptia negrului de  |                |
|    | origine animala), chiar cu compozitie chimica definita;|                |
|    | preparate prevazute in Nota 3 a Capitolului 32, pe baza|                |
|    | de substante colorante de origine vegetala sau animala |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|279 | -- Coloranti dispersati si preparate bazate pe astfel  |     3204.11.00 |
|    | de coloranti                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|280 | -- Coloranti acizi chiar metalizati si preparate       |     3204.12.00 |
|    | bazate pe astfel de coloranti; coloranti cu mordanti si|                |
|    | preparate bazate pe astfel de coloranti                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|281 | -- Coloranti bazici si preparate bazate pe astfel de   |     3204.13.00 |
|    | coloranti                                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|282 | -- Coloranti directi si preparate bazate pe astfel de  |     3204.14.00 |
|    | coloranti                                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|283 | -- Coloranti de cada (inclusiv cei utilizabili in      |     3204.15.00 |
|    | aceasta stare, ca pigmenti) si preparate bazate pe     |                |
|    | astfel de coloranti                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|284 | -- Coloranti reactivi si preparate bazate pe astfel de |     3204.16.00 |
|    | coloranti                                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|285 | -- Coloranti - pigment si preparate bazate pe astfel   |     3204.17.00 |
|    | de coloranti                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|286 | -- Altele, inclusiv amestecurile de 2 sau mai multe    |     3204.19.00 |
|    | substante colorante de la subpozitiile 3204.11 pana la |                |
|    | 3204.19                                                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|287 | Lacuri colorante; preparate prezentate in Nota 3 a     |     3205.00.00 |
|    | acestui Capitol, altele decat cele de la pozitiile     |                |
|    | 32.03, 32.04 sau 32.05; produse anorganice de tipul    |                |
|    | celor utilizate ca luminofori, chiar cu compozitie     |                |
|    | chimica definita                                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|288 | -- Care contin minimum 80% dioxid de titan din         |     3206.11.00 |
|    | greutatea produsului uscat                             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|289 | - Pigmenti si preparate bazate pe compusi ai cromului  |     3206.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|290 | - Pigmenti si preparate bazate pe compusi ai cadmiului |     3206.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|291 | --- Ultramarin si preparatele bazate pe ultramarin     | ex. 3206.41.00 |
|    | (ultramarin)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|292 | - Produse anorganice de tipul celor utilizate ca       |     3206.50.00 |
|    | luminofori                                             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|293 | - Pigmenti, opacifianti, culori preparate si preparate |     3207.10.00 |
|    | similare                                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|294 | -- Altele                                              |     3207.20.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|295 | - Produse lichide pentru obtinerea luciului si         |     3207.30.00 |
|    | preparate similare                                     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|296 | -- Sticla numita "sticla email"                        |     3207.40.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|297 | -- Altele                                              |     3208.10.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|298 | - Pe baza de polimeri acrilici sau vinilici            |     3208.20    |
|____|________________________________________________________|________________|
|299 | --- Pe baza de polimeri sintetici                      |     3208.90.91 |
|____|________________________________________________________|________________|
|300 | --- Pe baza de polimeri naturali modificati            |     3208.90.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
|301 | - Pe baza de polimeri acrilici sau vinilici            |     3209.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|302 | -- Altele (lacuri si vopsele pe baza de produse de     | ex. 3209.90.00 |
|    | copolimerizare ale butadienei si stirenului)           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|303 | Sicativi preparati                                     |     3211.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|304 | --- Altele (furnire sintetice)                         | ex. 3212.10.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|305 | -- Cerneluri de scris si de desen                      |     3215.90.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|306 | ----- Nedeterpenizate (ulei Calendula)                 | ex. 3301.29.61 |
|____|________________________________________________________|________________|
|307 | -- De tipul celor utilizate in industria alimentara    |     3302.10.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|308 | -- Solutii alcoolice                                   |     3302.90.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|309 | --- Altele (Arome; Substante odorizante pentru         | ex. 3302.90.90 |
|    | detergenti; Compozitii de parfumare)                   |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|310 | ---- Altele (agenti organici de suprafata, altii decat | ex. 3402.11.90 |
|    | sapunurile Sorbitol; Lauril Sulfat de sodiu)           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|311 | --- Cationici (agenti organici tensioactivi tip        | ex. 3402.12.00 |
|    | Praepagen)                                             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|312 | --- Neionici (alcool gras etoxilat; antispumant;       | ex. 3402.13.00 |
|    | Slovasol)                                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|313 | -- Preparate tensioactive                              |     3402.20.20 |
|____|________________________________________________________|________________|
|314 | -- Preparate tensioactive                              |     3402.90.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|315 | ---- Preparate pentru lubrifierea masinilor,           |     3403.19.91 |
|    | aparatelor si vehiculelor                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|316 | --- Preparate pentru tratarea materialelor textile, a  | ex. 3403.91.00 |
|    | pieilor, a blanurilor sau a altor materiale (auxiliari |                |
|    | si preparati pentru fire si fibre PES)                 |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|317 | - Din poli(oxietilena) (polietilenglicoli)             | ex. 3404.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|318 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 3404.90.90 |
|    | autoturisme; ceara Carnauba)                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|319 | -- Materiale de lustruit si preparate similare pentru  | ex. 3405.30.00 |
|    | caroserii, altele decat cele pentru lustruirea         |                |
|    | metalelor (utilizate in industria constructiilor de    |                |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|320 | - Gelatine si derivatii lor                            |     3503.00.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|321 | - Peptone si derivatii lor; alte substante proteice si | ex. 3504.00.00 |
|    | derivatii lor, nedenumite si necuprinse in alta parte; |                |
|    | pulbere de piele, tratata sau nu cu crom (izolat       |                |
|    | proteic de soia)                                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|322 | --- Adezivi pe baza de polimeri de la pozitiile        | ex. 3506.91.00 |
|    | tarifare 39.01 pana la 39.13 sau pe baza de cauciuc    |                |
|    | (adezivi de topire): tivomelt, citaexQ, technomelt Q,  |                |
|    | ipacolan S39, ipacolan SM5/1)                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|323 | - Altele (enzime pentru industria de                   | ex. 3507.90.90 |
|    | morarit-panificatie)                                   |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|324 | - Explozivi preparati, altii decat pulberile propulsive| ex. 3602.00.00 |
|    | (pentitrol)                                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|325 | -- Alte filme si placi a caror dimensiune este de      | ex. 3701.30.00 |
|    | peste 255 mm pe cel putin una dintre laturi (placi     |                |
|    | offset din aluminiu presensibilizat)                   |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|326 | - Carbune activ                                        |     3802.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|327 | Insecticide, rodenticide, fungicide, ierbicide,        |     3808       |
|    | inhibitori de germinare si regulatori de crestere      |                |
|    | pentru plante, dezinfectanti si produse similare,      |                |
|    | prezentate in forme sau ambalaje pentru vanzarea cu    |                |
|    | amanuntul sau ca preparate sau ca articole (de exemplu |                |
|    | panglici, mese si lumanari cu sulf si hartie speciala  |                |
|    | contra mustelor)                                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|328 | -- De felul celor folosite in industria textila sau in |     3809.91.00 |
|    | industrii similare                                     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|329 | -- De felul celor folosite in industria pielariei sau  |     3809.93.00 |
|    | in industrii similare                                  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|330 | --- Pe baza de plumb tetraetil                         |     3811.11.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|331 | -- Care contin uleiuri de petrol sau de minerale       |     3811.21.00 |
|    | bituminoase                                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|332 | - Preparate numite "acceleratori de vulcanizare"       |     3812.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|333 | -- Preparate antioxidante                              |     3812.30.20 |
|____|________________________________________________________|________________|
|334 | --- Altele (stabilizatori, stabilizatori complecsi     | ex. 3812.30.80 |
|    | pentru mase plastice)                                  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|335 | - Preparate si incarcaturi pentru aparate extinctoare; | ex. 3813.00.00 |
|    | grenade si bombe extinctoare (Preparate si incarcaturi |                |
|    | pentru aparate extinctoare)                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|336 | -- Altele (amestecuri de acetona, acetat de metil si   | ex. 3814.00.90 |
|    | alcool metilic)                                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|337 | --- Cu nichel sau compusi de nichel ca substanta activa| ex. 3815.11.00 |
|    | (catalizatori de cracare)                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|338 | --- Cu metale pretioase sau compusi ai metalelor       | ex. 3815.12.00 |
|    | pretioase ca substanta activa (catalizatori            |                |
|    | hidrogenare si metanizare)                             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|339 | ---- Altele (catalizator de desulfurare; de sinteza)   | ex. 3815.19.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|340 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 3815.90.90 |
|    | autoturisme; catalizator cracare catalitica)           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|341 | Cimenturi, mortare, betoane si compozitii similare     |     3816.00.00 |
|    | refractare, altele decat produsele de la pozitia 38.01 |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|342 | - Alchilbenzeni lineari                                |     3817.00.50 |
|____|________________________________________________________|________________|
|343 | -- Acid stearic                                        |     3823.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|344 | -- Acizi grasi de tal                                  |     3823.13.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|345 | --- Acizi grasi distilati                              |     3823.19.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|346 | --- Preparate pentru dezincrustare si similare         |     3824.90.45 |
|____|________________________________________________________|________________|
|347 | ---- Amestecuri de mono-, di- si tri - esteri ai       | ex. 3824.90.55 |
|    | glicerinei cu acizi grasi (emulsionanti pentru grasimi)|                |
|    | (Poliglyceril-2; Dipoli hydroxy stearate)              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|348 | --- Produse auxiliare de felul celor utilizate in      |     3824.90.65 |
|    | turnatorie (altele decat cele mentionate la subpozitia |                |
|    | 3824.10.00)                                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|349 | ----- Altele (spumant de flotatie, masa ceramica pentru| ex. 3824.90.99 |
|    | presare izostatica, masa caolinara, inhibitori de      |                |
|    | coroziune, agenti antiaglomeranti)                     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|350 | -- Polietilena liniara                                 |     3901.10.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|351 | --- Altele (PJD; neaditivata; tip I-U70DEN3040DLD3040D)| ex. 3901.10.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|352 | -- Altele                                              |     3901.20.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|353 | - Copolimeri de etilena si acetat de vinil             |     3901.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|354 | - Polipropilena                                        |     3902.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|355 | - Copolimeri de propilena                              |     3902.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|356 | -- Expandabil                                          |     3903.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|357 | -- Altele                                              |     3903.19.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|358 | - Copolimeri de acrilonitril - butadien - stiren (ABS) |     3903.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|359 | - Copolimeri de clorura de vinil si de acetat de vinil |     3904.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|360 | - Alti copolimeri de clorura de vinil                  |     3904.40.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|361 | -- Politetrafluoroetilena                              |     3904.61.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|362 | --- Poli(fluorura de vinil) in una din formele         |     3904.69.10 |
|    | mentionate in Nota 6(b) de la acest Capitol            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|363 | - Poli(metacrilat de metil)                            |     3906.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|364 | --- Altele (superabsorbant, polimeri acrilici in forme | ex. 3906.90.90 |
|    | primare, polielectroliti, copolimeri acrilici in       |                |
|    | dispersie, polimeri acrilici, carbopol)                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|365 | - Poliacetali                                          |     3907.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|366 | --- Polietilen-glicoli                                 |     3907.20.11
|____|________________________________________________________|________________|
|367 | - Rasini epoxidice                                     |     3907.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|368 | - Policarbonati                                        |     3907.40.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|369 | - Rasini alchidice                                     |     3907.50.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|370 | -- Cu indice de vascozitate cu minimum 78 ml/g         |     3907.60.20 |
|____|________________________________________________________|________________|
|371 | -- Altele                                              |     3907.60.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|372 | --- Lichizi                                            |     3907.91.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|373 | - Poliamida-6,-11,-12,-6,6, - 6,9, -6,10 sau -6,12     |     3908.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|374 | - Rasini fenolice                                      |     3909.40.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|375 | -- Poliuretani de 2,2'(-tert -butilimino) dietanol si  |     3909.50.10 |
|    | de diisocianat de 4,4'- metilendiciclohexil, sub forma |                |
|    | de solutie in N,N - dimetilacetamida continand in      |                |
|    | greutate minimum 50% polimer                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|376 | Siliconi sub forme primare                             |     3910.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|377 | ---- Altele (nitroceluloza)                            | ex. 3912.20.19 |
|____|________________________________________________________|________________|
|378 | -- Carboximetilceluloza si sarurile ei                 |     3912.31.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|379 | --- Hidroxipropilceluloza                              |     3912.39.20 |
|____|________________________________________________________|________________|
|380 | ---- Altele (hidroxietilceluloza)                      | ex. 3912.39.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|381 | Schimbatori de ioni pe baza de polimeri de la pozitiile|     3914.00.00 |
|    | 39.01 pana la 39.13, sub forme primare                 |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|382 | ---- Altele (folii cant autoadezive-furnire sintetice) | ex. 3919.90.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|383 | -------- Altele (polietilena film)                     | ex. 3920.10.26 |
|____|________________________________________________________|________________|
|384 | ---- Cu o grosime de maximum 1 mm (folie PVC pentru    | ex. 3920.49.10 |
|    | blistere)                                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|385 | -- Din poli (butiral de vinil)                         |     3920.91.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|386 | ---- Membrane schimbatoare de ioni, din material       |     3920.99.53 |
|    | plastic fluorurat, utilizate in celule electrolitice   |                |
|    | clor-alcaline                                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|387 | --- Din polimeri de clorura de vinil (folii pentru     | ex. 3921.12.00 |
|    | canturi si profil PVC)                                 |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|388 | -- Din celuloza regenerata                             |     3921.14.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|389 | ----- Sub presiune inalta, cu suprafete decorative pe  |     3921.90.41 |
|    | o fata sau pe ambele fete                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|390 | --- Cu capacitate de peste 2 l (utilizate in industria | ex. 3923.30.90 |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|391 | ----- Altele (utilizate in industria constructiilor de | ex. 3926.90.99 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|392 | Cauciuc natural, balata, gutaperca, guayul, chicle si  |     4001       |
|    | gume naturale similare, sub forma primara sau in       |                |
|    | placi, folii sau benzi                                 |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|393 | -- Latex                                               |     4002.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|394 | --- Altele (cauciuc stiren-butadienic)                 | ex. 4002.19.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|395 | - Cauciuc butadienic (BR)                              |     4002.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|396 | -- Cauciuc izobuten-izoprenic (butilcauciuc) (IIR)     |     4002.31.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|397 | -- Latex                                               |     4002.51.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|398 | --- Altele (cauciuc acrilonitrilbutadienic)            | ex. 4002.59.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|399 | -- Placi, foi si benzi                                 |     4005.91.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|400 | - Fire si corzi din cauciuc vulcanizat (fire din       | ex. 4007.00.00 |
|    | cauciuc vulcanizat)                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|401 | --- Fara accesorii (utilizate in industria             | ex. 4009.11.00 |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|402 | --- Fara accesorii (utilizate in industria             | ex. 4009.41.00 |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|403 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 4010.39.00 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|404 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 4016.93.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|405 | ------- Altele (utilizate in industria constructiilor  | ex. 4016.99.58 |
|    | de autoturisme)                                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|406 | ---- Piei finite, intregi, de bovine (inclusiv de      | ex. 4107.19.10 |
|    | bivoli), cu o suprafata unitara de maximum 2,6 mp      |                |
|    | (picioare^2) (mai mari de 1 mp)                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|407 | Lemn brut, chiar cojit, curatat de ramuri sau ecarisat |     4403       |
|____|________________________________________________________|________________|
|408 | -- Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia si Balsa  |     4407.24    |
|____|________________________________________________________|________________|
|409 | -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti si Meranti Bakau|     4407.25    |
|____|________________________________________________________|________________|
|410 | -- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow    |     4407.26    |
|    | Meranti si Alan                                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|411 | -- Altele                                              |     4407.29    |
|____|________________________________________________________|________________|
|412 | ----- De lemn tropical                                 |     4407.99.96 |
|____|________________________________________________________|________________|
|413 | -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti si Meranti Bakau|     4408.31    |
|____|________________________________________________________|________________|
|414 | --- Altele (White Lauan, Sipo, Limba, Okoume, Obeche,  | ex. 4408.39    |
|    | Acaju de Africa, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia  |                |
|    | spp.), Palisandru de Rio, Palisandru de Para si        |                |
|    | Palisandru de Rose)                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|415 | - Altele                                               |     4408.90    |
|____|________________________________________________________|________________|
|416 | -- Acoperite cu hartie impregnata cu melamina          |     4410.32.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|417 | --- Cu lianti                                          |     4504.10.91 |
|____|________________________________________________________|________________|
|418 | --- De conifere (celuloza fluff si biofluff)           | ex. 4703.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|419 | --- Altele decat de conifere (celuloze)                | ex. 4704.29.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|420 | ---- Altele (hartie tip foita de biblie, in coli)      | ex. 4802.56.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|421 | ---- Altele (hartie cretata in rulouri)                | ex. 4810.13.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|422 | ---- Altele (hartie cretata in coli)                   | ex. 4810.19.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|423 | ---- In rulouri, cu o latime de peste 15 cm sau in foi | ex. 4810.22.10 |
|    | la care o latura are peste 36 cm si cealalta este de   |                |
|    | peste 15 cm in stare nepliata (hartie usor cretata,    |                |
|    | tip LWC, in rulouri)                                   |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|424 | --- Altele (hartii impregnate cu melamina, hartii si   | ex. 4811.59.00 |
|    | cartoane gomate)                                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|425 | - Hartii si cartoane cretate, impregnate sau acoperite |     4811.60.00 |
|    | cu ceara, parafina, stearina, ulei sau glicerol        |                |
|    | (glicerina)                                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|426 | - In rulouri cu o latime maxima de 5 cm                |     4813.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|427 | - Carton filtru si hartie filtru                       |     4823.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|428 | - Decalcomanii vitrifiabile                            |     4908.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|429 | - Lana cardata                                         |     5105.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|430 | -- Lana pieptanata in vrac                             |     5105.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|431 | -- Altele                                              |     5105.29.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|432 | Bumbac, necardat si nepieptanat                        |     5201.00    |
|____|________________________________________________________|________________|
|433 | Bumbac, cardat sau pieptanat                           |     5203.00.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|434 | - In brut sau topit                                    |     5301.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|435 | -- Zdrobit sau melitat                                 |     5301.21.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|436 | - Canepa bruta sau topita                              |     5302.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|437 | - Iuta si alte fibre textile liberiene, brute sau      |     5303.10.00 |
|    | topite                                                 |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|438 | --- Altele (fire nylon PO4 din PA6 sau PA66; fire      | ex. 5402.10.90 |
|    | poliamidice)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|439 | --- Din nailon sau din alte poliamide avand finetea    | ex. 5402.31.00 |
|    | firului simplu de maximum 50 tex (din PA 6,6 si PA 6,  |                |
|    | texturate)                                             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|440 | -- Din poliesteri                                      |     5402.33.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|441 | --- Din polipropilena                                  |     5402.39.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|442 | --- Din nailon sau din alte poliamide (din PA 6,6, si  | ex. 5402.41.00 |
|    | PA 6, netexturate)                                     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|443 | -- Din alti poliesteri                                 |     5402.43.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|444 | ---- Din elastomeri (lycra 15 dtex, lycra 20 dtex)     | ex. 5402.49.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|445 | ---- Din polipropilena                                 |     5402.49.91 |
|____|________________________________________________________|________________|
|446 | -- Din nailon sau din alte poliamide                   |     5402.51.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|447 | - Fire de mare tenacitate din filamente de vascoza     |     5403.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|448 | -- Din filamente de viscoza, nerasucite sau avand      |     5403.31.00 |
|    | maximum 120 rasucituri/m                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|449 | -- Din filamente de viscoza, avand peste 120 de        |     5403.32.00 |
|    | rasucituri/m                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|450 | -- Din acetat de celuloza                              |     5403.33.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|451 | --- Altele (fire polipropilena)                        | ex. 5404.10.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|452 | --- Imprimate (electroplus)                            | ex. 5407.94.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|453 | - Acrilice sau modacrilice                             |     5501.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|454 | -- Din aramide                                         |     5503.10.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|455 | - Acrilice sau modacrilice                             |     5503.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|456 | - Din viscoza                                          |     5504.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|457 | - Din nailon sau alte poliamide                        |     5506.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|458 | - Din poliesteri                                       |     5506.20.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|459 | - Acrilice sau modacrilice                             |     5506.30.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|460 | Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptanate sau |     5507.00.00 |
|    | astfel prelucrate pentru filare                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|461 | --- Imprimate (utilizate in industria constructiilor   | ex. 5516.24.00 |
|    | de autoturisme)                                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|462 | ---- Altele (cu o densitate de 17 - 18 g/mp, netesut,  | ex. 5603.11.90 |
|    | textil backsheet)                                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|463 | -- Fire "imbracate"                                    |     5606.00.91 |
|____|________________________________________________________|________________|
|464 | -- Din alte materiale textile (covoare si acoperitoare | ex. 5705.00.90 |
|    | de podea utilizate in industria constructiilor de      |                |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|465 | -- Catifele si plusuri de urzeala, taiate              |     5801.35.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|466 | - Acoperite, imbracate sau stratificate (scai)         | ex. 5903.10.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|467 | -- Impregnate                                          |     5903.90.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|468 | -- Altele (tifon caserat pe suport de hartie)          | ex. 5907.00.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|469 | -- Altele (plasa sintetica si elastica pentru mezeluri)| ex. 6002.90.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|470 | ---- Altele (membrane textile pentru mezeluri)         | ex. 6307.90.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
|471 | --- Din diamante naturale sau sintetice, aglomerate    | ex. 6804.21.00 |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|472 | - Lana de zgura, de roca si alta lana minerala         |     6806.10.00 |
|    | similara, chiar amestecate intre ele, in vrac, foi sau |                |
|    | rulouri                                                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|473 | - Argila expandata                                     |     6806.20.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|474 | --- Altele (vermiculita expandata, argila expandata,   | ex. 6806.20.90 |
|    | spuma de zgura si produse similare expandate, chiar    |                |
|    | amestecate intre ele)                                  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|475 | --- Altele (materiale de frictiune si articole din     | ex. 6813.90.90 |
|    | acestea)                                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|476 | - Cu un continut in greutate peste 50% de Mg, Ca, sau  |     6902.10.00 |
|    | Cr, considerate izolat sau impreuna, exprimate ca MgO, |                |
|    | CaO sau Cr2O3                                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|477 | -- Cu un continut de silice (SiO2) de minimum 93% din  |     6902.20.10 |
|    | greutate                                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|478 | --- Altele                                             |     6902.20.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
|479 | -- Cu un continut de alumina (Al2O3) sub 45% din       |     6903.20.10 |
|    | greutate                                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|480 | -- Cu un continut de alumina (Al2O3) de minimum 45%    |     6903.20.90 |
|    | din greutate                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|481 | -- Din alta sticla cu un coeficient de dilatare lineara|     7002.32.00 |
|    | de maximum 5x10^-6 per grad Kelvin intre 0 grade C si  |                |
|    | 300 grade C                                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|482 | --- Altele (tuburi din sticla borosilicatica)          | ex. 7002.39.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|483 | -- Sticla optica                                       |     7004.20.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|484 | ----- De dimensiuni si forme care permit a fi folosite | ex. 7007.21.91 |
|    | pentru autovehicule si tractoare (utilizate in         |                |
|    | industria constructiilor de autoturisme)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|485 | -- Oglinzi retrovizoare pentru vehicule (utilizate in  | ex. 7009.10.00 |
|    | industria constructiilor de autoturisme)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|486 | - Pentru iluminat electric                             |     7011.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|487 | Feroaliaje                                             |     7202       |
|____|________________________________________________________|________________|
|488 | ----- Cu grosimea de maximum 130 mm                    |     7207.11.14 |
|____|________________________________________________________|________________|
|489 | ----- Laminate sau obtinute prin turnare continua      | ex. 7207.19.12 |
|    | (tagle pentru tevi rotunde din oteluri nealiate, cu un |                |
|    | continut de carbon sub 0,25%)                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|490 | ---- Laminate sau obtinute prin turnare continua       | ex. 7207.20.52 |
|    | (tagle pentru tevi)                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|491 | -- Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm       |     7208.38.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|492 | Produse laminate plate, din fier sau din oteluri       |     7209       |
|    | nealiate, cu o latime de minimum 600 mm, laminate la   |                |
|    | rece, neplacate si neacoperite                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|493 | -- Acoperite electrolitic cu zinc (utilizate in        | ex. 7210.30.00 |
|    | industria constructiilor de autoturisme)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|494 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 7210.49.00 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|495 | -- Altele (utilizate in industria constructiilor de    | ex. 7210.90    |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|496 | ---- Cu o grosime de minimum 0,35 mm                   |     7211.23.30 |
|____|________________________________________________________|________________|
|497 | ---- Cu o grosime sub 0,35 mm                          |     7211.23.80 |
|____|________________________________________________________|________________|
|498 | -- Altfel acoperite cu zinc (utilizate in industria    | ex. 7212.30.00 |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|499 | - Placate                                              |     7212.60.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|500 | ---- Cu fetele aripilor paralele                       |     7216.32.11 |
|____|________________________________________________________|________________|
|501 | ---- Cu fetele aripilor paralele                       |     7216.32.91 |
|____|________________________________________________________|________________|
|502 | --- Cu inaltimea de minimum 80 mm, dar maximum 180 mm  |     7216.33.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|503 | --- Cu inaltimea peste 180 mm                          |     7216.33.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|504 | Oteluri inoxidabile in lingouri sau in alte forme      |     7218       |
|    | primare; semifabricate din oteluri inoxidabile         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|505 | -- Cu o grosime peste 10 mm                            |     7219.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|506 | -- Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm  |     7219.12    |
|____|________________________________________________________|________________|
|507 | -- Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm       |     7219.13    |
|____|________________________________________________________|________________|
|508 | -- Cu o grosime sub 3 mm                               |     7219.14    |
|____|________________________________________________________|________________|
|509 | Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, cu o   |     7220       |
|    | latime sub 600 mm                                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|510 | Alte bare si tije din oteluri inoxidabile; profile din |     7222       |
|    | oteluri inoxidabile                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|511 | Sarme, din oteluri inoxidabile                         |     7223.00    |
|____|________________________________________________________|________________|
|512 | ------ Altele (tagle pentru tevi)                      | ex. 7224.90.38 |
|____|________________________________________________________|________________|
|513 | Produse laminate plate, din alte oteluri aliate, cu o  |     7225       |
|    | latime de minimum 600 mm                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|514 | Produse laminate plate, din alte oteluri aliate, cu o  |     7226       |
|    | latime sub 600 mm                                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|515 | Alte bare si tije, din alte oteluri aliate; profile    |     7228       |
|    | din alte oteluri aliate; bare si tije tabulare, pentru |                |
|    | foraj, din oteluri aliate sau nealiate                 |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|516 | Sarme, din alte oteluri aliate                         |     7229       |
|____|________________________________________________________|________________|
|517 | ----- Altele (tevi din otel destinate executiei        | ex. 7304.31.99 |
|    | radiatoarelor de otel neelectrice)                     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|518 | ------- Altele (tevi din otel, sudate, cu sectiunea    | ex. 7306.30.78 |
|    | circulara, cu diametrul de maximum 168,3 mm)           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|519 | ---- Altele (alte tevi din otel inoxidabil, sudate, cu | ex. 7306.40.99 |
|    | sectiune circulara)                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|520 | ------ Din oteluri inoxidabile (alte tevi sudate din   | ex. 7306.60.32 |
|    | otel inoxidabil cu sectiune patrata sau                |                |
|    | dreptunghiulara, cu grosimea peretelui de maximum 2 mm)|                |
|____|________________________________________________________|________________|
|521 | ------ Altele (alte tevi sudate din otel cu sectiune   | ex. 7306.60.34 |
|    | patrata sau dreptunghiulara, cu grosimea peretelui de  |                |
|    | maximum 2 mm)                                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|522 | ------ Din oteluri inoxidabile (alte tevi sudate din   | ex. 7306.60.36 |
|    | otel inoxidabil cu sectiune patrata sau                |                |
|    | dreptunghiulara, cu grosimea peretelui peste 2 mm)     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|523 | ------ Altele (alte tevi sudate din otel cu sectiune   | ex. 7306.60.38 |
|    | patrata sau dreptunghiulara, cu grosimea peretelui     |                |
|    | peste 2 mm)                                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|524 | ----- Din oteluri inoxidabile (tevi sudate din otel    | ex. 7306.60.91 |
|    | inoxidabil cu alte sectiuni)                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|525 | ----- Altele (tevi sudate cu alte sectiuni)            | ex. 7306.60.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
|526 | -- Altele (tevi sudate longitudinal cu alte sectiuni   | ex. 7306.90.90 |
|    | decat cele rotunde, patrate sau dreptunghiulare)       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|527 | ------- Altele (utilizate in industria constructiilor  | ex. 7318.15.90 |
|    | de autoturisme)                                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|528 | ------ De siguranta (utilizate in industria            | ex. 7318.16.50 |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|529 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 7318.29.00 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|530 | --- Formate la cald (utilizate in industria            | ex. 7320.20.20 |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|531 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 7326.90.98 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|532 | Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare       |     7402.00.00 |
|    | electrolitica                                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|533 | - Din cupru rafinat                                    |     7404.00.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|534 | Bare, tije si profile din cupru                        |     7407       |
|____|________________________________________________________|________________|
|535 | Sarma din cupru                                        |     7408       |
|____|________________________________________________________|________________|
|536 | -- Altele                                              |     7409.19.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|537 | - Nichel nealiat                                       |     7502.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|538 | ---- Profile (21,7x4,3x9; 24,8x4,7x9; 29,8x3,7x9)      | ex. 7604.29.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|539 | ---- Cu grosimea sub 0,021 mm (folie Al pentru         | ex. 7607.19.10 |
|    | blistere)                                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|540 | ---- Autoadezive                                       |     7607.19.91 |
|____|________________________________________________________|________________|
|541 | --- Altele                                             |     7607.20.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
|542 | - Praf de zinc                                         |     7903.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|543 | - Staniu nealiat                                       |     8001.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|544 | -- Continand minimum 99,8% magneziu in greutate        |     8104.11.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|545 | - Mate de cobalt si alte produse intermediare ale      |     8105.20.00 |
|    | metalurgiei cobaltului; cobalt sub forma bruta; pulberi|                |
|____|________________________________________________________|________________|
|546 | - Antimoniu (stibiu) sub forma bruta; pulberi          |     8110.10.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|547 | -- Mangan sub forma bruta; pulberi                     |     8111.00.11 |
|____|________________________________________________________|________________|
|548 | ----- Pentru prelucrarea metalelor (utilizate in       | ex. 8207.60.70 |
|    | industria constructiilor de autoturisme)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|549 | -- Placute detasabile (utilizate in industria          | ex. 8209.00.20 |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|550 | -- Broaste, inchizatori si incuietori de tipul celor   | ex. 8301.20.00 |
|    | utilizate pentru autovehicule (utilizate in industria  |                |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|551 | -- Alte ornamente, podoabe, decoratiuni, imbinari      | ex. 8302.30.00 |
|    | metalice, articole de feronerie si articole similare   |                |
|    | pentru autovehicule (utilizate in industria de         |                |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|552 | ---- Destinate industriei de montaj: motocultoarelor   | ex. 8407.33.10 |
|    | de la subpozitia 8701.10 si autovehiculelor de la      |                |
|    | pozitiile 87.03, 87.04 si 87.05*2) (utilizate in       |                |
|    | industria constructiilor de autoturisme)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|553 | ---- Destinate industriei de montaj: motocultoarelor   | ex. 8407.34.10 |
|    | de la subpozitia 8701.10, autovehiculelor de la        |                |
|    | pozitia 87.03, autovehiculelor de la pozitia 87.04 cu  |                |
|    | motoare cu capacitatea cilindrica sub 2800 cm^3,       |                |
|    | autovehiculelor de la pozitia 87.05*2) (utilizate in   |                |
|    | industria constructiilor de autoturisme)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|554 | --- De propulsie pentru vehiculele feroviare           |     8408.90.21 |
|____|________________________________________________________|________________|
|555 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 8409.99.00 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|556 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 8412.31.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|557 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 8413.30.99 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|558 | ------ Pompe hidraulice cu ulei (utilizate in          | ex. 8413.60.41 |
|    | industria de autoturisme)                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|559 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 8414.59    |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|560 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 8414.80.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|561 | -- De tipul celor utilizate pentru confortul           | ex. 8415.20.00 |
|    | persoanelor in autovehicule (utilizate in industria    |                |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|562 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 8415.90.90 |
|    | autoturisme, parti de masini pentru conditionarea      |                |
|    | aerului pentru pozitia 86.03)                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|563 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 8419.89.98 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|564 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 8419.90.80 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|565 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 8421.29.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|566 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 8421.31.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|567 | ------ Prin procedee catalitice (utilizate in          | ex. 8421.39.71 |
|    | industria constructiilor de autoturisme)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|568 | --- Pentru turnare prin injectie sau prin comprimare   | ex. 8480.41.00 |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|569 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 8480.49.00 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|570 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 8480.71.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|571 | --- Al caror cel mai mare diametru exterior este de    | ex. 8482.10.10 |
|    | maximum 30 mm (626ZZ-diametrul exterior 19 mm)         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|572 | --- Altele (6201FA227-diametrul exterior 32 mm; 6202   | ex. 8482.10.90 |
|    | ZZYC3-diametrul exterior 35 mm; 6202 22 FA 227-        |                |
|    | diametrul exterior 35 mm; 6203 ZZYC3-diametrul exterior|                |
|    | 40 mm)                                                 |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|573 | -- Rulmenti cu role cilindrice (utilizate in industria | ex. 8482.50.00 |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|574 | -- Altele, inclusiv rulmentii combinati (utilizate in  | ex. 8482.80.00 |
|    | industria constructiilor de autoturisme)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|575 | ----- Altele (utilizate in industria constructiilor de | ex. 8483.10.57 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|576 | ----- Altele (utilizate in industria constructiilor de | ex. 8483.40.85 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|577 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 8483.40.98 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|578 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 8501.31.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|579 | ----- Care functioneaza cu electrolit lichid           | ex. 8507.10.81 |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|580 | --- Separatoare                                        |     8507.90.93 |
|____|________________________________________________________|________________|
|581 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 8511.30.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|582 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 8511.40.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|583 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 8511.50.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|584 | -- Parti (utilizate in industria constructiilor de     | ex. 8511.90.00 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|585 | -- Alte aparate de iluminat sau de semnalizare vizuala | ex. 8512.20.00 |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|586 | -- Aparate de semnalizare acustica (utilizate in       | ex. 8512.30.00 |
|    | industria constructiilor de autoturisme)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|587 | -- Stergatoare de parbriz, dispozitive antigivraj si   | ex. 8512.40.00 |
|    | dispozitive de dezaburire (utilizate in industria      |                |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|588 | -- Parti (utilizate in industria constructiilor de     | ex. 8512.90.00 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|589 | ----- Cu ventilator incorporat (utilizate in industria | ex. 8516.29.91 |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|590 | -- Pentru o intensitate de maximum 16 A                | ex. 8536.30.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|591 | --- Altele (utilizate in industria constructiilor de   | ex. 8536.49.00 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|592 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 8536.50.80 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|593 | --- Panouri de comanda numerica ce incorporeaza o      | ex. 8537.10.10 |
|    | masina automata de prelucrare a informatiilor          |                |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|594 | ---- Altele (dulap electric pentru pozitia 86.03)      | ex. 8537.10.99 |
|____|________________________________________________________|________________|
|595 | --- Emailate sau lacuite                               |     8544.11.10 |
|____|________________________________________________________|________________|
|596 | --- Boghiuri si boghiuri-Bissel de tractiune (boghiu   | ex. 8607.11.00 |
|    | motor)                                                 |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|597 | --- Alte boghiuri si boghiuri-Bissel (boghiu jacops)   | ex. 8607.12.00 |
|____|________________________________________________________|________________|
|598 | --- Altele (modul de purificat aer)                    | ex. 8607.21.90 |
|____|________________________________________________________|________________|
|599 | --- Altele (burduf exterior complet, articulatie       | ex. 8607.30.99 |
|    | interioara completa)                                   |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|600 | --- Caroserii si parti ale acestora                    |     8607.99.30 |
|____|________________________________________________________|________________|
|601 | --- Destinate industriei de montaj*1) (utilizate in    | ex. 8707.10.10 |
|    | industria constructiilor de autoturisme)               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|602 | ---- Destinate industriei de montaj, pentru:           | ex. 8708.21.10 |
|    | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule de la   |                |
|    | pozitia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin     |                |
|    | compresie (diesel sau semidiesel), cu o capacitate     |                |
|    | cilindrica de maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu     |                |
|    | piston cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate     |                |
|    | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule de la  |                |
|    | pozitia 87.05*1) (utilizate in industria               |                |
|    | constructiilor de automobile)                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|603 | ---- Destinate industriei de montaj, pentru:           | ex. 8708.29.10 |
|    | motocultoare de la subpozitia 8701.10, autovehicule de |                |
|    | la pozitia 87.03, autovehicule de la pozitia 87.04 cu  |                |
|    | motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel    |                |
|    | sau semidiesel), cu o capacitate cilindrica de maximum |                |
|    | 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu aprindere prin  |                |
|    | scanteie, cu o capacitate cilindrica de maximum 2800   |                |
|    | cm^3 si autovehicule de la pozitia 87.05*1) (Alte      |                |
|    | parti caroserii utilizate in industria constructiilor  |                |
|    | de autoturisme)                                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|604 | ---- Destinate industriei de montaj, pentru:           | ex. 8708.39.10 |
|    | motocultoare de la subpozitia 8701.10, autovehicule de |                |
|    | la pozitia 87.03, autovehicule de la pozitia 87.04 cu  |                |
|    | motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel    |                |
|    | sau semidiesel), cu o capacitate cilindrica de maximum |                |
|    | 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu aprindere prin  |                |
|    | scanteie, cu o capacitate cilindrica de maximum        |                |
|    | 2800 cm^3 si autovehicule de la pozitia 87.05*1)       |                |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|605 | --- Destinate industriei de montaj, pentru: | ex. 8708.40.10 |
|    | motocultoare de la subpozitia 8701.10, autovehicule de |                |
|    | la pozitia 87.03, autovehicule de la pozitia 87.04 cu  |                |
|    | motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel    |                |
|    | sau semidiesel), cu o capacitate cilindrica de maximum |                |
|    | 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu aprindere prin  |                |
|    | scanteie, cu o capacitate cilindrica de maximum        |                |
|    | 2800 cm^3 si autovehicule de la pozitia 87.05*1)       |                |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|606 | --- Destinate industriei de montaj, pentru: | ex. 8708.50.10 |
|    | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule de la   |                |
|    | pozitia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin     |                |
|    | compresie (diesel sau semidiesel), cu o capacitate     |                |
|    | cilindrica de maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu     |                |
|    | piston cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate     |                |
|    | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule de la  |                |
|    | pozitia 87.05*1) (utilizate in industria               |                |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|607 | --- Destinate industriei de montaj, pentru: | ex. 8708.60.10 |
|    | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule de la   |                |
|    | pozitia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin     |                |
|    | compresie (diesel sau semidiesel), cu o capacitate     |                |
|    | cilindrica de maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu     |                |
|    | piston cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate     |                |
|    | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule de la  |                |
|    | pozitia 87.05*1) (utilizate in industria               |                |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|608 | --- Destinate industriei de montaj, pentru: | ex. 8708.70.10 |
|    | motocultoare de la subpozitia 8701.10, autovehicule de |                |
|    | la pozitia 87.03, autovehicule de la pozitia 87.04 cu  |                |
|    | motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel    |                |
|    | sau semidiesel), cu o capacitate cilindrica de maximum |                |
|    | 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu aprinde prin    |                |
|    | scanteie, cu o capacitate cilindrica de maximum        |                |
|    | 2800 cm^3 si autovehicule de la pozitia 87.05*1)       |                |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|609 | --- Destinate industriei de montaj, pentru: | ex. 8708.80.10 |
|    | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule de la   |                |
|    | pozitia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin     |                |
|    | compresie (diesel sau semidiesel), cu o capacitate     |                |
|    | cilindrica de maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu     |                |
|    | piston cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate     |                |
|    | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule de la  |                |
|    | pozitia 87.05*1) (utilizate in industria               |                |
|    | constructiilor de autoturisme)                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|610 | ---- Destinate industriei de montaj, pentru:           | ex. 8708.91.10 |
|    | motocultoare de la subpozitia 8701.10, autovehicule de |                |
|    | la pozitia 87.03, autovehicule de la pozitia 87.04 cu  |                |
|    | motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel    |                |
|    | sau semidiesel), cu o capacitate cilindrica de maximum |                |
|    | 2500 cm^3 sau avand motor cu piston, cu aprindere prin |                |
|    | scanteie, cu o capacitate cilindrica de maximum        |                |
|    | 2800 cm^3 si autovehicule de la pozitia 87.05*1)       |                |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|611 | ---- Destinate industriei de montaj, pentru:           | ex. 8708.92.10 |
|    | motocultoare de la subpozitia 8701.10, autovehicule de |                |
|    | la pozitia 87.03, autovehicule de la pozitia 87.04 cu  |                |
|    | motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel    |                |
|    | sau semidiesel), cu o capacitate cilindrica de maximum |                |
|    | 2500 cm^3 sau avand motor cu piston, cu aprindere prin |                |
|    | scanteie, cu o capacitate cilindrica de maximum        |                |
|    | 2800 cm^3 si autovehicule de la pozitia 87.05*1)       |                |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|612 | ---- Destinate industriei de montaj, pentru:           | ex. 8708.93.10 |
|    | motocultoare de la subpozitia 8701.10, autovehicule de |                |
|    | la pozitia 87.03, autovehicule de la pozitia 87.04 cu  |                |
|    | motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel    |                |
|    | sau semidiesel), cu o capacitate cilindrica de maximum |                |
|    | 2500 cm^3 sau avand motor cu piston, cu aprindere prin |                |
|    | scanteie, cu o capacitate cilindrica de maximum        |                |
|    | 2800 cm^3 si autovehicule de la pozitia 87.05*1)       |                |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|613 | ---- Destinate industriei de montaj, pentru:           | ex. 8708.94.10 |
|    | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule de la   |                |
|    | pozitia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin     |                |
|    | compresie (diesel sau semidiesel), cu o capacitate     |                |
|    | cilindrica de maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu     |                |
|    | piston cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate     |                |
|    | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule de la  |                |
|    | pozitia 87.05*1) (Coloane si cutii de directie)        |                |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|614 | ----- Perne de aer (airbags) cu sistem de umflare      | ex. 8708.99.11 |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|615 | ----- Altele (utilizate in industria constructiilor de | ex. 8708.99.19 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|616 | ------ Altele (utilizate in industria constructiilor   | ex. 8708.99.98 |
|    | de autoturisme)                                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|617 | ----- Indicatoare de viteza pentru vehicule terestre   | ex. 9029.20.31 |
|    | (utilizate in industria constructiilor de autoturisme) |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|618 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 9031.90.80 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|619 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 9032.89.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|620 | -- Altele (utilizate in industria constructiilor de    | ex. 9104.00.90 |
|    | autoturisme)                                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|621 | -- Alte scaune (parti de scaune din alte materiale     | ex. 9401.80.00 |
|    | pentru pozitia 86.03)                                  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|622 | ---- Altele (utilizate in industria constructiilor de  | ex. 9401.90.80 |
|    | autoturisme, parti de scaune din alte materiale pentru |                |
|    | pozitia 86.03)                                         |                |
|____|________________________________________________________|________________|

    NOTA:
    *1) Prin industria constructiilor de autoturisme se inteleg agentii economici care fabrica produse de la codurile 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32.
    *2) Produsele "pentru uz furajer" vor avea inscrisa aceasta specificatie pe ambalaj si in fisa de calitate a produsului.
    *3) Codul tarifar vamal de import al Romaniei este format din 8 cifre.
    In situatia in care coloana "pozitie tarifara" este inscris un cod format din 4 cifre (pozitie tarifara) sau 6 cifre (subpozitia tarifara) acesta cuprinde toate codurile tarifare aferente pozitiei sau subpozitiei.
    Cu prefixul "ex" au fost marcate situatiile in care din intregul cod tarifar este supusa prevederilor prezentului ordin numai grupa produselor denumite intre paranteze.

    ANEXA 2
    la norme

                               CERERE
de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor, in baza prevederilor art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    1. Denumirea solicitantului ...............................................
    2. Localitatea ....................... str. .................... nr. ...... judetul/sectorul .........................
    3. Codul fiscal al platitorului de T.V.A. .................................
    4. Organul fiscal la care este inregistrat platitorul de T.V.A. ...........
    5. Materiile prime si materialele consumabile pentru care se solicita certificat de exonerare:
    5.1. denumire si pozitie tarifara .........................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    5.2. destinatia ...........................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    6. Bunurile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a din prezentele norme pentru care se solicita certificat de exonerare (se marcheaza cu "X"):
                                                                    _
    - masini industriale ......................................... |_|
                                                                    _
    - utilaje tehnologice ........................................ |_|
                                                                    _
    - instalatii ................................................. |_|
                                                                    _
    - echipamente ................................................ |_|
                                                                    _
    - aparate de masura si control ............................... |_|
                                                                    _
    - automatizari ............................................... |_|
                                                                    _
    - masini agricole ............................................ |_|
                                                                    _
    - mijloace de transport ...................................... |_|

    7. Valoarea importurilor (in valuta) pentru care se solicita certificat de exonerare si contractele externe/comenzile confirmate/facturile externe:
    nr. ........ data ......... furnizor extern ........... valoare ...........
    nr. ........ data ......... furnizor extern ........... valoare ...........
    nr. ........ data ......... furnizor extern ........... valoare ...........
    8. Anexam urmatoarele documente justificative: ............................
    ...........................................................................
    Numele si prenumele .................... Functia ........... data .........

              Semnatura si stampila
          (se semneaza de catre persoana
        care angajeaza legal solicitantul)

    ANEXA 3
    la norme

                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
                   DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
                      A JUDETULUI ....................

            DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI
                 ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR .........

                                 CERTIFICAT
    de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata

                       Nr. ............ data .............

    Se acorda prezentul certificat ...........................................
                                         (denumirea persoanei impozabile,
                                     inregistrate ca platitor de T.V.A., care
                                             efectueaza importul)
localitatea ............................... str. ................... nr. ..... judetul/sectorul ...................... codul fiscal al platitorului de T.V.A. in conformitate cu prevederile art. 157 alin. (3) lit. a) si b) din Codul fiscal, pentru:
    I. masinile industriale, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizarile, masinile agricole, mijloacele de transport, care fac obiectul urmatoarelor contracte si/sau comenzi confirmate si/sau facturi externe:
    nr. .... data ......... furnizor extern .......... valoarea*) .............
    nr. .... data ......... furnizor extern .......... valoarea*) .............
    nr. .... data ......... furnizor extern .......... valoarea*) .............
    nr. .... data ......... furnizor extern .......... valoarea*) .............
    II. materii prime si materiale consumabile (denumire, pozitie tarifara, furnizor extern, contract/comanda/factura, cantitate, valoare*)
    1. ........................................................................
    2. ........................................................................
    3. ........................................................................
    4. ........................................................................
    Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pana la data de .............................

                        CONDUCATORUL UNITATII EMITENTE

------------
    *) Reprezinta valoarea importurilor in valuta.
    Organele vamale acorda exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata nu numai pentru valoarea inscrisa in certificatele de exonerare, care este estimativa, ci pentru intreaga baza de impozitare pentru importul de bunuri determinata conform art. 139 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1219/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1219 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu