Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.118 din 19.11.2014

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 858 din 25 noiembrie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 177 alin. (31) şi (32) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Producătorii de gaze naturale, operatorii economici afiliaţi acestora, furnizorii de gaze naturale şi operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora. Articolul 3Nerespectarea de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 a prevederilor prezentului ordin atrage sancţionarea acestora în condiţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2014 privind stabilirea obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 11 iulie 2014, se abrogă la data de 31 decembrie 2014. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂMETODOLOGIE de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România Articolul 1Prezenta metodologie are ca scop stabilirea obligaţiei producătorilor de gaze naturale sau operatorilor economici afiliaţi acestora, după caz, de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unor cantităţi minime de gaze naturale, începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la data de 31 decembrie 2018, şi stabilirea obligaţiei furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unor cantităţi minime de gaze naturale, începând cu data de 1 martie 2015 şi până la data de 31 decembrie 2018. Articolul 2În sensul prezentei metodologii, gazele naturale din producţia proprie destinate consumului intern reprezintă gazele naturale din producţia internă curentă, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, a cantităţilor de gaze naturale estimate a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a cantităţilor de gaze naturale din producţia internă injectate în depozitele de înmagazinare subterană şi a cantităţilor de gaze naturale din producţia internă proprie exportate în state din afara spaţiului comunitar şi/sau comercializate în alte state din spaţiul comunitar de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz, la care se adaugă gazele naturale din producţia internă extrase din depozitele de înmagazinare subterană, după caz. Articolul 3(1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de alte acte normative aplicabile şi obligaţiilor contractuale asumate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, anterior datei de 15 noiembrie 2014, ce urmează a înceta după data de 31 decembrie 2014, producătorii de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unui procent din cantitatea anuală de gaze naturale din producţia internă proprie destinată consumului intern, după cum urmează: minimum 35% în anul 2015, minimum 30% în anul 2016, minimum 25% în anul 2017 şi minimum 20% în anul 2018.(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) poate fi îndeplinită fie direct de către producător, fie prin intermediul unui operator economic afiliat acestuia.(3) În situaţia în care obligaţia prevăzută la alin. (1) urmează a fi îndeplinită prin intermediul unui operator economic afiliat, producătorul are obligaţia de a notifica acest lucru Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor. Articolul 4 (1) În sensul prezentei metodologii, cantitatea totală de gaze naturale comercializată pe piaţa concurenţială de către fiecare furnizor în parte în cursul unui an reprezintă cantitatea totală de gaze naturale vândută şi livrată în cursul anului respectiv către clienţii din piaţa concurenţială, din care se deduc cantităţile de gaze naturale destinate acoperirii consumului pieţei reglementate.(2) În situaţia furnizorilor de gaze naturale care au şi calitatea de operator economic afiliat unui producător de gaze naturale, din cantitatea totală de gaze naturale vândută şi livrată în cursul anului respectiv către clienţii din piaţa concurenţială se deduc suplimentar cantităţile vândute de către aceştia în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România, în cursul aceluiaşi an, în scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1).(3) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de alte acte normative aplicabile şi obligaţiilor contractuale asumate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, anterior datei de 15 noiembrie 2014 ce urmează a înceta după data de 31 decembrie 2014, furnizorii licenţiaţi, cu excepţia celor care au şi calitatea de producători de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia să încheie, în perioada 1 martie-31 decembrie 2015, tranzacţii pe pieţe centralizate de gaze naturale din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea a minimum 30% din cantitatea totală de gaze naturale comercializată pe piaţa concurenţială în cursul anului 2015.(4) În perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2018, furnizorii licenţiaţi, cu excepţia celor care au şi calitatea de producători de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţe centralizate de gaze naturale din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unui procent din cantitatea totală de gaze naturale comercializată anual pe piaţa concurenţială, după cum urmează: minimum 25% în anul 2016, minimum 20% în anul 2017 şi minimum 15% în anul 2018.(5) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), furnizorul licenţiat are posibilitatea de a împuternici orice alt furnizor licenţiat de gaze naturale, în baza unui contract de mandat cu reprezentare. În acest sens, vor fi avute în vedere următoarele:a)contractul de mandat se va încheia cu luarea în considerare a caracterului special al mandatului conferit, în conformitate cu prevederile
art. 2.013 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; b)furnizorul mandatar are obligaţia de a anexa la ordinul iniţiator al unei tranzacţii în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale contractul de mandat special în baza căruia acesta este împuternicit să acţioneze în numele şi pe seama furnizorului mandant, în scopul verificării valabilităţii şi a limitelor mandatului conferit de către potenţialii respondenţi. (6) În situaţia încheierii contractului de mandat în condiţiile alin. (5), părţile contractante au următoarele drepturi specifice:a)furnizorul licenţiat are dreptul de a încheia, în calitate de mandant, unul sau mai multe contracte de mandat, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), pentru toată cantitatea sau, după caz, pentru o parte din volumele de gaze naturale obligatoriu a fi tranzacţionate pe pieţele centralizate de gaze naturale din România; b)furnizorul mandatar are dreptul de a acţiona în numele şi pe seama unuia sau a mai multor furnizori mandanţi. În situaţia în care furnizorul mandatar încheie, în baza mandatului/ mandatelor conferit/conferite, mai multe contracte de vânzare/cumpărare a gazelor naturale, totalul rezultat din însumarea cantităţilor de gaze naturale stipulate prin asemenea contracte de mandat şi cele pe care furnizorul în cauză le contractează în nume propriu trebuie să fie egal cu cantităţile de gaze naturale contractate de către acel furnizor. (7) Sunt exceptate de la aplicabilitatea alin. (6) lit. b) situaţiile care pot genera un potenţial conflict de interese, precum şi acelea care derivă dintr-o limitare sau, după caz, restricţie stipulată prin contractul de mandat. Articolul 5(1) Producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, cu o producţie lunară de gaze naturale destinată consumului intern mai mare de 100.000 MWh, îndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) prin încheierea, pe pieţele centralizate de gaze naturale, a minimum 10 tranzacţii într-un an.(2) Producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora, după caz, nu pot condiţiona tranzacţionarea cantităţilor de gaze naturale din producţia proprie destinată consumului intern care fac obiectul obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) de contractarea unor cantităţi de gaze naturale din surse externe. Articolul 6 (1) Până în data de 1 decembrie 2014, producătorii de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, atât în format letric, cât şi în format electronic - fişier Excel - situaţia centralizatoare a contractelor bilaterale de vânzare a gazelor naturale care sunt în vigoare la data de 15 noiembrie 2014 şi care urmează a înceta la o dată ulterioară datei de 31 decembrie 2014, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.(2) Până la data prevăzută la alin. (1), furnizorii licenţiaţi de gaze naturale, cu excepţia celor care au şi calitatea de producători de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, atât în format letric, cât şi în format electronic - fişier Excel - situaţia centralizatoare a contractelor bilaterale de achiziţie şi de vânzare a gazelor naturale care sunt în vigoare la data de 15 noiembrie 2014 şi care urmează a înceta la o dată ulterioară datei de 31 decembrie 2014, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 7Începând cu anul 2016, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, producătorii de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere şi furnizorii de gaze naturale au obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele informaţii, după caz: a)cantitatea totală de gaze naturale reinjectată în zăcăminte, exceptată de la plata redevenţei, în condiţiile legii, în anul anterior; b)cantitatea de gaze naturale tranzacţionată pe pieţele centralizate de gaze naturale în mod direct de către producătorul de gaze naturale - titular de acorduri petroliere, în anul anterior; c)cantitatea de gaze naturale tranzacţionată pe pieţele centralizate de gaze naturale prin intermediul operatorilor economici afiliaţi, în anul anterior; d)situaţia centralizatoare a contractelor bilaterale de achiziţie şi/sau de vânzare a gazelor naturale încheiate în cursul anului anterior, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3; e)copii ale contractelor de mandat încheiate în condiţiile art. 4 alin. (5). Articolul 8 - Anexele nr1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a contractelor bilaterale de vânzare a gazelor naturale în vigoare la data de 15 noiembrie 2014, care urmează a înceta după 31 decembrie 2014

Nr. contract/ Data semnării Denumire client* Data încetării contractului Destinaţie gaze naturale** Cantitatea de gaze naturale contractată pentru anul 2015 (MWh)
Ianuarie 2015 Februarie 2015 Martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie 2015 Iulie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie 2015 Decembrie 2015
Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)
Nr. contract/ Data semnării Denumire client* Data încetării contractului Destinaţie gaze naturale** Cantitatea de gaze naturale contractată pentru anul 2015 (MWh)
Ianuarie 2015 Februarie 2015 Martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie 2015 Iulie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie 2015 Decembrie 2015
Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)

* Client de gaze naturale conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. ** Se va specifica „piaţă reglementată“ sau „piaţă concurenţială“, după caz. ANEXA Nr. 2la metodologie SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a contractelor bilaterale de achiziţie şi de vânzare a gazelor naturale în vigoare la data de 15 noiembrie 2014, care urmează a înceta după 31 decembrie 2014 Vânzări

Nr. contract/ Data semnării Denumire client* Data încetării contractului Cantitatea de gaze naturale destinată vânzării pe piaţa concurenţială în anul 2015 (MWh)
Ianuarie 2015 Februarie 2015 Martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie 2015 Iulie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie 2015 Decembrie 2015

Achiziţii

Nr. contract/ Data semnării Denumire furnizor Data încetării contractului Cantitatea de gaze naturale contractată în anul 2015 în scopul vânzării pe piaţa concurenţială (MWh)
Ianuarie 2015 Februarie 2015 Martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie 2015 Iulie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie 2015 Decembrie 2015
Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)
Nr. contract/ Data semnării Denumire furnizor Data încetării contractului Cantitatea de gaze naturale contractată în anul 2015 în scopul vânzării pe piaţa concurenţială (MWh)
Ianuarie 2015 Februarie 2015 Martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie 2015 Iulie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie 2015 Decembrie 2015
Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)

* Client de gaze naturale conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi client eligibil de gaze naturale conform clasificării din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali. ANEXA Nr. 3la metodologie SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a contractelor bilaterale de achiziţie şi/sau de vânzare a gazelor naturale încheiate în cursul anului anterior Vânzări

Nr. contract/Data semnării Denumire client* Data începerii livrărilor Data încetării contractului Modalitatea de încheiere a contractului** Cantitatea medie lunară prevăzută în contract a fi livrată (MWh)*** Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile lunare contractate (%)

Achiziţii

Nr. contract/Data semnării Denumire furnizor Data începerii livrărilor Data încetării contractului Modalitatea de încheiere a contractului** Cantitatea medie lunară prevăzută în contract a fi livrată (MWh)*** Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile lunare contractate (%)

* Client de gaze naturale conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi client eligibil de gaze naturale conform clasificării din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali. ** Se va specifica „prin tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale din România“ sau „prin negociere directă“, după caz. *** Pentru fiecare dintre contractele bilaterale a căror dată de începere a livrărilor se încadrează în interiorul anului, se vor raporta, suplimentar faţă de cantitatea medie lunară prevăzută în contract a fi livrată, şi cantităţile efectiv livrate în fiecare lună a anului respectiv, de la data începerii livrărilor şi până la sfârşitul anului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 118/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 118 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 118/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu