Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.118 din 19.11.2014

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 858 din 25 noiembrie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 177 alin. (31) şi (32) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Producătorii de gaze naturale, operatorii economici afiliaţi acestora, furnizorii de gaze naturale şi operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora. Articolul 3Nerespectarea de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 a prevederilor prezentului ordin atrage sancţionarea acestora în condiţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2014 privind stabilirea obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 11 iulie 2014, se abrogă la data de 31 decembrie 2014. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂMETODOLOGIE de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România Articolul 1Prezenta metodologie are ca scop stabilirea obligaţiei producătorilor de gaze naturale sau operatorilor economici afiliaţi acestora, după caz, de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unor cantităţi minime de gaze naturale, începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la data de 31 decembrie 2018, şi stabilirea obligaţiei furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unor cantităţi minime de gaze naturale, începând cu data de 1 martie 2015 şi până la data de 31 decembrie 2018. Articolul 2În sensul prezentei metodologii, gazele naturale din producţia proprie destinate consumului intern reprezintă gazele naturale din producţia internă curentă, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, a cantităţilor de gaze naturale estimate a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a cantităţilor de gaze naturale din producţia internă injectate în depozitele de înmagazinare subterană şi a cantităţilor de gaze naturale din producţia internă proprie exportate în state din afara spaţiului comunitar şi/sau comercializate în alte state din spaţiul comunitar de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz, la care se adaugă gazele naturale din producţia internă extrase din depozitele de înmagazinare subterană, după caz. Articolul 3(1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de alte acte normative aplicabile şi obligaţiilor contractuale asumate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, anterior datei de 15 noiembrie 2014, ce urmează a înceta după data de 31 decembrie 2014, producătorii de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unui procent din cantitatea anuală de gaze naturale din producţia internă proprie destinată consumului intern, după cum urmează: minimum 35% în anul 2015, minimum 30% în anul 2016, minimum 25% în anul 2017 şi minimum 20% în anul 2018.(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) poate fi îndeplinită fie direct de către producător, fie prin intermediul unui operator economic afiliat acestuia.(3) În situaţia în care obligaţia prevăzută la alin. (1) urmează a fi îndeplinită prin intermediul unui operator economic afiliat, producătorul are obligaţia de a notifica acest lucru Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor. Articolul 4 (1) În sensul prezentei metodologii, cantitatea totală de gaze naturale comercializată pe piaţa concurenţială de către fiecare furnizor în parte în cursul unui an reprezintă cantitatea totală de gaze naturale vândută şi livrată în cursul anului respectiv către clienţii din piaţa concurenţială, din care se deduc cantităţile de gaze naturale destinate acoperirii consumului pieţei reglementate.(2) În situaţia furnizorilor de gaze naturale care au şi calitatea de operator economic afiliat unui producător de gaze naturale, din cantitatea totală de gaze naturale vândută şi livrată în cursul anului respectiv către clienţii din piaţa concurenţială se deduc suplimentar cantităţile vândute de către aceştia în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România, în cursul aceluiaşi an, în scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1).(3) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de alte acte normative aplicabile şi obligaţiilor contractuale asumate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, anterior datei de 15 noiembrie 2014 ce urmează a înceta după data de 31 decembrie 2014, furnizorii licenţiaţi, cu excepţia celor care au şi calitatea de producători de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia să încheie, în perioada 1 martie-31 decembrie 2015, tranzacţii pe pieţe centralizate de gaze naturale din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea a minimum 30% din cantitatea totală de gaze naturale comercializată pe piaţa concurenţială în cursul anului 2015.(4) În perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2018, furnizorii licenţiaţi, cu excepţia celor care au şi calitatea de producători de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţe centralizate de gaze naturale din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unui procent din cantitatea totală de gaze naturale comercializată anual pe piaţa concurenţială, după cum urmează: minimum 25% în anul 2016, minimum 20% în anul 2017 şi minimum 15% în anul 2018.(5) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), furnizorul licenţiat are posibilitatea de a împuternici orice alt furnizor licenţiat de gaze naturale, în baza unui contract de mandat cu reprezentare. În acest sens, vor fi avute în vedere următoarele:a)contractul de mandat se va încheia cu luarea în considerare a caracterului special al mandatului conferit, în conformitate cu prevederile
art. 2.013 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; b)furnizorul mandatar are obligaţia de a anexa la ordinul iniţiator al unei tranzacţii în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale contractul de mandat special în baza căruia acesta este împuternicit să acţioneze în numele şi pe seama furnizorului mandant, în scopul verificării valabilităţii şi a limitelor mandatului conferit de către potenţialii respondenţi. (6) În situaţia încheierii contractului de mandat în condiţiile alin. (5), părţile contractante au următoarele drepturi specifice:a)furnizorul licenţiat are dreptul de a încheia, în calitate de mandant, unul sau mai multe contracte de mandat, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), pentru toată cantitatea sau, după caz, pentru o parte din volumele de gaze naturale obligatoriu a fi tranzacţionate pe pieţele centralizate de gaze naturale din România; b)furnizorul mandatar are dreptul de a acţiona în numele şi pe seama unuia sau a mai multor furnizori mandanţi. În situaţia în care furnizorul mandatar încheie, în baza mandatului/ mandatelor conferit/conferite, mai multe contracte de vânzare/cumpărare a gazelor naturale, totalul rezultat din însumarea cantităţilor de gaze naturale stipulate prin asemenea contracte de mandat şi cele pe care furnizorul în cauză le contractează în nume propriu trebuie să fie egal cu cantităţile de gaze naturale contractate de către acel furnizor. (7) Sunt exceptate de la aplicabilitatea alin. (6) lit. b) situaţiile care pot genera un potenţial conflict de interese, precum şi acelea care derivă dintr-o limitare sau, după caz, restricţie stipulată prin contractul de mandat. Articolul 5(1) Producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, cu o producţie lunară de gaze naturale destinată consumului intern mai mare de 100.000 MWh, îndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) prin încheierea, pe pieţele centralizate de gaze naturale, a minimum 10 tranzacţii într-un an.(2) Producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora, după caz, nu pot condiţiona tranzacţionarea cantităţilor de gaze naturale din producţia proprie destinată consumului intern care fac obiectul obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) de contractarea unor cantităţi de gaze naturale din surse externe. Articolul 6 (1) Până în data de 1 decembrie 2014, producătorii de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, atât în format letric, cât şi în format electronic - fişier Excel - situaţia centralizatoare a contractelor bilaterale de vânzare a gazelor naturale care sunt în vigoare la data de 15 noiembrie 2014 şi care urmează a înceta la o dată ulterioară datei de 31 decembrie 2014, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.(2) Până la data prevăzută la alin. (1), furnizorii licenţiaţi de gaze naturale, cu excepţia celor care au şi calitatea de producători de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere, au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, atât în format letric, cât şi în format electronic - fişier Excel - situaţia centralizatoare a contractelor bilaterale de achiziţie şi de vânzare a gazelor naturale care sunt în vigoare la data de 15 noiembrie 2014 şi care urmează a înceta la o dată ulterioară datei de 31 decembrie 2014, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 7Începând cu anul 2016, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, producătorii de gaze naturale - titulari de acorduri petroliere şi furnizorii de gaze naturale au obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele informaţii, după caz: a)cantitatea totală de gaze naturale reinjectată în zăcăminte, exceptată de la plata redevenţei, în condiţiile legii, în anul anterior; b)cantitatea de gaze naturale tranzacţionată pe pieţele centralizate de gaze naturale în mod direct de către producătorul de gaze naturale - titular de acorduri petroliere, în anul anterior; c)cantitatea de gaze naturale tranzacţionată pe pieţele centralizate de gaze naturale prin intermediul operatorilor economici afiliaţi, în anul anterior; d)situaţia centralizatoare a contractelor bilaterale de achiziţie şi/sau de vânzare a gazelor naturale încheiate în cursul anului anterior, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3; e)copii ale contractelor de mandat încheiate în condiţiile art. 4 alin. (5). Articolul 8 - Anexele nr1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a contractelor bilaterale de vânzare a gazelor naturale în vigoare la data de 15 noiembrie 2014, care urmează a înceta după 31 decembrie 2014

Nr. contract/ Data semnării Denumire client* Data încetării contractului Destinaţie gaze naturale** Cantitatea de gaze naturale contractată pentru anul 2015 (MWh)
Ianuarie 2015 Februarie 2015 Martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie 2015 Iulie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie 2015 Decembrie 2015
Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)
Nr. contract/ Data semnării Denumire client* Data încetării contractului Destinaţie gaze naturale** Cantitatea de gaze naturale contractată pentru anul 2015 (MWh)
Ianuarie 2015 Februarie 2015 Martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie 2015 Iulie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie 2015 Decembrie 2015
Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)

* Client de gaze naturale conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. ** Se va specifica „piaţă reglementată“ sau „piaţă concurenţială“, după caz. ANEXA Nr. 2la metodologie SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a contractelor bilaterale de achiziţie şi de vânzare a gazelor naturale în vigoare la data de 15 noiembrie 2014, care urmează a înceta după 31 decembrie 2014 Vânzări

Nr. contract/ Data semnării Denumire client* Data încetării contractului Cantitatea de gaze naturale destinată vânzării pe piaţa concurenţială în anul 2015 (MWh)
Ianuarie 2015 Februarie 2015 Martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie 2015 Iulie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie 2015 Decembrie 2015

Achiziţii

Nr. contract/ Data semnării Denumire furnizor Data încetării contractului Cantitatea de gaze naturale contractată în anul 2015 în scopul vânzării pe piaţa concurenţială (MWh)
Ianuarie 2015 Februarie 2015 Martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie 2015 Iulie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie 2015 Decembrie 2015
Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)
Nr. contract/ Data semnării Denumire furnizor Data încetării contractului Cantitatea de gaze naturale contractată în anul 2015 în scopul vânzării pe piaţa concurenţială (MWh)
Ianuarie 2015 Februarie 2015 Martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie 2015 Iulie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie 2015 Decembrie 2015
Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile contractate (%)

* Client de gaze naturale conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi client eligibil de gaze naturale conform clasificării din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali. ANEXA Nr. 3la metodologie SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a contractelor bilaterale de achiziţie şi/sau de vânzare a gazelor naturale încheiate în cursul anului anterior Vânzări

Nr. contract/Data semnării Denumire client* Data începerii livrărilor Data încetării contractului Modalitatea de încheiere a contractului** Cantitatea medie lunară prevăzută în contract a fi livrată (MWh)*** Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile lunare contractate (%)

Achiziţii

Nr. contract/Data semnării Denumire furnizor Data începerii livrărilor Data încetării contractului Modalitatea de încheiere a contractului** Cantitatea medie lunară prevăzută în contract a fi livrată (MWh)*** Flexibilitate - abateri faţă de cantităţile lunare contractate (%)

* Client de gaze naturale conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi client eligibil de gaze naturale conform clasificării din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali. ** Se va specifica „prin tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale din România“ sau „prin negociere directă“, după caz. *** Pentru fiecare dintre contractele bilaterale a căror dată de începere a livrărilor se încadrează în interiorul anului, se vor raporta, suplimentar faţă de cantitatea medie lunară prevăzută în contract a fi livrată, şi cantităţile efectiv livrate în fiecare lună a anului respectiv, de la data începerii livrărilor şi până la sfârşitul anului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 118/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 118 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 118/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu