Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.62 din 10.07.2014

privind stabilirea obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate din România
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 518 din 10 iulie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 177 alin. (31) şi (32) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Prezentul ordin stabileşte obligaţia producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia, transparent şi nediscriminatoriu, tranzacţii pe pieţele centralizate din România. Articolul 2Abrevierile utilizate în prezentul ordin au următoarele semnificaţii: a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b)CPET - clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei; c)NC - clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei; d)OTS - operatorul de transport şi de sistem. Articolul 3(1) Începând cu data de 15 iulie 2014 şi până la data de 31 decembrie 2014, producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora, după caz, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea a minimum 20% din cantitatea de gaze naturale din producţia internă proprie destinată consumului intern al pieţei concurenţiale.(2) Cantitatea de gaze naturale din producţia internă proprie destinată consumului intern al pieţei concurenţiale, aferentă fiecărui producător sau operator economic afiliat acestuia, după caz, se determină conform următoarei formule:QPIconc (i...n)= QPIc (i...n) - QPIce (i...n) - QPIinj (i...n) + QPIextr (i...n) - QPIexport (i...n) - QPIreglem (i...n), unde: QPIconc (i...n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producţia internă proprie estimată a fi destinată consumului intern al pieţei concurenţiale, aferentă fiecărui producător sau operator economic afiliat acestuia; QPIc (i...n) - cantitatea estimată a fi produsă lunar de către fiecare producător, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale estimate a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere şi a cantităţilor de gaze naturale estimate a fi reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii; QPIce (i...n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producţia internă estimată a fi utilizată la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2012 pentru stabilirea unei excepţii de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; QPIinj (i...n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producţia internă proprie estimată a fi injectată în depozitele de înmagazinare subterană de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz; QPIextr (i...n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producţia internă proprie estimată a fi extrasă din depozitele de înmagazinare subterană de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz; QPIexport (i...n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producţia internă proprie estimată a fi exportată şi/sau comercializată în alte state din spaţiul comunitar de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz; QPIreglem (i...n) - cantitatea lunară estimată de gaze naturale din producţia internă pe care fiecare producător sau operator economic afiliat acestuia, după caz, are obligaţia să o disponibilizeze pentru acoperirea consumului pieţei reglementate, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul în care cantitatea de gaze naturale estimată a fi injectată în depozitele de înmagazinare subterană de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz, transmisă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d), este mai mică decât cantitatea de gaze naturale efectiv injectată în depozitele de înmagazinare subterană, diferenţa va fi tranzacţionată în luna respectivă de către aceştia pe pieţele centralizate.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora care au contracte de vânzare aferente pieţei concurenţiale în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin pentru vânzarea a mai mult de 80% din cantitatea de gaze naturale din producţia internă proprie estimată a fi destinată consumului intern al pieţei concurenţiale, determinată conform prevederilor alin. (2), au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantităţi de gaze naturale din producţia internă proprie determinată conform următoarei formule:QPImin (i...n) = QPIconc (i...n) - QPIcontr (i...n), unde: QPImin (i...n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producţia internă proprie pentru care fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz, are obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate, transparent şi nediscriminatoriu; QPIconc (i...n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producţia internă proprie estimată a fi destinată consumului intern al pieţei concurenţiale, aferentă fiecărui producător sau operator economic afiliat acestuia, după caz; QPIcontr (i...n) - cantitatea totală lunară de gaze naturale din producţia internă pentru care fiecare producător sau operator economic afiliat acestuia, după caz, are în derulare contracte de vânzare aferente pieţei concurenţiale, la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul 4 (1) Cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (4), după caz, se determină pentru fiecare lună din perioada iulie-decembrie 2014, sunt destinate exclusiv pieţei concurenţiale de gaze naturale şi nu pot fi condiţionate de contractarea de cantităţi de gaze naturale din import.(2) Cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (4), după caz, pot fi oferite spre tranzacţionare pe pieţele centralizate pentru orice interval de timp aferent perioadei iulie-decembrie 2014, cu obligaţia respectării cantităţilor lunare comunicate producătorilor de către ANRE. Articolul 5(1) În vederea stabilirii cantităţilor de gaze naturale prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (4), după caz, producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora, după caz, au obligaţia de a transmite ANRE, în termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele informaţii, defalcate pe fiecare lună a perioadei iulie-decembrie 2014:a)cantităţile de gaze naturale estimate a fi produse; b)cantităţile de gaze naturale estimate a fi reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii; c)cantităţile de gaze naturale estimate a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere; d)cantităţile de gaze naturale estimate a fi injectate în depozitele de înmagazinare subterană; e)cantităţile de gaze naturale estimate a fi extrase din depozitele de înmagazinare subterană; f)cantităţile de gaze naturale estimate a fi utilizate la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 870/2012; g)cantităţile de gaze naturale din producţia internă proprie estimate a fi exportate şi/sau comercializate în alte state din spaţiul comunitar, după caz; h)cantităţile de gaze naturale prevăzute în contractele de vânzare aferente pieţei concurenţiale aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu precizarea partenerului contractual, a numărului, a datei semnării şi a datei de încetare a valabilităţii fiecărui contract.(2) ANRE determină pentru fiecare producător cantităţile de gaze naturale lunare prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (4), după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(3) Cantităţile prevăzute la alin. (2) se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE şi se comunică producătorilor de gaze naturale.(4) Producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora, după caz, au obligaţia de a posta decizia prevăzută la alin. (3) pe site-ul propriu, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data primirii acesteia. Articolul 6(1) Până la data de 31 octombrie 2014, ANRE elaborează şi aprobă Metodologia de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate din România, pentru perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2018. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la data de 31 decembrie 2018, producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora, după caz, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unor cantităţi minime de gaze naturale, în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la alin. (1).(3) Începând cu data de 1 martie 2015 şi până la data de 31 decembrie 2018, furnizorii licenţiaţi de gaze naturale încheie tranzacţii pe pieţele centralizate, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unor cantităţi minime de gaze naturale, în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la alin. (1). Articolul 7 (1) Pentru stabilirea obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate, producătorii, furnizorii, operatorii de distribuţie, precum şi OTS au obligaţia de a transmite ANRE următoarele informaţii, până în data de 1 septembrie 2014 inclusiv, după cum urmează:a)producătorii de gaze naturale şi operatorii economici afiliaţi acestora transmit informaţiile prevăzute la alin. (2), după caz; b)furnizorii de gaze naturale care au în portofoliu clienţi finali transmit informaţiile prevăzute la alin. (3); c)furnizorii care încheie tranzacţii angro pe piaţa concurenţială de gaze naturale transmit informaţiile prevăzute la alin. (4); d)operatorii de distribuţie transmit necesarul lunar de consum estimat în perioada 1 septembrie 2014 - 31 decembrie 2015; e)OTS transmite estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere în perioada 1 septembrie 2014- 31 decembrie 2015. (2) În cazul producătorilor de gaze naturale şi operatorilor economici afiliaţi acestora, vor fi transmise următoarele informaţii, după caz:a)estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale pe care le vor produce în perioada 1 septembrie 2014- 31 decembrie 2015; b)estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale pe care le vor reinjecta în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, în perioada 1 septembrie 2014 - 31 decembrie 2015; c)estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, în perioada 1 septembrie 2014-31 decembrie 2015; d)situaţia contractelor de achiziţie şi de vânzare ce vor fi în derulare la data de 31 august 2014 şi cantităţile lunare contractate în baza acestora, cu specificarea duratei fiecărui contract, a provenienţei gazelor naturale şi a destinaţiei acestora, respectiv piaţă concurenţială sau reglementată. (3) În cazul furnizorilor de gaze naturale care au în portofoliu clienţi finali, vor fi transmise următoarele informaţii:a)necesarul de consum lunar estimat al clienţilor din piaţa reglementată, defalcat pe CPET şi NC, în perioada 1 septembrie 2014-31 decembrie 2015; b)necesarul de consum lunar estimat al clienţilor din piaţa concurenţială, defalcat pe CPET şi NC, în perioada 1 septembrie 2014-31 decembrie 2015; c)situaţia contractelor de achiziţie a gazelor naturale destinate pieţei reglementate ce vor fi în derulare la data de 31 august 2014 şi cantităţile lunare contractate în baza acestora, cu precizarea duratei fiecărui contract, a furnizorului şi a provenienţei gazelor naturale; d)situaţia contractelor de achiziţie a gazelor naturale destinate pieţei concurenţiale ce vor fi în derulare la data de 31 august 2014 şi cantităţile lunare contractate în baza acestora, cu precizarea duratei fiecărui contract, a furnizorului şi a provenienţei gazelor naturale.
(4) În cazul furnizorilor care încheie tranzacţii angro pe piaţa concurenţială de gaze naturale, vor fi transmise următoarele informaţii:a)cantităţile lunare de gaze naturale estimate a fi achiziţionate şi vândute în perioada 1 septembrie 2014- 31 decembrie 2015, cu precizarea provenienţei gazelor naturale şi a destinaţiei acestora, respectiv piaţă concurenţială sau reglementată; b)situaţia contractelor de achiziţie şi de vânzare a gazelor naturale destinate pieţei concurenţiale ce vor fi în derulare la data de 31 august 2014 şi cantităţile lunare contractate în baza acestora, cu precizarea duratei fiecărui contract, a furnizorului şi a provenienţei gazelor naturale.
Articolul 8Până la data de 5 a fiecărei luni, operatorii pieţelor centralizate au obligaţia de a transmite la ANRE, pe fax şi prin e-mail, în format Excel, o situaţie a cantităţilor tranzacţionate în luna anterioară, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, cu precizarea părţilor contractante, a duratei contractelor şi a preţurilor aferente acestora. Articolul 9În situaţia în care, până la stabilirea de către ANRE a cantităţilor minime de gaze naturale din producţia proprie pe care producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora au obligaţia de a le tranzacţiona pe pieţele centralizate din România în anul 2015, producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora încheie contracte noi de vânzare de gaze naturale aferente pieţei concurenţiale sau acte adiţionale la contractele de vânzare de gaze naturale aferente pieţei concurenţiale aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cantităţile din contractele menţionate anterior ale fiecărui producător sau operator economic afiliat acestuia nu pot depăşi cumulativ 25% din cantitatea de gaze naturale din producţia internă proprie destinată consumului intern din anul 2015. Articolul 10Producătorii de gaze naturale, operatorii economici afiliaţi acestora, furnizorii de gaze naturale, operatorii de distribuţie, OTS şi operatorii pieţelor centralizate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul ANRE urmăresc respectarea acestora. Articolul 11Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici prevăzuţi la art. 10 atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 62/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 62 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 62/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu