Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1124 din 12 aprilie 2006

privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetala

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 18 mai 2006In temeiul prevederilor:

-  art. 4 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 3 alin. (3), precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia;

-   art. 9 alin.  (6) din  Hotărârea Guvernului  nr.  155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 40.796 din 26 august 2005, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică atât produselor, cât şi părţilor din acestea, stabilite în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2)   Lista reziduurilor de pesticide şi limitele maxime admise sunt stabilite în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(3)   Pentru produsele uscate, transformate sau incluse într-un aliment compus, se aplică prevederile prezentului ordin, în măsura în care acestea pot conţine anumite reziduuri de pesticide.

(4)  Prezentul ordin se aplică şi produselor menţionate în anexa nr. 1 care sunt destinate exportului către ţări terţe.

Art. 2. - (1) Pentru produsele tratate înainte de export, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 2 nu se aplică în următoarele cazuri:

a)   când ţările terţe de destinaţie cer un tratament fitosanitar pentru prevenirea introducerii pe teritoriul lor a organismelor dăunătoare;

b)   când tratamentul este necesar pentru protejarea produselor împotriva organismelor dăunătoare în timpul transportului către ţările terţe de destinaţie sau pentru depozitarea lor.

(2) Prevederile prezentului ordin nu se aplică produselor destinate însămânţării sau plantării, precum şi fabricării altor produse decât cele alimentare şi hranei pentru animale.

Art. 3. - (1) In înţelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a)    autorităţi competente - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004;

b)   reziduuri de pesticide - reziduurile de pesticide, precum şi produşii lor de metabolism, de descompunere sau reacţie ai acestora, care sunt prezenţi în sau pe produsele la care se face referire în art. 1;

c)   punerea pe piaţă - orice livrare, contra cost sau gratuit, a produselor la care se face referire în art. 1, după recoltarea acestora.

Art. 4. - (1) Produsele sau părţi ale acestora care sunt descrise în anexa nr. 1 nu pot prezenta din momentul când sunt puse pe piaţă limite ale reziduurilor de pesticide mai mari decât cele care sunt specificate în anexa nr. 2.

(2)   Pentru produsele uscate sau procesate pentru care limitele maxime nu sunt stabilite în anexa nr. 2, limita maximă de reziduu aplicabilă va fi cea stabilită în anexa nr. 2, luându-se în considerare factorul de concentraţie sau diluţie ca rezultat al anumitor operaţii de uscare sau procesare.

(3)   Pentru alimentele compuse care conţin un amestec de ingrediente şi pentru care nu sunt prevăzute limite maxime admise în reziduuri, limitele maxime în reziduuri aplicabile nu pot depăşi limitele stabilite în anexa nr. 2, ţinându-se cont de concentraţiile relative ale ingredientelor din amestec şi de dispoziţiile alin. (2).

(4)   Autorităţile competente asigură respectarea limitelor maxime admise, specificate în anexa nr. 2, prin controalele efectuate.

(5)   Punerea pe piaţă a produselor la care se face referire în art. 1 nu se poate interzice pe motivul că acestea conţin reziduuri de pesticide, în cazul în care cantitatea acestor reziduuri nu depăşeşte limitele maxime admise, specificate în anexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Autorităţile competente pot autoriza prezenţa în sau pe produsele la care se face referire în art. 1 a reziduurilor de pesticide listate în partea B a secţiunii a 2-a din anexa nr. 2, în concentraţii mai mari decât cele specificate în aceasta, dacă produsele nu sunt destinate consumului imediat şi dacă există un sistem de control adecvat care să asigure că aceste produse nu pot ajunge la utilizatorul final sau la consumator, iar dacă sunt livrate direct consumatorului, numai după ce nivelul reziduurilor a scăzut sub limitele maxime admise prevăzute în partea B a secţiunii a 2-a din anexa nr. 2.

(2) Autorităţile competente vor informa imediat celelalte state membre şi Comisia Europeană cu privire la măsurile luate. Aceste măsuri se vor aplica tuturor produselor vegetale din partea B a secţiunii a 2-a din anexa nr. 2, indiferent de originea produselor.

Art. 6. - (1) Amendamentele la anexele nr. 1 şi 2 vor fi adoptate în acord cu procedurile comunitare de către autorităţile competente.

(2)  In cazul în care autorităţile competente consideră că limita maximă stabilită în anexa nr. 2 pune în pericol sănătatea oamenilor sau animalelor în urma unor reevaluări, autorităţile pot să reducă temporar  limitele în şi pe anumite produse pe teritoriul României. In acest caz, autorităţile competente vor informa celelalte state membre şi Comisia Europeană asupra măsurilor luate.

(3)   Limitele maxime provizorii în reziduuri, aplicabile în ansamblul comunităţii stabilite de Comisia Europeană vor fi indicate în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Până la data de 30 septembrie a fiecărui an, autorităţile competente din România vor trimite Comisiei Europene programele naţionale de monitorizare pentru anul calendaristic următor. Aceste programe vor specifica:

a)  produsele care vor fi inspectate şi numărul inspecţiilor ce trebuie efectuate;

b)  reziduurile de pesticide care trebuie inspectate;

c)  criteriile aplicate la întocmirea programului.

(2) Până la data de 31 august a fiecărui an, autorităţile competente vor trimite Comisiei Europene şi celorlalte state membre rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate în timpul anului precedent, conform Programului naţional de monitorizare şi Programului comunitar coordonat de monitorizare.

Art. 8. - (1) Statul membru de origine este statul membru pe al cărui teritoriu un produs specificat în art. 1 alin. (1) şi (3) este produs în mod legal sau comercializat.

(2) Statul membru de destinaţie este statul membru pe al cărui teritoriu un astfel de produs este pus pe piaţă pentru alte operaţiuni decât tranzitul către un alt stat membru sau o ţara terţă.

(3)   In cazurile în care nu au fost stabilite limitele maxime de reziduuri pentru produsele introduse pe teritoriul României dintr-un stat membru de origine, autorităţile competente se vor asigura că toate procedurile necesare sunt urmate pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri permanente sau temporare, luându-se în considerare bunele practici în agricultură din statul membru de origine.

(4)   Pentru produsele introduse pe teritoriul României, ale căror reziduuri de pesticide diferă faţă de cele stabilite şi acceptate în statul membru de origine, ca urmare a introducerii unor limite naţionale de către autorităţile competente pentru a asigura un nivel de protecţie a consumatorilor disproporţionat în comparaţie cu nivelul de protecţie aplicat de statui membru de origine, se vor aplica următoarele prevederi excepţionale:

a)  România, ca stat membru de destinaţie, va comunica imediat măsurile adoptate celuilalt stat membru de origine şi Comisiei Europene, în termen de 20 de zile de la aplicarea măsurilor.

b)   Pe baza notificării la care se face referire la lit. a), România, ca stat membru de destinaţie, va contacta celălalt stat membru şi va transmite toate informaţiile necesare.

c)  Pe durata unei perioade de 3 luni de la notificarea la care se face referire la lit. a), autorităţile competente vor informa Comisia Europeană cu privire la rezultatele acestor contacte şi în special cu privire la măsurile pe care intenţionează să le aplice, dacă este cazul, inclusiv limitele maxime de reziduuri pe care Ie-a agreat cu celălalt stat.

Art. 9. - (1) In caz de litigiu, autorităţile competente din România pot utiliza alte metode de analiză ştiinţifice validate, în măsură să producă rezultate comparabile cu metodele comunitare de analiză.

(2) Autorităţile competente vor informa celelalte state membre şi Comisia Europeană despre alte metode de analiză utilizate conform alin. (1).

Art. 10. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se aplică fără a se aduce atingere următoarelor prevederi:

a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 120/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005;

b)  Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002;

c)  Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 3 octombrie 2002.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 505/720/2005 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2005, precum şi anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 bis din 17 februarie 2005, se abrogă.

Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 340/1976 (cu modificările si completările aduse până în decembrie 2003), Directiva Consiliului 86/362/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 221/1986 (cu modificările şi completările aduse până în aprilie 2004) şi Directiva Consiliului 90/642/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe anumite produse de origine vegetală inclusiv fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 350/1990 (cu modificările şi completările aduse până în decembrie 2004).

Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 5 alin. (2), ale art. 6 alin. (2) şi (3) şi ale art. 7, 8 şi 9, care se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1124/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1124 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1124/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu