Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 11 din 7 iulie 2008

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 536 din 16 iulie 2008In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 1 iulie 2008, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare/reasigurare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare/reasigurare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

ANEXA

SISTEMUL

de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare/reasigurare

A. Norme metodologice privind întocmirea şi verificarea raportărilor contabile ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare/ reasigurare la 30 iunie 2008

1. Generalităţi

Societăţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurători, precum şi brokerii de asigurare/reasigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor emise în aplicarea acesteia, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la data de 30 iunie 2008, astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, după caz, la registratura acestora sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2008

Asigurătorii vor întocmi şi depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1.  Bilanţ (cod 01);

2.  Contul de profit şi pierdere, compus din:

- Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

- Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);

- Contul netehnic (cod 04);

3.  Date informative (cod 05).

Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi şi vor prezenta şi situaţiile prevăzute la cap. V pct. 2 „Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii;

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

Brokerii de asigurare/reasigurare vor întocmi şi vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1.  Bilanţ (cod 01);

2.  Contul de profit şi pierdere (cod 02);

3.  Date informative (cod 03).

Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare vor completa datele de identificare (denumirea societăţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale, In căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare/reasigurare.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ" a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării societăţii şi, în consecinţă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare/reasigurare fiind sancţionaţi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizările ulterioare.

Bilanţul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi de pasiv, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2008, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Pentru prezentarea contului de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2008, asigurătorii, în funcţie de activitatea de asigurare pe care o desfăşoară, vor completa formularul contului tehnic al asigurării generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurării de viaţă (cod 03) şi formularul contului netehnic (cod 04).

Brokerii de asigurare/reasigurare vor întocmi formularul contului de profit şi pierdere (cod 02).

Datele care se raportează în formularele contului de profit şi pierdere sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

In formularul „Date informative", la rândurile 01 şi 02 coloana 1, asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Formularele de raportare contabilă întocmite pentru data de 30 iunie 2008 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

-  persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare care au în subordine sucursale sau subunităţi fără personalitate juridică vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2008.

Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută, din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.

In situaţia în care operaţiunile subunităţilor proprii în străinătate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valută, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la data de 30 iunie 2008 ale persoanei juridice din ţară, vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.

Formularele care compun raportările contabile la data de 30 iunie 2008 se vor completa în lei (RON).

Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2008, astfel:

- pe suport hârtie (formatul C.S.A.), semnate şi ştampilate, conform legii, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice;

- în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia CSA-EWS.

Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor formatul electronic al raportărilor contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2008 conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, folosind programul de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia asigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa www.mfinante.ro.

Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2008 nu întocmesc raportări contabile la data de 30 iunie 2008, urmând să depună o declaraţie pe propria răspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, care să cuprindă toate datele de identificare a societăţii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa şi numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerţului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2008 la comisia de supraveghere a asigurărilor şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor

Raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2008, precum şi declaraţiile asigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare care nu au desfăşurat activitate se vor depune până cel mai târziu 15 august 2008.

Nedepunerea raportărilor contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2008 la termenul stabilit, a formularelor listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor, după caz, se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2008 de către asigurători şi brokerii de asigurare/reasigurare se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la cap. III pct. 1 şi 2 din reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Nomenclator - forme de proprietate

COD

DENUMIRE

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin)

34

Societăţi comerciale pe acţiuni

35

Societăţi comerciale cu răspundere limitată


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 11/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu