Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.9 din 30.03.2016

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 06 aprilie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu deciziile nr. 280/2004/CE şi nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 şi (UE) nr. 1.193/2011 ale Comisiei, care prevede că se instituie un registru al Uniunii pentru perioada de comercializare a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care începe la 1 ianuarie 2013 şi pentru perioadele ulterioare,luând în considerare faptul că în legislaţia naţională privind protecţia mediului se constată existenţa unor neconcordanţe legislative referitoare la Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 389/2013, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor şi obligaţiilor asumate de România faţă de Comisia Europeană, în raport cu aplicarea politicii naţionale în domeniul schimbărilor climatice,în scopul reglementării acestei situaţii este absolut necesară modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare, stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative, pentru îmbunătăţirea cadrului de implementare a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS), transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a cadrului de asigurare a gestionării efectelor generate de implementarea Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (non-ETS), precum şi a cadrului de realizare a tranzacţiilor internaţionale, în vedere respectării angajamentelor asumate pe plan extern, în scopul conformării activităţii registrului pentru conturile non-ETS,întrucât neadoptarea acestui act normativ poate conduce la blocarea operaţiunilor privind registrul Uniunii, constând în neoperaţionalizarea totală a alocării de certificate pe diverse tipuri de instalaţii industriale în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, neefectuarea activităţilor de colectare, prelucrare şi validare de către personalul tehnic autorizat a datelor transmise de către operatorii economici şi pentru partea de non-ETS, toate acestea cu efect imediat şi direct asupra operatorilor economici, generând imposibilitatea conformării şi tranzacţionării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,având în vedere că măsurile propuse de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanţă cu nivelul de certificate alocate unui operator economic trebuie îndeplinite anual, respectiv până la data de 30 aprilie 2016, astfel cum este prevăzut la art. 8 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, iar nerespectarea acestei limite anuale atrage aplicarea unei penalităţi de 100 euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă care depăşeşte nivelul anual alocat, fără posibilitatea din partea operatorului economic de recuperare în anul următor a excesului de emisii care a constituit obiectul penalizării,deoarece penalităţile suportate de către operatorii economici pot genera acţiuni judiciare îndreptate împotriva statului pentru recuperarea prejudiciilor financiare suferite de către aceştia, precum şi a beneficiilor nerealizate, toate acestea având impact financiar asupra bugetului general consolidat,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, punctul 461 se modifică şi va avea următorul cuprins: 461. autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră - actul administrativ emis de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin care se stabilesc obligaţiile privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră; de asemenea, se stabileşte obligaţia de a returna anual în conturile din Registrul unic al emisiilor de gaze cu efect de seră un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, monitorizate şi verificate pentru anul anterior; 2. La articolul 59, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: g)administrează conturile naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră; h)administrează sistemul naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto; 3. La articolul 59, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) lit. g) şi h) se realizează prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Articolul II Articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3Numărul de posturi pentru Gărzile forestiere se aprobă prin hotărârea Guvernului de organizare şi funcţionare a acestora. Articolul III(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute la art. I pct. 3, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului preia de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor un număr de 20 de posturi şi personalul aferent, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(2) Personalul preluat în condiţiile prevăzute la alin. (1) îşi menţine drepturile salariale deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, a Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător modificărilor introduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul energiei, Victor Vlad Grigorescu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Claudia-Ana Costea Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 9/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 9 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 9/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu