E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.77 din 03.12.2014

privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 09 decembrie 2014SmartCity1

Având în vedere necesitatea adaptării legislaţiei naţionale în domeniul ajutorului de stat cu legislaţia Uniunii Europene şi necesitatea creării unui cadru legislativ care să garanteze îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante impuse de Comisia Europeană României pentru accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, se impune, în regim de urgenţă, modificarea procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat. Acest aspect presupune un mai bun control al modului în care fondurile publice (naţionale şi europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.Prin reforma europeană în domeniul ajutorului de stat se intenţionează ca marea majoritate a facilităţilor de natura ajutorului de stat să fie verificată, cu preponderenţă, la nivel naţional, Comisia Europeană urmând să realizeze doar un control ex-post al modului în care sunt respectate condiţiile impuse de normele Uniunii Europene în domeniu.Prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se doreşte implementarea unui mecanism de control, la nivel naţional, prin care să se stabilească atribuţiile şi obligaţiile furnizorilor, beneficiarilor şi ale Consiliului Concurenţei în implementarea măsurilor de natura ajutorului de stat şi de minimis pentru a se facilita absorbţia fondurilor europene şi a se evita recuperarea acestora.Considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea creării unui cadru legislativ la nivel naţional care să răspundă solicitărilor Comisiei Europene atât în domeniul ajutorului de stat, cât şi în domeniul fondurilor europene, este necesară adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă care să reglementeze modul în care fondurile publice (naţionale şi europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea procedurilor naţionale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicării prevederilor art. 106-109 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, şi a legislaţiei secundare adoptate în baza acestora. Articolul 2(1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă; b)administrator - orice entitate deţinută sau delegată de stat ori deţinută sau delegată de către o unitate administrativ-teritorială, care administrează resurse ale statului sau, după caz, ale unei unităţi administrativ-teritoriale şi care pune în aplicare măsuri de ajutor de stat/de minimis în numele furnizorului; c)ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre; d)ajutor de stat - un avantaj acordat, sub orice formă, în mod selectiv de către stat, inclusiv de către unităţile administrativ-teritoriale, sau din resurse de stat sau, după caz, din resurse ale unităţii administrativ-teritoriale unei întreprinderi sau anumitor categorii de întreprinderi, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa şi afectează comerţul cu statele membre; e)ajutor exceptat - măsură de ajutor de stat care îndeplineşte criteriile precizate în regulamentul prevăzut la lit. u); f)ajutor ilegal - ajutorul acordat fără respectarea procedurilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat; g)ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condiţiilor de acordare; h)alocarea specifică de ajutor - acordarea unui ajutor individual în baza unei scheme de ajutor de stat/de minimis; i)beneficiar - orice întreprindere căreia i se acordă un ajutor de stat sau de minimis; j)clauza suspensivă - interdicţia de a aproba o măsură de ajutor de stat/de minimis înaintea verificării compatibilităţii cu regulile în domeniu; k)documentaţie - proiectul de act normativ sau administrativ prin care se instituie măsura de sprijin, precum şi orice alt act relevant pentru analiza compatibilităţii măsurii cu regulile Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat; l)finalizarea etapei de prenotificare - reprezintă poziţia transmisă de Comisia Europeană cu privire la prenotificarea transmisă; m)furnizor - orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis; n)iniţiator - orice entitate publică care iniţiază o măsură de ajutor de stat sau de minimis prin intermediul unui act normativ sau administrativ, după caz; o)informarea - formularul specific ce urmează să fie transmis Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentului de exceptare pe categorii, însoţit de documentaţia aferentă; p)întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv entităţile nonprofit, care desfăşoară o activitate economică; q)notificare - formularul specific însoţit de documentaţia aferentă ce urmează să fie transmisă Comisiei Europene în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi analizării compatibilităţii proiectelor măsurilor de sprijin cu legislaţia europeană; r)prenotificare - notificarea prealabilă către Comisia Europeană a unui proiect de măsuri de sprijin în scopul clarificării aspectelor legate de caracterul de ajutor de stat sau de compatibilitatea măsurii de sprijin; s)procedura de informare - procedura de comunicare către Comisia Europeană a unei fişe de prezentare a măsurii de natura ajutorului de stat, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SANI (state aid notification interactive); ş)procedura de notificare - procedura de comunicare către Comisia Europeană, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SANI, a unei măsuri susceptibile să reprezinte ajutor de stat în vederea analizării compatibilităţii acesteia cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat; t)regulament de exceptare pe categorii - act cu caracter normativ al Comisiei Europene, cu aplicabilitate directă, care permite instituirea unei măsuri de natura ajutorului de stat fără a fi necesară o autorizare prealabilă din partea Comisiei Europene. (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă, se completează cu definiţiile din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 659/1999. Articolul 3(1) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în regulamentele Uniunii Europene adoptate în temeiul art. 108 din TFUE sau în temeiul altor dispoziţii relevante din acesta, orice intenţie de instituire a unei măsuri de ajutor de stat nou se notifică Comisiei Europene.(2) Ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, poate fi adoptat şi acordat numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.(3) Ajutorul de stat care nu este supus obligaţiei de notificare poate fi acordat numai cu respectarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în domeniul ajutorului de stat.(4) Instituirea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de oportunitate şi impune iniţiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condiţiile legii, a unor acte normative sau administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau de minimis sau ajutoare de stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puţin următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, beneficiari, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în temeiul căreia a fost instituită măsura de ajutor de stat sau de minimis, în conformitate cu legislaţia în domeniu. Articolul 4(1) Alocările specifice din cadrul unei scheme de ajutor autorizate de Comisia Europeană, în urma unui proces de notificare în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din TFUE, sau acoperite de prevederile regulamentului de exceptare pe categorii pot fi acordate numai dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite în respectiva schemă de ajutor.(2) Ajutoarele de stat individuale, fie autorizate de Comisia Europeană ca urmare a unei notificări individuale sau a unei scheme, fie cele iniţiate în baza prevederilor regulamentului de exceptare pe categorii, pot fi acordate numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de actul de aprobare a acordării ajutorului. Articolul 5(1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementările în domeniu elaborate de Comisia Europeană şi cu Harta ajutorului regional aprobată de Guvern.(2) Harta ajutorului regional se notifică Comisiei Europene conform procedurii prevăzute de art. 108 alin. (3) din TFUE, în vederea autorizării, şi aprobată prin hotărâre a Guvernului. Capitolul IIRolul Consiliului Concurenţei Articolul 6(1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, alţi furnizori de ajutor de stat şi beneficiarii de ajutor de stat, implicaţi în procedurile din domeniul ajutorului de stat.(2) Consiliul Concurenţei acordă asistenţă de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităţilor, altor furnizori şi beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat/ de minimis.(3) Consiliul Concurenţei, la cererea furnizorului/iniţiatorului, poate iniţia consultări cu Comisia Europeană şi prenotificări având ca obiect proiecte de măsuri de sprijin susceptibile să reprezinte ajutor de stat.(4) Consiliul Concurenţei asigură informarea autorităţilor, altor furnizori/administratori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementările Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, prin intermediul paginii de internet proprii dedicate ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenţă şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminare, mese rotunde, conferinţe şi altele asemenea.(5) Consiliul Concurenţei prezintă semestrial Guvernului o informare asupra activităţii sale în domeniul ajutorului de stat.(6) Consiliul Concurenţei colaborează cu instituţiile publice, alţi furnizori/administratori şi beneficiarii de ajutor de stat şi îi sprijină în vederea aplicării corespunzătoare a normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.(7) Consiliul Concurenţei colaborează cu autoritatea competentă să reprezinte România în faţa instanţelor de judecată competente de la nivelul Uniunii Europene în cazurile privind ajutorul de stat. Capitolul IIIProcedura în faţa Consiliului Concurenţei Secţiunea 1Dispoziţii prealabile Articolul 7(1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis instituită de autorităţile publice centrale trebuie să fie însoţit de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea măsurilor în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.(2) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis iniţiate de autorităţile publice locale, pentru asigurarea coerenţei cu politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoţite şi de dovada informării Instituţiei Prefectului şi a consiliului judeţean, precum şi a autorităţii publice centrale responsabile de autorităţile locale, cu privire la intenţia de a institui respectiva măsură de sprijin.(3) Orice documentaţie, inclusiv în faza consultărilor prealabile, va fi analizată de Consiliul Concurenţei numai dacă este însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz.(4) Măsurile finanţate din fonduri europene nu necesită obţinerea memorandumului prevăzut la alin. (1).(5) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmite de furnizor/iniţiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenţei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.(6) Avizele Consiliului Concurenţei vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei imediat după adoptare. Secţiunea a 2-aConsultări prealabile Articolul 8(1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi alte entităţi controlate de stat pot iniţia consultări prealabile cu Consiliul Concurenţei pentru a stabili încadrarea măsurilor ce se intenţionează a fi instituite prin respectivele acte în categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum şi condiţiile în care respectiva măsură poate fi implementată.(2) Iniţiatorii proiectelor de acte menţionate la alin. (1) transmit Consiliului Concurenţei în timp util documentaţia cu privire la proiectele prin care se instituie măsuri susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau de minimis.(3) Consiliul Concurenţei se pronunţă cu privire la documentaţia primită şi, dacă este cazul, invită autorităţile şi furnizorii/iniţiatorii, după caz, să transmită cererile de avizare a proiectelor privind măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, într-un termen cuprins între 10-20 de zile lucrătoare de la momentul în care documentaţia este completă.(4) Pe parcursul consultărilor prealabile cu Consiliul Concurenţei, autorităţile române pot iniţia consultări prealabile şi cu Comisia Europeană, prin procedura de prenotificare, conform prevederilor art. 6 alin. (3). Secţiunea a 3-aProcedura de avizare Articolul 9(1) Consiliul Concurenţei colaborează cu iniţiatorul/furnizorul, după caz, pentru completarea şi îmbunătăţirea notificărilor, a informărilor şi a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis în scopul respectării regulilor Uniunii Europene.(2) În situaţia în care notificările, informările sau documentaţia referitoare la măsurile de minimis sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurenţei, dar înainte de transmiterea către Comisia Europeană sau adoptare, după caz, modificările trebuie transmise Consiliului Concurenţei în vederea emiterii unui nou aviz. Articolul 10(1) În scopul avizării, Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii suplimentare iniţiatorului/furnizorului, după caz.(2) Dacă informaţiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziţie şi indică în aviz acest lucru. Articolul 11(1) Consiliul Concurenţei emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (5) într-un termen cuprins între 10 şi 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care iniţiatorul sau furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării.(2) În cazul în care au fost finalizate consultările prealabile în condiţiile art. 8 şi a fost finalizată procedura de prenotificare în faţa Comisiei Europene, Consiliul Concurenţei emite avizul în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care iniţiatorul/furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării. Articolul 12(1) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări sau recomandări, Consiliul Concurenţei, la solicitarea iniţiatorului/furnizorului, după caz, transmite notificarea Comisiei Europene, în forma avizată, după comunicarea avizului către acesta.(2) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări asupra informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, furnizorul/iniţiatorul, după caz, poate implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare. Articolul 13(1) Pentru măsurile de ajutor de stat care necesită autorizarea Comisiei Europene, în situaţia în care prin avizul Consiliului Concurenţei au fost propuse modificări, dacă iniţiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenţei notificarea modificată conform avizului, în scopul transmiterii la Comisia Europeană.(2) În situaţia în care, prin avizul Consiliului Concurenţei, au fost propuse modificări asupra informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, dacă iniţiatorul/furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va putea implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare. Articolul 14(1) În situaţia în care iniţiatorul sau furnizorul, după caz, nu este de acord cu modificările propuse de către Consiliul Concurenţei, în baza normelor Uniunii Europene şi a legislaţiei naţionale, transmite Consiliului Concurenţei o motivare privind neacceptarea modificărilor propuse, în termen de 20 de zile de la primirea avizului.(2) Consiliul Concurenţei va analiza documentele transmise de iniţiator/furnizor, după caz, şi va emite un nou aviz, într-un termen de maximum 30 de zile de la primirea documentului prevăzut la alin. (1). Articolul 15Orice modificare a actelor normative/ administrative şi a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis se va face cu respectarea prevederilor art. 9-14. Secţiunea a 4-aProcedura de notificare şi informare Articolul 16(1) Forma finală a notificării sau a informării va fi înaintată Consiliului Concurenţei de către iniţiator/furnizor, după caz, în vederea transmiterii la Comisia Europeană.(2) Notificările se transmit Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în formatul stabilit în legislaţia europeană în domeniu.(3) Informările se transmit Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în formatul stabilit în legislaţia europeană în domeniu, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea actului normativ sau administrativ prin care sunt instituite măsurile de ajutor de stat.(4) Dacă iniţiatorul/furnizorul, după caz, nu solicită, într-un termen de 30 de zile de la primirea avizului, transmiterea notificării sau a informării, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se consideră că a renunţat la aceasta.(5) În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la alin. (4), iniţiatorul sau, după caz, furnizorul doreşte transmiterea notificării sau a informării la Comisia Europeană, se va relua procedura prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. Secţiunea a 5-aProcedura în cazul ajutoarelor de minimis Articolul 17Forma finală a actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de minimis se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile de la data adoptării, şi se publică pe pagina de internet a furnizorului şi a Consiliului Concurenţei. Articolul 18(1) Cu prilejul analizării legalităţii actelor administrative prin care se instituie măsuri de sprijin de către autorităţile locale, prefectul are obligaţia de a verifica existenţa avizului emis de Consiliul Concurenţei, precum şi îndeplinirea prevederilor legale naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.(2) Prefectul poate solicita clarificări de la Consiliul Concurenţei cu privire la incidenţa normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat. Articolul 19Furnizorul sau, după caz, administratorul măsurilor de ajutor de minimis va informa beneficiarii, la data acordării ajutorului, cu privire la caracterul de minimis al ajutorului şi va verifica respectarea plafonului de minimis impus de legislaţia Uniunii Europene. Secţiunea a 6-aProcedura în cazul compensărilor pentru prestarea unui serviciu de interes economic general/obligaţie de serviciu public Articolul 20(1) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care nu este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9-15.(2) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9-16. Capitolul IVProcedura naţională de reprezentare în faţa Comisiei Europene Articolul 21(1) Consiliul Concurenţei reprezintă România în faţa Comisiei Europene în procedurile Uniunii Europene privind ajutorul de stat.(2) Consiliul Concurenţei este autoritatea naţională abilitată să transmită Comisiei Europene notificările, informările, respectiv rapoartele, întocmite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, precum şi orice alte documente privind aspecte de ajutor de stat ale autorităţilor şi furnizorilor din România.(3) Consiliul Concurenţei împreună cu autorităţile publice centrale şi locale reprezintă România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat şi în relaţiile cu alte instituţii şi organisme ale Uniunii Europene cu atribuţii în această materie. Articolul 22(1) Furnizorii, beneficiarii şi iniţiatorii ajutorului de stat şi orice alte întreprinderi au obligaţia să transmită Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de acesta, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor în faţa Comisiei Europene.(2) Termenele stabilite de Consiliul Concurenţei potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 10 zile lucrătoare, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările Uniunii Europene în termene mai scurte.(3) Autorităţile publice centrale şi locale, furnizorii se consultă cu Consiliul Concurenţei la elaborarea răspunsurilor, explicaţiilor, formulărilor de poziţii sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.(4) Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorul/ administratorul implicat, după caz, vor susţine, dacă este necesar, cazurile în faţa Comisiei Europene. Articolul 23(1) Consiliul Concurenţei informează, în termen de maximum 5 zile de la primire, iniţiatorii sau alţi furnizori, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, art. 7, art. 10 alin. (3) şi art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, primite prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimiţând totodată şi o copie a deciziei în cauză.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, Comisia Europeană adoptă o recomandare de măsuri adecvate.(3) Consiliul Concurenţei publică pe pagina de internet a instituţiei, care devine punct naţional de informare, informaţiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat. Articolul 24Consiliul Concurenţei, la cererea transmisă în timp util de iniţiator/furnizor, retrage notificarea înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeană. Cererea de retragere va fi comunicată Comisiei Europene de către Consiliul Concurenţei, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Capitolul VMonitorizarea ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis Articolul 25(1) Monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate se realizează, pentru fiecare măsură în parte, de către furnizorul/administratorul măsurii, după caz. Aceştia pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligaţi să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.(2) Furnizorii de ajutor sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(3) Beneficiarii de ajutor de stat sau de minimis au obligaţia să transmită furnizorului/administratorului, după caz, raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.(5) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4), furnizorii emit, prin acte normative/administrative, norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre informare în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării. Articolul 26(1) Consiliul Concurenţei monitorizează la nivel naţional ajutoarele de stat şi de minimis în baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori.(2) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizor atunci când, din informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis.(3) În situaţia în care datele şi informaţiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei va dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţii furnizorului.(4) Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport prin care se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, într-un termen de 20 de zile lucrătoare, obiecţiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre analiză şi opinie.(5) Furnizorul este obligat să informeze Consiliul Concurenţei în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei prevăzute la alin. (4) cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenţei. În cazul neimplementării măsurilor, în acelaşi termen prevăzut mai sus, furnizorul va motiva corespunzător acest lucru.(6) În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile prevăzute la alin. (4) şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (5), Consiliul Concurenţei informează Guvernul României în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) cu privire la acest aspect şi cu privire la motivaţia transmisă de furnizor.(7) În aplicarea alin. (6), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.(8) Deciziile prevăzute la alin. (7) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
(9) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplică şi în cazul deciziilor emise de Consiliul Concurenţei.(10) Deciziile Consiliului Concurenţei prevăzute la alin. (7) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, conform
art. 19 alin. (17) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(11) Prevederile alin. (2) - (6) se aplică şi în cazul în care Consiliul Concurenţei identifică măsuri care pot reprezenta ajutoare de stat sau de minimis şi care au fost instituite fără respectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 27(1) Consiliul Concurenţei întocmeşte şi actualizează inventarul ajutoarelor de stat şi al ajutoarelor de minimis, pe baza raportărilor, datelor şi informaţiilor primite de la furnizori, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Consiliul Concurenţei elaborează rapoartele şi raportările necesare îndeplinirii obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene şi orice alte rapoarte şi studii în domeniul ajutorului de stat/de minimis, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a datelor şi informaţiilor transmise de furnizori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informaţii ale Consiliului Concurenţei către furnizori şi beneficiari.(3) Datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării inventarului, precum şi elaborării rapoartelor şi studiilor se transmit de către furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, conform procedurilor stabilite prin regulamentele Consiliului Concurenţei. Articolul 28Furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat răspund, potrivit legii, pentru realitatea şi corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei. Articolul 29 (1) Consiliul Concurenţei organizează şi păstrează registrul ajutoarelor de stat şi de minimis acordate în România.(2) Registrul se completează de către furnizor/administrator, după caz, acesta fiind răspunzător de corectitudinea şi completitudinea datelor introduse.(3) Modalitatea de completare şi utilizare a Registrului va fi stabilită prin regulament al Consiliului Concurenţei. Articolul 30 (1) În vederea transpunerii Directivei 2006/111/CE a Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa relaţiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi, Consiliul Concurenţei supraveghează relaţiile financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa relaţiilor financiare în cadrul întreprinderilor beneficiare de drepturi speciale sau exclusive ori cărora li s-a încredinţat prestarea unor servicii de interes economic general pe baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de către autorităţile publice.(2) Autorităţile publice au obligaţia să îşi organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au loc între acestea şi întreprinderile publice prevăzute la alin. (1) şi să transmită, la cererea Consiliului Concurenţei, informaţiile solicitate în legătură cu aceste relaţii.(3) Întreprinderile publice, întreprinderile care desfăşoară un serviciu de interes economic general, precum şi cele care sunt beneficiare de drepturi speciale sau exclusive, care primesc sub orice formă o compensare pentru aceste prestaţii şi, totodată, desfăşoară şi alte activităţi, sunt obligate să ţină evidenţe specifice pe activităţi, în scopul asigurării transparenţei financiare, să transmită, la cererea Consiliului Concurenţei, informaţiile solicitate în legătură cu aceste relaţii şi să comunice anual Consiliului Concurenţei îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoriile de întreprindere publică stabilite. Articolul 31Termenele stabilite de Consiliul Concurenţei pentru primirea de raportări, informaţii şi date în procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau impuse de reglementările Uniunii Europene în termene mai scurte. Articolul 32(1) În cazul în care Comisia Europeană procedează la un control la faţa locului, potrivit dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorul pot formula obiecţiuni temeinic motivate la desemnarea experţilor aleşi şi autorizaţi de Comisia Europeană să asiste la acest control.(2) Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorii de ajutor de stat îşi desemnează reprezentanţi autorizaţi să asiste Comisia Europeană în controlul la faţa locului.(3) Consiliul Concurenţei, autorităţile, alţi furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat colaborează cu personalul împuternicit de Comisia Europeană pentru realizarea controlului la faţa locului, cu respectarea procedurilor legale în vigoare. Capitolul VIRambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat ilegal şi a ajutorului de stat utilizat abuziv dispusă de Comisia Europeană Articolul 33(1) Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.(2) Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei.(3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999.(4) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1). Articolul 34 (1) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv, primită prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.(2) Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene.(3) Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua măsurile legale necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene. Articolul 35Furnizorul de ajutor de stat înştiinţează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul primirii deciziei prevăzute la art. 34 alin. (1), beneficiarul ajutorului de stat cu privire la obligaţia de rambursare sau recuperare a ajutorului de stat ilegal ori utilizat abuziv care rezultă din decizia Comisiei Europene. Articolul 36 (1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact între Comisia Europeană şi furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.(2) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului, în termen de maximum 5 zile de la primire, o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene. Articolul 37În situaţia în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, furnizorul de ajutor de stat suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenţei. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilităţii măsurii de sprijin financiar cu normele Uniunii Europene. Articolul 38Furnizorii de ajutor de stat transmit lunar Consiliului Concurenţei date, informaţii şi documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat. Capitolul VIIRambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului ilegal şi a ajutorului de stat utilizat abuziv dispusă de furnizori Articolul 39 (1) Furnizorii dispun recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis în cazul în care condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de către beneficiar.(2) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplică şi în cazul deciziilor emise de furnizori. Articolul 40Furnizorii au obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la pronunţarea instanţelor naţionale asupra măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis. Articolul 41Furnizorii au obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis. Capitolul VIIIObligaţiile furnizorului/administratorului şi beneficiarului de ajutor de stat/de minimis Articolul 42(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia informării Consiliului Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.(2) Furnizorul/Administratorul, după caz, al unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele acordate pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. Articolul 43 (1) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.(2) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare. Capitolul IXTransparenţă Articolul 44(1) Pagina de internet a Consiliului Concurenţei dedicată ajutorului de stat este pagină de internet unică la nivel naţional în domeniul ajutorului de stat în sensul normelor Uniunii Europene referitoare la asigurarea transparenţei măsurilor de natura ajutorului de stat. (2) Consiliul Concurenţei va publica pe pagina de internet dedicată ajutorului de stat toate informaţiile legate de măsurile de ajutor de stat şi de minimis implementate în România, conform prevederilor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.(3) Furnizorii/Administratorii, după caz, au obligaţia publicării pe propriile pagini de internet a măsurilor de ajutor de stat şi de minimis. Capitolul XContravenţii şi sancţiuni Articolul 45 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat:a)furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori autorităţi publice; b)refuzul nejustificat de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor art. 26 alin. (3) şi art. 32; c)neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite prevăzute la art. 43 alin (1). (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale furnizorilor/administratorilor, după caz:a)furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei; b)neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 15, art. 25 alin. (5), art. 34 alin. (3), art. 41 şi art. 42 alin. (1); c)neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat acordate prevăzute de art. 42 alin. (2). (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori, după caz.(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Consiliul Concurenţei.(5) La solicitarea Consiliului Concurenţei, în cazul în care există o opoziţie la desfăşurarea controlului prevăzut la art. 26 alin. (3) şi la art. 32 alin. (3), organele de poliţie sunt obligate să însoţească şi să asigure sprijinul necesar echipelor de control în exercitarea puterilor de control.(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) li se aplică prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul XIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 46Deciziile Consiliului Concurenţei şi ale celorlalţi furnizori de ajutor de stat prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat ori, după caz, a ajutoarelor de minimis vizează inclusiv măsurile aflate în implementare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 47În scopul aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul Concurenţei adoptă regulamente şi instrucţiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 48Obligaţiile furnizorului sau, după caz, ale iniţiatorului pot fi delegate, în condiţiile legii, administratorului măsurii de ajutor de stat sau de minimis. Articolul 49 (1) Deciziile Consiliului Concurenţei emise înainte de 1 ianuarie 2007 şi ale căror efecte nu s-au epuizat până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să îşi producă efectele.(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică ajutorului de stat sau ajutoarelor de minimis pentru agricultură şi piscicultură, ajutoare pentru care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, alţi furnizori de ajutor.(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în situaţiile în care consideră necesar, analizează împreună cu Consiliul Concurenţei încadrarea anumitor ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, altele decât cele prevăzute la alin. (2), în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 50Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 19, alineatele (1) , (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen sau în comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor în funcţie, dar nu mai puţin de 3 dintre aceştia, şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor. Plenul adoptă hotărâri asupra chestiunilor de natură economico-administrativă la solicitarea preşedintelui.(2) Fiecare comisie este formată din 3 membri ai plenului. Preşedintele Consiliului Concurenţei stabileşte componenţa comisiei pentru fiecare caz în parte şi îl desemnează pe unul dintre membri pentru a conduce lucrările acesteia. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(5) Plenul Consiliului Concurenţei va putea delega exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), b) şi c) unei comisii formate din 3 membri ai plenului Consiliului Concurenţei. 2. La articolul 19 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) , cu următorul cuprins: f)incidenţa prevederilor art. 58 alin. (31). 3. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23 (1) În organizarea Consiliului Concurenţei funcţionează un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Consiliului Concurenţei, pe baza rezultatelor obţinute la concursul naţional de intrare în categoria înalţilor funcţionari publici, organizat în condiţiile legii. Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici cărora li se aplică statutul înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte reglementări specifice. Atribuţiile acestora sunt stabilite prin regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură adoptat de Consiliul Concurenţei. 4. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În vederea utilizării raţionale a resurselor pentru declanşarea şi efectuarea investigaţiilor, Consiliul Concurenţei poate prioritiza cazurile în funcţie de potenţialul impact asupra concurenţei efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanţa strategică a sectorului economic vizat. 5. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Documentele, datele şi informaţiile confidenţiale din dosarul cauzei sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii şi/sau extrase doar prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigaţia, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată. 6. La articolul 58, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31 ) , cu următorul cuprins: (31 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de acesta se vor face de către plenul Consiliului Concurenţei prin decizie, la cererea motivată a cel puţin unui membru al comisiei, formulată în cazurile cu un grad de complexitate ridicat. Articolul 51(1) Dispoziţiile art. 1-49 ale prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.(2) La data intrării în vigoare a art. 1-49 din prezenta ordonanţă de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, se abrogă.
(3) Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, trimiterea se consideră făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4)
Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial at României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Marius Chiriţoiu Ministrul economiei, Constantin Niţă Ministrul delegat pentru energie, Răzvan-Eugen Nicolescu Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, Florin Nicolae Jianu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Ministrul transporturilor, Ioan Rus Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat Ministrul pentru societatea informaţională, Alexandru-Răzvan Cotovelea


SmartCity5

COMENTARII la OUG 77/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 77 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu