E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (5) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 63 din 30 iunie 2010

pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 450 din 2 iulie 2010Având în vedere necesitatea eficientizării activităţii instituţiilor publice locale şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile reducerii cheltuielilor bugetare locale,

luând în considerare opiniile şi recomandările Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi ale Băncii Mondiale referitoare la creşterea disciplinei financiare, predictibilităţii şi a transparenţei execuţiei bugetare la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la diminuarea arieratelor înregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent şi la reducerea cheltuielilor bugetare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să se reducă deficitele dintre veniturile şi angajamentele legale de cheltuieli publice locale. Arieratele bugetare înregistrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflectă în deficitul bugetului general consolidat, conducând la creşterea acestuia.

In considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, după punctul 22 se introduc două noi puncte, punctele 221 şi 222, cu următorul cuprins:

„221. deficitul secţiunii de funcţionare - diferenţa dintre suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de o parte, şi veniturile încasate, pe de altă parte, cuprinse în secţiunea de funcţionare, ce poate să apară pe parcursul execuţiei bugetare;

222. deficitul secţiunii de dezvoltare - diferenţa dintre suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de o parte, şi veniturile secţiunii de dezvoltare, pe de altă parte, ce poate să apară pe parcursul execuţiei bugetare;".

2.  La articolul 2, punctele 26, 50 şi 51 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„26. echilibrul bugetar- egalitatea dintre veniturile bugetare programate şi cheltuielile bugetare de efectuat în cadrul unui exerciţiu bugetar. In cazul în care veniturile programate ale secţiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile bugetare prevăzute ale acesteia, echilibrul bugetar se poate asigura utilizând ca sursă de finanţare excedentul anilor precedenţi;

50. secţiune de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt prevăzute la alin. (2) şi (3);

51.  secţiune de dezvoltare - partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt prevăzute la alin. (4) şi (5);".

3.  La articolul 2, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 281 şi 282, cu următorul cuprins:

„281. excedentul secţiunii de funcţionare - diferenţa dintre veniturile încasate, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, cuprinse în secţiunea de funcţionare, ce poate să apară pe parcursul execuţiei bugetare;

282. excedentul secţiunii de dezvoltare - diferenţa dintre veniturile secţiunii de dezvoltare, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, cuprinse în secţiunea de dezvoltare, ce poate să apară pe parcursul execuţiei bugetare;".

4.  La articolul 2, punctul 34 se abrogă.

5.  La articolul 2, după punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 441, cu următorul cuprins:

„441. plăţi restante - sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură;".

6.  La articolul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2)-(6), cu următorul cuprins:

„(2) Veniturile secţiunii de funcţionare, prevăzută la alin. (1) pct. 50, sunt următoarele:

a)  venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu excepţia veniturilor din valorificarea unor bunuri;

b)  venituri proprii ale instituţiilor publice locale finanţate integral sau parţial din venituri proprii;

c) subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente;

d)  sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor curente;

e) venituri din împrumuturi acordate instituţiilor şi serviciilor publice locale sau activităţilor finanţate integral din venituri proprii;

f) vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, care se reflectă cu valoare negativă.

(3) Cheltuielile secţiunii de funcţionare, prevăzută la alin. (1) pct. 50, sunt următoarele:

a) cheltuieli de personal;

b) bunuri şi servicii;

c) dobânzi;

d) subvenţii;

e) transferuri curente între unităţile administraţiei publice;

f) alte transferuri pentru cheltuieli curente;

g) asistenţă socială;

h) rambursări de credite;

i) alte cheltuieli;

j) împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice locale sau activităţi finanţate integral din venituri proprii.

(4) Veniturile secţiunii de dezvoltare, prevăzută la alin. (1) pct. 51, sunt următoarele:

a) vărsăminte din secţiunea de funcţionare;

b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri;

c) subvenţii pentru cheltuieli de capital;

d)  sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor de capital;

e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.

(5) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, prevăzută la alin. (1) pct. 51, sunt următoarele:

a) cheltuieli de capital;

b)  proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;

c) transferuri pentru cheltuieli de capital;

d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital.

(6)  In cazul bugetelor împrumuturilor externe şi interne, tragerile autorizate din finanţările rambursabile contractate reprezintă sursa de finanţare a cheltuielilor acestora."

7.  La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cumulate la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, alcătuiesc bugetul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public, în anul respectiv, în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi starea de echilibru sau dezechilibru."

8.  La articolul 5 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări."

9.  La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor."

10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Principiul echilibrului

Art. 13. - Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi."

11.  La articolul 14, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

„(6) La elaborarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), ordonatorii de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul.

(7) In situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabileşte potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

(8)   Ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să asigure achitarea plăţilor restante prevăzute la alin. (6). Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior."

12.  La articolul 24, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Instituţiile publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 54 alin. (7), precum şi cele care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor secţiunii de funcţionare cooperează pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activităţile de control, audit, inspecţie, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică sau prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară înfiinţate potrivit legii.

(12) Activităţile prevăzute la alin. (11) se organizează şi se exercită în baza hotărârilor consiliilor locale interesate prin care se aprobă acordurile de cooperare, care cuprind:

a) părţile semnatare;

b) obiectul acordului de cooperare;

c) drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea activităţii respective, inclusiv cele financiare;

d) atribuţiile exercitate;

e) durata şi desfiinţarea acordului de cooperare;

f) alte clauze;

g) dispoziţii finale.

(13) Prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice se stabileşte modelul-cadru al acordului de cooperare."

13.   La articolul 25, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi cadrul de cheltuieli pe termen mediu;".

14. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Bugetele structurate potrivit alin. (2) se aprobă şi pe secţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 50 şi 51."

15.  La articolul 26, alineatele (7)-(9) se abrogă.

16. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat

Art. 29. - Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor."

17.  La articolul 30, alineatul (7) se abrogă.

18.  La articolul 32, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de:

a)   44% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

b)  12% la bugetul local al judeţului;

c)  21% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor publice judeţene la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului.

(2)  In execuţie, cota de 21% se alocă de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului, proporţional cu sumele repartizate şi aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(5).

(3)  Cota de 77% din impozitul pe venit pentru municipiul Bucureşti se repartizează, în termenul prevăzut la alin. (1), astfel:

a)  22,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

b) 44,5% la bugetul local al municipiului Bucureşti;

c)  10% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti la Trezoreria Municipiului Bucureşti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum şi a bugetului local al municipiului Bucureşti.

(4)  In execuţie, cota de 10% se alocă de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum şi a bugetului local al municipiului Bucureşti, proporţional cu sumele repartizate şi aprobate în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6)."

19.  La articolul 33, alineatele (71), (72) şi (8) se abrogă.

20.  La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Din bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia ori din alte bugete se pot aloca, pe bază de contract de finanţare, resurse financiare către bugetele locale pentru finanţarea integrală sau parţială a unor proiecte de dezvoltare sau sociale de interes naţional, judeţean ori local. Stabilirea proiectelor şi a unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare se face pe baza criteriilor propuse de fiecare ordonator principal de credite al bugetului de stat şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Contractul de finanţare cuprinde, în mod obligatoriu, prevederi referitoare cel puţin la următoarele elemente:

a) obiectul contractului;

b) valoarea totală a proiectului;

c) durata contractului;

d)  contribuţia din bugetul de stat, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru implementarea proiectului;

e) eşalonarea multianuală a implementării şi a alocărilor din bugetul de stat, precum şi din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), după caz, pe ani bugetari, până la finalizarea proiectului, inclusiv punerea în funcţiune a obiectivelor, după caz, în maximum 3 ani de la semnarea contractului;

f) cheltuielile eligibile aferente contribuţiei din bugetul de stat;

g)  clauze de modificare sau reziliere a contractului de finanţare;

h) clauze privind răspunderea în solidar, ca urmare a prejudiciilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale, din motive imputabile părţilor."

21. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Sumele aferente finanţării integrale sau parţiale a unor proiecte de dezvoltare, prevăzute la alin. (2), se repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului sau ordin al ministrului, după caz, şi se comunică acestora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat."

22.  La articolul 39, alineatele (2) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 alin. (1), în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. In acelaşi termen, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, comunică unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor acestora, după caz, şi o estimare a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit.

(8) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să transmită direcţiilor generale ale finanţelor publice bugetele locale, în condiţiile prezentei legi, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora."

23.  La articolul 39, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:

„(9) Direcţiile generale ale finanţelor publice, în termen de 10 zile de la primirea bugetelor locale aprobate, întocmesc şi transmit Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv în format electronic, bugetele pe ansamblul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, grupate în cadrul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi pe judeţ, pe structura clasificaţiei bugetare.

(10) Direcţiile generale ale finanţelor publice, în termenul prevăzut la alin. (9), transmit Ministerului Administraţiei şi Internelor, în format electronic, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), pe judeţ, respectiv pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, pe structura clasificaţiei bugetare."

24. La articolul 41 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pot fi cuprinse în programul de investiţii publice numai acele obiective de investiţii pentru care sunt asigurate integral surse de finanţare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38."

25.  La articolul 49, după alineatul (7) se introduc opt noi alineate, alineatele (8)-(15), cu următorul cuprins:

„(8) Autorităţile administraţiei publice locale pot să prevadă şi să aprobe vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate necesare acoperirii cheltuielilor secţiunii de funcţionare.

(9)  Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective.

(10) In situaţia în care secţiunea de funcţionare înregistrează deficit în cursul anului, ordonatorul principal de credite propune autorităţii deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare, cu condiţia ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale.

(11) In situaţia în care, în execuţie, se constată că sumele reprezentând vărsăminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare sunt mai mari decât sumele aprobate prin rectificarea bugetară locală, prevăzută la alin. (10), sumele transferate în plus se restituie de la secţiunea de dezvoltare la secţiunea de funcţionare prin ordin de plată.

(12)  In lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b)  diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

(13)  In lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b)  diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero.

(14) La sfârşitul anului, bugetul general consolidat al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii acesteia, după caz, trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: suma veniturilor încasate, a tragerilor din împrumuturile contractate şi a sumelor utilizate din excedentele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe de o parte, să fie mai mare decât suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte.

(15) Curtea de Conturi, potrivit prevederilor art. 21 şi 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, efectuează audit la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru verificarea respectării prevederilor alin. (8), (9), (12)-(14)."

26. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Ministerul Finanţelor Publice comunică trimestrial şi anual unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilesc prin metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor administrativ-teritoriale."

27.  La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

c)  pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar."

28.  La articolul 58, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.

(12)  Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.

(13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare."

29.  La articolul 58, alineatele (2)-(4) se abrogă.

30.  La articolul 61, alineatul (11) se abrogă.

31. La articolul 61, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Cheltuielile finanţate din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetul împrumuturilor externe sau interne al acestora numai după aprobarea contractării împrumuturilor, prin rectificare bugetară locală, în condiţiile legi, în limita tragerilor anuale autorizate aferente împrumuturilor."

32.  La articolul 63, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Unităţilor/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau la garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile care urmează să fie contractată şi/sau garantată. Calcularea încadrării în limită se realizează după cum urmează:

Suma = (Cc + Cn) trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 30% din:

(Vpt-3 - Vct-3) + (Vpt-2 - Vct-2)+ (Vp t-1 - Vc t-1) ,

                                      3

unde:

Cc - (Rată credit + dobândă + comisioane) credite contractate;

Cn - (Rată credit + dobândă + comisioane) credit nou;

Vpt-3 - veniturile proprii realizate în cel de-al 3-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;

Vpt-2 - veniturile proprii realizate în cel de-al 2-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;

Vpt-1 - veniturile proprii realizate în anul anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;

Vct-3 - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în cel de-al 3-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;

Vct-2 - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în cel de-al 2-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;

Vct-1 - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în anul anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea."

33.  La articolul 63, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care au înregistrat plăţi restante la data de 31 decembrie a anului anterior, neachitate până la data solicitării avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, sau care au înregistrat deficit al secţiunii de funcţionare la sfârşitul anului anterior solicitării nu au dreptul la contractarea sau garantarea de împrumuturi.

(42) Sunt exceptate de la prevederile alin. (41) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se află în procedură de criză financiară sau insolvenţă şi care solicită împrumuturi sau garanţii pentru refinanţarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau insolvenţei, după caz."

34.  La articolul 63, alineatul (51) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(51) Imprumuturile contractate şi/sau garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (4) şi (41)."

35.  La articolul 63, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:

„(10) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, limitele anuale pentru finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, pe o perioadă de 3 ani următori anului în care se aprobă.

(11) La stabilirea limitelor prevăzute la alin. (10) nu se includ finanţările rambursabile pentru prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare Economică a Balcanilor - HiPERB, şi tragerile din aceste finanţări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(12) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua plăţi, cu încadrarea în limitele anuale prevăzute la alin. (10)."

36.  La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) In situaţia în care, pe parcursul execuţiei, apar goluri temporare de casă ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin împrumuturi acordate de Ministerul Finanţelor Publice din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, numai după utilizarea excedentului din anii precedenţi."

37.   După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 751, cu următorul cuprins:

„Excepţii

Art. 751. - Prevederile art. 14 alin. (6)-(8) şi ale art. 49 alin. (6)-(13) nu se aplică unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care intră în procedura de criză financiară, respectiv de insolvenţă, potrivit legii speciale prevăzute la art. 85."

38.   După articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 761, cu următorul conţinut:

„Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale

Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi informaţii:

a)  proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;

b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;

c)  bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;

d) situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice;

e)    bugetul general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;

f)   registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;

g)  programul de investiţii publice al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.

(2)  Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.

(3)  Se consideră îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (2) numai după obţinerea numărului de înregistrare generat automat de programul informatic după încărcarea informaţiilor.

(4)  Unităţile administrativ-teritoriale care până la data de 31 decembrie 2010 nu au pagini de internet publică documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1), în termenele respective, la avizierul aflat la sediul acestora, fără a fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3).

(5)  Unităţile administrativ-teritoriale care se încadrează în prevederile alin. (4) au obligaţia ca până la data de 31 decembrie 2010 să realizeze şi să operaţionalizeze pagini de internet proprii."

39. La articolul 78 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2)-(4), art. 14 alin. (6), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (3)-(6), art. 39 alin. (2), art. 49 alin. (3)-(5) si (7) art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2)-(6) si (9), art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 70 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (3), art. 74 alin. (4), (6) şi (13), art. 75 alin. (19) şi ale art. 761;".

40. La articolul 78 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (8), art. 49 alin. (8), (9), (12)-(14), art. 61 alin. (3)."

41.   La articolul 78 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) nerespectarea dispoziţiilor art. 62 alin. (9) şi (10)."

42.  La articolul 78, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei."

43. Articolul 83 se abrogă.

Art. II. - Sumele veniturilor cu destinaţie specială, prevăzute la art. 83 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, rămase neutilizate în conturile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la data de 10 decembrie 2010 se cuprind în bugetele locale.

Art. III. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului judeţean, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, autorităţile administraţiei publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2)  Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică şi capitolelor bugetare „Invăţământ" şi „Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum şi capitolului bugetar „Sănătate", indiferent de sursa de finanţare.

(3)   Se interzice salarizarea/raportarea din/în capitolele bugetare prevăzute la alin. (2) a personalului care realizează atribuţii şi activităţi specifice celorlalte capitole bugetare, respectiv instituţii publice locale.

(4)   In baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 se stabileşte nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, care se repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, ţinând cont de prevederile anexei.

(5)  Pentru reducerea cheltuielilor de personal şi încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2), respectiv în nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit potrivit alin. (4), ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pot reduce numărul de posturi finanţate şi, respectiv, pot disponibiliza, în condiţiile legii, personalul aferent.

(6) Stabilirea funcţiilor în limita numărului maxim de posturi, determinat potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se realizează prin derogare de la următoarele prevederi:

a)  anexele nr. 1 şi 2b) la Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile continuării funcţionării serviciului public respectiv;

b)  art. 5 şi 7 din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c)   art. 17 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002, în condiţiile continuării funcţionării serviciului public respectiv;

d)  art. 30 alin. (1) din Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;

e)  art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007;

f) art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare.

(7) Autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele din instituţiile publice locale care îndeplinesc atribuţiile de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a drepturilor salariale răspund disciplinar, administrativ, contravenţional, civil, patrimonial sau penal, după caz, de nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) şi (5).

(8) In termen de 20 de zile de la publicarea ordinului comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, prevăzut la alin. (11), în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2), pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. Comunicările se transmit, în format electronic, şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi direcţiilor generale judeţene ale finanţelor publice, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după caz.

(9) In situaţia nerespectării încadrării în numărul maxim de posturi, determinat potrivit alin. (1) şi (2), respectiv neîncadrării în cheltuielile de personal potrivit alin. (4), direcţiile generale ale finanţelor publice suspendă alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data la care autorităţile administraţiei publice locale fac dovada încadrării în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(10)  Instituţiile prefectului şi direcţiile generale ale finanţelor publice monitorizează încadrarea în numărul de posturi şi în nivelul cheltuielilor de personal prevăzute la alin. (1)-(7) şi raportează trimestrial Ministerului Finanţelor Publice situaţii referitoare la modul de respectare a prevederilor legii de către instituţiile publice locale. In termen de 3 zile de la primirea situaţiilor, Ministerul Finanţelor Publice le comunică, în format electronic, Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(11) Anual, prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, se revizuieşte media numărului de locuitori prevăzută în tabelul 2 din anexă.

Art. IV. - (1) Nerespectarea prevederilor art. III alin. (1), (3) şi (7) constituie contravenţie.

(2)  Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.

(4)   Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.

Art. V. - Pentru anul 2010, comunicările prefecţilor prevăzute la art. III alin. (8) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit prevederilor din tabelul 2 din anexă.

Art. VI. -In termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile deliberative, la propunerea autorităţii executive, au obligaţia să aprobe modificările organigramelor şi să reflecte în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. III alin. (1)-(3).

Art. VII. - Guvernul alocă sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia sa, potrivit art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, numai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc următoarea condiţie:

Plăţile restante t-1 < Plăţile restantet_2,

unde:

Plăţile restante t-1 - plăţi restante la sfârşitul anului anterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului

Plăţile restantet-2 - plăţi restante la sfârşitul anului anteanterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Art. VIII. - Ordonatorii de credite care gestionează programe naţionale prin intermediul cărora se finanţează proiecte de dezvoltare sau sociale, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, iau, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele măsuri:

a)  analizează oportunitatea finanţării din bugetul de stat a proiectelor aprobate înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care nu există angajamente legale încheiate şi nici obligaţii de plată;

b)     încheie contracte de finanţare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru proiectele în curs de implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în limitele creditelor bugetare aprobate;

c)  ulterior aprobării cadrului de cheltuieli pe termen mediu, încheie acte adiţionale la contractele de finanţare prevăzute la lit. b), în vederea finanţării cu prioritate a proiectelor de investiţii respective, astfel încât acestea să fie finalizate până cel târziu la sfârşitul anului 2013.

Art. IX. - (1) In cazul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde certificatul de înregistrare fiscală are menţionat ca titular „PRIMĂRIA ...", „CONSILIUL LOCAL ..."' sau „CONSILIUL JUDEŢEAN ...", după caz, prin grija autorităţii executive, se solicită la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, schimbarea certificatului de înregistrare fiscală şi înscrierea în acesta, după cum urmează: „COMUNA ...", „ORAŞUL ...", „MUNICIPIUL ...", „SECTORUL ... AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI" sau, după caz, „JUDEŢUL ...". In locul marcat prin puncte se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2) In termenul prevăzut la alin. (1) se procedează şi la schimbarea în mod corespunzător a denumirii titularilor conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică, precum şi la unităţile bancare.

Art. X. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia următoarelor prevederi:

a) art. I pct. 41 şi 42 şi art. IV, care intră în vigoare în termen de 30 de zile, calculate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

b)  art. I pct. 1-8, 11, 13-15, 17-21, 25-40 şi 43, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Art. XI. - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

ANEXĂ*)

PROCEDURA  DE   STABILIRE

a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Invăţământ" şi „Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar „Sănătate", indiferent de sursa de finanţare

Tabelul 1.1.

Numărul posturilor din comune, corespunzător grupelor de populaţie

Nr. crt.

Grupe în funcţie de numărul de locuitori

Numărul posturilor

minim

mediu

maxim

0

1

2

3

4

1

cel mult 1.500

10

14

16

2

1.501-3.000

17

19

22

3

3.001-5.000

22

25

30

4

5.001 -10.000

30

35

43

5

10.001 -20.000

44

52

60

Tabelul 1.2.

Numărul posturilor din oraşe, corespunzător grupelor de populaţie

Nr. crt.

Grupe în funcţie de numărul de locuitori

Numărul posturilor

minim

mediu

maxim

0

1

2

3

4

1

1.501-3.000

25

30

33

2

3.001 - 5.000

35

44

51

3

5.001 - 10.000

53

63

75

4

10.001-20.000

76

100

130

5

20.001-50.000

131

151

189

Tabelul 1.3.

Numărul posturilor din municipii, corespunzător grupelor de populaţie

Nr. crt.

Grupe în funcţie de numărul de locuitori

Numărul posturilor

minim

mediu

maxim

0

1

2

3

4

1

10.001 - 20.000

100

145

165

2

20.001 -50.000

171

202

349

3

50.001 -100.000

350

498

575

4

100.001-200.000

600

625

699

5

200.001-400.000

700

747

800

Tabelul 1.4.

Numărul posturilor din municipiul Bucureşti si din sectoarele acestuia

Nr. crt.

Grupe în funcţie de numărul de locuitori

Numărul posturilor

minim

mediu

maxim

0

1

2

3

4

1

Municipiul Bucureşti

4.391

4.391

4.391

2

Sectoarele municipiuilui Bucureşti

630

896

950

Tabelul 1.5.

Numărul posturilor din judeţe, corespunzător gupelor de populaţie

Nr. crt.

Grupe în funcţie de numărul de locuitori

Numarul posturilor

minim

mediu

maxim

0

1

2

3

4

1

cel mult 500.000

310

402

455

2

cel puţin 500.001

507

605

698

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităti/ subdiviziuni administrativ-teritoriale

Nr. crt.

Grupe in funcţie de numărul de locuitori

comune

oraşe

municipii

judeţe

Sectoare ale

municipiului

Bucureşti

Municipiul Bucureşti

0

1

2

3

4

5

6

7

1

cel mult 1.500

1.182

X

X

X

X

X

2

1.501 -3.000

2.265

2.588

X

X

X

X

3

3.001 -5.000

3.813

4.170

X

X

X

X

4

5.001 -10.000

6.218

7.368

X

X

X

X

5

10.001 -20.000

11.038

12.896

17.407

X

X

X

6

20.001 -50.000

X

26.329

31.746

X

X

X

7

50.001 -100.000

X

X

72.513

X

X

X

8

100.001 -200.000

X

X

132.914

X

X

X

9

200.001 -400.000

X

X

282.653

X

X

X

10

cel mult 500.000

X

X

X

364.117

X

X

11

cel puţin 500.001

X

X

X

655.450

X

X

12

sectoare ale municipiului Bucureşti

X

X

X

X

325.652

X

13

municipiul Bucureşti

X

X

X

X

X

1.944.226

Numărul maxim al posturilor pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Invăţământ" şi „Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar „Sănătate", indiferent de sursa de finanţare, se stabileşte după cum urmează:

1. Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepţia posturilor aferente funcţionării serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, poliţiei comunitare şi pazei obiectivelor de interes judeţean, după caz, se stabileşte prin raportarea la media numărului locuitorilor aferentă, prevăzută în Tabelul 2. Dacă numărul locuitorilor unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este mai mic sau mai mare decât media grupei din care face parte, atunci se parcurg următoarele etape de calcul:

Etapa I: Se calculează Raportul dintre numărul locuitorilor şi media numărului locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu ajutorul următoarei forumule de calcul:

       Nr. loc           

   Media grupei

unde:

Nr. loc. - numărul locuitorilor din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială la data de 31 decembrie a anului anterior anului de calcul.

Media grupei - Media numărului locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, potrivit tabelului 2.

Etapa a II-a: Se calculează Produsul dintre Raportul determinat în etapa I şi Numărul mediu al posturilor aplicabil unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, corespunzător grupei din tabelele 1.1-1.5. Numărul posturilor aplicabil nu poate mai mic, respectiv mai mare, după caz, decât numărul minim, respectiv maxim, al posturilor, corespunzător grupei din tabelele 1.1 -1.5.

In situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:

Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50

Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari.

Numărul maxim al posturilor pe care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială îl poate avea potrivit prezentei ordonanţei de urgenţă este cel determinat potrivit etapelor I şi a II-a şi cuprinde inclusiv funcţiile de primar, primar general, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean, vicepreşedinte al consiliului judeţean, secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, după caz.

2. In cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu sau fără personalitate juridică, la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1 se mai adaugă numărul de posturi determinat după cum urmează:

a) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru comune, oraşe şi municipii, cu excepţia municipiului Bucureşti;

b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru sectoarele municipiului Bucureşti;

c)  un post pentru fiecare 15.000 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti.

Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 22.750 numărul maxim de posturi este 3.

Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

Nota: In situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:

Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50.

Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari.

3. In cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public de poliţie comunitară, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean, după caz, cu sau fără personalitate juridică, la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1 şi punctul 2, după caz, se mai adaugă numărul posturilor determinat după cum urmează:

a) un post pentru fiecare 1.000 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii, şi sectoare ale municipiului Bucureşti;

b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti.

Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 3.500 numărul maxim al posturilor este 3.

Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public de poliţie comunitară, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean.

Nota: In situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire: Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50. Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari.

4. In cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, atunci la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1, punctul 2 şi punctul 3, după caz, se mai adaugă, numai pentru perioada implementării proiectelor, numărul posturilor corespunzător din următorul tabel:

Tabelul 3.

Numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unitatile /subdiviziunile administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

Nr. crt.

Grupe în functie de valoarea totală cumulată a proiectelor în curs

de implementare

Numărul posturilor

0

1

2

1.

Până în 50.000 euro

2

2.

Intre 50.001 euro Si 500.000 euro

3

3.

Intre 500.001 euro Si 3.000.000 euro

5

4.

Intre 3.000.001 euro Si 10.000.000 euro

8

5.

Peste 10.000.000 euro

10


SmartCity5

COMENTARII la OUG 63/2010

 
07.03.2014 14:21:23  Anonim  a scris :
In anul 2013 s-a scazut numarul de posturi - de la 30 la 15, în cazul unei comune cu peste 4000 locuitori, conform OUG nr. 77/2013, iar acum dupa 6 luni se revine la numarul maxim de 30. Nu înţeleg, de ce ? Şi la această dată avem posturi blocate, cu toate că anul trecut am avut aprobate prin aviz ANFP un număr de 22 posturi. Toate acestea cred că sunt apă de ploaie...
   
 
16.01.2014 09:46:02  Anonim  a scris :
asa ceva numai in Romania se petrece. Te trimite de la o prevederea la alta pana ajungi la concluzia ca cei ce au facut aceste legi nu se ocupa cu altceva decat sa te incrce ca sa nu mai pricepi nimic. Da astai romania. Cat timp le trebuie legiuitorilor ca faca ORICE MODIFICARE LA ACTUL NORMATIV DE FIECECARE DATA FARA SA MAI FACA TRIMITERI , EX. ( VEZI ART. DIN lEG... ETC) ce mai mare prostie omeneasca posibila.
   
 
16.01.2014 09:40:00  Anonim  a scris :
este o lege care te baga in ceata
   
 
16.01.2014 09:39:35  Anonim  a scris :
este o lege care te baga in ceata
   
 
16.01.2014 09:39:05  Anonim  a scris :
este o lege care te baga in ceata
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu