E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 54 din 23 iunie 2010

privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 421 din 23 iunie 2010Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale în domeniul TVA pentru livrările de: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie,

având în vedere necesitatea stabilirii unor standarde minime comune pentru înregistrarea şi scoaterea din evidenţă a persoanelor impozabile care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar, în special achiziţii intracomunitare de bunuri, în vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul TVA,

pentru asigurarea unei mai bune monitorizări a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni cu produse accizabile, respectiv produse energetice, alcool şi băuturi alcoolice şi tutun prelucrat, în vederea accelerării încasării accizelor la bugetul de stat şi a diminuării evaziunii fiscale în domeniu,

în scopul întăririi supravegherii şi controlului vamal al activităţii de introducere şi comercializare a mărfurilor în regim duty-free,

pentru instituirea unor pârghii care să conducă la creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Denumirea articolului 1581 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Baza de date privind operaţiunile intracomunitare"

2.   După articolul 1581 se introduce un nou articol, articolul 1582, cu următorul cuprins:

„Registrul operatorilor intracomunitari

Art. 1582. - (1) Incepând cu data de 1 august 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, respectiv:

a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) şi care sunt scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) şi d);

b)   livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 1321 alin. (5), efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;

c)  prestări de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;

d)  achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România potrivit prevederilor art. 1321;

e) achiziţii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, şi pentru care beneficiarul are obligaţia plăţii taxei potrivit art. 150 alin. (2).

(2) La data solicitării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 1531 vor solicita înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la alin. (1), înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.

(4)    In vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere de înregistrare însoţită şi de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea competentă din România al asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi al administratorilor.

(5) In cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), organul fiscal va analiza şi va dispune aprobarea sau respingerea motivată a cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de înregistrare la organul fiscal competent.

(6) In cazul persoanelor prevăzute la alin. (3), organul fiscal va verifica îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (8) lit. c) şi va dispune aprobarea sau respingerea de îndată a cererii.

(7)  Aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, care se comunică solicitantului conform Codului de procedură fiscală. Inregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

(8) Nu pot fi înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari:

a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531;

b)    persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1).

(9)   Organul fiscal competent va radia din Registrul operatorilor intracomunitari persoanele impozabile care depun o cerere în acest sens.

(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari:

a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit legii;

b)  persoanele impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;

c)  persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la alin. (1);

d)  persoanele înregistrate conform art. 153 sau 1531, care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;

e)    persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1).

(11)  Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se face în baza deciziei emise de către organul fiscal competent, care se comunică solicitantului conform Codului de procedură fiscală. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

(12)     Persoanele radiate din Registrul operatorilor intracomunitari conform alin. (9) şi (10) pot solicita reînscrierea în acest registru după înlăturarea cauzelor care au determinat radierea, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, de natura celor prevăzute la alin. (1). Reînscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari se efectuează de către organele fiscale în condiţiile prevăzute de prezentul articol. De asemenea pot solicita înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari persoanele prevăzute la alin. (8) lit. a), dacă la data solicitării sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, precum şi persoanele prevăzute la alin. (8) lit. b), după înlăturarea cauzelor pentru care persoanele respective nu au fost eligibile pentru înscrierea în registru.

(13)  Organizarea şi funcţionarea Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de înscriere şi de radiere din acest registru, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(14)  Persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531."

3.   La articolul 160 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

4.  La articolul 177, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 177. - (1) Pentru ţigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem, dar nu mai puţin de 96% din acciza totală pentru ţigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteşte acciza minimă."

5.  La articolul 20621, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Depozitarea exclusivă a produselor accizabile în regim suspensiv de accize poate avea loc în:

a) antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de produse energetice şi ale persoanelor afiliate acestora, în sensul prevăzut la titlul I art. 7 pct. 21, pentru un număr maxim de 8 antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru producţia de astfel de produse din România, inclusiv persoanele afiliate acestuia. In înţelesul acestei prevederi, antrepozitarul autorizat pentru producţia de produse energetice este operatorul economic care deţine instalaţii şi utilaje pentru rafinarea ţiţeiului şi prelucrarea fracţiilor rezultate în vederea obţinerii de produse supuse accizelor;

b) antrepozitele fiscale aflate în zona aeroporturilor, destinate exclusiv aprovizionării aeronavelor cu produse energetice, în baza certificatelor eliberate în acest sens de autoritatea competentă în domeniul aeronautic;

c)  antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de ţigarete a căror cotă de piaţă reprezintă peste 5% şi ale persoanelor afiliate acestora, în sensul prevăzut la titlul I art. 7 pct. 21, pentru un număr maxim de două antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru producţia de astfel de produse din România, inclusiv persoanele afiliate acestuia."

6.  La articolul 20621, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livrează produse energetice către aeronave, în condiţiile prevăzute în normele metodologice."

7.   La articolul 20622 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) capacitatea maximă de producţie a instalaţiilor şi utilajelor în 24 de ore, declarată pe propria răspundere de persoana fizică sau de administratorul persoanei juridice care intenţionează să fie antrepozitar autorizat."

8.  La articolul 20622, după alineatul (6) se introduc şase noi alineate, alineatele (7)-(12), cu următorul cuprins:

„(7) In exercitarea atribuţiilor sale, Comisia poate solicita orice informaţii şi documente de la structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de la alte instituţii ale statului, pe care le consideră necesare în soluţionarea cererilor înregistrate.

(8)  In cazul în care solicitarea Comisiei este adresată structurilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceasta este obligatorie, constituindu-se ca sarcină de serviciu pentru personalul acestor instituţii. Nerespectarea acestei obligaţii atrage măsurile sancţionatorii prevăzute de legislaţia în vigoare.

(9) Comisia poate solicita, după caz, participarea la şedinţe a organelor de control care au încheiat actele de control, precum şi a reprezentantului legal al societăţii comerciale în cauză.

(10)  Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul secretariatului care funcţionează în cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, direcţie desemnată prin hotărârea de organizare şi funcţionare a ministerului.

(11) In exercitarea atribuţiilor sale, direcţia de specialitate poate solicita de la diferite structuri centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, respectiv, de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală orice alte informaţii şi documente pe care le consideră necesare în soluţionarea cererilor înregistrate.

(12)   Dacă în urma analizării documentaţiei anexate la cererea înregistrată direcţia de specialitate constată că aceasta este incompletă, dosarul în cauză poate fi restituit autorităţii emitente."

9.  La articolul 20623 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea, deţinerea, primirea şi/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize;".

10.   La articolul 20623 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat."

11. La articolul 20624 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) perioada de valabilitate a autorizaţiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani în cazul contribuabililor mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare şi de un an în celelalte cazuri;".

12.  La articolul 20624, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Antrepozitarul autorizat care doreşte continuarea activităţii într-un antrepozit fiscal după expirarea perioadei de valabilitate înscrise în autorizaţia pentru acel antrepozit fiscal va solicita în scris autorităţii competente reautorizarea ca antrepozit fiscal cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, conform precizărilor din normele metodologice."

13. La articolul 20626 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) să constituie în favoarea autorităţii competente o garanţie pentru producţia, transformarea şi deţinerea de produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum şi o garanţie pentru circulaţia acestor produse în regim suspensiv de accize, în conformitate cu prevederile art. 20654 şi în condiţiile stabilite prin normele metodologice;".

14.  La articolul 20626, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Cesionarea ori înstrăinarea sub orice formă a acţiunilor sau a părţilor sociale ale antrepozitarilor autorizaţi ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată conform prezentului capitol va fi adusă la cunoştinţa autorităţii competente cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în vederea efectuării inspecţiei fiscale, cu excepţia celor care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital.

(4) Instrăinarea activelor de natura imobilizărilor corporale care contribuie direct la producţia şi/sau depozitarea de produse accizabile ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată conform prezentului capitol se va putea face numai după ce s-au achitat ia bugetul de stat toate obligaţiile fiscale ori după ce persoana care urmează să preia activele respective şi-a asumat obligaţia de plată restantă a debitorului printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii sub forma unei scrisori de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale restante, la data efectuării tranzacţiei, ale antrepozitarului.

(5) Actele încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (3) şi (4) sunt anulabile la cererea organului fiscal."

15.  La articolul 20628 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) antrepozitarul autorizat înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 60 de zile faţă de termenul legal de plată."

16. La articolul 20630 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) de la locul de import către oricare dintre destinaţiile prevăzute la lit. a), în cazul în care produsele în cauză sunt expediate de un expeditor înregistrat. In sensul prezentului articol, locul de import înseamnă locul unde se află produsele în momentul în care sunt puse în liberă circulaţie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92. Expeditorul înregistrat în România poate să îşi desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea competentă."

17. La articolul 20654, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 20654. - (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat şi expeditorul înregistrat au obligaţia depunerii la autoritatea competentă a unei garanţii, conform prevederilor din normele metodologice, care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. In situaţia în care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat şi expeditorul înregistrat înregistrează obligaţii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, garanţia se extinde şi asupra acestora de drept şi fără nicio altă formalitate.

(4)  Garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacităţilor tehnologice de producţie pentru antrepozitul nou-înfiinţat. Pentru antrepozitarii autorizaţi, valoarea garanţiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente ieşirilor de produse accizabile din ultimul an, dar nu mai puţin de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacităţilor tehnologice de producţie. Tipul, modul de calcul, valoarea şi durata garanţiei vor fi prevăzute în normele metodologice.

(5)  Valoarea garanţiei va fi analizată periodic, pentru a reflecta orice schimbări în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat."

18.  La articolul 20654, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Garanţia aferentă deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize efectuată de un expeditor înregistrat reprezintă 100% din valoarea accizelor corespunzătoare produselor deplasate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice."

19.  La articolul 20657, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

20. La articolul 20669, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) In cazul comercializării şi transportului de tutun brut şi tutun parţial prelucrat, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:

a) operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun parţial prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import, din achiziţii intracomunitare proprii sau din producţia internă proprie pot desfăşura această activitate numai în baza unei autorizaţii eliberate în acest scop de către autoritatea competentă;

b)   tutunul brut sau tutunul parţial prelucrat poate fi comercializat către un operator economic din România numai dacă este antrepozitar autorizat pentru producţia de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuându-se direct către antrepozitul fiscal al acestuia;

c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun parţial prelucrat pe teritoriul României, realizată de operatorii economici prevăzuţi la lit. a), trebuie să fie însoţită de un document comercial în care va fi înscris numărul autorizaţiei operatorului economic."

21.  La titlul VII „Accize şi alte taxe speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 3 „Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri", subpunctul 3.1 „liniştite", nivelul accizei prevăzut în coloana 5 se modifică şi va fi de 100 euro/hl de produs.

22.  La titlul VII, în anexa nr. 1, la nr. crt. 4 „Produse intermediare", nivelul accizei prevăzut în coloana 5 se modifică şi va fi de 165 euro/hl de produs.

23.   La articolul 2961 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:

,,l) deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri;

m) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate."

24.  La articolul 2961 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) cu închisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), d), e), g), i), l)şi m);".

25.  La articolul 2961, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-i) şi k), organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal."

Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 3 se aplică începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi, până la data de 31 decembrie 2011. Ministerul Finanţelor Publice va publica pe site-ul său oficial www.mfinante.ro data comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării.

(2)     Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 1531 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care intenţionează să desfăşoare după data de 1 august 2010 operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit prevederilor art. 1582 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) In cazul aprobării de către organul fiscal competent a cererilor depuse până la data de 1 august 2010 de către persoanele prevăzute la alin. (2), data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari va fi data de 1 august 2010. In cazul aprobării de către organul fiscal competent a cererilor depuse după data de 1 august 2010 de persoanele prevăzute la alin. (2), data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari va fi data comunicării deciziei în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile vor fi soluţionate în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 1582 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Incepând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informaţiile din Registrul operatorilor intracomunitari.

Art. III. - Solicitările de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depun la organele fiscale competente începând cu data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. IV. - (1) Prevederile art. I pct. 4, 21 şi 22 se aplică începând cu data de 1 iulie 2010.

(2) Autorizaţiile deţinute de antrepozitarii autorizaţi pentru antrepozitele fiscale de depozitare produse accizabile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. I pct. 5, îşi încetează valabilitatea la data de 1 septembrie 2010.

(3)  Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse energetice şi antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de ţigarete, inclusiv persoanele afiliate acestora, prevăzuţi la art. I pct. 5, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă deţin mai mult de 8 antrepozite fiscale de depozitare de produse energetice şi mai mult de două antrepozite fiscale de depozitare ţigarete, au obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă să comunice Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor lista antrepozitelor fiscale de depozitare, în număr de maximum 8, respectiv două, pentru care se intenţionează reautorizarea acestora.

(4) După 48 de ore de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. I pct. 5, se interzice deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize către antrepozite fiscale de depozitare.

(5) Antrepozitarii autorizaţi care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă deţin autorizaţii valabile, care au depăşit perioada de 3 ani în cazul contribuabililor mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare şi, respectiv, de un an în celelalte cazuri de la data de începere a valabilităţii autorizaţiei şi doresc să îşi continue activitatea ca antrepozitar autorizat, au obligaţia de a solicita reautorizarea până la data de 31 august 2010 inclusiv, în condiţiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Antrepozitarii autorizaţi care deţin autorizaţii valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a căror valabilitate, până la data de 31 august 2010, nu depăşeşte 3 ani în cazul contribuabililor mari şi mijlocii şi, respectiv, un an în cazul contribuabililor mici de la data de începere a valabilităţii autorizaţiei, au obligaţia de a se conforma prevederilor art. I pct. 13, 15 şi 17 până la data de 31 august 2010 inclusiv.

(7)   Nerespectarea prevederilor alin. (5) şi (6) atrage revocarea autorizaţiilor de antrepozit fiscal.

Art. V. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free"

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile în care se pot comercializa mărfuri în regim duty-free.

(2)   Operatorii economici introduc mărfuri în vederea comercializării în magazinele duty-free/duty-free diplomatice, numai după plata accizei, taxei pe valoarea adăugată şi taxelor vamale, după caz.

(3)  Operatorii economici autorizaţi conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă comercializează mărfurile prevăzute la art. 2 alin. (2) în regim duty-free, în limita cantităţilor destinate uzului personal, la preţuri care nu includ taxa vamală, taxa pe  valoarea adăugată şi acciza aferentă, după caz.

(4)  Operatorii economici autorizaţi conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă comercializează mărfurile prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia mărfurilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în regim duty-free, la preţuri care nu includ taxa vamală, taxa pe valoarea adăugată şi acciza aferentă, după caz.

(5)  Mărfurilor comercializate prin magazinele autorizate, în valută, potrivit legii, în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export.

(6) Operatorii economici autorizaţi pot solicita restituirea taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată şi a accizei, după caz, aferente produselor comercializate conform prezentei ordonanţe de urgenţă prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice.

(7)  Pentru mărfurile prevăzute la art. 2 alin. (2), operatorii economici autorizaţi să comercializeze mărfuri în regim duty-free prin magazine situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre cu ţările terţe pot solicita restituirea taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată şi a accizei, după caz, aferente produselor comercializate, în limita cantitativă destinată uzului personal.

(8) Procedura şi condiţiile de restituire a taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) In înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă cantităţi destinate uzului personal reprezintă cantităţile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial ori pentru cadouri, fără a fi utilizate în scopul revânzării.

(2) Pentru produsele din tutun, băuturile distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase, bere, vinuri, vermuturi şi alte băuturi fermentate, cantităţile destinate uzului personal pentru o persoană într-un interval de 24 de ore sunt limitate la:

a) ţigarete - două pachete ţigarete/călător/zi;

b) ţigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) - 100 de bucăţi;

c) ţigări de foi - 20 de bucăţi;

d) tutun de fumat - 250 grame;

e) băuturi spirtoase - 1 litru;

f) produse intermediare - 2 litri;

g) vinuri sau băuturi fermentate - 20 litri;

h) bere - 25 litri."

4.  La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Lista cuprinzând mărfurile care pot fi comercializate în regim duty-free este prevăzută în anexă."

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Finanţelor Publice."

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Pentru fiecare an de funcţionare a magazinelor duty-free se datorează o taxă anuală de 100.000 euro pentru fiecare magazin. Aceeaşi taxă se datorează şi în cazul comercializării mărfurilor în valută, în regim duty-free, prin magazinele diplomatice sau la bordul aeronavelor care efectuează curse directe având ca destinaţie un stat terţ."

7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Taxa pentru fiecare an de funcţionare a magazinelor prin care se comercializează mărfuri în regim duty-free prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se achită pentru următorii ani cel mai târziu cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcţionare precedent.

(2) In situaţia în care operatorii economici autorizaţi renunţă la autorizaţiile de funcţionare a magazinelor în regim duty-free emise în favoarea acestora, înainte de expirarea autorizaţiilor respective, taxa anuală de autorizare se reduce în mod corespunzător cu perioada de nefuncţionare din anul de funcţionare înscris în autorizaţiile emise.

(3) Restituirea diferenţelor de taxă de autorizare anuală se va face la solicitarea operatorilor economici de către unităţile Trezoreriei Statului în lei. Solicitarea va conţine obligatoriu perioada de nefuncţionare a magazinului, însoţită de certificarea privind perioada de nefuncţionare emisă de biroul/punctul vamal în a cărui rază de competenţă se află magazinul. Valoarea în lei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru sumele de restituit în cursul acelei săptămâni.

(4) Perioada de nefuncţionare, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă intervalul dintre data de la care încetează comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi data de expirare a anului de funcţionare sau data de expirare a valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, după caz.

(5) Procedura de restituire a diferenţei din taxa de autorizare anuală se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.  9. - Vânzarea  mărfurilor în  regim duty-free se efectuează pe baza următoarelor documente:

a) pentru magazinele duty-free: pe baza paşaportului sau a cărţii de identitate şi a cărţii de îmbarcare, în cazul transporturilor aeriene;

b)  pentru magazinele diplomatice: pe bază de comenzi scrise, emise de misiunile diplomatice, avizate de autoritatea vamală competentă, în limita cotelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea acordurilor internaţionale în domeniu semnate de România."

9.   După articolul 9 se introduc şapte noi articole, articolele 91-97, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Mărfurile sunt comercializate în regim duty-free numai în ambalaje şi în cantităţi destinate uzului personal, astfel cum acestea sunt definite la art. 2.

(2) Preţurile mărfurilor destinate comercializării în regim duty-free vor fi exprimate în euro şi vor fi afişate la vedere.

(3)  Comercializarea mărfurilor către cumpărători se face numai în condiţiile emiterii de bonuri sau de facturi.

(4) Bonurile trebuie să conţină următoarele date:

a) denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia şi codul fiscal;

b)    numărul bonului - numerele se dau în ordine crescătoare;

c)  identitatea cumpărătorului: numele şi prenumele, felul şi numărul documentului de trecere a frontierei de stat, autoritatea emitentă a actului de identitate;

d) numărul cursei, în cazul transportului aerian;

e) felul produsului vândut;

f) unitatea de măsură;

g) cantitatea;

h) valoarea unitară şi totală;

i) data vânzării.

Art. 92. - (1) Aparatele de marcat electronice fiscale din dotarea magazinelor duty-free şi duty-free diplomatice vor fi conectate on-line la un server din cadrul biroului/punctului vamal în a cărui rază de competenţă se află magazinul duty-free.

(2)  Aplicaţia informatică trebuie să permită din punct de vedere tehnic semnalarea deconectării sau neconectării aparatelor de marcat electronice fiscale.

(3)   Cheltuielile necesare realizării acestui sistem de monitorizare vor fi suportate de fiecare operator economic autorizat.

Art. 93. - (1) Comercializarea băuturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor şi a altor băuturi spirtoase, precum şi a produselor din tutun se va face numai după marcarea specifică, respectiv aplicarea unui timbru cu inscripţia «EXPORT». Procedura privind marcarea se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Timbrul confecţionat din hârtie autocolantă va avea forma unui dreptunghi cu dimensiunile 4 cm lungime şi 1,5 cm lăţime, fondul de culoare roşu purpuriu şi inscripţionarea «EXPORT» de culoare neagră de mărime 7 mm.

(3) Timbrele se tipăresc de Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., la solicitarea operatorilor economici autorizaţi să comercializeze mărfuri în regim duty-free, care suportă şi contravaloarea acestora.

(4)  Aplicarea timbrelor constituie obligaţia operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free, înainte de introducerea în magazin în vederea comercializării.

Art. 94. - Este interzisă comercializarea de produse din tutun, de băuturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase, vinuri, vermuturi şi alte băuturi fermentate şi bere călătorilor care au vârsta sub 18 ani.

Art. 95. - (1) Ministerul Finanţelor Publice anulează autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, în situaţia în care se constată că i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea magazinelor duty-free/duty-free diplomatice.

(2) Ministerul Finanţelor Publice revocă autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, în următoarele situaţii:

a) neplata taxei anuale la termenul stabilit de art. 8 alin. (1);

b) comercializarea altor mărfuri în regim duty-free decât cele prevăzute în anexă;

c) dacă în legătură cu operatorul economic autorizat a fost deschisă procedura de faliment ori de lichidare;

d) dacă oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

e)  în cazul în care operatorul economic autorizat solicită renunţarea la autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic;

f)   când împotriva operatorului economic autorizat s-a pronunţat o hotărâre definitivă pentru infracţiunea de abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, Legea nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

g)  dacă în decurs de 2 ani de la data încetării ultimei suspendări a autorizaţiei de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic se constată că operatorul economic autorizat să desfăşoare activitatea de comercializare a mărfurilor în regim duty-free săvârşeşte în cadrul aceluiaşi magazin duty-free/duty-free diplomatic o faptă care se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic;

h) dacă s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice sunt comercializate mărfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuală sau care sunt improprii uzului sau consumului uman.

(3)  Ministerul Finanţelor Publice suspendă autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pe o perioadă de 6 luni, în cazul în care s-a constatat săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:

a)  comercializarea unor mărfuri peste limitele destinate uzului personal, astfel cum acesta este prevăzut la art. 2;

b)  comercializarea produselor supuse marcării conform prevederilor legale, fără marcarea corespunzătoare a acestora, astfel cum este prevăzut la art. 93;

c) refuzul operatorului economic de a prezenta organelor de control documentele financiar-contabile solicitate de acestea;

d) operatorul economic autorizat nu respectă oricare dintre cerinţele prevăzute la art. 9, 91 sau 92;

e)  înscrierea de date incomplete sau nereale care atestă vânzarea mărfurilor în regim duty-free.

(4)  Ministerul Finanţelor Publice suspendă autorizaţia de funcţionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva operatorului economic autorizat sau împotriva oricăruia dintre reprezentanţii legali ai acestuia pentru o faptă dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, Legea nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) In cazul în care operatorul economic autorizat doreşte să renunţe la autorizaţia de funcţionare pentru un magazin duty-free/duty-free diplomatic, acesta are obligaţia să notifice acest fapt la autoritatea vamală în a cărei rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea magazinul în cauză, cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie produce efecte.

(6)    Operatorii economici autorizaţi cărora Ie-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pot valorifica produsele înregistrate în stoc la data comunicării deciziei de revocare, suspendare sau anulare a autorizaţiei de funcţionare, numai sub supravegherea biroului vamal în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea magazinul în cauză.

(7) In cazul suspendării, revocării sau anulării autorizaţiei de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, valorificarea mărfurilor înregistrate în stoc se poate efectua numai la preţuri care să conţină taxa vamală, taxa pe valoarea adăugată şi acciza aferentă mărfurilor respective, fără posibilitatea de a solicita restituirea acestor taxe.

Art. 96. - (1) Faptele prevăzute la art. 95 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) constituie contravenţii si se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către lucrătorii vamali din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

Art. 97. - Contravenţiilor prevăzute la art. 96 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

10. După articolul 12 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a) art. 1 lit. h), art. 6 alin. (2), alin. (4)-(8), art. 7, art. 11 teza întâi, art. 12 alin. (2), art. 16 alin. (2) şi (3), art. 18 alin. (1) şi (2) şi art. 24 din anexa nr. 3 şi anexa nr. 6 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 202/2010 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 12 februarie 2010.

Art. VII. - Procedura şi condiţiile de restituire a taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice, precum şi Procedura de restituire a diferenţei din taxa de autorizare anuală se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VIII. - (1) Autorizaţiile de funcţionare emise pentru magazinele duty-free/duty-free diplomatice îşi încetează valabilitatea în termen de 5 ani de la data eliberării, fără posibilitatea continuării activităţii de comercializare de mărfuri în regim duty-free prin emiterea de noi autorizaţii.

(2)  După data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice nu mai eliberează autorizaţii de funcţionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice.

(3) Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de comercializare a mărfurilor, în valută, în regim duty-free, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre cu ţările terţe, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, vor lua măsurile care se impun în vederea respectării întocmai a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)  Operatorii economici care beneficiază de autorizaţie de funcţionare a magazinelor în regim duty-free şi care au achitat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice sau de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita cuantumul taxei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu următorul termen de plată a taxei anuale din perioada de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare.

(5) Prevederile art. 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi puse în aplicare în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Autoritatea Naţională a Vămilor verifică la expirarea perioadei de 120 de zile îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Comercializarea băuturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor şi a altor băuturi spirtoase, precum şi a produselor din tutun netimbrate existente în magazinele duty-free este permisă 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. După expirarea acestui interval de timp, stocurile necomercializate existente în magazinele duty-free vor fi inventariate în prezenţa unui reprezentant al autorităţii vamale şi retrase în vederea aplicării marcajului specific acestor categorii de mărfuri.

(7)  Ministerul Finanţelor Publice suspendă autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pe o perioadă de 6 luni, în cazul în care s-a constatat deţinerea în cadrul magazinului duty-free/duty-free diplomatic, după termenul prevăzut la alin. (6), de produse supuse marcării conform prevederilor legale, fără marcarea corespunzătoare a acestora.

Art. IX. - Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 270, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Constituie, de asemenea, infracţiune de contrabandă şi se pedepseşte potrivit alin. (1):

a) introducerea în sau scoaterea din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;

b)  introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;

c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal."

2. La articolul 270, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia."

3. La articolul 281, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Organele competente vor crea o bază de date comună pentru implementarea contravenţiilor la regimul vamal, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la încheierea protocolului dintre acestea."

Art. X. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. XI. - Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 27

Răspunderea solidară

(1) Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane:

a) asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;

b) terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12) şi (15), în limita sumelor sustrase indisponibilizării.

(2) Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;

b)  administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

d)  administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;

e)  administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

(3) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;

b) are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;

c)  are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

(4) In înţelesul alin. (3), termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  control - majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociaţilor unei societăţi comerciale ori a unei asociaţii sau fundaţii, fie în consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale ori consiliul director al unei asociaţii sau fundaţii;

b) control indirect- activitatea prin care o persoană exercită controlul prin una sau mai multe persoane."

2. La articolul 54, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Instituţiile de credit au obligaţia ca, la solicitarea organelor fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, să comunice toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură, precum şi dacă debitorul are sau nu închiriate casete de valori. Solicitarea se face pentru fiecare titular în parte. Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (2), informaţiile astfel obţinute vor fi utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

3.  La articolul 94, alineatul (4) se abrogă.

4.  La articolul 129, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Bunurile perisabile şi/sau degradabile sechestrate asigurătoriu pot fi valorificate:

a)  de către debitor cu acordul organului de executare, sumele obţinute consemnându-se la dispoziţia organului de executare;

b)  prin vânzare în regim de urgenţă în condiţiile art. 159 alin. (4)."

5. La articolul 149, alineatele (5) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare, printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit, dispoziţiile art. 44 cu privire la comunicarea actului administrativ fiscal aplicându-se în mod corespunzător. Totodată, va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi.

(13) Incălcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) şi (15) atrage nulitatea oricărei plăţi."

6.  La articolul 159, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Dacă au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse degradării, acestea pot fi vândute în regim de urgenţă. Evaluarea şi valorificarea acestor bunuri se vor face de către organele fiscale, la preţul pieţei. Procedura de evaluare şi valorificare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

7.   După articolul 2191 se introduce un nou articol, articolul 2192, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 2192

Contravenţii şi sancţiuni la regimul

«Registrului operatorilor intracomunitari»

(1)    Constituie contravenţie efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru.

(2)   Contravenţia pentru fapta prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei."

8. La articolul 220 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 2961 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

e) practicarea, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, de către producători, importatori sau de către persoane care comercializează, sub orice formă, de preţuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor vândute, la care se adaugă acciza şi taxa pe valoarea adăugată, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune."

9.  La articolul 220 alineatul (1), litera t) se abrogă.

10.  Articolul 233 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 233

Constatarea faptelor ce pot constitui infracţiuni

Constatarea faptelor ce pot constitui infracţiuni în condiţiile art. 2961 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procesul-verbal întocmit constituie mijloc de probă în condiţiile art. 214 din Codul de procedură penală."

11.   După articolul 233 se introduce un nou articol, articolul 2331, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 2331

Colaborarea cu organele de urmărire penală

(1) In situaţia în care sunt date sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârşirea unor infracţiuni ce vizează bunuri prevăzute la art. 135 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ce intră în sfera de aplicare a accizei, organele de urmărire penală pot efectua activităţi de constatare, cercetare şi conservare de probe.

(2)  In situaţia prevăzută la alin. (1) organele de urmărire penală solicită de îndată organelor cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală efectuarea de verificări fiscale conform obiectivelor stabilite.

(3) La solicitarea organelor de urmărire penală, când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unei situaţii de fapt şi este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, personalul desemnat din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală efectuează verificări fiscale.

(4) In cazuri temeinic justificate, după începerea urmăririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală efectuarea de verificări fiscale, conform obiectivelor stabilite.

(5)  Rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (2)-(4) se consemnează în procese-verbale, care constituie mijloace de probă. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanţă fiscală în înţelesul art. 110."

Art. XII. - Dispoziţiile art. XI pct. 7 intră în vigoare în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. XIII. - Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei şi declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.

(2) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operaţiunile solicitate, dacă din documentaţia prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3)  La înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului:

a)   documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;

c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, prevăzute la alin. (4).

(4)  La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

(5) Informaţiile privind calitatea de asociat unic şi îndeplinirea condiţiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comerţului pe cheltuiala solicitantului."

2.  La articolul 202, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

„(21) Hotărârea adunării asociaţilor, adoptată în condiţiile alin. (2), se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(22) Oficiul registrului comerţului va transmite de îndată, pe cale electronică, hotărârea prevăzută la alin. (21) Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(23) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, precum şi, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. Dispoziţiile art. 62 se aplică în mod corespunzător.

(24) Transmiterea părţilor sociale va opera, în lipsa unei opoziţii, la data expirării termenului de opoziţie prevăzut la art. 62, iar dacă a fost formulată o opoziţie, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia."

3. La articolul 203, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse înregistrării în registrul comerţului potrivit dispoziţiilor art. 204 alin. (4)."

Art. XIV. - Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 2, litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) organe competente - organele care au atribuţii de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum şi organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie."

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 12 ani şi interzicerea unor drepturi tipărirea, deţinerea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate."

Art. XV. - La articolul 12 alineatul (1) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, litera I) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,l) infracţiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;".

Art. XVI. - (1) Cauzele cu care Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a fost sesizată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, privind infracţiuni care intrau în competenţa sa, vor fi soluţionate în continuare de procurorii din cadrul acestei direcţii.

(2) Actele şi lucrările efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile.

Art. XVII. - La articolul 2 litera b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„16. contrabanda, evaziunea fiscală, precum şi celelalte infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare;".

Art. XVIII. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament."

2.  La articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;".

3. La articolul 32, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Pe autovehiculele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inscripţionate vizibil cu denumirea şi sigla instituţiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice, potrivit legii."

4. La articolul 35, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Funcţionarii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice efectuează semnale de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive şi mijloace de protecţie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare roşie, stabilite prin hotărâre a Guvernului."

5.  La articolul 100 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. nerespectarea semnalelor poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulaţie şi ale nevăzătorilor;".

Art. XIX. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică şi se completează în mod corespunzător prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. XX. - La articolul 11 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor art. 1582 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale."

Art. XXI. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care nu s-a stipulat un termen expres de intrare în vigoare, se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

ANEXĂ (Anexa la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 104/2002)

LISTA

cuprinzând mărfurile care pot fi comercializate în regim duty-free

1. Accesorii pentru birou

2. Apă minerală

3. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto

4. Aparatură de calcul de mici dimensiuni

5. Articole de sport

6. Articole de voiaj

7. Articole din blană naturală

8. Articole din piele naturală

9. Articole din sticlă, cristal, porţelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)

10. Articole şi accesorii de îmbrăcăminte şi încălţăminte

11. Articole optice

12. Artizanat

13.  Băuturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase

14.  Băuturi răcoritoare

15.  Bere

16.  Bijuterii

17. Cartele telefonice

18. Casete video şi audio, baterii, CD-uri, DVD-uri

19. Cărţi, reviste, ziare

20. Ceasuri, brăţări de ceasuri, brichete

21.  Instrumente muzicale

22. Jucării

23.  Produse alimentare

24.  Produse din tutun

25.  Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum şi suporturile acestora

26.  Produse preparate de parfumerie sau de toaletă şi preparate cosmetice

27.  Programe software

28. Săpunuri

29. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe şi litografii

30. Vinuri, vermuturi1 şi alte băuturi fermentate

1 In această categorie intră şi produsele intermediare definite conform prevederilor titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 54/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 54 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 54/2010
Ordin 202 2010
pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor în regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete
Ordin 2007 2008
privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa si a celor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete-cadou si de tichete de cresa
Legea 86 2006
privind Codul vamal al Romaniei
Legea 241 2005
pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Legea 508 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
Legea 290 2004
privind cazierul judiciar
Ordonanţa 92 2003
privind Codul de procedura fiscala
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 28/12/2004
Legea 39 2003
privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate
OUG 195 2002
privind circulatia pe drumurile publice*)
OUG 104 2002
privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free
Legea 31 1990
privind societăţile comerciale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu