Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.4 din 05.02.2014

privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13 februarie 2014SmartCity1

Ţinând cont de problemele şi disfuncţionalităţile constatate în cadrul Evaluării naţionale a capacităţii primarilor de a folosi Registrul electoral şi de a tipări listele electorale permanente, organizată în perioada 1-3 august 2013 conform Memorandumului Guvernului nr. 10.079 din 13 iunie 2013,constatând faptul că neluarea unor măsuri legislative imediate pentru extinderea utilizării Registrului electoral la toate tipurile de alegeri sau referendumuri va împiedica întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente la procesele electorale care vor fi organizate în anul 2014,văzând faptul că orice întârziere în fixarea delimitării şi numerotării secţiilor de votare va conduce la disfuncţionalităţi în arondarea alegătorilor la secţiile de votare şi, pe cale de consecinţă, la omisiuni şi erori în listele electorale utilizate în secţiile de votare,având în vedere că insuficienţa reglementării şi vacanţa posturilor din cadrul birourilor judeţene constituie în acest caz o ameninţare la capacitatea Autorităţii Electorale Permanente de a stabili cu exactitate numărul alegătorilor şi locul de exercitare a dreptului de vot de către aceştia,luând în considerare necesitatea asigurării corectitudinii proceselor electorale prin evidenţierea cât mai exactă a structurii şi dimensiunii corpului electoral,văzând că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune şi implementa directivele emise de Uniunea Europeană,în scopul transpunerii Directivei 2013/1/UE a Consiliului din 20 decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE în ceea ce priveşte anumite norme de exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 26 ianuarie 2013,ţinând cont de necesitatea prevenirii consecinţelor negative asupra drepturilor electorale ale cetăţenilor Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România, în cazul nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ,ţinând cont de imperativul luării măsurilor necesare pentru asigurarea logisticii electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, pentru realizarea buletinelor de vot, a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“ şi a timbrelor autocolante în condiţii de siguranţă, precum şi pentru centralizarea corectă şi eficientă a rezultatelor votării, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ITitlul I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, punctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: 31. registrul electoral - sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare; 2. La articolul 18, alineatele (1) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 18 (1) Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de votare din ţară care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare. Registrul secţiilor de votare este public.(2) Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se actualizează anual până cel mai târziu la data de 1 martie, de către primari, prin dispoziţie, fără ca acestea să poată depăşi limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor. Modificările intervenite până la data de referinţă se comunică Autorităţii Electorale Permanente, în formatul stabilit de aceasta, în cel mult 48 de ore de la emiterea dispoziţiei primarului. După data de 1 martie a fiecărui an, modificările pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al Autorităţii Electorale Permanente.(3) Numerotarea secţiilor de votare se actualizează de către Autoritatea Electorală Permanentă la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege.(4) Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii aduc la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării, în condiţiile stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, prin hotărâre. 3. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat , alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Metodologia de avizare a delimitării secţiilor de votare şi a stabilirii sediilor acestora, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se stabileşte prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente. 4. La articolul 20, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)primesc de la primari, pe bază de proces-verbal, un exemplar al copiilor de pe listele electorale permanente, în preziua votării; 5. La articolul 22, alineatele (1) , (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 22(1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură administrarea şi suportul tehnic necesar funcţionării Registrului electoral, coordonarea şi îndrumarea metodologică a persoanelor autorizate să opereze în Registrul electoral, precum şi controlul respectării dispoziţiilor legale incidente în domeniu. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(3) Înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral se realizează, în mod permanent, de către persoane autorizate de primari, prin dispoziţie, cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente. Persoanele autorizate de primari, prin dispoziţie, operează direct în Registrul electoral, pe baza documentelor oficiale prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(5) Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare alegător cu domiciliul în România sunt următoarele:a)numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării administrative a numelui; b)data naşterii; c)codul numeric personal; d)ţara în care îşi are reşedinţa, dacă este cazul; e)adresa de domiciliu; f)adresa de reşedinţă şi perioada de valabilitate a acesteia; g)seria şi numărul cărţii de alegător; h)seria şi numărul actului de identitate; i)data emiterii actului de identitate; j)data expirării actului de identitate. 6. La articolul 22, după alineatul (5) se introduce un nou alineat , alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare alegător care şi-a stabilit domiciliul în străinătate sunt cele prevăzute la alin. (5) lit. a), b), c), d), precum şi numărul paşaportului şi data eliberării acestuia. 7. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23(1) Radierea din Registrul electoral a unei persoane se face în caz de deces, pierdere a cetăţeniei române, interzicere a exercitării drepturilor electorale sau de punere sub interdicţie.(2) Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral sau radierea acestora din Registrul electoral se realizează în cel mult 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către primari a cazurilor care impun actualizarea sau radierea, după caz.(3) Autoritatea Electorală Permanentă actualizează Registrul electoral cu datele şi informaţiile furnizate conform art. 22 alin. (4), în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora.(4) Pentru cazurile în care arondarea alegătorilor la secţiile de votare nu se poate realiza în baza menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa din actul de identitate, arondarea acestora se va realiza alfabetic ori la prima secţie de votare a localităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz. 8. La articolul 26, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 26 (1) Listele electorale permanente se întocmesc şi se tipăresc de către primari, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(5) Listele electorale permanente se întocmesc într-un exemplar oficial, se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi se păstrează într-un registru special cu file detaşabile de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 9. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce un nou alineat , alineatul (61), cu următorul cuprins: (61) În termen de 10 zile de la tipărirea listelor electorale permanente, primarul este obligat să pună la dispoziţia competitorilor electorali, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii ale listelor electorale permanente. 10. La articolul 26, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) Primarul este obligat să comunice Autorităţii Electorale Permanente orice modificare în listele electorale. 11. La articolul 26, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10) , cu următorul cuprins:(10) Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc de către primari în două exemplare şi cuprind: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor, numărul colegiului uninominal pentru alegerea Senatului, numărul secţiei de votare, precum şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Un exemplar se păstrează de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, iar un exemplar se predă birourilor electorale ale secţiilor de votare. 12. La articolul 26, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:(11) Modificările intervenite după predarea copiilor de pe listele electorale permanente potrivit prevederilor alin. (10) se comunică Autorităţii Electorale Permanente şi biroului electoral al secţiei de votare în termen de 24 de ore. 13. Articolul 261 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 261 Autoritatea Electorală Permanentă comunică birourilor electorale de circumscripţie, în cel mult 48 de ore de la data constituirii acestora, numărul minim de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor independente în fiecare colegiu uninominal. 14. La articolul 50, literele a) , a2), a3), a4) şi h1) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu încălcarea legislaţiei în vigoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ a2) neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral sau în listele electorale permanente la termenele stabilite potrivit prezentei legi; a3) efectuarea de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale permanente de către persoane neautorizate; a4) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ h1) nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente; 15. La articolul 65 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: m)organizează programe specifice de instruire şi formare în materie electorală pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor, cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, precum şi pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale; 16. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 73Prevederile prezentului titlu privind secţiile de votare, registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor naţionale şi locale. Articolul IILegea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 13 va avea următorul cuprins: Articolul 13În ţară, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Articolul 15 se abrogă. 3. Articolul 16 va avea următorul cuprins: Articolul 16 (1) Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se actualizează conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Dispoziţiile din
Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind întâmpinările şi contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se aplică în mod corespunzător.
(3) Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform
Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Articolul 17 se abrogă. 5. La articolul 103, litera f) va avea următorul cuprins: f)necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă; Articolul IIILegea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7 (1) În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, primarii întocmesc şi tipăresc într-un exemplar, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral, listele electorale permanente.(2) Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se actualizează conform prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Dispoziţiile din
Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind întâmpinările şi contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se aplică în mod corespunzător. 2. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10 (1) Pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În oraşe, municipii şi comune se vor organiza secţii de votare speciale, de regulă în gări, autogări şi aerogări; se vor organiza secţii de votare speciale şi în campusurile universitare; în aceste secţii îşi exercită dreptul de vot alegătorii prevăzuţi la art. 44 alin. (4). 4. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11Stabilirea secţiilor de votare speciale se va face de către Guvern, prin hotărâre, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor. În acest sens instituţiile prefectului vor asigura furnizarea tuturor datelor şi informaţiilor necesare. 5. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Buletinele de vot se vor imprima de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare speciale. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe şi instituţiile prefectului vor comunica Biroului Electoral Central: numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente, numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare speciale. 6. La articolul 55, litera e) va avea următorul cuprins: e)necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă; Articolul IV
Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11 (1) Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se actualizează conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Dispoziţiile din
Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind întâmpinările şi contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se aplică în mod corespunzător.
(3) Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform
Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 2. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Propunerea de candidatură sau cererea de admitere a candidaturii independente a cetăţeanului unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, trebuie să fie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la art. 16 sau art. 17, după caz, de o declaraţie pe propria răspundere care să precizeze următoarele:a)cetăţenia, data şi locul naşterii, ultima adresă în statul membru de origine, adresa de domiciliu sau de reşedinţă din România; b)că nu mai candidează la alegerile pentru Parlamentul European într-un alt stat membru al Uniunii Europene; c)că nu a fost decăzut din dreptul de a fi ales în statul membru de origine în baza unei hotărâri judecătoreşti individuale sau a unei decizii administrative, sub condiţia ca aceasta din urmă să facă obiectul unor căi de atac; d)colectivitatea locală ori circumscripţia din statul al cărui cetăţean este unde a fost înscris ultima dată în lista electorală. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se află sub incidenţa art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. 3. La articolul 15, alineatele (1) - (5) vor avea următorul cuprins : Articolul 15 (1) Autoritatea Electorală Permanentă notifică autorităţilor cu responsabilităţi similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene următoarele:a)informaţiile cuprinse în cererile de înscriere în listele electorale speciale a alegătorilor comunitari, până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei de referinţă; b)informaţiile din declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la art. 14 alin. (1), în cel mult 24 de ore de la data primirii lor de la Biroul Electoral Central, în vederea verificării eligibilităţii candidatului. (2) Autoritatea Electorală Permanentă răspunde la cererile de verificare a eligibilităţii cetăţenilor români care şi-au depus candidaturile în statul membru de reşedinţă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii sau într-un termen mai scurt dacă este posibil şi dacă se solicită astfel de către statul de reşedinţă.(3) Necomunicarea răspunsului la notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b), în termenul prevăzut la art. 19 alin. (2), nu poate atrage respingerea candidaturii persoanei eligibile comunitar.(4) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanentă este informată, de către o autoritate cu responsabilităţi similare din alt stat membru al Uniunii Europene, asupra faptului că o persoană eligibilă comunitar şi-a pierdut dreptul de a fi aleasă sau că aceasta candidează şi în statul membru de origine, respectiv asupra faptului că un cetăţean român a fost înscris în listele electorale ale statului membru de reşedinţă, ia măsurile prevăzute de lege pentru:a)împiedicarea exercitării dreptului de a fi ales la aceleaşi alegeri atât în statul membru de origine, cât şi în România, împiedicarea exercitării dreptului de a fi ales de către persoanele cărora li s-a interzis exercitarea acestui drept, precum şi pentru împiedicarea exercitării mandatului de către persoanele care au candidat fără a avea dreptul de a fi alese; b)radierea din copia de pe lista electorală permanentă a alegătorilor români înscrişi în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene. (5) Autoritatea Electorală Permanentă comunică organismelor electorale sau autorităţilor competente, după caz, informaţiile primite de la autorităţile cu responsabilităţi similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene privind alegătorii resortisanţi şi persoanele eligibile comunitar, în vederea aplicării alin. (4), în cel mult 48 de ore de la data primirii acestora. 4. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor de către Biroul Electoral Central se face prin decizie, în termen de 10 zile de la înregistrarea acestora. 5. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 34 (1) Pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 6. La articolul 34, alineatele (2) - (6) se abrogă . Articolul V (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, normele metodologice de implementare, funcţionare, administrare şi securitate a Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, inclusiv procedurile, sarcinile care revin autorităţilor publice şi termenele de actualizare a Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primarii efectuează, prin dispoziţie, prima delimitare a secţiilor de votare din ţară şi stabilesc sediile acestora.(3) În termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâre prima numerotare a secţiilor de votare.(4) Dispoziţiile art. I pct. 14, art. II pct. 5 şi art. III pct. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Fondurile privind materialele necesare pentru tipărirea listelor electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente se asigură din bugetul de stat. Articolul VI (1) În anul 2014, în judeţele în care nu sunt operaţionale birourile judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, Autoritatea electorală Permanentă va fi sprijinită cu personal al instituţiilor prefectului şi al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în limita resurselor disponibile, pentru îndeplinirea de atribuţii referitoare la Registrul electoral, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Interne.(2) Protocolul prevăzut la alin. (1) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VII (1) Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.(2) Institutul Naţional de Statistică asigură editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor, dotarea cu echipamente, tehnică de calcul şi consumabile, precum şi instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale judeţene şi al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.(3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.(4) Hârtia necesară pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. (5) Modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne.(6) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, timbrele autocolante se tipăresc de Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A.(7) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, imprimarea buletinelor de vot se asigură de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“.(8) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, ştampilele cu menţiunea „VOTAT“ se confecţionează de Regia Autonomă „Monetăria Statului“.(9) Prevederile art. 24 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică achiziţiilor publice aferente realizării măsurilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.Punctele 2-4 ale articolului IV transpun Directiva 2013/1/UE a Consiliului din 20 decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE în ceea ce priveşte anumite norme de exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 26 ianuarie 2013. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne, Gabriel Oprea Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Marian Muhuleţ Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe, Radu Podgorean, secretar de stat Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru


SmartCity5

COMENTARII la OUG 4/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 4 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu