E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 completeaza articolul 32 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 modifica articolul 35 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 completeaza articolul 3 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 modifica articolul 12 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 completeaza articolul 22 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 modifica articolul 24 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 completeaza articolul 26 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul OUG 131 2004 modifica articolul 31 din actul Legea 129 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 131 din  9 decembrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1243 din 23 decembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere cerinta asigurarii cadrului legal necesar aplicarii strategiei guvernamentale pentru imbunatatirea situatiei comunitatilor de romi, etnie minoritara care se confrunta cu probleme economico-financiare deosebite, precum si necesitatea derularii programelor adresate acestei etnii, pentru reducerea saraciei si cresterea gradului de implicare si organizare locala la nivelul asezarilor cu populatie preponderent roma, in scopul indeplinirii criteriilor politice de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, tinand seama de nevoia perfectionarii mecanismelor operationale de finantare a proiectelor de dezvoltare destinate categoriilor sociale defavorizate, situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, este necesara extinderea interventiei Fondului Roman de Dezvoltare Sociala si implicarea acestei institutii in gestionarea programelor destinate in mod prioritar populatiei rome,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2 alineatul (1), literele a) si h) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) beneficiarii sunt grupuri din comunitati rurale sarace, grupuri sarace de etnie roma, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunitati sarace si alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finantatorii sau donatorii;
    ...........................................................................
    h) reprezentantii beneficiarilor sunt, dupa caz, fie comitetele de conducere a proiectelor, in cazul grupurilor din comunitati rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunitati sarace si al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, fie organizatiile intermediare, in cazul grupurilor dezavantajate, fie primaria unitatii administrativ-teritoriale singura si/sau in parteneriat cu organizatii neguvernamentale, in cazul grupurilor sarace de etnie roma."
    2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
    "d^1) grupuri sarace de etnie roma sunt persoane din asezari situate in mediul urban sau rural constituite preponderent din membri ai etniei rome;".
    3. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevazute la alin. (1) lit. b), d) si d^1), precum si grupurile apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati/asezari orasenesti, comunale sau satesti, in conditiile alin. (1) lit. a), trebuie sa dobandeasca personalitate juridica pe baza procesului-verbal de constituire ca persoana juridica, incheiat de cel putin 10 membri ai comunitatii, respectiv de cel putin 30 de membri in cazul beneficiarilor de etnie roma, inregistrat la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla comunitatea/asezarea beneficiara sau grupul beneficiar, dupa caz. De personalitatea juridica astfel dobandita se poate face uz numai in raporturile juridice nascute in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridica astfel constituita inceteaza sa fiinteze dupa ce a fost realizat obiectivul finantarii, potrivit unor proceduri stabilite de Fond."
    4. Dupa litera c) a articolului 3 se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) proiecte si programe cu abordare integrata adresate grupurilor sarace de etnie roma, asa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) lit. d^1). Modalitatile de derulare a proiectelor si programelor cu abordare integrata, adresate grupurilor sarace de etnie roma, se vor stabili, de comun acord cu finantatorii, prin Manualul de operare;".
    5. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Grupul din comunitatea rurala saraca, grupurile sarace de etnie roma sau grupul apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, pot face uz de personalitatea juridica dobandita potrivit art. 2 alin. (2) numai in raporturile juridice nascute in legatura cu realizarea unui proiect/program si cu intretinerea acestuia dupa incetarea finantarii de catre Fond. La inchiderea proiectelor finantate de Fond, comitetul de intretinere a proiectului preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului in ceea ce priveste intretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand, dupa caz, si ultimele acte de gestiune financiara ce constau in plata garantiei de buna executie a contractelor incheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond."
    6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Dupa aprobarea de catre Fond a cererii de finantare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca sau grupul productiv apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, grupuri care au dobandit personalitate juridica potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, in vederea incheierii acordului de grant, o noua persoana juridica in una dintre formele juridice recunoscute prin dispozitiile legale in vigoare, in raport cu specificul proiectului aprobat de Fond."
    7. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Fondul are ca scop contributia la reducerea saraciei prin finantarea de proiecte in comunitatile sarace beneficiare, inclusiv pentru grupurile sarace de etnie roma si pentru grupurile dezavantajate, cresterea capacitatilor manageriale locale, sustinerea descentralizarii administrative, cresterea capacitatii de organizare la nivel local."
    8. Litera c) a articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "c) orientarea resurselor catre nevoile identificate si/sau cererile exprimate de grupurile din comunitatile rurale sarace, inclusiv de grupurile sarace de etnie roma, de grupurile apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti si din grupurile dezavantajate;".
    9. Dupa litera f) a articolului 12 se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
    "g) abordarea integrata a problemelor beneficiarilor."
    10. Partea introductiva a articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcatuit din 11 membri, dupa cum urmeaza:".
    11. Litera b) a articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "b) cate un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrarii Europene si al Agentiei Nationale pentru Romi, desemnati de conducatorii institutiilor respective;".
    12. Dupa alineatul (1) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) In cadrul organigramei este prevazut si un birou pentru relatia cu grupurile sarace de etnie roma, precum si personal suplimentar in cadrul structurilor existente, implicat in derularea proiectelor si programelor integrate pentru grupurile sarace de etnie roma, o data cu punerea la dispozitie a resurselor financiare necesare functionarii, a spatiului necesar, conform art. 35, precum si a resurselor financiare necesare pentru finantarea acestor tipuri de proiecte si programe."
    13. Litera f) a alineatului (2) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "f) de la bugetul de stat, in limita echivalentului in lei a 12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul in lei a 300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea conditiilor necesare extinderii activitatii Fondului ca urmare a implicarii in pregatirea proiectelor si programelor integrate privind grupurile sarace de etnie roma."
    14. Dupa litera a) a alineatului (1) al articolului 26 se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
    "a^1) finantarea de programe cu abordare integrata;".
    15. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Plata grantului se face in lei, in conditiile stabilite prin acordul de grant, la cursul de schimb al valutei obtinut de Fond in urma licitatiei valutare din ziua efectuarii platii."
    16. Dupa alineatul (1) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care se constata utilizarea granturilor in alte scopuri decat cele prevazute in acordurile de grant, recuperarea sumelor granturilor de la respectivii beneficiari se efectueaza conform legislatiei in vigoare privind modul de utilizare a fondurilor publice, de catre Fond impreuna cu organele fiscale competente, pe perioada functionarii Fondului, iar dupa incetarea functionarii acestuia, de catre organele fiscale competente."
    17. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispozitie Fondului un imobil adecvat pentru sediul acestuia, care sa asigure si spatiul necesar desfasurarii activitatii Biroului pentru relatia cu grupurile sarace de etnie roma."
    Art. 2
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile care decurg din aplicarea prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si in structura si volumul bugetelor Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 3
    Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 131/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 131 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu