Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 8 din  1 iulie 2002

privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de catre institutiile de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 651 din  2 septembrie 2002


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 3 din Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor,
    in temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 57 si 58 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme stabilesc principiile si regulile de baza pentru elaborarea situatiilor financiare consolidate, avand ca scop general asimilarea deplina a prevederilor directivelor Comunitatii Europene nr. 83/349 si nr. 86/635 si continuarea armonizarii cu standardele internationale de contabilitate, si se aplica grupurilor a caror societate-mama (consolidanta) este o institutie de credit, persoana juridica romana.
    Art. 2
    In intelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) achizitia - combinare de entitati in care una dintre acestea (cea care achizitioneaza) obtine controlul asupra ansamblului activelor nete si a operatiunilor unei alte entitati (cea achizitionata) in schimbul transferarii activelor, asumarii datoriilor sau emisiunii de titluri de capital ale entitatii;
    b) combinarea - gruparea unor entitati separate intr-o singura entitate economica prin fuzionare sau prin obtinerea controlului asupra activelor nete si exploatarii unei alte entitati;
    c) consolidare - tehnica ce permite realizarea conturilor unice pentru un grup de entitati independente care depind din punct de vedere financiar de un centru de decizie comun, avand ca obiectiv redarea unei imagini fidele a pozitiei financiare si a performantei tuturor entitatilor consolidate luate ca un intreg;
    d) control - autoritatea de a conduce politicile financiare si operationale ale unei entitati pentru a obtine beneficii din activitatea acesteia. In sensul prezentelor norme, controlul are semnificatia controlului exclusiv. Trebuie avute in vedere situatiile in care controlul a fost efectiv exercitat pe baza unei detineri minoritare a drepturilor de vot si in conditiile existentei unor prevederi legale sau a unor acorduri incheiate in prealabil atunci cand incheierea unor astfel de acorduri este permisa;
    e) control comun - intelegere pe baza contractuala de impartire a puterii de decizie in cadrul unei asocieri in participatie intre un numar limitat de actionari sau asociati, in virtutea unui acord prealabil intre acestia;
    f) data achizitiei - data la care se transfera celui care achizitioneaza controlul activelor nete si al operatiunilor unei entitati;
    g) deconsolidare - operatiunea de iesire din perimetrul de consolidare a unei entitati;
    h) diferenta din prima consolidare - diferenta constatata, la intrarea unei entitati in perimetrul de consolidare, intre costul de achizitie al titlurilor si cota-parte ce revine grupului din capitalurile proprii ale entitatii intrate in consolidare, corespunzatoare titlurilor la data achizitiei, cuprinzand pe de o parte diferentele de evaluare aferente activelor si pasivelor identificabile la data intrarii unei entitati in perimetrul de consolidare, iar pe de alta parte, diferentele de achizitie (fondul comercial si fondul comercial negativ);
    i) entitate*) - institutie de credit si/sau societate, cu sau fara personalitate juridica, romana si straina;
    j) entitate asociata - entitate in care investitorul detine o influenta semnificativa fara ca aceasta sa fie o filiala sau sa existe un acord de asociere in participatie a investitorului. In mod normal aceasta situatie este evidentiata prin detinerea de catre investitor a 20% pana la 50% din drepturile de vot ale actionarilor sau ale asociatilor din acea entitate asociata;
    k) filiala - entitate aflata sub controlul unei institutii de credit (societatea-mama);
    l) grup - ansamblul format din societatea-mama (consolidanta) si filialele acesteia, entitati romane si straine;
    m) influenta semnificativa - dreptul de a participa direct sau indirect la luarea deciziilor de politica financiara si operationala a unei entitati, dar fara a exercita controlul exclusiv sau comun asupra acesteia;
    n) institutii de credit - banci si case centrale ale cooperativelor de credit, persoane juridice romane autorizate sa functioneze conform prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002;
    o) interes minoritar - partea rezultatelor nete ale activitatii si a activelor nete ale unei filiale, atribuita unor participatii care nu sunt detinute, direct sau indirect, de societatea-mama prin intermediul filialelor;
    p) interese de participare - drepturi in capitalul altor entitati, fara a depasi 20% din acesta, reprezentate sau nu de titluri care, creand o legatura durabila cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatea institutiei de credit. Interesele de participare cuprind investitiile in entitatile asociate si investitiile strategice. O participare de 10% sau mai mare, dar nu mai mult de 20%, se presupune ca este o investitie strategica, daca nu se demonstreaza contrariul;
    q) perimetrul de consolidare - ansamblul de consolidat format din societatea-mama (consolidanta) si entitatile consolidabile asupra carora institutia de credit consolidanta detine in mod direct sau indirect un control exclusiv, un control comun sau o influenta semnificativa;
    r) procentul de control - cota-parte din drepturile de vot detinuta, direct sau indirect, de societatea-mama in totalul drepturilor de vot ale unei entitati;
    s) procentul de interes - cota-parte din capital detinuta, direct sau indirect, de societatea-mama in fiecare entitate consolidata;
    t) rezerve consolidate - rezerva societatii-mama, la care se adauga plusul de valoare obtinut de grup din detinerea titlurilor in capitalul entitatilor consolidate;
    u) rezultatul consolidat - rezultatul societatii-mama, la care se adauga cota-parte din rezultatele entitatilor consolidate, care revine grupului in functie de procentul de interes al acestuia in capitalurile proprii ale respectivelor entitati;
    v) situatii financiare consolidate - situatii financiare ale unui grup, ca si cum acesta ar forma o singura entitate;
    w) societate-mama (consolidanta) - institutie de credit, persoana juridica romana, care are una sau mai multe filiale si care consolideaza situatiile financiare ale grupului din care face parte;
    x) valoarea justa - suma la care poate fi tranzactionat un activ sau poate fi decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat in mod obiectiv.
------------
    *) Cadrul juridic de organizare si functionare a entitatii il reprezinta prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, ale Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supraveghere a asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale altor legi speciale.

    CAP. 2
    Conditii pentru elaborarea situatiilor financiare consolidate

    Art. 3
    (1) Obligatia de a elabora situatii financiare consolidate revine unei institutii de credit, persoana juridica romana, indiferent de forma de proprietate, din momentul in care exercita, direct sau indirect, un control exclusiv, un control comun sau o influenta semnificativa asupra uneia ori mai multor entitati.
    (2) Data intrarii unei entitati in perimetrul de consolidare este:
    a) data achizitiei titlurilor; sau
    b) data preluarii controlului ori a influentei semnificative, daca achizitia a avut loc in etape succesive; sau
    c) data prevazuta in contract, daca acesta prevede transferul controlului la o data diferita de cea a transferului titlurilor.
    Art. 4
    (1) Data iesirii unei entitati din perimetrul de consolidare este data pierderii controlului sau a influentei semnificative.
    (2) In caz de cesiune transferul controlului sau al influentei semnificative este in general concomitent cu transferul drepturilor de vot aferente acelor titluri. In situatia in care desi exista acorduri de cesiune a unei entitati integrate, intervenite la data incheierii exercitiului, iar transferul drepturilor de vot nu s-a realizat efectiv, entitatea cedenta va continua sa consolideze ca si cum ar detine controlul. In mod exceptional, atunci cand pierderea controlului se realizeaza inainte de transferul titlurilor, entitatea controlata poate fi exclusa de la consolidare. In acest caz entitatea cedenta trebuie sa justifice concret faptul ca pierderea controlului s-a realizat efectiv inaintea transferului drepturilor de vot.
    (3) Cesiunea temporara de titluri ale entitatii consolidate, fara pierderea controlului, nu trebuie sa influenteze, la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare consolidate ale entitatii care cedeaza in mod provizoriu acele titluri.
    (4) In cazul pierderii controlului fara cesiune, de exemplu ca urmare a unei dizolvari sau a restrictiilor severe pe termen lung prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b), data iesirii din perimetrul de consolidare este concomitenta cu data producerii evenimentului care a condus la pierderea controlului.
    Art. 5
    In conditiile in care o institutie de credit este inclusa in perimetrul de consolidare a unei societati nebancare, administratorii institutiei de credit au obligatia de a elabora situatiile financiare anuale individuale, precum si situatiile financiare consolidate la nivelul filialelor sale si de a le raporta Bancii Nationale a Romaniei, insotite de situatiile financiare consolidate ale intregului grup din care face parte institutia de credit respectiva, in cazul in care legislatia aplicabila prevede obligativitatea intocmirii acestora.
    Art. 6
    O institutie de credit (societate-mama) care detine investitii strategice in capitalul unei entitati poate proceda la elaborarea situatiilor financiare consolidate, daca:
    a) exercita efectiv o influenta dominanta asupra acesteia; sau
    b) societatea-mama si entitatea respectiva sunt conduse/administrate pe o baza comuna de societatea-mama.
    Art. 7
    (1) O entitate are statut de filiala a unei institutii de credit (societate-mama) in conditiile in care acea institutie de credit:
    a) detine, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor entitatii; sau
    b) este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de control ale entitatii, dupa caz; sau
    c) este sau nu actionar ori asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra entitatii in virtutea unui contract ori a unei clauze statutare, in cazul in care legea permite astfel de contracte sau prevederi; sau
    d) este actionar sau asociat si majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere ori de control ale entitatii, care au fost in aceste functii pe parcursul exercitiului financiar curent si al exercitiului financiar precedent, au fost numiti numai ca rezultat al exercitarii drepturilor de vot ale societatii-mama; sau
    e) este actionar ori asociat si detine singur controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor unei entitati, ca urmare a unui contract incheiat cu alti actionari ori asociati.
    (2) De asemenea, o entitate mai are statut de filiala a societatii-mama daca asupra respectivei entitati o alta filiala a societatii-mama detine controlul.
    Art. 8
    In cazul in care o filiala sau o alta persoana actioneaza in numele unei societati-mama, drepturile de vot si dreptul de a numi sau de a revoca ale acesteia trebuie adaugate la cele ale societatii-mama in momentul calcularii procentului de control.
    Art. 9
    In scopul determinarii procentului de control al societatii-mama, drepturile sale vor fi reduse cu:
    a) drepturile aferente actiunilor detinute in numele unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici filiala a sa; sau
    b) drepturile aferente actiunilor detinute drept garantie, in situatia in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    (i) drepturile respective sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite sau detinute in legatura cu acordarea unor credite ca parte a activitatilor curente;
    (ii) drepturile de vot sa fie exercitate in interesul persoanei care aduce garantia.
    Art. 10
    In cazul in care societatea-mama are o filiala in care majoritatea membrilor echipei de conducere au fost numiti ca rezultat al exercitarii dreptului de vot sau are controlul deplin asupra acesteia, numarul total al drepturilor de vot trebuie redus cu numarul drepturilor de vot detinute de filiala insasi, de o filiala a acestei filiale sau de o persoana care actioneaza in numele acestor parti.
    Art. 11
    O institutie de credit care este o filiala a unei alte institutii de credit este scutita de a elabora situatii financiare consolidate atunci cand institutia de credit de care apartine este infiintata in conformitate cu legea romana sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, in urmatoarele cazuri:
    a) institutia de credit este filiala detinuta in totalitate de societatea-mama (institutie de credit); sau
    b) societatea-mama (institutie de credit) detine 90% sau mai mult din actiunile institutiei de credit scutite, iar restul actionarilor sau asociatilor a fost de acord cu aceasta scutire.
    Art. 12
    O institutie de credit va beneficia de dispozitiile derogatorii ale art. 11 in situatia indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
    a) institutia de credit scutita si toate filialele sale sunt incluse in situatiile financiare consolidate ale unui grup mai mare, a carui societate-mama consolidanta este o institutie de credit, iar situatiile financiare consolidate sunt intocmite la aceeasi data sau la o data anterioara, in acelasi exercitiu financiar, de catre o societate-mama (institutie de credit) constituita in conformitate cu legea romana sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene;
    b) situatiile financiare consolidate si raportul de gestiune consolidat, intocmite de societatea-mama in al carui perimetru de consolidare se afla, sunt intocmite si auditate in conformitate cu prevederile legale;
    c) situatiile financiare consolidate si raportul de gestiune consolidat la care se face referire la lit. b), precum si raportul de audit sunt publicate conform prevederilor legale;
    d) institutia de credit scutita prezinta in notele la situatiile sale financiare anuale denumirea si sediul societatii-mama (institutiei de credit) care elaboreaza situatiile financiare consolidate si raportul de gestiune consolidat;
    e) institutia de credit mentioneaza in notele la situatiile sale financiare anuale faptul ca este scutita de a elabora si de a prezenta situatii financiare consolidate si raport de gestiune consolidat;
    f) societatea-mama (institutie de credit) a declarat ca garanteaza angajamentele asumate de entitatile scutite de la procesul de consolidare. Aceasta declaratie trebuie sa fie anexata la conturile entitatii excluse.
    Art. 13
    Prevederile derogatorii ale art. 11 nu se aplica institutiilor de credit ale caror valori mobiliare sunt cotate la Bursa de Valori din Romania sau la cea dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
    Art. 14
    De asemenea, prevederile derogatorii ale art. 11 nu se aplica in cazul in care elaborarea de situatii financiare consolidate este impusa de o reglementare legala, in vederea obtinerii unor informatii cu implicatii de natura decizionala sau de analiza ori cand aceste situatii financiare consolidate se intocmesc la solicitarea unor organe judiciare sau administrative (ce vor utiliza informatiile pentru scopurile lor).
    Art. 15
    (1) O entitate trebuie sa fie exclusa de la consolidare in situatia in care:
    a) controlul are un caracter temporar, intrucat entitatea este achizitionata si pastrata exclusiv in vederea cedarii ulterioare in viitorul apropiat;
    b) exista restrictii severe pe termen lung care impiedica exercitarea drepturilor societatii-mama asupra activelor sau conducerii entitatii ce urmeaza sa fie consolidata.
    (2) Atunci cand prevederile alin. (1) lit. a) se aplica unei filiale care este o institutie de credit la care se detin temporar actiuni sau parti sociale, in vederea derularii unei operatiuni de asistenta financiara cu privire la reorganizarea sau restructurarea entitatii in cauza, situatiile sale anuale vor fi atasate la situatiile financiare consolidate, iar in notele la situatiile financiare consolidate se vor da informatii suplimentare privind natura si conditiile operatiunii de asistenta financiara.
    Art. 16
    O entitate va putea sa nu fie inclusa in situatiile financiare consolidate, in situatia in care:
    a) informatiile necesare in vederea elaborarii situatiilor financiare consolidate se pot obtine numai cu costuri sau intarzieri nejustificate; sau
    b) includerea sa nu este semnificativa pentru scopul oferirii unei imagini fidele si corecte; insa, in ceea ce priveste excluderea a doua sau mai multe societati, aceasta se poate realiza numai daca, luate impreuna, importanta acestora nu este semnificativa.
    Art. 17
    Fara a prejudicia prevederile art. 11, 15 si 16, societatea-mama si filialele acesteia vor proceda la consolidarea conturilor, indiferent de locul in care este inregistrat sediul filialelor.
    Art. 18
    Situatiile financiare anuale ale entitatii excluse trebuie atasate la situatiile financiare consolidate sau trebuie puse la dispozitie, la cerere, actionarilor, la un pret care sa nu depaseasca costurile administrative aferente elaborarii.
    Art. 19
    (1) In situatia in care societatea-mama are una sau mai multe filiale care urmeaza sa fie consolidate si care nu au statut de institutii de credit, respectivele filiale vor fi incluse in procesul de consolidare daca activitatile lor se situeaza in prelungirea directa a activitatii bancare sau a serviciilor subordonate acesteia (de exemplu: leasing, factoring, gestiune a fondurilor comune de plasament, gestiune a serviciilor informatice etc.), se desfasoara pe piata de capital (incluzand fondurile inchise de investitii) si pe piata asigurarilor, precum si orice alte activitati similare.
    (2) In cazul unei societati-mama care are filiale ce nu au statut de institutii de credit consolidate prin integrare globala sau proportionala, posturile constitutive ale activitatii integrate vor fi prezentate la posturile de aceeasi natura din bilantul consolidat, o impartire a acestora fiind prezentata in notele la situatiile financiare consolidate.
    (3) Totusi, daca o asemenea prezentare nu mai permite evidentierea caracteristicilor proprii activitatii bancare sau daca posturile din bilantul consolidat intocmit de aceasta societate-mama nu reflecta caracteristicile activitatii integrate, posturile constitutive ale activitatii integrate vor fi prezentate la o rubrica specifica acestei activitati.
    (4) De asemenea, in contul de profit si pierdere consolidat rezultatele acestor activitati integrate vor fi inscrise distinct de veniturile si cheltuielile generate de activitatea bancara.

    CAP. 3
    Metode si procedee de consolidare

    Art. 20
    (1) Situatiile financiare consolidate se vor intocmi prin utilizarea procedeelor de integrare globala, proportionala sau prin punere in echivalenta, dupa eventuale retratari pentru armonizarea continutului acestora cu principiile si regulile de consolidare.
    (2) Metoda de consolidare va fi aleasa in functie de procentul de control, acesta determinand la randul sau tipul de control.
    (3) Procentul de control se determina pe baza drepturilor de vot detinute si este egal cu raportul dintre drepturile de vot detinute intr-o entitate si numarul total al drepturilor de vot ale acesteia.
    (4) Cand o entitate este detinuta direct sau indirect de societatea-mama si de alte entitati din cadrul grupului, procentul de control al societatii-mama in aceasta entitate se obtine prin insumarea procentelor de control corespunzatoare fiecarui detinator de titluri ale respectivei entitati. Insumarea se refera doar la procentele de control relative la entitatile detinatoare care sunt controlate exclusiv de societatea-mama. In caz contrar are loc o ruptura a lantului de control.
    Art. 21
    (1) Integrarea globala folosita pentru consolidarea situatiilor financiare ale entitatilor controlate exclusiv de societatea-mama consta in:
    a) integrarea in situatiile financiare ale societatii-mama (consolidante) a elementelor bilantului si ale contului de profit si pierdere ale entitatilor consolidate dupa eventuale retratari, pentru a le armoniza cu principiile contabile ale grupului. Elementele bilantului si ale contului de profit si pierdere ale entitatilor consolidate sunt insumate linie cu linie la cele ale societatii-mama;
    b) eliminarea operatiunilor reciproce si a rezultatelor interne;
    c) determinarea diferentei din prima consolidare;
    d) eliminarea, in functie de procentul de interes, a valorii ramase a titlurilor de participare ale entitatii consolidate dupa inregistrarea fondului comercial si a valorii echivalente a respectivelor titluri din capitalurile proprii ale entitatilor consolidate;
    e) repartizarea capitalurilor proprii ale filialei, ramase in urma eliminarii titlurilor de participare, si a rezultatului intre societatea-mama (consolidanta) si minoritari, dupa cum urmeaza:
    e1) diferenta dintre cota-parte detinuta de grup, in limita procentului de interes in capitalurile proprii ale filialei (mai putin rezultatul acesteia), si valoarea contabila a titlurilor de participare, ramasa dupa recunoasterea fondului comercial, se integreaza in postul "Rezerve consolidate";
    e2) cota-parte detinuta de grup, in limita procentului de interes, in rezultatele filialei se integreaza in postul "Rezultat consolidat" din bilant;
    e3) partea minoritarilor in capitalurile proprii ale filialei se integreaza in postul "Interese minoritare" din bilant.
    (2) In cazul integrarii globale apar in bilant doua rubrici specifice situatiilor financiare consolidate:
    a) rezerve consolidate - reprezinta rezervele societatii consolidante, precum si cota-parte ce revine grupului in rezervele acumulate de la achizitia entitatii consolidate;
    b) interese minoritare - corespund cotei-parti din capitalurile proprii ale entitatii consolidate, care se cuvine altor actionari decat societatea-mama.
    (3) In contul de profit si pierdere apare ca rubrica specifica situatiilor financiare consolidate rubrica "Rezultatul aferent participatiilor minoritare", reprezentand cota-parte din rezultatul filialei consolidate prin integrare globala ce revine minoritarilor.
    Art. 22
    Cand partea care revine intereselor minoritare din pierderile unei entitati consolidate prin integrare globala este superioara partii acesteia in capitalurile proprii, excedentul din pierderile imputabile intereselor minoritare se deduce din interesele majoritare, cu exceptia situatiei in care actionarii minoritari au o obligatie expresa de a acoperi aceste pierderi. Daca ulterior entitatea consolidata realizeaza beneficii, interesele majoritare sunt creditate cu aceste profituri pana la acoperirea pierderilor suportate anterior de majoritari si imputabile intereselor minoritare.
    Art. 23
    (1) Integrarea proportionala folosita pentru consolidarea conturilor entitatilor controlate in comun consta in:
    a) integrarea in conturile societatii-mama (consolidante) a cotei-parti corespunzatoare participarii grupului din valoarea elementelor bilantului si ale contului de profit si pierdere ale entitatii consolidate, dupa eventuale retratari, pentru a le armoniza cu principiile contabile ale grupului. Fractiunea acestora, reprezentata de procentul de interes al grupului in entitatile consolidate, este insumata linie cu linie la elementele bilantului si ale contului de profit si pierdere ale societatii-mama (consolidante). Nici un interes minoritar nu este constatat;
    b) eliminarea, proportional cu procentul de interes al grupului in entitatea consolidata a cotei-parti integrate, a operatiunilor reciproce si a rezultatelor interne. In schimb, provizioanele pentru deprecierea titlurilor de participare, constituite de institutia de credit detinatoare de titluri in capitalul entitatilor integrate proportional, in functie de pierderile suferite de acestea, sunt eliminate in totalitate;
    c) determinarea diferentei din prima consolidare;
    d) eliminarea, in functie de procentul de interes, a valorii ramase a titlurilor de participare ale entitatii consolidate dupa inregistrarea fondului comercial si a valorii echivalente a respectivelor titluri din capitalurile proprii ale entitatilor consolidate. Diferenta dintre valoarea contabila a titlurilor de participare detinute de societatea-mama, care apartin filialei consolidate, si cota-parte din capitalurile proprii ale entitatii consolidate (mai putin rezultatul acesteia) detinute de grup se integreaza in rezervele grupului, denumite rezerve consolidate. Drepturile grupului in rezultatele entitatii consolidate se integreaza rezultatelor grupului.
    (2) In urma compensarii titlurilor de participare detinute de societatea-mama (consolidanta) cu fractiunea corespunzatoare acestora din capitalurile proprii ale entitatii consolidate rezulta rezervele consolidate.
    (3) In cazul integrarii proportionale apar in bilant doua rubrici specifice:
    a) rezerve consolidate - reprezinta rezervele societatii consolidante, precum si cota-parte ce revine grupului in rezervele acumulate de la achizitia entitatii consolidate;
    b) rezultatul consolidat - reprezinta rezultatul entitatii consolidante, precum si cota-parte ce revine grupului din rezultatul entitatilor consolidate prin integrare proportionala.
    Art. 24
    (1) Punerea in echivalenta, folosita pentru consolidarea conturilor entitatilor in care societatea-mama (consolidanta) exercita o influenta semnificativa, consta in substituirea costului de achizitie al titlurilor detinute de societatea-mama (consolidanta), ulterior recunoasterii fondului comercial, cu cota-parte a capitalurilor proprii ale entitatii consolidate si evidentierea drepturilor grupului in rezervele si rezultatele inregistrate de entitatea consolidata.
    (2) In activul bilantului societatii-mama postul "Titluri de participare" va fi substituit cu postul "Titluri puse in echivalenta".
    (3) In pasiv diferenta dintre partea ce se cuvine societatii-mama din capitalurile proprii si costul de achizitie al titlurilor va fi inclusa in rezerva consolidata.
    (4) Daca capitalurile proprii ale entitatii consolidate vor fi negative, titlurile puse in echivalenta vor fi inscrise cu valoarea zero.
    (5) Daca entitatea asociata raporteaza ulterior profit, investitorul va inregistra partea care i se cuvine din acel profit numai dupa ce acesta acopera partea din pierderile nete nerecunoscute anterior.
    (6) Deoarece la fiecare sfarsit de exercitiu financiar valoarea titlurilor puse in echivalenta este egala cu cota-parte a capitalurilor proprii ale entitatii de consolidat, variatia in cursul exercitiului curent a capitalurilor proprii ale acestei entitati consolidate prin punere in echivalenta va majora sau va reduce valoarea atribuita titlurilor puse in echivalenta la sfarsitul exercitiului precedent.
    (7) Fractiunea rezultatului entitatilor consolidate prin punere in echivalenta se inscrie distinct in contul de profit si pierdere consolidat.
    (8) Rezultatul consolidat este constituit din rezultatul societatii-mama la care se adauga cota-parte, in limita procentului de interes al grupului, din rezultatul entitatilor puse in echivalenta. Cele doua parti vor fi evidentiate distinct.
    (9) In situatia unei cesiuni de titluri in urma careia nu se mai asigura exercitarea unei influente semnificative, in contul de profit si pierdere se vor inscrie, pe de o parte, pretul de cesiune si, pe de alta parte, fractiunea cedata a capitalurilor proprii, corespunzatoare titlurilor puse in echivalenta, majorata, daca este cazul, cu fractiunea corespunzatoare a soldului neamortizat al fondului comercial si a diferentei din conversie.
    Art. 25
    (1) Societatea-mama (consolidanta) care trebuie sa elaboreze situatii financiare consolidate poate utiliza ca procedee de consolidare consolidarea directa sau consolidarea pe paliere, astfel:
    a) consolidarea directa consta in determinarea, pentru fiecare entitate inclusa in perimetrul de consolidare, a drepturilor grupului in capitalurile proprii ale acesteia. Aceasta tehnica permite calculul contributiei fiecarei entitati consolidate la rezervele si rezultatele grupului;
    b) consolidarea pe paliere consta in efectuarea consolidarii, tinandu-se seama de subgrupurile consolidate care, la randul lor, vor fi integrate in ansamblul grupului. Aceasta tehnica de consolidare se realizeaza prin efectuarea consolidarii subgrupurilor, apoi se procedeaza la introducerea in consolidarea principala a situatiilor financiare consolidate ale acestor subgrupuri si ale altor filiale ale societatii-mama.
    (2) Ca urmare, se consolideaza succesiv subgrupuri in ansambluri mai mari, care vor fi apoi consolidate la nivelul societatii-mama. Subconsolidarile trebuie efectuate dupa aceleasi reguli ca si consolidarea principala. Rezervele consolidate, rezultatul consolidat, diferentele de achizitie si interesele minoritare, determinate in cadrul unei consolidari directe, trebuie sa fie aceleasi cu cele care ar fi obtinute daca respectiva consolidare s-ar realiza pe paliere.

    CAP. 4
    Elaborarea situatiilor financiare consolidate

    Art. 26
    (1) Situatiile financiare consolidate cuprind: bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii, situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie, politicile contabile ale grupului si notele explicative. Ele vor fi elaborate in mod clar si in conformitate cu prevederile prezentelor norme, constituind un tot unitar.
    (2) Situatiile financiare consolidate trebuie sa furnizeze o imagine fidela si corecta a pozitiei financiare, a performantei si a modificarii pozitiei financiare ale entitatilor incluse in perimetrul de consolidare, privite ca un tot unitar.
    Art. 27
    In cazul in care aplicarea prevederilor acestor norme, referitoare la elementele care trebuie incluse in situatiile financiare consolidate, nu este suficienta pentru a furniza o imagine fidela si corecta, in situatiile financiare consolidate trebuie furnizate informatiile suplimentare necesare.
    Art. 28
    (1) Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea uneia dintre prevederile prezentelor norme nu corespunde cerintei de furnizare a unei imagini fidele si corecte, se va face abatere de la aceste prevederi atat cat este necesar pentru redarea unei imagini fidele si corecte. In cadrul notelor la situatiile financiare consolidate se vor da detalii cu privire la neaplicarea respectivei prevederi, la motivele care au determinat neaplicarea acesteia, precum si la efectele asupra pozitiei financiare si performantei grupului.
    (2) Valorile care, in contextul special al oricarei prevederi cuprinse in prezentele norme, nu sunt semnificative pot fi ignorate in scopul respectivei prevederi.
    Art. 29
    Etapele procesului de consolidare se prezinta astfel:
    a) determinarea perimetrului de consolidare;
    b) stabilirea metodelor de consolidare;
    c) retratarea situatiilor financiare individuale anuale ale entitatilor de consolidat, prealabil consolidarii lor, pentru a le face conforme cu politicile contabile retinute in elaborarea situatiilor financiare consolidate;
    d) omogenizarea prezentarii situatiilor financiare individuale ale entitatilor retinute in perimetrul de consolidare;
    e) eliminarea efectelor inregistrarilor determinate de aplicarea legislatiei fiscale;
    f) ajustarea conturilor privind operatiunile reciproce intre societatile integrate in perimetrul de consolidare;
    g) conversia conturilor entitatilor straine ce vor fi consolidate, utilizandu-se metoda cursului de inchidere, cu ajustarile specifice in bilant si in contul de profit si pierdere consolidat;
    h) cumulul conturilor individuale retratate, convertite in functie de metoda de consolidare folosita;
    i) eliminarea efectelor tranzactiilor dintre entitatile din cadrul grupului, atat a celor fara incidenta, cat si a celor cu incidenta asupra rezultatului intern al grupului;
    j) determinarea diferentei din prima consolidare si eliminarea, in functie de metoda de consolidare folosita, a titlurilor de participare si a capitalurilor proprii ale entitatilor consolidate.
    Dupa determinarea si recunoasterea diferentei din prima consolidare suma inscrisa in contul "Titluri de participare" va fi egala cu partea societatii-mama in capitalurile proprii corijate (reestimate) ale entitatii consolidate, la data intrarii sale in perimetrul de consolidare.
    La sfarsitul fiecarui exercitiu partea de capitaluri proprii ce se cuvine entitatii consolidante cuprinde, pe de o parte, capitalul propriu cumparat, iar pe de alta parte, capitalul propriu acumulat de la intrarea entitatii in perimetrul de consolidare.
    Valoarea ramasa a titlurilor entitatii consolidate dupa inregistrarea fondului comercial se elimina din activul societatii consolidante. Totodata valoarea echivalenta acestor titluri se elimina din capitalurile proprii ale entitatii consolidate. Diferenta care apare intre valoarea contabila neta a titlurilor si fractiunea din capitalurile proprii ale entitatii consolidate, corespunzatoare acestor titluri, se vireaza asupra rezervei grupului, denumita rezerva consolidata. In functie de metoda de consolidare utilizata, eliminarea titlurilor de participare, urmata de determinarea capitalurilor proprii consolidate, suporta diferentieri, care in general sunt prezentate la art. 21, 23 si 24;
    k) elaborarea situatiilor financiare consolidate.
    Art. 30
    In cazul consolidarii entitatilor asupra carora se exercita o influenta semnificativa, prevederile alin. 2 si 3 ale lit. j) a art. 29 se inlocuiesc cu urmatoarele:
    a) in activul societatii-mama postul "Titluri de participare" va fi substituit cu postul "Titluri puse in echivalenta", respectiv valoarea contabila a titlurilor de participare, ramasa dupa recunoasterea fondului comercial, ale entitatii puse in echivalenta cu valoarea cotei-parti reprezentand drepturile societatii-mama in capitalurile proprii ale respectivei entitati;
    b) diferenta dintre partea ce se cuvine societatii-mama in capitalurile proprii si valoarea contabila a titlurilor se va include in rezerva consolidata;
    c) partea ce revine societatii-mama din rezultatul entitatii puse in echivalenta se va adauga la rezultatul grupului, denumit rezultat consolidat.
    Art. 31
    In scopul elaborarii situatiilor financiare consolidate ale unei retele cooperatiste de credit, o casa centrala a cooperativelor de credit afiliate (societate-mama) va parcurge urmatoarele etape:
    a) intocmirea situatiilor financiare individuale agregate la nivelul retelei, in conformitate cu precizarile din subsolul anexei nr. 3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) aplicarea etapelor procesului de consolidare, prevazute la art. 29.
    Art. 32
    Participatia unei institutii de credit intr-o entitate asociata, precum si valoarea profitului sau a pierderii aferente unei asemenea participatii [inclusiv fondul comercial, daca exista, tratat in concordanta cu prevederile paragrafului 5.23 lit. a), b) si c) sectiunea 5 din cap. 1 al Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001] trebuie reflectate prin metoda punerii in echivalenta.
    Art. 33
    (1) In cazul in care o entitate exercita o influenta semnificativa asupra politicilor operationale si financiare ale unei alte entitati neincluse in consolidare (entitate asociata), in care detine un interes de participare, acel interes de participare va fi prezentat separat in bilantul consolidat.
    (2) Se apreciaza ca o entitate exercita o influenta semnificativa asupra unei alte entitati in cazul in care detine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale actionarilor sau ale asociatilor din acea entitate, daca nu se dovedeste contrariul.
    Art. 34
    (1) Cand o institutie de credit detine pentru prima data o participatie intr-o entitate asociata, in conditiile prevazute la art. 33, respectiva participatie va fi contabilizata in bilantul consolidat:
    a) conform metodei punerii in echivalenta (incluzand si eventualul fond comercial tratat in conformitate cu prevederile paragrafului 5.23 sectiunea 5 din cap. 1 al Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001); sau
    b) la valoarea sa contabila, calculata in concordanta cu regulile de evaluare prevazute in Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001. Diferenta dintre valoarea contabila si valoarea corespunzatoare proportiei reprezentate de participatia la capitalurile proprii va fi prezentata separat in bilantul consolidat sau in notele la situatiile financiare consolidate. Respectiva diferenta va fi calculata la data la care acea metoda este utilizata pentru prima data.
    (2) In bilantul consolidat sau in notele la situatiile financiare consolidate trebuie indicata metoda utilizata in contabilizarea participatiei mentionate la alin. (1).
    Art. 35
    Valoarea de contabilizare determinata conform prevederilor art. 34 va fi majorata sau redusa cu suma oricarei variatii care a avut loc in timpul exercitiului financiar, corespunzatoare fractiunii din capitalurile proprii ale entitatii asociate, reprezentate de acea participatie. De asemenea, ea va fi redusa cu suma dividendelor corespunzatoare acelei participatii.
    Art. 36
    In cazul in care entitatea asociata este societate-mama intr-un alt grup, activele nete, precum si profiturile sau pierderile care trebuie luate in considerare sunt cele ale acestei societati-mama si ale filialelor sale (dupa efectuarea ajustarilor impuse de consolidare).
    Art. 37
    Nu este necesar sa fie aplicata metoda punerii in echivalenta in situatia in care valorile respective nu sunt semnificative in scopul furnizarii unei imagini fidele si corecte.
    Art. 38
    (1) In cazul preluarii prin achizitie a unei entitati, activele si datoriile identificabile ale entitatii achizitionate vor fi incluse in bilantul consolidat la valorile lor juste de la data achizitiei.
    (2) Participatia societatii-mama si a filialelor sale la valoarea justa a capitalurilor proprii ale entitatii achizitionate va fi comparata cu costul de achizitie al participatiei respective.
    (3) Prin cost de achizitie se intelege suma de numerar sau echivalente ale numerarului platite ori valoarea justa la data achizitiei a altor mijloace de plata si/sau de plasament date de cumparator in schimbul controlului asupra activelor nete ale acelei entitati, impreuna cu orice alte costuri atribuibile direct achizitiei.
    (4) Valoarea justa a capitalurilor proprii ale entitatii achizitionate reprezinta capitalurile proprii ale acesteia la data achizitiei, dupa ajustarea activelor si a datoriilor identificabile ale entitatii la acea data.
    (5) In situatia in care participatia este achizitionata la o valoare mai mare decat valoarea justa a acesteia, diferenta pozitiva este considerata fond comercial si recunoscuta ca activ. Acesta trebuie contabilizat conform prevederilor stabilite in paragraful 5.23 lit. a), b) si c) sectiunea 5 din cap. 1 al Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001.
    (6) In situatia in care participatia este achizitionata la o valoare mai mica decat valoarea sa justa, diferenta este inregistrata ca fond comercial negativ.
    (7) In masura in care fondul comercial negativ se raporteaza la pierderile viitoare asteptate ce sunt identificate la data primei consolidari, dar care nu reprezinta datorii identificabile la aceasta data, acea parte a fondului comercial negativ trebuie recunoscuta ca venit in contul de profit si pierdere, atunci cand sunt recunoscute pierderi si cheltuieli viitoare.
    (8) In masura in care fondul comercial negativ nu se raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare asteptate, identificabile, ce pot fi masurate in mod fiabil la data achizitiei, acest fond comercial trebuie recunoscut ca venit in contul de profit si pierdere, dupa cum urmeaza:
    a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depaseste valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate ar trebui recunoscuta ca venit pe o baza sistematica, peste media ponderata a perioadei de viata utile ramase a activelor identificabile amortizabile achizitionate; si
    b) valoarea fondului comercial negativ in exces fata de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate ar trebui recunoscuta ca venit imediat.
    Art. 39
    (1) Daca titlurile de participare sunt cumparate in mod succesiv in vederea stabilirii fondului comercial, va fi luata in considerare data de achizitie a primului lot care confera controlul sau o influenta semnificativa. Achizitiile ulterioare de titluri genereaza, de regula, noi fonduri comerciale.
    (2) Cand grupul subscrie la o crestere de capital intr-o entitate deja consolidata fondul comercial se determina pe baza variatiei participatiei grupului in capitalurile proprii ale acesteia, dupa cresterea capitalului.
    (3) Daca o entitate este deja integrata global, iar institutia de credit consolidanta isi majoreaza procentul de control exclusiv prin achizitii complementare de titluri care genereaza fond comercial negativ dupa imputarea acestuia asupra activelor entitatii consolidate, diferenta ramasa este suportata din eventualul fond comercial neamortizat, degajat la prima consolidare prin integrare globala. Ca urmare, in bilant este prezentat doar soldul care ramane in urma acestei operatiuni.
    Art. 40
    Valoarea cumulativa a fondului comercial rezultat in urma achizitiei in cursul exercitiului financiar curent si in cele anterioare trebuie corectata cu fondul comercial atribuibil filialelor instrainate inainte de data bilantului.
    Art. 41
    In situatia in care societatea-mama detine propriile actiuni sau o filiala detine actiuni ale societatii-mama in procesul de consolidare a conturilor, respectivele actiuni vor fi considerate actiuni proprii.
    Art. 42
    In situatia in care achizitia are un efect semnificativ asupra situatiilor financiare consolidate, vor fi furnizate urmatoarele informatii: valoarea contabila si valoarea justa la data achizitiei, pentru fiecare clasa de active si datorii, situatia valorii fondului comercial sau a fondului comercial negativ, precum si o explicatie a tuturor ajustarilor semnificative efectuate.
    Art. 43
    In ceea ce priveste forma si continutul situatiilor financiare consolidate se vor aplica prevederile cuprinse in cadrul Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, fara a se incalca prevederile prezentelor norme si luandu-se in considerare ajustarile esentiale rezultate din caracteristicile specifice situatiilor financiare consolidate, in raport cu situatiile financiare anuale individuale ale institutiilor de credit.
    Art. 44
    Urmatoarele informatii referitoare la achizitiile care au avut loc pe parcursul exercitiului financiar vor fi furnizate prin notele la situatiile financiare consolidate:
    a) denumirea entitatii achizitionate sau, in cazul in care a fost achizitionat un grup, denumirea societatii-mama a acelui grup;
    b) modul de reflectare in contabilitate a achizitiei;
    c) componenta si valoarea justa ale mijloacelor/instrumentelor (de plata si/sau de plasament) utilizate pentru achizitie.
    Art. 45
    In formatul situatiilor financiare consolidate se vor efectua urmatoarele ajustari esentiale:
    a) in bilantul consolidat se va evidentia intr-un post distinct de activ, denumit "Titluri puse in echivalenta", cota-parte ce revine grupului, in limita procentului de interes din capitalurile proprii ale entitatilor consolidate prin metoda punerii in echivalenta;
    b) adaugarea unui post in bilant dupa "Rezultatul consolidat al exercitiului financiar", denumit "Interese minoritare", care va evidentia activele nete ale entitatilor consolidate prin metoda integrarii globale, aferente minoritarilor. Interesele minoritare in activele nete constau in partea corespunzatoare acestora la data achizitiei si partea minoritatii din miscarile activelor nete care au intervenit de la data achizitiei;
    c) adaugarea unui element in cadrul contului de profit si pierdere consolidat dupa "Rezultatul exercitiului financiar (ansamblului consolidat)", denumit "Rezultat aferent participatiilor minoritare". Acest element va evidentia rezultatul aferent minoritarilor din rezultatul entitatilor consolidate prin metoda integrarii globale;
    d) adaugarea unui element in cadrul contului de profit si pierdere consolidat, denumit "Rezultatul entitatilor puse in echivalenta", care va evidentia profitul sau pierderea entitatilor consolidate prin metoda punerii in echivalenta;
    e) adaugarea unui post in activul sau pasivul bilantului, denumit "Diferente de achizitie";
    f) adaugarea unui post in bilant "Rezerve consolidate" care cuprinde atat rezervele societatii-mama, cat si cota-parte cuvenita grupului din capitalurile proprii (mai putin rezultatele) ale entitatilor consolidate;
    g) adaugarea unui post in bilant "Rezerve din conversie".
    Art. 46
    Bilantul consolidat si contul de profit si pierdere consolidat trebuie sa cuprinda toate informatiile reflectate de situatiile financiare anuale ale entitatilor incluse in procesul de consolidare.
    Art. 47
    (1) Situatiile financiare consolidate trebuie elaborate la aceeasi data ca si situatiile financiare anuale ale societatii-mama.
    (2) Daca exercitiul financiar al unei entitati de consolidat nu se incheie la aceeasi data cu cea a exercitiului financiar al societatii-mama, situatiile financiare consolidate vor fi elaborate pe baza:
    a) situatiilor financiare ale entitatii de consolidat pentru exercitiul sau financiar anterior, incheiat inaintea exercitiului financiar al societatii-mama, cu conditia sa nu existe o diferenta mai mare de 3 luni intre cele doua date de inchidere si sa se ia in considerare operatiunile semnificative aparute intre cele doua date; sau
    b) situatiilor financiare interimare elaborate de entitatea de consolidat la data de inchidere a bilantului consolidat, atunci cand intre cele doua date de inchidere exista o diferenta mai mare de 3 luni.
    (3) In notele la situatiile financiare consolidate se va face precizarea referitoare la intocmirea situatiilor financiare la o alta data decat data bilantului si motivele care au stat la baza situatiei respective.
    Art. 48
    (1) In elaborarea situatiilor financiare consolidate se vor utiliza metode consecvente, iar procesul de consolidare se va efectua in concordanta cu prevederile cap. I din Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001.
    (2) Eventualele diferente existente intre politicile contabile utilizate pentru situatiile financiare anuale ale societatii-mama, aferente unui exercitiu financiar, si situatiile financiare consolidate vor fi prezentate intr-o nota la situatiile financiare consolidate, impreuna cu motivele existentei respectivei diferente.
    (3) Daca o entitate din grup a procedat la reevaluari reflectate in situatiile financiare individuale ale sale, fie se elimina aceste reevaluari din situatiile financiare consolidate, fie se efectueaza reevaluarea pentru ansamblul grupului.
    In acest caz reevaluarea trebuie efectuata dupa metode consecvente.
    (4) In caz de reevaluare a ansamblului entitatilor consolidate cheltuielile cu amortizarea si rezultatul eventualelor cesiuni de active se determina pe baza valorilor reevaluate. In notele la situatiile financiare consolidate se vor prezenta informatii despre metodele de reevaluare, diferenta rezultata si influenta asupra fondului comercial, asupra cheltuielilor cu amortizarea si a provizioanelor aferente bunurilor reevaluate.
    Art. 49
    (1) In cazul in care activele si datoriile incluse in situatiile financiare individuale ale entitatilor din perimetrul de consolidare au fost evaluate sau determinate de catre entitati in concordanta cu politici contabile diferite de cele utilizate pentru situatiile financiare consolidate, valorile sau sumele respective trebuie ajustate astfel incat sa corespunda politicilor utilizate pentru situatiile financiare consolidate.
    (2) In cazurile exceptionale in care administratorii societatii-mama considera ca exista motive pentru neutilizarea procedurii de mai sus, ei pot actiona in consecinta, dar trebuie sa prezinte intr-o nota la situatiile financiare consolidate particularitatile unei astfel de actiuni, motivul si efectele induse asupra pozitiei financiare, performantei si a fluxurilor de trezorerie ale grupului. Nu este necesar sa se realizeze respectivele ajustari in cazul in care acestea nu sunt semnificative pentru furnizarea unei imagini fidele si corecte.
    Art. 50
    In elaborarea bilantului consolidat si a contului de profit si pierdere consolidat trebuie luate in considerare toate diferentele aparute in procesul de consolidare intre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercitiul financiar curent si pentru cele anterioare si valoarea impozitului platit sau de plata aferent acelor exercitii, in masura in care exista posibilitatea aparitiei in viitorul previzibil a unei modificari a cheltuielii cu impozitul pentru una dintre entitatile incluse in procesul de consolidare.
    Art. 51
    (1) In situatia in care activele care vor fi incluse in procesul de consolidare au constituit obiectul unor ajustari valorice cu caracter exceptional numai in scop fiscal, ele vor putea fi incorporate in situatiile financiare consolidate numai dupa eliminarea respectivelor ajustari.
    (2) In masura in care rezultatul consolidat al exercitiului financiar a fost afectat de o evaluare efectuata in timpul exercitiului financiar in cauza sau intr-un exercitiu anterior in vederea obtinerii de reduceri fiscale, trebuie furnizate detalii despre influenta unei asemenea evaluari asupra cheltuielii viitoare cu impozitul pe profit.
    Art. 52
    Situatiile financiare consolidate vor reflecta pozitia financiara si performanta entitatilor incluse in consolidare ca si cand acestea ar forma o singura entitate. In mod special, datoriile si creantele dintre entitatile incluse in consolidare, precum si veniturile si cheltuielile aferente tranzactiilor realizate intre entitatile consolidate vor fi eliminate in procesul de elaborare a situatiilor financiare consolidate.
    Art. 53
    (1) In cazul in care profitul si pierderea rezultate din tranzactii derulate intre entitatile cuprinse in consolidare sunt incluse in valoarea contabila a activelor, in procesul de elaborare a situatiilor financiare consolidate aceste rezultate se vor elimina in masura in care sunt cunoscute.
    (2) Exceptand societatile integrate global, eliminarile mentionate la art. 52 si la alin. (1) trebuie sa fie efectuate proportional cu participatia grupului la societatile respective. Eliminarile nu trebuie efectuate daca sumele aferente nu sunt semnificative in scopul furnizarii unei imagini fidele si corecte.
    Art. 54
    (1) Metodele de consolidare se vor aplica in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
    (2) In situatia in care se inregistreaza abateri de la acest principiu, in notele la situatiile financiare consolidate vor fi prezentate particularitatile respectivelor abateri, motivele care au stat la baza acestora, precum si efectele induse asupra pozitiei financiare si performantei entitatilor incluse in consolidare, luate ca un tot unitar.
    Art. 55
    In cazul in care a avut loc vanzarea unei entitati sau a unui subgrup, cu efecte semnificative asupra situatiilor financiare consolidate, in notele la situatiile financiare consolidate vor fi prezentate urmatoarele informatii:
    a) numele respectivei entitati sau, daca este cazul, al societatii-mama a subgrupului;
    b) masura in care profitul sau pierderea reflectata in situatiile financiare consolidate este aferenta profitului ori pierderii respectivei entitati sau respectivului subgrup.
    Art. 56
    (1) Iesirea din perimetrul de consolidare a unei entitati, ca urmare a cedarii titlurilor, se efectueaza fie la data transferarii controlului sau a influentei semnificative catre societatea care a achizitionat titlurile, fie in vederea simplificarii la inceputul exercitiului in cursul caruia s-a produs cedarea.
    (2) Valoarea corespunzatoare titlurilor cedate, reprezentata de cota-parte din capitalurile proprii, va fi diminuata sau majorata cu fondul comercial sau cu fondul comercial negativ, ramas neamortizat.
    (3) Diferenta dintre suma obtinuta din instrainarea filialei si valoarea contabila a activelor nete ale acesteia de la data vanzarii este recunoscuta in contul de profit si pierdere consolidat ca profit sau pierdere din instrainarea filialei.
    (4) Daca cheltuielile si veniturile aferente entitatii ale carei titluri au fost cedate sunt semnificative fata de rezultatul consolidat, acestea trebuie incluse in rezultatul consolidat inregistrat pana la data cedarii titlurilor.
    Art. 57
    In caz de deconsolidare a unei entitati, antrenata de o pierdere a controlului sau a influentei semnificative, fara cesiunea participatiei (de exemplu ca urmare a restrictiilor severe si de durata care pun sub semnul intrebarii controlul exercitat asupra acestei entitati sau in cazul coborarii sub pragul care asigura o influenta semnificativa), titlurile vor fi repuse in bilant pentru cota-parte pe care o reprezinta, la data deconsolidarii, din capitalurile proprii ale entitatii deconsolidate, majorata cu fondul comercial ramas neamortizat.
    Art. 58
    (1) Daca a avut loc o modificare a procentajului de detinere a titlurilor la entitatile de consolidat, in notele la situatiile financiare consolidate trebuie mentionate achizitiile si cesiunile care au determinat modificarea perimetrului de consolidat. Informatiile astfel prezentate trebuie sa permita compararea, de la un exercitiu la altul, a bilantului consolidat si a contului de profit si pierdere consolidat.
    (2) De asemenea, se vor furniza informatii referitoare la achizitiile si la cesiunile efectuate intre data de inchidere a exercitiului financiar si data prezentarii situatiilor financiare consolidate.
    (3) In notele la situatiile financiare consolidate vor fi prezentate metodele de evaluare utilizate pentru diferitele elemente ale situatiilor financiare consolidate, precum si metodele utilizate la calcularea ajustarilor de valoare.
    (4) Pentru elementele incluse in situatiile financiare consolidate, care sunt sau au fost initial exprimate in valuta, trebuie indicat cursul de schimb utilizat pentru exprimarea lor in moneda in care sunt elaborate situatiile financiare consolidate.
    Art. 59
    (1) Conturile entitatilor nerezidente vor fi convertite dupa metoda cursului de inchidere. Aceasta metoda presupune:
    a) in bilant:
    (i) exprimarea posturilor din bilant, cu exceptia capitalurilor proprii, la cursul de inchidere;
    (ii) exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;
    (iii) inscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei rezerve din conversie, care este repartizata intre grup si interesele minoritare, calculata ca suma algebrica a urmatoarelor elemente:
    - diferenta dintre capitalurile proprii la cursul de inchidere si capitalurile proprii la cursul istoric; si
    - diferenta dintre rezultatul la cursul de inchidere si rezultatul convertit la cursul mediu al perioadei, calculat pe baza cursurilor zilnice;
    b) in contul de profit si pierdere - exprimarea veniturilor si a cheltuielilor la cursul mediu al perioadei, calculat pe baza cursurilor zilnice.
    (2) In caz de lichidare sau de cesiune totala ori partiala a participatiei detinute in entitatea straina, rezerva din conversie care figureaza in capitalurile proprii este integrata in rezultat pentru partea aferenta participatiei cedate.

    CAP. 5
    Raportul de gestiune consolidat

    Art. 60
    Pentru fiecare exercitiu financiar administratorii unei societati-mama vor elabora un raport de gestiune consolidat care sa prezinte o fidela analiza a evolutiei activitatii grupului pe parcursul exercitiului financiar, precum si pozitia financiara a acestuia la sfarsitul exercitiului financiar.
    Art. 61
    Raportul de gestiune consolidat trebuie sa cuprinda:
    a) detalii asupra tuturor evenimentelor importante aparute dupa incheierea exercitiului financiar la care se refera situatiile financiare consolidate si care au afectat societatea-mama sau filialele sale;
    b) o estimare a evolutiei previzibile a grupului;
    c) numarul si valoarea nominala ale tuturor actiunilor societatii-mama detinute de acea institutie de credit, de filialele acesteia sau de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor institutii.

    CAP. 6
    Auditarea situatiilor financiare consolidate

    Art. 62
    O societate-mama care elaboreaza situatii financiare consolidate trebuie sa procedeze la auditarea acestora, conform reglementarilor referitoare la audit, de catre persoane autorizate sa efectueze aceasta procedura. Eligibilitatea numirii acestora este stabilita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobata si modificata prin Legea nr. 133/2002.
    Art. 63
    (1) In cazul situatiilor financiare consolidate, in raportul lor, auditorii trebuie sa se pronunte asupra elaborarii corespunzatoare, in opinia acestora, a respectivelor situatii financiare consolidate, in concordanta cu prezentele norme, si, in mod special, asupra furnizarii unei imagini fidele si corecte a activitatii grupului la sfarsitul exercitiului financiar.
    (2) Auditorii vor aprecia daca informatiile furnizate prin raportul de gestiune consolidat, pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare consolidate, corespund cu aceste situatii; daca, in opinia lor, informatiile nu corespund, acest fapt va fi precizat in respectivul raport.

    CAP. 7
    Publicarea situatiilor financiare consolidate

    Art. 64
    Situatiile financiare consolidate, raportul de gestiune consolidat si raportul auditorilor referitor la situatiile financiare consolidate vor fi publicate de institutia de credit care elaboreaza respectivele situatii financiare consolidate.
    Art. 65
    O institutie de credit care trebuie sa elaboreze situatii financiare consolidate pentru un exercitiu financiar nu isi va publica situatiile financiare individuale pentru respectivul exercitiu fara a publica totodata si situatiile financiare consolidate.
    Art. 66
    (1) Directorii unei societati-mama trebuie sa depuna la Oficiul registrului comertului, pentru fiecare exercitiu financiar, o copie de pe situatiile financiare consolidate, impreuna cu o copie de pe raportul de gestiune consolidat si o copie de pe raportul auditorilor asupra acelor situatii financiare consolidate. De asemenea, cate o copie de pe aceleasi documente va fi depusa la directia teritoriala a Ministerului Finantelor Publice, la solicitarea acesteia, si la Banca Nationala a Romaniei, in termen de 10 zile de la data publicarii acestora.
    (2) Vor fi luate masurile necesare astfel incat o copie de pe oricare dintre aceste documente sa poata fi obtinuta pe baza de cerere scrisa, la un pret care sa nu depaseasca costurile administrative aferente.
    Art. 67
    In cazul in care situatiile financiare consolidate si rapoartele de gestiune consolidate sunt publicate in intregime, acestea trebuie realizate intr-un format recomandat de auditori. Daca s-au facut obiectii in cadrul raportului auditorilor sau daca auditorii au refuzat sa intocmeasca raportul asupra situatiilor financiare consolidate, acest fapt trebuie prezentat impreuna cu motivele aferente.
    Art. 68
    Situatiile financiare anuale individuale ale institutiilor de credit si situatiile financiare consolidate intocmite de acestea trebuie sa fie publicate in fiecare stat membru al Uniunii Europene in care acele institutii au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot solicita ca acele documente sa fie publicate in limba lor oficiala.

    CAP. 8
    Forma si continutul situatiilor financiare consolidate

    Art. 69
    (1) Situatiile financiare consolidate ale institutiilor de credit trebuie prezentate comparativ cu exercitiul financiar precedent, cu exceptia primului an de aplicare a prevederilor prezentelor norme, situatie in care nu este obligatorie prezentarea datelor comparative.
    (2) Bilantul consolidat si contul de profit si pierdere consolidat trebuie sa contina cel putin posturile prevazute in modelele prezentate in anexele nr. 1 si 2.
    (3) Posturile din bilantul consolidat si cele din contul de profit si pierdere consolidat, pentru care nu exista valori atat in exercitiul financiar curent, cat si in cel precedent, pot fi eliminate.
    (4) Bilantul consolidat si contul de profit si pierdere consolidat pot fi prezentate mai detaliat decat in modelele prezentate in anexele nr. 1 si 2, cu conditia respectarii structurii acestora.
    (5) Noile posturi pot fi adaugate in masura in care continutul lor nu se regaseste in nici unul dintre posturile enumerate in modelele prevazute pentru situatiile financiare consolidate sau pentru situatiile financiare anuale individuale.
    Art. 70
    (1) Situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii explica miscarile intervenite in capitalurile proprii de la un exercitiu financiar la altul.
    (2) Variatiile capitalurilor proprii consolidate pot avea ca origine:
    - cresterea capitalului social al societatii-mama;
    - distribuirile efectuate de societatea consolidanta in cursul exercitiului financiar;
    - incidenta variatiei cursului de conversie in cazul consolidarii entitatilor straine;
    - incidenta reevaluarilor;
    - incidenta restructurarilor (aporturi partiale de active, fuziuni) si a anumitor cesiuni interne de active;
    - efectele schimbarii procentajului de interes intr-o entitate consolidata, ca urmare a unei variatii de capital al acesteia;
    - schimbarile metodelor de evaluare.
    (3) Un model de situatie consolidata a modificarilor capitalurilor proprii este prezentat in anexa nr. 3. Modificarile principale trebuie detaliate, iar celelalte modificari vor fi regrupate intr-o singura pozitie denumita "Alte modificari".
    (4) Situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii va fi prezentata pentru partea grupului, care poate fi completata de o situatie pentru partea intereselor minoritare.
    (5) Notele la situatiile financiare consolidate, care completeaza si comenteaza informatiile din bilantul consolidat si din contul de profit si pierdere consolidat, trebuie sa cuprinda cel putin cerintele prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 71
    Cu exceptia formatului bilantului consolidat, a contului de profit si pierdere consolidat si a situatiei consolidate a modificarilor capitalurilor proprii, pentru celelalte informatii furnizate de situatiile financiare consolidate se vor avea in vedere si prevederile continute in Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, precum si celelalte principii generale valabile, referitoare la formatul situatiilor financiare consolidate, prevazute in Normele privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000.
    Art. 72
    (1) Pentru aplicarea principiilor de consolidare la nivelul grupului a carui societate-mama (consolidanta) este o institutie de credit, persoana juridica romana, avand in vedere diferentele existente intre reglementarile contabile aplicabile institutiilor de credit si cele aplicabile entitatilor ce urmeaza sa fie incluse in perimetrul de consolidare, va fi necesara transpunerea situatiilor financiare ale entitatilor respective pe formatul conturilor pentru institutiile de credit.
    (2) Datele rezultate din analiza posturilor agregate din bilantul consolidat nu trebuie folosite la calculul si completarea declaratiilor privind impozitul pe profit.
    Art. 73
    Pentru completarea formularului de bilant consolidat si a contului de profit si pierdere consolidat se vor avea in vedere precizarile cuprinse in anexa nr. 4.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 74
    In situatia in care prevederile directivelor europene referitoare la consolidare sunt in contradictie cu cele ale Standardelor Internationale de Contabilitate, prevalente vor fi prevederile cuprinse in cadrul directivelor.
    Art. 75
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme.
    Art. 76
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea de catre institutiile de credit a prevederilor prezentelor norme.
    Art. 77
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor prevazute la art. 189 si, respectiv, la art. 191 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002.
    Art. 78
    Normele privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de catre institutiile de credit se aplica:
    a) incepand cu exercitiul financiar al anului 2002, tuturor grupurilor a caror societate-mama (consolidanta) este o banca persoana juridica romana;
    b) incepand cu exercitiul financiar al anului 2003, tuturor grupurilor a caror societate-mama (consolidanta) este o casa centrala a cooperativelor de credit, persoana juridica romana.

                Presedintele Consiliului de administratie
                     al Bancii Nationale a Romaniei,
                        Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1

                           BILANT CONSOLIDAT
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                    Activ                                   Exercitiul financiar
                                                            ____________________
                                                            precedent   incheiat
________________________________________________________________________________
                      A                                         1           2
________________________________________________________________________________
 1. Casa, disponibilitati la banci centrale
 2. Efecte publice si alte titluri acceptate
    pentru refinantare la bancile centrale
 3. Creante asupra institutiilor de credit
 4. Creante asupra clientelei
 5. Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
 6. Actiuni si alte titluri cu venit variabil
 7. Participatii
 8. Parti in cadrul societatilor comerciale legate
 9. Titluri puse in echivalenta
10. Imobilizari necorporale
11. Imobilizari corporale
12. Capital subscris nevarsat
13. Actiuni si parti proprii
14. Alte active
15. Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate
16. Diferente de achizitie (fond comercial)
________________________________________________________________________________
    Total activ:
________________________________________________________________________________

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                    Pasiv                                   Exercitiul financiar
                                                            ____________________
                                                            precedent   incheiat
________________________________________________________________________________
                      A                                         1           2
________________________________________________________________________________
 1. Datorii privind institutiile de credit
 2. Datorii privind clientela
 3. Datorii constituite prin titluri
 4. Alte pasive
 5. Venituri inregistrate in avans si datorii angajate
 6. Diferente de achizitie (fond comercial negativ)
 7. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
 8. Rezerva generala pentru riscul de credit
 9. Datorii subordonate
10. Capital social subscris
11. Prime legate de capital
12. Rezerve consolidate:
    - rezervele societatii-mama
    - cota-parte din capitalurile proprii aferente
    entitatilor consolidate prin integrare globala
    - cota-parte din capitalurile proprii aferente
    entitatilor consolidate prin integrare proportionala
    - cota-parte din capitalurile proprii aferente
    entitatilor puse in echivalenta
13. Diferente din reevaluare
14. Rezerve din conversie
15. Rezultatul reportat (+/-)
16. Rezultatul consolidat al exercitiului financiar (+/-)
    - rezultatele societatii-mama
    - cota-parte ce revine grupului din rezultatele
    aferente entitatilor consolidate prin integrare globala
    - cota-parte ce revine grupului din rezultatele
    aferente entitatilor consolidate prin integrare
    proportionala
    - cota-parte ce revine grupului din rezultatele
    aferente entitatilor puse in echivalenta
17. Interese minoritare
________________________________________________________________________________
    Total pasiv:
________________________________________________________________________________

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
          Elemente in afara bilantului                      Exercitiul financiar
                                                            ____________________
                                                            precedent   incheiat
________________________________________________________________________________
                      A                                         1           2
________________________________________________________________________________
 1. Angajamente date:
    - angajamente de finantare
    - angajamente de garantie
    - angajamente privind titlurile
 2. Angajamente primite:
    - angajamente de finantare
    - angajamente de garantie
    - angajamente privind titlurile
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
             Denumirea indicatorului                        Exercitiul financiar
                                                            ____________________
                                                            precedent   incheiat
________________________________________________________________________________
                      A                                         1           2
________________________________________________________________________________
    VENITURI SI CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARA
 1. Dobanzi de primit si venituri asimilate
 2. Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate
 3. Venituri privind titlurile
 4. Venituri din comisioane
 5. Cheltuieli cu comisioanele
 6. Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare
    ALTE VENITURI SI CHELTUIELI DE EXPLOATARE
 7. Alte venituri din exploatare
 8. Cheltuieli administrative generale
 9. Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale
    si corporale
10. Alte cheltuieli de exploatare
11. Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor
    pentru datorii contingente si angajamente
12. Reluari din corectii asupra valorii creantelor
    si provizioanelor pentru datorii contingente si
    angajamente
13. Corectii asupra valorii titlurilor transferabile
    care au caracter de imobilizari financiare, a
    participatiilor si a partilor in cadrul societatilor
    comerciale legate
14. Reluari din corectii asupra valorii titlurilor
    transferabile care au caracter de imobilizari
    financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul
    societatilor comerciale legate
15. Venituri din reluarea rezervei generale pentru
    riscul de credit
16. Rezultatul activitatii curente inainte de impozitare:
    - profit
    - pierdere
    VENITURI SI CHELTUIELI EXTRAORDINARE
17. Venituri extraordinare
18. Cheltuieli extraordinare
19. Rezultatul activitatii extraordinare inainte
    de impozitare:
    - profit
    - pierdere
20. Impozitul pe profit
21. Rezultatul entitatilor integrate:
    - profit
    - pierdere
22. Rezultatul entitatilor puse in echivalenta:
    - profit
    - pierdere
23. Rezultatul exercitiului financiar (ansamblului
    consolidat)
24. Rezultatul grupului:
    - profitul grupului
    - pierderea grupului
25. Rezultatul aferent participatiilor minoritare:
    - profitul aferent participatiilor minoritare
    - pierderea aferenta participatiilor minoritare
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                            SITUATIA CONSOLIDATA
                    a modificarilor capitalurilor proprii
                                 - model -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A - Diferente din reevaluare
    B - Rezerve din conversie
    C - Rezerva generala pentru riscul de credit
    D - Alte categorii de capital proprii
 ______________________________________________________________________________
|            |Capitalul|Primele| Rezervele | Rezultatul |   Alte   |   Total   |
|            |  social |legate |consolidate| consolidat |capitaluri|capitaluri |
|            |         |  de   |           |     al     |  proprii |  proprii  |
|            |         |capital|           |exercitiului|__________|consolidate|
|            |         |       |           | financiar  |A| B| C| D|           |
|____________|_________|_______|___________|____________|_|__|__|__|___________|
|Sold la     |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|incheierea  |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|exercitiului|         |       |           |            | |  |  |  |           |
|financiar   |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|N - 1       |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|____________|_________|_______|___________|____________|_|__|__|__|___________|
|Modificari  |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|(cresteri   |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|sau         |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|reduceri),  |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|din care:   |         |       |           |            | |  |  |  |           |
| -          |         |       |           |            | |  |  |  |           |
| -          |         |       |           |            | |  |  |  |           |
| -          |         |       |           |            | |  |  |  |           |
| - alte     |         |       |           |            | |  |  |  |           |
| modificari |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|____________|_________|_______|___________|____________|_|__|__|__|___________|
|Soldul la   |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|incheierea  |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|exercitiului|         |       |           |            | |  |  |  |           |
|financiar N |         |       |           |            | |  |  |  |           |
|____________|_________|_______|___________|____________|_|__|__|__|___________|

    ANEXA 4

                             INFORMATII
privind prezentarea posturilor specifice din bilantul consolidat si contul de profit si pierdere consolidat

    Activ
    Postul 9 "Titluri puse in echivalenta" cuprinde participatiile entitatilor puse in echivalenta, corespunzatoare cotei-parti ce apartine grupului din capitalurile proprii ale acestora.
    Postul 16 "Diferente de achizitie (Fond comercial)" cuprinde diferenta pozitiva dintre costul de achizitie al participatiei si valoarea justa a acesteia, care va fi amortizata conform prevederilor stabilite in paragraful 5.23 lit. a), b) si c) sectiunea 5 din cap. 1 al Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001.

    Pasiv
    Postul 6 "Diferente de achizitie (Fond comercial negativ)" cuprinde diferenta negativa dintre costul de achizitie al participatiei si valoarea justa a acesteia, care va fi reluata la venituri in situatiile prevazute la art. 38 alin. (7) si (8) din norme.
    Postul 12 "Rezerve consolidate" cuprinde:
    - rezervele societatii-mama;
    - cota-parte cuvenita grupului din capitalurile proprii (mai putin rezultatele) ale entitatilor consolidate.
    Postul 13 "Diferente din reevaluare" cuprinde diferentele din reevaluare mentinute in bilantul consolidat.
    Postul 14 "Rezerve din conversie" cuprinde diferentele rezultate din conversia entitatilor straine.
    Postul 16 "Rezultatul consolidat al exercitiului financiar" cuprinde:
    - rezultatul societatii-mama;
    - cota-parte ce revine grupului din rezultatele aferente entitatilor consolidate.
    Postul 17 "Interese minoritare" cuprinde:
    - cota-parte din capitalurile proprii (mai putin rezultatele) ale entitatilor integrate global care revine minoritarilor;
    - cota-parte din rezultatele entitatilor integrate global care revine minoritarilor.

    Prezentarea posturilor specifice contului de profit si pierdere consolidat:
    Postul 21 "Rezultatul entitatilor integrate" cuprinde rezultatele societatii-mama si cota-parte ce revine grupului din rezultatele aferente entitatilor consolidate prin integrare globala si proportionala.
    Postul 22 "Rezultatul entitatilor puse in echivalenta" cuprinde cota-parte ce revine grupului din rezultatul entitatilor puse in echivalenta.
    Postul 23 "Rezultatul exercitiului financiar". Trebuie prezentat distinct "Rezultatul grupului" (postul 24) si "Rezultatul aferent participatiilor minoritare" (postul 25).

    ANEXA 5

                               CONTINUTUL
              notelor la situatiile financiare consolidate

    Notele la situatiile financiare consolidate trebuie sa cuprinda:
    a) Principii generale
    - informatiile din notele explicative la situatiile financiare individuale, prezentate sub o forma consolidata, daca acestea prezinta o importanta semnificativa;
    - alte informatii de importanta semnificativa care ofera o justa apreciere asupra pozitiei financiare, performantei grupului si a riscurilor pe care acesta si le asuma.
    b) Politicile contabile, metode de evaluare, metode de consolidare
    - metode de evaluare retinute pentru evaluarea anumitor active si datorii, daca exista posibilitatea utilizarii mai multor metode;
    - derogari si prescriptii contabile pentru obtinerea imaginii fidele;
    - modalitati de amortizare a imobilizarilor;
    - metoda de conversie utilizata pentru consolidarea filialelor din strainatate.
    c) Comparabilitatea conturilor
    - modificarea metodelor de evaluare si incidenta asupra rezultatului consolidat si a capitalurilor proprii;
    - indicarea cauzelor care impiedica compararea, de la un exercitiu financiar la altul, a anumitor posturi din bilant si din contul de profit si pierdere consolidat sau descrierea mijloacelor care asigura compararea intre bilanturi si contul de profit si pierdere consolidat, in cazul variatiei perimetrului de consolidare.
    d) Informatii privind perimetrul de consolidare
    - indicarea criteriilor retinute de grup pentru definirea perimetrului de consolidare;
    - pentru filialele si entitatile asociate ale societatii-mama, la sfarsitul exercitiului financiar vor fi furnizate urmatoarele informatii:
      - denumirea si adresa fiecarei filiale sau entitati asociate;
      - adresa sediului principal sau tara in care este inregistrata (in cazul in care entitatea este inregistrata in afara Romaniei);
      - conditiile in virtutea carora o entitate are statut de filiala. In cazul in care conditia relevanta o constituie detinerea de catre societatea-mama a majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor, iar ponderea detinuta in actiunile entitatii respective coincide cu ponderea in drepturile de vot, nu mai este necesar ca aceasta informatie sa fie prezentata;
      - natura fiecarei categorii de actiuni detinute intr-o filiala sau entitate asociata si ponderea valorii nominale a actiunilor detinute din clasa respectiva in totalul actiunilor emise de acea entitate. Informatiile mentionate mai sus trebuie furnizate si in cazul entitatilor excluse de la consolidare in virtutea prevederilor art. 15 si 16 din norme, prezentandu-se o motivatie pentru aplicarea excluderii;
    - in cazul in care o institutie de credit intra in componenta unei asocieri in participatie, vor fi furnizate urmatoarele informatii:
      - denumirea entitatii;
      - sediul principal al activitatii;
      - factorii pe baza carora este creata asocierea in participatie;
      - ponderea din capitalul entitatii, detinuta de institutiile de credit incluse in consolidare;
    - in situatia in care institutia de credit (societatea-mama) detine o parte semnificativa dintr-o entitate care nu este nici filiala a sa, nici asociere in participatie, nici entitate asociata, vor fi furnizate urmatoarele informatii:
    a) denumirea si sediul fiecarei entitati - adresa sediului principal sau tara in care este inregistrata (in cazul in care este inregistrata in afara Romaniei);
    b) natura fiecarei categorii de actiuni detinute si ponderea valorii nominale a actiunilor din categoria respectiva in totalul actiunilor emise;
    - justificarea cazurilor de excludere de la integrarea globala in situatia in care procentul drepturilor de vot detinute este mai mare de 50%;
    - justificarea cazurilor de consolidare prin metoda punerii in echivalenta in situatia in care procentul din drepturile de vot detinute este mai mic de 20%;
    - justificarea cazurilor de excludere de la metoda punerii in echivalenta in situatia in care procentul drepturilor de vot detinute este mai mare de 20% .
    e) Informatii asupra posturilor din bilant si din contul de profit si pierdere consolidat si a variatiilor acestora.

    Diferente de achizitie
    - analiza variatiei;
    - cazuri exceptionale care justifica afectarea capitalurilor proprii.

    Titluri puse in echivalenta
    - analiza variatiei;
    - indicarea cotei-parti din capitalurile proprii si rezultatul consolidat al principalelor entitati care compun acest post.

    Creante si datorii
    - prezentate in functie de perioada ramasa pana la scadenta, dupa cum urmeaza:
    a) pana la 3 luni;
    b) intre 3 luni si 1 an;
    c) peste 1 an si pana la 5 ani;
    d) peste 5 ani.

    Capitaluri proprii
    - analiza principalelor variatii.

    Rezerve din conversie
    - analiza diferentelor provenite din conversia conturilor entitatilor nerezidente si variatia lor.
    f) Informatii diverse

    Informatii privind conducerea
    - suma remuneratiilor acordate pe parcursul exercitiului financiar membrilor organelor de administratie, de conducere si control ale societatii-mama in virtutea responsabilitatilor lor in societatea-mama si in entitatile consolidate;
    - suma avansurilor si creditelor acordate de catre institutia de credit membrilor organelor de administratie, de conducere si control, indicandu-se rata dobanzii aplicate, principalele clauze ale creditului, suma rambursata pana la acea data, existenta oricaror obligatii viitoare de genul garantiilor pe care institutia de credit si le-a asumat in numele acestora, precum si valoarea totala pentru fiecare categorie.

    Informatii privind salariatii
    - numarul mediu de salariati angajati in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea separata a numarului mediu corespunzator societatilor integrate;
    - salariile platite sau datorate in respectivul exercitiu financiar;
      cheltuielile realizate cu asigurarile sociale pentru salariatii in cauza;
      alte costuri inregistrate cu pensiile.SmartCity5

COMENTARII la Norma 8/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 8 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 8/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu