Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 63943 din 30 septembrie 1991

privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, precum si la regiile autonome

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 75 din 24 aprilie 1992


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare, se stabilesc prezentele norme cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, precum si la regiile autonome.
    I. Dispozitii generale
    1. Controlul financiar propriu se organizeaza si se exercita sub forma controlului financiar preventiv si a controlului financiar de gestiune.
    Controlul financiar preventiv urmareste sa preintimpine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube si se exercita asupra documentelor care contin operatiile de utilizare a fondurilor sau din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale.
    Controlul financiar de gestiune verifica respectarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, pe baza documentelor inregistrate in contabilitate si a documentelor din evidenta tehnico-operativa.
    2. Persoanele imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv si de gestiune trebuie sa aiba pregatire economica si experienta necesara, sa indeplineasca conditiile de cinste si corectitudine.
    Nu pot fi imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata sau care au fost condamnate, chiar daca au fost gratiate, pentru fapte privitoare la abuz in serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.
    Daca in cursul urmaririi penale, al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia, cel care a savarsit vreuna din infractiunile aratate in alineatul precedent nu poate fi imputernicit sa exercite controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune timp de 2 ani de la data aplicarii amnistiei. Cel caruia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei nu poate fi imputernicit sa exercite controlul financiar preventiv si de gestiune in cursul termenului de incercare si 2 ani de la expirarea acestui termen.
    II.  Controlul financiar preventiv
    3. Controlul financiar preventiv se organizeaza de ordonatorii de credite principali, secundari si tertiari, precum si de directorii generali ai regiilor autonome*), prin compartimentul financiar-contabil si se executa de seful acestui compartiment. In functie de volumul operatiilor ce se supun controlului financiar preventiv, conducatorul unitatii, la propunerea contabilului sef sau a persoanei care conduce activitatea financiar-contabila, poate imputernici si alte persoane din acest compartiment care sa exercite controlul preventiv, dar care, de regula, nu participa la intocmirea si contabilizarea documentelor controlate. Imputernicirea se face pe baza de ordin sau decizie, dupa caz, a conducatorului unitatii, in care se vor stabili concret operatiunile asupra carora se exercita controlul financiar preventiv, conditiile si perioada in care isi desfasoara aceasta activitate.
    4. Se supun controlului financiar preventiv documentele ce cuprind operatiile ce se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale ale unitatii, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    Se supun in mod obligatoriu controlului financiar preventiv urmatoarele operatiuni:
    - incheierea contractelor cu partenerii interni si externi;
    - incasarile si platile in lei si valuta de orice natura, efectuate in numerar si prin operatiuni bancare, cu persoane juridice sau fizice;
    - trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau a capitalului social;
    - gajarea, inchirierea sau concesionarea bunurilor, subunitatilor sau unitatilor componente;
    - deschiderile de credite bugetare, repartizarile de credite bugetare la institutiile in subordine si alimentarile cu sume din alocatiile bugetare pentru finantarea cheltuielilor de capital;
    - propunerile de suplimentare a unor venituri prevazute a fi suportate pe seama alocatiilor bugetare;
    - modificarea repartizarii pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare;
    - virarile de credite bugetare in cadrul capitolelor de cheltuieli.
    In functie de necesitati, operatiunile mentionate vor putea fi adaptate si completate de conducatorul unitatii, in functie de specificul activitatii si structurii ei organizatorice.
    Documentele ce contin operatiuni supuse controlului financiar preventiv si circuitul acestora se stabilesc de conducerile ministerelor, departamentelor, altor organe centrale de stat, prefecturilor, Primariei municipiului Bucuresti, regiilor autonome in functie de specificul activitatii fiecaruia.
    5. Documentele, insotite de acte justificative, se prezinta la controlul financiar preventiv semnate de seful compartimentului de specialitate in care s-au intocmit si care raspunde de realitatea si exactitatea datelor si legalitatea operatiilor consemnate in acestea.
    Obtinerea vizei de control preventiv pe documente, care se dovedesc ulterior nelegale, nu exonereaza de raspundere pe sefii compartimentelor de specialitate care le-au intocmit.
    6. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv raspund pentru legalitatea si eficienta operatiilor cuprinse in documentele prezentate de compartimentele de specialitate.
    7. Seful compartimentului financiar-contabil, in situatiile in care el sau celelalte persoane desemnate sa exercite controlul financiar preventiv constata ca operatiile prezentate la control sunt nelegale sau neeficiente, iar conducatorul unitatii dispune pe propria raspundere efectuarea lor, va informa in scris atat consiliul de administratie cat si Directia generala de control financiar de stat din Ministerul Economiei si Finantelor sau Directia generala a controlului financiar de stat a judetului sau municipiului Bucuresti care, dupa caz, vor dispune masurile necesare potrivit competentelor.
    8. Documentele referitoare la operatii supuse controlului preventiv si care nu au fost vizate nu pot fi inregistrate in contabilitate. Ele vor fi evidentiate separat. De asemenea, se va intocmi o evidenta separata a documentelor vizate pentru controlul preventiv din dispozitia conducatorului unitatii.
    III.  Controlul financiar de gestiune
    9. Ministerele, departamentele, celelalte organe centrale de stat, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti organizeaza controlul financiar de gestiune pentru patrimoniul propriu, veniturile realizate si cheltuielile efectuate de institutiile de stat subordonate din creditele bugetare alocate, precum si asupra legalitatii si eficientei cheltuielilor fondurilor de catre regiile autonome din profilul lor de activitate.
    Controlul financiar de gestiune se organizeaza la regii pentru controlul gestiunilor proprii, precum si al uzinelor, fabricilor, atelierelor, serviciilor, sucursalelor si altor subunitati din structura lor organizatorica.
    10. Controlul financiar de gestiune functioneaza in compartiment distinct, in subordinea directa a ordonatorului de credite ( ori a inlocuitorului de drept), in cadrul ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale de stat, prefecturilor si Primariei municipiului Bucuresti si a directorului general, in cazul regiilor.
    11. Controlul financiar de gestiune se efectueaza de salariati cu studii economice superioare sau medii in functie de volumul si complexitatea gestiunilor, incadrati in compartimentul de control cu aprobarea conducerii unitatii respective, cu sarcini exclusive de efectuare a controlului la termenele si in conditiile stabilite de lege.
    12. Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale respectarea normelor legale cu privire la:
    a) existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si valorile de orice fel si detinute cu orice titlu;
    b) utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea si casarea de bunuri;
    c) efectuarea, in numerar sau prin cont, a incasarilor si platilor, in lei si valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati;
    d) intocmirea si circulatia documentelor primare, documentelor tehnic-operativ si contabile.
    Ministerele, departamentele, celelalte organe centrale de stat, prefecturile, Primaria municipiului Bucuresti si regiile vor emite acte de dispozitie de ordine interioara privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu si vor detalia obiectivele de mai sus in functie de specificul activitatii si structura lor organizatorica.
    13. Controlul financiar de gestiune se efectueaza cel putin o data pe an.
    In cazul unor unitati si gestiuni materiale reduse ca volum, conducatorii ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale, prefecturilor, Primariei municipiului Bucuresti si regiilor, pot aproba ca acestea sa fie controlate la o perioada mai mare de un an, dar nu mai tarziu de o data la doi ani.
    14. Controlul se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzindu-se un numar reprezentativ de repere si documente, care sa permita tragerea unor concluzii temeinice asupra respectarii actelor normative din domeniul financiar, contabil si gestionar.
    In cazul constatarii de pagube, controlul se va extinde asupra intregii perioade in care, potrivit legii, pot fi luate masuri de recuperare a acestora si de tragere la raspundere a persoanelor vinovate.
    15. Activitatea de control se desfasoara pe baza programelor de lucru semestriale, intocmite de seful compartimentului de control financiar de gestiune, aprobate de conducatorul in subordinea caruia se afla compartimentul de control financiar de gestiune.
    In acest program se vor nominaliza gestiunile si activitatile ce urmeaza a fi controlate, perioada supusa controlului si cea stabilita pentru efectuarea controlului, ca si organele care efectueaza controlul.
    16. Urmarirea realizarii programului semestrial se face de seful compartimentului de control financiar de gestiune, care va organiza in acest sens o evidenta simpla a actelor de control incheiate, a altor actiuni efectuate in afara programului aprobat, precum si a principalelor rezultate obtinute ( plusuri in gestiuni, pagube constatate, sanctiuni aplicate etc.). In baza rezultatelor controalelor efectuate, seful compartimentului de control financiar de gestiune, periodic, va sesiza organul de conducere pentru imbunatatirea activitatii de gestiune a patrimoniului.
    17. Organele de control vor consemna constatarile in acte de control bilaterale (procese-verbale sau note de constatare) pe baza propriilor verificari, cu indicarea prevederilor legale incalcate si stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si masurile luate in timpul controlului si cele stabilite a se lua in continuare. Persoanele vinovate de abaterile constatate vor fi ascultate cu privire la faptele retinute in sarcina lor (note explicative scrise) si li se vor verifica apararile formulate. In caz de neascultare a persoanei vinovate se va mentiona cauza neluarii acestei masuri.
    18. Seful compartimentului de control financiar de gestiune, pe baza actelor de control intocmite, prezinta conducerii unitatii in care functioneaza concluziile controlului efectuat impreuna cu masurile ce se propun a fi luate in continuare in vederea inlaturarii abaterilor si tragerii la raspundere a celor care au savarsit neregulile, au produs pagube sau au comis infractiuni.
    19. Conducatorii unitatilor au obligatia ca, in cadrul competentei si a termenelor legale, sa ia masuri pentru aplicarea integrala si la timp a masurilor propuse, sanctionarea persoanelor vinovate, recuperarea pagubelor si inaintarea catre procuror a actelor cuprinzand fapte prevazute de legea penala. Neluarea masurilor angajeaza propria raspundere a conducatorului unitatii.
    Masurile se iau in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii actului de control, daca prin dispozitiile legale nu sunt fixate alte termene.
    La solicitarea instantelor de judecata, organelor de procuratura si politie, conducatorii unitatilor vor dispune cu prioritate masurile de control financiar de gestiune, necesare pentru stabilirea prejudiciilor produse prin infractiune si clarificarea imprejurarilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala.
    In cazul in care conducatorul unitatii nu ia masurile respective, seful compartimentului controlului financiar de gestiune sesizeaza de indata, in scris, consiliul de administratie al unitatii in care functioneaza, iar in cazurile privind recuperarea pagubelor, si Directia generala a controlului financiar de stat din Ministerul Economiei si Finantelor sau, dupa caz, directiile generale ale controlului financiar de stat din judete si municipiul Bucuresti, care, in functie de situatia concreta, dispun potrivit drepturilor stabilite prin lege, masurile ce se impun.
    20. Seful compartimentului controlului financiar de gestiune va participa la sedintele consiliului de administratie al unitatii unde functioneaza atunci cand se dezbat probleme financiare, contabile si de control de gestiune; acesta informeaza semestrial consiliul de administratie asupra conditiilor in care s-a realizat programul semestrial de control, constatarile facute si masurile luate, propunand, daca este cazul, luarea de masuri pentru aplicarea riguroasa a legislatiei in domeniul financiar-contabil, de gestiune si control.
    21. La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate in original sau copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze cu sau fara obiectii actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    22. Salariatii imputerniciti cu exercitarea controlului financiar de gestiune raspund disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, in situatiile in care:
    a) nu efectueaza controlul conform programului de activitate aprobat;
    b) inscriu in actele de control date sau fapte ireale ori inexacte, sau cu buna stiinta nu consemneaza toate deficientele constatate;
    c) lucreaza cu superficialitate, nesemnalind incalcarile de la dispozitiile legale in vigoare constatate cu ocazia controlului si nu stabilesc raspunderi potrivit normelor legale;
    d) dispun, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale in vigoare, masuri care produc prejudicii;
    e) nu intocmesc si nu inainteaza conducatorului unitatii actele de control la termenele stabilite;
    f) nu iau sau, dupa caz, nu propun masurile necesare pentru inlaturarea lipsurilor si abaterilor consemnate in actele de control, tragerea la raspundere a celor vinovati;
    g) nu indeplinesc sau indeplinesc defectuos sarcinile ce le revin potrivit prezentelor norme.
    23. Organele de control financiar sunt obligate ca, atunci cand considera necesara ridicarea unor documente in original de la unitatea verificata, sa asigure intocmirea unor copii care sa ramana la aceasta. Totodata, organul de control este obligat ca la incheierea controlului sa restituie unitatii controlate toate actele ce nu-i mai sunt necesare si sa mentioneze despre aceasta in actul de constatare.
    Prezentele norme se aplica de la data aprobarii prin hotarare.
-------------------
    *) Numiti in continuare in norme conducatorul unitatii.
SmartCity5

COMENTARII la Norma 63943/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 63943 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu