Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 720 din 10 octombrie 1991

privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 75 din 24 aprilie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind organizarea si exercitarea controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, institutii de stat de subordonare centrala sau locala, precum si la regiile autonome, elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Constituie contraventie urmatoarele incalcari ale Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar:
    a) neemiterea in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv si a celui de gestiune;
    b) angajarea, mentinerea, trecerea in functia de organ de control financiar de gestiune sau atribuirea exercitarii controlului financiar preventiv unei persoane, fara sa se fi obtinut in prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia, sau ale carei antecedente penale duc, potrivit pct. 2 din normele aprobate prin prezenta hotarare, la interzicerea imputernicirii si exercitarii controlului financiar preventiv si controlului financiar de gestiune;
    c) intocmirea si prezentarea controlului financiar preventiv a unor documente in care sunt consemnate operatii fara baza legala sau date nereale;
    d) vizarea pentru control financiar preventiv a documentelor care contin operatii prin care se incalca reglementarile in vigoare;
    e) refuzul nejustificat al vizei de control financiar preventiv pentru operatii legale;
    f) inregistrarea in contabilitate a documentelor privind operatiile care sunt supuse controlului financiar preventiv, fara ca acestea sa poarte viza de control a persoanelor in drept si aprobarea organelor competente;
    g) nesesizarea organelor competente, stabilite prin norme, de catre conducatorul cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, in cazurile de refuz de viza si de seful compartimentului de control financiar de gestiune, in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor;
    h) nepunerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a documentelor si datelor necesare controlului;
    i) refuzul de a semna cu sau fara obiectiuni actele de control intocmite de organele de control financiar de gestiune, precum si de a da explicatii scrise la cererea acestor organe;
    j) neexecutarea in termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune, sau comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea lor;
    k) nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate, la solicitarea instantelor de judecata, organelor de procuratura si politie, a controlului financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor produse prin infractiuni si clarificarii imprejurarilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala.
    Art. 3
    Contraventiile prevazute la art. 2 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - de la 8.000 lei la 10.000 lei cele prevazute la lit. d) si k);
    - de la 6.000 lei la 8.000 lei cele prevazute la lit. b), c), e), f), g) si h);
    - de la 4.000 lei la 6.000 lei cele prevazute la lit. a), i) si j).
    Art. 4
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control financiar de stat si alte persoane imputernicite de Ministerul Economiei si Finantelor, organele de control financiar de gestiune ale unitatilor la care se organizeaza si se exercita controlul propriu, precum si de alte organe de control care au astfel de atributii stabilite prin lege.
    Pentru contraventiile prevazute la art. 2 lit. c) si f), sanctiunea se poate aplica si de conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef al unitatii.
    Dispozitiile art. 3 si 4 din prezenta hotarare se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 5
    Ministerul Economiei si Finantelor, prin organele de control financiar de stat, va controla modul de aplicare a normelor aprobate prin prezenta hotarare.
    Art. 6
    Toate dispozitiile contrare prezentei hotarari isi inceteaza aplicarea.                      PRIM-MINISTRU
                       PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                   NORME nr. 63943 din 30 septembrie 1991
privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, precum si la regiile autonome
    In baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare, se stabilesc prezentele norme cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, precum si la regiile autonome.
    I.  Dispozitii generale
    1. Controlul financiar propriu se organizeaza si se exercita sub forma controlului financiar preventiv si a controlului financiar de gestiune.
    Controlul financiar preventiv urmareste sa preintimpine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube si se exercita asupra documentelor care contin operatiile de utilizare a fondurilor sau din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale.
    Controlul financiar de gestiune verifica respectarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, pe baza documentelor inregistrate in contabilitate si a documentelor din evidenta tehnico-operativa.
    2. Persoanele imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv si de gestiune trebuie sa aiba pregatire economica si experienta necesara, sa indeplineasca conditiile de cinste si corectitudine.
    Nu pot fi imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata sau care au fost condamnate, chiar daca au fost gratiate, pentru fapte privitoare la abuz in serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.
    Daca in cursul urmaririi penale, al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia, cel care a savarsit vreuna din infractiunile aratate in alineatul precedent nu poate fi imputernicit sa exercite controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune timp de 2 ani de la data aplicarii amnistiei. Cel caruia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei nu poate fi imputernicit sa exercite controlul financiar preventiv si de gestiune in cursul termenului de incercare si 2 ani de la expirarea acestui termen.
    II.  Controlul financiar preventiv
    3. Controlul financiar preventiv se organizeaza de ordonatorii de credite principali, secundari si tertiari, precum si de directorii generali ai regiilor autonome*), prin compartimentul financiar-contabil si se executa de seful acestui compartiment. In functie de volumul operatiilor ce se supun controlului financiar preventiv, conducatorul unitatii, la propunerea contabilului sef sau a persoanei care conduce activitatea financiar-contabila, poate imputernici si alte persoane din acest compartiment care sa exercite controlul preventiv, dar care, de regula, nu participa la intocmirea si contabilizarea documentelor controlate. Imputernicirea se face pe baza de ordin sau decizie, dupa caz, a conducatorului unitatii, in care se vor stabili concret operatiunile asupra carora se exercita controlul financiar preventiv, conditiile si perioada in care isi desfasoara aceasta activitate.
    4. Se supun controlului financiar preventiv documentele ce cuprind operatiile ce se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale ale unitatii, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    Se supun in mod obligatoriu controlului financiar preventiv urmatoarele operatiuni:
    - incheierea contractelor cu partenerii interni si externi;
    - incasarile si platile in lei si valuta de orice natura, efectuate in numerar si prin operatiuni bancare, cu persoane juridice sau fizice;
    - trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau a capitalului social;
    - gajarea, inchirierea sau concesionarea bunurilor, subunitatilor sau unitatilor componente;
    - deschiderile de credite bugetare, repartizarile de credite bugetare la institutiile in subordine si alimentarile cu sume din alocatiile bugetare pentru finantarea cheltuielilor de capital;
    - propunerile de suplimentare a unor venituri prevazute a fi suportate pe seama alocatiilor bugetare;
    - modificarea repartizarii pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare;
    - virarile de credite bugetare in cadrul capitolelor de cheltuieli.
    In functie de necesitati, operatiunile mentionate vor putea fi adaptate si completate de conducatorul unitatii, in functie de specificul activitatii si structurii ei organizatorice.
    Documentele ce contin operatiuni supuse controlului financiar preventiv si circuitul acestora se stabilesc de conducerile ministerelor, departamentelor, altor organe centrale de stat, prefecturilor, Primariei municipiului Bucuresti, regiilor autonome in functie de specificul activitatii fiecaruia.
    5. Documentele, insotite de acte justificative, se prezinta la controlul financiar preventiv semnate de seful compartimentului de specialitate in care s-au intocmit si care raspunde de realitatea si exactitatea datelor si legalitatea operatiilor consemnate in acestea.
    Obtinerea vizei de control preventiv pe documente, care se dovedesc ulterior nelegale, nu exonereaza de raspundere pe sefii compartimentelor de specialitate care le-au intocmit.
    6. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv raspund pentru legalitatea si eficienta operatiilor cuprinse in documentele prezentate de compartimentele de specialitate.
    7. Seful compartimentului financiar-contabil, in situatiile in care el sau celelalte persoane desemnate sa exercite controlul financiar preventiv constata ca operatiile prezentate la control sunt nelegale sau neeficiente, iar conducatorul unitatii dispune pe propria raspundere efectuarea lor, va informa in scris atat consiliul de administratie cat si Directia generala de control financiar de stat din Ministerul Economiei si Finantelor sau Directia generala a controlului financiar de stat a judetului sau municipiului Bucuresti care, dupa caz, vor dispune masurile necesare potrivit competentelor.
    8. Documentele referitoare la operatii supuse controlului preventiv si care nu au fost vizate nu pot fi inregistrate in contabilitate. Ele vor fi evidentiate separat. De asemenea, se va intocmi o evidenta separata a documentelor vizate pentru controlul preventiv din dispozitia conducatorului unitatii.
    III.  Controlul financiar de gestiune
    9. Ministerele, departamentele, celelalte organe centrale de stat, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti organizeaza controlul financiar de gestiune pentru patrimoniul propriu, veniturile realizate si cheltuielile efectuate de institutiile de stat subordonate din creditele bugetare alocate, precum si asupra legalitatii si eficientei cheltuielilor fondurilor de catre regiile autonome din profilul lor de activitate.
    Controlul financiar de gestiune se organizeaza la regii pentru controlul gestiunilor proprii, precum si al uzinelor, fabricilor, atelierelor, serviciilor, sucursalelor si altor subunitati din structura lor organizatorica.
    10. Controlul financiar de gestiune functioneaza in compartiment distinct, in subordinea directa a ordonatorului de credite ( ori a inlocuitorului de drept), in cadrul ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale de stat, prefecturilor si Primariei municipiului Bucuresti si a directorului general, in cazul regiilor.
    11. Controlul financiar de gestiune se efectueaza de salariati cu studii economice superioare sau medii in functie de volumul si complexitatea gestiunilor, incadrati in compartimentul de control cu aprobarea conducerii unitatii respective, cu sarcini exclusive de efectuare a controlului la termenele si in conditiile stabilite de lege.
    12. Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale respectarea normelor legale cu privire la:
    a) existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si valorile de orice fel si detinute cu orice titlu;
    b) utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea si casarea de bunuri;
    c) efectuarea, in numerar sau prin cont, a incasarilor si platilor, in lei si valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati;
    d) intocmirea si circulatia documentelor primare, documentelor tehnic-operativ si contabile.
    Ministerele, departamentele, celelalte organe centrale de stat, prefecturile, Primaria municipiului Bucuresti si regiile vor emite acte de dispozitie de ordine interioara privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu si vor detalia obiectivele de mai sus in functie de specificul activitatii si structura lor organizatorica.
    13. Controlul financiar de gestiune se efectueaza cel putin o data pe an.
    In cazul unor unitati si gestiuni materiale reduse ca volum, conducatorii ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale, prefecturilor, Primariei municipiului Bucuresti si regiilor, pot aproba ca acestea sa fie controlate la o perioada mai mare de un an, dar nu mai tarziu de o data la doi ani.
    14. Controlul se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzindu-se un numar reprezentativ de repere si documente, care sa permita tragerea unor concluzii temeinice asupra respectarii actelor normative din domeniul financiar, contabil si gestionar.
    In cazul constatarii de pagube, controlul se va extinde asupra intregii perioade in care, potrivit legii, pot fi luate masuri de recuperare a acestora si de tragere la raspundere a persoanelor vinovate.
    15. Activitatea de control se desfasoara pe baza programelor de lucru semestriale, intocmite de seful compartimentului de control financiar de gestiune, aprobate de conducatorul in subordinea caruia se afla compartimentul de control financiar de gestiune.
    In acest program se vor nominaliza gestiunile si activitatile ce urmeaza a fi controlate, perioada supusa controlului si cea stabilita pentru efectuarea controlului, ca si organele care efectueaza controlul.
    16. Urmarirea realizarii programului semestrial se face de seful compartimentului de control financiar de gestiune, care va organiza in acest sens o evidenta simpla a actelor de control incheiate, a altor actiuni efectuate in afara programului aprobat, precum si a principalelor rezultate obtinute ( plusuri in gestiuni, pagube constatate, sanctiuni aplicate etc.). In baza rezultatelor controalelor efectuate, seful compartimentului de control financiar de gestiune, periodic, va sesiza organul de conducere pentru imbunatatirea activitatii de gestiune a patrimoniului.
    17. Organele de control vor consemna constatarile in acte de control bilaterale (procese-verbale sau note de constatare) pe baza propriilor verificari, cu indicarea prevederilor legale incalcate si stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si masurile luate in timpul controlului si cele stabilite a se lua in continuare. Persoanele vinovate de abaterile constatate vor fi ascultate cu privire la faptele retinute in sarcina lor (note explicative scrise) si li se vor verifica apararile formulate. In caz de neascultare a persoanei vinovate se va mentiona cauza neluarii acestei masuri.
    18. Seful compartimentului de control financiar de gestiune, pe baza actelor de control intocmite, prezinta conducerii unitatii in care functioneaza concluziile controlului efectuat impreuna cu masurile ce se propun a fi luate in continuare in vederea inlaturarii abaterilor si tragerii la raspundere a celor care au savarsit neregulile, au produs pagube sau au comis infractiuni.
    19. Conducatorii unitatilor au obligatia ca, in cadrul competentei si a termenelor legale, sa ia masuri pentru aplicarea integrala si la timp a masurilor propuse, sanctionarea persoanelor vinovate, recuperarea pagubelor si inaintarea catre procuror a actelor cuprinzand fapte prevazute de legea penala. Neluarea masurilor angajeaza propria raspundere a conducatorului unitatii.
    Masurile se iau in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii actului de control, daca prin dispozitiile legale nu sunt fixate alte termene.
    La solicitarea instantelor de judecata, organelor de procuratura si politie, conducatorii unitatilor vor dispune cu prioritate masurile de control financiar de gestiune, necesare pentru stabilirea prejudiciilor produse prin infractiune si clarificarea imprejurarilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala.
    In cazul in care conducatorul unitatii nu ia masurile respective, seful compartimentului controlului financiar de gestiune sesizeaza de indata, in scris, consiliul de administratie al unitatii in care functioneaza, iar in cazurile privind recuperarea pagubelor, si Directia generala a controlului financiar de stat din Ministerul Economiei si Finantelor sau, dupa caz, directiile generale ale controlului financiar de stat din judete si municipiul Bucuresti, care, in functie de situatia concreta, dispun potrivit drepturilor stabilite prin lege, masurile ce se impun.
    20. Seful compartimentului controlului financiar de gestiune va participa la sedintele consiliului de administratie al unitatii unde functioneaza atunci cand se dezbat probleme financiare, contabile si de control de gestiune; acesta informeaza semestrial consiliul de administratie asupra conditiilor in care s-a realizat programul semestrial de control, constatarile facute si masurile luate, propunand, daca este cazul, luarea de masuri pentru aplicarea riguroasa a legislatiei in domeniul financiar-contabil, de gestiune si control.
    21. La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate in original sau copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze cu sau fara obiectii actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    22. Salariatii imputerniciti cu exercitarea controlului financiar de gestiune raspund disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, in situatiile in care:
    a) nu efectueaza controlul conform programului de activitate aprobat;
    b) inscriu in actele de control date sau fapte ireale ori inexacte, sau cu buna stiinta nu consemneaza toate deficientele constatate;
    c) lucreaza cu superficialitate, nesemnalind incalcarile de la dispozitiile legale in vigoare constatate cu ocazia controlului si nu stabilesc raspunderi potrivit normelor legale;
    d) dispun, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale in vigoare, masuri care produc prejudicii;
    e) nu intocmesc si nu inainteaza conducatorului unitatii actele de control la termenele stabilite;
    f) nu iau sau, dupa caz, nu propun masurile necesare pentru inlaturarea lipsurilor si abaterilor consemnate in actele de control, tragerea la raspundere a celor vinovati;
    g) nu indeplinesc sau indeplinesc defectuos sarcinile ce le revin potrivit prezentelor norme.
    23. Organele de control financiar sunt obligate ca, atunci cand considera necesara ridicarea unor documente in original de la unitatea verificata, sa asigure intocmirea unor copii care sa ramana la aceasta. Totodata, organul de control este obligat ca la incheierea controlului sa restituie unitatii controlate toate actele ce nu-i mai sunt necesare si sa mentioneze despre aceasta in actul de constatare.
    Prezentele norme se aplica de la data aprobarii prin hotarare.
                  SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 720/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 720 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu