Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1151 din 27.11.2012

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 03 decembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Acţiunile de control financiar de gestiune nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se continuă potrivit prevederilor legale în vigoare la data iniţierii lor. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câmpeanu
ANEXĂNORME METODOLOGICE privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Activitatea de control financiar de gestiune se organizează în cadrul operatorilor economici prevăzuţi la art. 3 pct. 5 lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi are, în principal, următoarele obiective: a)asigurarea integrităţii patrimoniului operatorului economic, precum şi a bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora; b)respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne, incidente activităţii economico-financiare a operatorului economic; c)creşterea eficienţei în utilizarea resurselor alocate. Articolul 2Personalul desemnat să exercite controlul financiar de gestiune are, în principal, următoarele atribuţii: a)verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă; b)verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunităţilor din structura acestuia; c)verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, urmărind:1. realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate; 2. gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a rezultatului; 3. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activităţii, la nivelul operatorului economic şi al subunităţilor acestuia; 4. realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate; 5. respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor; 6. respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea achiziţiilor; 7. utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat; d)verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; e)verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament; f)verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare; g)verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative; h)elaborează analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor. Capitolul IIOrganizarea controlului financiar de gestiune Articolul 3Controlul financiar de gestiune se organizează la operatorul economic pentru controlul gestiunilor proprii, precum şi la subunităţile din structura acestuia. Articolul 4Controlul financiar de gestiune se exercită sub următoarele forme: a)controlul preventiv, care constă în verificarea fundamentării bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a anexelor la acestea; b)controlul operativ, care constă în verificarea unor operaţiuni economico-financiare desfăşurate în cursul exerciţiului financiar curent. Articolul 5Controlul financiar de gestiune aplică, în principal, următoarele metode de control: a)control general, care constă în activitatea de verificare a tuturor operaţiunilor din cadrul obiectivelor stabilite conform legii pentru întreaga perioadă supusă controlului; b)control parţial, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau a mai multor operaţiuni din cadrul obiectivelor stabilite pentru perioada controlată. Articolul 6Controlul financiar de gestiune utilizează, în principal, următoarele instrumente specifice: a)sistemul de bugete, care constă în controlul periodic al bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi ale subunităţilor din structura acestuia, precum şi pe principalele activităţi, prin compararea permanentă a rezultatelor obţinute cu previziunile bugetare, cu scopul:1. identificării factorilor şi cauzelor abaterilor de la prevederile bugetare; 2. informării conducerii şi responsabililor de la diferite niveluri ierarhice; 3. fundamentării eventualelor acţiuni corective; 4. aprecierii activităţii diferiţilor responsabili de bugete. b)costuri standard, care constă în compararea periodică a costului efectiv cu cel standard la nivelul operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia şi a principalelor activităţi, în scopul identificării ariilor de activitate eficientă sau ineficientă, factorilor şi cauzelor abaterilor şi a fundamentării măsurilor corective care se impun; c)situaţiile financiare, aşa cum sunt prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)sistemul informaţional, care constă în totalitatea procedeelor, metodelor şi mijloacelor utilizabile la nivelul entităţii, în cadrul procesului informaţional considerat ca un tot organic al operaţiilor de culegere, prelucrare, sistematizare, transmitere, valorificare şi stocare a datelor şi informaţiilor; e)controlul reciproc, care constă în cercetarea şi confruntarea la aceeaşi unitate a unor documente sau evidenţe cu conţinut identic, însă diferite ca formă, pentru aceleaşi operaţii sau pentru operaţii diferite, însă legate reciproc; f)controlul sistematic, care constă în gruparea documentelor pe probleme şi apoi controlul acestora în ordine cronologică. Articolul 7(1) Activitatea de control financiar de gestiune se desfăşoară în baza unor programe de activitate anuale, trimestriale şi lunare, întocmite de către personalul cu atribuţii de control financiar de gestiune şi aprobate de conducătorul operatorului economic.(2) Programele de activitate se elaborează, în principal, pe baza următoarelor criterii:a)solicitarea conducerii operatorului economic; b)rezultatele analizei de risc cu privire la activităţile specifice şi impactul financiar al acestora; c)rezultatele controalelor anterioare; d)perioada de la precedenta verificare de aceeaşi natură şi cu aceleaşi obiective şi până la împlinirea termenului de prescripţie. (3) Programul de activitate cuprinde subunităţile din structura operatorului economic, gestiunile şi activităţile operatorului economic ce urmează a fi controlate, obiectivele, perioada controlată şi cea stabilită pentru efectuarea acesteia. Capitolul IIIRealizarea controlului financiar de gestiune Articolul 8Conducătorul operatorului economic prin proceduri interne stabileşte: a)modul de întocmire şi realizare a programului de activitate; b)durata efectuării unei acţiuni de control; c)tipurile de acte de control, circuitul şi modul de evidenţă a acestora; d)desemnarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite. Articolul 9Constatările înscrise în actele de control trebuie să fie precise, bazate pe date şi documente, eliminându-se orice elemente şi descrieri personale, inutile şi neconcludente. Pentru deficienţele constatate se consemnează, în mod obligatoriu, prevederile legale sau reglementările interne încălcate, consecinţele economico-financiare, patrimoniale, persoanele răspunzătoare şi măsurile propuse. Articolul 10(1) Actele de control se prezintă conducătorului operatorului economic.(2) Conducătorul operatorului economic analizează, dispune şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în actele de control.(3) Conducătorul operatorului economic asigură, trimestrial sau ori de câte ori se impune, informarea consiliului de administraţie cu privire la exercitarea şi rezultatele controlului financiar de gestiune.(4) Persoana desemnată de conducătorul operatorului economic, cu atribuţii de control financiar de gestiune, participă la şedinţele consiliului de administraţie, atunci când se dezbat probleme financiare, contabile şi de control financiar de gestiune. Articolul 11La solicitarea persoanelor cu atribuţii de control financiar de gestiune, personalul operatorului economic este obligat: a)să pună la dispoziţie actele, documentele şi înscrisurile solicitate; b)să furnizeze informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, după caz, în legătură cu obiectul acţiunii de control financiar de gestiune; c)să prezinte valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidenţa controlului; d)să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate; e)să semneze cu sau fără obiecţii actul de control. Articolul 12(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează de către persoane cu studii superioare economice şi cu o vechime efectivă în domeniu de minimum doi ani.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), personalul cu studii medii şi cel cu studii superioare economice şi cu vechime efectivă mai mică de doi ani, încadrat cu atribuţii de control financiar de gestiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi desfăşoară în continuare activitatea.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru exercitarea controlului financiar de gestiune pot fi încadrate doar persoane care au studii superioare economice. Articolul 13În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, conducătorii operatorilor economici sunt obligaţi să elaboreze proceduri şi să asigure organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1151/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1151 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu