Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 4.816/TB-23.190 din 21 decembrie 1998

privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR


SmartCity3

              Nr. 4.816/TB din 21 decembrie 1998
              MINISTERUL FINANTELOR
              Nr. 23.190 din 21 ianuarie 1999
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 218 bis  din 18 mai 1999

    CAP. 1
    Bugetul Fondului special al aviatiei civile

    Art. 1
    Fondul special al aviatiei civile se constituie si se gestioneaza de catre Ministerul Transporturilor, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 si potrivit bugetului aprobat ca anexa la bugetul de stat.
    Art. 2
    Actiunile si lucrarile finantate din Fondul special al aviatiei civile sunt cuprinse in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) In baza propunerilor de programe anuale primite de la agentii economici si de la institutiile publice cu specific de aviatie, Ministerul Transporturilor intocmeste un program anual, cu repartizarea pe trimestre si pe luni a bugetului Fondului special al aviatiei civile. Acest program se avizeaza de catre directiile de specialitate din Ministerul Transporturilor, de secretarul de stat care coordoneaza activitatea aviatiei civile si este supus spre aprobare ministrului transporturilor.
    (2) Agentii economici si institutiile publice vor transmite Ministerului Transporturilor propuneri de programe anuale pana la data de 31 martie a anului anterior celui pentru care se elaboreaza proiectul legii bugetului de stat.
    (3) In mod exceptional, propunerile de programe pentru anul 1999 se vor transmite Ministerului Transporturilor pana la data de 1 februarie 1999.
    (4) Ministerul Transporturilor solicita, la aceleasi termene, persoanelor juridice care datoreaza sume in conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 propunerile privind sumele pe care acestea le vor vira la bugetul Fondului special al aviatiei civile.
    Art. 4
    (1) Bugetul Fondului special al aviatiei civile se elaboreaza si se fundamenteaza de Ministerul Transporturilor, conform modelului cuprins in anexa nr. 3, la termenele prevazute in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, pentru fundamentarea bugetului de stat.
    (2) Repartizarea anuala a sumelor alocate din Fondul special al aviatiei civile se stabileste de catre Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, in functie de necesitatile unitatilor de aviatie civila, justificate prin programele transmise conform art. 3 alin. (2).
    (3) Criteriile de repartizare a sumelor din Fondul special al aviatiei civile sunt cuprinse in anexa nr. 2.
    (4) In cazuri bine justificate, pe parcursul executiei anuale, dar nu mai tarziu de 31 octombrie, Ministerul Transporturilor, la propunerea unitatii beneficiare, poate aproba modificari ale repartizarii sumelor pe obiective, pe trimestre si pe luni, cu conditia incadrarii in bugetul anual aprobat.
    Art. 5
    Dupa aprobarea prin lege a bugetului Fondului special al aviatiei civile, Ministerul Transporturilor procedeaza la repartizarea cheltuielilor pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, conform legislatiei in vigoare.

    CAP. 2
    Executia bugetului Fondului special al aviatiei civile

    Art. 6
    Executia bugetului Fondului special al aviatiei civile se deruleaza prin contul 64.95.40.124 "Disponibil din Fondul special al aviatiei civile", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama Ministerului Transporturilor, in care se evidentiaza veniturile incasate pentru constituirea Fondului special al aviatiei civile, precum si platile dispuse de ordonatorul principal de credite.
    Art. 7
    Platitorul va mentiona expres in ordinul de plata: "Reprezinta cota de 9% aferenta trimestrului .......... 199..... pentru veniturile realizate, in suma de ................. mii lei".
    Art. 8
    (1) Cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului special al aviatiei civile reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
    (2) In cursul executiei bugetare modificarile prevederilor de cheltuieli in bugetul Fondului special al aviatiei civile se efectueaza in conditiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    (3) Pentru cheltuielile angajate si efectuate din Fondul special al aviatiei civile ministrul transporturilor indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite.
    Art. 9
    Cheltuielile pentru actiunile si lucrarile finantate din Fondul special al aviatiei civile se angajeaza potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la alocatiile de la bugetul de stat.

    CAP. 3
    Utilizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor aprobate din Fondul special al aviatiei civile

    Art. 10
    Sumele colectate in Fondul special al aviatiei civile sunt alocate de Ministerul Transporturilor dupa urmatoarea procedura:
    a) unitatile care beneficiaza de alocatii transmit lunar Ministerului Transporturilor - Directia generala economica si relatii bugetare, pana la data de 30 sau de 31 a fiecarei luni, cereri justificative pentru cheltuieli curente si de capital, necesare in luna urmatoare, conform modelelor prezentate in anexele nr. 4a) si 4b);
    b) datele se fundamenteaza cu incadrarea in prevederile programelor aprobate;
    c) cererile vor fi prezentate ministrului transporturilor de catre Directia generala economica si relatii bugetare numai dupa obtinerea avizului secretarului de stat care are in coordonare activitatea aviatiei civile si a directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor;
    d) repartizarea sumelor pe beneficiari se va face in limita disponibilitatilor colectate si existente in contul fondului la data respectiva. Situatia repartizarii, asa cum a fost aprobata de ministrul transporturilor, se transmite unitatilor beneficiare;
    e) lunar, sumele rezultate din cererile justificative, intocmite pentru luna urmatoare, se vor diminua cu sumele primite in plus fata de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative.
    Art. 11
    (1) Dupa verificarea si aprobarea cererilor justificative, Ministerul Transporturilor, prin Directia generala economica si relatii bugetare, vireaza, pana la data de 5 a fiecarei luni, sumele fundamentate conform art. 10.
    (2) Viramentele se fac din contul 64.95.40.124 "Disponibil din Fondul special al aviatiei civile".
    Art. 12
    (1) Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor din Fondul special al aviatiei civile revine unitatilor beneficiare de alocatii din acest fond.
    (2) Fondurile ramase disponibile la sfarsitul anului in conturile deschise la trezoreriile statului si, respectiv, la banci pentru beneficiari de sume din Fondul special al aviatiei civile se vireaza la Ministerul Transporturilor in contul 64.95.40.124 "Disponibil din Fondul special al aviatiei civile", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, fara a se solicita acceptul titularului de cont.
    Art. 13
    Lunar, pana la data de 25, pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabila, unitatile beneficiare vor depune la Ministerul Transporturilor decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare din Fondul special al aviatiei civile, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 14
    Ministerul Transporturilor va raporta lunar, pana la data de 18 a lunii curente, Ministerului Finantelor contul de executie privind Fondul special al aviatiei civile pentru luna expirata (conform modelului prezentat in anexa nr. 6), pe formularul prezentat in anexa nr. 15b) (de la raportarile statistice), iar trimestrial, o data cu darea de seama contabila, se va prezenta si contul de executie a bugetului Fondului special al aviatiei civile.

    CAP. 4
    Controlul constituirii si utilizarii Fondului special al aviatiei civile

    Art. 15
    (1) Sumele incasate pentru Fondul special al aviatiei civile vor fi folosite in exclusivitate in scopul pentru care au fost constituite.
    (2) Unitatile de aviatie civila care beneficiaza de sume alocate din Fondul special al aviatiei civile sunt obligate sa puna la dispozitie Ministerului Transporturilor toate documentele solicitate, prin care sa justifice utilizarea sumelor sus-mentionate.
    Art. 16
    Disponibilul existent la finele anului in contul Fondului special al aviatiei civile se reporteaza, cu aceeasi destinatie, pentru anul urmator.
    Art. 17
    Controlul constituirii si utilizarii Fondului special al aviatiei civile se realizeaza de catre organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor si de alte organe specializate de control, potrivit legii.
    Art. 18
    Pentru neplata in termen si integrala a sumelor datorate Fondului special al aviatiei civile se aplica prevederile actelor normative cu privire la obligatiile catre bugetul de stat.

    CAP. 5
    Contabilitatea executiei Fondului special al aviatiei civile

    Art. 19
    (1) La nivelul Ministerului Transporturilor:
    a) Ministerul Transporturilor asigura contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din Fondul special al aviatiei civile cu ajutorul urmatoarelor conturi contabile:
    178 - "Disponibil din Fondul special al aviatiei civile"
    378 - "Fondul special al aviatiei civile"
    213 - "Alte decontari"
    220 - "Debitori din Fondul special al aviatiei civile"
    478 - "Cheltuieli din Fondul special al aviatiei civile";
    b) inregistrari contabile:
    - incasarea sumelor, conform art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998, la Fondul special al aviatiei civile:
    178 = 378
    - virarea sumelor catre unitatile de aviatie civila beneficiare, institutii publice din subordinea Ministerului Transporturilor:
    213 = 178
    - virarea sumelor catre persoanele juridice, altele decat institutiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor:
    220 = 178
    - lunar, pe baza deconturilor justificative de cheltuieli, preluarea in contul de cheltuieli a sumelor utilizate si justificate:
        - de catre unitatile de aviatie civila beneficiare, institutii publice din subordinea Ministerului Transporturilor:
    478 = 213
        - de catre persoanele juridice, altele decat institutiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor:
    478 = 220
    - la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli:
    378 = 478.
    (2) Evidenta analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al aviatiei civile.
    Art. 20
    La nivelul unitatilor de aviatie civila beneficiare:
    1. Pentru institutii publice din subordinea Ministerului Transporturilor:
    a) conturi contabile utilizate:
    178 - "Disponibil din Fondul special al aviatiei civile"
    213 - "Alte decontari"
    478 - "Cheltuieli din Fondul special al aviatiei civile";
    b) inregistrari contabile:
    - incasarea sumelor virate de Ministerul Transporturilor in baza "cererii justificative" [anexa nr. 4a) sau nr. 4b), dupa caz], prezentata si aprobata de ministrul transporturilor, in calitate de ordonator principal de credite, pana la data de 30 sau 31 a lunii, privind sumele necesare;
    178 = 213
    - cheltuieli efectuate din sumele primite de la Ministerul Transporturilor
    478 = 213
    - la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli
    213 = 478.
    2. Pentru consiliile judetene de care apartin aeroporturile de interes local:
    Gestionarea fondurilor primite de consiliile judetene de care apartin aeroporturile de interes local va fi reflectata in contabilitatea proprie potrivit metodologiei stabilite pentru institutiile publice.
    Conturile contabile utilizate:
    119 - "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" (analitic "Disponibil din sume primite pentru aviatia civila" - cont 119.01.42);
    337 - "Fondul cu destinatie speciala" (analitic "Sume primite din Fondul special al aviatiei civile" - cont 337.42);
    421 - "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala" (analitic "Cheltuieli din Fondul special al aviatiei civile" - cont 421.42).
    Continutul si functionarea conturilor de mai sus sunt prevazute in planul de conturi si in instructiunile de aplicare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu completarile ulterioare.
    3. Pentru agentii economici:
    Primirea sumelor de la Ministerul Transporturilor se evidentiaza in contabilitatea agentilor economici prin conturile:
    5121 = 118
    La nivelul agentilor economici beneficiari de sume din Fondul special al aviatiei civile utilizarea si gestionarea fondurilor primite de catre acestia vor fi reflectate in contabilitatea proprie, potrivit metodologiei stabilite pentru agentii economici, conform planului de conturi.
    Art. 21
    Regimul taxei pe valoarea adaugata, aferenta lucrarilor executate in antrepriza sau in regie proprie de catre unitatile beneficiare de sume din Fondul special al aviatiei civile, este cel stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si prin normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 512/1998.
    Art. 22
    (1) Persoanele juridice care datoreaza sume in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1998 inregistreaza lunar sumele destinate Fondului special al aviatiei civile in debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, prin creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic "Sume datorate Fondului special al aviatiei civile":
    635/analitic distinct = 447.
    (2) Evidentierea modului de constituire si de varsare de catre persoanele juridice a sumelor datorate la Fondul special al aviatiei civile se raporteaza semestrial prin formularul "Impozite si taxe si alte obligatii datorate si varsate", cod 04.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Prezentele norme metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul transporturilor,
                       Adrian Gheorghe Marinescu,
                           secretar de stat

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                 LISTA
cuprinzand actiunile si lucrarile finantate din Fondul special al aviatiei civile

    a) Actiuni si lucrari pentru aeroporturi de interes national
    a 1) Cheltuieli curente
    a 1.1) Lucrari de reparatii capitale pentru obiectivele care apartin, conform legii, domeniului public
    a 2) Cheltuieli de capital
    a 2.1) Lucrari de investitii pentru obiectivele care apartin, conform legii, domeniului public
    a 2.2) Achizitionare de tehnica de aviatie cu specific aeroportuar
    b) Actiuni si lucrari pentru aeroporturi de interes local
    b 1) Cheltuieli curente
    b 1.1) Lucrari de reparatii capitale pentru obiectivele care apartin, conform legii, domeniului public
    b 2) Cheltuieli de capital
    b 2.1) Lucrari de investitii pentru obiectivele care apartin, conform legii, domeniului public
    b 2.2) Achizitionare de tehnica de aviatie cu specific aeroportuar
    c) Achizitionarea de tehnica pentru aviatia civila, utilizata in domenii de interes public
    c 1) Cheltuieli curente
    c 1.1) Achizitionarea pieselor si subansamblurilor necesare efectuarii lucrarilor de reparatii capitale la aeronavele utilizate pentru pregatirea, perfectionarea si instruirea in zbor a personalului aeronautic civil, aflate in dotarea centrelor sau scolilor cu specific de aviatie, care isi desfasoara activitatea cu avizul Ministerului Transporturilor, precum si in dotarea Aeroclubului Romaniei
    c 2) Cheltuieli de capital
    c 2.1) Achizitionarea tehnicii pentru aviatia civila, necesara pentru pregatirea si perfectionarea teoretica si practica a personalului aeronautic civil in centre sau scoli cu specific de aviatie, care isi desfasoara activitatea cu avizul Ministerului Transporturilor
    c 2.2) Achizitionarea de tehnica pentru instruirea in zbor a personalului aeronautic sportiv in cadrul Aeroclubului Romaniei
    c 2.3) Achizitionarea de tehnica necesara pentru desfasurarea activitatilor de verificare a echipamentelor de protectie a navigatiei aeriene, de cautare-salvare, ambulanta aeriana, transport sanitar de urgenta, interventie in caz de calamitati, de catre unitati de aviatie civila aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor
    d) Asigurarea conditiilor de desfasurare si de executare a programelor de formare, pregatire, instruire si perfectionare a personalului din aviatia civila
    d 1) Cheltuieli curente
    d 1.1) Lucrari de reparatii capitale aferente infrastructurii centrelor si scolilor de aviatie civila
    d 1.2) Finantarea cheltuielilor necesare efectuarii lucrarilor de reparatii capitale la aeronavele utilizate pentru pregatirea, perfectionarea si instruirea in zbor a personalului aeronautic civil, aflate in dotarea centrelor sau scolilor cu specific de aviatie, care isi desfasoara activitatea cu avizul Ministerului Transporturilor, precum si in dotarea Aeroclubului Romaniei, cu exceptia cheltuielilor pentru achizitionarea pieselor si subansamblurilor necesare efectuarii acestor lucrari
    d 1.3) Finantarea programelor de formare, pregatire, perfectionare si instruire a personalului aeronautic civil care isi desfasoara sau isi va desfasura activitatea in unitati de aviatie civila, indiferent de forma de organizare a acestora
    d 2) Cheltuieli de capital
    d 2.1) Lucrari de investitii aferente infrastructurii centrelor si scolilor de aviatie civila
    d 2.2) Finantarea cheltuielilor necesare pentru dotarea centrelor sau scolilor cu specific de aviatie, care isi desfasoara activitatea cu avizul Ministerului Transporturilor si care au ca obiect de activitate pregatirea, perfectionarea si instruirea in zbor a personalului aeronautic civil.

    ANEXA 2

                               CRITERII
de repartizare a sumelor din Fondul special al aviatiei civile

    a) Pentru aeroporturile de interes national
    Repartizarea sumelor din Fondul special al aviatiei civile se face de catre Ministerul Transporturilor direct aeroporturilor in cauza, pe activitati, in functie de programele anuale aprobate prin hotarare a Guvernului si de sumele disponibile in contul Fondului special al aviatiei civile.
    Programele anuale vor fi elaborate de Ministerul Transporturilor pe baza programelor individuale justificate, transmise de aeroporturile de interes national, a strategiei Ministerului Transporturilor privind aviatia civila si a sumelor anuale alocate acestor aeroporturi din Fondul special al aviatiei civile.
    Se va acorda prioritate programelor de reparatii capitale si de investitii cu impact direct asupra sigurantei traficului.
    b) Pentru aeroporturile de interes local
    Repartizarea sumelor din Fondul special al aviatiei civile se face de catre Ministerul Transporturilor catre consiliile judetene de care apartin aeroporturile in cauza, pe activitati, in functie de programele anuale aprobate prin hotarare a Guvernului si de sumele disponibile in contul Fondului special al aviatiei civile.
    Programele anuale vor fi elaborate de Ministerul Transporturilor pe baza programelor individuale justificate, transmise de aeroporturile de interes local, a strategiei Ministerului Transporturilor privind aviatia civila si a sumelor anuale alocate acestor aeroporturi din Fondul special al aviatiei civile.
    Se va acorda prioritate programelor de reparatii capitale si de investitii cu impact direct asupra sigurantei traficului.
    Pentru celelalte actiuni si lucrari prevazute in anexa nr. 1, la elaborarea programelor anuale se va tine seama de traficul existent si prognozat pe aeroporturile care solicita finantarea din acest fond.
    c) Pentru achizitionarea de tehnica pentru aviatia civila si pentru asigurarea conditiilor de desfasurare si de executare a programelor de formare, pregatire, instruire si perfectionare a personalului din aviatia civila
    Repartizarea sumelor alocate din Fondul special al aviatiei civile se face in functie de necesitatile justificate pentru fiecare categorie de lucrari, de catre Ministerul Transporturilor, prin programele anuale de lucrari, aprobate prin hotarare a Guvernului.

                                    *
                                 *     *

    Elaborarea programelor anuale de finantare a actiunilor si lucrarilor prevazute in anexa nr. 1 se va face in baza strategiei Ministerului Transporturilor privind aviatia civila, avandu-se in vedere sumele anuale repartizate din Fondul special al aviatiei civile, alocate pentru aceste actiuni si lucrari.

    ANEXA 3

                               BUGETUL
                 Fondului special al aviatiei civile

                                                                     - mii lei -
________________________________________________________________________________
                   Titlu/                                              Propuneri
Capitol Subcapitol Articol        Denumirea indicatorului                 1999
                   Alineat
________________________________________________________________________________
                           VENITURI - TOTAL
                           I. VENITURI CURENTE
                           A. VENITURI FISCALE
                           A2. IMPOZITE INDIRECTE
 17.18                     ALTE IMPOZITE INDIRECTE
 17.18      20              Cote din veniturile realizate din
                            activitati in domeniul aviatiei civile
                           VI. DONATII SI SPONSORIZARI
 40.18                         DONATII SI SPONSORIZARI
                           CHELTUIELI - TOTAL
                     01    A. CHELTUIELI CURENTE
                     02       CHELTUIELI DE PERSONAL
                     10        Cheltuieli cu salariile
                     11        Contributii pentru asigurari
                               sociale de stat
                     12        Cheltuieli pentru constituirea
                               Fondului pentru plata ajutorului
                               de somaj
                     14        Contributii pentru constituirea
                               Fondului de asigurari sociale
                               de sanatate
                     20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                     28        Reparatii capitale
                     69    B. CHELTUIELI DE CAPITAL
                     70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                     72        Investitii ale institutiilor publice
                     73        Investitii ale regiilor autonome si
                               ale societatilor comerciale cu
                               capital de stat
                           a) pentru aeroporturi de interes national
                            ACTIUNI ECONOMICE
 68.18                      TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                     01     A. CHELTUIELI CURENTE
                     20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                     28         Reparatii capitale
                     69     B. CHELTUIELI DE CAPITAL
                     70        CHELTUIELI DE CAPITAL
                     73         Investitii ale regiilor autonome si
                                ale societatilor comerciale cu
                                capital de stat
                           b) pentru aeroporturi de interes local
                           ACTIUNI ECONOMICE
 68.18                     TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                     01    A. CHELTUIELI CURENTE
                     20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                     28        Reparatii capitale
                     69    B. CHELTUIELI DE CAPITAL
                     70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                     73        Investitii ale regiilor autonome si
                               ale societatilor comerciale cu
                               capital de stat

                           c) pentru achizitionare de tehnica pentru
                              aviatia civila, utilizata in domenii
                              de interes public
                           ACTIUNI ECONOMICE
 68.18                     TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                     69    B. CHELTUIELI DE CAPITAL
                     70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                     72        Investitii ale institutiilor publice

                           d) pentru asigurarea conditiilor de
                              desfasurare si de executare a
                              programelor de formare, pregatire,
                              instruire si perfectionare a
                              personalului din aviatia civila
                           ACTIUNI ECONOMICE
 68.18                     TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                     01    A. CHELTUIELI CURENTE
                     02       CHELTUIELI DE PERSONAL
                     10        Cheltuieli cu salariile
                     11        Contributii pentru asigurari sociale
                               de stat
                     12        Cheltuieli pentru constituirea
                               Fondului pentru plata ajutorului
                               de somaj
                     14        Contributii pentru constituirea
                               Fondului de asigurari sociale
                               de sanatate
                     20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                     28        Reparatii capitale
                     69    B. CHELTUIELI DE CAPITAL
                     70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                     72        Investitii ale institutiilor publice

                           PARTEA A XII-A EXCEDENT/DEFICIT

 98.18                     EXCEDENT (+)
 99.18                     DEFICIT (-)
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4a)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                                                 Aprobat
                                                                 Ministru,

                         CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al aviatiei civile pentru luna ................. 199....

                                                                  - mii lei -
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
  1. Valoarea programului anual aprobat
  2. Valoarea programului cumulat pana la finele trimestrului
     solicitat
  3. Valoarea realizarilor cumulate de la inceputul anului
     pana la finele trimestrului raportat
  4. Sumele alocate pana la finele trimestrului precedent,
     in baza cererilor justificative anterioare
  5. Sumele necesare (pct. 2 - pct. 4)
  6. Sumele primite in plus fata de deconturile justificative
  7. Sumele de alocat (pct. 5 - pct. 6)
_____________________________________________________________________________

   Datele se confirma pe raspunderea noastra.

           Director general,                      Director economic,
          ...................                    ....................

                          MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                   Avizat

           Secretar de stat,                   Directii de specialitate
          ...................

    ANEXA 4b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                                                 Aprobat
                                                                 Ministru,

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al aviatiei civile pentru luna ................. 199....

                                                                  - mii lei -
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
  1. Valoarea programului anual aprobat
  2. Valoarea programului cumulat pana la finele
     trimestrului solicitat
  3. Valoarea realizarilor cumulate de la inceputul
     anului pana la finele trimestrului raportat
  4. Sumele alocate pana la finele trimestrului precedent,
     in baza cererilor justificative anterioare
  5. Sumele necesare (pct. 2 - pct. 4)
  6. Sumele primite in plus fata de deconturile
     justificative
  7. Sumele de alocat (pct. 5 - pct. 6)
_____________________________________________________________________________

   Datele se confirma pe raspunderea noastra.

           Director general,                      Director economic,
          ...................                    ....................

                          MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                   Avizat

           Secretar de stat,                   Directii de specialitate
          ...................

    NOTA:
    In anexa se va prezenta situatia pe obiective.

    ANEXA 5

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                                                 Aprobat
                                                                 Ministru,

                             DECONT JUSTIFICATIV
al agentului economic privind sumele primite din Fondul special al aviatiei civile pentru luna ...............

                                                                     - mii lei -
________________________________________________________________________________
             Explicatii                      Luna pentru care    Cumulat de la
                                               se justifica     inceputul anului
________________________________________________________________________________
  I. Venituri din sume primite din Fondul
     special al aviatiei civile
  A) Cheltuieli curente efectuate, din care:
     - reparatii curente si intretinere
     - reparatii capitale
  B) Cheltuieli de capital
________________________________________________________________________________
 II. Cheltuieli totale efectuate, din care:
  A) Cheltuieli curente, din care:
  B) Cheltuieli de capital
________________________________________________________________________________
III. Diferenta de regularizat (I - II)
________________________________________________________________________________

           Director general,                      Director economic,
          ...................                    ....................

                          MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                   Avizat

           Secretar de stat,                   Directii de specialitate
          ...................

    NOTA:
    In anexa se va prezenta situatia pe obiective.

    ANEXA 6

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                             CONT DE EXECUTIE
    privind Fondul special al aviatiei civile

                                                                     - mii lei -
________________________________________________________________________________
                 Denumirea indicatorului                  PREVEDERI   REALIZARI
                                                          (perioada)  (perioada)
________________________________________________________________________________
VENITURI - TOTAL
I.  Venituri curente
A.  Venituri fiscale
 A2. Impozite indirecte
  Alte impozite indirecte
   Cote din veniturile realizate din activitati in
   domeniul aviatiei civile
B.  Donatii si sponsorizari
II. CHELTUIELI - TOTAL
A.  Cheltuieli curente
     Cheltuieli materiale si servicii
B.  Cheltuieli de capital
     Investitii ale institutiilor publice
     Investitii ale regiilor autonome si ale
     societatilor comerciale cu capital de stat
     Aviatie civila

a)  Pentru aeroporturi de interes national

    ACTIUNI ECONOMICE
    TRANSPORTURI SI COMUNICATII
A.  Cheltuieli curente
     Cheltuieli materiale si servicii
     Reparatii capitale
B.  Cheltuieli de capital
     Investitii ale regiilor autonome si ale
     societatilor comerciale cu capital de stat
     Aviatie civila

b)  Pentru aeroporturi de interes local

    ACTIUNI ECONOMICE
    TRANSPORTURI SI COMUNICATII
A.  Cheltuieli curente
     Cheltuieli materiale si servicii
     Reparatii capitale
B.  Cheltuieli de capital
     Investitii ale regiilor autonome si ale
     societatilor comerciale cu capital de stat
     Aviatie civila

c)  Pentru achizitionarea de tehnica pentru aviatia
    civila, utilizata in domenii de interes public

ACTIUNI ECONOMICE
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
A.  Cheltuieli curente
     Cheltuieli materiale si servicii
     Reparatii capitale
B.  Cheltuieli de capital
     Investitii ale institutiilor publice
     Investitii ale regiilor autonome si ale
     societatilor comerciale cu capital de stat
     Aviatie civila

d)  Pentru asigurarea conditiilor de desfasurare si de
    executare a programelor de formare, pregatire,
    instruire si perfectionare a personalului din
    aviatia civila

ACTIUNI ECONOMICE
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
A.  Cheltuieli curente
     Cheltuieli de personal
     Cheltuieli materiale si servicii
     Reparatii capitale
B.  Cheltuieli de capital
     Investitii ale institutiilor publice
     Investitii ale regiilor autonome si ale
     societatilor comerciale cu capital de stat
     Aviatie civila
          EXCEDENT/DEFICIT
EXCEDENT
DEFICIT
________________________________________________________________________________

         Ordonator principal de credite,                  D.G.E.R.B.
        .................................             Director general,
                                                     ...................SmartCity5

COMENTARII la Norma 4816/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4816 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu