Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 3909/T.B.-21858 din 27 octombrie 1999

privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR


SmartCity3

              Nr. 3.909/T.B. din 27 octombrie 1999
              MINISTERUL FINANTELOR
              Nr. 21.858 din 8 decembrie 1999
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 56 din  4 februarie 2000

    CAP. 1
    Bugetul Fondului special al aviatiei civile

    Art. 1
    Fondul special al aviatiei civile se constituie si se gestioneaza de Ministerul Transporturilor, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile si potrivit bugetului Fondului special al aviatiei civile aprobat ca anexa la bugetul de stat.
    Art. 2
    Actiunile si lucrarile finantate din fondul special al aviatiei civile sunt cuprinse in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) In baza propunerilor de programe anuale, primite de la agentii economici si de la institutiile publice cu specific de aviatie civila, Ministerul Transporturilor intocmeste un program anual, cu repartizare pe trimestre si pe luni a bugetului Fondului Special al aviatiei civile. Acest program se avizeaza de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, de secretarul de stat care coordoneaza activitatea aviatiei civile si este supus spre aprobare ministrului transporturilor.
    (2) Agentii economici si institutiile publice cu specific de aviatie civila vor transmite Ministerului Transporturilor propuneri de programe anuale pana la data de 31 martie a anului anterior celui pentru care se elaboreaza proiectul legii bugetului de stat.
    (3) Ministerul Transporturilor solicita, la aceleasi termene, persoanelor juridice care datoreaza sume in conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998, propunerile privind sumele pe care acestea le vor vira la bugetul Fondului special al aviatiei civile.
    Art. 4
    (1) Bugetul Fondului special al aviatiei civile se elaboreaza si se fundamenteaza de Ministerul Transporturilor, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, la termenele prevazute in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fundamentarea bugetului de stat.
    (2) Repartizarea anuala a sumelor alocate din Fondul special al aviatiei civile se stabileste de Ministerul Transporturilor - Directia generala a aviatiei civile, in functie de necesitatile unitatilor de aviatie civila, justificate prin programele transmise conform art. 3 alin. (2).
    (3) Criteriile de repartizare a sumelor din Fondul special al aviatiei civile sunt cuprinse in anexa nr. 3.
    (4) In cazuri bine justificate, pe parcursul executiei anuale, dar nu mai tarziu de data de 31 octombrie, Ministerul Transporturilor, la propunerea unitatii beneficiare, poate aproba modificari ale repartizarii sumelor pe obiective, pe trimestre si pe luni, cu conditia incadrarii in bugetul anual aprobat.
    Art. 5
    Dupa aprobarea prin lege a bugetului Fondului special al aviatiei civile Ministerul Transporturilor procedeaza la repartizarea cheltuielilor pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, conform legislatiei in vigoare.

    CAP. 2
    Executia bugetului Fondului special al aviatiei civile

    Art. 6
    Executia bugetului Fondului special al aviatiei civile se deruleaza prin contul 30204192855 "Disponibil din Fondul special al aviatiei civile", deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Transporturilor, in care se evidentiaza veniturile incasate pentru constituirea Fondului special al aviatiei civile, precum si platile dispuse de ordonatorul principal de credite.
    Art. 7
    Platitorul va mentiona expres in ordinul de plata "Reprezinta cota de 9% aferenta trimestrului ........... anul ...........  pentru veniturile realizate, in suma de .......... mii lei".
    Art. 8
    (1) Cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului special al aviatiei civile reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
    (2) Modificarile in cursul executiei bugetare ale prevederilor de cheltuieli in bugetul Fondului special al aviatiei civile se efectueaza in conditiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 72/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Pentru cheltuielile angajate si efectuate din Fondul special al aviatiei civile ministrul transporturilor indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite.
    Art. 9
    Cheltuielile pentru actiunile si lucrarile finantate din Fondul special al aviatiei civile se angajeaza potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la alocatiile de la bugetul de stat.

    CAP. 3
    Utilizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor aprobate din Fondul special al aviatiei civile

    Art. 10
    Sumele colectate in Fondul special al aviatiei civile sunt alocate de Ministerul Transporturilor conform urmatoarei proceduri:
    a) unitatile care beneficiaza de alocatii transmit lunar Ministerului Transporturilor - Directia generala economica si relatii bugetare, pana la data de 30 sau 31 a fiecarei luni, cereri justificative pentru cheltuieli curente si de capital necesare in luna urmatoare, conform modelelor prezentate in anexele nr. 4a) si 4b);
    b) datele se fundamenteaza cu incadrarea in prevederile programelor aprobate;
    c) cererile vor fi prezentate ministrului transporturilor de catre Directia generala economica si relatii bugetare numai dupa obtinerea avizului secretarului de stat care are in coordonare activitatea aviatiei civile si a directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor;
    d) repartizarea sumelor pe beneficiari se va face in limita disponibilitatilor colectate si existente in contul Fondului special al aviatiei civile la data respectiva. Situatia repartizarii, astfel cum a fost aprobata de ministrul transporturilor, se transmite unitatilor beneficiare;
    e) lunar, sumele rezultate din cererile justificative intocmite pentru luna urmatoare se vor diminua cu sumele primite in plus fata de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative.
    Art. 11
    (1) Dupa verificarea si aprobarea cererilor justificative Ministerul Transporturilor, prin Directia generala economica si relatii bugetare, vireaza pana la data de 5 a fiecarei luni sumele fundamentate conform art. 10.
    (2) Viramentele se fac din contul 30204192855 "Disponibil din Fondul special al aviatiei civile".
    Art. 12
    (1) Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor din Fondul special al aviatiei civile revine unitatilor beneficiare de alocatii din acest fond.
    (2) Fondurile ramase disponibile la sfarsitul anului in conturile deschise la trezoreriile statului pentru beneficiarii de sume din Fondul special al aviatiei civile se vireaza la Ministerul Transporturilor in contul 30204192855 "Disponibil din Fondul special al aviatiei civile", deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, fara a se solicita acceptul titularului de cont.
    Art. 13
    Lunar, pana la data de 25, pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabile, unitatile beneficiare vor depune la Ministerul Transporturilor decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare din Fondul special al aviatiei civile, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 14
    Ministerul Transporturilor va raporta lunar Ministerului Finantelor, pana la data de 18 a lunii curente, contul de executie privind Fondul special al aviatiei civile pentru luna expirata (conform modelului prezentat in anexa nr. 6), pe formularul prezentat in anexa nr. 15b) (de la raportarile statistice), iar trimestrial, o data cu darea de seama contabila, se va prezenta si contul de executie a bugetului Fondului special al aviatiei civile.

    CAP. 4
    Controlul constituirii si utilizarii Fondului special al aviatiei civile

    Art. 15
    (1) Sumele incasate pentru Fondul special al aviatiei civile vor fi folosite in exclusivitate in scopul pentru care au fost constituite.
    (2) Unitatile de aviatie civila care beneficiaza de sume alocate din Fondul special al aviatiei civile sunt obligate sa puna la dispozitie Ministerului Transporturilor toate documentele solicitate, prin care sa justifice utilizarea sumelor sus-mentionate.
    Art. 16
    Disponibilul existent la finele anului in contul Fondului special al aviatiei civile se reporteaza, cu aceeasi destinatie, pentru anul urmator.
    Art. 17
    Controlul constituirii si utilizarii Fondului special al aviatiei civile se realizeaza de organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor si de alte organe specializate de control, potrivit legii.
    Art. 18
    Pentru neplata in termen si integrala a sumelor datorate Fondului special al aviatiei civile se aplica prevederile actelor normative privind obligatiile catre bugetul de stat.

    CAP. 5
    Contabilitatea executiei Fondului special al aviatiei civile

    Art. 19
    (1) La nivelul Ministerului Transporturilor:
    a) Ministerul Transporturilor asigura contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din Fondul special al aviatiei civile, cu ajutorul urmatoarelor conturi contabile:
    178 "Disponibil din Fondul special al aviatiei civile";
    378 "Fondul special al aviatiei civile";
    213 "Alte decontari";
    220 "Debitori din Fondul special al aviatiei civile";
    478 "Cheltuieli din Fondul special al aviatiei civile";
    b) inregistrari contabile:
    - incasarea sumelor, conform art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998, la Fondul special al aviatiei civile:
    178 = 378
    - virarea sumelor catre unitatile de aviatie civila beneficiare, institutii publice din subordinea Ministerului Transporturilor:
    213 = 178
    - virarea sumelor catre persoanele juridice altele decat institutiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor:
    220 = 178
    - lunar, pe baza deconturilor justificative de cheltuieli, preluarea in contul de cheltuieli a sumelor utilizate si justificate:
      - de unitatile de aviatie civila beneficiare, institutii publice din subordinea Ministerului Transporturilor.
      478 = 213
      - de persoanele juridice, altele decat institutiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor:
      478 = 220
    - la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli:
    378 = 478
    (2) Evidenta analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al aviatiei civile.
    Art. 20
    La nivelul unitatilor de aviatie civila beneficiare:
    1. pentru institutii publice din subordinea Ministerului Transporturilor:
    a) conturi contabile utilizate:
    178 "Disponibil din Fondul special al aviatiei civile";
    213 "Alte decontari";
    478 "Cheltuieli din Fondul special al aviatiei civile";
    b) inregistrari contabile:
    - incasarea sumelor virate de Ministerul Transporturilor in baza "cererii justificative" [anexa nr. 4a) sau nr. 4b), dupa caz] prezentate si aprobate de ministrul transporturilor, in calitate de ordonator principal de credite, pana la data de 30 sau 31 a lunii, privind sumele necesare:
    178 = 213
    - cheltuieli efectuate din sumele primite de la Ministerul Transporturilor:
    478 = 213
    - la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli:
    213 = 478;
    2. pentru consiliile judetene de care apartin aeroporturile de interes local:
    a) consiliile judetene au obligatia de a inregistra in contabilitatea proprie operatiunile legate de primirea si de utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Transporturilor.
    Aceste venituri se evidentiaza in bugetele locale la capitolul "Venituri cu destinatie speciala", cod 31.02, subcapitolul 31.02.07 "Venituri din Fondul special al aviatiei civile".
    Sumele primite de la Ministerul Transporturilor se utilizeaza pentru realizarea programelor finantate din Fondul special al aviatiei civile si se inregistreaza la capitolul bugetar "Cheltuieli cu destinatie speciala", cod 96.02, subcapitolul "Cheltuieli din Fondul special al aviatiei civile", cod 96.02.06;
    b) inregistrari contabile:
    - sume incasate de consiliile judetene de la Ministerul Transporturilor, reprezentand venituri din Fondul special al aviatiei civile:

               103                      =                 500
    "Disponibil al bugetului,                      "Venituri proprii"
    local la trezoreria statului"

    - virarea sumelor catre aeroporturile de interes local si inregistrarea cheltuielilor efectuate din Fondul special al aviatiei civile:

               400                      =                 103
    "Cheltuielile bugetului local"            "Disponibil al bugetului local
                                              la trezoreria statului";

    3. pentru agentii economici:
    - primirea sumelor de la Ministerul Transporturilor se evidentiaza in contabilitatea agentilor economici prin conturile:
    5121 = 118
    La nivelul agentilor economici beneficiari de sume din Fondul special al aviatiei civile utilizarea si gestionarea fondurilor primite de acestia vor fi reflectate in contabilitatea proprie, potrivit metodologiei stabilite pentru agentii economici, conform planului de conturi.
    Art. 21
    Regimul taxei pe valoarea adaugata, aferenta lucrarilor executate in antrepriza sau in regie proprie de catre unitatile beneficiare de sume din Fondul special al aviatiei civile, este cel stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin normele pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 512/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 22
    (1) Persoanele juridice care datoreaza sume in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1998 inregistreaza lunar sumele destinate Fondului special al aviatiei civile in debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimiliate", analitic distinct, prin creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic "Sume datorate Fondului special al aviatiei civile":
    635/analitic distinct = 447
    (2) Evidentierea modului de constituire si de varsare de catre persoanele juridice a sumelor datorate la Fondul special al aviatiei civile se raporteaza semestrial prin formularul "Impozite si taxe si alte obligatii datorate si varsate", cod 04.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Prezentele norme metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 24
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice isi inceteaza aplicabilitatea Normele metodologice nr. 4.816/T.B./1998 - 23.190/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Finantelor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 bis din 18 mai 1999.

                         Ministrul transporturilor,
                              Traian Basescu

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                  LISTA
cuprinzand actiunile si lucrarile finantate din Fondul special al aviatiei civile

    a) Actiuni si lucrari pentru aeroporturi de interes national
       a) 1. cheltuieli curente:
          a) 1.1. lucrari de reparatii capitale pentru obiectivele care
                  apartin, conform legii, domeniului public;
       a) 2. cheltuieli de capital:
          a) 2.1. lucrari de investitii pentru obiectivele care apartin,
                  conform legii, domeniului public;
          a) 2.2. achizitionarea de tehnica de aviatie cu specific aeroportuar.
    b) Actiuni si lucrari pentru aeroporturi de interes local
       b) 1. cheltuieli curente:
          b) 1.1. lucrari de reparatii capitale pentru obiectivele care
                  apartin, conform legii, domeniului public;
       b) 2. cheltuieli de capital:
          b) 2.1. lucrari de investitii pentru obiectivele care apartin,
                  conform legii, domeniului public;
          b) 2.2. achizitionarea de tehnica de aviatie cu specific aeroportuar.
    c) Achizitionarea de tehnica pentru aviatia civila, utilizata in domenii de interes public
       c) 1. cheltuieli curente:
          c) 1.1. achizitionarea pieselor si subansamblurilor necesare in
                  vederea efectuarii lucrarilor de reparatii capitale la
                  aeronavele utilizate pentru pregatirea, perfectionarea si
                  instruirea in zbor a personalului aeronautic civil, aflate
                  in dotarea centrelor sau a scolilor cu specific de aviatie,
                  care isi desfasoara activitatea cu avizul Ministerului
                  Transporturilor, precum si in dotarea Aeroclubului Romaniei;
       c) 2. cheltuieli de capital:
          c) 2.1. achizitionarea tehnicii pentru aviatia civila, necesara
                  pentru pregatirea si perfectionarea teoretica si practica a
                  personalului aeronautic civil in centre sau scoli cu specific
                  de aviatie, care isi desfasoara activitatea cu avizul
                  Ministerului Transporturilor;
          c) 2.2. achizitionarea de tehnica pentru instruirea in zbor a
                  personalului aeronautic sportiv in cadrul Aeroclubului
                  Romaniei;
          c) 2.3. achizitionarea de tehnica necesara pentru desfasurarea
                  activitatilor de verificare a echipamentelor de protectie a
                  navigatiei aeriene, de cautare-salvare, ambulanta aeriana,
                  transport sanitar de urgenta, de interventie in caz de
                  calamitati, de catre unitati de aviatie civila aflate sub
                  autoritatea Ministerului Transporturilor.
    d) Asigurarea conditiilor de desfasurare si de executare a programelor de formare, pregatire, instruire si perfectionare a personalului din aviatia civila
       d) 1. cheltuieli curente:
          d) 1.1. lucrari de reparatii capitale aferente infrastructurii
                  centrelor si scolilor de aviatie civila;
          d) 1.2. finantarea cheltuielilor necesare pentru efectuarea
                  lucrarilor de reparatii capitale la aeronavele utilizate
                  pentru pregatirea, perfectionarea si instruirea in zbor a
                  personalului aeronautic civil, aflate in dotarea centrelor
                  sau a scolilor cu specific de aviatie, care isi desfasoara
                  activitatea cu avizul Ministerului Transporturilor, precum si
                  in dotarea Aeroclubului Romaniei, cu exceptia cheltuielilor
                  pentru achizitionarea pieselor si subansamblurilor necesare
                  in vederea efectuarii acestor lucrari;
          d) 1.3. finantarea programelor de formare, pregatire, perfectionare
                  si instruire a personalului aeronautic civil care isi
                  desfasoara sau isi va desfasura activitatea in unitati de
                  aviatie civila, indiferent de forma de organizare a acestora;
          d) 1.4. transferuri neconsolidabile (burse pentru Academia Romana de
                  Aviatie, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/1999 privind
                  infiintarea Academiei Romane de Aviatie);
       d) 2. cheltuieli de capital:
          d) 2.1. lucrari de investitii aferente infrastructurii centrelor si
                  scolilor de aviatie civila;
          d) 2.2. finantarea cheltuielilor necesare pentru dotarea centrelor
                  sau a scolilor cu specific de aviatie, care isi desfasoara
                  activitatea cu avizul Ministerului Transporturilor si care
                  au ca obiect de activitate pregatirea, perfectionarea si
                  instruirea in zbor a personalului aeronautic civil.

    ANEXA 2

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                               BUGETUL
    Fondului special al aviatiei civile

                                                                    - mii lei -
_______________________________________________________________________________
Capitol Subcapitol Titlul/  Denumirea indicatorului                     Program
                   Articol
_______________________________________________________________________________
           A                           B                                   1
_______________________________________________________________________________
 0018                       VENITURI - TOTAL
 2512                       I. VENITURI CURENTE
 3318                       A. VENITURI FISCALE
 1218                       A.2. IMPOZITE INDIRECTE
 1718                       ALTE IMPOZITE INDIRECTE
          20                Cote din venituri realizate din
                            activitati in domeniul aviatiei civile
 4018                       DONATII SI SPONSORIZARI
 5018                       II. CHELTUIELI - TOTAL
                      1     CHELTUIELI CURENTE
                      2     CHELTUIELI DE PERSONAL
                     20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                     38     TRANSFERURI
                     40     TRANSFERURI NECONSOLIDABILE
                     70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                            a) Pentru aeroporturi de interes
                            national:
                            ACTIUNI ECONOMICE
 6818                       Transporturi si comunicatii
                     01     CHELTUIELI CURENTE
                     20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                     28     Reparatii capitale
                     70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                     73     Investitii ale regiilor autonome,
                            societatilor si companiilor nationale
                            si societatilor comerciale cu capital
                            de stat
 6818     02                Aviatie civila
                            b) Pentru aeroporturi de interes local:
                            ACTIUNI ECONOMICE
 6818                       Transporturi si comunicatii
                      1     CHELTUIELI CURENTE
                     20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                     28     Reparatii capitale
                     70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                     73     Investitii ale regiilor autonome,
                            societatilor si companiilor nationale si
                            societatilor comerciale cu capital de
                            stat
 6818                       Aviatie civila
                            c) Pentru achizitionarea de tehnica
                            pentru aviatia civila, utilizata in
                            domenii de interes public:
                            ACTIUNI ECONOMICE
 6818                       Transporturi si comunicatii
                      1     CHELTUIELI CURENTE
                     20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                     28     Reparatii capitale
                     70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                     72     Investitii ale institutiilor publice
 6818                02     Aviatie civila
                            d) Pentru asigurarea conditiilor de
                            desfasurare si de executare a
                            programelor de formare, pregatire,
                            instruire si perfectionare a
                            personalului din aviatia civila:
                            ACTIUNI ECONOMICE
 6818                       Transporturi si comunicatii
                      1     CHELTUIELI CURENTE
                      2     CHELTUIELI DE PERSONAL
                     10     Cheltuieli cu salariile
                     11     Contributii pentru asigurari sociale
                            de stat
                     12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului
                            pentru plata ajutorului de somaj
                     14     Cheltuieli pentru constituirea Fondului
                            pentru asigurari sociale de sanatate
                     20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                     28     Reparatii capitale
                     40     TRANSFERURI NECONSOLIDABILE (BURSE)
                     70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                     72     Investitii ale institutiilor publice
 6818                02     Aviatie civila
                            EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)
                            DISPONIBIL DIN ANII PRECEDENTI
                            MODIFICAREA DISPONIBILITATILOR
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                              CRITERII
de repartizare a sumelor din Fondul special al aviatiei civile

    a) Pentru aeroporturile de interes national
    Repartizarea sumelor din Fondul special al aviatiei civile se face de Ministerul Transporturilor direct aeroporturilor in cauza, pe activitati, in functie de programele anuale aprobate prin hotarare a Guvernului si de sumele disponibile in contul Fondului special al aviatiei civile.
    Programele anuale vor fi elaborate de Ministerul Transporturilor pe baza programelor individuale justificate transmise de aeroporturile de interes national, a strategiei Ministerului Transporturilor privind aviatia civila si a sumelor anuale alocate acestor aeroporturi din Fondul special al aviatiei civile.
    Se va acorda prioritate programelor de reparatii capitale si de investitii cu impact direct asupra sigurantei traficului.
    b) Pentru aeroporturile de interes local
    Repartizarea sumelor din Fondul special al aviatiei civile se face de Ministerul Transporturilor consiliilor judetene de care apartin aeroporturile in cauza, pe activitati, in functie de programele anuale aprobate prin hotarare a Guvernului si de sumele disponibile in contul Fondului special al aviatiei civile.
    Programele anuale vor fi elaborate de Ministerul Transporturilor pe baza programelor individuale justificate, transmise de aeroporturile de interes local, a strategiei Ministerului Transporturilor privind aviatia civila si a sumelor anuale alocate acestor aeroporturi din Fondul special al aviatiei civile.
    Se va acorda prioritate programelor de reparatii capitale si de investitii cu impact direct asupra sigurantei traficului.
    Dupa aprobarea bugetului Fondului special al aviatiei civile ca anexa la legea bugetului de stat, in termen de 5 zile Ministerul Transporturilor, prin Directia generala a aviatiei civile, va transmite consiliilor judetene de care apartin aeroporturile in cauza sumele repartizate pentru anul bugetar respectiv, in vederea cuprinderii si aprobarii acestor sume in bugetele proprii ale judetelor.
    Pentru celelalte actiuni si lucrari prevazute in anexa nr. 1, la elaborarea programelor anuale se va tine seama de traficul existent si prognozat pe aeroporturile care solicita finantarea din acest fond.
    c) Pentru achizitionarea de tehnica pentru aviatia civila si pentru asigurarea conditiilor de desfasurare si de executare a programelor de formare, pregatire, instruire si perfectionare a personalului din aviatia civila.
    Repartizarea sumelor alocate din Fondul special al aviatiei civile se face in functie de necesitatile justificate, pentru fiecare categorie de lucrari, de catre Ministerul Transporturilor, prin programele anuale de lucrari, aprobate prin hotarare a Guvernului.

                                     *
                                *         *

    Elaborarea programelor anuale de finantare a actiunilor si lucrarilor prevazute in anexa nr. 1 se va face in baza strategiei Ministerului Transporturilor privind aviatia civila, avandu-se in vedere sumele anuale repartizate din Fondul special al aviatiei civile, alocate pentru aceste actiuni si lucrari.

    ANEXA 4a)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                                      Aprobat
                                                      Ministru,

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al aviatiei civile pentru luna ........... anul ...........

                                                               - mii lei -
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 1. Valoarea programului anual aprobat
 2. Valoarea programului cumulat pana la finele
    trimestrului solicitat
 3. Valoarea realizarilor cumulate de la inceputul anului
    pana la finele trimestrului raportat
 4. Sumele alocate pana la finele trimestrului precedent
    in baza cererilor justificative anterioare
 5. Sumele necesare (2 - 4)
 6. Sumele primite in plus fata de deconturile justificative
 7. Sumele de alocat (5 - 6)
____________________________________________________________________________

    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

          Director general,                          Director economic,
        ....................                       ......................

                           Ministerul Transporturilor
                                    Avizat

          Secretar de stat,                       Directii de specialitate
        .....................

    ANEXA 4b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                                      Aprobat
                                                      Ministru,

                           CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al aviatiei civile pentru luna ........... anul ..........

                                                               - mii lei -
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 1. Valoarea programului anual aprobat
 2. Valoarea programului cumulat pana la finele
    trimestrului solicitat
 3. Valoarea realizarilor cumulate de la inceputul anului
    pana la finele trimestrului raportat
 4. Sumele alocate pana la finele trimestrului precedent
    in baza cererilor justificative anterioare
 5. Sumele necesare (2 - 4)
 6. Sumele primite in plus fata de deconturile justificative
 7. Sumele de alocat (5 - 6)
____________________________________________________________________________

    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

          Director general,                          Director economic,
        .....................                      .....................

                           Ministerul Transporturilor
                                    Avizat

          Secretar de stat,                       Directii de specialitate
        .....................

    NOTA:
    In anexa se va prezenta situatia pe obiective.

    ANEXA 5

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                                      Aprobat
                                                      Ministru,

                            DECONT JUSTIFICATIV
al agentului economic privind sumele primite din Fondul special al aviatiei civile pentru luna .............

                                                                - mii lei -
_____________________________________________________________________________
                                                    Luna pentru  Cumulat de
    Explicatii                                      care se      la inceputul
                                                    justifica    anului
_____________________________________________________________________________
 I. Venituri din sume primite din Fondul special
    al aviatiei civile
 A. Cheltuieli curente efectuate, din care:
 - Reparatii curente si intretinere
 - Reparatii capitale
 B. Cheltuieli de capital*)
_____________________________________________________________________________
II. Cheltuieli totale efectuate, din care:
 A. Cheltuieli curente, din care:
 B. Cheltuieli de capital*)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
III. Diferenta de regularizat (I - II)
_____________________________________________________________________________

          Director general,                          Director economic,
       ......................                      ......................

                           Ministerul Transporturilor
                                    Avizat

          Secretar de stat,                       Directii de specialitate
        .....................

------------
    *) In anexa se va prezenta situatia pe obiective.

    ANEXA 6

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                           CONTUL DE EXECUTIE
    privind Fondul special al aviatiei civile

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlul/Articol
                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________
 I    II  III  Denumirea indicatorului                    Prevederi  Realizari
                                                          perioada   perioada
______________________________________________________________________________
      A                  B                                    1          2
______________________________________________________________________________
0018           VENITURI - TOTAL
2512           I. VENITURI CURENTE
3318           A. VENITURI FISCALE
1218           A.2. IMPOZITE INDIRECTE
1718           ALTE IMPOZITE INDIRECTE
      20       Cote din veniturile realizate din
               activitati in domeniul aviatiei civile
4018           DONATII SI SPONSORIZARI
5018           II. CHELTUIELI - TOTAL
           1   CHELTUIELI CURENTE
           2   CHELTUIELI DE PERSONAL
          20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
          38   TRANSFERURI
          40   TRANSFERURI NECONSOLIDABILE
          70   CHELTUIELI DE CAPITAL
               a) Pentru aeroporturi de interes national:
               ACTIUNI ECONOMICE
6818           Transporturi si comunicatii
          01   CHELTUIELI CURENTE
          20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
          28   Reparatii capitale
          70   CHELTUIELI DE CAPITAL
          73   Investitii ale regiilor autonome,
               societatilor si companiilor nationale si
               societatilor comerciale cu capital de stat
6818  02       Aviatie civila
               b) Pentru aeroporturi de interes local:
               ACTIUNI ECONOMICE
6818           Transporturi si comunicatii
           1   CHELTUIELI CURENTE
          20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
          28   Reparatii capitale
          70   CHELTUIELI DE CAPITAL
          73   Investitii ale regiilor autonome,
               societatilor si companiilor nationale si
               societatilor comerciale cu capital de stat
6818  02       Aviatie civila
               c) Pentru achizitionarea de tehnica pentru
               aviatia civila, utilizata in domenii de
               interes public:
               ACTIUNI ECONOMICE
6818           Transporturi si comunicatii
           1   CHELTUIELI CURENTE
          20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
          28   Reparatii capitale
          70   CHELTUIELI DE CAPITAL
          72   Investitii ale institutiilor publice
6818  02       Aviatie civila
               d) Pentru asigurarea conditiilor de
               desfasurare si de executare a programelor
               de formare, pregatire, instruire si
               perfectionare a personalului din aviatia
               civila:
               ACTIUNI ECONOMICE
6818           Transporturi si comunicatii
           1   CHELTUIELI CURENTE
           2   CHELTUIELI DE PERSONAL
          10   Cheltuieli cu salariile
          11   Contributii pentru asigurari sociale de stat
          12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului
               pentru plata ajutorului de somaj
          14   Cheltuieli pentru constituirea Fondului
               pentru asigurari sociale de sanatate
          20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
          28   Reparatii capitale
          40   TRANSFERURI NECONSOLIDABILE (BURSE)
          70   CHELTUIELI DE CAPITAL
          72   Investitii ale institutiilor publice
6818  02       Aviatie civila
               EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)
               DISPONIBIL DIN ANII PRECEDENTI
               MODIFICAREA DISPONIBILITATILOR
______________________________________________________________________________

      Ordonator principal de credite,                  Director general,
         .......................                       .................SmartCity5

COMENTARII la Norma 3909/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 3909 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu