E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME  METODOLOGICE  Nr. 45184 din 19 ianuarie 1996

privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 106 din 24 mai 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, al art. 6.3. din Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994 si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996, s-au elaborat prezentele norme metodologice:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1.1. - Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995 si modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 19/1995, este denumita, in continuare, ordonanta, iar Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994 si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996, este denumit, in continuare, regulament.
    1.2. - Toate persoanele juridice achizitoare prevazute la art. 2 lit. b) din ordonanta, dupa aprobarea, in conditiile legii, a bugetului propriu, intocmesc o lista, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, cu necesarul de bunuri si de servicii definite la art. 2 din ordonanta, ce urmeaza sa fie achizitionate in anul respectiv, cu desfasurari detaliate atat fizic, cat si valoric.
    Pentru bunurile si serviciile care depasesc cuantumul prevazut la art. 2.8. alin. 1 din regulament, achizitia se poate face numai prin licitatie publica sau, dupa caz, prin achizitie dintr-o singura sursa, potrivit prevederilor art. 16 si 17 din ordonanta.
    Pentru bunurile si serviciile a caror valoare se situeaza sub limitele specificate la art. 2.8. alin. 1 din regulament, achizitionarea se va face cu respectarea prevederilor art. 14 si 15 sau, dupa caz, ale art. 16 si 17 din ordonanta, coroborate cu prevederile art. 2.8 din regulament.
    1.3. - Potrivit art. 2 din ordonanta, achizitiile de bunuri de natura activelor corporale, realizate de catre regiile autonome si finantate din surse proprii nu fac obiectul dispozitiilor legale in baza carora sunt emise prezentele norme metodologice.
    1.4. - La licitatiile organizate pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii pot participa ofertanti din tara si din strainatate, care dovedesc ca intrunesc conditiile de calificare cerute de persoana juridica achizitoare prin documentele licitatiei.
    1.5. - Ofertantii interni vor prezenta acte doveditoare din care sa rezulte ca sunt inscrisi la Camera de Comert si industrie a Romaniei, iar firmele straine vor prezenta acte (in original si in copie) care sa certifice existenta si obiectul lor de activitate, emise de organisme similare din tara de origine a contractantului.
    1.6. - Nu vor fi acceptati la licitatii publice ofertantii care sunt cuprinsi in evidenta speciala organizata potrivit art. 25 din ordonanta.
    In vederea tinerii la zi a evidentei speciale prevazute la art. 25 din ordonanta, persoanele juridice achizitoare si organele de control vor comunica in maximum 15 zile de la data constatarii, Ministerului Finantelor - Directia generala a finantelor institutiilor publice si drepturi salariale -, agentii economici care au comis infractiuni sau contraventii la prevederile ordonantei.
    1.7. - In cazul achizitiei a carei valoare estimata este sub cuantumul stabilit prin regulament, se organizeaza licitatie cu participare exclusiva a contractantilor interni.
    1.8. - Daca valoarea estimata a achizitiei depaseste cuantumul stabilit prin regulament, la licitatie pot participa si contractanti straini, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) din ordonanta.
    1.9. - Atunci cand contractantii interni nu pot satisface cerintele inscrise in caietul de sarcini, contractantii straini pot participa la procedura de achizitie, in aceleasi conditii mentionate la pct. 1.8. si in cazul achizitiei a carei valoare estimata se situeaza sub cuantumul stabilit prin regulament.
    In acest caz persoana juridica achizitoare va include in dosarul achizitiei o nota justificativa privind modul si circumstantele in baza carora s-a decis admiterea la licitatie a contractantilor straini, aprobata de conducatorul acesteia.
    1.10.- In functie de situatiile prevazute la pct. 1.7 - 1.9, persoana juridica achizitoare va preciza din momentul declansarii procedurii de licitatie posibilitatea participarii contractantilor interni sau, dupa caz, a contractantilor straini.
    In cazurile prevazute la pct. 1.8. si 1.9. se va organiza licitatie publica internationala.

    CAP. 2
    Organizarea, desfasurarea si adjudecarea licitatiilor

    A. Masuri anterioare declansarii licitatiei
    In vederea derularii procedurii de achizitie publica prin licitatie se va proceda astfel:
    2.1. - Persoana juridica achizitoare solicita in scris institutiilor prevazute la art. 2.5. din regulament desemnarea membrilor ce urmeaza sa faca parte din comisia de licitatie, transmitand, totodata, acestora, in mod gratuit, un exemplar din documentatia de licitatie.
    2.2. - Institutiile prevazute la articolul mentionat mai sus vor comunica persoanei juridice achizitoare, in termen de 5 zile lucratoare, numele reprezentantilor lor desemnati.
    2.3. - In cazul achizitiilor de bunuri a caror valoare depaseste cuantumul stabilit potrivit art. 5 alin. (1) din ordonanta, ce pot fi procurate atat din productia interna, cat si din import, persoana juridica achizitoare va invita, in vederea includerii in randul specialistilor cooptati in comisia de licitatie, un reprezentant, specialist, din partea ministerului coordonator al domeniului de producere a bunurilor ce urmeaza a fi achizitionate.
    2.4. - Dupa primirea tuturor propunerilor pentru membrii care urmeaza sa faca parte din comisia de licitatie, persoana juridica achizitoare numeste comisia de licitatie prin decizie sau ordin, cu exceptia regiilor autonome, la care comisia de licitatie se numeste prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin decizie a autoritatii administratiei publice locale.
    2.5. - Persoana juridica achizitoare va convoca comisia de licitatie la sediul sau, cel mai devreme in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii deciziei sau a ordinului, in vederea derularii procedurilor de licitatie.
    2.6. - Presedintele comisiei de licitatie va pune in discutie documentele licitatiei, iar membrii comisiei vor stabili, de comun acord, daca se pot pronunta, in sedinta respectiva, asupra legalitatii dosarului licitatiei. Daca in urma discutarii legalitatii documentatiei dosarului licitatiei, membrii comisiei de licitatie nu se pot pronunta in sedinta respectiva, ei vor putea cere un termen in care vor prezenta eventualele observatii.
    2.7. - Observatiile membrilor comisiei de licitatie vor fi analizate in plenul comisiei si se va decide, de comun acord, forma de licitatie, iar in cazul in care se decide forma de licitatie publica deschisa, comisia aproba si continutul anuntului publicitar al acesteia.
    2.8. - In cazul licitatiilor publice deschise, cu sau fara preselectie, persoana juridica achizitoare, pe langa anuntul publicitar, va transmite in scris si invitatii de participare producatorilor interni cunoscuti, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    B. Publicitate
    2.9. - Anuntul de participare la fiecare licitatie publica deschisa se face in conditiile prevazute la art. 3.1.-3.6. din regulament.
    2.10. - In cazul licitatiei publice restranse, definita la art. 2.12. din regulament, invitatiile se transmit ofertantilor potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 in conditiile prevazute la art. 3.6. din regulament, in termenul stabilit de comisia de licitatie.
    C. Documentele licitatiei - continutul acestora
    2.11 Documentele licitatiei, intocmite de persoana juridica achizitoare, cuprind descrierea bunurilor si a serviciilor ce urmeaza a se achizitiona, precum si elementele prevazute la art. 3.7. din regulament.
    De asemenea, documentele licitatiei mai cuprind, dupa caz:
    a) Documentele solicitate de persoana juridica achizitoare cu privire la calificarea contractantilor in conditiile prevazute la art. 3 din ordonanta:
    - informatii privind asigurarea cu personal de specialitate si dotarea cu echipamente si alte mijloace fixe necesare executiei si livrarii bunului ofertat sau, dupa caz, a realizarii serviciului ofertat (model prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice);
    - capacitatea financiara a ofertantului (model prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice) sau ultimul bilant contabil vizat de organele competente;
    - informatii privind bonitatea ofertantului (model prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice);
    - certificat emis de Oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si industrie nationala sau teritoriala (model prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.).
    In cazul bunurilor imobile:
    - informatii privind dotarea cu echipamente si alte mijloace fixe necesare exploatarii in conditii normale a bunului ofertat;
    - actul de proprietate asupra bunului ofertat si dovada ca acesta nu este grevat de ipoteca sau de alte sarcini.
    b) Caietul de sarcini este documentul intocmit de persoana juridica achizitoare, in care se inscriu datele cu privire la:
    - obiectul licitatiei;
    - cantitatea necesara de bunuri sau volumul serviciilor;
    - natura bunurilor sau a serviciilor care urmeaza a fi achizitionate;
    - conditii tehnice minimale, corelate cu necesitatile concrete de utilizare a bunurilor sau a serviciilor respective de catre persoana juridica achizitoare;
    - felul materialelor si modul de alegere a probelor care vor constitui mostre de verificare si control, in timpul executarii contractului, in cazul achizitiilor de bunuri;
    - termenul de executie sau de livrare;
    - modul de receptie si operatiunile tehnice care vor trebui facute pentru achizitie;
    - modalitatile de plata;
    - sanctiunile pentru neexecutarea la timp sau in bune conditii a contractului;
    - cuantumul si natura garantiilor care vor trebui depuse de catre ofertanti spre a fi admisi la licitatii si pentru a garanta exploatarea normala in timp a bunului sau a serviciului pe durata garantata;
    - alte conditii si precizari pe care comisia de licitatie va gasi de cuviinta sa le introduca, avandu-se in vedere cele prevazute la pct. 11.3. din prezentele norme metodologice.
    In caietul de sarcini se va preciza ca, in cazul evaluarii prin simpla apreciere, adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a prezentat pretul cel mai scazut si care intruneste conditiile tehnice minimale cerute prin caietul de sarcini.
    In cazul evaluarii prin punctaj, in caietul de sarcini se precizeaza algoritmul de calcul al numarului de puncte, in care pretul va reprezenta cel putin 70% din numarul total al acestora (potrivit exemplului prezentat in anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice). In aceasta situatie, oferta cu pretul cel mai mic va primi pentru pret numarul maxim de puncte corespunzator procentului stabilit pentru punctajul pretului (de minimum 70%);
    Diferenta de pana la 30% din numarul total de puncte se va acorda pentru alte criterii, cum ar fi:
    - perioada de garantie;
    - modul de asigurare a service-ului pentru bunuri sau a serviciului;
    - performante tehnice etc.
    La achizitiile de bunuri, in cazul in care sunt oferite atat produse indigene, cat si produse din import, pentru produsele indigene se va acorda o marja de preferinta de 20% la punctajul realizat pentru pret, daca bunurile sunt oferite direct de catre producator, si 10% in cazul in care sunt oferite de alt furnizor.
    In vederea evaluarii ofertelor in conditiile prevazute mai sus, ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca bunurile care fac obiectul licitatiei, provin dintr-o activitate de productie, desfasurata pe teritoriul Romaniei, indicand producatorul intern.
    Pe langa caietul de sarcini, ofertantul va prezenta, dupa caz, si celelalte documente de licitatie prevazute in anexele la prezentele norme metodologice.
    c) Documentele specifice pentru preselectie reprezinta documentele solicitate de persoana juridica achizitoare ofertantilor care solicita participarea la licitatia deschisa cu preselectie si se refera la:
    - informatii generale despre ofertant (model prezentat in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice);
    - informatii privind experienta ofertantului (model prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice);
    - informatii privind asigurarea cu personal de specialitate si dotarea cu echipamente si alte mijloace fixe necesare realizarii in bune conditii a ofertei (model prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice);
    - capacitatea financiara (model prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice);
    - capacitatea furnizorului de a efectua operatiuni de intretinere, reparare, aprovizionare cu piese de schimb pe o durata de minimum 3 ani, in cazul in care persoana juridica achizitoare impune aceste conditii in documentatia de licitatie, pentru achizitii de bunuri de folosinta indelungata;
    - capacitatea furnizorului de a efectua diverse operatiuni necesare si solicitate de persoana juridica achizitoare in perioada de derulare a serviciului contractat;
    - alte documente solicitate de persoana juridica achizitoare, care sa-i permita acesteia efectuarea preselectiei.
    d) Documentele privind garantia pentru oferta depusa se compun, dupa cazul din:
    - scrisoarea de garantie bancara pentru oferta depusa in vederea participarii la licitatie (model prezentat in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice);
    - alte documente de decontare acceptate de persoana juridica achizitoare, care asigura incasarea garantiei in conditiile prevazute in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    Cuantumul garantiei se stabileste de catre persoana juridica achizitoare in suma fixa si va fi astfel dimensionat incat sa acopere eventualele prejudicii pe care le-ar cauza ofertantul castigator persoanei juridice achizitoare.
    Cuantumul garantiei nu poate fi mai mare decat eventualele prejudicii estimate pentru a nu bloca participarea unor firme la licitatie.
    e) Alte documente solicitate de persoana juridica achizitoare, emise in concordanta cu prevederile ordonantei si ale regulamentului.
    f) Instructiunile pentru licitatie si proiectul de contract de achizitie, elaborate de persoana juridica achizitoare.
    2.12. - Ofertantul are obligatia sa examineze toate instructiunile, formularele, termenii si specificatiile din documentele licitatiei, iar in cazul in care are nevoie de lamuriri asupra documentelor prezentate, le solicita persoanei juridice achizitoare in scris (prin telex sau fax).
    2.13. - Persoana juridica achizitoare raspunde, in scris, la toate solicitarile primite, inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
    2.14. - Persoana juridica achizitoare poate aduce modificari, printr-un amendament asupra documentelor licitatiei, din initiativa proprie sau ca urmare a raspunsurilor la solicitarile potentialilor ofertanti.
    2.15. - Amendamentul va fi notificat prin scrisoare, telex sau fax, cu cel putin 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, tuturor ofertantilor care au cumparat documentele licitatiei.
    2.16. - Omiterea vreunei informatii cerute in documentele licitatiei sau prezentarea unei oferte necorespunzatoare fata de documentele licitatiei reprezinta riscuri asumate de ofertant, care pot avea drept urmare respingerea ofertei sale.
    2.17. - Documentele licitatiei vor fi puse la dispozitia ofertantilor interesati, contra cost, suma incasata neputand depasi costul multiplicarii acestora.

    CAP. 3
    Limba oficiala a ofertei

    3.1. - Oferta, impreuna cu toata corespondenta si documentele licitatiei, schimbate intre ofertant si cumparator, va fi redactata obligatoriu in limba romana.

    CAP. 4
    Documentele ce insotesc oferta

    4.1. - Documentatia, pe langa oferta tehnica propriu-zisa, insotita de formularul de oferta (model prezentat in anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice), va cuprinde si:
    a) lista de preturi in functie de caracteristicile tehnico-economice ale bunului sau serviciului ofertat;
    b) documente care sa ateste calificarea potrivit prevederilor art. 3 din ordonanta, din care sa reiasa ca ofertantul poate participa la licitatie pentru realizarea contractului de achizitie, in eventualitatea in care oferta este acceptata;
    c) documente din care sa rezulte ca bunurile/serviciile si serviciile aferente acestora sunt corespunzatoare si in conformitate cu cerintele documentelor licitatiei;
    d) documente care sa ateste autorizarea, de catre producator, a furnizarii bunurilor sau serviciilor;
    e) garantia pentru oferta depusa in vederea participarii la licitatie (model prezentat in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice) sau alte documente stabilite la pct. 2.11. lit. d).
    4.2. - Documentele licitatiei, dactilografiate, vor fi prezentate in original si in copie.

    CAP. 5
    Lista de preturi

    5.1. - Valoarea ofertei va fi exprimata in lei, exceptandu-se cazurile cand prin prezentele norme metodologice se prevede altfel.
    5.2. - Lista de preturi care insoteste oferta, pentru bunuri oferite din productia indigena sau pentru servicii, va evidentia pretul de vanzare in cadrul caruia se cuprind: pentru bunuri - toate cheltuielile, inclusiv cele de transport si de incarcare-descarcare, asigurari etc. sau alte taxe care trebuie platite, iar pentru servicii - toate cheltuielile si taxele platite sau platibile, ocazionate de realizarea acestora.
    5.3. - Pentru bunurile sau serviciile oferite din strainatate, pretul de achizitie va cuprinde, de asemenea, dupa caz, cheltuielile de transport, incarcare-descarcare, depozitare, taxe vamale, accize, comisioane, asigurari sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora in tara.
    5.4. - Persoana juridica achizitoare poate solicita fiecarui ofertant separarea componentelor pretului, in scopul facilitarii compararii ofertelor, nelimitand in nici un fel dreptul cumparatorului de a realiza contractul in oricare dintre conditiile oferite in timpul licitatiei.
    5.5. - Preturile stabilite de ofertanti in documentele licitatiei sunt ferme si nu pot fi schimbate sub nici un motiv in timpul licitatiei sau majorate la incheierea contractului de achizitie si nici ulterior pe durata de derulare a contractului.

    CAP. 6
    Moneda ofertei

    6.1. - Pentru bunurile sau serviciile oferite la licitatiile publice din Romania, la care, potrivit art. 5 din ordonanta, accesul este permis numai ofertantilor interni, preturile vor fi specificate in lei.
    6.2. - Pentru bunurile sau serviciile oferite in licitatiile cu participare internationala organizate in conditiile art. 5 alin. (1 ) sau (3) din ordonanta, preturile ofertantilor straini vor fi specificate in moneda tarii de origine a ofertantului sau intr-o moneda convertibila, iar cele ale ofertantilor interni, in lei.
    Pentru comparare, preturile vor fi transformate in moneda ce va fi stabilita prin documentele licitatiei, la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei de la data transmiterii ofertei.

    CAP. 7
    Documentele care atesta calificarea ofertantilor la licitatie

    7.1. - Ofertantii interni si, dupa caz, straini vor prezenta acte care sa certifice existenta si obiectul lor de activitate, potrivit prevederilor pct. 1.5.
    7.2. - In cazul in care ofertantul nu produce bunuri sau nu realizeaza servicii ce fac obiectul ofertei, acesta va prezenta documente care sa ateste ca a fost autorizat de catre producator sau de catre realizator sa furnizeze produsele sale.

    CAP. 8
    Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca oferta

    8.1. - In vederea organizarii licitatiilor publice pentru achizitionarea de bunuri sau de servicii definite la art. 2 din ordonanta, persoana juridica achizitoare are obligatia sa elaboreze documentele licitatiei, pe care le va pune la dispozitia ofertantilor in timp util.
    8.2. - Ofertantul va prezenta documente care sa ateste ca bunurile sau serviciile pe care le propune pentru a fi achizitionate sunt conforme cu documentele licitatiei si corespund certificatelor de calitate si de garantie sau, dupa caz, standardelor stabilite.
    Pentru bunurile imobile, ofertantul va prezenta documentele care sa ateste ca acestea sunt proprietatea sa, nu sunt ipotecate sau purtatoare de alte obligatii.
    8.3. - Ofertele vor fi dactilografiate, vor fi semnate si stampilate de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita de acesta.
    8.4. - Oferta nu va contine randuri suplimentare, stersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul initial, cu exceptia corecturilor facute si semnate de catre imputernicitii participanti la licitatie.
    8.5. - Ofertele se depun de catre ofertant la sediul persoanei juridice achizitoare, in conformitate cu instructiunile cuprinse in documentele licitatiei emise de aceasta, in doua exemplare.
    8.6. - Ofertantul va introduce oferta sa in original si in copie, separat, in doua plicuri, notandu-se corespunzator plicurile cu "Oferta original" si "Oferta copie".
    8.7. - Plicurile care contin originalul si copia ofertei se vor sigila si se vor introduce intr-un plic interior.
    8.8. - Plicul interior va purta scris pe el numele si adresa ofertantului, pentru ca oferta sa poata fi returnata nedeschisa, in cazul in care este declarata "tarzie", sau in cazul in care ofertantul este declarat necalificat.
    8.9. - Plicul interior, precum si documentele de calificare vor fi introduse intr-un plic exterior pe care se va mentiona adresa sau sediul organizatorului licitatiei. Organizatorul licitatiei va refuza primirea ofertelor in plicuri deteriorate, desfacute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea.
    8.10. - Ofertele vor fi depuse la adresa indicata in documentele licitatiei cel mai tarziu la data si la ora indicate in acestea.
    8.11. - Persoana juridica achizitoare, in situatia in care aduce amendamente documentelor licitatiei, are posibilitatea sa prelungeasca termenul de depunere a ofertelor.
    8.12. - Ofertele primite dupa expirarea termenului de depunere stabilit vor fi respinse si returnate, nedeschise, ofertantilor.
    8.13. - Ofertantul isi poate modifica sau retrage oferta depusa, cu conditia ca cererea acestuia sa fie primita de catre organizatorul licitatiei, in scris, inainte de expirarea termenului de depunere.
    8.14. - Modificarea sau retragerea ofertei se poate face si prin telex sau fax, cu conditia ca ea sa fie urmata de o confirmare semnata, purtand data postei, care sa nu depaseasca termenul de depunere a ofertei.
    8.15. - Nici o oferta nu poate fi modificata dupa expirarea termenului de depunere a ofertelor. De asemenea, nici o oferta nu poate fi retrasa in intervalul de timp dintre termenul pentru depunerea ofertelor si expirarea perioadei de valabilitate a acestora.

    CAP. 9
    Garantia licitatiei

    9.1. - Ofertantii, o data cu oferta, vor depune si garantia de participare indicata la pct. 2.11. lit. d).
    9.2. - Nici o oferta nu poate fi luata in considerare, daca nu va fi insotita de garantia pentru oferta depusa.
    9.3. - Garantia pentru oferta depusa este necesara pentru a putea proteja cumparatorul de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului a carui oferta a fost acceptata in vederea incheierii contractului.
    9.4. - Garantia pentru oferta depusa de catre ofertantul castigator, o data depusa, va ramane la dispozitia persoanei juridice achizitoare si, in conformitate cu cele prescrise in documentatia licitatiei, nu se mai poate retrage decat la semnarea contractului si numai dupa depunerea garantiei pentru buna executie a contractului.
    9.5. - Garantia pentru oferta depusa se restituie de catre persoana juridica achizitoare ofertantilor necastigatori in 3 zile lucratoare de la solutionarea contestatiilor sau dupa trecerea perioadei legale de 7 zile pentru inaintarea contestatiilor, in cazul in care nu se inregistreaza contestatii.
    9.6. - Garantia pentru oferta depusa se pierde in toate cazurile prevazute in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 10
    Deschiderea ofertelor

    10.1. - Presedintele comisiei de licitatie, dupa ce a primit toate ofertele, va verifica integritatea plicurilor, va deschide plicurile cu "oferta original" in prezenta reprezentantilor ofertantilor si va anunta numele sau denumirea ofertantilor, modificarile si retragerile de oferte, trecand la verificarea documentelor de calificare a ofertantilor.
    10.2. - Dupa verificarea documentelor de calificare se anunta ofertantii declarati calificati, se trece la deschiderea plicurilor sigilate "oferta original" ale acestora si se fac publice preturile ofertelor.
    10.3. - Presedintele comisiei de licitatie si reprezentantul Ministerului Finantelor vor semna fila cu fila originalul ofertelor de pret prezentate in licitatie.
    10.4. - Dupa ce au fost prezentate toate ofertele se intocmeste un proces-verbal care va fi semnat de catre membrii comisiei de licitatie si de catre reprezentantii prezenti ai ofertantilor.
    10.5. - Procesul-verbal va mentiona modul cum a decurs licitatia, numele sau denumirea fiecarui ofertant, numele si prenumele reprezentantilor acestora, garantia pentru oferta depusa si pretul oferit de catre fiecare ofertant.
    10.6. - Persoana juridica achizitoare va examina ofertele pentru a constata daca ele sunt complete, daca nu s-au comis erori de calcul, daca garantiile cerute au fost depuse, daca documentele au fost semnate in totalitate.
    10.7. - In cazul existentei mai multor oferte identice ca pret (cel mai mic) si cu conditii tehnice egale, pentru departajare se va proceda, in aceeasi sedinta sau intr-o sedinta separata, la o noua licitatie, cu oferte de pret in plicuri inchise, numai intre ofertantii care au prezentat preturi egale.
    10.8. - In cazul existentei mai multor oferte identice ca punctaj obtinut (cel mai mare), se accepta oferta cu pretul cel mai mic.
    10.9. - Pentru a evalua si a compara cat mai corect toate ofertele depuse, persoana juridica achizitoare poate cere ofertantului clarificari la oferta sa. Cererea de clarificare, cat si raspunsurile vor fi formulate in scris, neadmitandu-se nici o modificare a pretului sau a continutului ofertei.
    10.10. - Oferta evaluata ca necorespunzatoare este respinsa de catre persoana juridica achizitoare si nici nu poate deveni corespunzatoare prin corectarea acesteia ulterior.
    Dupa clarificarea tuturor precizarilor solicitate, comisia de licitatie, in urma analizarii, evaluarii si compararii ofertelor, va intocmi hotararea de adjudecare, fara a depasi 10 zile de la data licitatiei.

    CAP. 11
    Evaluarea si compararea ofertelor

    11.1. - Comisia de licitatie va evalua si va compara ofertele conform criteriilor stabilite in caietul de sarcini.
    11.2. - Pretul ofertelor va fi pretul de vanzare al bunurilor sau al serviciilor si va cuprinde toate costurile si taxele platite sau platibile pentru componentele si materiile prime incluse sau care urmeaza a fi incluse in aceste bunuri sau servicii.
    11.3. - La evaluarea ofertelor, potrivit caietului de sarcini, pe langa pret se va tine seama si de:
    - costul transportului intern si extern prilejuit numai de livrarea bunurilor la destinatie;
    - costul accesoriilor, pieselor de schimb si serviciilor auxiliare;
    - posibilitatea asigurarii pieselor de schimb si serviciilor auxiliare vanzarii bunului oferit sau a realizarii serviciului oferit;
    - costurile de exploatare si intretinere prezumate in perioada de utilizare a bunurilor achizitionate sau in perioada de realizare a serviciilor achizitionate;
    - comisioane platite sau platibile;
    - performantele si productivitatea bunurilor sau serviciilor;
    - calitatea si adaptabilitatea echipamentelor sau serviciilor oferite;
    - perioada garantata de exploatare normala a bunului ofertat dupa preluarea acestuia de catre persoana juridica achizitoare, numai in cazul bunurilor imobile;
    - gradul de adaptabilitate a bunului imobil la necesitatile persoanei juridice achizitoare, in functie de activitatea pe care o desfasoara, precum si de perspectivele de dezvoltare a acesteia.
    11.4. - Persoana juridica achizitoare are dreptul sa controleze si/sau sa testeze bunurile sau serviciile adjudecate pentru a se asigura ca ele sunt conforme cu specificatiile contractului, fara costuri suplimentare suportate de achizitor.
    11.5. - Testele si controalele solicitate de persoana juridica achizitoare si locul unde se vor efectua vor fi notificate in scris contractantului.

    CAP. 12
    Sistemul de punctaj si perioada de valabilitate a ofertei

    12.1. - Sistemul de punctaj se stabileste prin caietul de sarcini si va avea in vedere ca ponderea pretului in numarul total de puncte sa fie de cel putin 70% .
    12.2. - Oferta care va inregistra cel mai mare numar de puncte va fi declarata acceptata.
    12.3. - In cazul achizitiilor de bunuri, la compararea ofertelor evaluate, pentru bunurile indigene se va acorda marja de preferinta prevazuta la art. 4.11. din regulament.
    12.4. - In cazul aprecierii simple, oferta acceptata reprezinta acea oferta care are valoarea cea mai scazuta si care respecta cerintele documentelor licitatiei.
    12.5. - In urma sedintei de licitatie, comisia de licitatie va intocmi hotararea de acceptare care va fi semnata de toti membrii comisiei.
    12.6. - O data stabilita oferta castigatoare, organizatorul licitatiei va anunta ofertantul castigator, in scris, ca oferta sa a fost acceptata.
    Totodata, va comunica in scris celorlalti ofertanti neacceptarea ofertelor.
    12.7. - Oferta ramane valabila, asa cum s-a mentionat in documentele licitatiei de catre persoana juridica achizitoare, de la data deschiderii acesteia si pana la data semnarii contractului de catre ambele parti.
    12.8. - Perioada de valabilitate poate fi prelungita cu maximum 30 de zile in cazuri exceptionale, la cererea persoanei juridice achizitoare si cu acceptul ofertantului.
    Garantia ofertei va fi, de asemenea, prelungita in mod corespunzator.
    12.9. - Persoana juridica achizitoare va inainta ofertantului castigator formularul de contract.
    12.10. - In termen de cel mult 30 de zile de la primirea formularului de contract, ofertantul castigator va semna si va data contractul si il va returna persoanei juridice achizitoare.
    12.11. - O data cu semnarea contractului, ofertantul castigator va transmite persoanei juridice achizitoare garantia livrarii si/sau a bunei executii, in conditiile stabilite de persoana juridica achizitoare si cuprinse in documentele de licitatie, conform anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice.
    12.12. - Garantia astfel depusa reprezinta o compensatie pentru eventualele pierderi, deteriorari sau prejudicii prin neindeplinirea obligatiilor din contract. Aceasta garantie va fi, de asemenea, restituita in maximum 10 zile de la indeplinirea tuturor obligatiilor stabilite in contract.

    CAP. 13
    Dispozitii finale

    13.1. - In baza abilitarii Ministerului Finantelor de a elabora norme, prevazuta la art. 13 din ordonanta si la art. 6.3. din regulament, prezentele norme metodologice se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    13.2. - La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Normele metodologice nr. 46.544/1994 privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri elaborate de Ministerul Finantelor si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 27 iulie 1994.

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu


    ANEXA 1

    ORDONATORUL DE CREDITE
    ......................

                           LISTA
bunurilor/serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate in anul ..... in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind achizitiile publice
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                                  Pretul unitar   Valoarea
 crt       Explicatii          U.M.     Cantitatea    estimativ       estimata
                                                       - lei -      - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 0            1                 2           3             4               5
-------------------------------------------------------------------------------
1. Bunuri/servicii definite la
art. 2 din ordonanta, care se
achizitioneaza din cheltuieli
curente (materiale), cu
acoperire din:
    a) bugetul de stat
    ..................
    ..................
    b) bugetele locale
    ..................
    ..................
    c) bugetul asigurarilor
       sociale de stat
    ...................
    ...................
    d) fond special
    .................
    .................
    e) mijloace extrabugetare
    .................
    .................
    f) credite externe
    .................
    .................
 2. Bunuri/servicii definite
 la art. 2 din ordonanta, care
 se achizitioneaza din cheltuieli
 de capital, cu acoperire din:*)
    a) bugetul de stat
    ..................
    ..................
    b) bugetele locale
    ..................
    ..................
    c) mijloace extrabugetare
    ..................
    ..................
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
    *) Se inscriu bugetele si celelalte fonduri speciale sau extrabugetare, din care, potrivit legii, se pot efectua si sunt aprobate cheltuieli de capital.
-----------------------
    NOTA:
    Valorile trecute in lista trebuie sa se incadreze in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli proprii.
    Se vor trece si bunurile/serviciile achizitionate pana la aprobarea bugetului, pentru a urmari modul de incadrare in limitele valorice stabilite la art. 2.8. din regulament.

             Semnatura conducerii
          persoanei juridice achizitoare
                si stampila
           .........................


    ANEXA 2

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    (denumirea, sediul, telefon, fax)

                        INVITATIE
            pentru participare la licitatie publica
            .....................................*)
                                                              Data............

    1. ........................................................... are aprobate
                (persoana juridica achizitoare)
fonduri pentru achizitia publica a unor bunuri conform listei privind achizitia de bunuri/servicii, care ne sunt strict necesare desfasurarii activitatii.
    In acest scop in perioada imediat urmatoare urmeaza sa achizitionam ....... ...............................................................................
...............................................................................
    2. ................................................. va invita la licitatie
               (persoana juridica achizitoare)
publica .......................*) ce va avea loc in situatia in care ofertantii indeplinesc conditiile pentru livrarea acestor bunuri/servicii.
    3. Daca sunteti interesat, puteti obtine informatii suplimentare si documentele licitatiei la sediul ...............................................................................
    4. Un set din documentele de licitatie poate fi cumparat incepand cu data de ......................... prin depunerea unei cereri in scris la sediul sus-mentionat, urmand a achita costul acestuia, potrivit art. 3.8. din regulament.
                                                Semnatura conducatorului
                                             persoanei juridice achizitoare
                                                ........................
-----------------------
    *) Se va inscrie forma de licitatie decisa de catre comisia de licitatie.


    ANEXA 3

    OFERTANTUL
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)

                           INFORMATII
privind asigurarea cu personal de specialitate, echipamente, alte mijloace fixe si service
    A. Personal
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            Experienta
         Explicatii                                Nr.    (vechime medie
                                                           in specialitate)
-------------------------------------------------------------------------------
Total personal, din care:
a) personal de conducere
b) personal cu studii tehnice
c) personal cu studii economice
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Echipamente, alte mijloace fixe si service
-------------------------------------------------------------------------------
        Explicatii                       Numarul,            Gradul de uzura,
                                         din care:               din care:
                                 ----------------------- ----------------------
                                 proprietate inchiriate  proprietate inchiriate
-------------------------------------------------------------------------------
1. Mijloace fixe direct productive
   sau linii tehnologice
2. Mijloace de transport
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
    NOTA:
    Se pot inscrie si alte echipamente si mijloace fixe care pot concura la realizarea in bune conditii a ofertei.
    De asemenea, se pot inscrie performante tehnice ale echipamentelor si mijloacelor tehnice.

                                                   Semnatura si stampila
                                                   ......................

    ANEXA 4

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A JUDETULUI ......../A MUNICIPIULUI BUCURESTI

                   CAPACITATEA FINANCIARA A OFERTANTULUI
                  ......................................*)

    Date financiare conform ultimului bilant incheiat la data de ..............
                                                                   - mil. Iei -
    1. Activ total,
            din care:
           - active circulante
    2. Pasiv total,
           din care:
           - obligatii catre terti
           - credite bancare
    3. Venituri totale
    4. Cheltuieli totale
    5. Profit brut

                                                           Director general,
                                                              (stampila)

---------------------
    *) Bilant contabil vizat de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ........... /a municipiului Bucuresti.

    ANEXA 5

    OFERTANTUL
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)

                          INFORMATII
privind bonitatea ofertantului la data de ..................................
    Noi (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) furnizam urmatoarele informatii despre bonitatea noastra:
    1. Obligatii contractuale neonorate, motivul .............................
    2. Daca au fost declarati in stare de faliment sau intr-una dintre situatiile prevazute la art. 25 din ordonanta ................................
    3. Daca s-au cedat drepturi prevazute in contractele incheiate in beneficiul creditorilor .................................................................
    4. Daca au cedat bunul ofertat sau l-au ipotecat in beneficiul creditorilor
..............................................................................
    5. Daca au existat litigii referitoare la neefectuarea platilor sau litigii de calitate ...................................................................
    6. Unitatea este specializata in livrarea de categorii de bunuri/servicii, inclusiv servicii auxiliare si autorizata legal de catre firma producatoare / realizatoare.

                                                        Director,

    ANEXA 6

    CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
    A ROMANIEI

                            CERTIFICAT

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul comertului,
    noi (Oficiul Registrului comertului de pe langa Camera de Comert si industrie teritoriala sau nationala) certificam prin prezenta ca ofertantul (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) si filialele sale din ........
................ este inmatriculat la Registrul comertului sub nr. ............
...................., avand ca obiect de activitate: ..........................
...............................................................................
    De asemenea, confirmam ca in Registrul comertului are inscrise urmatoarele mentiuni:
    - falimente;
    - condamnari;
    - amenzi;
    - abuz de incredere;
    - fals;
    - concurenta neloiala;
    - abateri.

                                             Camera de Comert si Industrie
                                             Oficiul Registrului comertului,
                                             ...............................
                                                (semnatura si stampila)

---------------------------
    NOTA:
    Firmele straine vor prezenta acte (in original si in copie), care sa certifice existenta si obiectul lor de activitate, emise de organisme similare din tara de origine a contractantului.

    ANEXA 7

    OFERTANTUL
    ..............................................
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)

                          INFORMATII GENERALE
                            despre ofertant

    1. Denumirea/numele si sediul/adresa
    2. Numarul si data inregistrarii la Registrul comertului
    3. Codul fiscal
    4. Capitalul social
    5. Obiectul de activitate
    6. Principalele contracte de livrari de bunuri/servicii si, dupa caz, servicii auxiliare
    7. Service (propriu sau pe baza de contract).

          Data completarii                                Ofertant,
          ................                         ........................
                                                     (semnatura autorizata)

    ANEXA 8

    OFERTANTUL
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)

                            INFORMATII
                 privind experienta ofertantului

    Numarul total de ani de experienta in livrarea de bunuri sau, dupa caz, servicii care fac obiectul achizitiei
-------------------------------------------------------------------------------
                                              Gradul de realizare
  Denumirea bunurilor/    Denumirea persoanei    a termenului        Valoarea
  serviciilor livrate    juridice achizitoare    in raport         contractului
                                                cu contractul
                                                 incheiat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             Director,

    ANEXA 9

    BANCA
    (denumirea, sediul, telefon, fax)

                       SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
         pentru oferta depusa in vederea participarii la licitatie

    In cazul in care ofertantul a inaintat oferta sa, datata..................,
in vederea participarii la licitatia pentru adjudecarea ofertei de bunuri/servicii .................................... care va avea loc la data de .......................... va facem cunoscut ca noi, .........................,
garantam in favoarea ....................................., pentru suma de
......................., suma pe care ne angajam ca, in caz de insolvabilitate a ofertantului, sa o platim la prima dumneavoastra cerere scrisa si fara alta procedura in cazul in care ofertantul sa afla intr-una dintre situatiile urmatoare:
    - revoca oferta dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare;
    - revoca oferta dupa adjudecare;
    - fiind castigatorul licitatiei, nu semneaza contractul de achizitie in termenul de valabilitate a ofertei;
    - fiind castigatorul licitatiei, nu constituie garantia pentru buna executie.
    Prezenta garantie este valabila pana la data de ......... si devine nula in cazul neacceptarii ofertei depuse sau daca licitatia a fost adjudecata unui alt ofertant.
    Valabilitatea garantiei poate fi extinsa, in cazul in care este necesar, la cererea persoanei juridice achizitoare, cu acordul prealabil al ofertantului.

                                             .............................
                                                  (denumirea bancii)

                                                      Director,

    ANEXA 10


    OFERTANTUL
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)

                     FORMULAR DE OFERTA
                     Data...............

    Catre ....................................................................
          (denumirea/numele si sediul/adresa persoanei juridice achizitoare)

    In urma examinarii documentelor licitatiei si a anexelor (nr. ...........)
a caror primire este astfel confirmata, noi, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului, conform ..............., ne angajam sa furnizam si sa livram/sa executam ................... (cantitatea/volumul, in conformitate cu sus-
numitele documente de oferta de preturi pentru suma anexata, care fac parte din aceasta oferta).
    Ne obligam, in cazul in care oferta este acceptata, sa incepem livrarea/executia, in curs de ........... zile, si sa incheiem livrarea/executia tuturor elementelor specificate in contract, in decurs de ........... zile, calculate de la data incheierii contractului, mentinand preturile din oferta.
    In cazul in care oferta noastra este acceptata, vom obtine garantia unei banci pentru o suma echivalenta cu minimum .......... % din valoarea contractului, in vederea executarii corespunzatoare a acestuia.
    Pana la definitivarea contractului, aceasta oferta impreuna cu acceptul dumneavoastra in scris si scrisoarea de credit vor constitui un acord de principiu intre noi.

    Astazi ........... 199...

                                              ..............................
                                                        (semnatura)
                                                      in calitate de
                                              ..............................

    Deplin autorizat sa semneze oferta pentru si in numele ....................

    ANEXA 11

                 SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
                     pentru buna executie

    Cu privire la contractul de achizitie nr. ........, incheiat intre ........ in calitate de ofertant, si .........., in calitate de persoana juridica achizitoare.
    Conform conditiilor contractuale, ofertantul este obligat sa furnizeze persoanei juridice achizitoare o garantie bancara care sa reprezinte .........% din valoarea totala a contractului de achizitie potrivit obligatiilor furnizorului, prevazute la art. ..... din contractul de achizitie incheiat.
    Pentru aceasta, in conformitate cu cele convenite mai sus, ne angajam, prin prezenta, sa platim in favoarea persoanei juridice achizitoare, pana la concurenta sumei de ........., orice suma ceruta de dumneavoastra in baza art. ........ din contractul de achizitie incheiat la prima dumneavoastra cerere, in decurs de ........... zile de la primirea acestei cereri insotite de declaratia dumneavoastra cu privire la neindeplinirea obligatiilor ofertantului, prevazute la art. ........ din contractul de achizitie incheiat cu persoana juridica achizitoare.
    In perioada de executie nu se pot emite pretentii asupra prezentei scrisori de garantie, partile urmand a proceda astfel:
    - pretentiile privind calitatea si intarzierile fata de termenele contractuale se vor solutiona de catre ofertant si persoana juridica achizitoare potrivit prevederilor din "Conditii generale ale contractului".
    In caz de insolvabilitate a ofertantului, noi vom plati, conform acestei declaratii, la prima dumneavoastra cerere, in termenul mentionat, fara nici o alta formalitate din partea dumneavoastra sau a oricarei parti contractuale.
    Aceasta garantie este valabila pana la data de .........., asa cum este prevazut la art. ......... din contractul de achizitie.
    In situatiile in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca termenul de garantie sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul prealabil al bancii ......... in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
    Prezenta scrisoare de garantie ne va fi returnata de indata ce va deveni fara obiect.

                                           ...................................
                                                 (denumirea bancii)

                                                     Director,


    ANEXA 12

                      METODOLOGIA DE CALCUL
               pentru evaluarea pe baza de punctaj

    Consideram ca numarul total maxim de puncte pe care il poate obtine o oferta este de 100.
    Pentru desemnarea castigatorului licitatiei pot fi avute in vedere urmatoarele criterii si punctajele aferente, conform tabelului de mai jos:
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.              Criteriul                     Punctajul acordat
 crt.
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Pret                                             70*)
-------------------------------------------------------------------------------
 2.  Performante tehnice superioare
     Alte facilitati (service, garantie etc.)         30
--------------------------------------------------------------------------------

    Evaluarea ofertei se va face astfel:
    ofertei cu pretul cel mai mic i se acorda 70 de puncte. Notam acest pret cu Vmin.
    Pentru celelalte oferte vom calcula numarul de puncte obtinute pentru pret (Pn), cu formula:
    Pn = (Vmin / Vn) x 70
    in care:
    Vmin - reprezinta cel mai mic pret dintre ofertele prezentate;
    Vn - reprezinta pretul ofertei careia i se calculeaza punctajul corespunzator pretului.
    Pentru celelalte criterii de evaluare, in acordarea punctajului, comisia de licitatie va trebui mai intai sa determine daca ofertele indeplinesc cerintele minime obligatorii specificate in caietul de sarcini.
    Comisia de licitatie va face o comparatie a ofertelor, astfel incat punctajul cel mai mare il va primi oferta care prezinta conditiile cele mai avantajoase, iar cel mai mic numar de puncte il va obtine oferta care prezinta conditiile cele mai slabe.
    Daca o oferta indeplineste doar cerinta tehnica minima obligatorie prevazuta in caietul de sarcini, acesteia i se va acorda numarul minim de puncte.
    Persoana juridica achizitoare isi poate rezerva dreptul de a acorda ofertei care prezinta conditiile cele mai avantajoase un numar de puncte mai mic decat numarul maxim de puncte ce ar putea fi oferit.
    De asemenea, persoana juridica achizitoare va acorda o marja de preferinta bunurilor realizate in tara de 20% la punctajul realizat pentru pret, daca sunt oferite direct de producator, si de 10% in cazul in care sunt oferite de alt furnizor, cu conditia ca acestea sa corespunda cerintelor tehnice din caietul de sarcini.
    Punctajul total al ofertei se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare dintre criteriile stabilite in caietul de sarcini, astfel:
    Ptn=pn + Pf
    in care:
    Ptn - reprezinta punctajul total al ofertei (n);
    Pn  - reprezinta numarul de puncte obtinut de oferta (n) pentru pret;
    Pf  - reprezinta numarul de puncte obtinut de oferta (n) pentru performante tehnice superioare si alte facilitati (service, garantie etc.).
    Pentru performante tehnice superioare si alte facilitati (service, garantie etc.) oferite se acorda 30 de puncte.
    In cazul in care vor exista mai multe oferte cu aceeasi valoare a punctajului cel mai mare, pentru departajare se va folosi criteriul pretului.
    Se va declara castigatoare oferta care va obtine punctajul total cel mai mare.
------------------------
    *) Pentru bunurile realizate in tara la punctajul realizat pentru pret se va adauga o marja preferentiala de 20% daca bunurile sunt oferite direct de producator si de 10% in cazul in care sunt oferite de alt furnizor.
SmartCity5

COMENTARII la Norma 45184/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 45184 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 45184/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu