E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 46544 din 30 iunie 1994

privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 192 din 27 iulie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 si al art. 6.1 din Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994, s-au elaborat prezentele norme metodologice.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1.1. Toate entitatile achizitionate prevazute la art. 2 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, dupa aprobarea, in conditiile legii, a bugetului propriu, intocmesc o lista potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1 cu necesarul de bunuri definite la art. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, inclusiv serviciile aferente, ce urmeaza sa fie achizitionate in anul respectiv, cu desfasurari atat fizic, cat si valoric.
    Pentru bunurile din lista prevazute la art. 2.8. alin. 1 din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994, achizitia se poate face numai prin licitatie publica sau, dupa caz, prin achizitie dintr-o singura sursa, potrivit art. 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    Pentru bunurile a caror valoare se situeaza sub limitele specificate la art. 2.8. alin. 1 din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994, achizitionarea se va face cu respectarea prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    1.2. La licitatiile organizate pentru achizitiile publice de bunuri pot participa ofertanti, din tara si din strainatate, care dovedesc ca intrunesc conditiile de calificare cerute de entitatea achizitoare prin documentele licitatiei.
    1.3. Ofertantii interni vor trebui sa prezinte si acte doveditoare ca sunt inscrisi la Registrul  comertului, iar firmele straine, si acte certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
    1.4. Nu vor fi acceptati la licitatii publice ofertantii care sunt cuprinsi in evidenta organizata potrivit art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    In vederea tinerii la zi a evidentei speciale prevazute la art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, entitatile achizitoare si organele de control vor comunica in maximum 15 zile de la data constatarii Ministerului Finantelor - Directia generala a finantelor institutiilor publice - agentii economici care au comis infractiuni sau contraventii la prevederile ordonantei.

    CAP. 2
    Organizarea, desfasurarea si adjudecarea licitatiilor

    A. Masuri anterioare declansarii licitatiei
    In vederea derularii procedurii de achizitie publica prin licitatie se va proceda astfel:
    2.1. Entitatea achizitoare solicita in scris institutiilor prevazute la art. 2.5. din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994 desemnarea membrilor ce urmeaza sa faca parte din comisia de licitatie, transmitand in mod gratuit un exemplar din documentatia de licitatie.
    2.2. Institutiile prevazute la articolul mentionat mai sus vor comunica entitatii achizitoare in termen de 5 zile lucratoare numele reprezentantilor lor desemnati.
    2.3. Dupa primirea tuturor propunerilor pentru membrii care urmeaza sa faca parte din comisia de licitatie, entitatea achizitoare numeste comisia de licitatie prin decizie sau ordin.
    2.4. Entitatea achizitoare va convoca comisia de licitatie la sediul sau, cel mai devreme in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii deciziei sau ordinului in vederea derularii procedurilor de licitatie.
    2.5. Presedintele comisiei de licitatie va pune in discutie documentatia de licitatie, iar membrii comisiei vor stabili de comun acord daca se pot pronunta, in sedinta respectiva, asupra legalitatii dosarului licitatiei. Daca in urma discutarii asupra legalitatii documentatiei dosarului licitatiei, membrii comisiei nu se pot pronunta in sedinta respectiva, ei vor putea cere un termen in care vor prezenta eventualele observatii.
    2.6. Observatiile membrilor comisiei de licitatie vor fi analizate in plenul comisiei si se va decide, de comun acord, forma de licitatie, iar in cazul in care se decide forma de licitatie publica deschisa fara preselectie sau cu preselectie, se aproba continutul anuntului publicitar privind licitatia.
    B. Publicitate
    2.7. Anuntul de participare la fiecare licitatie publica deschisa cu sau fara preselectie se face in conditiile prevazute la art. 3.1. - 3.5. din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994.
    2.8. Pentru procedura de licitatie publica restransa, definita la art. 2.12. din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994, invitatiile se transmit ofertantilor potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 in conditiile prevazute la art. 3.6. din regulament, in termenul stabilit de comisia de licitatie.
    C. Documentele licitatiei - continutul acestora
    2.9. Documentele licitatiei cuprind descrierea bunurilor si a serviciilor ce urmeaza a se achizitiona, precum si elementele prevazute la art. 3.7. din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994.
    De asemenea, documentele licitatiei mai cuprind:
    a) Documentele solicitate de entitatea achizitoare cu privire la calificarea contractantilor in conditiile prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993:
    - informatii privind asigurarea cu personal de specialitate si dotarea cu echipamente si alte mijloace fizice necesare exploatarii in conditii normale a bunului ofertat (model prezentat in anexa nr. 3);
    - capacitatea financiara a ofertantului (model prezentat in anexa nr. 4);
    - informatii privind bonitatea ofertantului (model prezentat in anexa nr. 5);
    - certificat emis de Oficiul Registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala (model prezentat in anexa nr. 6).
    In cazul bunurilor imobiliare:
    - informatii privind dotarea cu echipamente si alte mijloace fixe necesare exploatarii in conditii normale a bunului ofertat;
    - actul de proprietate asupra bunului ofertat si dovada ca acesta nu este grevat de ipoteca sau de alte sarcini.
    b) Caietul de sarcini este documentul intocmit de entitatea achizitoare in care se inscriu datele cu privire la:
    - obiectul licitatiei;
    - cantitatea necesara de bunuri;
    - natura bunurilor care urmeaza a fi achizitionate;
    - conditii tehnice si stiintifice minime;
    - felul materialelor si modul de alegere a probelor care vor constitui mostre de verificare, control, in timpul executarii contractului;
    - termenul de livrare sau de executie;
    - modul de receptie si operatiunile tehnice ce vor trebui facute pentru achizitie;
    - modalitatile de plata;
    - sanctiuni pentru neexecutarea la timp sau in bune conditii a contractului;
    - cuantumul si natura garantiilor care vor trebui sa fie depuse de catre ofertanti spre a fi admisi la licitatii si pentru a garanta exploatarea normala in timp a bunului pe durata garantata;
    - alte conditii si precizari pe care comisia de licitatie va gasi de cuviinta sa le introduca, avandu-se in vedere cele prevazute la pct. 11.3 si 12.1 din prezentele norme;
    - pe langa caietul de sarcini ofertantul va prezenta si celelalte documente de licitatie prevazute in anexele la prezentele norme.
    c) Documentele specifice pentru preselectie reprezinta documentele solicitate de entitatea achizitoare ofertantilor care solicita participarea la licitatia deschisa cu preselectie si se refera la:
    - informatii generale despre ofertant (model prezentat in anexa nr. 7);
    - informatii privind experienta ofertantului (model prezentat in anexa nr. 8);
    - informatii privind asigurarea cu personal de specialitate si dotarea cu echipamente si alte mijloace fixe necesare realizarii in bune conditii a ofertei (model prezentat in anexa nr. 3);
    - capacitatea financiara (model prezentat in anexa nr. 4);
    - alte documente solicitate de entitatea achizitoare, care sa-i permita acesteia efectuarea preselectiei.
    d) Documentele privind garantia pentru oferta depusa se compun, dupa caz, din:
    - scrisoarea de garantie bancara pentru oferta depusa in vederea participarii la licitatie (model prezentat in anexa nr. 9);
    - alte documente de decontare acceptate de entitatea achizitoare care asigura incasarea garantiei in conditiile prevazute in anexa nr. 9 la prezentele norme.
    Cuantumul garantiei se stabileste de entitatea achizitoare si reprezinta un anumit procent din valoarea estimativa a bunurilor ce urmeaza a fi achizitionate.
    c) Alte documente solicitate de entitatea achizitoare, emise in concordanta cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 si ale regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994.
    2.10. Ofertantul trebuie sa examineze toate instructiunile, formularele, termenii si specificatiile din documentele licitatiei, iar in cazul in care are nevoie de lamuriri asupra documentelor prezentate, sa le solicite entitatii achizitoare in scris (prin telex sau fax).
    2.11. Entitatea achizitoare raspunde, in scris, la toate solicitarile primite, inainte de data limita de prezentare a ofertelor.
    2.12. Entitatea achizitoare poate sa aduca modificari printr-un amendament asupra documentelor licitatiei, din initiativa proprie sau ca urmare a unui raspuns la o solicitare a unui potential ofertant.
    2.13. Amendamentul va fi notificat prin scrisoare, telex sau fax cu 5 zile inainte de termenul de depunere a ofertelor tuturor ofertantilor care au cumparat documentele licitatiei.
    2.14. Omiterea vreunei informatii cerute in documentele licitatiei sau prezentarea unei oferte necorespunzatoare fata de documentele licitatiei reprezinta riscuri asumate de ofertant ce pot avea drept urmare respingerea ofertei sale.
    2.15. Documentele licitatiei vor fi puse la dispozitia ofertantilor interesati, contra cost, suma incasata neputand depasi costul multiplicarii acestora.

    CAP. 3
    Limba oficiala a ofertei

    3.1. Oferta, impreuna cu toata corespondenta si documentele licitatiei, schimbate intre ofertant si cumparator, va trebui sa fie scrisa in limba romana.

    CAP. 4
    Documente ce insotesc oferta

    4.1. Documentatia va cuprinde, pe langa oferta propriu-zisa (model prezentat in anexa nr. 10), si:
    a) formular de licitatie si o lista de preturi in functie de caracteristicile tehnico-economice ale bunului ofertat;
    b) documente conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 din care sa reiasa ca ofertantul poate participa la licitatie pentru realizarea contractului de achizitie, in eventualitatea  in care oferta este acceptata;
    c) documente din care sa rezulte ca bunurile si serviciile auxiliare sunt corespunzatoare si in conformitate cu cerintele documentelor licitatiei;
    d) garantia pentru oferta depusa in vederea participarii la licitatie (model prezentat in anexa nr. 9) sau alte documente stabilite la pct. 2.9. lit d) din prezentele norme.
    4.2. Valoarea ofertei va fi exprimata in lei, exceptindu-se cazul in care documentatia licitatiei prevede altfel.
    4.3. Formularele de oferta la lista de preturi se dactilografiaza.

    CAP. 5
    Lista de preturi

    5.1. Lista de preturi care insoteste oferta pentru bunuri oferite din productia indigena va evidentia pretul de vanzare in cadrul caruia se cuprind toate cheltuielile de transport si incarcare-descarcare, asigurari etc. sau alte taxe care trebuie platite.
    5.2. Pentru bunurile oferite din strainatate pretul de achizitie va cuprinde, de asemenea, cheltuielile de transport, incarcare-descarcare, depozitare, taxe vamale, accize, asigurari sau alte taxe ocazionate de livrarea acestora in tara.
    5.3. Entitatea achizitoare va solicita fiecarui ofertant separarea componentelor pretului in scopul facilitarii compararii ofertelor, nelimitind in nici un fel dreptul cumparatorului de a realiza contractul in oricare din conditiile oferite in timpul licitatiei.
    5.4. Preturile stabilite de ofertanti in documentele licitatiei sunt ferme si nu pot fi schimbate sub nici un motiv in timpul licitatiei sau indexate ulterior.

    CAP. 6
    Moneda ofertei

    6.1. Pentru bunurile din Romania, pe care ofertantul le ofera la licitatia publica, preturile vor fi specificate in lei.
    6.2. Pentru bunurile din import preturile vor fi indicate in moneda straina si transformate in lei la cursul valutar al zilei din data expedierii ofertei de catre furnizor.

    CAP. 7
    Documentele care atesta participarea la licitatie a ofertantilor

    7.1. Ofertantii vor trebui sa prezinte documente care sa ateste inscrierea lor la Registrul comertului si actele pentru firmele straine care vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
    7.2. In cazul in care ofertantul nu fabrica sau nu produce bunuri ce fac obiectul ofertei, acesta va prezenta documente care sa ateste ca a fost autorizat sa comercializeze produsele respective.

    CAP. 8
    Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca oferta

    8.1. In vederea organizarii licitatiilor publice pentru achizitionarea de bunuri definite la art. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, entitatea achizitoare are obligatia sa elaboreze documentele licitatiei pe care le va pune la dispozitia ofertantilor in timp util.
    8.2. Ofertantul va prezenta documente care sa ateste ca bunurile pe care le propune pentru a fi achizitionate sunt conforme cu documentele licitatiei si corespund certificatelor de calitate si de garantie stabilite.
    Pentru bunurile imobiliare, ofertantul va prezenta documentele care sa ateste ca acestea sunt proprietatea sa, nu sunt ipotecate sau purtatoare de alte obligatii.
    8.3. Ofertele vor fi dactilografiate, vor fi semnate si stampilate de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita de acesta.
    8.4. Oferta nu va contine randuri suplimentare, stersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul initial, cu exceptia corecturilor facute si semnate de catre imputernicitii participanti la licitatie.
    8.5. Ofertele se depun de catre ofertant la sediul entitatii achizitoare in conformitate cu instructiunile cuprinse in documentele licitatiei emise de aceasta, in minimum 2 exemplare.
    8.6. Ofertantul va introduce oferta sa in original si copie, separat, in doua plicuri, notindu-se corespunzator plicurile cu "Oferta original" si "Oferta copie".
    8.7. Plicurile care contin originalul si copia ofertei se vor sigila si se vor introduce intr-un nou plic interior.
    8.8. Plicul interior va purta scrise pe el numele si adresa ofertantului, pentru ca oferta sa poata fi returnata, nedeschisa, in cazul in care este declarata "tarzie".
    8.9. Plicul interior va fi introdus intr-un plic exterior pe care se va mentiona adresa si sediul organizatorului licitatiei. Organizatorul licitatiei va refuza primirea ofertelor in plicuri deteriorate, desfacute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea.
    8.10. Ofertele vor fi depuse la adresa indicata in documentele licitatiei cel mai tarziu la data si ora indicata in acestea.
    8.11. Entitatea achizitoare, in situatia in care aduce amendamente documentelor licitatiei, are posibilitatea sa prelungeasca termenul de depunere a ofertelor.
    8.12. Ofertele primite dupa expirarea termenului de depunere stabilit vor fi respinse si returnate, nedeschise, ofertantilor.
    8.13. Ofertantul isi poate modifica sau retrage oferta depusa, cu conditia ca acestuia sa fie primita de catre organizatorul licitatiei, in scris, inainte de expirarea termenului de depunere.
    8.14. Modificarea sau retragerea ofertei se poate face si prin telex sau fax, cu conditia ca ea sa fie urmata de o confirmare semnata, purtand data postei care sa nu depaseasca termenul de depunere a ofertei.
    8.15. Nici o oferta nu poate fi modificata dupa  expirarea termenului de depunere a ofertelor. De asemenea, nici o oferta nu poate fi retrasa in intervalul de timp dintre termenul pentru depunerea ofertelor si expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor.

    CAP. 9
    Garantia licitatiei

    9.1. Ofertantii, o data cu oferta, vor depune si garantia de participare indicata la pct. 2.9. lit. d) din prezentele norme.
    9.2. Nici o oferta nu poate fi luata in considerare daca nu va fi insotita de garantia pentru oferta depusa.
    9.3. Garantia pentru oferta depusa este necesara pentru a putea proteja cumparatorul de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului.
    9.4. Garantia pentru oferta depusa de catre ofertantul castigator, o data depusa, va ramane la dispozitia entitatii achizitoare si, in conformitate cu cele prescrise in documentatia licitatiei, nu se mai poate retrage decat la semnarea contractului si numai dupa depunerea garantiei pentru buna executare a contractului.
    9.5. Garantia pentru oferta depusa se restituie de entitatea achizitoare ofertantilor necistigatori in 3 zile (lucratoare) de la solutionarea contestatiilor sau dupa trecerea perioadei legale de 7 zile pentru inaintarea contestatiilor, in cazul in care nu se inregistreaza contestatii.
    9.6. Garantia pentru oferta depusa se pierde in toate cazurile prevazute in anexa nr. 9 din prezentele norme.

    CAP. 10
    Deschiderea ofertelor

    10.1. Presedintele comisiei de licitatie, dupa ce a primit toate ofertele, va deschide plicurile in prezenta reprezentantilor ofertantilor si va anunta numele ofertantilor, preturile ofertelor, modificarile si retragerile de oferta.
    10.2. Dupa ce au fost deschise toate ofertele, se intocmeste un proces-verbal care va fi semnat de membrii comisiei de licitatie si de catre reprezentantii ofertantilor.
    10.3. Procesul-verbal va mentiona modul cum a decurs licitatia, numele si prenumele fiecarui ofertant, al reprezentantilor acestora, garantia pentru oferta depusa, pretul oferit de catre fiecare ofertant, in cifre si litere, si adjudecarea provizorie.
    10.4. Entitatea achizitoare va examina ofertele pentru a determina daca ele sunt complete, daca nu s-au comis erori de calcul, daca garantiile cerute au fost furnizate, daca documentele au fost semnate in totalitate.
    10.5. In cazul ofertelor identice ca pret si cu conditii egale se va proceda in aceeasi sedinta la o noua licitatie cu oferte inchise numai intre ofertantii cu preturi egale.
    10.6. Pentru a evalua si compara cat mai corect toate ofertele depuse, entitatea achizitoare poate cere ofertantului clarificari la oferta sa. Cererea de clarificare cat si raspunsurile vor fi formulate in scris, neadmitindu-se nici o modificare a pretului sau a continutului ofertei.
    10.7. Oferta evaluata ca necorespunzatoare este respinsa de catre entitatea achizitoare si nici nu poate deveni corespunzatoare prin corectarea acesteia ulterior.

    CAP. 11
    Evaluarea si compararea ofertelor

    11.1. Comisia de licitatie va evalua si va compara ofertele conform criteriilor stabilite de documentele licitatiei.
    11.2. Pretul ofertelor va fi pretul de vanzare si va cuprinde toate costurile si taxele platite sau platibile pentru componentele lui si materiile prime incluse sau care urmeaza a fi incluse in aceste bunuri.
    11.3. La evaluarea ofertelor, pe langa pret se va tine seama si de pretul serviciilor ocazionate cu:
    - costul transportului intern si extern ocazionat numai cu livrarea bunurilor la destinatie;
    - costul accesoriilor, pieselor de schimb si serviciilor;
    - posibilitatea asigurarii pieselor de schimb si serviciilor ulterioare vanzarii echipamentului oferit;
    - costurile de exploatare si intretinere prezumate in perioada de viata a bunurilor achizitionate;
    - performantele si productivitatea bunurilor;
    - calitatea si adaptabilitatea echipamentelor oferite;
    - perioada garantata de exploatare normala a bunului ofertat dupa preluarea acestuia de catre entitatea achizitoare, numai in cazul bunurilor imobiliare;
    - gradul de adaptabilitate a bunului imobiliar la necesitatile entitatii achizitoare, in functie de activitatea pe care o desfasoara, precum si de perspectivele de dezvoltare a acesteia.

    CAP. 12
    Sistemul de punctaj si perioada de valabilitate a ofertei

    12.1. Sistemul de punctaj al factorilor de evaluare va cuprinde:
    - pretul evaluat al bunului achizitionat, inclusiv toate taxele si impozitele;
    - pretul pieselor de schimb, caracteristicile tehnice, costurile de intretinere si exploatare;
    - asigurarea serviciului si pieselor de schimb etc.
    Modul de aplicare a acestui sistem va fi comunicat in prealabil contractantilor prin documentele licitatiei.
    12.2. In cazul aprecierii simple oferta acceptata reprezinta acea oferta care are valoarea cea mai scazuta si care respecta cerintele documentelor licitatiei.
    12.3. In cazul aprecierii prin pondere, oferta acceptata reprezinta acea oferta care, prin insumarea punctajului stabilit, va totaliza valoarea maxima.
    12.4. O data stabilita oferta castigatoare, organizatorul licitatiei va anunta ofertantul castigator in scris, printr-o scrisoare recomandata ori telegrama, telex, fax, confirmate prin scrisoarea recomandata ca oferta sa a fost acceptata.
    12.5. In urma sedintei de licitatie, comisia de licitatie va intocmi hotararea de adjudecare care va fi semnata de toti membrii comisiei de licitatie, dupa care se va proceda potrivit pct. 12.4. de mai sus.
    12.6. Oferta ramane valabila, asa cum s-a mentionat in documentele licitatiei de catre entitatea achizitoare, de la data deschiderii acesteia si pana la data semnarii de catre ambele parti a contractului.
    12.7. Perioada de valabilitate poate fi prelungita cu maximum 30 de zile, in cazuri exceptionale, la cererea cumparatorului si cu acceptul ofertantului.
    Garantia ofertei depuse va fi, de asemenea, prelungita in mod corespunzator.
    12.8. Entitatea achizitoare va inainta ofertantului castigator formularul de contract.
    12.9. In termen de cel mult 30 de zile de la primirea formularului de contract, ofertantul castigator va semna, va da contractul si il va returna cumparatorului.
    12.10. O data cu semnarea contractului, ofertantul castigator va transmite entitatii achizitoare garantia livrarii si/sau a bunei executii in conditiile stabilite de entitatea achizitoare si cuprinse in documentele licitatiei (model prezentat in anexa nr. 11).
    12.11. Garantia astfel depusa reprezinta o compensatie pentru eventualele pierderi sau deteriorari in neindeplinirea obligatiilor din contracte. Aceasta garantie va fi, de asemenea, restituita in maximum 10 zile de la indeplinirea tuturor obligatiilor stabilite in contract.

    CAP. 13
    Dispozitii finale

    13.1. Potrivit art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome, prevederile prezentelor norme se aplica si in cazul achizitiilor de mijloace fixe (altele decat cele prevazute in devizul general al unui obiectiv de investitii), efectuate de catre regiile autonome a caror finantare este asigurata, total sau partial, din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum si din surse proprii si credite bancare.

    Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu

    ANEXA 1

    ORDONATOR DE CREDITE
    .......................

                     LISTA
bunurilor si, dupa caz, a serviciilor aferente ce urmeaza a fi achizitionate in anul........... in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 si Hotararea Guvernului nr. 63/1994
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.           Explicatii                      U.M. Cantitate  Pret   Valoare
crt.                                                         unitar (col. 2x3)
                                                             -lei-  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1. Bunuri definite la art. 2 lit. c) din
   Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 si,
   dupa caz, servicii aferente, ce se
   achizitioneaza din cheltuieli curente
   (materiale), cu acoperire din :
   a) bugetul de stat...................
      ..................................
      ..................................
   b) bugetele locale ..................
      ..................................
      ..................................
   c) bugetul asigurarilor sociale de
     stat...............................
     ...................................
   d) fondul special....................
     ...................................
     ...................................
   e) fondul extrabugetar...............
     ...................................
     ...................................
   f) credite externe...................
     ...................................
     ...................................
  2. Bunuri definite la art. 2 lit c) din
     Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 si,
     dupa caz, servicii aferente ce se
     achizitioneaza din cheltuieli de
     capital, cu acoperire din :*)
   a) bugetul de stat....................
     ....................................
     ....................................
   b) bugetele locale....................
     ....................................
     ....................................
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Valorile trecute in lista trebuie sa se incadreze in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetele proprii.
    Pentru anul 1994 se vor trece si bunurile achizitionate pana la aprobarea bugetului de stat pentru a urmari modul de incadrare in limitele valorice stabilite la art. 2.8 din regulament.

                                        Semnatura,
                                       (stampila)
-------------
    *) Se inscriu bugetele si celelalte fonduri speciale sau extrabugetare, din care, potrivit legii, se pot efectua si sunt aprobate cheltuieli de capital.

    ANEXA 2

  ENTITATEA ACHIZITOARE:
  (Denumirea, adresa, telefon, fax)

                                 INVITATIE
pentru participare la licitatie publica restransa Data.................

    1. Entitatea achizitoare are aprobate fonduri pentru achizitia publica a unor bunuri conform listei privind achizitia de bunuri.
    Acestea urmeaza a fi folosite pentru procurarea .............................
    2. Entitatea achizitoare invita la licitatie publica restransa (plic sigilat) ofertanti care indeplinesc conditii pentru livrarea acestor bunuri si servicii.
    3. Daca sinteti interesati puteti obtine informatii suplimentare si documentele licitatiei la sediul...............................................
    4. Un set din documentele licitatiei poate fi cumparat incepand cu data de.......... prin depunerea unei cereri in scris la adresa sus-mentionata, urmand a achita costul acestuia, potrivit art. 3.8 din Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994.

                Semnatura conducatorului entitatii achizitoare
                     sau a reprezentantului acestuia,
                 .............................................

    ANEXA 3

   OFERTANTUL :
  (Denumirea, adresa, telefon, fax)

                         INFORMATII
privind asigurarea cu personal de specialitate, dotarea cu echipamente si alte mijloace fixe

    A. Personal
-------------------------------------------------------------------------------
           Explicatii                  Nr.            Experienta
                                               (vechimea medie in specialitate)
--------------------------------------------------------------------------------
Total personal,                                            x
  din care :
  a) personal de conducere
  b) personal cu studii tehnice
  c) personal cu studii economice
-------------------------------------------------------------------------------
B. Echipamente si alte mijloace fixe
-------------------------------------------------------------------------------
     Explicatii           Numarul, din care :   Grad de uzura, din care :
                           ------------------------ ---------------------------
                          proprietate  inchiriate   proprietate  inchiriate
-------------------------------------------------------------------------------
1. Mijloace fixe direct
   productive sau linii
   tehnologice
2. Mijloace de transport
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Se pot inscrie si alte echipamente si mijloace care pot concura la realizarea in bune conditii a ofertei.
    De asemenea, se pot inscrie performante tehnice ale echipamentelor si mijloacelor tehnice.
                                      Semnatura,
                                      stampila)

    ANEXA 4

   DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
   SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT JUDETEANA
   SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI

                   CAPACITATEA FINANCIARA A OFERTANTULUI
    Date financiare conform ultimului bilant incheiat la data de..................
                                                      - mil. lei -
  1. Activ total,
     din care, active circulante
  2. Pasiv total,
     din care :
     - obligatii catre terti
     - credite bancare
  3. Venituri totale
  4. Cheltuieli totale
  5. Profit net
                                                   Director,
                                                   (stampila)

    ANEXA 5

   OFERTANTUL :
  (Denumirea, adresa, telefon, fax)

                            INFORMATII
privind bonitatea ofertantului la data de ....................
    Noi (denumirea si sediul ofertantului) furnizam urmatoarele informatii despre bonitatea noastra :
    1. Obligatii contractuale neonorate, motivul ................................
    2. Daca au fost declarati in stare de faliment sau intr-una dintre situatiile prevazute la art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.....................
    3. Daca s-au cedat drepturi prevazute in contractele incheiate in beneficiul creditorilor....................................................................
    4. Daca au cedat bunul ofertat sau l-au ipotecat in beneficiul creditorilor.
    5. Daca au existat litigii referitoare la neefectuarea platilor sau litigii de calitate .....................................................................
    6. Unitatea este specializata in livrarea de categorii de bunuri, inclusiv servicii si autorizata legal de catre societatea comerciala producatoare.

                                    Director,

    ANEXA 6

    CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
           A ROMANIEI

                              CERTIFICAT
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul comertului, Noi (Oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie, nationala sau teritoriala, certificam prin prezenta ca ofertantul (denumirea si sediul ofertantului) si filialele sale din ........................... este inmatriculat la Registrul comertului sub nr. ..................avand ca activitate competenta a obiectului de activitate: ............................................................................. ............................................................................. .................
    De asemenea, confirmam ca in Registrul comertului are inscrise mentiuni:
    - falimente;
    - condamnari;
    - amenzi;
    - abuz de incredere;
    - fals;
    - concurenta neloiala;
    - alte abateri.
    NOTA:
    Firmele straine vor aduce acte doveditoare ca au firma inscrisa si procuri care vor fi certificate de Ministerul Comertului  sau de alte organe competente. Camera de Comert si Industrie

                               Oficiul Registrului comertului,
                                        (semnatura),
                                        (stampila),

    ANEXA 7

     OFERTANTUL :
     (Denumirea, adresa, telefon, fax)

                      INFORMATII GENERALE
                       despre ofertant
  1. Denumirea si sediul
  2. Numarul si data inregistrarii la Registrul comertului
  3. Codul fiscal
  4. Capitalul social
  5. Obiectul de activitate
  6. Principalele contracte de livrari de bunuri si, dupa caz, servicii.

       Data completarii,                        Ofertant,
  ..................................       semnatura autorizata,
                                         ..............................

    ANEXA 8

      OFERTANTUL :
      (Denumirea, adresa, telefon, fax)

                          INFORMATII
                 privind experienta ofertantului
    Numarul total de ani de experienta in livrare de bunuri sau, dupa caz, servicii care fac obiectul achizitiei.
------------------------------------------------------------------------------
Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea   Gradul de realizare  Valoarea
             livrate               entitatii   a termenului in     contractului
                                achizitionare  raport cu contractul
                                                    incheiat
-------------------------------------------------------------------------------
                 Director,

    ANEXA 9

            BANCA :
            (Denumirea, adresa, telefon, fax)

                          SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru oferta depusa in vederea participarii la licitatii

  In cazul in care ofertantul a inaintat oferta sa, data ................. in
vederea participarii la licitatia pentru adjudecarea ofertei de bunuri ......
......... care va avea loc la data de .................... va facem cunoscut ca
noi ............... garantam in favoarea ................... pentru suma de
................, suma pe care ne angajam ca, in caz de insolvabilitate a
ofertantului, sa o platim la prima dumneavoastra cerere scrisa si fara alta
procedura in cazul cand ofertantul se afla intr-una din situatiile urmatoare:
  - revoca oferta dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare;
  - revoca oferta dupa adjudecare;
  - fiind cistigatorul licitatiei, nu semneaza contractul de achizitie in
termenul de valabilitate a ofertei;
  - fiind cistigatorul licitatiei, nu constituie garantia pentru buna executie.
  Prezenta garantie este valabila pana la data de ............... si devine nula
in cazul neacceptarii ofertei depuse sau daca licitatia a fost adjudecata unui
alt ofertant.
  Valabilitatea garantiei poate fi extinsa, in cazul in care este necesar, la
cererea entitatii achizitoare, cu acordul prealabil  al ofertantului.

                                   Denumirea bancii,
                                       Director,

    ANEXA 10

                     FORMULAR DE OFERTA
                      Data ............
  Catre ................ (Numele si adresa entitatii achizitoare).
  In urma examinarii documentelor licitatiei si a anexelor (nr.......) a caror
primire este astfel confirmata, noi, subsemnatii, reprezentanti ai
(ofertantului) .................., conform ..............., ne angajam sa
furnizam si sa livram ................... (cantitatea in conformitate cu
sus-numitele documente de oferta de preturi pentru suma anexata, care fac parte
din aceasta oferta.
  Ne obligam, in caz ca oferta este acceptata, sa incepem livrarea in decurs
de ........... zile si sa incheiem livrarea tuturor componentelor specificate in
contract in decurs de .............. zile calculate de la data incheierii
contractului.
  In caz ca oferta noastra este acceptata, vom obtine garantia unei banci pentru
o suma care sa nu depaseasca echivalenta cu minimum ........... % din pretul
contractului in vederea executarii corespunzatoare a acestuia.
  Consimtim sa mentinem aceasta oferta pentru o perioada de ............ zile de
la data fixata pentru deschiderea ofertei, aceasta urmand a fi acceptata de noi
in orice moment, inainte de expirarea acestei perioade.
  Pana la definitivarea contractului, aceasta oferta impreuna cu acceptul dvs.
in scris si scrisoarea de credit vor constitui un acord de principiu intre noi.
Astazi ..............199...
                                                 Semnatura,
                                      .....................................
                                                ( in calitate de)
  Deplin autorizat sa semneze oferta pentru si in numele ..................


    ANEXA 11

                  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
                      pentru buna executie
  Cu privire la contractul de achizitie nr. .............. incheiat intre
............, in calitate de ofertant ............... si ..................., in
calitate de entitate achizitoare.
    Conform conditiilor contractuale ofertantul este obligat sa furnizeze entitatii achizitoare o garantie bancara care sa reprezinte .....% din valoarea totala a contractului de achizitie potrivit obligatiilor furnizorului prevazute la art. ....... din contractul de achizitie incheiat.
    Pentru aceasta, in conformitate cu cele convenite mai sus, ne angajam prin prezenta sa platim in favoarea entitatii achizitoare pana la concurenta sumei de ............ orice suma ceruta de dumneavoastra  in baza art. ....din contractul de achizitie incheiat la prima dumneavoastra cerere, in decurs de ..... zile de la primirea acestei cereri insotite de declaratia dumneavoastra cu privire la neindeplinirea obligatiilor ofertantului prevazute la art. ...... din contractul de achizitie incheiat cu entitatea achizitoare.
    In perioada de executie nu se pot emite pretentii asupra prezentei scrisori de garantie, partile urmand a proceda astfel:
    - pretentiile privind calitatea, intarzierile fata de termenele contractuale se vor solutiona de catre ofertant si entitatea achizitoare potrivit prevederilor din "Conditii generale ale contractului".
    In caz de insolvabilitate a ofertantului, noi vom plati conform acestei declaratii la prima dumneavoastra cerere in termenul mentionat, fara nici o alta formalitate din partea dumneavoastra sau a oricarei parti contractante.
    Aceasta garantie este valabila pana la ziua de ................ asa cum este prevazuta la art. ..... din contractul de achizitie.
    In situatiile in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca termenul de garantie sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul prealabil al bancii ........ ............ . In caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
    Prezenta scrisoare de garantie ne va fi returnata de indata ce va deveni fara obiect.
                                Denumirea bancii,
                                    Director,

                                                   


SmartCity5

COMENTARII la Norma 46544/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 46544 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu