Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Metodologie la Hotararea Nr. 118 din 17.02.2010

de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 01 martie 2010SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta metodologie se aplică la acceptarea de donaţii către stat, precum şi la cumpărarea şi efectuarea schimbului de terenuri ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului. Articolul 2(1) Fac obiectul cumpărării categoriile de terenuri în următoarea ordine de priorităţi:a)enclave existente în fondul forestier proprietate publică a statului; b)terenuri cu destinaţie agricolă care nu sunt limitrofe fondului forestier naţional, cu suprafaţa mai mare de 20 ha, situate în zonele deficitare în păduri; c)terenuri cu destinaţie agricolă limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului; d)terenuri forestiere limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului. (2) Zonele deficitare în păduri sunt cele definite la pct. 51 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Sunt considerate enclave existente în fondul forestier proprietate publică a statului, în sensul prezentei metodologii, terenurile cu destinaţie agricolă sau forestieră, aparţinând altui proprietar, înconjurate de fond forestier proprietate publică a statului. Articolul 4Prin corectarea perimetrului fondului forestier proprietate publică a statului se înţelege acţiunea de obţinere a suprafeţei fondului forestier cu un contur mai regulat decât cel anterior, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de administrare. Articolul 5Sumele necesare în vederea cumpărării terenurilor ce fac obiectul prezentei metodologii se asigură din: a)fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare; b)alte surse de finanţare destinate acestui scop, în condiţiile legii. Articolul 6(1) Evaluarea terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se face potrivit prevederilor prezentei metodologii.(2) Cumpărarea terenurilor care nu fac obiectul dreptului de preempţiune al statului se face prin negociere, preţul oferit de administrator neputând depăşi valoarea rezultată în urma evaluării. Articolul 7(1) Pentru evaluarea terenurilor ce fac obiectul achiziţiei de către stat prin administratori se înfiinţează la nivel judeţean comisii de evaluare formate din 5 membri, a căror componenţă este aprobată prin decizia conducătorului structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare judeţ. Din comisie fac parte obligatoriu un reprezentant al structurii teritoriale silvice din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, având calitatea de preşedinte şi un economist, un jurist şi 2 ingineri cu studii de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) au următoarele atribuţii:a)analizează oportunitatea cumpărării terenului care prezintă interes pentru sectorul silvic public; b)evaluează terenul oferit în cazul cumpărării şi stabilesc echivalenţa valorică în cazul schimbului, în concordanţă cu procedura de evaluare prevăzută în anexa nr. 1, pornind de la valoarea terenului stabilită potrivit anexei nr. 2; c)stabilesc preţul oferit în cazul cumpărării; d)supun spre aprobare conducerii administratorului documentaţia de evaluare în vederea cumpărării, efectuării schimbului de terenuri, precum şi acceptării de donaţii de terenuri către stat. Capitolul IIProcedura de cumpărare Articolul 8(1) Procedura de cumpărare se aplică terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (1).(2) Terenurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), potrivit legii, fac obiectul dreptului de preempţiune al statului.(3) Proprietarul înştiinţează în scris ocolul silvic în raza căruia este amplasat terenul forestier despre intenţia de vânzare şi preţul solicitat.(4) Exercitarea dreptului de preempţiune se face prin administratori, în termen de 30 de zile de la data primirii înştiinţării prevăzute la alin. (3). Articolul 9(1) În termen de 5 zile de la data înregistrării înştiinţării prevăzute la art. 8 alin. (3), administratorul înştiinţează în scris preşedintele comisiei în vederea convocării comisiei de evaluare. (2) În termen de 15 zile de la data convocării, comisia întocmeşte o documentaţie potrivit anexei nr. 3.(3) Informaţiile necesare evaluării în scopul cumpărării terenului sunt prevăzute în anexa nr. 4.(4) Mărimea suprafeţei terenurilor care fac obiectul cumpărării se stabileşte pe baza informaţiilor cadastrale pentru imobilele intabulate sau pe baza măsurătorilor directe efectuate de experţi autorizaţi în celelalte cazuri.(5) Preţul oferit proprietarului vânzător este cel rezultat în urma evaluării, diminuat cu cheltuielile aferente măsurătorilor topografice prevăzute la alin. (4).(6) Comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal prin care stabileşte oportunitatea cumpărării şi preţul rezultat în urma evaluării.(7) Ocolul silvic transmite administratorului, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), întreaga documentaţie, în vederea analizării şi aprobării. Articolul 10(1) Preţul oferit sau neacceptarea ofertei se comunică de către administrator în scris proprietarului vânzător, în termen de 30 de zile de la data înregistrării înştiinţării.(2) Proprietarul vânzător poate accepta preţul oferit de administrator, situaţie în care se încheie un contract de vânzare-cumpărare, sau comunică administratorului neacceptarea propunerii în termenul prevăzut în comunicarea stabilită la alin. (1).(3) În cazul terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), proprietarul vânzător nu are dreptul de a înstrăina terenul către altă persoană la un preţ mai mic sau egal cu cel comunicat de administrator, în termenul prevăzut la alin. (1).(4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) atrage nulitatea absolută a actului de vânzare-cumpărare. Articolul 11După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, administratorul va executa procedurile legale de intabulare în numele statului. Capitolul IIISchimbul de terenuri Articolul 12(1) Categoriile de terenuri forestiere proprietate publică a statului care pot face obiectul schimbului sunt cele prevăzute de Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Iniţiativa schimbului o au numai administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, în condiţiile în care terenul nu poate fi achiziţionat prin cumpărare.(3) Realizarea schimbului de terenuri se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) În scopul eliminării enclavelor din fondul forestier proprietate publică a statului sau a enclavelor proprietate publică a statului, pentru comasarea terenurilor şi corectarea perimetrului fondului forestier proprietate publică a statului, administratorul propune autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură efectuarea schimbului de terenuri.(2) Propunerile însoţite de documentaţiile de evaluare şi echivalare întocmite conform prezentei metodologii se înaintează de administrator autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură aprobă schimbul prin ordin al conducătorului acesteia.(4) În termen de 30 de zile de la aprobarea schimbului, administratorul încheie contractul de schimb, în condiţiile legii. Articolul 14Nu pot fi preluate în fondul forestier proprietate publică a statului, prin schimb, următoarele categorii de terenuri: a)terenurile inapte pentru împăduriri cu specii principale din grupele de formaţii prevăzute în anexa nr. 2; b)terenurile care nu au din punctul de vedere al proprietăţii o situaţie juridică clară; c)terenurile care sunt grevate de sarcini, prevăzute ca atare în evidenţele birourilor de carte funciară, şi care sunt incompatibile cu proprietatea publică a statului; d)terenurile aflate în litigiu la instanţele judecătoreşti; e)terenurile situate în zona de stepă şi alpină; f)terenurile afectate de poluare. Articolul 15(1) Echivalenţa valorică a terenurilor care fac obiectul schimbului se realizează în condiţiile prevăzute la art. 37 alin. (3) şi conform metodologiei aprobate în condiţiile art. 43 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pentru terenurile oferite statului în schimb, echivalenţa valorică prevăzută la alin. (1) se realizează în baza unui studiu pedostaţional elaborat de persoane juridice atestate pentru efectuarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul forestier şi se suportă de către administrator.(3) Informaţiile necesare evaluării terenului sunt cuprinse în anexa nr. 4 şi sunt completate de direcţia silvică. Capitolul IVDonaţii Articolul 16În sensul prezentei metodologii, prin donaţie se înţelege un contract solemn, unilateral şi cu titlu gratuit prin care o persoană fizică sau juridică, denumită donator, transmite în mod irevocabil, cu intenţia liber exprimată, fără să primească ceva în schimb, un teren asupra căruia are drept de proprietate către stat, prin administrator, în calitate de donatar. Articolul 17Contractul de donaţie se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. Articolul 18(1) Terenul ce face obiectul contractului de donaţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie în circuitul civil, să fie dobândit în mod licit, să aibă amplasament determinat, să existe.(2) Donatorul trebuie să aibă calitatea de proprietar. Articolul 19(1) Oferta donatorului se înregistrează la ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află terenul. Comisia prevăzută la art. 7 identifică obiectul ofertei şi obţine informaţiile necesare în vederea luării deciziei de acceptare a donaţiei, potrivit anexei nr. 1.(2) Administratorul, pe baza informaţiilor înscrise în anexa nr. 1 şi avizate de comisia de evaluare, analizează oferta şi stabileşte dacă:a)terenul ce face obiectul donaţiei nu creează, prin amplasament, suprafaţă sau alte caracteristici, dificultăţi evidente în administrare; b)sarcinile care grevează terenul şi condiţiile impuse în actul de donaţie sunt compatibile cu proprietatea publică a statului şi/sau nu intră în contradicţie cu reglementările în vigoare referitoare la scopul, organizarea şi funcţionarea administratorului fondului forestier proprietate publică a statului. Articolul 20Dacă în urma analizei efectuate nu s-au identificat motive care să împiedice acceptarea donaţiei, comisia prevăzută la art. 7 elaborează memoriul de fundamentare a deciziei de acceptare a donaţiei, întocmeşte documentaţia în forma completă prevăzută în anexa nr. 3 şi o înaintează administratorului. Articolul 21(1) Administratorul se pronunţă asupra oportunităţii donaţiei şi transmite documentaţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este autorizată să accepte ofertele de donaţie în favoarea statului în ceea ce priveşte terenurile donate.(3) Acceptarea ofertei de donaţie prevăzute la alin (2) şi schimbarea destinaţiei terenului se fac prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Articolul 22(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură comunică, prin administrator, donatorului ordinul prevăzut la art. 21 alin. (3), în vederea încheierii contractului de donaţie.(2) Donatorul va preda administratorului, pe bază de proces-verbal, terenul donat statului, potrivit clauzelor stabilite în contract. Articolul 23Cheltuielile efectuate pentru încheierea în formă autentică a contractului de donaţie, precum şi cele necesare pentru intabularea sau înscrierea modificărilor în registrele de publicitate imobiliară pentru terenul ce face obiectul donaţiei se suportă de administratorul fondului forestier proprietate publică a statului. Articolul 24Pentru terenurile donate de proprietari şi preluate de administrator în numele statului român evaluarea se face conform prezentei metodologii. Articolul 25Administratorul va înregistra în evidenţele amenajamentelor silvice terenul dobândit prin donaţie, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de donaţie prevăzut la art. 17 şi art. 22 alin. (1) şi va asigura intabularea terenului dobândit prin donaţie, în numele statului. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 26(1) După cumpărarea, efectuarea schimbului de terenuri sau acceptarea de donaţii de către stat, în condiţiile prezentei metodologii, terenurile oferite statului devin terenuri cu destinaţie forestieră în proprietatea publică a statului şi sunt administrate de administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, prevăzut de lege, care a iniţiat schimbul de terenuri sau a acceptat donaţia ori cumpărarea. (2) În cazul bunurilor prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va opera modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în urma finalizării formalităţilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. Articolul 27În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor desemna componenţa comisiilor de evaluare prevăzute la art. 7. Articolul 28Documentele emise în aplicarea procedurilor de achiziţionare prevăzute în prezenta metodologie se arhivează pentru fiecare teren care a făcut obiectul evaluării, urmând să fie păstrate în condiţiile legii. Articolul 29Orice cumpărare şi efectuare de schimburi de terenuri, precum şi orice acceptare de donaţii către stat, în condiţiile prezentei metodologii, se comunică de administratori, în termen de 60 de zile, structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul achiziţionat. Articolul 30Actualizarea valorilor înscrise în tabelele nr. 1, 2a şi 2b din anexa nr. 2, utilizate în procedurile de evaluare şi cumpărare descrise în anexa nr. 1, se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului prevăzut la art. 123 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 31Evaluarea terenurilor care fac obiectul cumpărării şi echivalenţa valorică în cazul schimburilor pot fi utilizate şi de proprietarii de fond forestier menţionaţi la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 32Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie PROCEDURA DE EVALUARE pentru terenuri ce fac obiectul achiziţiei prin cumpărare sau donaţie 1. În conformitate cu atribuţiile stabilite la art. 6 din metodologie, comisia de evaluare stabileşte preţul de cumpărare. 2. Valoarea terenului cu vegetaţie forestieră (VMAX) se determină cu ajutorul relaţiei: VMAX = VTER + VVEG, (3.1) în care: VTER - valoarea în lei a terenului ce face obiectul evaluării; VVEG - valoarea în lei a vegetaţiei forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluării. 2.1. Valoarea terenului se determină prin utilizarea relaţiei de calcul: VTER = S x R1 x R2 x VU, (3.2) în care: S - mărimea suprafeţei terenului ce se evaluează în vederea cumpărării, exprimată în hectare; R1 - coeficientul de evaluare a şansei de instalare a vegetaţiei forestiere. Valorile coeficienţilor R1 sunt diferenţiate în raport cu zonele fitogeografice şi cu starea terenului si sunt prezentate în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la metodologie; R2 - coeficientul de evaluare a riscului de asigurare a integrităţii pădurii. Valorile coeficienţilor R2 sunt diferenţiate în funcţie de intensitatea presiunii sociale asupra pădurii; acestea sunt prezentate în tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la metodologie; VU - valoarea maximă a unui teren în suprafaţă de un hectar, stabilită în funcţie de caracteristicile terenului, prin intermediul relaţiei: în care: CMEX - creşterea medie la exploatabilitate a producţiei principale a speciei reprezentative pentru grupa de formaţii forestiere în care se găseşte terenul, exprimată în m3/ha/an, conform tabelelor biometrice; PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, diferenţiat pe grupe de specii, în raport cu ponderea, exprimat în lei/m3; RPF - rata medie a profitului, corespunzătoare terenului pe care este instalată pădurea, mijloc de producţie; pentru uniformizare s-a utilizat aceeaşi valoare cu cea utilizată în evaluarea terenurilor agricole, respectiv %; RD - rata medie anuală a dobânzii pe piaţa bancară, conform datelor statistice oficiale. Valorile VU sunt diferenţiate în funcţie de bonitatea terenului şi de grupa de formaţii forestiere; acestea sunt prezentate în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la metodologie şi se exprimă în lei. 2.2. Valoarea vegetaţiei forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluării (VVEG) se determină prin intermediul relaţiei: în care: i - indicele speciei identificate în compoziţia vegetaţiei forestiere existente pe teren; i = 1... n (numărul de specii identificate); K - consistenţa vegetaţiei forestiere exprimată prin indicele de acoperire (în zecimi); D1 - indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu starea de sănătate a arboretului. Valorile sunt diferenţiate în raport cu categoria de vârstă şi cu intensitatea fenomenului de uscare si sunt prezentate în tabelul nr. 5 din anexa nr. 2 la metodologie; D2 - indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu calitatea arboretului. Valorile sunt diferenţiate în raport cu categoria de vârstă şi cu clasele de vătămare a arboretului, exprimate prin procentul arborilor vătămaţi; acestea sunt prezentate în tabelul nr. 6 din anexa nr. 2 la metodologie; PRi - proporţia de participare, în compoziţia arboretului, a speciei „i“ (în zecimi); Vij - valoarea maximă a unui hectar de pădure din specia „i“ la categoria de vârstă „j“ (lei/ha). Corespunzător caracteristicilor speciilor, s-au constituit categorii de vârstă de 5 şi 10 ani. Valorile sunt prezentate în tabelele nr. 2a şi 2b din anexa nr. 2 la metodologie; pentru spatiile libere din tabelele nr. 2a si 2b valorile se vor extrapola; S - aceeaşi semnificaţie ca în relaţia (3.2). ANEXA Nr. 2la metodologie Valoarea terenului în raport cu bonitatea şi grupa de formaţii forestiere Tabelul nr. 1

Grupe de formaţii forestiere Valoarea terenului
Bonitate
Superioară - lei/ha - Medie - lei/ha - Inferioară - lei/ha -
1. Molidişuri 1.610 1.225 945
2. Molideto-brădete, modideto-făgete, brădete, brădeto-făgete, amestecuri de răşinoase cu fag 1.720 1.273 1.056
3. Pinete, laricete 1.400 848 591
4. Făgete 1.600 1.105 873
5. Făgete (amestecuri) cu alte specii goruneto-făgete 1.810 1.251 987
Grupe de formaţii forestiere Valoarea terenului
Bonitate
Superioară - lei/ha - Medie - lei/ha - Inferioară - lei/ha -
6. Gorunete, goruneto-şleauri, amestec de gorun cu alte cvercinee 1.920 1.408 1.203
7. Stejăreto-şleauri, amestec de stejar cu alte cvercinee 2.069 1.483 1.210
8. Gârniţete, cerete, cero-şleauri, amestec de gârniţă şi cer 1.390 1.063 899
9. Stejărete de stejar brumăriu şi stejărete de stejar pufos 1.210 663 547
10. Zăvoaie de plopi indigeni şi salcie, aninişuri 1.130 672 452
11. Salcâmete 1.060 597 366

Valori ale vegetaţiei forestiere utilizate în stabilirea preţurilor Tabelul nr. 2a lei/ha -

Specia Clasa de producţie Intervale de vârstă (ani)
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100
Molid I 2148 6138 12275 18413 24550 30688 36826 42963 49101 55238 61376 67514
II 1808 5166 10333 15499 20666 25832 30999 36165 41332 46498 51665 56831
III 1456 4159 8318 12477 16636 20795 24954 29113 33272 37431 41590 45749
IV 1109 3170 6339 9509 12678 15848 19017 22187 25356 28526 31695 34865
V 768 2194 4388 6582 8775 10969 13163 15357 17551 19745 21939 24132
Brad I 1994 5698 11396 17094 22792 28490 34188 39886 45583 51281 56979 62677
II 1693 4837 9674 14511 19347 24184 29021 33858 38695 43532 48369 53205
III 1400 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28001 32001 36001 40001 44001
IV 1120 3200 6400 9600 12800 16000 19200 22400 25600 28801 32001 35201
V 853 2437 4873 7310 9746 12183 14620 17056 19493 21929 24366 26803
Larice I 2080 5942 11884 17827 23769 29711 35653 41595 47537 53480 59422 65364
II 1736 4959 9918 14877 19836 24795 29754 34713 39672 44631 49590 54549
III 1391 3976 7952 11927 15903 19879 23855 27830 31806 35782 39758 43734
IV 1043 2980 5960 8940 11920 14901 17881 20861 23841 26821 29801 32781
V 708 2021 4043 6064 8086 10107 12129 14150 16171 18193 20214 22236
Pin silvestru I 1111 3174 6347 9521 12694 15868 19042 22215 25389
II 849 2425 4850 7274 9699 12124 14549 16973 19398
III 623 1781 3562 5343 7123 8904 10685 12466 14247
IV 420 1201 2402 3603 4804 6005 7206 8407 9608
V 243 694 1388 2082 2776 3470 4164 4858 5552
Pin negru I 948 2708 5416 8124 10832 13540 16248 18955 21663
II 734 2096 4192 6288 8384 10480 12576 14672 16768
III 547 1562 3124 4685 6247 7809 9371 10932 12494
IV 376 1073 2146 3219 4292 5365 6438 7511 8585
V 240 685 1370 2055 2740 3425 4110 4795 5480

lei/ha -

Specia Clasa de producţie Intervale de vârstă (ani)
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100
Fag I 1755 5013 10027 15040 20053 25067 30080 35094 40107 45120 50134 55147
II 1401 4003 8006 12009 16011 20014 24017 28020 32023 36026 40029 44032
III 1103 3150 6300 9449 12599 15749 18899 22048 25198 28348 31498 34647
IV 838 2395 4790 7185 9580 11976 14371 16766 19161 21556 23951 26346
V 613 1752 3504 5256 7009 8760 10512 12264 14016 15768 13220 19272
Mesteacăn I 812 2320 4640 6960 9279 11599 13919
II 680 1943 3886 5829 7772 9715 11658
III 559 1596 3191 4787 6383 7979 9574
IV 433 1236 2473 3709 4946 6182 7419
V 303 864 1729 2593 3457 4322 5186
Gorun (s) I 2564 7326 14651 21977 29303 36628 43954 51280 58606 65931 73257 80583
II 2052 5863 11726 17589 23451 29314 35177 41040 46903 52766 58628 64491
III 1602 4576 9152 13728 18303 22879 27455 32031 36607 41183 45758 50334
IV 1170 3344 6688 10032 13376 16719 20063 23407 26751 30095 33439 36783
V 808 2310 4620 6930 9240 11550 13860 16170 18480 20790 23100 25410
Gorun (1) I 2006 5731 11462 17192 22923 28654 34385 40116 45847 51577 57308 63039
II 1648 4708 9416 14124 18831 23539 28247 32955 37663 42371 47079 51786
III 1259 3597 7194 10791 12238 17985 21582 25179 28776 32373 35970 39566
IV 916 2618 5236 7854 10471 13089 15707 18325 20943 23561 26178 28796
V 631 1804 3608 5412 7215 9019 10823 12627 14431 16235 18039 19842
Carpen I 517 1476 2953 4429 5906 7382 8858
II 450 1286 2573 3859 5145 6432 7718
III 382 1092 2184 3275 4367 5459 6551
IV 313 893 1786 2679 3572 4464 5357
V 247 707 1414 2121 2829 3536 4243
Stejar (s) I 3107 8877 17753 26630 35507 44384 53260 62137 71014 79890 88767 97644
II 2595 7414 14828 22242 29655 37069 44483 51897 59311 66725 74138 81552
III 2129 6083 12166 18248 24331 30414 36497 42579 48662 54745 60828 66911
IV 1679 4796 9592 14387 19183 23979 28775 33571 38366 43162 47958 52754
V 1301 3718 7436 11153 14871 18589 22307 26024 29742 33460 37178 40896
Stejar (1) I 2129 6083 12166 18248 24331 30414 36497 42579 48662 54745 60828 66911
II 1779 5082 10163 15245 20327 25409 30490 35572 40654 45736 50817 55899
III 1444 4125 8250 12374 16499 20624 24749 28873 32998 37123 41248 45373
IV 1132 3234 6468 9701 12935 16169 19403 22637 25871 29104 32338 35787
V 855 2442 4884 7326 9768 12210 14652 17094 19536 21978 24420 26862
Tei I 1596 2660 5320 7979 10639 13299 15959
II 1353 2255 4511 6766 9021 11277 13532
III 1110 1851 3702 5553 7404 9255 11106
IV 875 1458 2916 4374 5832 7290 8747
V 660 1099 2199 3298 4397 5496 6596
Cer I 1322 3778 7556 11335 15113 18891 22669 26447 30226 34004 37782 41560
II 1084 3096 6192 9287 12383 15479 18575 21670 24766 27862 30958 34054
III 865 2471 4942 7413 9884 12355 14826 17297 19768 22239 24710 27181
IV 679 1939 3879 5818 7757 9697 11636 13575 15514 17454 19393 21332
V 528 1508 3017 4525 6034 7542 9051 10559 12068 13576 15084 16593

lei/ha -

Specia Clasa de producţie Intervale de vârstă (ani)
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100
Gârniţă I 1214 3469 6939 10408 13878 17347 20817 24286 27756 31225 34695 38164
II 1013 2895 5790 8684 11579 14474 17369 20263 23158 26053 28948 31842
III 715 2349 4698 7047 9396 11744 14093 16442 18791 21140 23489 25838
IV 646 1846 3692 5538 7384 9230 11076 12922 14768 16614 18460 20306
V 498 1422 2844 4267 5689 7111 8533 9956 11378 12800 14222 15644
Stejar pufos I 1565 2608 5215 7823 10430 13038 15645 18253 20860
II 1185 1975 3950 5926 7901 9876 11851 13826 15802
III 853 1422 2844 4267 5689 7111 8533 9956 11378
IV 575 958 1916 2874 3832 4790 5748 6706 7664
V 356 593 1185 1778 2370 2963 3555 4148 4740
Stejar brumăriu I 2133 3555 7111 10666 14222 17777 21333 24888 28444
II 1695 2825 5649 8474 11299 14123 16948 19773 22597
III 1256 2094 4188 6282 8376 10469 12563 14657 16751
IV 830 1383 2765 4148 5531 6913 8296 9679 11061
V 492 820 1640 2459 3279 4099 4919 5739 6558

Valorile vegetaţiei forestiere utilizate în stabilirea preţurilor Tabelul nr. 2b lei/ha -

Specia Clasa de producţie Intervale de vârstă (ani)
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30
Salcâm (p) I 1090 4357 6542 8722 10903 13083 15264
II 975 3898 5839 7582 9746 11695
III 828 3321 4982 6642 7637
IV 506 2035 3044 4070 5063
V 340 1361 1181 2721
Salcâm (l) I 840 3339 5041 6720 7542 9867 11763
II 748 2836 4422 5982 7478 8973
III 618 2473 3710 4947 5538
IV 406 1623 2438 3251 4064
V 296 1183 1775 2367
Plop a, n I 929 5184 7560 10367 12959 15551 18143
II 760 3907 5860 7598 9766 11720 13673
III 650 3249 4851 7142 8122 9746
IV 508 2539 3809 5057 6348
V 301 1507 2261 3014 3768
Plop ea I 2015 10615 15922 21229 26536
II 1667 7903 12500 16667
III 1270 6348 9522 12696
IV 848 4239 6358 8477
V 672 3358 5037 0

lei/ha -

Specia Clasa de producţie Intervale de vârstă (ani)
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30
Salcie I 1458 7290 10934 14579 13924 21869
II 1415 7077 9755 14153 17692
III 989 4947 7421 9894 12368
IV 860 4300 6450 8600
V 438 2191 3282 4382

Valorile coeficientului de evaluare a şansei de instalare a vegetaţiei forestiere (R1) Tabelul nr. 3

Categoria terenului Zone fitogeografice
silvostepă câmpie, deal, munte subalpin
R1 normal 0,7 1 0,7
degradat 0,4 0,8 0,4

Valorile coeficientului de evaluare a riscului de asigurare a integrităţii pădurii (R2) Tabelul nr. 4

Intensitatea presiunii sociale asupra pădurii
foarte mare mare mijlocie redusă foarte redusă
R2 0,5 0,7 0,8 0,9 1

Indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu starea de sănătate (uscare) a arboretului (D1) Tabelul nr. 5

Categoria de vârstă Intensitatea fenomenului de uscare
normală slabă medie puternică foarte puternică
D1 <1/2 TE* 1 0,9 0,85 0,5 0,3
³1/2 TE 1 0,85 0,75 0,65 0,55

* Vârsta exploatabilităţii arboretului. Indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu calitatea arboretului (D2) Tabelul nr. 6

Categoria de vârstă Clase de vătămare (% nr. arbori vătămaţi)
0-5 6-15 16-30 31-60 >60
D2 <1/2 TE 1 0,95 0,9 0,8 0,7
³1/2 TE 1 0,9 0,8 0,75 0,65

ANEXA Nr. 3la metodologie I. Documentaţia de evaluare în vederea cumpărării a terenurilor de către administrator 1. Înştiinţarea cu privire la intenţia de vânzare a terenului 2. Informaţii necesare pentru evaluarea terenului conform anexei nr. 1 la metodologie şi documentaţia anexată, inclusiv studiul pedostaţional 3. Proces-verbal al comisiei de evaluare 4. Hotărârea comitetului director privind aprobarea oportunităţii şi preţul de cumpărare 5. Scrisoarea de răspuns a administratorului adresată ofertantului 6. Procesul-verbal de negociere a preţului de cumpărare a terenului 7. Contractul de vânzare-cumpărare a terenului 8. Alte documente care conţin informaţii utilizate în procedurile de evaluare şi cumpărare a terenului, dacă este cazul II. Documentaţia necesară pentru efectuarea unor schimburi cu terenuri ce aparţin fondului forestier proprietate publică a statului 1. Memoriul justificativ elaborat de administrator 2. Documente privind regimul de proprietate al terenului care va intra în fondul forestier proprietate publică a statului: a)act de proprietate intabulat în registrul de publicitate -extras de carte funciară b)schiţa (planul) cadastrală a terenului cu coordonatele punctelor reprezentative3. Documentele privind terenul ce se oferă în compensare de administrator: a)extras din amenajamentul silvic b)schiţa cadastrală + coordonatele punctelor reprezentative4. Fişa cuprinzând informaţii necesare în vederea evaluării terenului ce va fi inclus în fondul forestier proprietate publică a statului 5. Fişa cuprinzând informaţii necesare în vederea evaluării terenului ce va fi scos din fondul forestier proprietate publică a statului 6. Studiul pedostaţional pentru terenul ce urmează să fie inclus în fondul forestier proprietate publică a statului 7. Fişa de calcul al echivalenţei terenurilor care fac obiectul schimbului 8. Procesul-verbal al şedinţei comisiei de evaluare 9. Adresa de înaintare către conducerea administratorului a propunerii de schimb 10. Procesul-verbal de echivalenţă încheiat între administratorul fondului forestier proprietate publică a statului şi proprietarul terenului care va intra în fondul forestier proprietate publică a statului, semnat de ambii reprezentanţi 11. Avizul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva privind efectuarea schimbului 12. Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază este amplasat terenul forestier proprietate publică a statului care face obiectul schimbului 13. Ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de aprobare a schimbului 14. Procesele-verbale de predare-preluare a terenurilor care au făcut obiectul schimbului III. Documentaţia necesară pentru efectuarea unei donaţii pentru un teren ce urmează să intre în fondul forestier proprietate publică a statului 1. Memoriul de fundamentare a deciziei de acceptare a ofertei de donaţie 2. Oferta, în formă autentică, de donaţie a proprietarului terenului 3. Documente privind regimul de proprietate al terenului ce face obiectul donaţiei 4. Fişa cuprinzând informaţiile necesare pentru terenul ce face obiectul donaţiei şi urmează să intre în proprietatea publică a statului 5. Procesul-verbal al şedinţei comisiei de evaluare 6. Adresa de înaintare a documentaţiei către administrator 7. Avizul Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva privind acceptarea donaţiei 8. Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază este amplasat terenul care face obiectul donaţiei 9. Ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de aprobare a donaţiei 10. Procesele-verbale de predare-preluare a terenului care a făcut obiectul donaţiei. ANEXA Nr. 4la metodologie FIŞA cuprinzând informaţiile necesare evaluării 1. Elemente privind identificarea proprietarului: Persoană fizică Numele ........ ......... Prenumele ........ ............. Domiciliul ........ ............. Actul de identitate ........ ............. CNP ........ ........ ............ Persoană juridică Denumirea/Numele ........ ........... Codul fiscal ........ .......... Adresa sediului central ........ ............. Certificatul de înmatriculare/înregistrare nr. ........ ............... Reprezentată prin ............... 2. Elemente privind atestarea proprietăţii: Documente........ ................ ................ ........ ............... Sarcini........ ................ ................ ................ .............. Documentele nominalizate sunt prezentate în copii. Acestea atestă faptul că terenul se află în proprietatea ofertantului şi nu este grevat de sarcini care să împiedice trecerea sa în proprietatea publică a statului. 3. Elemente privind amplasarea şi identificarea terenului: Judeţul ........ ................ ........ ............... Comuna ........ ................ ........ ............. Satul ........ ................ ................ .......... Amplasamentul cadastral general: Parcela ........ ................ ........ ............. Tarlaua ........ ................ ........ ............. Amplasamentul cadastral forestier ........ ........ .............. Ocolul silvic ........ ................ ............... UP ........ ................ ................ ............ Parcela/Subparcela ........ ........ ........... Se află la .............. km de fondul forestier proprietate publică a statului. Pentru localizarea amplasamentului se anexează următoarele documente grafice: schiţa de ansamblu, cu încadrarea în zonă a terenului;copie (vizată de oficiul de cadastru, geodezie şi cartografie judeţean) de pe planul cadastral, în care sunt marcate limitele terenului;copie de pe harta amenajistică în care este marcat terenul forestier, vizată de ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află terenul.4. Elemente privind mărimea suprafeţei terenului: Mărimea suprafeţei terenului este de.... ha şi a fost stabilită (se anulează ce nu corespunde): prin măsurători directe, efectuate în concordanţă cu normele cadastrale în vigoare de către........ ................ ................;pe baza informaţiilor cadastrale utilizate la intabularea în cadastrul imobiliar, realizată la data de........ ........ ......... .5. Destinaţia actuală........ ........ ............ 6. Folosinţa actuală (conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general/forestier, arabil, fâneaţă, păşune, pădure etc.)........ ................ ........ ......... 7. Caracteristici ale terenului: bonitate (tip sol, tip staţiune)........ ............;înclinare........ ............;afectat de următoarele fenomene negative (eroziune, alunecare, înmlăştinare etc.)........ .............. .8. Alte informaţii: rol funcţional (protecţie, producţie)........ ........ ...........;grad de risc (privind asigurarea pazei)........ ........ .........;şanse de instalare a vegetaţiei forestiere (pentru terenuri cu altă destinaţie decât cea forestieră)........ ................;accesibilitate (distanţa faţă de cea mai apropiată cale de acces)........ .......... .9. Caracteristici ale vegetaţiei forestiere*):

Unitatea omogenă Suprafaţa Consistenţa Specia Participarea Vârsta Clasa de producţie Provenienţa Vitalitatea Calitatea arborilor

9.1. Starea de sănătate a arboretelor ........ ........ ........ 9.2. Calitatea arboretului ........ ............... Întocmit ........ ................ ............... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ............... Data ........ ................ ........ Verificat ........ ................ ............... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ............... Data ........ ................ ........ *) În situaţia în care vegetaţia de pe teren prezintă diferenţieri dimensionale, caracteristicile se vor prezenta pe unităţi omogene ale vegetaţiei identificate pe terenul analizat, apreciindu-se mărimea suprafeţei respective.


SmartCity5

COMENTARII la Metodologie /2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Metodologie din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu