Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 118 din 17 februarie 2010

pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare prin cumparare, schimb sau donatie de catre stat, prin Regia Nationala a Padurilor- Romsilva si ceilalti administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publica a statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din 1 martie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Prin ceilalţi administratori se înţelege administratorii fondului forestier proprietate publică a statului prevăzuţi la art. 11 alin. (8) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului vor fi denumiţi în continuare administratori.

Art. 3. - Administratorii iau măsurile necesare pentru asigurarea fondurilor de cumpărare a terenurilor şi pentru folosirea lor potrivit destinaţiei prevăzute de lege.

Art. 4. - (1) Necomunicarea scrisă a ofertei de vânzare de către conducerea ocolului silvic către comisia stabilită prin decizia conducătorului structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 5 zile de la data înregistrării înştiinţării, constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

(2) Necomunicarea scrisă, în termen de 30 zile de la data înregistrării înştiinţării, a preţului oferit proprietarului de către conducerea administratorului sau a neacceptării ofertei către proprietarul vânzător, în cazul terenurilor care fac obiectul dreptului de preempţiune a statului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale de specialitate din subordinea acesteia.

Art. 5. - Contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prevederile art. 4 şi 5 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 7. - Urmărirea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 796/2002 pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare, prin cumpărare, schimb sau donaţie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Naţională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 15 august 2002, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

METODOLOGIE

de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta metodologie se aplică la acceptarea de donaţii către stat, precum şi la cumpărarea şi efectuarea schimbului de terenuri ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului.

Art. 2. - (1) Fac obiectul cumpărării categoriile de terenuri în următoarea ordine de priorităţi:

a) enclave existente în fondul forestier proprietate publică a statului;

b)  terenuri cu destinaţie agricolă care nu sunt limitrofe fondului forestier naţional, cu suprafaţa mai mare de 20 ha, situate în zonele deficitare în păduri;

c) terenuri cu destinaţie agricolă limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului;

d) terenuri forestiere limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului.

(2) Zonele deficitare în păduri sunt cele definite la pct. 51 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Sunt considerate enclave existente în fondul forestier proprietate publică a statului, în sensul prezentei metodologii, terenurile cu destinaţie agricolă sau forestieră, aparţinând altui proprietar, înconjurate de fond forestier proprietate publică a statului.

Art. 4. - Prin corectarea perimetrului fondului forestier proprietate publică a statului se înţelege acţiunea de obţinere a suprafeţei fondului forestier cu un contur mai regulat decât cel anterior, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de administrare.

Art. 5. - Sumele necesare în vederea cumpărării terenurilor ce fac obiectul prezentei metodologii se asigură din:

a) fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b) alte surse de finanţare destinate acestui scop, în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) Evaluarea terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se face potrivit prevederilor prezentei metodologii.

(2) Cumpărarea terenurilor care nu fac obiectul dreptului de preempţiune al statului se face prin negociere, preţul oferit de administrator neputând depăşi valoarea rezultată în urma evaluării.

Art. 7. - (1) Pentru evaluarea terenurilor ce fac obiectul achiziţiei de către stat prin administratori se înfiinţează la nivel judeţean comisii de evaluare formate din 5 membri, a căror componenţă este aprobată prin decizia conducătorului structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare judeţ. Din comisie fac parte obligatoriu un reprezentant al structurii teritoriale silvice din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, având calitatea de preşedinte şi un economist, un jurist şi 2 ingineri cu studii de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) au următoarele atribuţii:

a) analizează oportunitatea cumpărării terenului care prezintă interes pentru sectorul silvic public;

b)  evaluează terenul oferit în cazul cumpărării şi stabilesc echivalenţa valorică în cazul schimbului, în concordanţă cu procedura de evaluare prevăzută în anexa nr. 1, pornind de la valoarea terenului stabilită potrivit anexei nr. 2;

c) stabilesc preţul oferit în cazul cumpărării;

d) supun spre aprobare conducerii administratorului documentaţia de evaluare în vederea cumpărării, efectuării schimbului de terenuri, precum şi acceptării de donaţii de terenuri către stat.

CAPITOLUL II

Procedura de cumpărare

Art. 8. - (1) Procedura de cumpărare se aplică terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Terenurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), potrivit legii, fac obiectul dreptului de preempţiune al statului.

(3) Proprietarul înştiinţează în scris ocolul silvic în raza căruia este amplasat terenul forestier despre intenţia de vânzare şi preţul solicitat.

(4)   Exercitarea dreptului de preempţiune se face prin administratori, în termen de 30 de zile de la data primirii înştiinţării prevăzute la alin. (3).

Art. 9. - (1) In termen de 5 zile de la data înregistrării înştiinţării prevăzute la art. 8 alin. (3), administratorul înştiinţează în scris preşedintele comisiei în vederea convocării comisiei de evaluare.

(2)  In termen de 15 zile de la data convocării, comisia întocmeşte o documentaţie potrivit anexei nr. 3.

(3) Informaţiile necesare evaluării în scopul cumpărării terenului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(4) Mărimea suprafeţei terenurilor care fac obiectul cumpărării se stabileşte pe baza informaţiilor cadastrale pentru imobilele intabulate sau pe baza măsurătorilor directe efectuate de experţi autorizaţi în celelalte cazuri.

(5)  Preţul oferit proprietarului vânzător este cel rezultat în urma evaluării, diminuat cu cheltuielile aferente măsurătorilor topografice prevăzute la alin. (4).

(6)  Comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal prin care stabileşte oportunitatea cumpărării şi preţul rezultat în urma evaluării.

(7)  Ocolul silvic transmite administratorului, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), întreaga documentaţie, în vederea analizării şi aprobării.

Art. 10. - (1) Preţul oferit sau neacceptarea ofertei se comunică de către administrator în scris proprietarului vânzător, în termen de 30 de zile de la data înregistrării înştiinţării.

(2)  Proprietarul vânzător poate accepta preţul oferit de administrator, situaţie în care se încheie un contract de vânzare-cumpărare, sau comunică administratorului neacceptarea propunerii în termenul prevăzut în comunicarea stabilită la alin. (1).

(3) In cazul terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), proprietarul vânzător nu are dreptul de a înstrăina terenul către altă persoană la un preţ mai mic sau egal cu cel comunicat de administrator, în termenul prevăzut la alin. (1).

(4)  Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) atrage nulitatea absolută a actului de vânzare-cumpărare.

Art. 11. - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, administratorul va executa procedurile legale de intabulare în numele statului.

CAPITOLUL III

Schimbul de terenuri

Art. 12. - (1) Categoriile de terenuri forestiere proprietate publică a statului care pot face obiectul schimbului sunt cele prevăzute de Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Iniţiativa schimbului o au numai administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, în condiţiile în care terenul nu poate fi achiziţionat prin cumpărare.

(3) Realizarea schimbului de terenuri se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) In scopul eliminării enclavelor din fondul forestier proprietate publică a statului sau a enclavelor proprietate publică a statului, pentru comasarea terenurilor şi corectarea perimetrului fondului forestier proprietate publică a statului, administratorul propune autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură efectuarea schimbului de terenuri.

(2)  Propunerile însoţite de documentaţiile de evaluare şi echivalare întocmite conform prezentei metodologii se înaintează de administrator autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură aprobă schimbul prin ordin al conducătorului acesteia.

(4)  In termen de 30 de zile de la aprobarea schimbului, administratorul încheie contractul de schimb, în condiţiile legii.

Art. 14. - Nu pot fi preluate în fondul forestier proprietate publică a statului, prin schimb, următoarele categorii de terenuri:

a) terenurile inapte pentru împăduriri cu specii principale din grupele de formaţii prevăzute în anexa nr. 2;

b) terenurile care nu au din punctul de vedere al proprietăţii o situaţie juridică clară;

c) terenurile care sunt grevate de sarcini, prevăzute ca atare în evidenţele birourilor de carte funciară, şi care sunt incompatibile cu proprietatea publică a statului;

d) terenurile aflate în litigiu la instanţele judecătoreşti;

e) terenurile situate în zona de stepă şi alpină;

f) terenurile afectate de poluare.

Art. 15. - (1) Echivalenţa valorică a terenurilor care fac obiectul schimbului se realizează în condiţiile prevăzute la art. 37 alin. (3) şi conform metodologiei aprobate în condiţiile art. 43 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Pentru terenurile oferite statului în schimb, echivalenţa valorică prevăzută la alin. (1) se realizează în baza unui studiu pedostaţional elaborat de persoane juridice atestate pentru efectuarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul forestier şi se suportă de către administrator.

(3)  Informaţiile necesare evaluării terenului sunt cuprinse în anexa nr. 4 şi sunt completate de direcţia silvică.

CAPITOLUL IV

Donaţii

Art. 16. -In sensul prezentei metodologii, prin donaţie se înţelege un contract solemn, unilateral şi cu titlu gratuit prin care o persoană fizică sau juridică, denumită donator, transmite în mod irevocabil, cu intenţia liber exprimată, fără să primească ceva în schimb, un teren asupra căruia are drept de proprietate către stat, prin administrator, în calitate de donatar.

Art. 17. - Contractul de donaţie se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Art. 18. - (1) Terenul ce face obiectul contractului de donaţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie în circuitul civil, să fie dobândit în mod licit, să aibă amplasament determinat, să existe.

(2) Donatorul trebuie să aibă calitatea de proprietar.

Art. 19. - (1) Oferta donatorului se înregistrează la ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află terenul. Comisia prevăzută la art. 7 identifică obiectul ofertei şi obţine informaţiile necesare în vederea luării deciziei de acceptare a donaţiei, potrivit anexei nr. 1.

(2) Administratorul, pe baza informaţiilor înscrise în anexa nr. 1 şi avizate de comisia de evaluare, analizează oferta şi stabileşte dacă:

a)   terenul ce face obiectul donaţiei nu creează, prin amplasament, suprafaţă sau alte caracteristici, dificultăţi evidente în administrare;

b) sarcinile care grevează terenul şi condiţiile impuse în actul de donaţie sunt compatibile cu proprietatea publică a statului şi/sau nu intră în contradicţie cu reglementările în vigoare referitoare la scopul, organizarea şi funcţionarea administratorului fondului forestier proprietate publică a statului.

Art. 20. - Dacă în urma analizei efectuate nu s-au identificat motive care să împiedice acceptarea donaţiei, comisia prevăzută la art. 7 elaborează memoriul de fundamentare a deciziei de acceptare a donaţiei, întocmeşte documentaţia în forma completă prevăzută în anexa nr. 3 şi o înaintează administratorului.

Art. 21. - (1) Administratorul se pronunţă asupra oportunităţii donaţiei şi transmite documentaţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este autorizată să accepte ofertele de donaţie în favoarea statului în ceea ce priveşte terenurile donate.

(3) Acceptarea ofertei de donaţie prevăzute la alin (2) şi schimbarea destinaţiei terenului se fac prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 22. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură comunică, prin administrator, donatorului ordinul prevăzut la art. 21 alin. (3), în vederea încheierii contractului de donaţie.

(2) Donatorul va preda administratorului, pe bază de proces-verbal, terenul donat statului, potrivit clauzelor stabilite în contract.

Art. 23. - Cheltuielile efectuate pentru încheierea în formă autentică a contractului de donaţie, precum şi cele necesare pentru intabularea sau înscrierea modificărilor în registrele de publicitate imobiliară pentru terenul ce face obiectul donaţiei se suportă de administratorul fondului forestier proprietate publică a statului.

Art. 24. - Pentru terenurile donate de proprietari şi preluate de administrator în numele statului român evaluarea se face conform prezentei metodologii.

Art. 25. - Administratorul va înregistra în evidenţele amenajamentelor silvice terenul dobândit prin donaţie, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de donaţie prevăzut la art. 17 şi art. 22 alin. (1) şi va asigura intabularea terenului dobândit prin donaţie, în numele statului.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 26. - (1) După cumpărarea, efectuarea schimbului de terenuri sau acceptarea de donaţii de către stat, în condiţiile prezentei metodologii, terenurile oferite statului devin terenuri cu destinaţie forestieră în proprietatea publică a statului şi sunt administrate de administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, prevăzut de lege, care a iniţiat schimbul de terenuri sau a acceptat donaţia ori cumpărarea.

(2) In cazul bunurilor prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va opera modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în urma finalizării formalităţilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art. 27. -In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor desemna componenţa comisiilor de evaluare prevăzute la art. 7.

Art. 28. - Documentele emise în aplicarea procedurilor de achiziţionare prevăzute în prezenta metodologie se arhivează pentru fiecare teren care a făcut obiectul evaluării, urmând să fie păstrate în condiţiile legii.

Art. 29. - Orice cumpărare şi efectuare de schimburi de terenuri, precum şi orice acceptare de donaţii către stat, în condiţiile prezentei metodologii, se comunică de administratori, în termen de 60 de zile, structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul achiziţionat.

Art. 30. -Actualizarea valorilor înscrise în tabelele nr. 1, 2a şi 2b din anexa nr. 2, utilizate în procedurile de evaluare şi cumpărare descrise în anexa nr. 1, se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului prevăzut la art. 123 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 31. - Evaluarea terenurilor care fac obiectul cumpărării şi echivalenţa valorică în cazul schimburilor pot fi utilizate şi de proprietarii de fond forestier menţionaţi la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 32. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

PROCEDURA   DE   EVALUARE

pentru terenuri ce fac obiectul achiziţiei prin cumpărare sau donaţie

1.   In conformitate cu atribuţiile stabilite la art. 6 din metodologie, comisia de evaluare stabileşte preţul de cumpărare.

2.  Valoarea terenului cu vegetaţie forestieră (VMAX) se determină cu ajutorul relaţiei:

VMAX =  VTER + VVEG                                                   (3.1)

în care:

VTER - valoarea în lei a terenului ce face obiectul evaluării;

VVEG - valoarea în lei a vegetaţiei forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluării.

2.1. Valoarea terenului se determină prin utilizarea relaţiei de calcul:

Vter = S x R1 x R2 x VU,                                     (3.2)

în care:

S - mărimea suprafeţei terenului ce se evaluează în vederea cumpărării, exprimată în hectare;

R1 - coeficientul de evaluare a şansei de instalare a vegetaţiei forestiere. Valorile coeficienţilor R1 sunt diferenţiate în raport cu zonele fitogeografice şi cu starea terenului si sunt prezentate în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la metodologie;

R2 - coeficientul de evaluare a riscului de asigurare a integrităţii pădurii. Valorile coeficienţilor R2 sunt diferenţiate în funcţie de intensitatea presiunii sociale asupra pădurii; acestea sunt prezentate în tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la metodologie;

Vu - valoarea maximă a unui teren în suprafaţă de un hectar, stabilită în funcţie de caracteristicile terenului, prin intermediul relaţiei:

                        Cmexx Pmlx Rpf

Vu = _____________________            (3.3)

                                      Rd

în care:

CMEX - creşterea medie la exploatabilitate a producţiei principale a speciei reprezentative pentru grupa de formaţii forestiere în care se găseşte terenul, exprimată în m3/ha/an, conform tabelelor biometrice;

PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, diferenţiat pe grupe de specii, în raport cu ponderea, exprimat în lei/m3;

Rpf- rata medie a profitului, corespunzătoare terenului pe care este instalată pădurea, mijloc de producţie; pentru uniformizare s-a utilizat aceeaşi valoare cu cea utilizată în evaluarea terenurilor agricole, respectiv %;

RD - rata medie anuală a dobânzii pe piaţa bancară, conform datelor statistice oficiale.

Valorile VU sunt diferenţiate în funcţie de bonitatea terenului şi de grupa de formaţii forestiere; acestea sunt prezentate în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la metodologie şi se exprimă în lei.

2.2. Valoarea vegetaţiei forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluării (Vveg) se determină prin intermediul relaţiei:

în care:

i - indicele speciei identificate în compoziţia vegetaţiei forestiere existente pe teren; i = 1... n (numărul de specii identificate);

K- consistenţa vegetaţiei forestiere exprimată prin indicele de acoperire (în zecimi);

D1 - indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu starea de sănătate a arboretului. Valorile sunt diferenţiate în raport cu categoria de vârstă şi cu intensitatea fenomenului de uscare si sunt prezentate în tabelul nr. 5 din anexa nr. 2 la metodologie;

D2 - indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu calitatea arboretului. Valorile sunt diferenţiate în raport cu categoria de vârstă şi cu clasele de vătămare a arboretului, exprimate prin procentul arborilor vătămaţi; acestea sunt prezentate în tabelul nr. 6 din anexa nr. 2 la metodologie;

PRi - proporţia de participare, în compoziţia arboretului, a speciei „i" (în zecimi);

Vij - valoarea maximă a unui hectar de pădure din specia „i" la categoria de vârstă „j" (lei/ha). Corespunzător caracteristicilor speciilor, s-au constituit categorii de vârstă de 5 şi 10 ani. Valorile sunt prezentate în tabelele nr. 2a şi 2b din anexa nr. 2 la metodologie; pentru spatiile libere din tabelele nr. 2a si 2b valorile se vor extrapola;

S - aceeaşi semnificaţie ca în relaţia (3.2).

ANEXA Nr. 2 la metodologie

Valoarea terenului în raport cu bonitatea şi grupa de formaţii forestiere

Tabelul nr. 1

Grupe de formaţii forestiere

Valoarea terenului

Bonitate

Superioară

- lei/ha -

Medie

- lei/ha -

Inferioară

- lei/ha -

1. Molidişuri

1.610

1.225

945

2. Molideto-brădete, modideto-făgete, brădete, brădeto-făgete, amestecuri de răşinoase cu fag

1.720

1.273

1.056

3. Pinete, laricete

1.400

848

591

4. Făgete

1.600

1.105

873

5. Făgete (amestecuri) cu alte specii goruneto-făgete

1.810

1.251

987

Grupe de formaţii forestiere

Valoarea terenului

Bonitate

Superioară

- lei/ha -

Medie

- lei/ha -

Inferioară

- lei/ha -

6. Gorunete, goruneto-şleauri, amestec de gorun cu alte cvercinee

1.920

1.408

1.203

7. Stejăreto-şleauri, amestec de stejar cu alte cvercinee

2.069

1.483

1.210

8. Gârniţete, cerete, cero-şleauri, amestec de gârniţă şi cer

1.390

1.063

899

9. Stejărete de stejar brumăriu şi stejărete de stejar pufos

1.210

663

547

10. Zăvoaie de plopi indigeni şi salcie, aninişuri

1.130

672

452

11. Salcâmete

1.060

597

366

Valori ale vegetaţiei forestiere utilizate în stabilirea preţurilor

Tabelul nr. 2a

- lei/ha -

Specia

Clasa de

producţie

Intervale de vârstă (ani)

1-5

6-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91- 100

>100

Molid

I

2148

6138

12275

18413

24550

30688

36826

42963

49101

55238

61376

67514

II

1808

5166

10333

15499

20666

25832

30999

36165

41332

46498

51665

56831

III

1456

4159

8318

12477

16636

20795

24954

29113

33272

37431

41590

45749

IV

1109

3170

6339

9509

12678

15848

19017

22187

25356

28526

31695

34865

V

768

2194

4388

6582

8775

10969

13163

15357

17551

19745

21939

24132

Brad

I

1994

5698

11396

17094

22792

28490

34188

39886

45583

51281

56979

62677

II

1693

4837

9674

14511

19347

24184

29021

33858

38695

43532

48369

53205

III

1400

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28001

32001

36001

40001

44001

IV

1120

3200

6400

9600

12800

16000

19200

22400

25600

28801

32001

35201

V

853

2437

4873

7310

9746

12183

14620

17056

19493

21929

24366

26803

Larice

I

2080

5942

11884

17827

23769

29711

35653

41595

47537

53480

59422

65364

II

1736

4959

9918

14877

19836

24795

29754

34713

39672

44631

49590

54549

III

1391

3976

7952

11927

15903

19879

23855

27830

31806

35782

39758

43734

IV

1043

2980

5960

8940

11920

14901

17881

20861

23841

26821

29801

32781

V

708

2021

4043

6064

8086

10107

12129

14150

16171

18193

20214

22236

Pin silvestru

I

1111

3174

6347

9521

12694

15868

19042

22215

25389

II

849

2425

4850

7274

9699

12124

14549

16973

19398

III

623

1781

3562

5343

7123

8904

10685

12466

14247

IV

420

1201

2402

3603

4804

6005

7206

8407

9608

V

243

694

1388

2082

2776

3470

4164

4858

5552

Pin negru

I

948

2708

5416

8124

10832

13540

16248

18955

21663

II

734

2096

4192

6288

8384

10480

12576

14672

16768

III

547

1562

3124

4685

6247

7809

9371

10932

12494

IV

376

1073

2146

3219

4292

5365

6438

7511

8585

V

240

685

1370

2055

2740

3425

4110

4795

5480

                                                                                                                                                   - lei/ha -

Specia

Clasa de

producţie

Intervale de vârstă (ani)

1-5

6-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91- 100

>100

Fag

I

1755

5013

10027

15040

20053

25067

30080

35094

40107

45120

50134

55147

II

1401

4003

8006

12009

16011

20014

24017

28020

32023

36026

40029

44032

III

1103

3150

6300

9449

12599

15749

18899

22048

25198

28348

31498

34647

IV

838

2395

4790

7185

9580

11976

14371

16766

19161

21556

23951

26346

V

613

1752

3504

5256

7009

8760

10512

12264

14016

15768

13220

19272

Mesteacăn

I

812

2320

4640

6960

9279

11599

13919

II

680

1943

3886

5829

7772

9715

11658

III

559

1596

3191

4787

6383

7979

9574

IV

433

1236

2473

3709

4946

6182

7419

V

303

864

1729

2593

3457

4322

5186

Gorun (s)

I

2564

7326

14651

21977

29303

36628

43954

51280

58606

65931

73257

80583

II

2052

5863

11726

17589

23451

29314

35177

41040

46903

52766

58628

64491

III

1602

4576

9152

13728

18303

22879

27455

32031

36607

41183

45758

50334

IV

1170

3344

6688

10032

13376

16719

20063

23407

26751

30095

33439

36783

V

808

2310

4620

6930

9240

11550

13860

16170

18480

20790

23100

25410

Gorun (1)

I

2006

5731

11462

17192

22923

28654

34385

40116

45847

51577

57308

63039

II

1648

4708

9416

14124

18831

23539

28247

32955

37663

42371

47079

51786

III

1259

3597

7194

10791

12238

17985

21582

25179

28776

32373

35970

39566

IV

916

2618

5236

7854

10471

13089

15707

18325

20943

23561

26178

28796

V

631

1804

3608

5412

7215

9019

10823

12627

14431

16235

18039

19842

Carpen

I

517

1476

2953

4429

5906

7382

8858

II

450

1286

2573

3859

5145

6432

7718

III

382

1092

2184

3275

4367

5459

6551

IV

313

893

1786

2679

3572

4464

5357

V

247

707

1414

2121

2829

3536

4243

Stejar (s)

I

3107

8877

17753

26630

35507

44384

53260

62137

71014

79890

88767

97644

II

2595

7414

14828

22242

29655

37069

44483

51897

59311

66725

74138

81552

III

2129

6083

12166

18248

24331

30414

36497

42579

48662

54745

60828

66911

IV

1679

4796

9592

14387

19183

23979

28775

33571

38366

43162

47958

52754

V

1301

3718

7436

11153

14871

18589

22307

26024

29742

33460

37178

40896

Stejar (1)

I

2129

6083

12166

18248

24331

30414

36497

42579

48662

54745

60828

66911

II

1779

5082

10163

15245

20327

25409

30490

35572

40654

45736

50817

55899

III

1444

4125

8250

12374

16499

20624

24749

28873

32998

37123

41248

45373

IV

1132

3234

6468

9701

12935

16169

19403

22637

25871

29104

32338

35787

V

855

2442

4884

7326

9768

12210

14652

17094

19536

21978

24420

26862

Tei

I

1596

2660

5320

7979

10639

13299

15959

II

1353

2255

4511

6766

9021

11277

13532

III

1110

1851

3702

5553

7404

9255

11106

IV

875

1458

2916

4374

5832

7290

8747

V

660

1099

2199

3298

4397

5496

6596

Cer

I

1322

3778

7556

11335

15113

18891

22669

26447

30226

34004

37782

41560

II

1084

3096

6192

9287

12383

15479

18575

21670

24766

27862

30958

34054

III

865

2471

4942

7413

9884

12355

14826

17297

19768

22239

24710

27181

IV

679

1939

3879

5818

7757

9697

11636

13575

15514

17454

19393

21332

V

528

1508

3017

4525

6034

7542

9051

10559

12068

13576

15084

16593

                                                                                                                                                  - lei/ha -

Specia

Clasa de

producţie

Intervale de vârstă (ani)

1-5

6-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

>100

Gârniţă

I

1214

3469

6939

10408

13878

17347

20817

24286

27756

31225

34695

38164

II

1013

2895

5790

8684

11579

14474

17369

20263

23158

26053

28948

31842

III

715

2349

4698

7047

9396

11744

14093

16442

18791

21140

23489

25838

IV

646

1846

3692

5538

7384

9230

11076

12922

14768

16614

18460

20306

V

498

1422

2844

4267

5689

7111

8533

9956

11378

12800

14222

15644

Stejar pufos

I

1565

2608

5215

7823

10430

13038

15645

18253

20860

II

1185

1975

3950

5926

7901

9876

11851

13826

15802

III

853

1422

2844

4267

5689

7111

8533

9956

11378

IV

575

958

1916

2874

3832

4790

5748

6706

7664

V

356

593

1185

1778

2370

2963

3555

4148

4740

Stejar brumăriu

I

2133

3555

7111

10666

14222

17777

21333

24888

28444

II

1695

2825

5649

8474

11299

14123

16948

19773

22597

III

1256

2094

4188

6282

8376

10469

12563

14657

16751

IV

830

1383

2765

4148

5531

6913

8296

9679

11061

V

492

820

1640

2459

3279

4099

4919

5739

6558

Valorile vegetaţiei forestiere utilizate în stabilirea preţurilor

Tabelul nr. 2b

                                                                                                                                               - lei/ha -

Specia

Clasa de producţie

Intervale de vârstă (ani)

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

Salcâm   (p)

I

1090

4357

6542

8722

10903

13083

15264

II

975

3898

5839

7582

9746

11695

III

828

3321

4982

6642

7637

IV

506

2035

3044

4070

5063

V

340

1361

1181

2721

Salcâm   (I)

I

840

3339

5041

6720

7542

9867

11763

II

748

2836

4422

5982

7478

8973

III

618

2473

3710

4947

5538

IV

406

1623

2438

3251

4064

V

296

1183

1775

2367

Plop a, n

I

929

5184

7560

10367

12959

15551

18143

II

760

3907

5860

7598

9766

11720

13673

III

650

3249

4851

7142

8122

9746

IV

508

2539

3809

5057

6348

V

301

1507

2261

3014

3768

Plop   ea

I

2015

10615

15922

21229

26536

II

1667

7903

12500

16667

III

1270

6348

9522

12696

IV

848

4239

6358

8477

V

672

3358

5037

0

- lei/ha -

Specia

Clasa de producţie

Intervale de vârstă (ani)

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

Salcie

I

1458

7290

10934

14579

13924

21869

II

1415

7077

9755

14153

17692

III

989

4947

7421

9894

12368

IV

860

4300

6450

8600

V

438

2191

3282

4382

Valorile coeficientului de evaluare a şansei de instalare a vegetaţiei forestiere (R1)

Tabelul nr. 3

Categoria terenului

Zone fitogeografice

silvostepă

câmpie, deal, munte

subalpin

R1

normal

0,7

1

0,7

degradat

0,4

0,8

0,4

Valorile coeficientului de evaluare a riscului de asigurare a integrităţii pădurii (R2)

Tabelul nr. 4

Intensitatea presiunii sociale asupra pădurii

foarte mare

mare

mijlocie

redusă

foarte redusă

R2

0,5

0,7

0,8

0,9

1

Indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu starea de sănătate (uscare) a arboretului (D1)

Tabelul nr. 5

Categoria de vârstă

Intensitatea fenomenului de uscare

normală

slabă

medie

puternică

foarte puternică

D1

< 1/2 TE*

1

0,9

0,85

0,5

0,3

>1/2 TE

1

0,85

0,75

0,65

0,55

* Vârsta exploatabilităţii arboretului.

Indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu calitatea arboretului (D2)

Tabelul nr. 6

Categoria de vârstă

Clase de vătămare (% nr. arbori vătămaţi)

0-5

6-15

16-30

31-60

>60

D2

<1/2TE

1

0,95

0,9

0,8

0,7

>1/2 TE

1

0,9

0,8

0,75

0,65

ANEXA Nr. 3 la metodologie

II. Documentaţia necesară pentru efectuarea unor schimburi cu terenuri ce aparţin fondului forestier proprietate publică a statului

1.  Memoriul justificativ elaborat de administrator

2. Documente privind regimul de proprietate al terenului care va intra în fondul forestier proprietate publică a statului:

a)  act de proprietate intabulat în registrul de publicitate - extras de carte funciară

b)  schiţa (planul) cadastrală a terenului cu coordonatele punctelor reprezentative

3.  Documentele privind terenul ce se oferă în compensare de administrator:

a) extras din amenajamentul silvic

b) schiţa cadastrală + coordonatele punctelor reprezentative

4.  Fişa cuprinzând informaţii necesare în vederea evaluării terenului ce va fi inclus în fondul forestier proprietate publică a statului

5.  Fişa cuprinzând informaţii necesare în vederea evaluării terenului ce va fi scos din fondul forestier proprietate publică a statului

6.  Studiul pedostaţional pentru terenul ce urmează să fie inclus în fondul forestier proprietate publică a statului

7.  Fişa de calcul al echivalenţei terenurilor care fac obiectul schimbului

8.  Procesul-verbal al şedinţei comisiei de evaluare

9. Adresa de înaintare către conducerea administratorului a propunerii de schimb

10.  Procesul-verbal de echivalenţă încheiat între administratorul fondului forestier proprietate publică a statului şi proprietarul terenului care va intra în fondul forestier proprietate publică a statului, semnat de ambii reprezentanţi

11. Avizul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva privind efectuarea schimbului

12.  Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază este amplasat terenul forestier proprietate publică a statului care face obiectul schimbului

13.  Ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de aprobare a schimbului

14. Procesele-verbale de predare-preluare a terenurilor care au făcut obiectul schimbului

III. Documentaţia necesară pentru efectuarea unei donaţii pentru un teren ce urmează să intre în fondul forestier proprietate publică a statului

1.  Memoriul de fundamentare a deciziei de acceptare a ofertei de donaţie

2.  Oferta, în formă autentică, de donaţie a proprietarului terenului

3.  Documente privind regimul de proprietate al terenului ce face obiectul donaţiei

4.  Fişa cuprinzând informaţiile necesare pentru terenul ce face obiectul donaţiei şi urmează să intre în proprietatea publică a statului

5.  Procesul-verbal al şedinţei comisiei de evaluare

6. Adresa de înaintare a documentaţiei către administrator

7.  Avizul Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva privind acceptarea donaţiei

8.  Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază este amplasat terenul care face obiectul donaţiei

9.  Ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de aprobare a donaţiei

10. Procesele-verbale de predare-preluare a terenului care a făcut obiectul donaţiei.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

FIŞA

cuprinzând informaţiile necesare evaluării

1. Elemente privind identificarea proprietarului:

Persoană fizică

Numele...........................

Prenumele.......................

Domiciliul........................

Actul de identitate...........

CNP...............................

Persoană juridică Denumirea/Numele.....................

Codul fiscal...........................................................

Adresa sediului central...........................................

Certificatul de înmatriculare/înregistrare nr...............

Reprezentată prin...............

2.  Elemente privind atestarea proprietăţii:

Documente.............................................................

Sarcini....................................................................

Documentele nominalizate sunt prezentate în copii. Acestea atestă faptul că terenul se află în proprietatea ofertantului şi nu este grevat de sarcini care să împiedice trecerea sa în proprietatea publică a statului.

3.  Elemente privind amplasarea şi identificarea terenului: Judeţul..................................................

Comuna................................................

Satul.....................................................

Amplasamentul cadastral general:

Parcela................................................

Tarlaua................................................

Amplasamentul cadastral forestier.........

Ocolul silvic.........................................

UP.......................................................

Parcela/Subparcela.............................

Se află la..............km de fondul forestier proprietate publică a statului.

Pentru localizarea amplasamentului se anexează următoarele documente grafice:

- schiţa de ansamblu, cu încadrarea în zonă a terenului;

- copie (vizată de oficiul de cadastru, geodezie şi cartografie judeţean) de pe planul cadastral, în care sunt marcate limitele terenului;

- copie de pe harta amenajistica în care este marcat terenul forestier, vizată de ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află terenul.

4.  Elemente privind mărimea suprafeţei terenului:

Mărimea suprafeţei terenului este de.... ha şi a fost stabilită (se anulează ce nu corespunde):

- prin măsurători directe, efectuate în concordanţă cu normele cadastrale în vigoare de către..........................................;

- pe baza informaţiilor cadastrale utilizate la intabularea în cadastrul imobiliar, realizată la data de............................

5.  Destinaţia actuală..............................

6. Folosinţa actuală (conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general/forestier, arabil, fâneaţă, păşune, pădure etc.)..........................

7. Caracteristici ale terenului:

- bonitate (tip sol, tip staţiune).....................;

- înclinare.....................;

- afectat de următoarele fenomene negative (eroziune, alunecare, înmlăştinare etc.)........................

8. Alte informaţii:

- rol funcţional (protecţie, producţie).............................;

- grad de risc (privind asigurarea pazei)...........................;

- şanse de instalare a vegetaţiei forestiere (pentru terenuri cu altă destinaţie decât cea forestieră).........................;

- accesibilitate (distanţa faţă de cea mai apropiată cale de acces)....................

9. Caracteristici ale vegetaţiei forestiere*):

Unitatea omogenă

Suprafaţa

Consistenţa

Specia

Participarea

Vârsta

Clasa de producţie

Provenienţa

Vitalitatea

Calitatea arborilor

9.1. Starea de sănătate a arboretelor..........................

9.2. Calitatea arboretului........................

Intocmit

......................................

(numele şi prenumele)

Semnatura........................

Data..................................

Verificat

...................................

(numele şi prenumele)

Semnatura........................

Data..................................

*) In situaţia în care vegetaţia de pe teren prezintă diferenţieri dimensionale, caracteristicile se vor prezenta pe unităţi omogene ale vegetaţiei identificate pe terenul analizat, apreciindu-se mărimea suprafeţei respective.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 118/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 118 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu