E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 796 din 25 iulie 2002

pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare, prin cumparare, schimb sau donatie, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Nationala a Padurilor, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 603 din 15 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 9^5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2000 privind circulatia juridica a terenurilor cu destinatie forestiera, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de achizitionare, prin cumparare, schimb sau donatie, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Nationala a Padurilor, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Regia Nationala a Padurilor va lua masurile necesare pentru asigurarea fondurilor de cumparare a terenurilor si pentru folosirea lor potrivit destinatiei prevazute de lege, conform Programului anual de extindere a fondului forestier elaborat de autoritatea centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) In fiecare an, prin grija Regiei Nationale a Padurilor, suprafetele de teren care isi schimba destinatia prin scoaterea definitiva din fondul forestier proprietate publica a statului vor fi compensate cu suprafete cel putin egale ca marime, cumparate in numele statului, conform metodologiei prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Regia Nationala a Padurilor si inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.
    Art. 4
    Necomunicarea de catre directia silvica apartinand Regiei Nationale a Padurilor a refuzului motivat al ofertei de vanzare catre inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 5
    Neluarea de catre directiile silvice apartinand Regiei Nationale a Padurilor a tuturor masurilor pentru ca optiunea privind cumpararea terenului, in cazul vanzarilor cu drept de preemtiune, sa fie comunicata in termenul prevazut de lege sau nerespectarea ordinii de prioritati prevazute in metodologie la achizitionarea unui teren constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    Art. 6
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 4 si 5 se fac de personalul silvic, imputernicit in acest scop, din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic.
    Art. 7
    Contraventiilor prevazute la art. 4 si 5 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
de achizitionare, prin cumparare, schimb sau donatie, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Nationala a Padurilor, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie se aplica la evaluarea in vederea achizitionarii, prin cumparare, schimb sau prin donatie, a unor terenuri, in numele statului, de catre Regia Nationala a Padurilor.
    Art. 2
    (1) Fac obiectul evaluarii si achizitionarii categoriile de terenuri in urmatoarea ordine de prioritati:
    a) enclave aflate in fondul forestier proprietate publica a statului;
    b) terenuri din fondul forestier, limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului;
    c) terenuri care nu sunt limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului, din zone deficitare in paduri, si terenuri limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului, care nu au destinatie forestiera;
    d) terenuri forestiere care nu sunt limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului;
    e) terenuri cu destinatie agricola, acoperite cu vegetatie forestiera, care nu sunt limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului;
    f) terenuri degradate.
    (2) Zonele deficitare in paduri in intelesul alin. (1) lit. c) se stabilesc pe judete, prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului apelor si protectiei mediului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii.
    (3) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura elaboreaza Programul anual de extindere a fondului forestier, pana la sfarsitul primului trimestru al anului anterior, pe baza propunerilor Regiei Nationale a Padurilor si ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic. Aplicarea prevederilor programului anual se face de catre Regia Nationala a Padurilor.
    Art. 3
    Sunt considerate enclave, in sensul prezentei metodologii, terenurile evidentiate ca atare in amenajamentele silvice (tabelul enclavelor), precum si alte terenuri, cu sau fara vegetatie forestiera, inconjurate de fond forestier proprietate publica a statului.
    Art. 4
    Prin actiunea de corectare a perimetrului fondului forestier proprietate publica a statului se intelege actiunea de obtinere a suprafetei fondului forestier cu un contur cat mai regulat, in scopul imbunatatirii conditiilor de administrare.
    Art. 5
    (1) Sumele necesare in vederea cumpararii terenurilor ce fac obiectul prezentei metodologii se asigura din:
    a) Fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit in temeiul art. 63 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;
    b) alte fonduri destinate acestui scop, in conditiile legii.
    (2) Repartizarea din aceste fonduri a sumelor necesare se face de Regia Nationala a Padurilor, la solicitarea directiilor silvice, in conformitate cu prevederile Programului anual de extindere a fondului forestier elaborat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    Art. 6
    (1) Pentru evaluarea terenurilor ce fac obiectul achizitiei de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Nationala a Padurilor, se infiinteaza, la nivelul fiecarei directii silvice din structura organizatorica a Regiei Nationale a Padurilor, o comisie de evaluare formata din 5 membri, in urmatoarea componenta:
    a) inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic in a carui raza de activitate se afla terenul sau un imputernicit al acestuia, ca reprezentant al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura - presedinte;
    b) seful Compartimentului Fond forestier din cadrul directiei silvice - membru;
    c) seful Compartimentului Regenerarea padurilor din cadrul directiei silvice - membru;
    d) seful ocolului silvic in a carui raza de activitate se afla terenul - membru;
    e) contabilul-sef al ocolului silvic in a carui raza de activitate se afla terenul - membru.
    (2) Comisia de evaluare isi desfasoara activitatea in baza unui regulament de organizare si functionare si are urmatoarele atributii principale:
    a) selecteaza, pe baza informatiilor prezentate, ofertele care prezinta interes pentru sectorul silvic public;
    b) evalueaza terenul oferit, in concordanta cu procedura de evaluare prevazuta in anexa nr. 2, pornind de la valoarea terenului stabilita potrivit anexei nr. 3;
    c) propune pretul in vederea comunicarii optiunii, in cazul existentei dreptului de preemtiune conform prevederilor art. 8;
    d) propune pretul sau limitele de preturi care vor fi utilizate in negocierea cu proprietarul-vanzator, dupa caz, pentru terenurile ce se incadreaza in prevederile art. 9;
    e) evalueaza si stabileste echivalarea terenurilor ce fac obiectul schimburilor si transmite documentatiile intocmite impreuna cu hotararea cuprinzand propunerile de schimb, spre avizare, organelor ierarhice competente;
    f) supune spre aprobare conducerii directiei silvice documentatia de evaluare in vederea achizitionarii prin cumparare, donatie, respectiv schimb, a terenurilor in cauza si preda documentatia aprobata comisiei de negociere prevazute la art. 7 alin. (1).
    Art. 7
    (1) Pentru negocierea contractelor de vanzare-cumparare ce urmeaza sa fie incheiate de Regia Nationala a Padurilor in numele statului se constituie, la nivelul fiecarei directii silvice din structura organizatorica a regiei, comisia de negociere formata din 5 membri, in urmatoarea componenta:
    a) inginerul-sef al directiei silvice - presedinte;
    b) reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic in a carui raza de activitate se afla terenul - membru;
    c) contabilul-sef al directiei silvice - membru;
    d) consilierul juridic al directiei silvice - membru;
    e) reprezentantul Regiei Nationale a Padurilor - membru.
    (2) Comisia de negociere isi desfasoara activitatea in baza unui regulament de organizare si functionare si are urmatoarele atributii principale:
    a) negociaza cu proprietarul-vanzator pretul de cumparare al terenului, pe baza limitelor stabilite de comisia de evaluare, incheind in acest sens un proces-verbal;
    b) inainteaza conducerii directiei silvice intreaga documentatie prevazuta in anexa nr. 4, in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare;
    c) preda spre arhivare la registratura directiei silvice, dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare, intreaga documentatie prevazuta in anexa nr. 4.

    CAP. 2
    Procedura de cumparare

    Art. 8
    (1) Vanzarea terenurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b), potrivit legii, face obiectul dreptului de preemtiune al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. Exercitarea dreptului de preemtiune se face prin Regia Nationala a Padurilor, in termen de 30 de zile de la data afisarii ofertei la sediul primariei in a carei raza teritoriala se afla terenul respectiv, prin comunicare inregistrata la primarie. Comunicarea va contine si pretul oferit, stabilit conform prevederilor art. 10 alin. (2).
    (2) Vanzarea terenurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c), e) si f), dar numai a celor agricole situate in extravilan, face obiectul dreptului de preemtiune al statului, in calitate de vecin, in conditiile Legii nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor. Exercitarea dreptului de preemtiune se face de catre Regia Nationala a Padurilor, in numele statului, in termen de 45 de zile de la data afisarii ofertei de vanzare la sediul primariei in a carei raza teritoriala se afla terenul respectiv. Comunicarea va cuprinde si pretul oferit, stabilit potrivit art. 10 alin. (2), si va fi inregistrata la primarie.
    (3) Regia Nationala a Padurilor raspunde de asigurarea dreptului de preemtiune al statului, respectiv al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru toate vanzarile de terenuri prevazute la alin. (1) si (2) si este obligata sa ia toate masurile in acest sens.
    (4) In situatia in care Regia Nationala a Padurilor opteaza pentru neacceptarea unei oferte, directia silvica va comunica in scris refuzul motivat inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic, in termen de 60 de zile de la data afisarii ofertei de vanzare.
    (5) Directiile silvice ale Regiei Nationale a Padurilor vor lua toate masurile necesare pentru ca optiunea privind cumpararea terenului sa fie comunicata in cadrul termenelor prevazute la alin. (1), respectiv la alin. (2), dupa caz.
    Art. 9
    Cumpararea de terenuri care fac parte din categoriile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) - f), cu exceptia terenurilor agricole situate in extravilan, se face prin negociere.
    Art. 10
    (1) Directia silvica, in termen de 10 zile de la data inregistrarii ofertei de vanzare la primarie, respectiv de la data inregistrarii ofertei de vanzare la directia silvica, pentru vanzarile care nu fac obiectul dreptului de preemtiune, elaboreaza, prin Compartimentul Fond forestier, documentatia ce se va utiliza la evaluarea terenului de catre comisia de evaluare. Informatiile necesare evaluarii in scopul cumpararii terenului sunt prezentate in anexa nr. 1. Marimea suprafetei terenurilor care fac obiectul cumpararii se va stabili pe baza informatiilor cadastrale pentru imobilele intabulate sau pe baza masuratorilor directe efectuate de experti autorizati.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) directorul directiei silvice convoaca comisia de evaluare care, in termen de 5 zile, analizeaza documentatia, face propuneri privind oportunitatea cumpararii terenului, stabileste, pe baza procedurilor prevazute in anexa nr. 2, pretul maxim ce se poate oferi si propune, dupa caz, pretul de pornire ce va sta la baza negocierii.
    (3) Rezultatele analizei comisiei de evaluare se consemneaza intr-un proces-verbal de evaluare semnat de toti membrii prezenti ai comisiei. Pe baza acestuia comisia de evaluare emite o hotarare care va fi inaintata directorului directiei silvice si care va fi semnata de presedintele comisiei. Exemplificarea modului de calcul este prezentata in anexa nr. 6.
    Art. 11
    (1) Pe baza hotararii comisiei de evaluare referitoare la oportunitatea cumpararii terenului ce face obiectul negocierii, insusita de conducerea directiei silvice, aceasta din urma va comunica ofertantului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii ofertei de vanzare, optiunea sa. In cazul in care se opteaza pentru cumpararea terenului, in raspunsul transmis in scris proprietarului sau coproprietarilor, dupa caz, se va preciza termenul si se va propune locul negocierii.
    (2) Termenul prevazut la alin. (1) nu poate fi mai mare de 10 zile de la data comunicarii optiunii, iar negocierea se face de regula la sediul directiilor silvice, al inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic ori al ocoalelor silvice, al primariilor sau al altor institutii.
    (3) In situatia in care pretul solicitat depaseste limita maxima stabilita conform prezentei metodologii, directia silvica va comunica ofertantului pretul maxim oferit, urmand ca acesta sa comunice in termen de 30 de zile acceptarea pretului oferit, dupa caz.
    (4) In situatia in care se opteaza pentru neacceptarea unei oferte ca urmare a lipsei fondurilor disponibile, acest fapt va fi comunicat in scris ofertantului si inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii ofertei.
    Art. 12
    (1) Comisia de negociere, in baza mandatului scris acordat de conducerea directiei silvice, va negocia cu proprietarul pretul de cumparare si celelalte conditii necesare in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare. In situatia in care s-a impus determinarea marimii suprafetei prin masuratori directe, iar acestea nu s-au putut efectua pana la data negocierii, in procesul-verbal incheiat cu aceasta ocazie se va preciza ca valoarea unitara negociata (lei/ha) este ferma, iar valoarea totala a negocierii va fi modificata in functie de rezultatele ridicarilor in plan. Contractul de vanzare-cumparare se va incheia numai dupa cunoasterea rezultatului masuratorilor directe si actualizarea, in functie de acesta, a valorii obtinute in negociere.
    (2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) va fi semnat de toti membrii prezenti ai comisiei de negociere si de vanzatorul terenului sau de reprezentantul legal al acestuia.
    Art. 13
    Dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, directia silvica va executa procedurile legale de inregistrare in cadastrul general si forestier.
    Art. 14
    Regia Nationala a Padurilor ia masuri de identificare a situatiilor prevazute la art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 66/2002, pentru care proprietarii sunt de acord cu vanzarea de terenuri si initiaza in interesul/numele statului elaborarea documentatiilor prevazute in prezenta metodologice.

    CAP. 3
    Donatii

    Art. 15
    In sensul prezentei metodologii, prin donatie se intelege un contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care o persoana, fizica sau juridica, denumita donator, transmite in mod irevocabil, cu intentia liber exprimata, fara sa primeasca ceva in schimb, un teren asupra caruia are drept de proprietate, catre stat, prin Regia Nationala a Padurilor, in calitate de donatar.
    Art. 16
    Intre donator si donatar se incheie in forma autentica un contract de donatie. Procedurile necesare in vederea incheierii contractului de donatie si trecerii terenului in proprietatea publica a statului se fac cu respectarea prevederilor Codului civil si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Pentru a produce efecte juridice este necesara o manifestare, in forma autentica, a consimtamantului ambelor parti.
    Art. 17
    Terenul ce face obiectul contractului de donatie trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii: sa fie in circuitul civil, sa fie dobandit in mod licit, sa aiba amplasament determinat, sa existe. Donatorul trebuie sa aiba calitatea de proprietar. Dreptul de preemtiune asupra terenului nu este aplicabil donatiei.
    Art. 18
    Oferta donatorului se inregistreaza la directia silvica in a carei raza teritoriala se afla terenul. Aceasta identifica obiectul ofertei si obtine informatiile necesare in vederea luarii deciziei de acceptare a donatiei, potrivit anexei nr. 1. Directia silvica, pe baza informatiilor inscrise in anexa nr. 1 si avizate de comisia de evaluare, analizeaza oferta si stabileste daca:
    - terenul ce face obiectul donatiei nu creeaza, prin amplasament, suprafata, bonitate stationala sau alte caracteristici, dificultati evidente in administrare;
    - sarcinile care greveaza terenul si conditiile impuse in actul de donatie sunt compatibile cu proprietatea publica a statului si/sau nu intra in contradictie cu reglementarile in vigoare referitoare la scopul, organizarea si functionarea Regiei Nationale a Padurilor ca administrator al fondului forestier proprietate publica a statului.
    Art. 19
    Daca in urma analizei efectuate nu s-au identificat motive care sa impiedice acceptarea donatiei, directia silvica elaboreaza memoriul de fundamentare a deciziei de acceptare a donatiei si transmite Regiei Nationale a Padurilor documentatia in forma completa prevazuta in anexa nr. 4.
    Art. 20
    Regia Nationala a Padurilor se pronunta asupra oportunitatii donatiei si transmite documentatia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. Daca obiectul donatiei este un teren agricol, se solicita de la autoritatea publica centrala care raspunde de agricultura un aviz referitor la schimbarea destinatiei acestuia.
    Art. 21
    (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura transmite, prin Regia Nationala a Padurilor, donatorului actul de acceptare a donatiei. Dupa comunicarea actului de acceptare se incheie contractul de donatie.
    (2) Donatorul va preda Regiei Nationale a Padurilor, pe baza de proces-verbal, terenul donat statului, potrivit clauzelor stabilite in contract, fiind raspunzator de eventuale deteriorari produse din culpa sa.
    Art. 22
    Cheltuielile efectuate pentru incheierea in forma autentica a contractului de donatie, precum si cele necesare pentru intabularea sau inscrierea modificarilor in registrele de publicitate imobiliara a terenului ce face obiectul donatiei se suporta de Regia Nationala a Padurilor, in calitate de administrator al fondului forestier proprietate publica a statului.
    Art. 23
    Procedura de evaluare prevazuta la art. 10 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator si pentru terenurile donate de proprietari si preluate de Regia Nationala a Padurilor in numele statului roman.
    Art. 24
    Regia Nationala a Padurilor va inregistra in amenajamentele silvice si in evidentele de cadastru general terenul dobandit prin donatie.

    CAP. 4
    Schimburi de terenuri

    Art. 25
    Terenurile forestiere proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor, pot face obiectul schimbului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 213/1998, numai in situatia in care lipsesc din fondurile prevazute la art. 5 sumele disponibile necesare cumpararii terenurilor.
    Art. 26
    (1) In scopul eliminarii enclavelor din fondul forestier proprietate publica a statului, pentru corectarea perimetrului acestuia, precum si in scopul majorarii suprafetelor impadurite din zonele deficitare in paduri, in vederea combaterii secetei si schimbarilor climatice, Regia Nationala a Padurilor propune autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura efectuarea schimbului de terenuri. Propunerile vor fi insotite de documentatiile de evaluare si echivalare intocmite conform prezentei metodologii, precum si de dovada lipsei sumelor necesare prevazute la art. 25.
    (2) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura verifica propunerile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, aproba efectuarea schimbului numai dupa realizarea extinderii fondului forestier national cu cele 100.000 ha prevazute in Planul de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001 - 2004, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 455/2001.
    (3) Pentru efectuarea schimbului terenurile pentru care exista aprobare in vederea schimbului se trec din domeniul public al statului in domeniul privat al statului prin hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. In aceeasi hotarare a Guvernului va fi mentionata si suprafata de teren ce urmeaza sa fie achizitionata de Regia Nationala a Padurilor prin schimb cu terenul trecut in domeniul privat al statului.
    Art. 27
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 26 alin. (3) se incheie contractul de schimb in conditiile legii.
    (2) Prin schimburile de terenuri efectuate potrivit alin. (1) fiecare teren dobandeste situatia juridica si destinatia terenului pe care il inlocuieste.
    (3) In situatia in care contractul de schimb nu poate fi incheiat in termenul prevazut la alin. (1), autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va initia, la expirarea acestui termen, proiectul de hotarare a Guvernului prin care terenul oferit la schimb de Regia Nationala a Padurilor revine in fondul forestier proprietate publica a statului.
    Art. 28
    Terenurile ce intra prin schimb in domeniul privat al statului in conditiile art. 27 vor fi trecute in fondul forestier proprietate publica, administrat de Regia Nationala a Padurilor, in conditiile Legii nr. 213/1998.
    Art. 29
    Nu pot face obiectul schimbului terenurile din fondul forestier proprietate publica a statului care, la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii, sunt inregistrate in urmatoarele categorii:
    a) ariile protejate forestiere prevazute in Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a III-a - zone protejate si delimitate de autoritatile publice centrale care raspund de mediu si silvicultura;
    b) terenuri cu paduri incadrate in grupa I functionala subgrupa a 4-a - paduri cu functii de recreere si subgrupa a 5-a - paduri de interes stiintific si de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier, altele decat cele prevazute la lit. a);
    c) terenuri cu paduri cu functii speciale de protectie, situate in statiuni cu conditii grele sub raport ecologic, precum si arboretele in care nu este posibila sau admisa recoltarea de masa lemnoasa, impunandu-se numai lucrari speciale de conservare - tipul II functional -, altele decat cele prevazute la lit. a) si b);
    d) terenuri pe care sunt amplasate instalatii de transport forestier (B3 - cod de folosinta a fondului forestier utilizat in Normele tehnice pentru amenajarea padurilor), cladiri curti depozite permanente (B4), pepiniere, plantatii semincere si culturi de plante-mama (B5);
    e) terenuri cultivate pentru nevoile administratiei (B7);
    f) terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a fructelor de padure, uscatorii de seminte (B8);
    g) ape care fac parte din fondul forestier (B9);
    h) terenuri situate in intravilanul localitatilor;
    i) terenuri ale caror amplasamente pot crea noi enclave sau pot produce neregularitati ale perimetrului fondului forestier de stat;
    j) terenuri situate in zone deficitare in paduri, zone stabilite conform prevederilor art. 2 alin. (2).
    Art. 30
    Nu pot fi preluate in fondul forestier proprietate publica a statului, prin schimb, urmatoarele categorii de terenuri:
    a) terenurile inapte pentru impaduriri;
    b) terenurile care nu au din punct de vedere al proprietatii o situatie juridica clara;
    c) terenurile care sunt grevate de sarcini, prevazute ca atare in evidentele birourilor de carte funciara de pe langa judecatorii si care sunt incompatibile cu proprietatea publica a statului;
    d) terenurile aflate in litigiu in instantele judecatoresti;
    e) terenurile agricole oferite in conditiile art. 9^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 66/2002, care nu sunt limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului, cu suprafete mai mici de 25 ha sau a caror amplasare creeaza dificultati evidente in administrare.
    ART 31
    Terenurile care fac obiectul schimbului vor fi situate in limitele teritorial-administrative ale aceluiasi judet, cu exceptia schimburilor efectuate in scopul cresterii suprafetei fondului forestier in zonele deficitare, daca terenul ce urmeaza sa fie preluat in fondul forestier este situat in zonele nominalizate in Programul anual de extindere a fondului forestier prevazut la art. 2 alin. (3).
    Art. 32
    Regia Nationala a Padurilor ia masuri de identificare a situatiilor prevazute la art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 66/2002, pentru care proprietarii sunt de acord cu efectuarea schimburilor de terenuri si initiaza, in numele statului, elaborarea documentatiilor prevazute in prezenta metodologie.
    Art. 33
    Regia Nationala a Padurilor incheie cu proprietarul terenului ce face obiectul schimbului un antecontract in care se stipuleaza acordul acestuia pentru efectuarea schimbului. In acelasi act se vor inscrie si conditiile de suportare de catre cele doua parti a contravalorii cheltuielilor efectuate de Regia Nationala a Padurilor ca initiator, cu ocazia elaborarii documentatiilor de schimb.
    Art. 34
    Schimbul prevazut in prezentul capitol se efectueaza prin echivalarea valorica a terenurilor in cauza. Pentru realizarea echivalentelor valorice directiile silvice au obligatia de a obtine informatiile necesare in vederea evaluarii pentru terenurile implicate. Informatiile se inscriu in formularul prevazut in anexa nr. 1. Fisele se intocmesc pentru fiecare entitate teritoriala implicata in schimb, omogena din punct de vedere al amplasamentului si bonitatii stationale. Pentru terenurile pe care Regia Nationala a Padurilor le preia in administrare, anterior completarii fisei prevazute in anexa nr. 1, se executa, prin unitati specializate, studii de diagnoza stationala, care sa prezinte concluziile referitoare la sansele de instalare a vegetatiei forestiere si la solutiile tehnice necesare (compozitii de regenerare, tehnologii si altele asemenea).
    Art. 35
    Documentatia de evaluare si echivalare se supune analizei comisiei de evaluare, care emite hotararea pe baza careia directorul directiei silvice inainteaza Regiei Nationale a Padurilor propunerea de schimb.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Terenurile obtinute prin cumparare, donatie sau schimb, in conditiile prezentei metodologii, devin terenuri cu destinatie forestiera in proprietatea publica a statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor.
    Art. 37
    In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii Regia Nationala a Padurilor va elabora regulamentele de organizare si functionare pentru comisia de evaluare si pentru comisia de negociere prevazute la art. 6 si 7, ce vor fi supuse aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 38
    Documentele emise in aplicarea procedurilor de evaluare si achizitionare prevazute in prezenta metodologie se arhiveaza pentru fiecare teren care a facut obiectul evaluarii, urmand sa fie pastrate in conditii de deplina siguranta. Continutul documentatiei arhivate este prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 39
    Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor tine evidenta ofertelor si achizitiilor de terenuri, avand obligatia de a urmari respectarea prioritatii la achizitionare a ofertelor, modul de tratare si finalizare a acestora.
    Art. 40
    Actualizarea valorilor inscrise in tabelele 1, 2a si 2b din anexa nr. 3, utilizate in procedurile de evaluare si cumparare descrise in anexa nr. 2, se face prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, o data cu modificarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, potrivit legii.
    Art. 41
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

                                  FISA
    cuprinzand informatiile necesare in vederea evaluarii terenului

                                  - Model -

    1. Elemente privind identificarea proprietarului:
_______________________________________________________________________________
             Persoana fizica                       Persoana juridica
_______________________________________________________________________________
Numele ..........................    Denumirea/numele: ........................
Prenumele .......................    ..........................................
Domiciliul ......................    Codul fiscal .............................
_________________________________    Adresa sediului central ..................
Actul de identitate .............    __________________________________________
CNP .............................    Certificatul de inmatriculare/inregistrare
                                     ..........................................
                                     Reprezentata prin ........................
_______________________________________________________________________________

    2. Elemente privind atestarea proprietatii:
    Documente .................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Sarcini ...................................................................
    Documentele nominalizate sunt prezentate in copii. Ele atesta faptul ca terenul se afla in proprietatea ofertantului si nu este grevat de sarcini care sa impiedice trecerea sa in proprietatea publica a statului.
    3. Elemente privind amplasarea si identificarea terenului:
    Judetul ..........................
    Comuna ...........................
    Satul ............................
    Amplasamentul cadastral general:        Parcela ...........................
                                            Tarlaua ...........................
    Amplasamentul cadastral forestier:      Directia silvica ..................
                                            Ocolul silvic .....................
                                            UP ................................
                                            Parcela/subparcela ................
    Se afla la ....... km de fondul forestier proprietate publica a statului.
    Pentru localizarea amplasamentului se anexeaza urmatoarele documente grafice:
    - schita de ansamblu, cu incadrarea in zona a terenului;
    - copie (vizata de oficiul de cadastru, geodezie si cartografie judetean) de pe planul cadastral - in care sunt marcate limitele terenului;
    - copie de pe harta amenajistica in care este marcat terenul forestier, vizata de ocolul silvic in a carui raza teritoriala se afla terenul.
    4. Elemente privind marimea suprafetei terenului:
    Marimea suprafetei terenului este de ................... ha si a fost stabilita (se anuleaza ce nu corespunde):
    - prin masuratori directe, efectuate in concordanta cu normele cadastrale in vigoare de catre ........................., utilizandu-se ca aparatura topografica .................. . Documentatia rezultata este anexata;
    - pe baza informatiilor cadastrale utilizate la intabularea in cadastrul imobiliar, realizata la data de ........................ .
    5. Destinatia actuala (agricola, forestiera etc.) .........................
    6. Folosinta actuala (conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general/forestier, arabil, faneata, pasune, padure etc.) ..........
...............................................................................
    7. Caracteristici ale terenului:
    - bonitate (tip sol, tip statiune) .......................................;
    - inclinare ..................................;
    - afectat de urmatoarele fenomene negative (eroziune, alunecare, inmlastinare etc.) ............................................................
...............................................................................
    8. Alte informatii:
    - rol functional (protectie, productie) ..................................;
    - grad de risc (privind asigurarea pazei) ................................;
    - sanse de instalare a vegetatiei forestiere (pentru terenuri cu alta destinatie decat cea forestiera) .............................................;
    - accesibilitate (distanta fata de cea mai apropiata cale de acces) ......................... .
    9. Caracteristici ale vegetatiei forestiere*):

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Participarea
    B - Provenienta
    C - Vitalitatea
 ______________________________________________________________________________
|Unitatea|Suprafata|Consistenta|Specia|  A |Varsta|Clasa de | B  | C |Calitatea|
|omogena |         |           |      |    |      |productie|    |   |arborilor|
|________|_________|___________|______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|        |         |           |______|____|______|_________|____|___|_________|
|________|_________|___________|______|____|______|_________|____|___|_________|

    9.1 Starea de sanatate: ...................................................
    9.2. Calitatea arboretului: ...............................................

                 Intocmit                         Verificat
           .....................            .....................
           (numele si prenumele)            (numele si prenumele)

                 Semnatura                         Semnatura

            Data ............                Data ............

------------
    *) In situatia in care vegetatia de pe teren prezinta diferentieri dimensionale, caracteristicile se vor prezenta pe unitati omogene ale vegetatiei identificate pe terenul analizat, apreciindu-se marimea suprafetei respective.

    ANEXA 2
    la metodologie

                          PROCEDURA DE EVALUARE
pentru terenuri ce fac obiectul achizitiei prin cumparare, schimb sau donatie

    A. Achizitii prin cumparare/donatie
    1. In conformitate cu atributiile stabilite la art. 6 din metodologie, comisia de evaluare stabileste pretul maxim si propune, luand in considerare si alte criterii, limitele de preturi ce vor fi utilizate in procedura de negociere.
    2. Pretul maxim de cumparare al unui teren (VMAX) se determina cu ajutorul relatiei:

    VMAX = VTER + VVEG,                            (3.1)

    in care:
    VTER - valoarea in lei a terenului fara vegetatie forestiera ce face obiectul evaluarii;
    VVEG - valoarea in lei a vegetatiei forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluarii.
    3. La stabilirea valorii terenului fara vegetatie forestiera se va utiliza relatia de calcul:

    VTER = S x R1 x R2 x Vu,                       (3.2)

    in care:
    S - marimea, exprimata in hectare, a suprafetei terenului ce se evalueaza in vederea cumpararii;
    R1 - coeficientul de evaluare a sansei de instalare a vegetatiei forestiere. Valorile coeficientilor R1 sunt diferentiate in raport cu zonele fitogeografice si cu starea terenului; ele sunt prezentate in tabelul 3 din anexa nr. 3;
    R2 - coeficientul de evaluare a riscului de asigurare a integritatii padurii. Valorile coeficientilor R2 sunt diferentiate in functie de intensitatea presiunii sociale asupra padurii; ele sunt prezentate in tabelul 4 din anexa nr. 3;
    Vu - valoarea maxima, in lei, a unui teren in suprafata de un hectar, stabilita in functie de caracteristicile terenului, prin intermediul relatiei:

          CMEX x PML x RPF
    Vu = ------------------,                       (3.3)
                RD

    in care:
    CMEX - cresterea medie la exploatabilitate a productiei principale a speciei reprezentative pentru grupa de formatii forestiere in al carei areal se afla terenul - mc/(ha x an);
    PML - pretul mediu al unui metru cub de lemn (lei/mc) si diferentiat pe grupe de specii, in raport cu ponderea lor in structura cotei normale de taiere;
    RPF - rata medie a profitului, corespunzatoare terenului pe care este instalata padurea - ca mijloc de productie; pentru uniformizare s-a utilizat aceeasi valoare cu cea utilizata in evaluarea terenurilor agricole - 25%;
    RD - rata medie anuala a dobanzii pe piata bancara, conform datelor statistice oficiale - 10% .
    Valorile Vu sunt diferentiate in functie de bonitatea terenului si de grupa de formatii forestiere; ele sunt prezentate in tabelul 1 din anexa nr. 3. In situatia in care terenul oferit nu poate fi inclus in arealul unei grupe de formatii forestiere, se va incadra in grupa al carei areal este cel mai apropiat de amplasamentul terenului. Incadrarea pe grupe de formatii forestiere si pe categorii de bonitate a terenurilor cu alta destinatie decat forestiera se face de catre comisia de evaluare.
    4. Valoarea vegetatiei forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluarii (VVEG) se determina prin intermediul relatiei:

                              n
                             ___
                             \
    VVEG = K x S x D1 x D2 x  >  PRi x Vij,       (3.4)
                             /__
                             i=1

    in care:
    i - indicele speciei identificate in compozitia vegetatiei forestiere existente pe teren; i = 1 ... n (numarul de specii identificate);
    K - consistenta vegetatiei forestiere exprimata prin indicele de acoperire (in zecimi);
    D1 - indicele de reducere a valorii vegetatiei forestiere in raport cu starea de sanatate a arboretului. Valorile sunt diferentiate in raport cu categoria de varsta si cu intensitatea fenomenului de uscare; ele sunt prezentate in tabelul 5 din anexa nr. 3;
    D2 - indicele de reducere a valorii vegetatiei forestiere in raport cu calitatea arboretului. Valorile sunt diferentiate in raport cu categoria de varsta si cu clasele de vatamare a arboretului, exprimate prin procentul arborilor vatamati; ele sunt prezentate in tabelul 6 din anexa nr. 3;
    PRi - proportia de participare, in compozitia arboretului, a speciei "i" (in zecimi);
    Vij - valoarea maxima a unui hectar de padure din specia "i" la categoria de varsta "j" (lei/ha). Corespunzator caracteristicilor speciilor, s-au constituit categorii de varsta de 5 si 10 ani. Valorile maxime sunt prezentate in tabelele 2a si 2b din anexa nr. 3;
    S - aceeasi semnificatie ca in relatia (3.2).
    5. Comisia de evaluare, pe baza informatiilor referitoare la preturile inregistrate pe piata locala in tranzactiile imobiliare cu terenuri agricole si forestiere, stabileste, in functie de conditiile concrete ale terenului, un pret mediu de cumparare (VLOC).
    In functie de valoarea maxima rezultata din calcul (VMAX) si de cea stabilita prin luarea in considerare a pietei imobiliare locale, comisia de evaluare propune, pentru aprobare, pretul de pornire si pretul maxim de cumparare ca limite ale valorilor ce vor sta la baza mandatului de negociere a pretului de cumparare.
    Pretul de cumparare nu va putea depasi valoarea maxima rezultata din calculul (VMAX).
    6. Calculele privind stabilirea valorii maxime a terenului, precum si valoarea medie a preturilor rezultate in tranzactiile imobiliare locale vor fi incluse in procesul-verbal prevazut la art. 10 alin. (3) din metodologie si in hotararea emisa de comisia de evaluare, prin care se propun optiunea de adoptat si, dupa caz, limitele de preturi in vederea negocierii.

    B. Achizitii prin schimb
    1. Evaluarea terenurilor ce fac obiectul schimbului, in vederea stabilirii echivalentului valoric al suprafetelor, se face prin intermediul relatiei:

    VSC = VTER + VVEG,                             (2.1)

    in care:
    VSC - valoarea de schimb a unui hectar de teren (lei/ha);
    VTER - valoarea unui hectar de teren fara vegetatie forestiera (lei/ha), calculata cu ajutorul relatiei:

    VTER = Vu x Cu x R1 x R2,                      (2.2)

    in care:
    Cu - indicele de majorare a valorii terenului, stabilit prin intermediul relatiei:

              8
             ___
             \
    Cu = 1 +  >  ui,                               (2.3)
             /__
             i=1

    in care:
    ui - valorile coeficientilor de utilitate acordate pentru indeplinirea de catre teren a criteriilor prevazute in anexa nr. 5;
    Vu, R1, R2 - au semnificatia si modul de obtinere prezentate la pct. A.3, corespunzator caracteristicilor terenului;
    VVEG - valoarea vegetatiei forestiere existente pe o suprafata de un hectar din terenul evaluat (lei/ha), calculata cu ajutorul relatiei:

                            n
                           ___
                           \
    VVEG = K x D1 x D2 x F  >  PRi x Vij,         (2.4)
                           /__
                           i=1

    in care:
    K, D1, D2, PRi, Vij si i au semnificatia si modul de stabilire prezentate la pct. A.4, corespunzator caracteristicilor terenului evaluat;
    F - valoarea coeficientului prevazut in anexa nr. 5, corespunzator tipului functional al arboretului aferent terenului forestier, conform Normelor tehnice pentru amenajarea padurilor, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.672/2000.
    Incadrarea in tipul functional se face conform inregistrarii in amenajamentul aflat in uz la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii, cu exceptia arboreturilor a caror categorie functionala este modificata ulterior prin restrictii suplimentare la recoltarea masei lemnoase.
    2. Suprafata, in echivalenta valorica, a terenului oferit la schimb de Regia Nationala a Padurilor se determina cu relatia:

          S1VSC1 - CH1
    S2 = --------------,                           (2.8)
              VSC2

    in care:
    S1 - suprafata terenului ce intra in fondul forestier (ha);
    S2 - suprafata ce va fi oferita, ca echivalent valoric, in compensare de catre Regia Nationala a Padurilor (ha);
    VSC1 - valoarea unitara a terenului ce intra in fondul forestier de stat (lei/ha);
    VSC2 - valoarea unitara a terenului ce iese din fondul forestier de stat (lei/ha).
    3. Informatiile necesare, rezultatele evaluarii valorice a terenurilor implicate in schimb si calculul marimii suprafetei, in echivalent valoric, a terenului ce urmeaza sa fie transmis de catre Regia Nationala a Padurilor se vor inscrie in "Fisa de calcul al echivalentei valorice a terenurilor ce fac obiectul schimbului". Acest document va reprezenta anexa la procesul-verbal de echivalenta incheiat intre parti, in care se va consemna acordul acestora referitor la rezultatele calculelor de echivalenta.
    4. Regia Nationala a Padurilor va efectua, prin unitati autorizate, masuratorile topografice si celelalte operatiuni necesare intabularii terenului ce urmeaza sa fie predat prin schimb celeilalte parti.
    5. Documentatia elaborata, continand informatiile mentionate in anexa nr. 4, se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic (ITRSC) in a carui raza se gasesc terenurile ce fac obiectul schimbului. In termen de 5 zile acesta analizeaza si avizeaza documentatia primita si o returneaza directiei silvice.
    6. Documentatia completata cu avizul ITRSC se transmite Regiei Nationale a Padurilor care o analizeaza din punct de vedere al oportunitatii schimbului. In termen de 10 zile Regia Nationala a Padurilor elibereaza avizul necesar si inainteaza documentatia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru analiza si aprobare.
    7. Schimbul (compensarea) de terenuri se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor. Aprobarea intra in vigoare o data cu hotararea Guvernului prin care se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a terenului oferit la schimb de Regia Nationala a Padurilor. Dupa incheierea contractului de schimb predarea-preluarea reciproca a terenurilor ce fac obiectul schimbului se face pe baza de proces-verbal.

    ANEXA 3*)
    la metodologie

    *)  Anexa 3 este reprodusa in facsimil.

    Valoarea terenului in raport cu bonitatea si grupa de formatii forestiere

    TABEL 1
 ______________________________________________________________________________
|                                       |           Valoarea terenului         |
|                                       |______________________________________|
|     Grupe de formatii forestiere      |                 Bonitate             |
|                                       |______________________________________|
|                                       | Superioara |    Medie   | Inferioara |
|                                       | mii lei/ha | mii lei/ha | mii lei/ha |
|_______________________________________|____________|____________|____________|
| 1. Molidisuri                         |       11248|        8202|        4452|
|_______________________________________|____________|____________|____________|
| 2. Molideto-bradete, modideto-fagete, |            |            |            |
|    bradete, bradeto-fagete, amestecuri|            |            |            |
|    de rasinoase cu fag                |       10320|        7440|        4320|
|_______________________________________|____________|____________|____________|
| 3. Pinete, laricete                   |        5140|        3143|        2166|
|_______________________________________|____________|____________|____________|
| 4. Fagete                             |        9233|        6379|        3693|
|_______________________________________|____________|____________|____________|
| 5. Fagete (amestecuri) cu alte specii |            |            |            |
|    goruneto-fagete                    |       10500|        7168|        4139|
|_______________________________________|____________|____________|____________|
| 6. Gorunete, goruneto-sleauri, amestec|            |            |            |
|    de gorun cu alte cvercinee,        |       11111|        7608|        4348|
|_______________________________________|____________|____________|____________|
| 7. Stejareto-sleauri, amestec de      |            |            |            |
|    stejar cu alte cvercinee           |       12034|        8722|        5410|
|_______________________________________|____________|____________|____________|
| 8. Garnitete, cerete, cero-sleauri,   |            |            |            |
|    amestec de garnita si cer          |        7718|        5604|        3491|
|_______________________________________|____________|____________|____________|
| 9. Stejarete de stejar brumariu si    |            |            |            |
|    stejarete de stejar pufos          |        6431|        4869|        2756|
|_______________________________________|____________|____________|____________|
|10. Zavoaie de plopi indigeni si       |            |            |            |
|    salcie, aninisuri                  |        6667|        4571|        1857|
|_______________________________________|____________|____________|____________|
|11. Salcamete                          |        6778|        3615|        1397|
|_______________________________________|____________|____________|____________|

    Valori maxime ale vegetatiei forestiere utilizate in stabilirea limitelor de
preturi

    TABEL 2a
                                                                     mii lei/ha
 ______________________________________________________________________________
| Specia  |Clasa de  |              Intervale de varsta (ani)                  |
|         |productie |_________________________________________________________|
|         |          | 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50  |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Molid    |    I     |  9991 |  28547 |   57094 |   85641 |  114188 |   142735 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   II     |  8411 |  24030 |   48060 |   72090 |   96120 |   120150 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |  III     |  6770 |  19344 |   38688 |   58032 |   77376 |    96720 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   IV     |  5160 |  14742 |   29484 |   44226 |   58968 |    73710 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    V     |  3571 |  10204 |   20408 |   30612 |   40816 |    51020 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Brad     |    I     |  9276 |  26502 |   53004 |   79506 |  106008 |   132510 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   II     |  7874 |  22497 |   44994 |   67491 |   89988 |   112485 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |  III     |  6512 |  18605 |   37210 |   55815 |   74420 |    93025 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   IV     |  5209 |  14884 |   29768 |   44652 |   59536 |    74420 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    V     |  3967 |  11333 |   22666 |   33999 |   45332 |    56665 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Lance    |    I     |  9673 |  27638 |   55276 |   82914 |  110552 |   138190 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   II     |  8073 |  23065 |   46130 |   69195 |   92260 |   115325 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |  III     |  6472 |  18492 |   36984 |   55476 |   73968 |    92460 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   IV     |  4851 |  13861 |   27722 |   41583 |   55444 |    69305 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    V     |  3291 |   9402 |   18804 |   28206 |   37608 |    47010 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Pin      |    I     |  5166 |  14761 |   29522 |   44283 |   59044 |    73805 |
|silvestru|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  3947 |  11278 |   22556 |   33834 |   45112 |    56390 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  2899 |   8283 |   16566 |   24849 |   33132 |    41415 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  1955 |   5586 |   11172 |   16758 |   22344 |    27930 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  1130 |   3228 |    6456 |    9684 |   12912 |    16140 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Pin negru|     I    |  4408 |  12595 |   25190 |   37785 |   50380 |    62975 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  3412 |   9749 |   19498 |   29247 |   38996 |    48745 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  2542 |   7264 |   14528 |   21792 |   29056 |    36320 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  1747 |   4991 |    9982 |   14973 |   19964 |    24955 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  1115 |   3186 |    6372 |    9558 |   12744 |    15930 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Fag      |     I    |  8161 |  23318 |   46636 |   69954 |   93272 |   116590 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  6516 |  18618 |   37236 |   55854 |   74472 |    93090 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  5128 |  14650 |   29300 |   43950 |   58600 |    73250 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  3899 |  11140 |   22280 |   33420 |   44560 |    55700 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  2852 |   8149 |   16298 |   24447 |   32596 |    40745 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Specia  |Clasa de  |              Intervale de varsta (ani)                  |
|         |productie |_________________________________________________________|
|         |          | 51 - 60| 61 - 70| 71 - 80 | 81 - 90 |91 - 100 |  > 100  |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Molid    |    I     | 171282 | 199829 |  228376 |  256923 |  285470 |  314017 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   II     | 144180 | 168210 |  192240 |  216270 |  240300 |  264330 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |  III     | 116064 | 135408 |  154752 |  174096 |  193440 |  212784 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   IV     | 88452  | 103194 |  117936 |  132678 |  147420 |  162162 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    V     | 61224  |  71428 |   81632 |   91836 |  102040 |  112244 |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Brad     |    I     | 159012 | 185514 |  212016 |  238518 |  265020 |  291522 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   II     | 134982 | 157479 |  179976 |  202473 |  224970 |  247467 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |  III     | 111630 | 130235 |  148840 |  167445 |  186050 |  204655 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   IV     |  89304 | 104188 |  119072 |  133956 |  148840 |  163724 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    V     |  67998 |  79331 |   90664 |  101997 |  113330 |  124663 |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Lance    |    I     | 165828 | 193466 |  221104 |  248742 |  276380 |  304018 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   II     | 138390 | 161455 |  184520 |  207585 |  230650 |  253715 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |  III     | 110952 | 129444 |  147936 |  166428 |  184920 |  203412 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   IV     |  83166 |  97027 |  110888 |  124749 |  138610 |  152471 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    V     |  56412 |  65814 |   75216 |   84618 |   94020 |  103422 |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Pin      |    I     |  88566 | 103327 |  118088 |         |         |         |
|silvestru|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    |  67668 |  78946 |   90224 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    |  49698 |  57981 |   66264 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  33516 |  39102 |   44688 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  19368 |  22596 |   25824 |         |         |         |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Pin negru|     I    |  75570 |  88165 |  100760 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    |  58494 |  68243 |   77992 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    |  43584 |  50848 |   58112 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  29946 |  34937 |   39928 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  19116 |  22302 |   25488 |         |         |         |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Fag      |     I    | 139908 | 163226 |  186544 |  209862 |  233180 |  256498 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    | 111708 | 130326 |  148944 |  167562 |  186180 |  204798 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    |  87900 | 102550 |  117200 |  131850 |  146500 |  161150 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  66840 |  77980 |   89120 |  100260 |  111400 |  122540 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  48894 |  57043 |   65192 |   73341 |   81490 |   89639 |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|

    Valori maxime ale vegetatiei forestiere utilizate in stabilirea limitelor de
preturi

    TABEL 2a (continuare)
                                                                     mii lei/ha
 ______________________________________________________________________________
| Specia  |Clasa de  |              Intervale de varsta (ani)                  |
|         |productie |_________________________________________________________|
|         |          | 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50  |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Mesteacan|     I    |  3777 |  10790 |   21580 |   32370 |   43160 |    53950 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  3163 |   9037 |   18074 |   27111 |   36148 |    45185 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  2598 |   7422 |   14844 |   22266 |   29688 |    37110 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  2013 |   5751 |   11502 |   17253 |   23004 |    28755 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  1407 |   4020 |    8040 |   12060 |   16080 |    20100 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Gorun (s)|     I    | 11926 |  34073 |   68146 |  102219 |  136292 |   170365 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  9544 |  27269 |   54538 |   81807 |  109076 |   136345 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  7449 |  21283 |   42566 |   63849 |   85132 |   106415 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  5444 |  15553 |   31106 |   46659 |   62212 |    77765 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  3760 |  10744 |   21488 |   32232 |   42976 |    53720 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Gorun (I)|     I    |  9329 |  26655 |   53310 |   79965 |  106620 |   133275 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  7664 |  21897 |   43794 |   65691 |   87588 |   109485 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  5856 |  16730 |   33460 |   50190 |   66920 |    83650 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  4262 |  12176 |   24352 |   36528 |   48704 |    60880 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  2937 |   8390 |   16780 |   25170 |   33560 |    41950 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Carpen   |     I    |  2403 |   6867 |   13734 |   20601 |   27468 |    34335 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  2094 |   5983 |   11966 |   17949 |   23932 |    29915 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  1777 |   5078 |   10156 |   15234 |   20312 |    25390 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  1454 |   4153 |    8306 |   12459 |   16612 |    20765 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  1151 |   3289 |    6578 |    9867 |   13156 |    16445 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Stejar   |     I    | 14450 |  41287 |   82574 |  123861 |  165148 |   206435 |
|(s)      |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    | 12069 |  34483 |   68966 |  103449 |  137932 |   172415 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  9902 |  28292 |   56584 |   84876 |  113168 |   141460 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  7807 |  22306 |   44612 |   66918 |   89224 |   111530 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  6052 |  17292 |   34584 |   51876 |   69168 |    86460 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Stejar   |     I    |  9902 |  28292 |   56584 |   84876 |  113168 |   141460 |
|(I)      |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  8273 |  23636 |   47272 |   70908 |   94544 |   118180 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  6715 |  19185 |   38370 |   57555 |   76740 |    95925 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  5264 |  15041 |   30082 |   45123 |   60164 |    75205 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  3975 |  11358 |   22716 |   34074 |   45432 |    56790 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Specia  |Clasa de  |              Intervale de varsta (ani)                  |
|         |productie |_________________________________________________________|
|         |          | 51 - 60| 61 - 70| 71 - 80 | 81 - 90 |91 - 100 |  > 100  |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Mesteacan|     I    |  64740 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    |  54222 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    |  44532 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  34506 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  24120 |        |         |         |         |         |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Gorun (s)|     I    | 204438 | 238511 |  272584 |  306657 |  340730 |  374803 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    | 163614 | 190883 |  218152 |  245421 |  272690 |  299959 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    | 127698 | 148981 |  170264 |  191547 |  212830 |  234113 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  93318 | 108871 |  124424 |  139977 |  155530 |  171083 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  64464 |  75208 |   85952 |   96696 |  107440 |  118184 |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Gorun (I)|     I    | 159930 | 186585 |  213240 |  239895 |  266550 |  293205 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    | 131382 | 153279 |  175176 |  197073 |  218970 |  240867 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    | 100380 | 117110 |  133840 |  150570 |  167300 |  184030 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  73056 |  85232 |   97408 |  109584 |  121760 |  133936 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  50340 |  58730 |   67120 |   75510 |   83900 |   92290 |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Carpen   |     I    |  41202 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    |  35898 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    |  30468 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  24918 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  19734 |        |         |         |         |         |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Stejar   |     I    | 247722 | 289009 |  330296 |  371583 |  412870 |  454157 |
|(s)      |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    | 206898 | 241381 |  275864 |  310347 |  344830 |  379313 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    | 169752 | 198044 |  226336 |  254628 |  282920 |  311212 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    | 133836 | 156142 |  178448 |  200754 |  223060 |  245366 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    | 103752 | 121044 |  138336 |  155628 |  172920 |  190212 |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Stejar   |     I    | 169752 | 198044 |  226336 |  254628 |  282920 |  311212 |
|(I)      |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    | 141816 | 165452 |  189088 |  212724 |  236360 |  259996 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    | 115110 | 134295 |  153480 |  172665 |  191850 |  211035 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  90246 | 105287 |  120328 |  135369 |  150410 |  165451 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  68148 |  79506 |   90864 |  102222 |  113580 |  124938 |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|

    Valori maxime ale vegetatiei forestiere utilizate in stabilirea limitelor de preturi

    TABEL 2a (continuare)
                                                                     mii lei/ha
 ______________________________________________________________________________
| Specia  |Clasa de  |              Intervale de varsta (ani)                  |
|         |productie |_________________________________________________________|
|         |          | 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50  |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Tei      |     I    |  7423 |  12371 |   24742 |   37113 |   49484 |    61855 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  6294 |  10490 |   20980 |   31470 |   41960 |    52450 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  5165 |   8609 |   17218 |   25827 |   34436 |    43045 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  4069 |   6781 |   13562 |   20343 |   27124 |    33905 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  3068 |   5113 |   10226 |   15339 |   20452 |    25565 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Cer      |     I    |  6151 |  17573 |   35146 |   52719 |   70292 |    87865 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  5040 |  14399 |   28798 |   43197 |   57596 |    71995 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  4023 |  11493 |   22986 |   34479 |   45972 |    57465 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  3157 |   9020 |   18040 |   27060 |   36080 |    45100 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  2456 |   7016 |   14032 |   21048 |   28064 |    35080 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Garnita  |     I    |  5648 |  16137 |   32274 |   48411 |   64548 |    80685 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  4712 |  13464 |   26928 |   40392 |   53856 |    67320 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  3824 |  10925 |   21850 |   32775 |   43700 |    54625 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  3005 |   8586 |   17172 |   25758 |   34344 |    42930 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  2315 |   6615 |   13230 |   19845 |   26460 |    33075 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Stejar   |     I    |  7277 |  12128 |   24256 |   36384 |   48512 |    60640 |
|pufos    |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  5512 |   9187 |   18374 |   27561 |   36748 |    45935 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  3969 |   6615 |   13230 |   19845 |   26460 |    33075 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  2674 |   4456 |    8912 |   13368 |   17824 |    22280 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  1654 |   2756 |    5512 |    8268 |   11024 |    13780 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|Stejar   |     I    |  9922 |  16537 |   33074 |   49611 |   66148 |    82685 |
|brumariu |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    II    |  7883 |  13138 |   26276 |   39414 |   52552 |    65690 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |   III    |  5843 |   9739 |   19478 |   29217 |   38956 |    48695 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |    IV    |  3859 |   6431 |   12862 |   19293 |   25724 |    32155 |
|         |__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|
|         |     V    |  2288 |   3813 |    7626 |   11439 |   15252 |    19065 |
|_________|__________|_______|________|_________|_________|_________|__________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
| Specia  |Clasa de  |              Intervale de varsta (ani)                  |
|         |productie |_________________________________________________________|
|         |          | 51 - 60| 61 - 70| 71 - 80 | 81 - 90 |91 - 100 |  > 100  |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Tei      |     I    |  74226 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    |  62940 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    |  51654 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  40686 |        |         |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  30678 |        |         |         |         |         |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Cer      |     I    | 105438 | 123011 |  140584 |  158157 |  175730 |  193303 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    |  86394 | 100793 |  115192 |  129591 |  143990 |  158389 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    |  68958 |  80451 |   91944 |  103437 |  114930 |  126423 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  54120 |  63140 |   72160 |   81180 |   90200 |   99220 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  42096 |  49112 |   56128 |   63144 |   70160 |   77176 |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Garnita  |     I    |  96822 | 112959 |  129096 |  145233 |  161370 |  177507 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    |  80784 |  94248 |  107712 |  121176 |  134640 |  148104 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    |  65550 |  76475 |   87400 |   98325 |  109250 |  120175 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  51516 |  60102 |   68688 |   77274 |   85860 |   94446 |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  39690 |  46305 |   52920 |   59535 |   66150 |   72765 |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Stejar   |     I    |  72768 |  84896 |   97024 |         |         |         |
|pufos    |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    |  55122 |  64309 |   73496 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    |  39690 |  46305 |   52920 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  26736 |  31192 |   35648 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  16536 |  19292 |   22048 |         |         |         |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|Stejar   |     I    |  99222 | 115759 |  132296 |         |         |         |
|brumariu |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    II    |  78828 |  91966 |  105104 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |   III    |  58434 |  68173 |   77912 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |    IV    |  38586 |  45017 |   51448 |         |         |         |
|         |__________|________|________|_________|_________|_________|_________|
|         |     V    |  22878 |  26691 |   30504 |         |         |         |
|_________|__________|________|________|_________|_________|_________|_________|

    Valori maxime ale vegetatiei forestiere utilizate in stabilirea limitelor de preturi

    TABEL 2b
                                                                     mii lei/ha
 ______________________________________________________________________________
| Specia  |Clasa de  |                Intervale de varsta (ani)                |
|         |productie |_________________________________________________________|
|         |          |1 - 5 |6 - 10 |11 - 15|16 - 20|21 - 25 | 26 - 30 |  > 30 |
|_________|__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|Salcam   |     I    | 5071 | 20284 | 30426 | 40568 |  50710 |   60852 | 70994 |
|(p)      |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |    II    | 4533 | 18132 | 27198 | 36264 |  45330 |   54396 |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |   III    | 3862 | 15448 | 23172 | 30896 |  38620 |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |    IV    | 2366 |  9464 | 14196 | 18928 |  23660 |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |     V    | 1582 |  6328 |  9492 | 12656 |        |         |       |
|_________|__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|Salcam   |     I    | 3908 | 15632 | 23448 | 31264 |  39080 |   46896 | 54712 |
|(I)      |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |    II    | 3478 | 13912 | 20868 | 27824 |  34780 |   41736 |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |   III    | 2876 | 11504 | 17256 | 23008 |  28760 |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |    IV    | 1890 |  7560 | 11340 | 15120 |  18900 |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |     V    | 1376 |  5504 |  8256 | 11008 |        |         |       |
|_________|__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|Plop a, n|     I    | 4822 | 24110 | 36165 | 48220 |  60275 |   72330 | 84385 |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |    II    | 3634 | 18170 | 27255 | 36340 |  45425 |   54510 | 63595 |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |   III    | 3022 | 15110 | 22665 | 30220 |  37775 |   45330 |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |    IV    | 2362 | 11810 | 17715 | 23620 |  29525 |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |     V    | 1402 |  7010 | 10515 | 14020 |  17525 |         |       |
|_________|__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|Plop ea  |     I    | 9874 | 49370 | 74055 | 98740 | 123425 |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |    II    | 7752 | 38760 | 58140 | 77520 |        |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |   III    | 5905 | 29525 | 44288 | 59050 |        |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |    IV    | 3943 | 19715 | 29573 | 39430 |        |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |     V    | 3124 | 15620 | 23430 |       |        |         |       |
|_________|__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|Salcie   |     I    | 6781 | 33905 | 50858 | 67810 |  84763 |  101715 |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |    II    | 6583 | 32915 | 49373 | 65830 |  82288 |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |   III    | 4602 | 23010 | 34515 | 46020 |  57525 |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |    IV    | 4000 | 20000 | 30000 | 40000 |        |         |       |
|         |__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|
|         |     V    | 2038 | 10190 | 15285 | 20380 |        |         |       |
|_________|__________|______|_______|_______|_______|________|_________|_______|

    Valorile coeficientului de evaluare a sansei de instalare a vegetatiei forestiere (R1)

   TABEL 3
 ______________________________________________________________________________
|     | Categorie |                    Zone fitogeografice                     |
|     |   teren   |____________________________________________________________|
|     |           | stepa  | silvostepa | zona forestiera | subalpin  | alpin  |
|_____|___________|________|____________|_________________|___________|________|
| R1  | normal    |  0,7   |     0,9    |       1,0       |    0,8    |  0,5   |
|     |___________|________|____________|_________________|___________|________|
|     | degradat  |  0,4   |     0,6    |       0,8       |    0,4    |  0,3   |
|_____|___________|________|____________|_________________|___________|________|

    Valorile coeficientului de evaluare a riscului de asigurare a integritatii padurii (R2)

    TABEL 4
 ______________________________________________________________________________
|        |            Intensitatea presiunii sociale asupra padurii            |
|        |_____________________________________________________________________|
|        |   foarte mare  |  mare   |  mijlocie  |   redusa  |  foarte redusa  |
|________|________________|_________|____________|___________|_________________|
|   R2   |      0,75      |   0,80  |    0,85    |    0,90   |       1,0       |
|________|________________|_________|____________|___________|_________________|

    Indicele de reducere a valorii vegetatiei forestiere in raport cu starea de sanatate (uscare) a arboretului (D1)

    TABEL 5
 ______________________________________________________________________________
|    |  Categoria  |              Intensitatea fenomenului de uscare           |
|    |_____________|___________________________________________________________|
|    | de varsta   | normala  |  Slaba |  medie | puternica | foarte puternica |
|____|_____________|__________|________|________|___________|__________________|
| D1 | < 1/2 TE*)  |   1,00   |  0,90  |  0,85  |    0,80   |        0,70      |
|    |_____________|__________|________|________|___________|__________________|
|    | >/= 1/2 TE  |   1,00   |  0,85  |  0,75  |    0,65   |        0,55      |
|____|_____________|__________|________|________|___________|__________________|
    *) - varsta exploatabilitatii arboretului

    Indicele de reducere a valorii vegetatiei forestiere in raport cu calitatea arboretului (D2)

    TABEL 6
 ______________________________________________________________________________
|    |  Categoria  |         Clase de vatamare (% nr. arbori vatamati)         |
|    |_____________|___________________________________________________________|
|    |  de varsta  |   0 - 5  |   6 - 10  |   11 - 30  |   31 - 60  |   > 60   |
|____|_____________|__________|___________|____________|____________|__________|
| D2 |  < 1/2 TE   |   1,00   |    0,95   |     0,90   |     0,85   |   0,80   |
|    |_____________|__________|___________|____________|____________|__________|
|    |  >/= 1/2 TE |   1,00   |    0,90   |     0,80   |     0,75   |   0,65   |
|____|_____________|__________|___________|____________|____________|__________|

    ANEXA 4
    la metodologie

                            DOCUMENTATIA
de evaluare si cumparare a terenurilor de catre Regia Nationala a Padurilor
                             (continut)

    1. Scrisoarea de intentie a vanzarii terenului
    2. Informatii necesare pentru evaluarea terenului (model prezentat in anexa nr. 1) si documentatia anexata
    3. Proces-verbal al sedintei comisiei de evaluare
    4. Hotararea comisiei de evaluare
    5. Scrisoarea de raspuns a directiei silvice, adresata ofertantului
    6. Mandatul de negociere incredintat comisiei de negociere de catre directorul directiei silvice
    7. Procesul-verbal de negociere a pretului de cumparare a terenului
    8. Hotararea comitetului director privind aprobarea rezultatelor negocierii
    9. Contractul de vanzare-cumparare a terenului
    10. Alte documente care contin informatii utilizate in procedurile de evaluare si cumparare a terenului, daca este cazul

                              DOCUMENTATIA
necesara pentru efectuarea unor schimburi cu terenuri ce apartin fondului forestier proprietate publica a statului
                               (continut)

    1. Memoriul justificativ elaborat de directia silvica
    2. Documente privind regimul de proprietate al terenului care va intra in fondul forestier proprietate publica a statului:
    - act de proprietate intabulat in registrul de publicitate
    - extras de carte funciara
    - schita (planul) cadastrala a terenului cu coordonatele punctelor reprezentative
    3. Documentele privind terenul ce se ofera in compensare de Regia Nationala a Padurilor:
    - extras din amenajamentul silvic
    - schita cadastrala (plan topografic) + coordonatele punctelor reprezentative
    4. Fisa cuprinzand informatii necesare in vederea evaluarii terenului ce va fi inclus in fondul forestier proprietate publica a statului
    5. Fisa cuprinzand informatii necesare in vederea evaluarii terenului ce va fi scos din fondul forestier proprietate publica a statului
    6. Studiu de diagnoza stationala a terenului ce urmeaza sa fie inclus in fondul forestier proprietate publica a statului
    7. Fisa de calcul al echivalentei terenurilor care fac obiectul schimbului
    8. Procesul-verbal al sedintei comisiei de evaluare
    9. Hotararea comisiei de evaluare
    10. Adresa de inaintare catre Regia Nationala a Padurilor a propunerii de schimb din partea directiei silvice teritorial
    11. Procesul-verbal de echivalenta incheiat intre Regia Nationala a Padurilor si administratorul terenului care va intra in fondul forestier proprietate publica a statului
    12. Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic in a carui raza se gasesc terenurile ce fac obiectul schimbului/compensarii
    13. Avizul Regiei Nationale a Padurilor privind efectuarea schimbului/compensarii
    14. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor de aprobare a schimbului/compensarii
    15. Copie de pe hotararea Guvernului prin care se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a terenului oferit la schimb de catre Regia Nationala a Padurilor
    16. Procesele-verbale de predare-preluare a terenurilor care au facut obiectul schimbului (compensarii)

                              DOCUMENTATIA
necesara pentru efectuarea unei donatii pentru un teren ce urmeaza sa intre in fondul forestier proprietate publica a statului
                               (continut)

    1. Memoriu de fundamentare a deciziei de acceptare a ofertei de donatie
    2. Fisa cuprinzand informatiile necesare pentru terenul ce face obiectul donatiei si urmeaza sa intre in proprietatea publica a statului
    3. Documente privind regimul de proprietate al terenului ce face obiectul donatiei
    4. Oferta, in forma autentica, de donatie a proprietarului terenului
    5. Procesul-verbal al sedintei comisiei de evaluare
    6. Hotararea comisiei de evaluare
    7. Adresa de inaintare a documentatiei catre Regia Nationala a Padurilor
    8. Avizul Regiei Nationale a Padurilor inaintat autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura
    9. Avizul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura (daca este cazul)
    10. Contractul de donatie autentificat
    11. Proces-verbal de predare-preluare a terenului ce a facut obiectul donatiei, incheiat intre donator si Regia Nationala a Padurilor.

    ANEXA 5
    la metodologie

                               CRITERII
in baza carora se determina coeficientii "u" si "F" utilizati la calculul contravalorii terenurilor
________________________________________________________________
Nr.                  Criterii                       Coeficienti
crt.                                                de utilitate
________________________________________________________________
  1. Amplasarea terenului fata de localitati (u1)
     A. Teren pana la 2 km inclusiv de la limita
        perimetrului construibil:
     - municipiul Bucuresti si statiuni balneare,
       climaterice sau turistice                         12
     - municipii resedinta de judet                       8
     - municipii                                          6
     - orase                                              4
     - sate resedinta de comuna                           2
     - sate                                               1
     B. Teren intre 2 si 5 km inclusiv de la
        limita perimetrului construibil:
     - municipiul Bucuresti si statiuni balneare,
       climaterice sau turistice                         10
     - municipii resedinta de judet                       6
     - municipii                                          4
     - orase                                              2
     - sate resedinta de comuna                           1
     - sate                                               0
     C. Teren intre 5 si 10 km inclusiv de la
        limita perimetrului construibil:
     - municipiul Bucuresti si statiuni balneare,
       climaterice sau turistice                          9
     - municipii resedinta de judet                       5
     - municipii                                          3
     - orase                                              1
     - sate resedinta de comuna                           0
     - sate                                               0
     D. Teren peste 10 km de la limita
        perimetrului construibil:
     - municipiul Bucuresti si statiuni balneare,
       climaterice sau turistice                          8
     - municipii resedinta de judet                       4
     - municipii                                          2
     - orase                                              0
     - sate resedinta de comuna                           0
     - sate                                               0

     NOTA:
     Se ia in considerare distanta fata de
     localitatea de cea mai mare categorie.

  2. Amplasarea terenului fata de retelele de
     transport (u2)
     A. Transport rutier (terenul este amplasat
        la o distanta de cel mult 1 km fata de
        calea de transport):
     - autostrazi si drumuri nationale europene         3,0
     - drumuri nationale                                0,8
     - drumuri judetene                                 0,6
     - drumuri comunale                                 0,4
     - drumuri forestiere, industriale si altele
       asemenea                                         0,2

     NOTA:
     Se ia in considerare numai accesul la drumul
     de cea mai mare categorie.

     B. Transport feroviar (u3) (in cazul in care
        terenul se afla la o distanta de cel mult
        5 km fata de statie)                            0,5
     C. Transport fluvial (u4) (in cazul in care
        terenul se afla la o distanta de cel mult
        5 km fata de port)                              0,5
     D. Transport maritim (u5) (in cazul in care
        terenul se afla la o distanta de cel mult
        5 km fata de port)                              0,5

  3. Alte utilitati:
     - retele de apa - canal (u6) pana la 500 m         0,5
     - retele de distributie a energiei electrice
       (u7) pana la 500 m                               0,5
     - retele de distributie a gazelor naturale
       (u8) pana la 1.000 m                             0,5

  4. Tipul functional al arboretului corespunzator
     terenului forestier evaluat (F):
     - terenuri cu arboreturi la care sunt permise
       tratamente intensive (tipul functional TIII)     2,0
     - terenuri cu arboreturi la care sunt permise
       tratamente cu perioade de regenerare normala
       sau mai mare, dar cu restrictii in
       executarea taierilor (tipul functional TIV)      1,5
     - terenuri cu arboreturi cu functii de
       productie si protectie (tipurile functionale
       TV si TVI)                                       1,0
________________________________________________________________

    ANEXA 6
    la metodologie

                           EXEMPLE DE CALCUL

    1. Un teren ce urmeaza sa fie cumparat de stat, in suprafata de 2,5 ha, situat in grupa formatiei forestiere a fagetelor de bonitate mijlocie. Terenul se afla in imediata apropiere a fondului forestier proprietate publica a statului, nu prezinta pericole in ceea ce priveste asigurarea pazei si nu este acoperit cu vegetatie forestiera.
    S = 2,5 ha;
    Vu = 6.379 mii lei/ha (valoare extrasa din tabelul 1 din anexa nr. 3; elemente de intrare: bonitate mijlocie si grupa formatiei forestiere a fagetelor);
    R1 = 1,0 (valoare extrasa din tabelul 3 din anexa nr. 3; teren situat in zona forestiera);
    R2 = 1,0 (valoare extrasa din tabelul 4 din anexa nr. 3);
    VTER = S x R1 x R2 x Vu = 2,5 x 6.379 x 1,0 x 1,0 = 15.947,5 mii lei
    2. Un teren ce urmeaza sa fie cumparat de stat, in suprafata de 1,4 ha, situat in grupa formatiei forestiere a amestecurilor de rasinoase cu fag, de bonitate inferioara. Arboretul instalat are consistenta 0,8 si prezinta urmatoarele caracteristici:
    _____________________________________________
    Specia  Proportia  Varsta  Clasa de productie
    _____________________________________________
    Molid      0,4       70          IV
    Brad       0,3       80          IV
    Fag        0,3       80          IV
    _____________________________________________

    Se inregistreaza un fenomen de uscare de intensitate puternica si 8% arbori vatamati si/sau cu defecte. Nu sunt probleme legate de asigurarea integritatii fondului forestier.
    VMAX = VTER + VVEG;
    S = 1,4 ha;
    Vu = 4.320.000 lei/ha (valoare extrasa din tabelul 1 din anexa nr. 3; bonitate inferioara; grupa formatiei forestiere a amestecurilor de rasinoase cu fag);
    R1 = 1,0 (valoare extrasa din tabelul 3 din anexa nr. 3; teren normal, situat in zona forestiera); R2 = 1,0 (valoare extrasa din tabelul 4 din anexa nr. 3);
    VTER = S x R1 x R2 x Vu = 1,4 x 4.320.000 x 1,0 x 1,0 = 6.048.000 lei
    K = 0,8; S = 1,4 ha;
    D1 = 0,8 (valoare extrasa din tabelul 5 din anexa nr. 3; uscare de intensitate medie in arboret cu varsta mai mare decat jumatate din varsta exploatabilitatii);
    D2 = 0,95 (valoare extrasa din tabelul 6 din anexa nr. 3; 8% arbori vatamati si/sau cu defecte in arboret cu varsta mai mare decat jumatate din varsta exploatabilitatii);
    Vij - valori extrase din tabelul 2a din anexa nr. 3; elemente de intrare: specia, clasa de productie, categoria de varsta in functie de varsta reala a speciei;

                            n
                           ___
                           \
    VVEG = K x S x D1 x D2  >  PRi x Vij = 0,8 x 1,4 x 0,8 x 0,95 x
                           /__
                           i=1
x (0,4 x 103.194.000 + 0,3 x 119.072.000 + 0,3 x 89.120.000) = 88.299.402 lei

    VMAX = VTER + VVEG = 6.048.000 + 88.299.402 aproximativ egal 94.347 mii lei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 796/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 796 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 796/2002
Hotărârea 118 2010
pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare prin cumparare, schimb sau donatie de catre stat, prin Regia Nationala a Padurilor- Romsilva si ceilalti administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publica a statului
Hotărârea 1543 2004
pentru modificarea pct. 3 al lit. A din anexa nr. 2 la Metodologia de achizitionare, prin cumparare, schimb sau donatie, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Nationala a Padurilor, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 796/2002
Ordin 130 2004
pentru aprobarea zonelor deficitare in paduri
Ordin 107 2004
pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier national in anul 2004
Ordin 265 2003
pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier national in anul 2003
Ordin 105 2003
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de evaluare a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului prin achizitionare de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Nationala a Padurilor, si pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de negociere a contractelor de vanzare-cumparare ce urmeaza sa fie incheiate pentru includerea in fondul forestier proprietate publica a statului a terenurilor achizitionate prin Regia Nationala a Padurilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu