Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1211 din 12.12.2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 17 decembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, al art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, şi având în vedere prevederile art. I pct. 3 din Legea nr. 132/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., Petru Cost Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului României şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Articolul 2I.S.C. are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu şi cu prezentul regulament. Articolul 3În sensul prezentului regulament, următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a)construcţii - clădirile de orice fel - social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de învăţământ, sănătate, hotelurile, sediile instituţiilor publice etc. - şi instalaţiile aferente acestora, drumurile, căile ferate şi metroul, podurile, tunelurile şi celelalte lucrări de artă, pistele de aviaţie, construcţiile hidrotehnice, amenajările portuare, turnurile, coşurile de fum, rezervoarele, lucrările tehnico-edilitare, reţelele de petrol şi gaze, construcţiile pentru transportul fluidelor, precum şi orice intervenţie asupra acestora; b)fază determinantă - stadiul fizic după care o lucrare de construire, odată ajunsă, nu mai poate continua fără o analiză având la bază concluzii formulate în scris de către beneficiar, proiectant şi executant şi care se autorizează, după caz, de reprezentantul local al I.S.C.; c)intervenţie asupra construcţiilor - orice lucrare de construire care este făcută în scopul transformării structurale şi/sau funcţionale, consolidării, reabilitării, modernizării ori demolării/desfiinţării parţiale sau totale a construcţiilor definite conform dispoziţiilor prevăzute la lit. a); d)verificare - confirmarea prin examinare şi prezentare de probe obiective a faptului că cerinţele esenţiale specificate au fost îndeplinite. Capitolul IIAtribuţii Articolul 4În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuţii generale: I. funcţia de autoritate de stat: a)exercită controlul statului privind respectarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare, în domeniile sale de activitate; b)participă la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţionare pe plan local şi central, în cazuri de seisme şi alunecări de teren, în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă;II. funcţia de reglementare şi avizare: a)avizează, în condiţiile legii, din punct de vedere tehnic, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern, în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise; b)emite, la cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente; c)autorizează laboratoarele de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare; d)suspendă sau anulează autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii, în cazul constatării nerespectării reglementărilor tehnice specifice; e)autorizează diriginţii de şantier din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare; f)suspendă sau anulează autorizaţiile diriginţilor de şantier în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor tehnice; g)iniţiază proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi în domeniile conexe; h)participă, prin reprezentanţi desemnaţi, la activitatea comitetelor tehnice de specialitate, pentru avizarea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului; i)iniţiază, prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale corespunzător potrivit legii, ori de câte ori este necesar, revizuirea/actualizarea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, în scopul introducerii progresului tehnic şi armonizării cu actele normative şi reglementative comunitare; j)elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C. şi stabileşte mijloacele şi metodele pentru desfăşurarea activităţii proprii; k)organizează, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi, după caz, al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii şi de formare continuă şi perfecţionare profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcţiilor;III. funcţia de autoritate de control şi inspecţie: a)exercită controlul statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare; b)autorizează continuarea execuţiei lucrărilor ajunse în faze determinante de execuţie; c)exercită controlul statului la organele de specialitate ale administraţiei publice locale, cu privire la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi la organizarea şi exercitarea activităţii de control al disciplinei în construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; d)exercită controlul statului în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; e)exercită controlul statului privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; f)exercită controlul execuţiei şi recepţiei lucrărilor finanţate din fonduri comunitare, naţionale şi din alte surse legal constituite în domeniile construcţiilor de locuinţe, reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate, reducerii vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, infrastructurii tehnico-edilitare, rutiere, social-culturale şi sportive;IV. funcţia de reprezentare: a)este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor, cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta, precum şi al Grupului de cooperare administrativă în domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, de pe lângă Comisia Europeană; b)cooperează, în domeniile de activitate specifice, cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu alte instituţii cu atribuţii de control, cu instituţii publice sau private şi cu reprezentanţii partenerilor sociali; c)colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, cu asociaţii profesionale din domeniul construcţiilor, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare şi altele asemenea, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, respectiv: rezistenţa mecanică şi stabilitatea; siguranţa în exploatare şi izolarea termică, precum şi punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente şi verificarea calităţii produselor pentru construcţii. Articolul 5În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuţii specifice: a)verifică implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii în construcţii la persoanele fizice autorizate/juridice cu activitate în construcţii, respectiv proiectanţi, executanţi, firme de consultanţă, elaboratori de agremente tehnice, organisme de certificare a sistemelor de calitate şi a produselor pentru construcţii, laboratoare de încercări în construcţii, staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice, staţii de producere a agregatelor; b)verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia construcţiilor, precum şi la întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a acestora; c)verifică modul de respectare a agrementelor tehnice privind caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate propune autorităţii de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice; d)verifică la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor în cazurile când aceasta este stabilită prin proiecte şi reglementări tehnice; e)pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, I.S.C. dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel;

încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale; f)dispune prelevarea de probe şi trimiterea acestora spre testare laboratoarelor de analiză şi încercări autorizate în vederea efectuării încercărilor necesare pentru confirmarea concluziilor în controalele efectuate; g)urmăreşte respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, uragane şi altele asemenea, sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, bombardamente, şocuri, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor; h)verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, unităţilor care fasonează produse din oţel pentru armarea betonului, staţiilor de producere a agregatelor şi de mixturi asfaltice şi, în cazul constatării de neconformităţi, dispune măsuri de remediere a neconformităţilor sau, după caz, oprirea temporară a funcţionării până la stingerea neconformităţilor; i)dispune autorităţilor competente suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătate; j)propune, după caz, suspendarea sau anularea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii; k)organizează şi controlează activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului propriu; l)realizează venituri din prestări de servicii şi alte venituri obţinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat; m)administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziţie, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; n)elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ordonatorului principal de credite, şi asigură exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii; o)administrează fondurile alocate prin bugetul aprobat şi finanţează sau cofinanţează proiecte, programe şi investiţii din domeniul său de activitate, în condiţiile legii; p)organizează sistemul informatic necesar activităţii proprii; q)primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare; r)asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice; s)publică, în condiţiile legii, procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice, aprobate; ş)elaborează sinteze, evaluări şi rapoarte privind rezultatele activităţii de control desfăşurate, cu privire la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, în vederea luării măsurilor ce se impun; t)constată contravenţiile şi faptele prevăzute de lege ca fiind infracţiuni în toate domeniile specifice de control, aplică sancţiunile prevăzute de lege, dispune oprirea lucrărilor realizate în mod necorespunzător, după caz, şi/sau sesizează organele abilitate potrivit legii; ţ)organizează activităţi şi manifestări tehnice specifice, redactează şi publică studii şi sinteze ale activităţilor; u)asigură consultanţă în procesul de pregătire şi execuţie a lucrărilor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională; v)valorifică informaţiile şi expertiza dobândită în scopul fundamentării deciziilor privind politicile publice şi strategiile în domeniul construcţiilor, amenajării teritoriului, urbanismului şi dezvoltării durabile. Articolul 6I.S.C. desfăşoară orice alte activităţi dispuse prin actele normative în vigoare sau prin decizii ale prim-ministrului, în condiţiile legii. Capitolul IIIOrganizare Articolul 7(1) Structura organizatorică a I.S.C. şi numărul maxim de posturi aprobat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al inspectorului general al I.S.C., servicii, birouri şi compartimente, după caz, în limita numărului maxim de posturi aprobat, în condiţiile legii. Articolul 8(1) I.S.C. - aparatul central şi Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti-Ilfov funcţionează în municipiul Bucureşti, iar direcţiile regionale în construcţii, respectiv compartimentele control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii din componenţa acestora, funcţionează în localităţile prevăzute în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Structura organizatorică a direcţiilor regionale în construcţii, respectiv a Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti-Ilfov şi a compartimentelor control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii din componenţa acestora se aprobă prin ordin al inspectorului general al I.S.C. Articolul 9Organizarea internă a I.S.C. şi a direcţiilor regionale în construcţii, respectiv a Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti-Ilfov se face potrivit statului de funcţii, aprobat de către inspectorul general al I.S.C. Capitolul IVConducerea Articolul 10(1) Conducerea I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, ajutat de inspectorul general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.(2) În exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul general al I.S.C. emite ordine, în condiţiile legii.(3) Inspectorul general reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu terţe persoane juridice, cu persoanele fizice, precum şi cu organizaţii din ţară şi străinătate.(4) Inspectorul general al I.S.C. poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul I.S.C.(5) Inspectorul general adjunct conduce şi răspunde de activitatea structurilor pe care le coordonează.(6) I.S.C. are un secretar general, numit în condiţiile legii, care exercită atribuţiile stabilite prin ordin de inspectorul general. Articolul 11Inspectorul general al I.S.C. are următoarele atribuţii: 1. conduce întreaga activitate executivă a I.S.C.; 2. emite ordine, în condiţiile legii; 3. emite ordine privind numirea şi eliberarea din funcţie a personalului contractual de conducere, de execuţie şi auxiliar din cadrul I.S.C., în condiţiile legii; 4. aprobă regulamentul intern al I.S.C.; 5. aprobă structurile organizatorice din cadrul I.S.C. prevăzute la art. 7 alin. (2) şi structura organizatorică a direcţiilor regionale în construcţii, respectiv Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti-Ilfov; 6. avizează proiectul bugetului I.S.C. şi îl prezintă ordonatorului principal de credite spre aprobare şi includere în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite, prin Secretariatul General al Guvernului, şi asigură execuţia acestuia după aprobare; 7. repartizează parcul auto pentru structurile organizatorice din cadrul I.S.C.; 8. aprobă prin ordin procedurile şi instrucţiunile privind activităţile specifice ale I.S.C.; 9. colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului; 10. avizează şi înaintează ordonatorului principal de credite programul anual de investiţii al I.S.C., spre a fi inclus în proiectul de buget al instituţiei, şi urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor I.S.C., în baza bugetului aprobat; 11. avizează şi transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite, scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.; 12. propune spre aprobare ordonatorului principal de credite închirierea de imobile/părţi ale imobilelor, necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 13. aprobă cuantumul taxelor pentru autorizarea diriginţilor de şantier şi a laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii; 14. aprobă raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioară şi propunerile privind activitatea pentru perioada următoare; 15. aprobă pentru cazurile în care luarea unor decizii complexe impune un nivel ridicat de cunoştinţe de specialitate, care excedează competenţelor specifice personalului propriu, încheierea, în condiţiile legii, a unor contracte cu experţi, consilieri sau consultanţi din afara I.S.C., în limita bugetului aprobat; 16. dispune, conform atribuţiilor, suspendarea şi/sau anularea autorizaţiilor emise de I.S.C. pentru diriginţii de şantier, precum şi suspendarea şi/sau retragerea autorizaţiilor emise de I.S.C. pentru laboratoarele de analiză şi încercări în construcţii; 17. propune suspendarea de agremente tehnice în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor; 18. reprezintă, în condiţiile legii, în domeniile proprii de competenţă, interesele statului în faţa diferitelor organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale al căror domeniu de activitate interesează; 19. poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale inspectorului general adjunct, secretarului general, directorului general sau directorilor; 20. exercită orice alte atribuţii care îi revin prin prezentul regulament, prin decizii ale prim-ministrului, emise conform legii, precum şi din celelalte prevederi legale în vigoare. Capitolul VPersonalul Articolul 12(1) Numărul maxim de posturi al I.S.C. este de 750, finanţate de la bugetul de stat.(2) Numărul de personal necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al inspectorului general al I.S.C.(3) Personalul I.S.C. este personal contractual şi se supune prevederilor prezentului regulament, prevederilor legislaţiei generale a muncii şi regulamentului intern.(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului I.S.C. se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.(5) Personalul cu atribuţii de inspecţie şi control al I.S.C., personalul de conducere al Direcţiei generale tehnice şi al direcţiilor subordonate acesteia din cadrul I.S.C., personalul cu funcţii de conducere al direcţiilor regionale în construcţii, respectiv al Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti-Ilfov, trebuie să aibă pregătire superioară de specialitate, potrivit domeniului în care I.S.C. îşi exercită atribuţiile de control.(6) Salarizarea personalului din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.(7) Personalul I.S.C. are obligaţia de a nu desfăşura nicio altă activitate care să genereze conflicte de interese sau care să fie incompatibilă cu funcţia îndeplinită. Capitolul VIBugetul I.S.C., normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi Articolul 13Cheltuielile curente şi de capital ale I.S.C. se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Capitolul VIIRelaţiile interne şi internaţionale Articolul 14În vederea armonizării cu legislaţia internaţională, precum şi a luării măsurilor de punere în siguranţă a construcţiilor, în scopul protejării vieţii oamenilor, I.S.C. poate încheia contracte sau convenţii de colaborare şi/sau de cooperare pe plan naţional şi/sau internaţional, în domeniul său de activitate, în condiţiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu instituţii de învăţământ superior, de cercetare, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară şi/sau din străinătate. Capitolul VIIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 15Atribuţiile structurilor organizatorice din cadrul I.S.C. se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al inspectorului general al I.S.C. Articolul 16În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, inspectorul general al I.S.C. va aproba prin ordin un nou regulament intern al I.S.C., în condiţiile legii. ANEXĂ^1)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. Numărul maxim de posturi: 750 *) Organizarea direcţiilor va fi stabilită prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 1) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1211/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1211 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu