E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 509 din 12 iulie 2002

privind agentii comerciali permanenti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 581 din  6 august 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre agentii comerciali permanenti si comitentii acestora.
    (2) In sensul prezentei legi, prin agent comercial permanent, denumit in continuare agent, se intelege comerciantul, persoana fizica sau juridica, care, in calitate de intermediar independent, este imputernicit in mod statornic:
    a) sa negocieze afaceri pentru o alta persoana fizica sau juridica, denumita in continuare comitent; sau
    b) sa negocieze si sa incheie afaceri in numele si pe seama comitentului.
    (3) Imputernicirea prevazuta la alin. (2) se poate exercita in una sau mai multe regiuni determinate, astfel cum se stabileste in contract.
    (4) Agentul presteaza serviciul caracteristic cu titlu principal sau accesoriu si contra unei remuneratii.
    (5) Agentul nu este prepusul comitentului.
    Art. 2
    (1) Prezenta lege nu se aplica activitatii persoanelor care:
    a) actioneaza ca intermediar in cadrul burselor de valori si al pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate;
    b) au calitatea de agent sau broker de asigurari si reasigurari;
    c) in calitate de agent presteaza un serviciu neremunerat.
    (2) Nu constituie agent, in intelesul prezentei legi, persoana care:
    a) are calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane juridice si atributii de reprezentare a acesteia;
    b) este asociat sau actionar si este imputernicita in mod legal sa ii reprezinte pe ceilalti asociati sau actionari;
    c) are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, custode sau sechestru, in raport cu comitentul.

    CAP. 2
    Drepturi si obligatii

    Art. 3
    (1) Agentul nu poate negocia si nu poate incheia, pe contul sau, fara consimtamantul expres al comitentului, in regiunea determinata prin contract, operatiuni de comert concurente privind bunuri si/sau servicii similare celor care fac obiectul contractului de agentie.
    (2) In lipsa unei stipulatii contrare agentul poate reprezenta mai multi comitenti, iar comitentul se poate folosi in acelasi timp, in aceeasi regiune si pentru acelasi comert de mai multi agenti.
    (3) Agentul poate primi imputernicirea de a negocia sau a incheia, in regiunea determinata prin contract, operatiuni pentru mai multi comitenti concurenti numai daca in contractul de agentie se stipuleaza in mod expres o asemenea permisiune.
    Art. 4
    (1) In sensul prezentei legi, prin clauza de neconcurenta se intelege acea prevedere contractuala al carei efect consta in restrangerea activitatii profesionale a agentului pe perioada desfasurarii si/sau ulterior incetarii contractului de agentie.
    (2) Clauza de neconcurenta trebuie redactata in scris, sub sanctiunea nulitatii.
    (3) Clauza de neconcurenta se aplica doar pentru regiunea geografica sau grupul de persoane si regiunea geografica la care se refera contractul de agentie si doar pentru bunurile si serviciile in legatura cu care agentul este imputernicit sa negocieze si sa incheie operatiuni; orice extensiune a sferei clauzei de neconcurenta este anulabila la cererea agentului.
    (4) Restrangerea activitatii prin clauza de neconcurenta nu se poate intinde pe o perioada mai mare de 2 ani de la data incetarii contractului de agentie.
    Art. 5
    (1) Agentul trebuie sa indeplineasca obligatiile ce decurg din imputernicirea care ii este data, personal sau prin prepusii sai, in conformitate cu instructiunile primite si in scopul realizarii intereselor comitentului.
    (2) In executarea imputernicirilor primite agentul este obligat sa actioneze cu buna-credinta si cu diligenta unui profesionist.
    (3) Agentul este obligat:
    a) sa ii procure si sa ii comunice comitentului pentru care actioneaza informatiile privitoare la regiunea sau regiunile stabilite in contract, care l-ar putea interesa pe acesta, precum si toate celelalte informatii necesare de care dispune;
    b) sa depuna diligenta necesara pentru negocierea si, daca este cazul, incheierea afacerilor cu care este imputernicit, in conditii cat mai avantajoase pentru comitent;
    c) sa respecte in mod corespunzator instructiunile rezonabile primite de la comitent, tinand seama de caracterul imperativ, indicativ sau facultativ al acestora;
    d) sa tina in registrele sale partide separate pentru operatiunile ce il privesc pe fiecare comitent;
    e) sa depoziteze bunurile sau esantioanele intr-o maniera care sa permita identificarea celor apartinand fiecarui comitent;
    f) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit contractului si dispozitiilor legale.
    (4) Executarea imputernicirii prin substituirea agentului, in tot sau in parte, cu subagenti este supusa prevederilor Codului civil.
    Art. 6
    (1) In raporturile cu agentul comitentul este obligat sa actioneze cu buna-credinta si cu diligenta unui profesionist.
    (2) Comitentul este obligat:
    a) sa puna la dispozitie agentului in timp util si intr-o cantitate corespunzatoare mostre, cataloage, tarife si orice alte documente necesare agentului pentru executarea imputernicirii sale, referitoare la bunurile sau serviciile respective;
    b) sa furnizeze agentului informatiile necesare executarii contractului de agentie;
    c) sa il instiinteze pe agent intr-un termen util atunci cand va prevedea ca volumul operatiunilor comerciale va fi sensibil inferior celui pe care agentul l-ar fi putut anticipa in mod normal;
    d) sa plateasca agentului remuneratia in conditiile si la termenele stabilite prin contract sau prin lege;
    e) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit contractului si dispozitiilor legale.
    (3) Comitentul trebuie sa il informeze pe agent in timp util, potrivit naturii operatiunii, despre acceptarea, refuzul ori neexecutarea unei operatiuni comerciale negociate sau, dupa caz, incheiate de agent.
    Art. 7
    Operatiunea negociata de agent se considera abandonata daca comitentul, primind instiintarea, nu comunica in timp util tertei persoane, direct sau prin intermediul agentului, acceptul sau.
    Art. 8
    (1) Agentul nu poate, fara imputernicire speciala, sa primeasca plata si nici sa acorde reduceri sau amanari pentru creantele comitentului.
    (2) Agentul poate primi reclamatii privitoare la viciile bunurilor sau serviciilor si poate solicita orice masuri de asigurare in interesul comitentului, fiind obligat in ambele cazuri sa il instiinteze de indata pe acesta.
    Art. 9
    Partile nu pot deroga prin conventie contrara de la dispozitiile art. 5 si 6.

    CAP. 3
    Remunerarea agentului

    Art. 10
    (1) Remuneratia agentului consta fie intr-o suma fixa, fie intr-un comision, fie in parte o suma fixa si in parte un comision, potrivit acordului partilor.
    (2) In lipsa unor prevederi legale sau a unor stipulatii derogatorii agentul are dreptul de a primi o remuneratie in conformitate cu uzantele comerciale ale zonei si sectorului de piata in care acesta opereaza. In absenta unor asemenea uzante agentul este indreptatit sa primeasca o remuneratie corespunzatoare, tinand seama de toate aspectele caracteristice operatiunilor efectuate.
    Art. 11
    (1) In sensul prezentei legi, prin comision se intelege orice forma de remuneratie al carei cuantum se obtine prin raportare la volumul sau la valoarea operatiunilor.
    (2) Dispozitiile art. 12 - 17 sunt aplicabile numai in masura in care agentul primeste comision cu titlu de remuneratie totala sau partiala.
    Art. 12
    Agentul este indreptatit sa primeasca comision pentru o operatiune incheiata pe durata existentei contractului de agentie, daca:
    a) operatiunea este incheiata ca urmare a intermedierii agentului;
    b) operatiunea este incheiata, fara intermedierea agentului, cu o terta persoana care a fost procurata anterior de acesta drept client, cu conditia ca aceasta operatiune sa aiba o natura similara celei incheiate anterior cu acel client;
    c) operatiunea este incheiata cu un client dintr-o regiune determinata sau care face parte dintr-un grup de persoane determinat, pentru care agentul a primit imputernicire exclusiva prin contractul de agentie.
    Art. 13
    Agentul este indreptatit sa primeasca comision pentru o operatiune incheiata ulterior incetarii contractului de agentie, daca:
    a) incheierea acelei operatiuni survine intr-un termen rezonabil de la data incetarii contractului de agentie, iar incheierea operatiunii se datoreaza in principal activitatii prestate de agent pe durata contractului de agentie;
    b) comanda tertilor a fost primita de comitent sau de agent, in conformitate cu dispozitiile art. 12, anterior incetarii contractului de agentie.
    Art. 14
    (1) In cazul inlocuirii agentului noul agent nu are dreptul de a primi comisionul prevazut la art. 12 daca acesta este datorat agentului precedent in temeiul art. 13.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica atunci cand din circumstantele concrete rezulta ca este echitabil ca acel comision sa fie impartit intre agentii respectivi.
    Art. 15
    (1) Dreptul la comision se naste la data la care se indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) comitentul isi executa obligatiile contractuale fata de terta persoana;
    b) comitentul ar fi trebuit sa isi execute obligatiile contractuale potrivit conventiei sale cu terta persoana;
    c) terta persoana isi executa obligatiile contractuale.
    (2) Dreptul la comision se naste cel mai tarziu la data la care terta persoana isi executa obligatiile sau ar fi trebuit sa le execute, daca comitentul si-ar fi executat in mod corespunzator obligatiile sale.
    (3) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (2).
    Art. 16
    (1) Comisionul se datoreaza si pentru operatiunile incheiate, dar la a caror executare partile au renuntat; prevederile art. 15 alin. (2) se aplica in acest caz in mod corespunzator.
    (2) Dreptul la comision nu se stinge decat daca si in masura in care operatiunea incheiata intre comitent si terta persoana nu se executa, iar aceasta neexecutare nu este datorata unor circumstante imputabile comitentului.
    (3) In caz de executare partiala din partea tertei persoane, agentul este indreptatit doar la plata unei cote-parti din comision, proportionala cu suma incasata de comitent.
    (4) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3) comisioanele percepute vor fi rambursate, dupa caz, in tot sau in parte.
    (5) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (2).
    Art. 17
    (1) Contul comisioanelor va fi lichidat de comitent la sfarsitul fiecarui trimestru si se va trimite agentului impreuna cu copiile de pe facturile ce au fost expediate clientilor, precum si cu precizarea elementelor esentiale care au stat la baza calcularii valorii comisionului.
    (2) Agentul este indreptatit sa solicite sa ii fie remisa orice informatie, inclusiv extrase ale registrelor contabile tinute de comitent, care ii este necesara pentru verificarea valorii comisioanelor ce i-ar fi datorate.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica in conditiile prevazute de legea speciala, atunci cand dezvaluirea informatiilor respective vizeaza ordinea publica sau siguranta nationala.
    (4) Comisionul trebuie platit cel mai tarziu in ultima zi a lunii care urmeaza trimestrului in cursul caruia a luat nastere dreptul la comision.
    (5) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (1), (2) si (4).

    CAP. 4
    Incheierea si incetarea contractului de agentie

    Art. 18
    Contractul de agentie incheiat pe perioada determinata sau nedeterminata, inclusiv modificarile si adaugarile ulterioare, poate fi probat numai prin inscris, indiferent de valoarea acestuia, atat in raporturile dintre parti, cat si fata de terti.
    Art. 19
    Contractul de agentie pe durata determinata care continua sa fie executat de parti dupa expirarea sa se considera transformat automat intr-un contract pe durata nedeterminata.
    Art. 20
    (1) Contractul de agentie pe durata nedeterminata poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti, cu acordarea obligatorie a unui preaviz.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si contractului de agentie pe durata determinata care prevede o clauza expresa privind posibilitatea denuntarii unilaterale anticipate.
    (3) Termenul de preaviz care insoteste declaratia de denuntare trebuie sa aiba o durata de minimum o luna pentru primul an de contract.
    (4) In cazul in care durata contractului este mai mare de un an, termenul minim de preaviz se mareste cu cate o luna pentru fiecare an suplimentar inceput, fara ca durata termenului de preaviz sa depaseasca 6 luni.
    (5) Partile nu pot stabili prin conventie termene de preaviz mai scurte decat cele prevazute la alin. (3) si (4).
    (6) Daca partile convin termene de preaviz mai lungi decat cele prevazute la alin. (3) si (4), prin contractul de agentie nu se vor putea stabili in sarcina agentului termene de preaviz mai lungi decat cele stabilite in sarcina comitentului.
    (7) Daca partile nu stabilesc altfel, sfarsitul termenului de preaviz trebuie sa coincida cu sfarsitul unei luni calendaristice.
    (8) Prevederile alin. (1) - (7) se aplica corespunzator contractului pe durata determinata transformat, potrivit art. 19, in contract pe durata nedeterminata; in acest caz la calculul termenului de preaviz se va tine seama de intreaga perioada cumulata a contractului, cuprinzand atat durata determinata a contractului, cat si perioada in care acesta se considera pe durata nedeterminata.
    Art. 21
    (1) Oricare dintre parti poate rezilia contractul de agentie fara preaviz sau inainte de expirarea termenului contractului, in cazul unei neindepliniri din culpa grava a obligatiilor contractuale de catre cealalta parte.
    (2) Contractul de agentie poate fi denuntat imediat de oricare dintre parti, cu repararea prejudiciilor astfel pricinuite celeilalte parti, atunci cand circumstante exceptionale, altele decat forta majora ori cazul fortuit, fac imposibila continuarea colaborarii dintre comitent si agent.
    (3) In cazul prevazut la alin. (2) se prezuma incetarea contractului la data primirii notificarii scrise a intentiei de denuntare a contractului si a motivului denuntarii.

    CAP. 5
    Indemnizatii si despagubiri datorate in caz de incetare a contractului de agentie

    Art. 22
    (1) La incetarea contractului de agentie agentul este indreptatit sa primeasca de la comitent o indemnizatie, in masura in care:
    a) a procurat noi clienti comitentului sau a sporit semnificativ volumul operatiunilor comerciale cu clientii existenti, iar comitentul obtine inca foloase substantiale din operatiunile cu acesti clienti; si
    b) plata acestei indemnizatii este echitabila, avand in vedere circumstantele concrete, in special comisioanele pe care agentul ar fi trebuit sa le primeasca in urma operatiunilor incheiate de comitent cu clientii prevazuti la lit. a), precum si posibila restrangere a activitatii profesionale a agentului datorita existentei in contractul de agentie a unei clauze de neconcurenta.
    (2) Valoarea indemnizatiei nu poate depasi o suma echivalenta cuantumului unei remuneratii anuale, calculata pe baza mediei anuale a remuneratiilor incasate de agent pe parcursul ultimilor 5 ani de contract; daca durata contractului nu insumeaza 5 ani, remuneratia anuala este calculata pe baza mediei remuneratiilor incasate in cursul perioadei respective.
    (3) Acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (1) nu aduce atingere dreptului agentului de a cere despagubiri, in conditiile legii.
    (4) In cazul in care contractul de agentie inceteaza ca urmare a decesului agentului, urmeaza sa se aplice in mod corespunzator prevederile alin. (1).
    (5) Dreptul la indemnizatia prevazuta la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (4) se stinge daca agentul ori, dupa caz, succesorul acestuia nu il pune in intarziere pe comitent, cu privire la pretentiile sale, intr-un termen de un an de la data incetarii contractului de agentie.
    Art. 23
    Agentul nu are dreptul la indemnizatia prevazuta la art. 22 in urmatoarele situatii:
    a) comitentul reziliaza contractul datorita unei incalcari de catre agent a obligatiilor sale din culpa grava;
    b) agentul denunta unilateral contractul, cu exceptia cazului in care aceasta denuntare este motivata de cauze precum varsta, infirmitatea ori boala agentului, care impiedica in mod justificat continuarea activitatilor acestuia, sau de cauze justificate, imputabile comitentului;
    c) in cazul novatiei contractului de agentie prin inlocuirea agentului cu o terta persoana.
    Art. 24
    Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile art. 22 si 23 inainte de incetarea contractului de agentie.
    Art. 25
    (1) Comitentul nu se poate prevala de clauza de neconcurenta daca contractul de agentie inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) comitentul denunta unilateral contractul de agentie fara a respecta termenul de preaviz, legal sau conventional, si fara a exista un motiv grav pe care comitentul sa il fi comunicat de indata agentului;
    b) agentul reziliaza contractul pentru un motiv grav imputabil comitentului si il informeaza de indata despre aceasta pe comitent;
    c) contractul de agentie este reziliat de instanta judecatoreasca ca urmare a culpei comitentului.
    (2) La cererea agentului instanta poate, tinand seama si de interesele legitime ale comitentului, sa inlature sau sa limiteze efectele clauzei de neconcurenta, atunci cand consecintele prejudiciabile ale acesteia pentru agentul comercial sunt contrare echitatii.
    (3) Instanta poate, la cererea agentului, sa reduca cuantumul clauzei penale sau al indemnizatiei stipulate pentru incalcarea de catre acesta a clauzei de neconcurenta, daca considera ca aceasta este excesiva in raport cu imprejurarile cauzei.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor, cu prevederile legale privind contractul de mandat comercial.
    Art. 27
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 509/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 509 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu