Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 509 din 12 iulie 2002

privind agentii comerciali permanenti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 581 din  6 august 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre agentii comerciali permanenti si comitentii acestora.
    (2) In sensul prezentei legi, prin agent comercial permanent, denumit in continuare agent, se intelege comerciantul, persoana fizica sau juridica, care, in calitate de intermediar independent, este imputernicit in mod statornic:
    a) sa negocieze afaceri pentru o alta persoana fizica sau juridica, denumita in continuare comitent; sau
    b) sa negocieze si sa incheie afaceri in numele si pe seama comitentului.
    (3) Imputernicirea prevazuta la alin. (2) se poate exercita in una sau mai multe regiuni determinate, astfel cum se stabileste in contract.
    (4) Agentul presteaza serviciul caracteristic cu titlu principal sau accesoriu si contra unei remuneratii.
    (5) Agentul nu este prepusul comitentului.
    Art. 2
    (1) Prezenta lege nu se aplica activitatii persoanelor care:
    a) actioneaza ca intermediar in cadrul burselor de valori si al pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate;
    b) au calitatea de agent sau broker de asigurari si reasigurari;
    c) in calitate de agent presteaza un serviciu neremunerat.
    (2) Nu constituie agent, in intelesul prezentei legi, persoana care:
    a) are calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane juridice si atributii de reprezentare a acesteia;
    b) este asociat sau actionar si este imputernicita in mod legal sa ii reprezinte pe ceilalti asociati sau actionari;
    c) are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, custode sau sechestru, in raport cu comitentul.

    CAP. 2
    Drepturi si obligatii

    Art. 3
    (1) Agentul nu poate negocia si nu poate incheia, pe contul sau, fara consimtamantul expres al comitentului, in regiunea determinata prin contract, operatiuni de comert concurente privind bunuri si/sau servicii similare celor care fac obiectul contractului de agentie.
    (2) In lipsa unei stipulatii contrare agentul poate reprezenta mai multi comitenti, iar comitentul se poate folosi in acelasi timp, in aceeasi regiune si pentru acelasi comert de mai multi agenti.
    (3) Agentul poate primi imputernicirea de a negocia sau a incheia, in regiunea determinata prin contract, operatiuni pentru mai multi comitenti concurenti numai daca in contractul de agentie se stipuleaza in mod expres o asemenea permisiune.
    Art. 4
    (1) In sensul prezentei legi, prin clauza de neconcurenta se intelege acea prevedere contractuala al carei efect consta in restrangerea activitatii profesionale a agentului pe perioada desfasurarii si/sau ulterior incetarii contractului de agentie.
    (2) Clauza de neconcurenta trebuie redactata in scris, sub sanctiunea nulitatii.
    (3) Clauza de neconcurenta se aplica doar pentru regiunea geografica sau grupul de persoane si regiunea geografica la care se refera contractul de agentie si doar pentru bunurile si serviciile in legatura cu care agentul este imputernicit sa negocieze si sa incheie operatiuni; orice extensiune a sferei clauzei de neconcurenta este anulabila la cererea agentului.
    (4) Restrangerea activitatii prin clauza de neconcurenta nu se poate intinde pe o perioada mai mare de 2 ani de la data incetarii contractului de agentie.
    Art. 5
    (1) Agentul trebuie sa indeplineasca obligatiile ce decurg din imputernicirea care ii este data, personal sau prin prepusii sai, in conformitate cu instructiunile primite si in scopul realizarii intereselor comitentului.
    (2) In executarea imputernicirilor primite agentul este obligat sa actioneze cu buna-credinta si cu diligenta unui profesionist.
    (3) Agentul este obligat:
    a) sa ii procure si sa ii comunice comitentului pentru care actioneaza informatiile privitoare la regiunea sau regiunile stabilite in contract, care l-ar putea interesa pe acesta, precum si toate celelalte informatii necesare de care dispune;
    b) sa depuna diligenta necesara pentru negocierea si, daca este cazul, incheierea afacerilor cu care este imputernicit, in conditii cat mai avantajoase pentru comitent;
    c) sa respecte in mod corespunzator instructiunile rezonabile primite de la comitent, tinand seama de caracterul imperativ, indicativ sau facultativ al acestora;
    d) sa tina in registrele sale partide separate pentru operatiunile ce il privesc pe fiecare comitent;
    e) sa depoziteze bunurile sau esantioanele intr-o maniera care sa permita identificarea celor apartinand fiecarui comitent;
    f) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit contractului si dispozitiilor legale.
    (4) Executarea imputernicirii prin substituirea agentului, in tot sau in parte, cu subagenti este supusa prevederilor Codului civil.
    Art. 6
    (1) In raporturile cu agentul comitentul este obligat sa actioneze cu buna-credinta si cu diligenta unui profesionist.
    (2) Comitentul este obligat:
    a) sa puna la dispozitie agentului in timp util si intr-o cantitate corespunzatoare mostre, cataloage, tarife si orice alte documente necesare agentului pentru executarea imputernicirii sale, referitoare la bunurile sau serviciile respective;
    b) sa furnizeze agentului informatiile necesare executarii contractului de agentie;
    c) sa il instiinteze pe agent intr-un termen util atunci cand va prevedea ca volumul operatiunilor comerciale va fi sensibil inferior celui pe care agentul l-ar fi putut anticipa in mod normal;
    d) sa plateasca agentului remuneratia in conditiile si la termenele stabilite prin contract sau prin lege;
    e) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit contractului si dispozitiilor legale.
    (3) Comitentul trebuie sa il informeze pe agent in timp util, potrivit naturii operatiunii, despre acceptarea, refuzul ori neexecutarea unei operatiuni comerciale negociate sau, dupa caz, incheiate de agent.
    Art. 7
    Operatiunea negociata de agent se considera abandonata daca comitentul, primind instiintarea, nu comunica in timp util tertei persoane, direct sau prin intermediul agentului, acceptul sau.
    Art. 8
    (1) Agentul nu poate, fara imputernicire speciala, sa primeasca plata si nici sa acorde reduceri sau amanari pentru creantele comitentului.
    (2) Agentul poate primi reclamatii privitoare la viciile bunurilor sau serviciilor si poate solicita orice masuri de asigurare in interesul comitentului, fiind obligat in ambele cazuri sa il instiinteze de indata pe acesta.
    Art. 9
    Partile nu pot deroga prin conventie contrara de la dispozitiile art. 5 si 6.

    CAP. 3
    Remunerarea agentului

    Art. 10
    (1) Remuneratia agentului consta fie intr-o suma fixa, fie intr-un comision, fie in parte o suma fixa si in parte un comision, potrivit acordului partilor.
    (2) In lipsa unor prevederi legale sau a unor stipulatii derogatorii agentul are dreptul de a primi o remuneratie in conformitate cu uzantele comerciale ale zonei si sectorului de piata in care acesta opereaza. In absenta unor asemenea uzante agentul este indreptatit sa primeasca o remuneratie corespunzatoare, tinand seama de toate aspectele caracteristice operatiunilor efectuate.
    Art. 11
    (1) In sensul prezentei legi, prin comision se intelege orice forma de remuneratie al carei cuantum se obtine prin raportare la volumul sau la valoarea operatiunilor.
    (2) Dispozitiile art. 12 - 17 sunt aplicabile numai in masura in care agentul primeste comision cu titlu de remuneratie totala sau partiala.
    Art. 12
    Agentul este indreptatit sa primeasca comision pentru o operatiune incheiata pe durata existentei contractului de agentie, daca:
    a) operatiunea este incheiata ca urmare a intermedierii agentului;
    b) operatiunea este incheiata, fara intermedierea agentului, cu o terta persoana care a fost procurata anterior de acesta drept client, cu conditia ca aceasta operatiune sa aiba o natura similara celei incheiate anterior cu acel client;
    c) operatiunea este incheiata cu un client dintr-o regiune determinata sau care face parte dintr-un grup de persoane determinat, pentru care agentul a primit imputernicire exclusiva prin contractul de agentie.
    Art. 13
    Agentul este indreptatit sa primeasca comision pentru o operatiune incheiata ulterior incetarii contractului de agentie, daca:
    a) incheierea acelei operatiuni survine intr-un termen rezonabil de la data incetarii contractului de agentie, iar incheierea operatiunii se datoreaza in principal activitatii prestate de agent pe durata contractului de agentie;
    b) comanda tertilor a fost primita de comitent sau de agent, in conformitate cu dispozitiile art. 12, anterior incetarii contractului de agentie.
    Art. 14
    (1) In cazul inlocuirii agentului noul agent nu are dreptul de a primi comisionul prevazut la art. 12 daca acesta este datorat agentului precedent in temeiul art. 13.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica atunci cand din circumstantele concrete rezulta ca este echitabil ca acel comision sa fie impartit intre agentii respectivi.
    Art. 15
    (1) Dreptul la comision se naste la data la care se indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) comitentul isi executa obligatiile contractuale fata de terta persoana;
    b) comitentul ar fi trebuit sa isi execute obligatiile contractuale potrivit conventiei sale cu terta persoana;
    c) terta persoana isi executa obligatiile contractuale.
    (2) Dreptul la comision se naste cel mai tarziu la data la care terta persoana isi executa obligatiile sau ar fi trebuit sa le execute, daca comitentul si-ar fi executat in mod corespunzator obligatiile sale.
    (3) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (2).
    Art. 16
    (1) Comisionul se datoreaza si pentru operatiunile incheiate, dar la a caror executare partile au renuntat; prevederile art. 15 alin. (2) se aplica in acest caz in mod corespunzator.
    (2) Dreptul la comision nu se stinge decat daca si in masura in care operatiunea incheiata intre comitent si terta persoana nu se executa, iar aceasta neexecutare nu este datorata unor circumstante imputabile comitentului.
    (3) In caz de executare partiala din partea tertei persoane, agentul este indreptatit doar la plata unei cote-parti din comision, proportionala cu suma incasata de comitent.
    (4) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3) comisioanele percepute vor fi rambursate, dupa caz, in tot sau in parte.
    (5) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (2).
    Art. 17
    (1) Contul comisioanelor va fi lichidat de comitent la sfarsitul fiecarui trimestru si se va trimite agentului impreuna cu copiile de pe facturile ce au fost expediate clientilor, precum si cu precizarea elementelor esentiale care au stat la baza calcularii valorii comisionului.
    (2) Agentul este indreptatit sa solicite sa ii fie remisa orice informatie, inclusiv extrase ale registrelor contabile tinute de comitent, care ii este necesara pentru verificarea valorii comisioanelor ce i-ar fi datorate.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica in conditiile prevazute de legea speciala, atunci cand dezvaluirea informatiilor respective vizeaza ordinea publica sau siguranta nationala.
    (4) Comisionul trebuie platit cel mai tarziu in ultima zi a lunii care urmeaza trimestrului in cursul caruia a luat nastere dreptul la comision.
    (5) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (1), (2) si (4).

    CAP. 4
    Incheierea si incetarea contractului de agentie

    Art. 18
    Contractul de agentie incheiat pe perioada determinata sau nedeterminata, inclusiv modificarile si adaugarile ulterioare, poate fi probat numai prin inscris, indiferent de valoarea acestuia, atat in raporturile dintre parti, cat si fata de terti.
    Art. 19
    Contractul de agentie pe durata determinata care continua sa fie executat de parti dupa expirarea sa se considera transformat automat intr-un contract pe durata nedeterminata.
    Art. 20
    (1) Contractul de agentie pe durata nedeterminata poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti, cu acordarea obligatorie a unui preaviz.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si contractului de agentie pe durata determinata care prevede o clauza expresa privind posibilitatea denuntarii unilaterale anticipate.
    (3) Termenul de preaviz care insoteste declaratia de denuntare trebuie sa aiba o durata de minimum o luna pentru primul an de contract.
    (4) In cazul in care durata contractului este mai mare de un an, termenul minim de preaviz se mareste cu cate o luna pentru fiecare an suplimentar inceput, fara ca durata termenului de preaviz sa depaseasca 6 luni.
    (5) Partile nu pot stabili prin conventie termene de preaviz mai scurte decat cele prevazute la alin. (3) si (4).
    (6) Daca partile convin termene de preaviz mai lungi decat cele prevazute la alin. (3) si (4), prin contractul de agentie nu se vor putea stabili in sarcina agentului termene de preaviz mai lungi decat cele stabilite in sarcina comitentului.
    (7) Daca partile nu stabilesc altfel, sfarsitul termenului de preaviz trebuie sa coincida cu sfarsitul unei luni calendaristice.
    (8) Prevederile alin. (1) - (7) se aplica corespunzator contractului pe durata determinata transformat, potrivit art. 19, in contract pe durata nedeterminata; in acest caz la calculul termenului de preaviz se va tine seama de intreaga perioada cumulata a contractului, cuprinzand atat durata determinata a contractului, cat si perioada in care acesta se considera pe durata nedeterminata.
    Art. 21
    (1) Oricare dintre parti poate rezilia contractul de agentie fara preaviz sau inainte de expirarea termenului contractului, in cazul unei neindepliniri din culpa grava a obligatiilor contractuale de catre cealalta parte.
    (2) Contractul de agentie poate fi denuntat imediat de oricare dintre parti, cu repararea prejudiciilor astfel pricinuite celeilalte parti, atunci cand circumstante exceptionale, altele decat forta majora ori cazul fortuit, fac imposibila continuarea colaborarii dintre comitent si agent.
    (3) In cazul prevazut la alin. (2) se prezuma incetarea contractului la data primirii notificarii scrise a intentiei de denuntare a contractului si a motivului denuntarii.

    CAP. 5
    Indemnizatii si despagubiri datorate in caz de incetare a contractului de agentie

    Art. 22
    (1) La incetarea contractului de agentie agentul este indreptatit sa primeasca de la comitent o indemnizatie, in masura in care:
    a) a procurat noi clienti comitentului sau a sporit semnificativ volumul operatiunilor comerciale cu clientii existenti, iar comitentul obtine inca foloase substantiale din operatiunile cu acesti clienti; si
    b) plata acestei indemnizatii este echitabila, avand in vedere circumstantele concrete, in special comisioanele pe care agentul ar fi trebuit sa le primeasca in urma operatiunilor incheiate de comitent cu clientii prevazuti la lit. a), precum si posibila restrangere a activitatii profesionale a agentului datorita existentei in contractul de agentie a unei clauze de neconcurenta.
    (2) Valoarea indemnizatiei nu poate depasi o suma echivalenta cuantumului unei remuneratii anuale, calculata pe baza mediei anuale a remuneratiilor incasate de agent pe parcursul ultimilor 5 ani de contract; daca durata contractului nu insumeaza 5 ani, remuneratia anuala este calculata pe baza mediei remuneratiilor incasate in cursul perioadei respective.
    (3) Acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (1) nu aduce atingere dreptului agentului de a cere despagubiri, in conditiile legii.
    (4) In cazul in care contractul de agentie inceteaza ca urmare a decesului agentului, urmeaza sa se aplice in mod corespunzator prevederile alin. (1).
    (5) Dreptul la indemnizatia prevazuta la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (4) se stinge daca agentul ori, dupa caz, succesorul acestuia nu il pune in intarziere pe comitent, cu privire la pretentiile sale, intr-un termen de un an de la data incetarii contractului de agentie.
    Art. 23
    Agentul nu are dreptul la indemnizatia prevazuta la art. 22 in urmatoarele situatii:
    a) comitentul reziliaza contractul datorita unei incalcari de catre agent a obligatiilor sale din culpa grava;
    b) agentul denunta unilateral contractul, cu exceptia cazului in care aceasta denuntare este motivata de cauze precum varsta, infirmitatea ori boala agentului, care impiedica in mod justificat continuarea activitatilor acestuia, sau de cauze justificate, imputabile comitentului;
    c) in cazul novatiei contractului de agentie prin inlocuirea agentului cu o terta persoana.
    Art. 24
    Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile art. 22 si 23 inainte de incetarea contractului de agentie.
    Art. 25
    (1) Comitentul nu se poate prevala de clauza de neconcurenta daca contractul de agentie inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) comitentul denunta unilateral contractul de agentie fara a respecta termenul de preaviz, legal sau conventional, si fara a exista un motiv grav pe care comitentul sa il fi comunicat de indata agentului;
    b) agentul reziliaza contractul pentru un motiv grav imputabil comitentului si il informeaza de indata despre aceasta pe comitent;
    c) contractul de agentie este reziliat de instanta judecatoreasca ca urmare a culpei comitentului.
    (2) La cererea agentului instanta poate, tinand seama si de interesele legitime ale comitentului, sa inlature sau sa limiteze efectele clauzei de neconcurenta, atunci cand consecintele prejudiciabile ale acesteia pentru agentul comercial sunt contrare echitatii.
    (3) Instanta poate, la cererea agentului, sa reduca cuantumul clauzei penale sau al indemnizatiei stipulate pentru incalcarea de catre acesta a clauzei de neconcurenta, daca considera ca aceasta este excesiva in raport cu imprejurarile cauzei.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor, cu prevederile legale privind contractul de mandat comercial.
    Art. 27
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 509/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 509 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu