Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 509 din 12 iulie 2002

privind agentii comerciali permanenti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 581 din  6 august 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre agentii comerciali permanenti si comitentii acestora.
    (2) In sensul prezentei legi, prin agent comercial permanent, denumit in continuare agent, se intelege comerciantul, persoana fizica sau juridica, care, in calitate de intermediar independent, este imputernicit in mod statornic:
    a) sa negocieze afaceri pentru o alta persoana fizica sau juridica, denumita in continuare comitent; sau
    b) sa negocieze si sa incheie afaceri in numele si pe seama comitentului.
    (3) Imputernicirea prevazuta la alin. (2) se poate exercita in una sau mai multe regiuni determinate, astfel cum se stabileste in contract.
    (4) Agentul presteaza serviciul caracteristic cu titlu principal sau accesoriu si contra unei remuneratii.
    (5) Agentul nu este prepusul comitentului.
    Art. 2
    (1) Prezenta lege nu se aplica activitatii persoanelor care:
    a) actioneaza ca intermediar in cadrul burselor de valori si al pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate;
    b) au calitatea de agent sau broker de asigurari si reasigurari;
    c) in calitate de agent presteaza un serviciu neremunerat.
    (2) Nu constituie agent, in intelesul prezentei legi, persoana care:
    a) are calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane juridice si atributii de reprezentare a acesteia;
    b) este asociat sau actionar si este imputernicita in mod legal sa ii reprezinte pe ceilalti asociati sau actionari;
    c) are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, custode sau sechestru, in raport cu comitentul.

    CAP. 2
    Drepturi si obligatii

    Art. 3
    (1) Agentul nu poate negocia si nu poate incheia, pe contul sau, fara consimtamantul expres al comitentului, in regiunea determinata prin contract, operatiuni de comert concurente privind bunuri si/sau servicii similare celor care fac obiectul contractului de agentie.
    (2) In lipsa unei stipulatii contrare agentul poate reprezenta mai multi comitenti, iar comitentul se poate folosi in acelasi timp, in aceeasi regiune si pentru acelasi comert de mai multi agenti.
    (3) Agentul poate primi imputernicirea de a negocia sau a incheia, in regiunea determinata prin contract, operatiuni pentru mai multi comitenti concurenti numai daca in contractul de agentie se stipuleaza in mod expres o asemenea permisiune.
    Art. 4
    (1) In sensul prezentei legi, prin clauza de neconcurenta se intelege acea prevedere contractuala al carei efect consta in restrangerea activitatii profesionale a agentului pe perioada desfasurarii si/sau ulterior incetarii contractului de agentie.
    (2) Clauza de neconcurenta trebuie redactata in scris, sub sanctiunea nulitatii.
    (3) Clauza de neconcurenta se aplica doar pentru regiunea geografica sau grupul de persoane si regiunea geografica la care se refera contractul de agentie si doar pentru bunurile si serviciile in legatura cu care agentul este imputernicit sa negocieze si sa incheie operatiuni; orice extensiune a sferei clauzei de neconcurenta este anulabila la cererea agentului.
    (4) Restrangerea activitatii prin clauza de neconcurenta nu se poate intinde pe o perioada mai mare de 2 ani de la data incetarii contractului de agentie.
    Art. 5
    (1) Agentul trebuie sa indeplineasca obligatiile ce decurg din imputernicirea care ii este data, personal sau prin prepusii sai, in conformitate cu instructiunile primite si in scopul realizarii intereselor comitentului.
    (2) In executarea imputernicirilor primite agentul este obligat sa actioneze cu buna-credinta si cu diligenta unui profesionist.
    (3) Agentul este obligat:
    a) sa ii procure si sa ii comunice comitentului pentru care actioneaza informatiile privitoare la regiunea sau regiunile stabilite in contract, care l-ar putea interesa pe acesta, precum si toate celelalte informatii necesare de care dispune;
    b) sa depuna diligenta necesara pentru negocierea si, daca este cazul, incheierea afacerilor cu care este imputernicit, in conditii cat mai avantajoase pentru comitent;
    c) sa respecte in mod corespunzator instructiunile rezonabile primite de la comitent, tinand seama de caracterul imperativ, indicativ sau facultativ al acestora;
    d) sa tina in registrele sale partide separate pentru operatiunile ce il privesc pe fiecare comitent;
    e) sa depoziteze bunurile sau esantioanele intr-o maniera care sa permita identificarea celor apartinand fiecarui comitent;
    f) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit contractului si dispozitiilor legale.
    (4) Executarea imputernicirii prin substituirea agentului, in tot sau in parte, cu subagenti este supusa prevederilor Codului civil.
    Art. 6
    (1) In raporturile cu agentul comitentul este obligat sa actioneze cu buna-credinta si cu diligenta unui profesionist.
    (2) Comitentul este obligat:
    a) sa puna la dispozitie agentului in timp util si intr-o cantitate corespunzatoare mostre, cataloage, tarife si orice alte documente necesare agentului pentru executarea imputernicirii sale, referitoare la bunurile sau serviciile respective;
    b) sa furnizeze agentului informatiile necesare executarii contractului de agentie;
    c) sa il instiinteze pe agent intr-un termen util atunci cand va prevedea ca volumul operatiunilor comerciale va fi sensibil inferior celui pe care agentul l-ar fi putut anticipa in mod normal;
    d) sa plateasca agentului remuneratia in conditiile si la termenele stabilite prin contract sau prin lege;
    e) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit contractului si dispozitiilor legale.
    (3) Comitentul trebuie sa il informeze pe agent in timp util, potrivit naturii operatiunii, despre acceptarea, refuzul ori neexecutarea unei operatiuni comerciale negociate sau, dupa caz, incheiate de agent.
    Art. 7
    Operatiunea negociata de agent se considera abandonata daca comitentul, primind instiintarea, nu comunica in timp util tertei persoane, direct sau prin intermediul agentului, acceptul sau.
    Art. 8
    (1) Agentul nu poate, fara imputernicire speciala, sa primeasca plata si nici sa acorde reduceri sau amanari pentru creantele comitentului.
    (2) Agentul poate primi reclamatii privitoare la viciile bunurilor sau serviciilor si poate solicita orice masuri de asigurare in interesul comitentului, fiind obligat in ambele cazuri sa il instiinteze de indata pe acesta.
    Art. 9
    Partile nu pot deroga prin conventie contrara de la dispozitiile art. 5 si 6.

    CAP. 3
    Remunerarea agentului

    Art. 10
    (1) Remuneratia agentului consta fie intr-o suma fixa, fie intr-un comision, fie in parte o suma fixa si in parte un comision, potrivit acordului partilor.
    (2) In lipsa unor prevederi legale sau a unor stipulatii derogatorii agentul are dreptul de a primi o remuneratie in conformitate cu uzantele comerciale ale zonei si sectorului de piata in care acesta opereaza. In absenta unor asemenea uzante agentul este indreptatit sa primeasca o remuneratie corespunzatoare, tinand seama de toate aspectele caracteristice operatiunilor efectuate.
    Art. 11
    (1) In sensul prezentei legi, prin comision se intelege orice forma de remuneratie al carei cuantum se obtine prin raportare la volumul sau la valoarea operatiunilor.
    (2) Dispozitiile art. 12 - 17 sunt aplicabile numai in masura in care agentul primeste comision cu titlu de remuneratie totala sau partiala.
    Art. 12
    Agentul este indreptatit sa primeasca comision pentru o operatiune incheiata pe durata existentei contractului de agentie, daca:
    a) operatiunea este incheiata ca urmare a intermedierii agentului;
    b) operatiunea este incheiata, fara intermedierea agentului, cu o terta persoana care a fost procurata anterior de acesta drept client, cu conditia ca aceasta operatiune sa aiba o natura similara celei incheiate anterior cu acel client;
    c) operatiunea este incheiata cu un client dintr-o regiune determinata sau care face parte dintr-un grup de persoane determinat, pentru care agentul a primit imputernicire exclusiva prin contractul de agentie.
    Art. 13
    Agentul este indreptatit sa primeasca comision pentru o operatiune incheiata ulterior incetarii contractului de agentie, daca:
    a) incheierea acelei operatiuni survine intr-un termen rezonabil de la data incetarii contractului de agentie, iar incheierea operatiunii se datoreaza in principal activitatii prestate de agent pe durata contractului de agentie;
    b) comanda tertilor a fost primita de comitent sau de agent, in conformitate cu dispozitiile art. 12, anterior incetarii contractului de agentie.
    Art. 14
    (1) In cazul inlocuirii agentului noul agent nu are dreptul de a primi comisionul prevazut la art. 12 daca acesta este datorat agentului precedent in temeiul art. 13.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica atunci cand din circumstantele concrete rezulta ca este echitabil ca acel comision sa fie impartit intre agentii respectivi.
    Art. 15
    (1) Dreptul la comision se naste la data la care se indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) comitentul isi executa obligatiile contractuale fata de terta persoana;
    b) comitentul ar fi trebuit sa isi execute obligatiile contractuale potrivit conventiei sale cu terta persoana;
    c) terta persoana isi executa obligatiile contractuale.
    (2) Dreptul la comision se naste cel mai tarziu la data la care terta persoana isi executa obligatiile sau ar fi trebuit sa le execute, daca comitentul si-ar fi executat in mod corespunzator obligatiile sale.
    (3) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (2).
    Art. 16
    (1) Comisionul se datoreaza si pentru operatiunile incheiate, dar la a caror executare partile au renuntat; prevederile art. 15 alin. (2) se aplica in acest caz in mod corespunzator.
    (2) Dreptul la comision nu se stinge decat daca si in masura in care operatiunea incheiata intre comitent si terta persoana nu se executa, iar aceasta neexecutare nu este datorata unor circumstante imputabile comitentului.
    (3) In caz de executare partiala din partea tertei persoane, agentul este indreptatit doar la plata unei cote-parti din comision, proportionala cu suma incasata de comitent.
    (4) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3) comisioanele percepute vor fi rambursate, dupa caz, in tot sau in parte.
    (5) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (2).
    Art. 17
    (1) Contul comisioanelor va fi lichidat de comitent la sfarsitul fiecarui trimestru si se va trimite agentului impreuna cu copiile de pe facturile ce au fost expediate clientilor, precum si cu precizarea elementelor esentiale care au stat la baza calcularii valorii comisionului.
    (2) Agentul este indreptatit sa solicite sa ii fie remisa orice informatie, inclusiv extrase ale registrelor contabile tinute de comitent, care ii este necesara pentru verificarea valorii comisioanelor ce i-ar fi datorate.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica in conditiile prevazute de legea speciala, atunci cand dezvaluirea informatiilor respective vizeaza ordinea publica sau siguranta nationala.
    (4) Comisionul trebuie platit cel mai tarziu in ultima zi a lunii care urmeaza trimestrului in cursul caruia a luat nastere dreptul la comision.
    (5) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (1), (2) si (4).

    CAP. 4
    Incheierea si incetarea contractului de agentie

    Art. 18
    Contractul de agentie incheiat pe perioada determinata sau nedeterminata, inclusiv modificarile si adaugarile ulterioare, poate fi probat numai prin inscris, indiferent de valoarea acestuia, atat in raporturile dintre parti, cat si fata de terti.
    Art. 19
    Contractul de agentie pe durata determinata care continua sa fie executat de parti dupa expirarea sa se considera transformat automat intr-un contract pe durata nedeterminata.
    Art. 20
    (1) Contractul de agentie pe durata nedeterminata poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti, cu acordarea obligatorie a unui preaviz.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si contractului de agentie pe durata determinata care prevede o clauza expresa privind posibilitatea denuntarii unilaterale anticipate.
    (3) Termenul de preaviz care insoteste declaratia de denuntare trebuie sa aiba o durata de minimum o luna pentru primul an de contract.
    (4) In cazul in care durata contractului este mai mare de un an, termenul minim de preaviz se mareste cu cate o luna pentru fiecare an suplimentar inceput, fara ca durata termenului de preaviz sa depaseasca 6 luni.
    (5) Partile nu pot stabili prin conventie termene de preaviz mai scurte decat cele prevazute la alin. (3) si (4).
    (6) Daca partile convin termene de preaviz mai lungi decat cele prevazute la alin. (3) si (4), prin contractul de agentie nu se vor putea stabili in sarcina agentului termene de preaviz mai lungi decat cele stabilite in sarcina comitentului.
    (7) Daca partile nu stabilesc altfel, sfarsitul termenului de preaviz trebuie sa coincida cu sfarsitul unei luni calendaristice.
    (8) Prevederile alin. (1) - (7) se aplica corespunzator contractului pe durata determinata transformat, potrivit art. 19, in contract pe durata nedeterminata; in acest caz la calculul termenului de preaviz se va tine seama de intreaga perioada cumulata a contractului, cuprinzand atat durata determinata a contractului, cat si perioada in care acesta se considera pe durata nedeterminata.
    Art. 21
    (1) Oricare dintre parti poate rezilia contractul de agentie fara preaviz sau inainte de expirarea termenului contractului, in cazul unei neindepliniri din culpa grava a obligatiilor contractuale de catre cealalta parte.
    (2) Contractul de agentie poate fi denuntat imediat de oricare dintre parti, cu repararea prejudiciilor astfel pricinuite celeilalte parti, atunci cand circumstante exceptionale, altele decat forta majora ori cazul fortuit, fac imposibila continuarea colaborarii dintre comitent si agent.
    (3) In cazul prevazut la alin. (2) se prezuma incetarea contractului la data primirii notificarii scrise a intentiei de denuntare a contractului si a motivului denuntarii.

    CAP. 5
    Indemnizatii si despagubiri datorate in caz de incetare a contractului de agentie

    Art. 22
    (1) La incetarea contractului de agentie agentul este indreptatit sa primeasca de la comitent o indemnizatie, in masura in care:
    a) a procurat noi clienti comitentului sau a sporit semnificativ volumul operatiunilor comerciale cu clientii existenti, iar comitentul obtine inca foloase substantiale din operatiunile cu acesti clienti; si
    b) plata acestei indemnizatii este echitabila, avand in vedere circumstantele concrete, in special comisioanele pe care agentul ar fi trebuit sa le primeasca in urma operatiunilor incheiate de comitent cu clientii prevazuti la lit. a), precum si posibila restrangere a activitatii profesionale a agentului datorita existentei in contractul de agentie a unei clauze de neconcurenta.
    (2) Valoarea indemnizatiei nu poate depasi o suma echivalenta cuantumului unei remuneratii anuale, calculata pe baza mediei anuale a remuneratiilor incasate de agent pe parcursul ultimilor 5 ani de contract; daca durata contractului nu insumeaza 5 ani, remuneratia anuala este calculata pe baza mediei remuneratiilor incasate in cursul perioadei respective.
    (3) Acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (1) nu aduce atingere dreptului agentului de a cere despagubiri, in conditiile legii.
    (4) In cazul in care contractul de agentie inceteaza ca urmare a decesului agentului, urmeaza sa se aplice in mod corespunzator prevederile alin. (1).
    (5) Dreptul la indemnizatia prevazuta la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (4) se stinge daca agentul ori, dupa caz, succesorul acestuia nu il pune in intarziere pe comitent, cu privire la pretentiile sale, intr-un termen de un an de la data incetarii contractului de agentie.
    Art. 23
    Agentul nu are dreptul la indemnizatia prevazuta la art. 22 in urmatoarele situatii:
    a) comitentul reziliaza contractul datorita unei incalcari de catre agent a obligatiilor sale din culpa grava;
    b) agentul denunta unilateral contractul, cu exceptia cazului in care aceasta denuntare este motivata de cauze precum varsta, infirmitatea ori boala agentului, care impiedica in mod justificat continuarea activitatilor acestuia, sau de cauze justificate, imputabile comitentului;
    c) in cazul novatiei contractului de agentie prin inlocuirea agentului cu o terta persoana.
    Art. 24
    Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile art. 22 si 23 inainte de incetarea contractului de agentie.
    Art. 25
    (1) Comitentul nu se poate prevala de clauza de neconcurenta daca contractul de agentie inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) comitentul denunta unilateral contractul de agentie fara a respecta termenul de preaviz, legal sau conventional, si fara a exista un motiv grav pe care comitentul sa il fi comunicat de indata agentului;
    b) agentul reziliaza contractul pentru un motiv grav imputabil comitentului si il informeaza de indata despre aceasta pe comitent;
    c) contractul de agentie este reziliat de instanta judecatoreasca ca urmare a culpei comitentului.
    (2) La cererea agentului instanta poate, tinand seama si de interesele legitime ale comitentului, sa inlature sau sa limiteze efectele clauzei de neconcurenta, atunci cand consecintele prejudiciabile ale acesteia pentru agentul comercial sunt contrare echitatii.
    (3) Instanta poate, la cererea agentului, sa reduca cuantumul clauzei penale sau al indemnizatiei stipulate pentru incalcarea de catre acesta a clauzei de neconcurenta, daca considera ca aceasta este excesiva in raport cu imprejurarile cauzei.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor, cu prevederile legale privind contractul de mandat comercial.
    Art. 27
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 509/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 509 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu