Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 509 din 12 iulie 2002

privind agentii comerciali permanenti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 581 din  6 august 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre agentii comerciali permanenti si comitentii acestora.
    (2) In sensul prezentei legi, prin agent comercial permanent, denumit in continuare agent, se intelege comerciantul, persoana fizica sau juridica, care, in calitate de intermediar independent, este imputernicit in mod statornic:
    a) sa negocieze afaceri pentru o alta persoana fizica sau juridica, denumita in continuare comitent; sau
    b) sa negocieze si sa incheie afaceri in numele si pe seama comitentului.
    (3) Imputernicirea prevazuta la alin. (2) se poate exercita in una sau mai multe regiuni determinate, astfel cum se stabileste in contract.
    (4) Agentul presteaza serviciul caracteristic cu titlu principal sau accesoriu si contra unei remuneratii.
    (5) Agentul nu este prepusul comitentului.
    Art. 2
    (1) Prezenta lege nu se aplica activitatii persoanelor care:
    a) actioneaza ca intermediar in cadrul burselor de valori si al pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate;
    b) au calitatea de agent sau broker de asigurari si reasigurari;
    c) in calitate de agent presteaza un serviciu neremunerat.
    (2) Nu constituie agent, in intelesul prezentei legi, persoana care:
    a) are calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane juridice si atributii de reprezentare a acesteia;
    b) este asociat sau actionar si este imputernicita in mod legal sa ii reprezinte pe ceilalti asociati sau actionari;
    c) are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, custode sau sechestru, in raport cu comitentul.

    CAP. 2
    Drepturi si obligatii

    Art. 3
    (1) Agentul nu poate negocia si nu poate incheia, pe contul sau, fara consimtamantul expres al comitentului, in regiunea determinata prin contract, operatiuni de comert concurente privind bunuri si/sau servicii similare celor care fac obiectul contractului de agentie.
    (2) In lipsa unei stipulatii contrare agentul poate reprezenta mai multi comitenti, iar comitentul se poate folosi in acelasi timp, in aceeasi regiune si pentru acelasi comert de mai multi agenti.
    (3) Agentul poate primi imputernicirea de a negocia sau a incheia, in regiunea determinata prin contract, operatiuni pentru mai multi comitenti concurenti numai daca in contractul de agentie se stipuleaza in mod expres o asemenea permisiune.
    Art. 4
    (1) In sensul prezentei legi, prin clauza de neconcurenta se intelege acea prevedere contractuala al carei efect consta in restrangerea activitatii profesionale a agentului pe perioada desfasurarii si/sau ulterior incetarii contractului de agentie.
    (2) Clauza de neconcurenta trebuie redactata in scris, sub sanctiunea nulitatii.
    (3) Clauza de neconcurenta se aplica doar pentru regiunea geografica sau grupul de persoane si regiunea geografica la care se refera contractul de agentie si doar pentru bunurile si serviciile in legatura cu care agentul este imputernicit sa negocieze si sa incheie operatiuni; orice extensiune a sferei clauzei de neconcurenta este anulabila la cererea agentului.
    (4) Restrangerea activitatii prin clauza de neconcurenta nu se poate intinde pe o perioada mai mare de 2 ani de la data incetarii contractului de agentie.
    Art. 5
    (1) Agentul trebuie sa indeplineasca obligatiile ce decurg din imputernicirea care ii este data, personal sau prin prepusii sai, in conformitate cu instructiunile primite si in scopul realizarii intereselor comitentului.
    (2) In executarea imputernicirilor primite agentul este obligat sa actioneze cu buna-credinta si cu diligenta unui profesionist.
    (3) Agentul este obligat:
    a) sa ii procure si sa ii comunice comitentului pentru care actioneaza informatiile privitoare la regiunea sau regiunile stabilite in contract, care l-ar putea interesa pe acesta, precum si toate celelalte informatii necesare de care dispune;
    b) sa depuna diligenta necesara pentru negocierea si, daca este cazul, incheierea afacerilor cu care este imputernicit, in conditii cat mai avantajoase pentru comitent;
    c) sa respecte in mod corespunzator instructiunile rezonabile primite de la comitent, tinand seama de caracterul imperativ, indicativ sau facultativ al acestora;
    d) sa tina in registrele sale partide separate pentru operatiunile ce il privesc pe fiecare comitent;
    e) sa depoziteze bunurile sau esantioanele intr-o maniera care sa permita identificarea celor apartinand fiecarui comitent;
    f) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit contractului si dispozitiilor legale.
    (4) Executarea imputernicirii prin substituirea agentului, in tot sau in parte, cu subagenti este supusa prevederilor Codului civil.
    Art. 6
    (1) In raporturile cu agentul comitentul este obligat sa actioneze cu buna-credinta si cu diligenta unui profesionist.
    (2) Comitentul este obligat:
    a) sa puna la dispozitie agentului in timp util si intr-o cantitate corespunzatoare mostre, cataloage, tarife si orice alte documente necesare agentului pentru executarea imputernicirii sale, referitoare la bunurile sau serviciile respective;
    b) sa furnizeze agentului informatiile necesare executarii contractului de agentie;
    c) sa il instiinteze pe agent intr-un termen util atunci cand va prevedea ca volumul operatiunilor comerciale va fi sensibil inferior celui pe care agentul l-ar fi putut anticipa in mod normal;
    d) sa plateasca agentului remuneratia in conditiile si la termenele stabilite prin contract sau prin lege;
    e) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit contractului si dispozitiilor legale.
    (3) Comitentul trebuie sa il informeze pe agent in timp util, potrivit naturii operatiunii, despre acceptarea, refuzul ori neexecutarea unei operatiuni comerciale negociate sau, dupa caz, incheiate de agent.
    Art. 7
    Operatiunea negociata de agent se considera abandonata daca comitentul, primind instiintarea, nu comunica in timp util tertei persoane, direct sau prin intermediul agentului, acceptul sau.
    Art. 8
    (1) Agentul nu poate, fara imputernicire speciala, sa primeasca plata si nici sa acorde reduceri sau amanari pentru creantele comitentului.
    (2) Agentul poate primi reclamatii privitoare la viciile bunurilor sau serviciilor si poate solicita orice masuri de asigurare in interesul comitentului, fiind obligat in ambele cazuri sa il instiinteze de indata pe acesta.
    Art. 9
    Partile nu pot deroga prin conventie contrara de la dispozitiile art. 5 si 6.

    CAP. 3
    Remunerarea agentului

    Art. 10
    (1) Remuneratia agentului consta fie intr-o suma fixa, fie intr-un comision, fie in parte o suma fixa si in parte un comision, potrivit acordului partilor.
    (2) In lipsa unor prevederi legale sau a unor stipulatii derogatorii agentul are dreptul de a primi o remuneratie in conformitate cu uzantele comerciale ale zonei si sectorului de piata in care acesta opereaza. In absenta unor asemenea uzante agentul este indreptatit sa primeasca o remuneratie corespunzatoare, tinand seama de toate aspectele caracteristice operatiunilor efectuate.
    Art. 11
    (1) In sensul prezentei legi, prin comision se intelege orice forma de remuneratie al carei cuantum se obtine prin raportare la volumul sau la valoarea operatiunilor.
    (2) Dispozitiile art. 12 - 17 sunt aplicabile numai in masura in care agentul primeste comision cu titlu de remuneratie totala sau partiala.
    Art. 12
    Agentul este indreptatit sa primeasca comision pentru o operatiune incheiata pe durata existentei contractului de agentie, daca:
    a) operatiunea este incheiata ca urmare a intermedierii agentului;
    b) operatiunea este incheiata, fara intermedierea agentului, cu o terta persoana care a fost procurata anterior de acesta drept client, cu conditia ca aceasta operatiune sa aiba o natura similara celei incheiate anterior cu acel client;
    c) operatiunea este incheiata cu un client dintr-o regiune determinata sau care face parte dintr-un grup de persoane determinat, pentru care agentul a primit imputernicire exclusiva prin contractul de agentie.
    Art. 13
    Agentul este indreptatit sa primeasca comision pentru o operatiune incheiata ulterior incetarii contractului de agentie, daca:
    a) incheierea acelei operatiuni survine intr-un termen rezonabil de la data incetarii contractului de agentie, iar incheierea operatiunii se datoreaza in principal activitatii prestate de agent pe durata contractului de agentie;
    b) comanda tertilor a fost primita de comitent sau de agent, in conformitate cu dispozitiile art. 12, anterior incetarii contractului de agentie.
    Art. 14
    (1) In cazul inlocuirii agentului noul agent nu are dreptul de a primi comisionul prevazut la art. 12 daca acesta este datorat agentului precedent in temeiul art. 13.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica atunci cand din circumstantele concrete rezulta ca este echitabil ca acel comision sa fie impartit intre agentii respectivi.
    Art. 15
    (1) Dreptul la comision se naste la data la care se indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) comitentul isi executa obligatiile contractuale fata de terta persoana;
    b) comitentul ar fi trebuit sa isi execute obligatiile contractuale potrivit conventiei sale cu terta persoana;
    c) terta persoana isi executa obligatiile contractuale.
    (2) Dreptul la comision se naste cel mai tarziu la data la care terta persoana isi executa obligatiile sau ar fi trebuit sa le execute, daca comitentul si-ar fi executat in mod corespunzator obligatiile sale.
    (3) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (2).
    Art. 16
    (1) Comisionul se datoreaza si pentru operatiunile incheiate, dar la a caror executare partile au renuntat; prevederile art. 15 alin. (2) se aplica in acest caz in mod corespunzator.
    (2) Dreptul la comision nu se stinge decat daca si in masura in care operatiunea incheiata intre comitent si terta persoana nu se executa, iar aceasta neexecutare nu este datorata unor circumstante imputabile comitentului.
    (3) In caz de executare partiala din partea tertei persoane, agentul este indreptatit doar la plata unei cote-parti din comision, proportionala cu suma incasata de comitent.
    (4) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3) comisioanele percepute vor fi rambursate, dupa caz, in tot sau in parte.
    (5) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (2).
    Art. 17
    (1) Contul comisioanelor va fi lichidat de comitent la sfarsitul fiecarui trimestru si se va trimite agentului impreuna cu copiile de pe facturile ce au fost expediate clientilor, precum si cu precizarea elementelor esentiale care au stat la baza calcularii valorii comisionului.
    (2) Agentul este indreptatit sa solicite sa ii fie remisa orice informatie, inclusiv extrase ale registrelor contabile tinute de comitent, care ii este necesara pentru verificarea valorii comisioanelor ce i-ar fi datorate.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica in conditiile prevazute de legea speciala, atunci cand dezvaluirea informatiilor respective vizeaza ordinea publica sau siguranta nationala.
    (4) Comisionul trebuie platit cel mai tarziu in ultima zi a lunii care urmeaza trimestrului in cursul caruia a luat nastere dreptul la comision.
    (5) Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile alin. (1), (2) si (4).

    CAP. 4
    Incheierea si incetarea contractului de agentie

    Art. 18
    Contractul de agentie incheiat pe perioada determinata sau nedeterminata, inclusiv modificarile si adaugarile ulterioare, poate fi probat numai prin inscris, indiferent de valoarea acestuia, atat in raporturile dintre parti, cat si fata de terti.
    Art. 19
    Contractul de agentie pe durata determinata care continua sa fie executat de parti dupa expirarea sa se considera transformat automat intr-un contract pe durata nedeterminata.
    Art. 20
    (1) Contractul de agentie pe durata nedeterminata poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti, cu acordarea obligatorie a unui preaviz.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si contractului de agentie pe durata determinata care prevede o clauza expresa privind posibilitatea denuntarii unilaterale anticipate.
    (3) Termenul de preaviz care insoteste declaratia de denuntare trebuie sa aiba o durata de minimum o luna pentru primul an de contract.
    (4) In cazul in care durata contractului este mai mare de un an, termenul minim de preaviz se mareste cu cate o luna pentru fiecare an suplimentar inceput, fara ca durata termenului de preaviz sa depaseasca 6 luni.
    (5) Partile nu pot stabili prin conventie termene de preaviz mai scurte decat cele prevazute la alin. (3) si (4).
    (6) Daca partile convin termene de preaviz mai lungi decat cele prevazute la alin. (3) si (4), prin contractul de agentie nu se vor putea stabili in sarcina agentului termene de preaviz mai lungi decat cele stabilite in sarcina comitentului.
    (7) Daca partile nu stabilesc altfel, sfarsitul termenului de preaviz trebuie sa coincida cu sfarsitul unei luni calendaristice.
    (8) Prevederile alin. (1) - (7) se aplica corespunzator contractului pe durata determinata transformat, potrivit art. 19, in contract pe durata nedeterminata; in acest caz la calculul termenului de preaviz se va tine seama de intreaga perioada cumulata a contractului, cuprinzand atat durata determinata a contractului, cat si perioada in care acesta se considera pe durata nedeterminata.
    Art. 21
    (1) Oricare dintre parti poate rezilia contractul de agentie fara preaviz sau inainte de expirarea termenului contractului, in cazul unei neindepliniri din culpa grava a obligatiilor contractuale de catre cealalta parte.
    (2) Contractul de agentie poate fi denuntat imediat de oricare dintre parti, cu repararea prejudiciilor astfel pricinuite celeilalte parti, atunci cand circumstante exceptionale, altele decat forta majora ori cazul fortuit, fac imposibila continuarea colaborarii dintre comitent si agent.
    (3) In cazul prevazut la alin. (2) se prezuma incetarea contractului la data primirii notificarii scrise a intentiei de denuntare a contractului si a motivului denuntarii.

    CAP. 5
    Indemnizatii si despagubiri datorate in caz de incetare a contractului de agentie

    Art. 22
    (1) La incetarea contractului de agentie agentul este indreptatit sa primeasca de la comitent o indemnizatie, in masura in care:
    a) a procurat noi clienti comitentului sau a sporit semnificativ volumul operatiunilor comerciale cu clientii existenti, iar comitentul obtine inca foloase substantiale din operatiunile cu acesti clienti; si
    b) plata acestei indemnizatii este echitabila, avand in vedere circumstantele concrete, in special comisioanele pe care agentul ar fi trebuit sa le primeasca in urma operatiunilor incheiate de comitent cu clientii prevazuti la lit. a), precum si posibila restrangere a activitatii profesionale a agentului datorita existentei in contractul de agentie a unei clauze de neconcurenta.
    (2) Valoarea indemnizatiei nu poate depasi o suma echivalenta cuantumului unei remuneratii anuale, calculata pe baza mediei anuale a remuneratiilor incasate de agent pe parcursul ultimilor 5 ani de contract; daca durata contractului nu insumeaza 5 ani, remuneratia anuala este calculata pe baza mediei remuneratiilor incasate in cursul perioadei respective.
    (3) Acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (1) nu aduce atingere dreptului agentului de a cere despagubiri, in conditiile legii.
    (4) In cazul in care contractul de agentie inceteaza ca urmare a decesului agentului, urmeaza sa se aplice in mod corespunzator prevederile alin. (1).
    (5) Dreptul la indemnizatia prevazuta la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (4) se stinge daca agentul ori, dupa caz, succesorul acestuia nu il pune in intarziere pe comitent, cu privire la pretentiile sale, intr-un termen de un an de la data incetarii contractului de agentie.
    Art. 23
    Agentul nu are dreptul la indemnizatia prevazuta la art. 22 in urmatoarele situatii:
    a) comitentul reziliaza contractul datorita unei incalcari de catre agent a obligatiilor sale din culpa grava;
    b) agentul denunta unilateral contractul, cu exceptia cazului in care aceasta denuntare este motivata de cauze precum varsta, infirmitatea ori boala agentului, care impiedica in mod justificat continuarea activitatilor acestuia, sau de cauze justificate, imputabile comitentului;
    c) in cazul novatiei contractului de agentie prin inlocuirea agentului cu o terta persoana.
    Art. 24
    Partile nu pot deroga in detrimentul intereselor agentului de la prevederile art. 22 si 23 inainte de incetarea contractului de agentie.
    Art. 25
    (1) Comitentul nu se poate prevala de clauza de neconcurenta daca contractul de agentie inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) comitentul denunta unilateral contractul de agentie fara a respecta termenul de preaviz, legal sau conventional, si fara a exista un motiv grav pe care comitentul sa il fi comunicat de indata agentului;
    b) agentul reziliaza contractul pentru un motiv grav imputabil comitentului si il informeaza de indata despre aceasta pe comitent;
    c) contractul de agentie este reziliat de instanta judecatoreasca ca urmare a culpei comitentului.
    (2) La cererea agentului instanta poate, tinand seama si de interesele legitime ale comitentului, sa inlature sau sa limiteze efectele clauzei de neconcurenta, atunci cand consecintele prejudiciabile ale acesteia pentru agentul comercial sunt contrare echitatii.
    (3) Instanta poate, la cererea agentului, sa reduca cuantumul clauzei penale sau al indemnizatiei stipulate pentru incalcarea de catre acesta a clauzei de neconcurenta, daca considera ca aceasta este excesiva in raport cu imprejurarile cauzei.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor, cu prevederile legale privind contractul de mandat comercial.
    Art. 27
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 509/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 509 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu