E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 503 din 17 noiembrie 2004

privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1193 din 14 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare instituite prin prezenta lege se aplica asiguratorilor si/sau reasiguratorilor, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul in strainatate, precum si sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare din alte state terte, care au sediul in Romania.
    (2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica intermediarilor in asigurari, astfel cum sunt definiti prin Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia fiind supusi reglementarilor dreptului comun in materie de reorganizare judiciara si de faliment, cuprinse in Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) Prezenta lege reglementeaza procedura redresarii financiare a societatii de asigurare, precum si procedura falimentului acesteia in caz de insolvabilitate.
    (2) Masurile aplicate in cadrul procedurilor reglementate de prezenta lege urmaresc protejarea intereselor legitime si a drepturilor creditorilor de asigurari.
    Art. 3
    In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
    a) societate de asigurare - asiguratorul si/sau reasiguratorul, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) procedura de redresare financiara - totalitatea modalitatilor si a masurilor cu caracter administrativ dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, ca autoritate competenta, care sunt destinate sa mentina sau sa restabileasca situatia financiara a unei societati de asigurare;
    c) procedura falimentului - procedura care implica orice masuri necesare pentru realizarea activelor societatii de asigurare debitoare, aflata in stare de insolvabilitate, si pentru distribuirea fondurilor intre creditori, actionari si asociati;
    d) autoritate competenta - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, ca autoritate administrativa autonoma de specialitate, autoritatea judiciara, precum si alte autoritati prevazute de lege, abilitate in ceea ce priveste aplicarea procedurii redresarii financiare si, respectiv, a falimentului societatilor de asigurare;
    e) autoritati de supraveghere - autoritatile nationale care, prin lege sau prin alte reglementari, sunt abilitate sa supravegheze societatile de asigurare;
    f) administrator special - orice persoana fizica sau juridica desemnata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, insarcinata cu aplicarea masurilor administrative de redresare financiara a societatii de asigurare;
    g) lichidator - orice persoana fizica sau juridica desemnata de autoritatea judiciara competenta, in vederea gestionarii procedurii falimentului societatii de asigurare debitoare;
    h) creditori de asigurari - persoane asigurate, detinatori de polite de asigurare, beneficiari ai contractelor de asigurare, precum si oricare alte terte persoane prejudiciate prin nerespectarea conditiilor de asigurare ale contractelor, ale caror creante nu au fost onorate de societatea de asigurare;
    i) creante de asigurari - sumele cuvenite creditorilor de asigurari, care rezulta dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru acesti creditori atunci cand unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute inca. De asemenea, se considera creante de asigurari creantele Fondului de garantare, precum si primele datorate de catre societatea de asigurare debitoare, rezultate din incetarea ori, dupa caz, din anularea contractelor de asigurare sau operatiunilor efectuate, conform legii aplicabile acestora, inainte de deschiderea procedurii de faliment;
    j) stare de insolvabilitate - acea stare a societatii de asigurare caracterizata prin una dintre urmatoarele situatii:
    1. incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti;
    2. scaderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumatate din limita minima prevazuta de reglementarile legale in vigoare pentru fondul de siguranta;
    3. imposibilitatea restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare in cadrul procedurii de redresare financiara;
    k) concordat - conventia intervenita inainte sau dupa deschiderea procedurii de faliment, incheiata intre societatea de asigurare debitoare si creditorii de asigurari, avand ca obiect modul si termenele de plata a creantelor de asigurari pe care acestia le detin;
    l) stat membru - statul membru al Uniunii Europene sau statul apartinand Spatiului Economic European;
    m) stat membru de origine - statul membru in care societatea de asigurare a fost autorizata;
    n) stat membru gazda - statul membru, altul decat statul membru de origine, in care societatea de asigurare are deschisa o sucursala;
    o) stat tert - statul care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu apartine Spatiului Economic European;
    p) filiala - unitatea operationala cu personalitate juridica, infiintata in conditiile legii, la care o societate de asigurare detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
    r) sucursala - orice entitate fara personalitate juridica, apartinand unei societati de asigurare, care desfasoara in mod direct, in limita mandatului primit, activitati de asigurare pe teritoriul unui stat membru, altul decat statul membru de origine;
    s) persoana semnificativa - administratorul si/sau conducerea executiva a societatii de asigurare;
    t) actionar semnificativ - orice persoana care, nemijlocit si singura sau, dupa caz, prin intermediul ori in legatura cu alte persoane, exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social al unei societati de asigurare sau ii confera acesteia cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor ori care, dupa caz, dau posibilitatea acestei persoane sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii societatii de asigurare in cadrul careia are pozitia semnificativa;
    u) Fond de garantare - fondul de protectie prevazut la art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 2
    Procedura de redresare financiara. Reguli generale

    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor prevazute de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor prevazute de normele date in aplicarea acesteia, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor procedeaza periodic la verificarea situatiei financiare a societatii de asigurare, fie in baza documentelor si a raportarilor transmise de aceasta, conform legii, fie in urma actiunilor de analiza, indrumare si control efectuate de organele de specialitate ale acestei autoritati.
    (2) Verificarea se poate efectua oricand de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, inclusiv in urma sesizarilor creditorilor de asigurari referitoare la situatia financiara a societatii de asigurare, in vederea prevenirii starii de insolvabilitate si/sau a restabilirii situatiei acesteia in cadrul procedurii de redresare financiara.
    Art. 5
    (1) Procedura de redresare financiara implica orice interventie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru luarea masurilor necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare, in scopul prevenirii starii de insolvabilitate a acesteia si a evitarii declansarii procedurii falimentului.
    (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este singura autoritate competenta abilitata sa decida aplicarea modalitatilor si a masurilor de redresare financiara in ceea ce priveste societatile de asigurare, inclusiv sucursalele acestora din alte state membre, precum si sucursalele si filialele societatilor de asigurare din state terte, care au sediul in Romania. Masurile de redresare financiara nu impiedica deschiderea, de catre statul membru de origine, a unei proceduri de faliment.
    (3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza de urgenta autoritatile de supraveghere din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a adopta masuri de redresare financiara impotriva unei societati de asigurare, inclusiv efectele concrete posibile ale unor astfel de masuri.
    Art. 6
    (1) In toate cazurile, societatea de asigurare este obligata sa puna la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor toate documentele si informatiile solicitate in vederea verificarii si sa asigure desfasurarea activitatii de analiza si control in conditii optime si cu celeritate.
    (2) La cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, societatea de asigurare este obligata sa determine si sa comunice acesteia, in termen de 48 de ore de la solicitare, situatia financiara, precum si marja de solvabilitate minima.
    Art. 7
    O societate de asigurare intra in procedura de redresare financiara reglementata de prezenta lege atunci cand, dupa caz:
    a) se constata nerespectarea, in orice mod, a prevederilor art. 6 alin. (2), precum si a oricaror altor prevederi legale referitoare la activitatea de asigurare, punandu-se in pericol onoarea obligatiilor asumate fata de creditorii de asigurari;
    b) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minima prevazuta de reglementarile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
    c) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minima prevazuta de reglementarile legale in vigoare pentru fondul de siguranta.
    Art. 8
    (1) In cazurile prevazute la art. 7, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate dispune, prin decizie motivata, deschiderea procedurii de redresare financiara prin una dintre urmatoarele modalitati:
    a) redresarea societatii de asigurare pe baza de plan de redresare financiara;
    b) redresarea societatii de asigurare prin administrare speciala.
    (2) Prin decizia de deschidere a procedurii, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate dispune aplicarea de catre societatea de asigurare a uneia sau mai multora dintre urmatoarele masuri prudentiale principale:
    a) limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise, pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an, astfel incat acestea sa nu depaseasca valorile stabilite prin decizia de deschidere a procedurii de redresare;
    b) interzicerea reinnoirii contractelor de asigurare ajunse la scadenta sau, dupa caz, doar a unor tipuri de contracte de asigurare, expres stabilite prin decizia de redresare financiara;
    c) interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare si a incasarii primelor aferente, pe perioada expres stabilita prin decizia de redresare financiara;
    d) efectuarea de catre societatea de asigurare a transferului portofoliului de asigurari, in tot sau in parte, in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare in materie; in cazul dispunerii acestei masuri, societatea de asigurare va efectua operatiunile privind transferul de portofoliu in regim de urgenta, fara ca acestea sa poata depasi 60 de zile de la data luarii masurii;
    e) obligarea administratorilor societatii de asigurare de a convoca de indata o adunare generala extraordinara, cu propunerea efectuarii operatiunii de majorare a capitalului social sau, dupa caz, a fondului de rezerva libera varsat; termenul de intrunire nu va putea fi mai mare de 5 zile de la data convocarii, iar efectuarea operatiunilor de majorare a capitalului social nu va putea depasi 30 de zile lucratoare de la data primirii deciziei de declansare a procedurii de redresare financiara;
    f) interzicerea efectuarii de catre societatea de asigurare a anumitor investitii;
    g) restrangerea retelei teritoriale a societatii de asigurare prin desfiintarea, in conditiile legii, a anumitor filiale si sucursale, puncte de lucru si/sau a altor sedii secundare ale societatii de asigurare, precum si/sau inlocuirea persoanelor semnificative cu privire la care s-a stabilit responsabilitatea pentru ajungerea societatii in procedura de redresare financiara;
    h) verificarea, inventarierea si instrumentarea, dupa caz, a dosarelor de dauna, inregistrate in evidentele societatii de asigurare, in vederea evaluarii daunelor reale si a stabilirii obligatiilor de plata fata de creditorii de asigurari; activitatea de verificare, inventariere si instrumentare a dosarelor se va face in regim de urgenta, fara a se putea depasi un termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de declansare a procedurii de redresare financiara.
    (3) Prin decizia de deschidere a procedurii de redresare financiara, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate dispune, dupa caz:
    a) luarea unor masuri cu privire la bunurile si/sau activele societatii de asigurare, constand in inventarierea lor de catre aceasta si conservarea pe toata perioada procedurii de redresare financiara; raspunderea pentru neaplicarea sau pentru aplicarea necorespunzatoare a acestor masuri dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor apartine persoanelor semnificative ale societatii de asigurare;
    b) numirea uneia sau mai multor persoane care sa supravegheze modul de intocmire si de respectare a planului de redresare financiara;
    c) orice alte masuri prudentiale necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare, in vederea garantarii protejarii drepturilor si intereselor legitime ale creditorilor de asigurari.
    (4) Daca este cazul, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita instantei competente incuviintarea unor masuri asiguratorii cu privire la bunurile si/sau activele societatii de asigurare, potrivit legii.
    Art. 9
    (1) Decizia de deschidere a procedurii de redresare financiara prevazuta la art. 8 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si in doua ziare de circulatie nationala, in conformitate cu dispozitiile legale.
    (2) Efectele procedurii de redresare financiara asupra unui proces civil in curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedata societatea de asigurare sunt reglementate de legea statului membru in care procesul este in curs.
    (3) Dupa publicarea deciziei, conform alin. (1), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor publica de indata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene un extras din decizia sa cu privire la masurile de redresare financiara. In cazul in care statul roman, prin Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, este informat cu privire la adoptarea unor masuri de reorganizare adoptate de autoritatile competente din alte state membre, acesta asigura, prin autoritatea de supraveghere, publicarea unor astfel de masuri, conform alin. (1).
    (4) Publicatia prevazuta la alin. (3) va contine: denumirea autoritatii competente, legea aplicabila procedurii de redresare financiara, precum si, daca este cazul, administratorul desemnat. Publicarea extrasului din decizia de redresare se efectueaza in limba romana sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru in care este publicata informatia.
    (5) Masurile de redresare financiara se aplica indiferent de dispozitiile privind publicarea prevazute la alin. (3) si (4) si isi produc toate efectele in ceea ce priveste creditorii de asigurari, inclusiv in ceea ce priveste actionarii sau asociatii si angajatii societatii de asigurare, considerati ca atare, ale caror drepturi sunt exclusiv afectate ca urmare a aplicarii acestor masuri.
    (6) Efectele deschiderii procedurii de redresare financiara se afla sub incidenta legii romane, cu exceptia celor care poarta asupra contractelor si a drepturilor mentionate in continuare, care sunt sub incidenta urmatoarelor norme:
    a) contractele de munca si relatiile de munca sunt reglementate numai de legea statului membru aplicabila contractelor/relatiilor de munca;
    b) contractul care confera un drept de folosinta sau prin care se dobandeste proprietatea asupra unui bun imobil este reglementat doar de legea statului membru pe al carui teritoriu este situat acest bun;
    c) drepturile societatii de asigurare privind o proprietate imobiliara, o nava sau o aeronava, supusa inscrierii intr-un registru public, sunt reglementate doar de legea statului membru sub a carui autoritate se tine registrul respectiv.
    (7) Deschiderea procedurii de redresare financiara nu afecteaza drepturile reale ale creditorilor sau tertilor in ceea ce priveste bunurile corporale ori necorporale, activele mobiliare sau imobiliare - atat bunuri determinate, cat si ansambluri de bunuri nedeterminate - care apartin societatii de asigurare si care sunt situate pe teritoriul altui stat membru in momentul deschiderii procedurii. Drepturile reale ale creditorilor sau tertilor inseamna, in special:
    a) dreptul de a valorifica bunul sau de a asigura valorificarea acestuia si de a beneficia de profitul ori de venitul generat, in special pe baza unui gaj sau a unei ipoteci;
    b) dreptul exclusiv de a recupera o creanta, in special un drept garantat prin constituirea unui gaj sau cesiunea acestei creante cu titlu de garantie;
    c) dreptul de revendicare a bunului si/sau de restituire a acestuia de la oricine il poseda si/sau il foloseste impotriva vointei titularului de drept;
    d) dreptul real de a percepe fructele unui bun; este asimilat dreptului real dreptul inscris intr-un registru public si opozabil tertilor, care da posibilitatea dobandirii unui drept real, in sensul aratat anterior.
    (8) Dispozitiile alin. (7) nu impiedica exercitarea actiunilor privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea actelor prejudiciabile tuturor creditorilor, prevazute de legislatia statului membru de origine. Cu toate acestea, legea statului membru de origine nu se va aplica atunci cand persoana care a beneficiat de un act juridic prejudiciabil tuturor creditorilor face dovada ca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) actul mentionat se afla sub incidenta legislatiei unui alt stat membru decat cel de origine;
    b) legea statului membru de origine nu prevede nici un mijloc de atacare a actului respectiv.
    Art. 10
    (1) Procedura de redresare financiara declansata impotriva unei societati de asigurare care cumpara un bun nu afecteaza drepturile garantate ale vanzatorului atunci cand, in momentul deschiderii procedurii respective, bunul respectiv se afla situat pe teritoriul unui stat membru, altul decat statul in care procedurile respective au fost deschise.
    (2) Procedura de redresare financiara declansata impotriva unei societati de asigurare care vinde un bun, dupa livrarea acestuia, nu constituie o cauza de rezolutiune sau de denuntare a vanzarii si nu impiedica dobandirea de catre cumparator a proprietatii, daca bunul respectiv se afla, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui stat membru, altul decat acela in care procedura respectiva a fost deschisa. In cazul in care, printr-un act incheiat dupa adoptarea masurilor de reorganizare, o societate de asigurare instraineaza, cu titlu oneros, un activ imobiliar, o nava sau o aeronava supusa inscrierii intr-un registru public sau valori mobiliare ori titluri a caror existenta sau transfer presupune inscrierea intr-un registru ori cont, stabilit prin lege, sau care sunt plasate intr-un sistem central de depozite reglementat de legea unui stat membru, validitatea actului respectiv se afla sub incidenta legii statului membru pe al carui teritoriu se afla activul imobiliar sau sub a carui autoritate se tine registrul, contul ori sistemul respectiv.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu impiedica exercitarea actiunilor privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului membru de origine.
    (4) Procedura de redresare financiara nu impiedica si nu afecteaza exercitarea drepturilor creditorilor de asigurari privind compensarea creantelor lor cu cele ale societatii de asigurare supuse acestei proceduri, in conditiile legii. Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    (5) Fara a se aduce atingere dispozitiilor art. 9 alin. (7) si (8), efectele deschiderii procedurii de redresare financiara asupra drepturilor si obligatiilor participantilor la o piata reglementata se afla numai sub incidenta legii aplicabile pietei respective. Aceasta nu impiedica actiunile privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului membru de origine, care se pot exercita pentru a nu tine seama de platile sau de tranzactiile efectuate in conformitate cu legea aplicabila pietei respective.
    Art. 11
    (1) Procedura de redresare financiara isi produce efectele in intreaga Comunitate Europeana din momentul in care aceasta isi produce efectele in statul membru unde ea s-a declansat.
    (2) Procedura de redresare financiara isi produce toate efectele in intreaga Comunitate Europeana, in conformitate cu legislatia statului roman, fara alte formalitati, inclusiv in ceea ce priveste parti terte din alte state membre, chiar daca legislatia acelor state membre nu prevede astfel de masuri de redresare financiara sau subordoneaza aplicarea lor unor conditii care nu sunt indeplinite. Masurile de redresare financiara adoptate in conformitate cu legislatia unui stat membru se aplica in mod corespunzator pe teritoriul statului roman.
    (3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, ca autoritate competenta si autoritate de supraveghere, informeaza de urgenta autoritatile de supraveghere din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a declansa o procedura de redresare financiara, inclusiv efectele concrete posibile ale unei astfel de proceduri. Informarea se face inainte de adoptarea unei astfel de decizii sau imediat dupa acest moment.

    SECTIUNEA 1
    Redresarea societatilor de asigurare pe baza de plan de redresare financiara

    Art. 12
    (1) In cazul deschiderii procedurii de redresare financiara pe baza de plan, consiliul de administratie sau, dupa caz, administratorul unic al societatii de asigurare este obligat sa intocmeasca si sa depuna la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un plan de redresare financiara, in termen de cel mult 20 de zile de la data comunicarii catre societatea de asigurare a deciziei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a).
    (2) Planul de redresare financiara va cuprinde, in mod obligatoriu, perspectivele de redresare financiara a societatii, precum si modalitatile concrete si termenele de indeplinire a masurilor si dispozitiilor stabilite prin decizia de redresare financiara emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    (3) Planul va include, de asemenea, pentru urmatorii 3 ani financiari, cel putin urmatoarele informatii:
    a) estimari ale cheltuielilor de achizitie si de administrare;
    b) bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de asigurare directa, a acceptarilor si cedarilor in reasigurare;
    c) bugete anuale;
    d) o estimare a resurselor financiare cu care se intentioneaza sa se acopere obligatiile asumate, luate in calcul pentru determinarea marjei de solvabilitate minima;
    e) programe de reasigurare;
    f) programul de plata a datoriilor.
    Art. 13
    In urma analizarii planului de redresare financiara, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emite o decizie prin care, dupa caz, poate hotari:
    a) aprobarea planului de redresare financiara;
    b) completarea si/sau modificarea planului de redresare financiara, in termen de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta despre decizia de completare si/sau de modificare;
    c) respingerea planului de redresare financiara.
    Art. 14
    (1) De la data comunicarii deciziei de aprobare a planului de redresare financiara, societatea de asigurare este obligata sa indeplineasca in mod corespunzator masurile cuprinse in plan, la termenele si in conditiile stabilite, astfel cum acestea au fost dispuse si aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. De asemenea, societatea de asigurare este obligata sa aduca la cunostinta tuturor creditorilor de asigurari cunoscuti, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii deciziei, masurile si dispozitiile stabilite de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul aprobarii modificarilor si/sau completarilor ulterioare ale planului de redresare financiara, efectuate potrivit art. 13 lit. b).
    Art. 15
    In cazul respingerii planului de redresare financiara, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emite o decizie motivata prin care poate dispune una dintre urmatoarele masuri:
    a) obligarea societatii de asigurare la elaborarea unui program de finantare in regim de urgenta; in acest caz, dispozitiile prevazute la art. 12 - 14 se vor aplica in mod corespunzator;
    b) aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) si desemnarea unui administrator special;
    c) inchiderea procedurii de redresare financiara; in acest caz, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va retrage autorizatia de functionare a societatii de asigurare si, in situatia constatarii starii de insolvabilitate a acesteia, va cere tribunalului deschiderea de indata a procedurii falimentului, potrivit art. 3 lit. j) pct. 3.

    SECTIUNEA a 2-a
    Redresarea societatilor de asigurare prin administrare speciala

    Art. 16
    In situatia aplicarii modalitatii de redresare financiara prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor desemneaza o persoana in calitate de administrator special, care, in principal, va duce la indeplinire si va lua toate masurile necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare, cu respectarea dispozitiilor, a termenelor si a conditiilor cuprinse in decizia de redresare financiara.
    Art. 17
    (1) In toate cazurile, administratorul societatii de asigurare este obligat sa aduca, de indata, la cunostinta administratorului special toate masurile stabilite in sarcina acestuia prin decizia de redresare financiara emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    (2) Drepturile, obligatiile, precum si competentele administratorului special se stabilesc prin norme ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    Art. 18
    (1) O data cu desemnarea administratorului special, in conditiile prezentei legi, se suspenda:
    a) atributiile legale ale actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale societatii de asigurare; aceste atributii se transfera administratorului special pe toata perioada administrarii speciale;
    b) drepturile de vot in privinta numirii si revocarii administratorilor societatii de asigurare, dreptul la dividende al actionarilor, activitatea, precum si dreptul la remuneratie ale consiliului de administratie sau ale administratorului unic, dupa caz.
    (2) Suspendarea opereaza pe toata perioada administrarii speciale.
    Art. 19
    (1) Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor prevazuta la art. 8, 13 si 15 este executorie.
    (2) Impotriva deciziei societatea de asigurare poate face plangere la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 10 zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.
    (3) Plangerea se judeca cu celeritate si cu precadere; plangerea nu suspenda executarea deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Hotararea instantei este definitiva si poate fi atacata cu recurs, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Inchiderea procedurii de redresare financiara. Efectele inchiderii procedurii. Drepturile si obligatiile creditorilor de asigurari

    Art. 20
    Inchiderea procedurii de redresare financiara a societatii de asigurare se dispune prin decizie motivata, emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit legii, atunci cand, dupa caz:
    a) se constata restabilirea situatiei financiare a societatii de asigurare, ca urmare a indeplinirii in mod corespunzator a modalitatii si a masurilor de redresare financiara;
    b) masurile aplicate in cadrul procedurii de redresare financiara nu au fost indeplinite in mod corespunzator, in termenele si in conditiile stabilite, sau aplicarea acestora nu a putut conduce, pe perioada in care au fost luate, la atingerea scopului urmarit si la inlaturarea cauzelor care le-au generat.
    Art. 21
    (1) Prin decizia de inchidere a procedurii de redresare financiara, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor dispune, dupa caz:
    a) revocarea deciziei prevazute la art. 8, in situatia prevazuta la art. 20 lit. a);
    b) retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare, precum si, daca se constata insolvabilitatea acesteia, solicitarea, de indata, a declansarii procedurii falimentului, in situatia prevazuta la art. 20 lit. b).
    (2) Prin decizia de inchidere a procedurii de redresare financiara, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor dispune, daca este cazul, revocarea administratorului special desemnat in conditiile prezentei legi si incetarea atributiilor acestuia.
    (3) Prevederile art. 9 alin. (1) si ale art. 19 se aplica in mod corespunzator si in cazul deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara.
    Art. 22
    In cazul prevazut la art. 21 alin. (1) lit. b), la data publicarii deciziei privind inchiderea procedurii de redresare financiara si constatarea starii de insolvabilitate a societatii de asigurare se naste dreptul creditorilor de asigurari, de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare.
    Art. 23
    (1) In termen de 10 zile de la data publicarii deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara, societatea de asigurare aflata in stare de insolvabilitate este obligata sa predea administratorului Fondului de garantare evidenta completa a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor dosare, in vederea publicarii listei potentialilor creditori de asigurari, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Raspunderea pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei revine persoanelor semnificative ale societatii de asigurare.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1), administratorul Fondului de garantare desemneaza o comisie speciala, formata din propriii specialisti, cu urmatoarea componenta:
    a) 2 membri din partea conducerii, dintre care unul are calitatea de presedinte al comisiei;
    b) conducatorul departamentului financiar sau inlocuitorul legal al acestuia, dupa caz;
    c) 2 reprezentanti ai directiei tehnice, cu experienta in materie de lichidare de daune;
    d) 2 reprezentanti ai directiei generale juridice, cu experienta de cel putin 3 ani in domeniul juridic.
    (3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), comisia special constituita ia toate masurile necesare pentru publicarea listei creditorilor de asigurari ale caror creante certe, lichide si exigibile au rezultat din evidentele transmise de societatea de asigurare, conform alin. (1).
    Art. 24
    (1) In termen de 60 de zile de la publicarea listei creditorilor de asigurari prevazute la art. 23 alin. (3), orice persoana care nu figureaza in lista creditorilor certi si care pretinde vreun drept de creanta de asigurari impotriva societatii de asigurare poate formula, sub sanctiunea decaderii din drept, o cerere motivata in acest sens, adresata administratorului Fondului de garantare.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se formuleaza in scris de catre fiecare pretins creditor si se depune la sediul administratorului Fondului de garantare, prin intermediul serviciilor de posta, recomandat, cu confirmare de primire. O data cu cererea, persoana respectiva anexeaza documentele si inscrisurile justificative si mentioneaza toate elementele necesare stabilirii cu exactitate a cuantumului sumelor solicitate; in masura in care aceste inscrisuri justificative nu exista, in cerere se precizeaza motivul imposibilitatii depunerii lor.
    (3) In cerere se vor mentiona, in principal, urmatoarele elemente: natura creantei, momentul nasterii sale si valoarea certa sau estimata a acesteia, daca se revendica vreun privilegiu ori o garantie reala in ceea ce priveste creanta, precum si care sunt bunurile acoperite de asigurarea lor.
    (4) Cererea, precum si actele si informatiile solicitate conform alin. (2) si (3) se depun in limba romana; traducerile actelor se vor transmite numai sub semnatura autorizata a traducatorului, conform legii.
    (5) Dupa primirea fiecarei cereri in conditiile alin. (1) - (4), comisia special constituita, desemnata conform art. 23 alin. (2), inregistreaza si analizeaza intreaga documentatie aferenta cererii. Pe baza propunerilor comisiei, administratorul Fondului de garantare va emite o decizie de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cuantumului sumelor pretinse de la Fondul de garantare. Impotriva deciziei se poate formula plangere, in conditiile prevazute de art. 19.
    (6) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), comisia va publica lista creditorilor de asigurari acceptati la plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Pentru creditorii acceptati la plata prin hotarare judecatoreasca, publicarea se va face, pentru fiecare caz, dupa ce aceasta hotarare a ramas irevocabila.
    Art. 25
    (1) In cazul in care, dupa expirarea termenului prevazut la art. 24 alin. (1), o persoana invoca vreun drept de creanta impotriva societatii de asigurare debitoare ca urmare a producerii ulterioare, dar nu mai tarziu de data pronuntarii hotararii de faliment, a unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare in vigoare la data inchiderii procedurii de redresare financiara, aceasta poate formula, sub sanctiunea decaderii, o cerere, in termen de cel mult 30 de zile de la data producerii riscului asigurat, in conditiile art. 24 alin. (2) - (4).
    (2) In cazul contractelor de asigurare privind raspunderea civila obligatorie pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in situatia in care portofoliul acestor contracte nu a fost transferat pana la data inchiderii procedurii de redresare financiara, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor dispune toate masurile necesare informarii asiguratilor, atat cu privire la obligatia acestora de a denunta, in termen de cel mult 90 de zile de la data deschiderii procedurii falimentului, contractele de asigurare incheiate cu societatea debitoare, cat si cu privire la dreptul acestora de recuperare a primelor de asigurare aferente, pentru perioada cuprinsa intre momentul denuntarii contractului de asigurare si cel al expirarii duratei de valabilitate a acestuia.
    (3) In cazul producerii riscurilor acoperite prin contractele prevazute la alin. (2), intre momentul deschiderii procedurii falimentului si cel al rezilierii acestora, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de faliment, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nominalizeaza o societate de asigurare, dintre cele autorizate sa practice asigurari de raspundere civila obligatorie, in vederea constatarii si evaluarii daunelor. Sumele cuvenite asiguratilor, stabilite de societatea de asigurare si acceptate la plata de comisia special constituita, prevazuta la art. 23 alin. (2), se platesc din resursele Fondului de garantare, in conditiile si cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in aplicarea acesteia.
    (4) Prevederile art. 24 alin. (2) - (6) se aplica in mod corespunzator si in cazul cererilor persoanelor prevazute la alin. (1).
    Art. 26
    In toate cazurile in care considera ca este necesar, comisia special constituita, prevazuta la art. 23 alin. (2), poate solicita persoanelor prevazute la art. 24 si 25 completarea documentatiei, precum si/sau precizarea ori furnizarea de informatii suplimentare cu privire la cererea creditorului de asigurari. Informatiile solicitate se transmit comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii, in termen de cel mult 10 zile de la data primirii solicitarii acesteia.
    Art. 27
    (1) Administratorul Fondului de garantare se subroga in toate drepturile creditorilor de asigurari pentru sumele egale cu platile pe care le-a platit din disponibilitatile fondului respectiv.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 37 din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul Fondului de garantare poate inregistra la masa credala, in tot cursul procedurii de faliment, in vederea recuperarii lor, orice sume, dobanzi si/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele acestui fond.
    (3) In conditiile alin. (1) si (2), administratorul Fondului de garantare este indreptatit sa inregistreze si sa recupereze, in cadrul procedurii falimentului societatii de asigurare debitoare, toate sumele achitate creditorilor, pe masura platilor efectuate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate dupa momentul declansarii procedurii de faliment.

    CAP. 3
    Procedura falimentului societatilor de asigurare

    SECTIUNEA 1
    Cererea introductiva. Organele care aplica procedura si atributiile acestora

    Art. 28
    (1) Procedura falimentului se deschide pe baza unei cereri introduse fie de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, fie de societatea de asigurare debitoare sau de creditorii acesteia, dupa caz.
    (2) Procedura falimentului unei societati de asigurare autorizate in Romania, precum si al sucursalelor acesteia stabilite in alte state membre, este guvernata de legea romana in ceea ce priveste regimul si aplicarea procedurii falimentului, in mod special cu privire la:
    a) bunurile care fac obiectul acestei proceduri, precum si regimul bunurilor dobandite de societatea de asigurare debitoare dupa deschiderea procedurii;
    b) atributiile societatii de asigurare debitoare si ale lichidatorului;
    c) conditiile in care se poate invoca o compensare;
    d) efectele procedurii falimentului asupra contractelor in derulare, in care societatea de asigurare debitoare este parte;
    e) efectele procedurii falimentului asupra procedurilor individuale de executare silita promovate de creditorii de asigurari, cu exceptia cauzelor aflate pe rolul instantelor din alte state membre;
    f) creantele care trebuie sa fie declarate asupra societatii de asigurare debitoare si regimul creantelor care iau nastere dupa deschiderea procedurii falimentului;
    g) regulile privind declararea, verificarea si admiterea creantelor;
    h) regulile privind distribuirea veniturilor obtinute din valorificarea activelor, ordinea de prioritate a achitarii creantelor de asigurari si drepturile creditorilor de asigurari care au obtinut o plata partiala dupa deschiderea procedurii falimentului in temeiul unui drept real sau prin invocarea compensarii;
    i) conditiile si efectele inchiderii procedurii falimentului, in special prin concordat;
    j) drepturile creditorilor dupa inchiderea procedurii falimentului;
    k) suportarea costurilor si a cheltuielilor aferente procedurii falimentului;
    l) regulile privind nulitatea, anularea sau inopozabilitatea actelor juridice care prejudiciaza drepturile si interesele legitime ale tuturor creditorilor de asigurari.
    Art. 29
    (1) In temeiul prezentei legi, societatea de asigurare debitoare aflata in stare de insolvabilitate, asa cum aceasta este definita la art. 3 lit. j) pct. 1, este obligata sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusa procedurii falimentului. Cererea se depune in termen de cel mult 20 de zile de la data intervenirii sau, dupa caz, a crearii starii de insolvabilitate.
    (2) Inainte de inregistrarea la tribunal, cererea prevazuta la alin. (1) se inainteaza Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor o data cu actele si documentele doveditoare, in vederea analizarii acesteia si a formularii intampinarii prevazute la art. 31 alin. (1). Societatea de asigurare debitoare va anexa la cerere, in mod obligatoriu, registrul special al activelor care acopera rezervele tehnice, prevazut in anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 30
    (1) Creditorii societatii de asigurare debitoare, altii decat creditorii de asigurari prevazuti la art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (6) si la art. 25 alin. (1), ale caror sume pretinse se platesc din disponibilitatile Fondului de garantare, pot inregistra la tribunal o cerere de deschidere a procedurii de faliment impotriva societatii debitoare, in conditiile prezentei legi.
    (2) Prevederile art. 29 alin. (2) se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste inaintarea catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a cererii, a actelor si documentelor doveditoare.
    Art. 31
    (1) Cererea prevazuta la art. 29 alin. (1) si la art. 30 alin. (1) se inregistreaza de tribunal o data cu intampinarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, prin care aceasta comunica daca societatea de asigurare debitoare face sau nu face obiectul unei proceduri de redresare financiara, potrivit prezentei legi, pentru restabilirea situatiei sale financiare sau, dupa caz, pentru onorarea platilor catre creditori, in cadrul unor masuri administrative de redresare financiara.
    (2) Deschiderea procedurii falimentului se pronunta de tribunal daca:
    a) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a comunicat, prin intampinare, ca la data formularii cererii de deschidere a procedurii falimentului nu se afla in curs de desfasurare o procedura de redresare financiara a activitatii societatii de asigurare debitoare, in conditiile prezentei legi; sau
    b) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a comunicat, prin intampinare, ca nu exista posibilitati reale de restabilire a situatiei financiare a societatii si de plata a creantelor tuturor creditorilor acesteia in cadrul unei proceduri de redresare financiara.
    Art. 32
    (1) In temeiul prezentei legi, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate introduce o cerere privind declansarea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare debitoare, in oricare dintre cazurile prevazute la art. 3 lit. j) pct. 2 si 3.
    (2) Cererea va fi insotita de urmatoarele inscrisuri, dupa caz:
    a) hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare debitoare si declansarea procedurii falimentului impotriva acesteia;
    b) decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind inchiderea procedurii de redresare financiara, constatarea starii de insolvabilitate, urmata de declansarea imediata a procedurii de faliment;
    c) orice alte acte sau documente care sunt necesare pentru justificarea cererii de investire a tribunalului.
    Art. 33
    (1) In urma inregistrarii cererii, conform art. 29 - 32, tribunalul notifica de indata despre aceasta partilor mentionate la aceste articole. Notificarea se transmite si administratorului Fondului de garantare.
    (2) Contestatia societatii de asigurare impotriva cererii prevazute la art. 30 si 32 poate fi introdusa in cel mult 5 zile de la data primirii notificarii cu privire la inregistrarea unei astfel de solicitari. Contestatia se judeca cu celeritate si cu precadere; impotriva hotararii tribunalului se poate exercita recurs, in termen de 10 zile de la comunicare.
    (3) La primul termen de judecata, tribunalul va analiza cererea introductiva si documentatia aferenta si, in situatia in care societatea de asigurare debitoare nu a contestat starea de insolvabilitate, potrivit alin. (2), va pronunta o hotarare de deschidere a procedurii falimentului.
    Art. 34
    (1) In urma pronuntarii hotararii de declansare a procedurii falimentului, tribunalul comunica de indata despre aceasta partilor interesate, administratorului Fondului de garantare, precum si oficiului registrului comertului in ale carui evidente societatea de asigurare debitoare este inmatriculata, in vederea efectuarii mentiunii "societate de asigurare in faliment". Comunicarea se publica, prin grija Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in cel putin doua ziare de circulatie nationala, potrivit dispozitiilor legale.
    (2) In cazul in care societatea de asigurare debitoare are deschise sucursale si/sau filiale in alte tari, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor comunica de indata autoritatii de supraveghere din tara gazda a sucursalei/filialei respective despre hotararea privind deschiderea procedurii de faliment, in conformitate cu dispozitiile legale.
    (3) Toate cheltuielile aferente acestor masuri se suporta din patrimoniul societatii de asigurare debitoare; in lipsa disponibilitatilor necesare, se utilizeaza disponibilitati din fondul de lichidare prevazut de Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) De la data deschiderii procedurii, toate actele societatii de asigurare debitoare poarta mentiunea prevazuta la alin. (1).
    Art. 35
    (1) In urma declansarii procedurii falimentului se interzice, sub sanctiunea nulitatii, actionarilor semnificativi ai societatii de asigurare debitoare sau persoanelor care au detinut functii de conducere sa instraineze actiunile detinute la societatea de asigurare debitoare, fara avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si fara aprobarea judecatorului-sindic.
    (2) Judecatorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor, potrivit alin. (1), in registrele de evidenta tinute de societatea de asigurare debitoare sau in registrele independente.
    Art. 36
    Procedura falimentului prevazuta in prezentul capitol, cu exceptia recursului prevazut la art. 38 alin. (2), este de competenta exclusiva a tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul central al societatii de asigurare debitoare, care figureaza in evidentele oficiului registrului comertului, si este exercitata de un judecator-sindic desemnat in conditiile legii.
    Art. 37
    In urma pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, tribunalul ridica administratorilor societatii de asigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia si de a dispune de ele.
    Art. 38
    (1) Potrivit prevederilor prezentei legi, principalele atributii ale tribunalului sunt urmatoarele:
    a) pronuntarea hotararii de deschidere a procedurii falimentului impotriva societatii de asigurare debitoare;
    b) desemnarea, prin hotarare, a judecatorului-sindic, stabilirea atributiilor acestuia, precum si, daca este cazul, inlocuirea lui;
    c) notificarea administratorului Fondului de garantare, precum si a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cu privire la inregistrarea cererilor introductive si, respectiv, cu privire la pronuntarea hotararilor de deschidere a procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare debitoare;
    d) judecarea actiunilor introduse de judecatorul-sindic pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotararii de declansare a procedurii falimentului;
    e) confirmarea planului de distribuire a sumelor obtinute din lichidare;
    f) judecarea cererilor de compensare a creantelor, formulate de societatea de asigurare sau de creditorii de asigurari, dupa caz, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    g) stabilirea raspunderii civile a organelor de conducere, a cenzorilor, a auditorilor financiari si a personalului de executie sau cu atributii de control din cadrul societatii de asigurare debitoare;
    h) aprobarea modalitatii de lichidare si confirmarea tranzactiilor de cumparare de active si asumare de pasive;
    i) confirmarea concordatului, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si cu aprobarea judecatorului-sindic;
    j) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii falimentului.
    (2) Hotararile tribunalului sunt definitive si executorii si pot fi atacate cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    (3) Recursul se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, cu celeritate si cu precadere. Dispozitiile art. 6^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
    Art. 39
    (1) Potrivit prezentei legi, judecatorul-sindic are urmatoarele atributii principale:
    a) sesizarea tribunalului despre orice problema care necesita solutionarea de catre acesta;
    b) stabilirea obligatiilor societatii de asigurare debitoare, precum si a termenelor de indeplinire a acestora;
    c) desemnarea lichidatorului, controlul asupra activitatii acestuia, precum si, daca este cazul, inlocuirea sa;
    d) stabilirea programului sedintelor adunarilor creditorilor de asigurari in toate cazurile in care considera necesar, precum si prezidarea acestor sedinte;
    e) luarea masurilor care se impun din analiza rapoartelor lichidatorului, precum si solutionarea obiectiilor impotriva acestora;
    f) avizarea planului de distribuire a sumelor obtinute din lichidare si supunerea acestuia tribunalului, spre confirmare;
    g) admiterea planului de lichidare a unor bunuri din patrimoniul societatii de asigurare debitoare, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pana la acoperirea pasivului;
    h) aprobarea concordatului, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    i) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de prezenta lege;
    j) judecarea contestatiei societatii de asigurare debitoare impotriva cererii introductive formulate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de creditorii de asigurari, dupa caz, pentru inceperea procedurii de faliment;
    k) judecarea contestatiilor formulate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de societatea de asigurare debitoare ori de creditorii de asigurari, dupa caz, impotriva masurilor dispuse de lichidator;
    l) judecarea cererilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind nulitatea sau anularea unor acte prejudiciabile intereselor si drepturilor creditorilor de asigurari, anterioare deschiderii procedurii de faliment;
    m) autentificarea actelor juridice incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica;
    n) solicitarea inchiderii procedurii de faliment.
    (2) In indeplinirea atributiilor sale, care presupun aplicarea unor reglementari specifice activitatii de asigurare desfasurate de societatea de asigurare debitoare, judecatorul-sindic poate cere si opinia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in calitate de autoritate administrativa autonoma de specialitate.
    Art. 40
    Potrivit prezentei legi, principalele atributii ale lichidatorului sunt urmatoarele:
    a) analizarea activitatii societatii de asigurare debitoare in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si a imprejurarilor care au condus la starea de insolvabilitate a acesteia, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabil falimentul societatii de asigurare. Raportul este intocmit si prezentat spre aprobare judecatorului-sindic, in cel mult 30 de zile de la data desemnarii sale; un exemplar al acestui raport se va transmite si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. La cererea lichidatorului, pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate, prin incheiere, sa prelungeasca perioada de prezentare a raportului;
    b) consemnarea si inregistrarea creantelor administratorului Fondului de garantare, precum si a oricaror alte sume cuvenite acestuia, potrivit legii, cu respectarea drepturilor, a privilegiilor si/sau a garantiilor sale legale;
    c) mentinerea, rezilierea sau denuntarea unor contracte incheiate de societatea de asigurare debitoare, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si cu aprobarea judecatorului-sindic;
    d) conducerea si coordonarea activitatii societatii de asigurare debitoare, respectiv efectuarea operatiunilor in interesul procedurii de faliment, inclusiv recuperarea primelor de asigurare restante, aferente contractelor de asigurare in vigoare la data deschiderii procedurii de faliment;
    e) contractarea unor imprumuturi, precum si, dupa caz, incheierea concordatelor, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si cu aprobarea judecatorului-sindic, cu sau fara garantarea acestora cu activele societatii de asigurare debitoare;
    f) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor societatii de asigurare debitoare si luarea tuturor masurilor corespunzatoare pentru conservarea acestora, la deschiderea procedurii;
    g) angajarea persoanelor specializate necesare pentru desfasurarea activitatii de lichidare, precum si supravegherea si conducerea activitatii acestora. Angajarea, atributiile si nivelul salariilor acestora sunt supuse aprobarii judecatorului-sindic;
    h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor prejudiciabile si/sau frauduloase, incheiate de societatea de asigurare debitoare in dauna intereselor legitime si a drepturilor creditorilor de asigurari in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
    i) introducerea de actiuni pentru anularea oricaror constituiri sau transferuri de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii indeplinite, efectuate de catre societatea de asigurare debitoare prin:
    1. acte cu titlu gratuit, cu exceptia sponsorizarilor in scop umanitar, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
    2. acte incheiate cu un actionar ce detine cel putin 5% din actiunile societatii de asigurare debitoare;
    3. acte incheiate cu un administrator, director sau cu orice alt membru al organelor de conducere si supraveghere ale societatii de asigurare debitoare;
    4. acte incheiate cu orice alta persoana fizica sau juridica aflata in legatura stransa cu societatea de asigurare debitoare. O persoana se afla in legatura stransa cu societatea atunci cand:
    - detine o participatie directa sau prin intermediul unei relatii de control de cel putin 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale societatii de asigurare debitoare;
    - este permanent legata de societatea de asigurare debitoare prin intermediul unei relatii de control sau, dupa caz, infaptuieste o politica comuna fata de aceasta;
    - exercita atributii de control asupra societatii de asigurare debitoare;
    j) introducerea de actiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale catre terte persoane, precum si pentru restituirea de catre acestea a tuturor bunurilor transmise si a valorii altor prestatii, indeplinite de societatea de asigurare debitoare in dauna creditorilor de asigurari prin:
    1. acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia partilor implicate de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditorii de asigurari sau de a le leza in orice mod interesele legitime si drepturile acestora;
    2. orice operatiuni comerciale in care prestatia societatii de asigurare debitoare o depaseste in mod vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
    3. acte de transfer de proprietate catre un creditor in folosul acestuia sau pentru stingerea unei datorii anterioare, efectuate in cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in cadrul procedurii este mai mica decat valoarea actului de transfer;
    4. constituirea sau perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;
    5. acte de transfer cu titlu gratuit, cu exceptia sponsorizarilor in scop umanitar derulate conform dispozitiilor legale, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii falimentului;
    6. acte incheiate de persoanele semnificative sau de actionarii semnificativi cu societatea de asigurare debitoare in cadrul careia detin aceasta calitate, in anul anterior inceperii procedurii falimentului;
    k) examinarea creantelor asupra societatii de asigurare debitoare si, dupa caz, formularea obiectiilor impotriva acestora;
    l) primirea sumelor aferente primelor de asigurare restante pe seama societatii de asigurare debitoare, cu consemnarea acestora in termen de 24 de ore in conturile Fondului de garantare, cu drept exclusiv de dispozitie a administratorului acestui fond;
    m) urmarirea incasarii oricaror creante din patrimoniul societatii de asigurare debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, efectuate de acesta anterior inregistrarii cererii introductive de deschidere a procedurii;
    n) intocmirea unui raport lunar asupra evolutiei procedurii de faliment, pe care il va prezenta judecatorului-sindic, spre aprobare, si il va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si administratorului Fondului de garantare;
    o) sesizarea judecatorului-sindic despre orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
    p) incheierea oricaror documente, in numele societatii de asigurare debitoare, initierea si coordonarea, in numele acesteia, a oricarei actiuni sau proceduri legale;
    r) intocmirea bilantului final de lichidare. Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat sa intocmeasca bilantul contabil anual si sa il depuna la organele si la termenele prevazute in modelele situatiilor financiar-contabile pentru societati comerciale;
    s) indeplinirea oricaror dispozitii ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, emise in calitate de autoritate administrativa autonoma de specialitate competenta, in cazurile expres prevazute de lege, cu aprobarea judecatorului-sindic, in vederea garantarii apararii intereselor si drepturilor creditorilor de asigurari;
    t) lichidarea bunurilor si a drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare debitoare, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si cu instiintarea administratorului Fondului de garantare, precum si cu aprobarea judecatorului-sindic, urmarindu-se valorificarea optima a acestora, in scopul achitarii datoriilor catre creditorii de asigurari, prin:
    1. tranzactii privind cumpararea de active si asumarea de pasive prin care o societate de asigurare, cu o situatie financiara buna sau foarte buna, achizitioneaza, in tot sau in parte, activele societatii de asigurare debitoare si isi asuma, partial sau total, pasivele acesteia;
    2. vanzarea de bunuri, precum: cladiri, terenuri, aparatura, valori mobiliare;
    3. orice alte procedee de realizare a activelor societatii de asigurare debitoare, cum ar fi cesiunile de creanta sau novatiile realizate in interesul procedurii falimentului la o valoare negociata;
    u) intocmirea de rapoarte lunare in legatura cu activitatea de lichidare, care vor fi supuse aprobarii judecatorului-sindic; dupa aprobarea lor, rapoartele vor fi inaintate atat Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cat si administratorului Fondului de garantare;
    v) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de prezenta lege.
    Art. 41
    (1) Societatea de asigurare debitoare si/sau oricare dintre creditorii de asigurari, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si administratorul Fondului de garantare, dupa caz, pot face contestatie impotriva masurilor luate de judecatorul-sindic si/sau de lichidator. Contestatia se formuleaza in termen de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta despre masurile contestate.
    (2) Contestatia se solutioneaza de tribunal cu celeritate si cu precadere. Daca apreciaza ca este necesar, tribunalul tine o sedinta, cu citarea contestatorului, a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, a creditorilor de asigurari si/sau a administratorului Fondului de garantare, dupa caz, cu participarea obligatorie a judecatorului-sindic.
    Art. 42
    Pentru motive temeinice, tribunalul poate sa il inlocuiasca pe judecatorul-sindic, in orice stadiu al procedurii, prin incheiere irevocabila data in sedinta camerei de consiliu. Lichidatorul poate fi inlocuit de judecatorul-sindic, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    Art. 43
    Rapoartele pe care lichidatorul este obligat sa le intocmeasca in conformitate cu prevederile legii se transmit in mod obligatoriu si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si administratorului Fondului de garantare. Neindeplinirea obligatiei lichidatorului constituie motiv temeinic pentru admiterea cererii de inlocuire a acestuia, conform art. 42.

    SECTIUNEA a 2-a
    Deschiderea procedurii falimentului. Efectele deschiderii procedurii

    Art. 44
    (1) In conditiile prezentei legi, deschiderea procedurii falimentului impotriva societatii de asigurare debitoare se dispune prin hotarare a tribunalului.
    (2) Hotararea de deschidere a procedurii falimentului are drept consecinta retragerea de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a autorizatiei de functionare a societatii de asigurare debitoare, daca aceasta masura nu s-a dispus anterior pronuntarii hotararii. Lichidatorul sau orice alta persoana desemnata in acest scop de catre autoritatea competenta va publica hotararea tribunalului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform modalitatilor prevazute de lege in materie de publicare, precum si in cel putin doua ziare de circulatie nationala. O data cu publicarea va comunica hotararea atat Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cat si administratorului Fondului de garantare.
    (3) Retragerea autorizatiei de functionare nu impiedica lichidatorul sau orice alta persoana imputernicita in acest sens de catre acesta sa desfasoare unele dintre operatiunile de asigurare ale societatii de asigurare debitoare, in masura in care acest lucru este necesar sau adecvat, in scopul finalizarii procedurii de faliment. Aceste operatiuni se vor putea desfasura numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    (4) Hotararea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea tuturor actiunilor judiciare sau extrajudiciare si a procedurilor individuale de executare silita indreptate impotriva societatii de asigurare debitoare. Creantele pretinse in aceste procese se inregistreaza la dosarul de faliment al tribunalului si se supun examinarii si inscrierii lor in tabelul creditorilor, potrivit legii. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil in curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedata societatea de asigurare sunt reglementate de legea statului membru in care procesul este in curs.
    (5) Creantele de asigurari, constatate prin titluri executorii obtinute ulterior momentului pronuntarii hotararii de faliment, se inregistreaza la tribunal, sub sanctiunea decaderii din drept, in termen de cel mult 10 zile de la data obtinerii titlului. Lichidatorul este obligat sa examineze si, daca este cazul, sa inscrie aceste creante in tabelul creditorilor, cu respectarea ordinii de preferinta si/sau a privilegiilor ori a garantiilor legale ale acestora. In toate cazurile, cererea de inregistrare a acestor creante nu poate fi depusa mai tarziu de data intocmirii tabelului definitiv al creantelor, conform legii.
    Art. 45
    (1) Dupa darea hotararii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare debitoare, lichidatorul intocmeste raportul prevazut la art. 40 lit. a), cu precizarea, intre altele, si a propunerilor privind modalitatile concrete de lichidare a bunurilor si a drepturilor din patrimoniul debitoarei, prevazute la art. 40 lit. t).
    (2) In cazul aprobarii de catre tribunal a modalitatii de lichidare prevazute la art. 40 lit. t) pct. 1, lichidatorul organizeaza de indata, daca modalitatea aprobata prevede, negocierea privind tranzactia de cumparare de active si asumare de pasive. Lichidatorul organizeaza in acest scop o sedinta de informare cu toate societatile de asigurare considerate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor eligibile, in vederea prezentarii termenilor si conditiilor negocierii. Inainte de tinerea sedintei, lichidatorul este obligat sa semneze cu societatile de asigurare respective un acord de confidentialitate, prin care acestea se angajeaza, in conditiile legii, sa pastreze secretul profesional cu privire la informatiile referitoare la societatea de asigurare debitoare care face obiectul negocierii.
    Art. 46
    (1) Lichidatorul redacteaza si transmite societatilor de asigurare interesate in efectuarea unei tranzactii conform art. 45, participante la sedinta de informare, o cerere de oferta privind cumpararea de active si asumarea de pasive; transmiterea cererii de oferta se face in regim de confidentialitate.
    (2) In functie de interesul manifestat de societatile de asigurare participante la sedinta de informare, cererea de oferta va cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:
    a) categoriile de active si pasive ce urmeaza a face obiectul tranzactiei, precum si volumul acestora, incadrate in functie de gradul de lichiditate si exigibilitate;
    b) valoarea de lichidare pentru fiecare categorie de active;
    c) termenul de inaintare catre lichidator a ofertelor societatilor de asigurare respective privind tranzactiile propuse de cumparare de active si de asumare de pasive;
    d) elementele cuprinse in registrul special de evidenta a activelor prevazut in anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    (3) Ofertele societatilor de asigurare se transmit lichidatorului, in plic inchis, in termen de cel mult 10 zile de la data primirii cererii de oferta a acestuia; lichidatorul va analiza ofertele in cel mai scurt timp si va alege oferta societatii/societatilor de asigurare cu care urmeaza sa incheie tranzactia, cu respectarea principiului costului minim presupus.
    Art. 47
    In situatia in care nu se primesc oferte in termenul mentionat la art. 46 alin. (3) sau ofertele primite nu sunt corespunzatoare cerintelor de fezabilitate ale unei astfel de tranzactii ori aceasta tranzactie nu este avizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau nu este aprobata de tribunal, dupa caz, lichidarea bunurilor si a drepturilor din patrimoniul societatii debitoare urmeaza a se efectua prin alte metode/procedee/modalitati prevazute de lege.
    Art. 48
    (1) De la data ramanerii irevocabile a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, in conditiile prezentei legi, administratorul Fondului de garantare este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile acestui fond, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, potrivit legii.
    (2) Este interzis creditorilor de asigurari ale caror creante de asigurari au fost platite de la Fondul de garantare sa mai inregistreze cereri si/sau sa mai solicite valorificarea creantelor si/sau plata sumelor pretinse, in cadrul procedurii falimentului societatii de asigurare debitoare. Administratorul Fondului de garantare este indreptatit sa solicite autoritatilor competente stabilirea raspunderii pretinsilor creditori si sa ii oblige pe acestia la restituirea sumelor incasate in mod necuvenit.
    Art. 49
    (1) Creantele de asigurari se bucura de prioritate absoluta fata de orice alte creante, in ceea ce priveste activele admise sa reprezinte rezervele tehnice ale societatii de asigurare aflate in procedura de faliment. Aceste creante se platesc in lei, imediat dupa plata creantelor prevazute la art. 108 pct. 1 din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Creantele administratorului Fondului de garantare sunt creante de asigurari, in sensul prezentei legi, si se achita in ordinea de preferinta prevazuta la alin. (1), beneficiind de toate drepturile si/sau garantiile ori privilegiile legale ale acestora, ca urmare a subrogarii in drepturile creditorilor de asigurari ale caror sume cuvenite au fost achitate din disponibilitatile Fondului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Raspunderea organelor de conducere, a cenzorilor si a auditorilor financiari, a organelor de control intern si a personalului de executie din cadrul societatii de asigurare debitoare, ajunsa in stare de insolvabilitate. Inchiderea procedurii falimentului

    Art. 50
    (1) Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul societatii de asigurare ajunse in stare de insolvabilitate sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere, cenzori si auditori financiari, personalul de executie si/sau cu atributii de control intern, care au detinut functiile respective in cei 3 ani anteriori inceperii procedurii, daca au contribuit la ajungerea societatii de asigurare in aceasta situatie prin una dintre urmatoarele fapte:
    a) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea societatii de asigurare;
    b) au dispus in interes personal continuarea unei activitati care conducea in mod vadit societatea de asigurare la incetarea de plati;
    c) au folosit activele si/sau creditele societatii de asigurare in folosul lor propriu;
    d) au tinut o contabilitate fictiva, au facilitat disparitia unor documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    e) au deturnat ori au ascuns o parte din activul societatii de asigurare sau au marit in mod fictiv pasivul acesteia;
    f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura societatii de asigurare fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
    g) in cele 60 de zile premergatoare intervenirii starii de insolvabilitate, au platit sau au dispus sa se plateasca, cu preferinta, unui creditor, in dauna celorlalti creditori de asigurari;
    h) au intocmit situatii financiare anuale, alte situatii contabile ori raportari, cu nerespectarea prevederilor legale;
    i) nu au indeplinit sau au indeplinit in mod necorespunzator masurile administrative de redresare financiara aplicate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ori, dupa caz, au dat dispozitii fara avizul sau aprobarea acestei autoritati, conducand astfel la starea de insolvabilitate si la declansarea procedurii de faliment impotriva societatii de asigurare;
    j) in cadrul actiunilor interne de verificare, nu au identificat si/sau nu au sesizat, din culpa acestora, faptele care au condus la fraude si/sau la o gestiune defectuoasa a patrimoniului societatii de asigurare.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si acelor persoane care exercita functiile mentionate la data sau ulterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 51
    Sumele platite de persoanele prevazute la art. 50 alin. (1) intra in patrimoniul societatii de asigurare debitoare si sunt destinate platii datoriilor acesteia, potrivit legii.
    Art. 52
    (1) In vederea adoptarii hotararii de obligare a persoanelor prevazute la art. 50 alin. (1) la plata partiala a pasivului societatii de asigurare insolvabile, tribunalul poate fi sesizat de catre judecatorul-sindic, de lichidator sau de oricare dintre creditorii de asigurari, precum si de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Pe baza actelor din dosarul cauzei, tribunalul poate incuviinta instituirea unor masuri asiguratorii.
    (2) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 50 alin. (1) se efectueaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, cu exceptia cazurilor cand prin lege se dispune altfel.
    Art. 53
    (1) In conditiile prezentei legi, procedura falimentului se inchide de tribunal, prin hotarare, la solicitarea judecatorului-sindic, in situatia in care se constata, dupa caz, una dintre urmatoarele imprejurari:
    a) s-a aprobat raportul final;
    b) toate fondurile si/sau bunurile din averea societatii de asigurare debitoare au fost distribuite;
    c) creantele creditorilor de asigurari au fost platite in baza unui concordat ori a unei alte masuri asemanatoare;
    d) toate sumele cuvenite Fondului de garantare au fost recuperate de catre acesta.
    (2) Hotararea tribunalului se notifica de catre judecatorul-sindic tuturor platilor implicate, in conditiile prezentei legi si ale prevederilor Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele ramase dupa satisfacerea drepturilor tuturor persoanelor indreptatite, potrivit legii, se vireaza la Fondul de garantare, in vederea administrarii si gestionarii lor conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 54
    In orice stadiu al procedurii, tribunalul poate pronunta o hotarare de inchidere a procedurii daca se constata ca nu exista active in patrimoniul societatii de asigurare debitoare ori ca acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele necesare.
    Art. 55
    Dispozitiile prezentului capitol se completeaza, in ceea ce priveste procedura de faliment a unei societati de asigurare, cu prevederile Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

    CAP. 4
    Reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolvabilitatii societatilor de asigurare

    SECTIUNEA 1
    Domeniul de aplicare. Competente si legea aplicabila

    Art. 56
    Prezentul capitol reglementeaza:
    a) procedura falimentului societatilor de asigurare, persoane juridice romane, si a sucursalelor acestora, cu sediul pe teritoriul altor state membre, aflate in stare de insolvabilitate;
    b) conditiile in care autoritatile implicate se informeaza si se consulta reciproc in ceea ce priveste procedura de faliment a societatilor de asigurare.
    Art. 57
    (1) Instanta determinata conform legii romane este singura autoritate competenta imputernicita sa decida cu privire la aplicarea procedurii falimentului in ceea ce priveste o societate de asigurare, persoana juridica romana, inclusiv sucursalele acesteia din alte state membre. Hotararea instantei se poate lua in absenta ori dupa adoptarea unor masuri de redresare financiara. Hotararea de deschidere a procedurii falimentului, precum si efectele acesteia se afla sub incidenta legii statului roman. Prevederile art. 9 si 10 se aplica in mod corespunzator.
    (2) Hotararea autoritatii competente prevazute la alin. (1), privind deschiderea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare, persoana juridica romana, inclusiv in ceea ce priveste sucursalele acesteia din alte state membre, este recunoscuta, fara o alta formalitate, pe teritoriile tuturor celorlalte state membre si isi produce efectele in aceste state, de indata ce decizia isi produce efectele in statul roman.
    (3) Autoritatea competenta prevazuta la alin. (1) informeaza de indata Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu privire la hotararea de a deschide o procedura de faliment, inclusiv cu privire la efectele practice pe care o astfel de procedura le poate avea; informarea se face inainte de adoptarea hotararii sau imediat dupa aceea. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza de urgenta autoritatile de supraveghere din toate celelalte state membre despre hotararea de a deschide procedura falimentului, inclusiv despre efectele concrete posibile ale unei astfel de proceduri.
    (4) Dispozitiile alin. (1) - (3) nu impiedica aplicarea prevederilor referitoare la exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor instantei.
    Art. 58
    (1) Dupa informarea prevazuta la art. 57 alin. (3), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va lua de indata masurile necesare pentru publicarea unui extras din hotararea de deschidere a procedurii falimentului in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.
    (2) Prevederile art. 9 - 11 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 59
    (1) Instanta determinata potrivit legii romane este in drept si poate solicita inregistrarea hotararii de deschidere a procedurii falimentului unei societati de asigurare debitoare in registrul imobiliar, in registrul comertului, precum si/sau in orice alt registru public tinut in alte state membre.
    (2) In toate cazurile in care inregistrarea prevazuta la alin. (1) este obligatorie conform legii statului membru respectiv, instanta dispune toate masurile necesare efectuarii acestei operatiuni. Cheltuielile ocazionate cu inregistrarea se considera cheltuieli ale procedurii.
    Art. 60
    (1) Lichidatorul desemnat potrivit art. 39 alin. (1) lit. c) poate actiona pe teritoriul unor state membre gazda, fara a fi necesara o alta formalitate, fie in baza unei copii certificate de pe hotararea instantei competente care l-a desemnat, fie in temeiul unui certificat emis de aceasta. Actul de desemnare poate fi tradus in limba oficiala sau in una dintre limbile statului membru pe teritoriul caruia lichidatorul urmeaza sa actioneze, fara a fi necesara legalizarea acestuia sau orice alta forma similara.
    (2) Lichidatorul poate exercita pe teritoriul statelor membre gazda toate competentele care ii revin potrivit legii romane si poate numi oricare persoana care sa il ajute si/sau sa il reprezinte in derularea procedurii pe teritoriul acelor state, in special in scopul de a inlatura dificultatile intampinate de creditorii de asigurari din aceste state. In aceleasi conditii, lichidatorul desemnat potrivit legii unui alt stat membru poate actiona pe teritoriul statului roman, atunci cand acesta este stat membru gazda.
    (3) In exercitarea competentelor sale, lichidatorul se supune legilor statului pe al carui teritoriu actioneaza, in special in ceea ce priveste procedurile de valorificare a activelor si furnizarea informatiilor angajatilor societatii de asigurare din statul membru respectiv; competentele exclud utilizarea fortei sau dreptul de a solutiona litigii ori dispute de orice fel.
    Art. 61
    In situatia in care, dupa deschiderea procedurii falimentului, o societate de asigurare instraineaza cu titlu oneros un activ imobiliar, o nava si/sau o aeronava supusa inscrierii intr-un registru public sau, dupa caz, valori mobiliare si/sau titluri a caror existenta sau transfer presupune introducerea intr-un registru sau cont stabilit prin lege ori care sunt plasate intr-un sistem central de depozite reglementat de legea unui stat membru, validitatea actului respectiv se afla sub incidenta legii statului membru pe al carui teritoriu se afla activul imobiliar sau sub a carui autoritate se tine registrul/contul/sistemul respectiv.

    SECTIUNEA a 2-a
    Informarea si drepturile creditorilor de asigurari

    Art. 62
    (1) Dupa deschiderea procedurii de redresare financiara sau, dupa caz, a falimentului impotriva unei societati de asigurare, persoana juridica romana, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau, dupa caz, lichidatorul ii informeaza de indata pe creditorii de asigurari cunoscuti, care au resedinta obisnuita, domiciliul ori sediul social in Romania sau intr-un alt stat membru.
    (2) Informarea se face sub forma unei notificari scrise, comunicata in mod individual fiecarui creditor de asigurari, si se refera in special la termenele-limita, sanctiunile prevazute pentru nesocotirea acestor termene, organismul sau autoritatea abilitata sa accepte prezentarea creantelor sau observatiile referitoare la creante si alte masuri prevazute, cerintele legale pentru luarea in considerare a creantelor de catre instanta competenta cu inregistrarea cererilor de admitere a acestora sau a observatiilor in legatura cu aceste creante. Notificarea va indica, de asemenea, daca sunt sau nu sunt supuse verificarii creantele preferentiale sau cele pentru care au fost constituite garantii reale. In cazul creantelor de asigurare, notificarea va indica in plus efectele generale ale procedurii de lichidare asupra contractelor de asigurare, in special data la care contractele de asigurare sau operatiunile vor inceta sa produca efecte, precum si drepturile si indatoririle persoanelor asigurate in ceea ce priveste contractul sau operatiunea.
    (3) Informarea prevazuta la alin. (2) se face in limba romana. In acest scop se foloseste un formular cu titlul: "Invitatie de a prezenta o creanta; termene ce trebuie respectate" sau, dupa caz, "Invitatie de a prezenta observatii referitoare la o creanta; termene ce trebuie respectate", scris in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. In orice caz, daca un creditor cunoscut detine o creanta de asigurare, informarea cuprinsa in notificare va fi furnizata in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale a/ale statelor membre in care creditorul isi are resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul central, dupa caz.
    Art. 63
    (1) Creditorii de asigurari care, dupa caz, au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul central pe teritoriul unui stat membru, inclusiv autoritatile publice din acel stat, au dreptul sa prezinte si sa inregistreze creante de asigurari sau sa faca observatii scrise referitoare la acestea, in conditiile prezentei legi.
    (2) Declaratiile de creante si/sau, dupa caz, observatiile cu privire la acestea se adreseaza administratorului Fondului de garantare si/sau lichidatorului si se transmit in limba oficiala ori in una dintre limbile oficiale a/ale statului membru, situatii in care aceste inscrisuri vor purta in mod obligatoriu mentiunea in limba romana: "Declaratie de creante" sau, dupa caz, "Observatii referitoare la creante".
    (3) Creantele creditorilor de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul central intr-un stat membru beneficiaza de acelasi tratament si de acelasi rang ca si creantele de asigurari de aceeasi natura, susceptibile de a fi prezentate de creditorii de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul central in Romania.
    (4) Creditorii de asigurari care isi exercita drepturile prevazute la alin. (1) sunt obligati sa transmita copii de pe actele care atesta creantele lor, daca acestea exista, sa indice natura creantei, momentul nasterii si valoarea acesteia, daca exista privilegii, garantii reale si alte asemenea drepturi, precum si care sunt creantele astfel garantate. Creditorii de asigurari nu sunt obligati sa indice prioritatea acordata creantelor de asigurare in conformitate cu art. 49.
    (5) Administratorul Fondului de garantare si/sau lichidatorul, dupa caz, este obligat sa asigure informarea periodica a creditorilor de asigurari in conditiile legii, in special cu privire la progresele inregistrate in valorificarea activelor societatii de asigurare debitoare.
    (6) Autoritatile de supraveghere ale statelor membre pot solicita informatii privind evolutia procedurii de faliment de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reguli privind procedura redresarii financiare si a falimentului, aplicabila sucursalelor societatilor de asigurare din alte state membre, care au sediul in Romania

    Art. 64
    Autoritatile administrative sau judiciare ale statului membru de origine sunt singurele imputernicite sa decida in ceea ce priveste deschiderea unei proceduri de redresare financiara sau, dupa caz, a unei proceduri de faliment impotriva unei societati de asigurare, inclusiv cu privire la sucursalele acesteia stabilite in statele membre. Legea statului membru de origine se aplica in conformitate cu dispozitiile art. 9 - 11 si ale art. 61.
    Art. 65
    (1) Procedura redresarii financiare sau a falimentului, dispusa asupra unei societati de asigurare dintr-un alt stat membru care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, se aplica fara alte formalitati pe teritoriul Romaniei si produce efecte in conditiile si de la data prevazute in legislatia din statul membru respectiv. In aceleasi conditii, procedurile instituite prin prezenta lege se aplica pe teritoriul statelor membre in ceea ce priveste o societate de asigurare, persoana juridica romana, inclusiv sucursalele acesteia stabilite pe teritoriul acelor state.
    (2) Procedura falimentului se aplica potrivit legislatiei din statul membru de origine, cu exceptiile expres prevazute de lege.
    (3) La primirea notificarii corespunzatoare de la autoritatea competenta a statului membru de origine, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza de indata creditorii de asigurari despre decizia de deschidere a unei proceduri de faliment, prin publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 66
    (1) Persoanele imputernicite sa aplice masurile dispuse de autoritatile competente din statul membru de origine pot actiona fara nici o alta formalitate pe teritoriul Romaniei in baza unei copii certificate de pe actul de numire sau a unui certificat emis de autoritatea respectiva, insotite de traducerea in limba romana.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot sa isi exercite pe teritoriul Romaniei toate competentele care le revin potrivit legislatiei statului membru de origine; aceste persoane vor putea sa numeasca alte persoane care sa le reprezinte pe teritoriul Romaniei, inclusiv in scopul acordarii asistentei creditorilor de asigurari pe parcursul aplicarii masurilor in cauza.
    (3) In exercitarea atributiilor si competentelor lor pe teritoriul Romaniei, persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa respecte legislatia romana, in special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor din Romania ai societatii de asigurare straine.
    Art. 67
    Autoritatile administrative sau judiciare competente din statul membru de origine sau lichidatorul, dupa caz, au obligatia sa comunice in ceea ce priveste decizia de deschidere a procedurii de redresare financiara sau a procedurii de faliment, dupa caz, oficiului registrului comertului la care societatea de asigurare respectiva este inregistrata, pentru a fi efectuate mentiunile corespunzatoare.
    Art. 68
    (1) Instanta competenta, potrivit legii romane, este obligata sa informeze de indata, prin intermediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, autoritatile competente din statele membre gazda asupra hotararii de deschidere a procedurii falimentului, inclusiv asupra efectelor pe care le poate avea aceasta procedura, daca hotararea a fost dispusa cu privire la o sucursala sau o filiala din Romania a unei societati de asigurare avand sediul stabilit in alt stat decat un stat membru, dar care are deschise sucursale si/sau filiale pe teritoriul altor state membre.
    (2) Informarea se va face inainte de pronuntarea hotararii de deschidere a procedurii sau imediat dupa acest moment si va preciza daca autorizatia de functionare a sucursalei sau a filialei respective a fost retrasa.

    SECTIUNEA a 4-a
    Sucursalele societatilor de asigurare din statele terte

    Art. 69
    (1) Sub rezerva definitiilor prevazute la art. 3 si in scopul aplicarii prezentei legi la procedura de redresare financiara si, respectiv, la procedura de faliment privind o sucursala situata intr-un stat membru si apartinand unei societati de asigurare al carei sediu central este localizat in afara Comunitatii Europene:
    a) stat membru de origine inseamna statul membru in care sucursala a primit o autorizatie de functionare;
    b) autoritati de supraveghere si autoritati competente inseamna autoritatile statului membru in care sucursala a primit autorizatia.
    (2) In cazul in care o societate de asigurare al carei sediu central se afla in afara Comunitatii Europene are sucursale stabilite in cel putin doua state membre, fiecare sucursala beneficiaza de un tratament independent in ceea ce priveste aplicarea prezentei legi. Autoritatile competente si autoritatile de supraveghere, precum si lichidatorii desemnati din aceste state membre vor coopera si isi vor coordona actiunile, in vederea exercitarii atributiilor si competentelor stabilite de lege.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 70
    Incalcarea prevederilor prezentei legi si/sau ale normelor emise in aplicarea acesteia se constata si se sanctioneaza de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    Art. 71
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) neindeplinirea obligatiei de punere la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a documentelor si a informatiilor solicitate, conform art. 6 alin. (1);
    b) nedeterminarea si/sau necomunicarea catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 48 de ore de la solicitare, a situatiei financiare, precum si a marjei de solvabilitate minime ale societatii de asigurare, conform art. 6 alin. (2);
    c) neaplicarea sau aplicarea necorespunzatoare a masurilor dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin decizia de redresare financiara, conform art. 8 alin. (2) si alin. (3) lit. a);
    d) neintocmirea si/sau nedepunerea in termen la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a planului de redresare financiara ori, dupa caz, a programului de finantare, conform art. 12 si art. 15 lit. a);
    e) nerespectarea si/sau indeplinirea in mod necorespunzator a masurilor si a dispozitiilor cuprinse in planul de redresare financiara sau, dupa caz, in programul de finantare, aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, conform art. 14 alin. (1) si art. 15 lit. a);
    f) incalcarea in orice mod a obligatiei de aducere la cunostinta creditorilor de asigurari despre masurile de redresare financiara dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, conform art. 14;
    g) incalcarea in orice mod a obligatiei de aducere la cunostinta administratorului special despre decizia de redresare financiara si masurile dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, conform art. 17 alin. (1);
    h) incalcarea in orice mod a obligatiei de predare catre administratorul Fondului de garantare a evidentei complete a dosarelor de dauna, precum si a evidentelor tehnico-operative si contabile aferente acestora, conform art. 23 alin. (1);
    i) incalcarea in orice mod a obligatiilor privind inregistrarea cererii de deschidere a procedurii falimentului, in conformitate cu dispozitiile art. 29.
    (2) Faptele contraventionale prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) amenda, aplicabila societatii de asigurare, de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei;
    b) amenda, aplicabila persoanelor semnificative ale societatii de asigurare, de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei.
    (3) Amenda va fi aplicata societatii de asigurare si/sau persoanelor semnificative care au participat la comiterea faptelor contraventionale. Sanctiunea amenzii se va aplica separat fiecarei persoane care a participat la savarsirea contraventiei.
    (4) In functie de natura si de gravitatea faptei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aplica, o data cu amenda prevazuta la alin. (2), oricare dintre sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (3) lit. d) si e) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 72
    Procedura de faliment deschisa impotriva societatilor de asigurare si aflata pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei legi continua sa se desfasoare si se inchide in conditiile prezentei legi.
    Art. 73
    Dispozitiile art. 56 - 69 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste raporturile de drept international privat in domeniul redresarii financiare a societatilor de asigurare, de asigurare-reasigurare, de reasigurare, a societatilor mutuale de asigurari, inclusiv sucursalele acestora cu sediul in strainatate, precum si sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare din alte state terte, care au sediul in Romania, inclusiv in ceea ce priveste informarea si drepturile creditorilor de asigurari.
    Art. 74
    (1) Procedura falimentului reglementata de prezenta lege, declansata impotriva unei societati de asigurare care cumpara un bun, nu afecteaza drepturile garantate ale vanzatorului atunci cand, in momentul deschiderii procedurii respective, bunul respectiv se afla situat pe teritoriul unui stat membru, altul decat statul in care procedurile respective au fost deschise.
    (2) Procedura de faliment declansata impotriva unei societati de asigurare care vinde un bun, dupa livrarea acestuia, nu constituie o cauza de rezolutiune sau de denuntare a vanzarii si nu impiedica dobandirea de catre cumparator a proprietatii, daca bunul respectiv se afla, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel in care procedurile respective au fost deschise.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu impiedica exercitarea actiunilor privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului roman.
    Art. 75
    (1) Procedura financiara si a falimentului reglementata de prezenta lege nu impiedica si nu afecteaza exercitarea drepturilor creditorilor de asigurari privind compensarea creantelor lor cu creantele societatii de asigurare supuse acestor proceduri, in conditiile legii.
    (2) Prevederile art. 74 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 76
    (1) Fara a se aduce atingere dispozitiilor art. 9 - 11, efectele deschiderii unei proceduri de redresare financiara sau de faliment, dupa caz, asupra drepturilor si obligatiilor participantilor la o piata reglementata se afla numai sub incidenta legii aplicabile pietei respective.
    (2) Dispozitiile alin. (1) nu impiedica actiunile privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului roman, care pot fi exercitate pentru a nu tine seama de platile sau de tranzactiile efectuate in conformitate cu legea aplicabila pietei respective.
    Art. 77
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, ale Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei, precum si ale Codului de procedura civila.
    Art. 78
    Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2001/17/CE privind reorganizarea si lichidarea societatilor de asigurari, cu exceptia anexei la directiva.
    Art. 79
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 80
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    a) capitolul VI "Redresarea, reorganizarea si lichidarea asiguratorilor" din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000;
    b) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 12/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asiguratorului si administratorul special, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002;
    c) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002;
    d) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2002 pentru punerea in aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 16 mai 2002.
    Art. 81
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va emite norme specifice de aplicare a dispozitiilor prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 503/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 503 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu