Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.139 din 30.04.2013

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 260 din 09 mai 2013SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul I Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 14 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins: LEGE privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Procedurile privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare instituite prin prezenta lege se aplică asigurătorilor şi/sau reasigurătorilor, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate, precum şi sucursalelor şi filialelor societăţilor de asigurare din state terţe, care au sediul în România; procedurile privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare nu se aplică sucursalei unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine.
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică intermediarilor în asigurări, astfel cum sunt definiţi prin Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia fiind supuşi reglementărilor dreptului comun în materie de reorganizare judiciară şi de faliment cuprinse în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dizolvării şi lichidării voluntare prevăzute în cap. III secţiunea a 4-a.
3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Prezenta lege reglementează procedura redresării financiare a asigurătorului/reasigurătorului, procedura falimentului acestuia, precum şi dizolvarea şi lichidarea voluntară a asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare. 4. La articolul 3, literele c) şi g) - k) se modifică şi vor avea următorul cuprins : c)procedura falimentului - procedura de insolvenţă ce se aplică asigurătorului/reasigurătorului care implică măsurile necesare pentru lichidarea averii acestuia în vederea acoperirii pasivului; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... g)lichidator - persoana fizică sau juridică, inclusiv Fondul de garantare, desemnată în condiţiile Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să conducă activitatea asigurătorului/reasigurătorului şi să exercite atribuţiile prevăzute la art. 40, în cadrul procedurii falimentului; h)creditori de asigurări - persoane asigurate, titulari de poliţe de asigurare, beneficiari ai contractelor de asigurare, precum şi oricare alte terţe persoane prejudiciate prin nerespectarea condiţiilor de asigurare ale contractelor, ale căror creanţe nu au fost plătite de societatea de asigurare; i)creanţe de asigurări - creanţele creditorilor de asigurări, care rezultă dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru aceşti creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă. Se consideră creanţe de asigurări creanţele Fondului de garantare, precum şi primele datorate de către societatea de asigurare debitoare, rezultate din încetarea ori, după caz, din anularea contractelor de asigurare sau operaţiunilor efectuate, conform legii aplicabile acestora, înainte de intrarea în procedura falimentului; j)stare de insolvenţă - acea stare a societăţii de asigurare/reasigurare caracterizată prin una dintre următoarele situaţii:1. incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti; 2. scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă; 3. imposibilitatea restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare în cadrul procedurii de redresare financiară; k)acord de plată a creanţelor de asigurări - convenţia intervenită înainte sau după deschiderea procedurii falimentului, încheiată între asigurător/reasigurător şi creditorii de asigurări, având ca obiect modul şi termenele de plată a creanţelor; 5. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) Termenii: «stat membru», «stat membru de origine», «stat membru gazdă», «stat terţ», «filială», «sucursală», «persoană semnificativă» şi «acţionar semnificativ» au înţelesul prevăzut de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Verificarea se poate efectua oricând de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv în urma sesizărilor creditorilor de asigurări referitoare la situaţia financiară a societăţii de asigurare/reasigurare, în vederea prevenirii stării de insolvenţă şi/sau a restabilirii situaţiei acesteia în cadrul procedurii de redresare financiară. 7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Procedura de redresare financiară implică orice intervenţie a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru luarea măsurilor necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, în scopul prevenirii stării de insolvenţă a acesteia şi al evitării intrării în procedura falimentului. 8. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) La cererea Autorităţii de Supraveghere Financiară, societatea de asigurare/reasigurare este obligată să determine şi să comunice în termen de 48 de ore de la solicitare următoarele: a)calculul marjei de solvabilitate disponibile, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă; b)indicatorul de lichiditate; c)situaţia rezervelor tehnice brute constituite pe fiecare categorie de rezerve tehnice şi clasa de asigurare practicată; d)activele admise să acopere rezervele tehnice brute constituite. 9. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Indicatorii vor fi determinaţi şi raportaţi în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru luna anterioară datei solicitării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7 O societate de asigurare/reasigurare intră în procedura de redresare financiară reglementată de prezenta lege atunci când există cel puţin una dintre următoarele situaţii: a)se constată nerespectarea, în orice mod, a prevederilor art. 6 alin. (2), precum şi a oricăror altor prevederi legale referitoare la activitatea de asigurare/reasigurare, punându-se în pericol onorarea obligaţiilor asumate faţă de creditorii de asigurări; b)valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările în vigoare; c)valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă. 11. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) În cazurile prevăzute la art. 7 lit. a) şi b), Autoritatea de Supraveghere Financiară poate dispune, prin decizie motivată, deschiderea procedurii de redresare financiară prin una dintre următoarele modalităţi:
a)redresarea societăţii de asigurare/reasigurare pe bază de plan de redresare financiară; b)redresarea societăţii de asigurare/reasigurare prin administrare specială.
12. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) În cazul prevăzut la art. 7 lit. c) consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere este obligat, de îndată, să convoace adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru efectuarea majorării capitalului social al societăţii. În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor, societatea va prezenta Autorităţii de Supraveghere Financiară: a)dovada convocării adunării generale extraordinare şi propunerea de hotărâre de majorare a capitalului social; b)analiza detaliată a factorilor care au dus la scăderea marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă; c)planul detaliat de măsuri pe care societatea le va lua în vederea evitării scăderii marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă, pentru o perioadă de cel puţin un an. Efectuarea operaţiunii de majorare a capitalului social, inclusiv vărsarea capitalului social subscris, nu va putea depăşi 60 de zile calendaristice de la data convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor. 13. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)luarea unor măsuri cu privire la bunurile şi/sau activele societăţii de asigurare/reasigurare, constând în inventarierea lor de către aceasta şi conservarea pe toată perioada procedurii de redresare financiară, precum şi restrângerea sau interzicerea posibilităţii de a dispune liber de acestea; răspunderea pentru neaplicarea sau pentru aplicarea necorespunzătoare a acestor măsuri dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară aparţine membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi conducerii executive a societăţii de asigurare/reasigurare; 14. La articolul 12 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)programe de reasigurare şi/sau de retrocesiune; 15. La articolul 15, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)închiderea procedurii de redresare financiară; în acest caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară va retrage autorizaţia de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare şi, în situaţia constatării stării de insolvenţă a acesteia, va cere tribunalului deschiderea de îndată a procedurii falimentului, potrivit art. 3 lit. j) pct. 3. 16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) În situaţia aplicării modalităţii de redresare financiară prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), Autoritatea de Supraveghere Financiară desemnează o persoană în calitate de administrator special, care, în principal, va duce la îndeplinire şi va lua toate măsurile necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, cu respectarea dispoziţiilor, a termenelor şi a condiţiilor cuprinse în decizia de redresare financiară.
(2) În acest sens administratorul special poate convoca, de îndată, o adunare generală extraordinară a acţionarilor, cu propunerea efectuării operaţiunii de majorare a capitalului social.
17. La articolul 21 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare, precum şi, dacă se constată insolvenţa acesteia, solicitarea, de îndată, a intrării în procedura falimentului, în situaţia prevăzută la art. 20 lit. b). 18. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22 În cazul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b), la data publicării deciziei privind închiderea procedurii de redresare financiară şi constatarea stării de insolvenţă a societăţii de asigurare/reasigurare se naşte dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. 19. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23(1) În termen de 30 de zile de la data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară, societatea de asigurare/reasigurare pentru care au fost constatate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară indiciile existenţei stării de insolvenţă este obligată să predea Fondului de garantare evidenţa contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidenţa completă a dosarelor de daună, precum şi evidenţele tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare, în vederea publicării listei potenţialilor creditori de asigurări, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Răspunderea pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiei revine membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi conducerii executive a societăţii de asigurare/reasigurare.
(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), Fondul de garantare desemnează o comisie specială, formată din propriii specialişti, cu următoarea componenţă:
a)2 membri din partea conducerii, dintre care unul are calitatea de preşedinte al comisiei; b)conducătorul departamentului financiar sau înlocuitorul legal al acestuia, după caz; c)2 reprezentanţi ai direcţiei tehnice, cu experienţă în materie de lichidare de daune; d)2 reprezentanţi ai direcţiei generale juridice, cu experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul juridic. (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Fondul de garantare ia toate măsurile necesare pentru publicarea listei creditorilor de asigurări ale căror creanţe au rezultat din evidenţele transmise de societatea de asigurare/reasigurare, potrivit alin. (1).(4) Orice persoană care figurează în lista creditorilor de asigurări publicaţi va formula o cerere scrisă adresată Fondului de garantare.
20. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Orice persoană care nu figurează în lista creditorilor de asigurări şi care pretinde vreun drept de creanţă de asigurări asupra societăţii de asigurare/reasigurare poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului de garantare.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se formulează în scris de către fiecare pretins creditor şi se depune la sediul Fondului de garantare sau prin intermediul serviciilor de poştă, recomandat, cu confirmare de primire. Odată cu cererea, persoana respectivă anexează înscrisurile justificative, în original, şi menţionează toate elementele necesare stabilirii cu exactitate a cuantumului sumelor solicitate. Totodată se pot anexa orice alte documente şi se pot comunica alte informaţii prin care se poate dovedi cuantumul sumelor pretinse.
(3) În cazul imposibilităţii de prezentare a înscrisurilor justificative în original, creditorul de asigurări poate prezenta copii ale acestora, semnate pe propria răspundere, iar în cerere va preciza motivul imposibilităţii depunerii lor în original.
(4) În cerere se vor menţiona, în principal, următoarele elemente: natura creanţei, momentul naşterii sale şi cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu ori o garanţie reală în ceea ce priveşte creanţa, precum şi care sunt bunurile acoperite de asigurarea lor.
(5) Cererea, precum şi actele şi informaţiile solicitate potrivit alin. (2)-(4) se depun în limba română; traducerile actelor se vor transmite numai sub semnătura traducătorului autorizat, conform legii.
(6) După primirea fiecărei cereri în condiţiile alin. (1)-(5), comisia special constituită, desemnată potrivit art. 23 alin. (2), înregistrează şi analizează întreaga documentaţie aferentă cererii. Pe baza propunerilor comisiei, Fondul de garantare va aproba sau, după caz, va respinge cuantumul sumelor pretinse. În caz de respingere a cuantumului sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere. Împotriva deciziei se poate formula contestaţie, în condiţiile prevăzute la art. 19.
(7) Pentru creditorii acceptaţi la plată prin hotărâre judecătorească, publicarea se va face, pentru fiecare caz, după ce această hotărâre a rămas definitivă.
(8) Dreptul de acţiune contra Fondului de garantare pentru plata indemnizaţiilor/despăgubirilor se prescrie în termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.
21. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) Orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva asigurătorului/reasigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare viabilă, între data închiderii procedurii de redresare financiară şi data intrării în procedura falimentului, poate formula, sub sancţiunea decăderii, o cerere, în termen de 30 de zile de la data producerii riscului asigurat, în condiţiile art. 24 alin. (2)-(5).
(2) În cazul în care portofoliul contractelor de asigurare ale societăţii de asigurare/reasigurare nu a fost transferat până la data închiderii procedurii de redresare financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară dispune toate măsurile necesare informării asiguraţilor atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în procedura falimentului, contractele de asigurare încheiate cu societatea debitoare, cât şi cu privire la dreptul acestora de recuperare a primelor de asigurare aferente, pentru perioada cuprinsă între momentul denunţării contractului de asigurare şi cel al expirării duratei de valabilitate a acestuia.
(3) În cazul producerii riscurilor acoperite prin contractele prevăzute la alin. (2), între data intrării în procedura falimentului şi cea a denunţării acestora, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, Autoritatea de Supraveghere Financiară nominalizează o societate de asigurare, în vederea constatării şi evaluării daunelor. Sumele cuvenite asiguraţilor, stabilite de societatea de asigurare şi acceptate la plată de comisia special constituită, prevăzută la art. 23 alin. (2), se plătesc din resursele Fondului de garantare, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea acesteia.
(4) Prevederile art. 24 alin. (2)-(8) se aplică în mod corespunzător şi în cazul cererilor persoanelor prevăzute la alin. (1).
22. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Fondul de garantare se subrogă în toate drepturile creditorilor de asigurări la concurenţa sumelor pe care le-a plătit din disponibilităţile sale.
(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul de garantare poate înregistra la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, în vederea recuperării lor, orice sume, dobânzi şi/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele sale.
(3) În condiţiile alin. (1) şi (2), Fondul de garantare este îndreptăţit să înregistreze şi să recupereze, în cadrul procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, toate sumele achitate creditorilor, pe măsura plăţilor efectuate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate după momentul deschiderii procedurii falimentului.
23. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29(1) În temeiul prezentei legi, societatea de asigurare/reasigurare debitoare aflată în stare de insolvenţă, aşa cum aceasta este definită la art. 3 lit. j) pct. 1, este obligată să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusă procedurii falimentului. Cererea se depune în termen de cel mult 20 de zile de la data apariţiei stării de insolvenţă. 24. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30(1) Creditorii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, alţii decât creditorii de asigurări prevăzuţi la art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (7) şi la art. 25 alin. (1) ale căror sume pretinse se plătesc din disponibilităţile Fondului de garantare, pot înregistra la tribunal o cerere de deschidere a procedurii de faliment împotriva societăţii debitoare, în condiţiile prezentei legi, dacă deţin o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile, cu o valoare minimă de 45.000 lei. 25. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Deschiderea procedurii falimentului se pronunţă de judecătorul-sindic dacă:a)Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat, prin întâmpinare, că la data formulării cererii de deschidere a procedurii falimentului nu se află în curs de desfăşurare o procedură de redresare financiară a activităţii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, în condiţiile prezentei legi; sau b)Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat, prin întâmpinare, că nu există posibilităţi reale de restabilire a situaţiei financiare a societăţii şi de plată a creanţelor tuturor creditorilor acesteia în cadrul unei proceduri de redresare financiară. 26. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) În temeiul prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate introduce o cerere privind deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare debitoare, în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 3 lit. j) pct. 2 şi 3.
(2) Cererea va fi însoţită de următoarele înscrisuri, după caz:
a)hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia; b)decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară privind închiderea procedurii de redresare financiară, urmată de deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii de asigurare/reasigurare; c)orice alte acte sau documente care sunt necesare pentru justificarea cererii de învestire a tribunalului.
27. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) În urma înregistrării cererii, potrivit art. 29-32, se va cita societatea de asigurare/reasigurare debitoare şi, după caz, creditorul care a formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată va fi notificat şi Fondul de garantare.
(2) Contestaţia societăţii de asigurare/reasigurare împotriva cererii prevăzute la art. 30 şi 32 poate fi introdusă în cel mult 5 zile de la data primirii notificării cu privire la înregistrarea unei astfel de solicitări. Contestaţia se judecă cu celeritate şi cu precădere; împotriva hotărârii judecătorului-sindic se poate exercita numai apel.
(3) La primul termen de judecată, judecătorul-sindic va analiza cererea introductivă şi înscrisurile depuse şi, în situaţia în care societatea de asigurare/reasigurare debitoare nu a contestat existenţa stării de insolvenţă, potrivit alin. (2), va pronunţa o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului.
28. La articolul 34, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 34(1) În urma pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, lichidatorul comunică de îndată despre aceasta părţilor interesate, Fondului de garantare, precum şi oficiului registrului comerţului unde este înregistrată societatea de asigurare/reasigurare debitoare, în vederea efectuării menţiunii «societate de asigurare/reasigurare în faliment». Comunicarea se publică, prin grija Fondului de garantare, în cel puţin două ziare de circulaţie naţională, potrivit dispoziţiilor legale.
........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(3) Toate cheltuielile aferente măsurilor prevăzute la alin. (1) se suportă din patrimoniul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; în lipsa disponibilităţilor necesare, se utilizează fondul de lichidare prevăzut de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
29. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35(1) În urma deschiderii procedurii falimentului se interzice, sub sancţiunea nulităţii, acţionarilor semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare debitoare sau persoanelor care au deţinut funcţii de conducere să înstrăineze acţiunile deţinute la societatea de asigurare/reasigurare debitoare, fără avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi fără aprobarea judecătorului-sindic.
(2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidenţă ţinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau în registrele independente.
30. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37 Prin hotărârea de deschidere a procedurii falimentului, judecătorul-sindic ridică administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele. 31. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 38(1) Hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii şi pot fi atacate numai cu apel.
(2) Apelul se judecă de către Curtea de Apel Bucureşti, cu celeritate şi cu precădere. Dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
32. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39(1) Potrivit prezentei legi, judecătorul-sindic are următoarele atribuţii principale:
a)pronunţarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului asigurătorului/reasigurătorului; b)notificarea Fondului de garantare, precum şi a Autorităţii de Supraveghere Financiară cu privire la înregistrarea cererilor introductive; c)judecarea contestaţiei asigurătorului/reasigurătorului împotriva cererii introductive formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, de creditorii de asigurări şi de ceilalţi creditori, după caz, pentru începerea procedurii; d)desemnarea motivată a lichidatorului care va administra procedura, stabilirea remuneraţiei, a atribuţiilor acestuia în condiţiile art. 11 lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi înlocuirea acestuia, pentru motive temeinice; e)judecarea acţiunilor introduse de lichidatorul judiciar pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotărârii de deschidere a procedurii falimentului; f)judecarea cererilor Autorităţii de Supraveghere Financiară privind nulitatea sau anularea unor acte prejudiciabile intereselor şi drepturilor creditorilor de asigurări, anterioare deschiderii procedurii de faliment; g)judecarea cererilor de compensare a creanţelor, formulate de societatea de asigurare/reasigurare sau de creditorii de asigurări, după caz, cu avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară; h)judecarea contestaţiilor formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, de societatea de asigurare/ reasigurare debitoare, de creditorii de asigurări ori de oricare persoană interesată, după caz, împotriva măsurilor dispuse de lichidator; i)admiterea şi confirmarea planului de lichidare a unor bunuri din patrimoniul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară; j)admiterea şi confirmarea acordului de plată a creanţelor de asigurări, cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară; k)soluţionarea contestaţiilor la rapoartele lichidatorului judiciar; l)judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere, a cenzorilor, a auditorilor financiari şi a personalului de execuţie sau cu atribuţii de control din cadrul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare care au contribuit la ajungerea asigurătorului/reasigurătorului în insolvenţă, potrivit art. 50; m)pronunţarea hotărârii de închidere a procedurii.
33. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40 – Potrivit prezentei legi, principalele atribuţii ale lichidatorului sunt următoarele: a)analizarea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare în raport cu situaţia de fapt şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi a împrejurărilor care au condus la starea de insolvenţă a acesteia, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă intrarea în faliment a societăţii de asigurare/reasigurare, şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 50. Raportul întocmit este supus judecătorului-sindic, în cel mult 40 de zile de la data desemnării sale; un exemplar al acestui raport se va transmite şi Autorităţii de Supraveghere Financiară. La cererea lichidatorului, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate, prin încheiere, să prelungească perioada de prezentare a raportului; b)notificarea cu privire la pronunţarea hotărârii de intrare în procedura falimentului a societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; c)verificarea creanţelor asupra societăţii de asigurare/ reasigurare debitoare şi, după caz, formularea obiecţiunilor împotriva acestora, precum şi întocmirea tabelelor de creanţe; d)verificarea creanţelor Fondului de garantare, precum şi a oricăror altor sume cuvenite acestuia, potrivit legii, cu respectarea drepturilor, a privilegiilor şi/sau a garanţiilor sale legale; e)menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară; f)conducerea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, respectiv efectuarea operaţiunilor în interesul procedurii de faliment, inclusiv recuperarea primelor de asigurare restante, aferente contractelor de asigurare; g)încheierea acordurilor de plată a creanţelor de asigurări, cu avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară, şi confirmarea lor de către judecătorul-sindic, cu sau fără garantarea acestora cu activele societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; h)aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare şi luarea tuturor măsurilor corespunzătoare pentru conservarea acestora; i)angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar în vederea lichidării şi conducerea activităţii acestuia, angajarea putându-se face şi din cadrul personalului existent al societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; j)introducerea acţiunilor pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare în dauna drepturilor creditorilor de asigurări în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; k)introducerea acţiunilor pentru anularea constituirilor de garanţii sau transferuri de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, efectuate de către societatea de asigurare/reasigurare debitoare prin:1. acte de transfer cu titlu gratuit, cu excepţia sponsorizărilor în scop umanitar, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; 2. acte încheiate cu un acţionar ce deţine cel puţin 5% din acţiunile societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; 3. acte încheiate cu un administrator, director sau cu orice alt membru al organelor de conducere şi supraveghere ale societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; 4. acte încheiate cu orice altă persoană fizică sau juridică aflată în legătură strânsă cu societatea de asigurare/reasigurare debitoare. O persoană se află în legătură strânsă cu societatea atunci când:

deţine o participaţie directă sau prin intermediul unei relaţii de control de cel puţin 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale societăţii de asigurare/reasigurare debitoare;

este permanent legată de societatea de asigurare/reasigurare debitoare prin intermediul unei relaţii de control sau, după caz, înfăptuieşte o politică comună faţă de aceasta;

exercită atribuţii de control asupra societăţii de asigurare/reasigurare debitoare; l)introducerea de acţiuni pentru anularea constituirilor de garanţii sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii, executate de societatea de asigurare/ reasigurare debitoare în dauna creditorilor de asigurări prin:1. acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia părţilor implicate de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditorii de asigurări sau de a leza în orice mod drepturile acestora; 2. operaţiuni comerciale în care prestaţia societăţii de asigurare/reasigurare debitoare o depăşeşte în mod vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; 3. acte de transfer de proprietate către un creditor în folosul acestuia sau pentru stingerea unei datorii anterioare, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în cadrul procedurii este mai mică decât valoarea actului de transfer; 4. constituirea sau perfectarea unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii; 5. acte de transfer cu titlu gratuit, cu excepţia sponsorizărilor în scop umanitar derulate conform dispoziţiilor legale, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii falimentului; 6. acte încheiate de persoanele semnificative sau de acţionarii semnificativi cu societatea de asigurare/reasigurare debitoare în cadrul căreia deţin această calitate, în anul anterior începerii procedurii falimentului; m)urmărirea încasării oricăror creanţe din patrimoniul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, efectuate de aceasta anterior înregistrării cererii introductive de deschidere a procedurii; formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor societăţii de asigurare/reasigurare; n)întocmirea unui raport lunar asupra evoluţiei procedurii de faliment, pe care îl va prezenta judecătorului-sindic şi îl va transmite, spre aprobare, Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi Fondului de garantare; o)sesizarea judecătorului-sindic despre orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta; p)încheierea oricăror documente, în numele societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, iniţierea şi coordonarea, în numele acesteia, a oricărei acţiuni sau proceduri legale; r)întocmirea bilanţului final de lichidare. Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar, lichidatorul este obligat să întocmească bilanţul contabil anual şi să îl depună la organele şi la termenele prevăzute în modelele situaţiilor financiar-contabile pentru societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; s)îndeplinirea oricăror dispoziţii ale Autorităţii de Supraveghere Financiară, emise în calitate de autoritate administrativă autonomă de specialitate competentă, în cazurile expres prevăzute de lege, cu confirmarea judecătorului-sindic, în vederea garantării apărării intereselor şi drepturilor creditorilor de asigurări; t)lichidarea bunurilor şi valorificarea drepturilor din patrimoniul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi cu înştiinţarea Fondului de garantare, sub condiţia confirmării acestora de către judecătorul-sindic, urmărindu-se valorificarea optimă a acestora, în scopul achitării datoriilor către creditorii de asigurări, prin: 1. tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive prin care o societate de asigurare/reasigurare, cu o situaţie financiară bună sau foarte bună, achiziţionează, în tot sau în parte, activele societăţii de asigurare/reasigurare debitoare şi îşi asumă, parţial sau total, pasivele acesteia; 2. vânzarea de bunuri, precum: clădiri, terenuri, aparatură, valori mobiliare; 3. orice alte tehnici de valorificare a activelor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, cum ar fi cesiunile de creanţă sau novaţiile realizate în interesul procedurii falimentului la o valoare negociată; u)întocmirea de rapoarte lunare în legătură cu activitatea de lichidare, care vor fi supuse aprobării judecătorului-sindic; după aprobarea lor, rapoartele vor fi înaintate atât Autorităţii de Supraveghere Financiară, cât şi Fondului de garantare; v)efectuarea oricăror acte de procedură cerute de prezenta lege. 34. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401 , cu următorul cuprins: Articolul 401 (1) Prin hotărârea judecătorească privind deschiderea procedurii falimentului, judecătorul-sindic desemnează lichidatorul şi stabileşte atribuţiile şi remuneraţia acestuia. Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul de garantare va putea fi desemnat lichidator.
(2) Fondul de garantare poate fi desemnat prin hotărâre judecătorească lichidator în baza unei oferte depuse de acesta la dosarul având ca obiect deschiderea procedurii de faliment a asigurătorilor/reasigurătorilor. Oferta se depune după obţinerea avizului prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară asupra propunerii conducerii Fondului de garantare, făcută în acest sens.
(3) Activitatea Fondului de garantare în calitate de lichidator se desfăşoară printr-un reprezentant desemnat de conducerea Fondului, cu aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.
(4) Fondul de garantare poate fi numit lichidator în orice stadiu al falimentului unui asigurător/reasigurător, în locul altui lichidator, de către adunarea creditorilor, la recomandarea comitetului creditorilor şi pe baza ofertei Fondului de garantare, adresată comitetului creditorilor, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (2) şi art. 24 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
35. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41(1) Societatea de asigurare/reasigurare debitoare şi/sau oricare dintre creditorii de asigurări, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul de garantare, precum şi orice altă persoană interesată, după caz, pot formula contestaţie împotriva măsurilor luate de lichidator. Contestaţia se formulează în termen de cel mult 5 zile de la data luării la cunoştinţă despre măsurile contestate.
(2) Contestaţia se soluţionează de judecătorul-sindic de urgenţă şi cu precădere. Judecătorul-sindic ţine o şedinţă, cu citarea contestatorului, a Autorităţii de Supraveghere Financiară, a creditorilor de asigurări şi/sau a Fondului de garantare.
36. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 42 Pentru motive temeinice, lichidatorul poate fi înlocuit de judecătorul-sindic, prin încheiere definitivă dată în şedinţa camerei de consiliu, cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară. 37. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43 Rapoartele pe care lichidatorul este obligat să le întocmească în conformitate cu prevederile legii se transmit în mod obligatoriu şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi Fondului de garantare. Neîndeplinirea obligaţiei lichidatorului constituie motiv temeinic pentru admiterea cererii de înlocuire a acestuia, potrivit art. 42. 38. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 44(1) În condiţiile prezentei legi, deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii de asigurare/ reasigurare debitoare se dispune prin hotărârea judecătorului-sindic.
(2) Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are drept consecinţă retragerea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, dacă această măsură nu s-a dispus anterior pronunţării hotărârii. Lichidatorul va publica hotărârea judecătorului-sindic în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, potrivit modalităţilor prevăzute de lege în materie de publicare, precum şi în cel puţin două ziare de circulaţie naţională. Odată cu publicarea va comunica hotărârea atât Autorităţii de Supraveghere Financiară, cât şi Fondului de garantare.
(3) Retragerea autorizaţiei de funcţionare nu împiedică lichidatorul sau orice altă persoană împuternicită în acest sens de către acesta să desfăşoare unele dintre operaţiunile de asigurare ale societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, în măsura în care acest lucru este necesar sau adecvat, în scopul finalizării procedurii de faliment. Aceste operaţiuni se vor putea desfăşura numai cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară.
(4) Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a măsurilor de executare silită îndreptate împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Creanţele pretinse în aceste procese se înregistrează la dosarul de faliment al tribunalului şi se supun examinării şi înscrierii lor în tabelul creanţelor, potrivit legii. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedată societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru în care procesul este în curs.
(5) Creanţele de asigurări, constatate prin titluri executorii obţinute ulterior momentului pronunţării hotărârii de faliment, se înregistrează la tribunal, sub sancţiunea decăderii din drept, în termen de cel mult 10 zile de la data obţinerii titlului. Lichidatorul este obligat să verifice şi, dacă este cazul, să înscrie aceste creanţe în tabelul creanţelor, cu respectarea ordinii de preferinţă şi/sau a privilegiilor ori a garanţiilor legale ale acestora. În toate cazurile, cererea de înregistrare a acestor creanţe nu poate fi depusă mai târziu de data întocmirii tabelului definitiv consolidat al creanţelor, conform legii.
39. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul aprobării de către judecătorul-sindic a modalităţii de lichidare prevăzute la art. 40 lit. t) pct. 1, lichidatorul organizează de îndată, dacă modalitatea confirmată prevede, negocierea privind tranzacţia de cumpărare de active şi asumare de pasive. Lichidatorul organizează în acest scop o şedinţă de informare cu toate societăţile de asigurare/ reasigurare considerate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea prezentării termenilor şi condiţiilor negocierii. Înainte de ţinerea şedinţei, lichidatorul este obligat să semneze cu societăţile de asigurare/reasigurare respective un acord de confidenţialitate, prin care acestea se angajează, în condiţiile legii, să păstreze secretul profesional cu privire la informaţiile referitoare la societatea de asigurare/reasigurare debitoare care face obiectul negocierii. 40. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47 În situaţia în care nu se primesc oferte în termenul menţionat la art. 46 alin. (3) sau ofertele primite nu sunt corespunzătoare cerinţelor de fezabilitate ale unei astfel de tranzacţii ori această tranzacţie nu este avizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau nu este confirmată de judecătorul-sindic, după caz, lichidarea bunurilor şi a drepturilor din patrimoniul societăţii debitoare urmează a se efectua prin alte metode/procedee/modalităţi prevăzute de lege. 41. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 48(1) La data publicării deciziei prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară constată existenţa indiciilor stării de insolvenţă a societăţii de asigurare/reasigurare şi imposibilitatea redresării se naşte dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare.
(2) De la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, în condiţiile prezentei legi, Fondul de garantare este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, potrivit legii.
(3) Este interzis creditorilor de asigurări ale căror creanţe de asigurări au fost plătite de la Fondul de garantare să mai înregistreze cereri şi/sau să mai solicite valorificarea creanţelor şi/sau plata sumelor pretinse, în cadrul procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Fondul de garantare este îndreptăţit să solicite autorităţilor competente stabilirea răspunderii pretinşilor creditori şi să îi oblige pe aceştia la restituirea sumelor încasate în mod necuvenit.
42. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49(1) Creanţele de asigurări se bucură de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe, în ceea ce priveşte activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale societăţii de asigurare/reasigurare aflate în procedură de faliment. Aceste creanţe se plătesc în lei, imediat după plata creanţelor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Creanţele Fondului de garantare sunt creanţe de asigurări, în sensul prezentei legi, şi se achită în ordinea de preferinţă prevăzută la alin. (1), beneficiind de toate drepturile şi/sau garanţiile ori privilegiile legale ale acestora, ca urmare a subrogării în drepturile creditorilor de asigurări ale căror sume cuvenite au fost achitate din disponibilităţile Fondului de garantare.
43. Titlul secţiunii a 3-a a capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 3-a Răspunderea organelor de conducere, a cenzorilor şi a auditorilor financiari, a organelor de control intern şi a personalului de execuţie din cadrul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, ajunsă în stare de insolvenţă. Închiderea procedurii falimentului 44. La articolul 50 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50(1) Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul societăţii de asigurare ajunsă în stare de insolvenţă să fie suportată de către membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, precum şi orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a asigurătorului/reasigurătorului, prin una dintre următoarele fapte: 45. La articolul 50 alineatul (1), literele g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: g)în cele 30 de zile premergătoare intervenirii stării de insolvenţă, au plătit sau au dispus să se plătească, cu preferinţă, unui creditor, în dauna celorlalţi creditori de asigurări; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... i)nu au îndeplinit sau au îndeplinit în mod necorespunzător măsurile administrative de redresare financiară aplicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară ori, după caz, au dat dispoziţii fără avizul sau aprobarea acestei autorităţi, conducând astfel la starea de insolvabilitate şi la declanşarea procedurii de faliment împotriva societăţii de asigurare/reasigurare; 46. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51 Sumele depuse potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) intră în patrimoniul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare şi sunt destinate plăţii datoriilor acesteia, potrivit legii. 47. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52(1) În vederea pronunţării hotărârii de obligare a persoanelor prevăzute la art. 50 alin. (1) la plata parţială a pasivului societăţii de asigurare/reasigurare în insolvenţă, judecătorul-sindic poate fi sesizat de către lichidator, de oricare dintre creditorii de asigurări, de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi de preşedintele comitetului creditorilor, în condiţiile prevăzute la art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pe baza actelor din dosarul cauzei, judecătorul-sindic poate încuviinţa instituirea unor măsuri asigurătorii. 48. La articolul 53, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 53(1) În condiţiile prezentei legi, procedura falimentului se închide de judecătorul-sindic, prin hotărâre, la solicitarea lichidatorului, în situaţia în care se constată, după caz, una dintre următoarele împrejurări:
........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(2) Hotărârea de închidere a procedurii se notifică de către judecătorul-sindic tuturor părţilor implicate, în condiţiile prezentei legi şi ale prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele rămase după satisfacerea drepturilor tuturor persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, se virează la Fondul de garantare, în vederea administrării şi gestionării lor potrivit prevederilor legale în vigoare.
49. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 54 În orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic poate pronunţa o hotărâre de închidere a procedurii dacă se constată că nu există active în patrimoniul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare ori că acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele necesare. 50. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 55 Dispoziţiile prezentului capitol se completează, în ceea ce priveşte procedura de faliment a unei societăţi de asigurare/reasigurare, cu Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 51. După articolul 55 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4-a, cuprinzând articolele 551-558, cu următorul cuprins: Secţiunea a 4-a Dizolvarea şi lichidarea voluntară a asigurărilor/reasigurărilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare Articolul 551 Dizolvarea şi lichidarea voluntară a asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare se face potrivit prevederilor prezentei secţiuni, precum şi normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea acesteia şi se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 552 (1) Dizolvarea şi lichidarea voluntară şi repartizarea patrimoniului social al unui asigurător/reasigurător sau broker de asigurare şi/sau de reasigurare se pot face numai cu avizul prealabil şi sub supravegherea Autorităţii de Supraveghere Financiară.
(2) Odată cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui asigurător/reasigurător care nu se află în stare de insolvenţă, astfel cum este prevăzută la art. 3 lit. j), sau a unui broker de asigurare şi/sau reasigurare, care nu se află în stare de insolvenţă, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acţionarii/asociaţii nu hotărăsc schimbarea obiectului de activitate, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate dispune, după 30 de zile de la retragerea autorizaţiei, dizolvarea urmată de lichidare.
Art. 553. - (1) Creanţele de asigurare se bucură de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe, în ceea ce priveşte activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorilor/ reasigurătorilor aflaţi în procedură de dizolvare şi lichidare voluntară. (2) Creanţele provenind din sumele încasate cu titlu de prime nedepuse la asigurători/reasigurători de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi creanţele Autorităţii de Supraveghere Financiară faţă de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare se bucură de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe, în procedurile de dizolvare şi lichidare voluntară potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de insolvenţă potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale acestor intermediari de asigurări.
Articolul 554 Lichidatorii nu pot plăti acţionarilor/asociaţilor nicio sumă în contul acţiunilor/părţilor ce li s-ar cuveni din dizolvarea şi lichidarea voluntară, înaintea achitării creanţelor prevăzute la art. 553. Articolul 555 (1) Numirea lichidatorilor unui asigurător/reasigurător sau broker de asigurare şi/sau reasigurare se face numai cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară.
(2) Lichidarea asigurătorilor şi/sau reasigurătorilor poate fi asigurată şi prin numirea Fondului de garantare în calitate de lichidator în condiţiile alin. (1), iar cheltuielile efectuate de Fondul de garantare ocazionate de desfăşurarea activităţii de lichidare sunt considerate cheltuieli de lichidare.
(3) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la atribuţiile lichidatorului, ordinea de stingere a creanţelor, privilegiul creditorilor de asigurări şi cheltuielile legate de lichidare se aplică în mod corespunzător şi lichidării voluntare a asigurătorilor/reasigurătorilor sau brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare potrivit prezentei secţiuni.
(4) Atribuţiile legale ale acţionarilor semnificativi şi ale persoanelor semnificative ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare se transferă lichidatorului pe toată perioada lichidării voluntare.
(5) Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi persoanele semnificative ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare.
Articolul 556 Lichidatorii sunt obligaţi să întocmească şi să transmită către Autoritatea de Supraveghere Financiară rapoarte lunare privind stadiul procedurii de dizolvare şi lichidare şi să îndeplinească orice alte dispoziţii ale Autorităţii de Supraveghere Financiară necesare asigurării apărării drepturilor şi intereselor legitime ale creditorilor de asigurări. Articolul 557 (1) Pentru motive întemeiate, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita oricând, în cursul procedurii de dizolvare şi lichidare voluntară, adunării generale a acţionarilor/asociaţilor sau judecătorului delegat/sindic care a numit lichidatorul înlocuirea acestuia.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor lichidatorului prevăzute la art. 556 constituie motiv temeinic pentru admiterea cererii de înlocuire a acestuia.
(3) Numirea noului lichidator se face tot cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Articolul 558 (1) În cazul în care asigurătorul/reasigurătorul aflat în procedura de dizolvare şi lichidare voluntară este în stare de insolvenţă, astfel cum aceasta este definită de art. 3 lit. j) pct. 1, lichidatorul este obligat să solicite deschiderea procedurii de faliment.
(2) În termen de 30 de zile de la data pronunţării hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului asigurătorului/ reasigurătorului, lichidatorul este obligat să predea Fondului de garantare evidenţa contractelor de asigurare în vigoare, evidenţa completă a dosarelor de daună, precum şi evidenţele tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1).
(3) Prevederile art. 23 alin. (2) şi art. 24-27 se aplică în mod corespunzător.
(4) În cazul în care brokerul de asigurare şi/sau reasigurare aflat în procedura de dizolvare şi lichidare voluntară este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.“
52. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IV Reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei societăţilor de asigurare/reasigurare 53. La articolul 56, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)procedura falimentului societăţilor de asigurare/ reasigurare persoane juridice române şi a sucursalelor acestora, cu sediul pe teritoriul altor state membre, aflate în stare de insolvenţă; 54. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60(1) Lichidatorul desemnat potrivit art. 39 alin. (1) lit. d) poate acţiona pe teritoriul unor state membre gazdă, fără a fi necesară o altă formalitate, fie în baza unei copii certificate de pe hotărârea instanţei competente care l-a desemnat, fie în temeiul unui certificat emis de aceasta. Actul de desemnare poate fi tradus în limba oficială sau în una dintre limbile statului membru pe teritoriul căruia lichidatorul urmează să acţioneze, fără a fi necesară legalizarea acestuia sau orice altă formă similară. 55. La articolul 63, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Declaraţiile de creanţe şi/sau, după caz, observaţiile cu privire la acestea se adresează Fondului de garantare şi/sau lichidatorului şi se transmit în limba oficială ori în una dintre limbile oficiale a/ale statului membru, situaţii în care aceste înscrisuri vor purta în mod obligatoriu menţiunea în limba română «Declaraţie de creanţe» sau, după caz, «Observaţii referitoare la creanţe»......... ................ ................ ................ ................ ........ ........(5) Fondul de garantare şi/sau lichidatorul, după caz, este obligat să asigure informarea periodică a creditorilor de asigurări în condiţiile legii, în special cu privire la stadiul valorificării activelor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. 56. La articolul 71 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)încălcarea în orice mod a obligaţiei de predare către Fondul de garantare a evidenţei contractelor de asigurare în vigoare, a evidenţei complete a dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestora, potrivit art. 23 alin. (1) şi art. 558 alin. (2); 57. La articolul 71 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k) , cu următorul cuprins: j)încălcarea în orice mod a obligaţiei de numire a lichidatorilor unui asigurător/reasigurător sau broker de asigurare şi/sau de reasigurare, cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară, potrivit art. 555; k)neîndeplinirea în orice mod de către lichidatori a obligaţiilor prevăzute de art. 554, 556 şi 558 alin. (1) şi (4). 58. La articolul 71, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Faptele contravenţionale prevăzute la alin. (1) se sancţionează, după cum urmează, cu:a)amendă, aplicabilă asigurătorului/reasigurătorului, de la 15.000 lei la 30.000 lei; b)amendă, aplicabilă persoanelor semnificative ale asigurătorului/reasigurătorului, de la 5.000 lei la 15.000 lei; c)amendă, aplicabilă persoanelor semnificative ale brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei; d)amendă, aplicabilă lichidatorilor asigurătorului/ reasigurătorului sau brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei. (3) Amenda va fi aplicată asigurătorului/reasigurătorului, brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, persoanelor semnificative sau lichidatorilor care au participat la comiterea faptelor contravenţionale. Sancţiunea amenzii se va aplica separat fiecărei persoane care a participat la săvârşirea contravenţiei. 59. La articolul 74, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Procedura de faliment deschisă împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare care vinde un bun, după livrarea acestuia, nu constituie o cauză de rezoluţiune sau de denunţare a vânzării şi nu împiedică dobândirea de către cumpărător a proprietăţii, dacă bunul respectiv se află, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care procedurile respective au fost deschise. 60. La articolul 75, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 75(1) Redresarea financiară şi falimentul reglementate de prezenta lege nu împiedică şi nu afectează exercitarea drepturilor creditorilor de asigurări privind compensarea creanţelor lor cu creanţele societăţii de asigurare/reasigurare supuse acestor proceduri, în condiţiile legii. 61. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 77 Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 62. În cuprinsul legii, expresia „societate de asigurare“ se înlocuieşte cu expresia „societate de asigurare/ reasigurare“ sau, după caz, cu termenul „asigurător/ reasigurător“.
Articolul II Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 14 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VIOREL HREBENCIUC PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 139/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 139 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu