Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.823 din 15.11.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, judeţul Iaşi, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 925 din 24 noiembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 alin. (5), art. 24, art. 28 alin. (6), art. 31 alin. (8) şi nr. crt. 6 din anexa nr. 5 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, denumită în continuare Staţiunea, cu sediul în municipiul Iaşi, şos. Voineşti nr. 175, judeţul Iaşi, se reorganizează ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni care se desfiinţează. Articolul 2(1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din patrimoniul actual al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi format din bunuri imobile aparţinând domeniului public şi privat al statului şi bunuri proprii, la care se adaugă patrimoniul format din bunuri imobile aparţinând domeniului public şi privat al statului, precum şi bunurile proprii, preluate de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, prevăzute în anexele nr. 1-3, precum şi din datorii şi alte active, stocuri, creanţe, disponibilităţi, evidenţiate în situaţiile financiare anuale întocmite potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în protocolul de predare-preluare încheiat de către staţiunile care fuzionează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care va cuprinde şi prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2017 la data încheierii acestuia.(2) Staţiunea administrează un teren aparţinând domeniului public al statului în suprafaţă de 411,5926 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.33 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aparţinând domeniului public al statului, în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, aparţinând domeniului public al statului, în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, în baza art. 31 alin. (8) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; Clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; Clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; Clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; Clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; Grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; Clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Clasa 0150 Activităţi în ferme mixte cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; Clasa 0163 Activităţi după recoltare; Clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)Diviziunea 10 Industria alimentară; Grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; Clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; c)Diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; Grupa 110 Fabricarea băuturilor; Clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; Clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; d)Diviziunea 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; Grupa 256 Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe baza de plată sau contract; Clasa 2562 Operaţiuni de mecanică generală; Grupa 257 Producţia de unelte şi articole de fierărie; Clasa 2573 Fabricarea uneltelor; e)Diviziunea 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate altundeva „n.c.a."; Grupa 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; Clasa 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; f)Diviziunea 38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; Grupa 381 Colectarea deşeurilor; Clasa 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; Grupa 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor; Clasa 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; Grupa 383 Recuperarea materialelor; Clasa 3831 Demontarea-dezasamblarea maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; Clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; g)Diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; Grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; Clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; Clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; Grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; Clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; Grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; Clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat; h)Diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; Grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; Clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; Grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; Clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; Grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate; Clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate; Grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse; Grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; i)Diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; Grupa 521 Depozitări; Clasa 5210 Depozitări; Grupa 522 Activităţi-anexe pentru transporturi; Clasa 5224 Manipulări; j)Diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; Grupa 559 Alte servicii de cazare; Clasa 5590 Alte servicii de cazare; k)Diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; Grupa 562 Activităţi de alimentaţie catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie „n.c.a".; l)Diviziunea 58 Activităţi de editare; Grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; Clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; Clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; m)Diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; Grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; Clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; Grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate; n)Diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; Grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; Clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; Clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; o)Diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; Grupa 741 Activităţi de design specializat; Clasa 7410 Activităţi de design specializat; Grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; Clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; p)Diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; Grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; Clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; q)Diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; Grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; Clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică; r)Diviziunea 82 Activităţi de secretariat, servicii-suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; Grupa 823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; Clasa 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; s)Diviziunea 85 Învăţământ; Grupa 853 Învăţământ secundar; Clasa 8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; Grupa 854 Învăţământ superior; Clasa 8541 Învăţământ superior nonuniversitar; Grupa 855 Alte forme de învăţământ; Clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; Grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; Clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; ş)Diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; Grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; Clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; Clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; Grupa 949 Alte activităţi asociative; Clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.; t)Diviziunea 99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; Grupa 990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; Clasa 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.
(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţilor Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în vederea centralizării, în calitate de ordonator secundar de credite potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi şi cel al Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni este preluat în cadrul Staţiunii fără concurs şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.(2) Staţiunea preia pe bază de protocol de predare-preluare contractele individuale de muncă ale personalului de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni cu care fuzionează.(3) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(4) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(5) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 145. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul Staţiunii îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:a)consiliul de administraţie, format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, potrivit rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 15Staţiunea, reorganizată conform prevederilor prezentei hotărâri, preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni. Articolul 16Staţiunea are în dotare un parc auto format din: 2 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, 2 autoutilitare şi 2 autoturisme de teren pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Articolul 17Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)modificarea administratorului şi a codului de clasificare pentru imobilul prevăzut la nr. M.F. 117405, potrivit prevederilor anexei nr. 3.33 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 5; b)transferul către Agenţia Domeniilor Statului a suprafeţei de teren de 139,7200 ha, cu datele de identificare din anexa nr. 8.12 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din suprafaţa de teren de 300,0016 ha înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F.117405; c)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F.117405, a suprafeţei de teren de 51,5000 ha, cu datele de identificare din anexa nr. 5.3 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; d)transmiterea în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi reorganizată prin prezenta hotărâre, prin protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, pct. 1; e)trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3; f)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4; g)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F. 117025, a suprafeţei de teren de 264,9380 ha, înscrisă la nr. crt. 25 din anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; h)actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi înregistrarea valorii terenului, potrivit prevederilor anexelor nr. 1-3. Articolul 18 Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile. Articolul 19 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul cercetării şi inovării,Puiu-Lucian Georgescup. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Adrian Marius Rîndunică,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi (CUI - 3635431), precum şi ale bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni (CUI - 2690462), care trec în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi 1. Bunuri aparţinând domeniului public al statului

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar Situaţia juridică Tip bun
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
116650 8.28.10 Sediul F8 clădire 2 nivele, prefabricate în incinta Fermei 8 Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8 1986 294.791 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116691 8.29.08 Pavilion central clădire 2 nivele, cărămidă, SU = 400 mp Perimetrul SCDP Iaşi Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; sediu SCDP 1979 282.917 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116827 8.28.10 Şopron multifuncţional prefabricate În incinta Fermei 2 Ţara: România, judeţul Iaşi, satul Maxut; nr. -; Ferma 2 1985 111.187 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116922 8.28.10 Anexă utilaje cărămidă în incinta Fermei 8 Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8 1986 51.306 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116926 8.28.10 Şopron multifuncţional cărămidă în incinta Fermei 8 Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8 1984 59.626 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116931 8.28.10 Şopron multifuncţional cărămidă în incinta Fermei 8 Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8 1983 51.208 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116962 8.28.10 Drum tehnologic betonat în incintă Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; sector cercetare 1995 8.565 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar Situaţia juridică Tip bun
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
116970 8.28.10 Magazie ambalaje cărămidă în incinta Fermei 7 Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 7 1984 42.108 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116982 8.28.10 Depozit insectofungicide cărămidă în incinta Fermei 7 Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 7 1982 41.260 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116986 8.28.10 Casă pază cărămidă în incinta Fermei 7 Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 7 1980 32.400 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
117007 8.28.12 Dormitor cărămidă în incinta Fermei 7 Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 7 1987 7.667 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
117025 8.05.03 Total suprafaţă teren 302,811 ha perimetru judeţul Iaşi Tara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. - 2006 3.401.197 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
TOTAL S.C.D.P. Iaşi 4.384.232
117341 8.28.04 Hală depozitare şi sortare Spătăreşti cărămidă, 420 mp în incinta fermei Spătăreşti Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Pârâul Buciumeni, nr.: - 1976 13.331 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
117380 8.28.12 Grup social Din cărămidă şi beton în incinta staţiunii Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti Gane nr.: - 1982 38.223 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
117386 8.28.10 Şopron pentru ambalaje cărămidă SCPP Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă nr. 10 1988 27.131 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
117392 8.28.12 Clădire pentru cazare cărămidă şi lemn în incinta staţiunii Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni nr.: - E 85 1985 19.062 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
117399 8.28.04 Hală depozitare şi sortare - Ţarna Mare cărămidă, 420 mp în incinta fermei Ţarna Mare Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti Gane nr.: - 1976 37.254 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
117405 8.05.03 Total suprafaţă teren 108,7816 ha Ţara: România, judeţul Suceava 2006 5.493.097 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
TOTAL S.C.P.P. Fălticeni 5.628.098
TOTAL GENERAL 10.012.330
117025 117405 8.05.03 Total general teren S.C.D.P. Iaşi 411,5926 ha 8.894.294

2. Bunuri aparţinând domeniului privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
S.C.D.P. Iaşi S.C.P.P. Fălticeni Total
1. 1. Construcţii 564.680 44.538 609.218 în administrare
2. 2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii - 370.454 370.454 în administrare
3. 3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale - - - -
TOTAL 564.680 414.992 979.672

2.1. Bunurile aparţinând domeniului privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

Nr. crt. Nr. inventar P4000 Denumirea mijloacelor fixe Descrierea tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1. INVPPS-3627-2015 Microfermă oi bolţari, acoperiş azbociment (grajd animale) BCD Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi 1988 30.704
2. INVPPS-3633-2015 Platformă tehnologică beton BCD Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi 1986 12.660
3. INVPPS-3643-2015 Remiză utilaje cadru metalic, acoperiş azbociment BCD Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi 1995 820
4. INVPPS-3651-2015 Şopron multifuncţional zid beton, acoperiş tablă BCD Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi 1984 28.084
5. INVPPS-3619-2015 Adăpost animale cărămidă, acoperiş tablă BCD Sarca, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi 1985 29.302
6. INVPPS-3625-2015 Magazie pesticide cărămidă, acoperiş tablă, S+P BCD Sarca, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi 1985 20.441
7. INVPPS-3637-2015 Platformă tehnologică beton BCD Sarca, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi 1984 50.000
8. INVPPS-3645-2015 Seră beton temelie betonată, schelet metalic BCD Sarca, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi 1984 7.742
9. INVPPS-3649-2015 Şopron multifuncţional tablă BCD Sarca, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi 1986 102.313
10. INVPPS-3623-2015 Drum betonat beton BCD Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi 1981 78.511
11. INVPPS -3629-2015 Platformă betonată beton BCD Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi 1982 116.109
12. INVPPS-3631-2015 Platformă betonată beton Sect. Economic, comuna Miroslava, judeţul Iaşi 1984 84.415
13. INVPPS -3647-2015 Seră beton temelie betonată, schelet metalic Sect. Cercetare, comuna Miroslava, judeţul Iaşi 1984 3.579
TOTAL S.C.D.P. Iaşi 564.680
Nr. crt. Nr. inventar P4000 Denumirea mijloacelor fixe Descrierea tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă (lei)
1. INVPPS - 16840257-2016 Clădire pentru cazare muncitori Orbaza Suprafaţă construită la sol = 118 mp, suprafaţă desfăşurată = 200 mp, regimul de înălţime = P+1, fundaţie = beton, zidărie = cărămidă, acoperiş = azbociment, nr. CF = 4254, suprafaţă utilă = 160 mp Ţara: România judeţul: Suceava localitatea: Fălticeni 1986 12.061
2. INVPPS - 16840259-2016 Şopron metalic pentru depozitare ambalaje şi materiale Suprafaţă construită de la sol = 372 mp, suprafaţă desfăşurată = 372 mp, Regimul de înălţime = P, fundaţie = beton, zidărie = cărămidă şi confecţii metalice, acoperiş = azbociment, nr. CF = 3867, suprafaţă utilă = 350 mp Ţara: România judeţul: Suceava localitatea: Fălticeni-Spătăreşti 1988 32.477
TOTAL S.C.P.P. Fălticeni 44.538
TOTAL GENERAL 609.218

ANEXA Nr. 2BUNURILE aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi (CUI - 3635431) care trec în domeniul privat al statului în vederea valorificării şi, după caz, a casării, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar Situaţia juridică Tip bun
Descrierea tehnică Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
116628 8.28.10 Platformă tehnologică beton Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1 1981 2.550 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116657 8.28.12 Locuinţă familişti cărămidă 36 mp Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, nr. -; Ferma 2, satul Maxut 1924 18 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116752 8.28.12 Dormitor cărămidă Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1 1977 954 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116822 8.28.12 Cămin nefamilişti cărămidă Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1 1995 57.367 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116916 8.27.07 Adăpost animale cărămidă Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8 1983 10.912 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121482 8.28.10 Platformă puţ forat beton Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1 1986 8.215 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121483 8.28.10 Drum tehnologic pietruit, I = 5 m, L = 10 kl Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1 1982 3.223 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
TOTAL 83.239

ANEXA Nr. 3BUNURILE aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi (CUI - 3635431), rămase pe terenuri retrocedate, care trec în domeniul privat al statului în condiţiile art. 31 alin. (8) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar Situaţia juridică Tip bun
Descrierea tehnică Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
116637 8.28.10 Staţie preparare zeamă sulfocalcică beton Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1 1982 680 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116817 8.28.10 Platformă tehnologică beton 300 mp Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2 1982 965 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116849 8.28.12 Locuinţă cărămidă Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2 1988 9.600 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116857 8.28.10 Platformă tehnologică beton 700 mp Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2 1982 168 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116861 8.28.10 Platformă tehnologică beton 700 mp Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2 1982 168 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116864 8.28.10 Platformă tehnologică beton 700 mp Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2 1982 388 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116871 8.28.10 Platformă tehnologică beton 350 mp Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2 1984 16.368 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
116911 8.28.10 Drum tehnologic betonat Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8 1984 111.359 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121484 8.28.10 Drum tehnologic betonat, 5 m x 1 kl Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1 1980 61.248 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121485 8.28.10 Drenuri prefabricate, 26 ha Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1 1981 434 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121486 8.28.10 Sistem irigaţie prin picurare, ţevi PVC Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1 1986 3.309 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121489 8.28.10 Drum tehnologic betonat, 600 ml Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 3 1983 21.250 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121491 8.28.10 Drenuri absorbante ţevi PVC Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 3 1985 2.511 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121492 8.28.10 Regularizare versanţi tub riflat Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 3 1984 1.554 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121493 8.28.10 Reţea irigaţii prin picurare ţevi PVC Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 3 1986 409 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121497 8.28.10 Priză apă beton Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 6 1986 24.332 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121498 8.28.10 Eliminare exces apă din tub riflat Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 6 1986 858 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121499 8.28.10 Reamenajare irigaţii ţevi PVC Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 6 1983 52.615 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar Situaţia juridică Tip bun
Descrierea tehnică Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
121501 8.28.10 Eliminare exces apă tub riflat Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8 1986 38.131 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
121502 8.28.10 Alimentare cu apă pentru irigaţii Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8 1986 16.072 Legea nr. 45/2009 în administrare imobil
TOTAL 362.421

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi (CUI - 3635431), situate pe terenuri proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care au trecut în domeniul privat al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi şi s-au transmis în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei) Cartea funciară nr./ Nr. construcţie
116663 8.29.08 Sediu cărămidă, 150 mp Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 3 27.064 60669/C4
116699 8.28.10 Staţie pompare beton Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 6 62.211 60669/C13
116733 8.28.10 Complex material săditor cărămidă Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 5 220.753 60669/C9
116795 8.28.08 Şopron tractoare cărămidă Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 6 217 60669/C14
116853 8.28.10 Magazie unelte cărămidă Ţara: România; judeţul Iaşi; BCD pepinieră, comuna Bălţaţi 326 60669/C8
116894 8.28.10 Corp depozit prefabricate Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi 833.153 60518/C1
116900 8.28.10 Remiză P.S.I. beton Ţara: România; judeţul Iaşi; depozit fructe, comuna Bălţaţi 1.394 60518/C1
116940 8.28.10 Depozit zgură prefabricate Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi 1.024 60518/C6
116945 8.28.04 Hală sortare prefabricate Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi 149.207 60518/C1
116951 8.28.10 Platformă tehnologică beton Ţara: România; judeţul Iaşi; depozit fructe, comuna Bălţaţi 34.348 60518/1CC
116977 8.28.10 Depozit cărbune prefabricate Ţara: România; judeţul Iaşi; depozit fructe, comuna Bălţaţi 1.250 60518/C4
117014 8.28.13 Centrală termică prefabricate, pe cărbuni Ţara: România; judeţul Iaşi; depozit fructe, comuna Bălţaţi 16.111 60518/C1
117019 8.28.12 Grup social prefabricate Ţara: România; judeţul Iaşi; depozit fructe, comuna Bălţaţi 351.508 60518/C1
121488 8.28.10 Drum tehnologic betonat, 500 mp Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi 2.454 60669/53DR

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei) Cartea funciară nr./ Nr. construcţie
121490 8.28.10 Drum tehnologic betonat, 753 ml Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 3 17.680 60669/53DR
121494 8.28.10 Drum tehnologic pietruit, 4000 ml Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 5 19.534 60669/53DR
121495 8.28.10 Drum tehnologic beton, 2000 ml Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 6 3.614 60669/53DR
121496 8.28.10 Platformă tehnologică beton, 10 x 6 m Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 6 25.701 60669/4CC
121500 8.28.10 Conductă aducţiune ţevi PVC Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 6 17.209 60669/
TOTAL 1.784.758

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil MFP 117405 pentru care se modifică administratorul şi codul de clasificare

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Ordonator principal Ordonator secundar Administrator (ordonator terţiar)
117405 8.05.03 Total suprafaţă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi care fuzionează prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă FălticeniSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 823/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 823 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu