E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 47 din 21 ianuarie 2000

privind salarizarea personalului din Regia Autonoma "Zirom" Giurgiu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 30 din 26 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea salarizarii nr. 14/1991,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Salarizarea personalului angajat pe baza de contract individual de munca in Regia Autonoma "Zirom" Giurgiu, regie autonoma cu specific deosebit, denumita in continuare regie autonoma, se stabileste in raport cu specificul activitatii desfasurate, cu nivelul pregatirii profesionale necesar indeplinirii sarcinilor de munca si cu raspunderea asumata potrivit functiei indeplinite.
    Art. 2
    (1) Drepturile salariale ale personalului din regia autonoma cuprind:
    a) salariile de baza care se stabilesc pe baza urmatoarelor elemente:
    - coeficientul de ierarhizare 1,000, cu o valoare de 685.872 lei, care se utilizeaza ca baza de calcul pentru salariile de baza corespunzatoare grilelor de salarizare specifice;
    - grilele de intervale compuse din valori minime si maxime pentru coeficientii de ierarhizare a salariului de baza pentru fiecare functie de executie, grad profesional sau treapta profesionala;
    - criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limite pe baza evaluarii performantelor profesionale individuale ale angajatilor pentru indeplinirea atributiilor si raspunderilor corespunzatoare postului caracterizat prin cerinte de ocupare;
    b) sporuri la salariul de baza: pentru vechime in munca, pentru conditiile in care se desfasoara activitatea, pentru exercitarea temporara a unei functii suplimentare, pentru utilizarea unor limbi straine de circulatie internationala, pentru atragerea si stabilizarea personalului, pentru activitatea de paza, pentru orele prestate peste durata normala a timpului de lucru, pentru activitatea prestata in timpul noptii;
    c) premii pentru rezultate deosebite in activitatea individuala, precum si un premiu anual pentru contributia la realizarile pe ansamblu ale regiei autonome.
    (2) In limita resurselor financiare anuale si cu aprobarea organului de conducere, personalul regiei autonome poate beneficia si de alte drepturi sau facilitati, reglementate prin acte normative specifice.
    Art. 3
    Sumele destinate platii drepturilor salariale stabilite prin prezenta hotarare se asigura, in limita fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat anual, conform prevederilor legale.

    CAP. 2
    Stabilirea salariului de baza individual

    Art. 4
    (1) Salariul de baza corespunzator functiei de executie pentru personalul angajat in regia autonoma se stabileste intre limitele corespunzatoare functiei, gradului sau treptei profesionale, pe baza evaluarii performantelor profesionale individuale ale angajatului, in raport cu atributiile si cu raspunderile prevazute in fisa postului.
    (2) Criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limite si normele de evaluare a performantelor profesionale individuale se aproba de consiliul de administratie al regiei autonome, cu avizul Ministerului Industriei si Comertului.
    (3) Grilele de intervale corespunzatoare fiecarei functii de executie, fiecarui grad profesional sau fiecarei trepte profesionale sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (4) Limitele minime si maxime ale coeficientilor de ierarhizare, inmultite cu salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,000, reprezinta limitele intre care se stabilesc salariile de baza corespunzatoare functiei de executie, gradului profesional sau treptei profesionale.
    Art. 5
    (1) Salariul de baza pentru personalul cu functii de conducere este cel corespunzator functiei de executie, gradului profesional sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu complexitatea si cu raspunderea ce revin functiei de conducere.
    (2) Indemnizatiile de conducere sunt stabilite in procente din salariul de baza al functiei de executie, gradului profesional sau treptei profesionale si sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Salariul de baza si indemnizatia de conducere vor fi reevaluate anual, pe baza performantelor individuale realizate in perioada anterioara, cu respectarea limitelor prevazute pentru gradul profesional sau treapta profesionala in care salariatul este incadrat. Reevaluarea se face cu incadrarea, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat conform reglementarilor legale.
    Art. 7
    (1) Pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza.
    (2) Cuantumul salariului de merit poate fi de pana la 15% din salariul de baza si se aproba de catre consiliul de administratie al regiei autonome.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii al regiei autonome, din care cel putin 50% vor fi utilizate pentru functiile de executie.
    (4) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc de catre directorul general al regiei autonome, la propunerea sefului ierarhic al salariatului, o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, in raport cu performantele profesionale individuale obtinute pentru activitatea desfasurata, si se aproba de catre consiliul de administratie. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (5) Salariul de merit poate fi retras in cursul anului, daca nu mai sunt indeplinite elementele de apreciere avute in vedere la acordarea acestuia.

    CAP. 3
    Sporuri la salariul de baza

    Art. 8
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotarari beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in programul normal de lucru, astfel:
    __________________________________________
    Transe de vechime       Cota din salariul
        in munca                 de baza
    __________________________________________
    - intre 3 si 5 ani               5%
    - de la 5 la 10 ani             10%
    - de la 10 la 15 ani            15%
    - de la 15 la 20 ani            20%
    - peste 20 ani                  25%
    __________________________________________

    (2) In cazul cumulului de functii sporul de vechime se acorda numai la functia de baza.
    (3) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care angajatul a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva.
    (4) Sporul de vechime se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    (5) Pensionarii pentru limita de varsta care se angajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobandite dupa data pensionarii.
    Art. 9
    (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate urmatoarele categorii de sporuri:
    a) pentru conditii grele de munca, un spor in cuantum lunar de pana la 20% din salariul de baza personalului care lucreaza in conditii de efort fizic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau scazute, in mediu umed, care se acorda diferentiat pe locuri de munca, pe baza criteriilor stabilite de consiliul de administratie;
    b) pentru conditii vatamatoare sau periculoase, un spor in cuantum lunar de pana la 25% din salariul de baza, care se acorda diferentiat pe locuri de munca in functie de gradul de explozivitate sau nocivitate al substantelor produse sau vehiculate, pe baza criteriilor stabilite de consiliul de administratie.
    (2) Sporurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se acorda proportional cu perioada in care personalul a lucrat in conditiile respective, de la data punerii in functiune a capacitatilor de productie, precum si pe perioada de probe tehnologice.
    Art. 10
    Pentru exercitarea temporara a atributiilor unei functii de executie suplimentara, alta decat functia de executie de baza a angajatului, se acorda un spor in cuantum de pana la 30% din salariul de baza minim al functiei suplimentare ale carei atributii se preiau, cu aprobarea consiliului de administratie.
    Art. 11
    Pentru utilizarea unor limbi straine de circulatie internationala se acorda un spor in cuantum lunar de pana la 10% din salariul de baza, in cazul folosirii acestora mai mult de jumatate din programul de lucru, angajatilor ale caror functii nu au ca cerinta de ocupare a postului respectiv cunoasterea uneia sau mai multor limbi straine.
    Art. 12
    Pentru atragerea si stabilizarea personalului se acorda un spor in cuantum de pana la 30% din salariul de baza pentru personalul specializat in procese tehnologice specifice si de pana la 15% din salariul de baza pentru restul personalului.
    Art. 13
    Pentru activitatea desfasurata, potrivit programului de lucru, in timpul noptii, intre orele 23,00 - 7,00 sau 22,00 - 6,00, in functie de programul stabilit de consiliul de administratie, se acorda un spor in cuantum de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din timpul normal de lucru.
    Art. 14
    Personalului de paza al regiei autonome i se acorda un spor in cuantum de 15% din salariul de baza, corespunzator orelor efectiv lucrate in aceasta activitate.
    Art. 15
    (1) Sporurile prevazute la art. 9, 10, 11 si 14 se acorda pentru timpul efectiv lucrat in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
    (2) Categoriile de personal, locurile de munca, conditiile concrete de acordare si cuantumul sporurilor prevazute la art. 9 - 14 se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor, in limita fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.
    Art. 16
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul angajat in functii de executie sunt ore suplimentare si se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile calendaristice, orele suplimentare se vor plati cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele ce depasesc primele doua ore si pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal sau in zilele de sarbatoare legala si in celelalte zile in care, potrivit reglementarilor legale, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a programului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul regiei autonome, fara a se depasi 120 de ore anual. In cazuri cu totul deosebite, consiliul de administratie al regiei autonome poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual.
    (3) Orele prestate de personalul care lucreaza in tura, in zilele de duminica si in celelalte zile in care, potrivit reglementarilor legale, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de munca, stabilit potrivit graficului de lucru, se platesc cu un spor de 100% din salariul de baza si se aproba de conducatorul unitatii. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.
    (4) Aprobarea efectuarii orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.

    CAP. 4
    Premii

    Art. 17
    (1) Pentru premierea individuala a personalului angajat care s-a remarcat printr-o activitate deosebita, regia autonoma poate constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    (2) Fondul de premiere constituit conform alin. (1) se aproba de conducerea regiei autonome si se cuprinde in bugetul de venituri si cheltuieli.
    (3) Sumele neconsumate din acest fond de premiere pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
    Art. 18
    (1) Directorul general al regiei autonome va stabili cuantumul premiilor individuale pe baza performantelor profesionale individuale realizate de fiecare angajat in perioada precedenta premierii.
    (2) Premierea se face la propunerea sefului ierarhic al salariatului, pe baza evaluarii performantelor profesionale individuale facute pana la data premierii.
    Art. 19
    (1) Pentru activitatea desfasurata personalul angajat poate beneficia de un premiu anual de pana la un salariu de baza mediu lunar realizat in anul pentru care se face plata, cu aprobarea consiliului de administratie si cu respectarea legislatiei in vigoare, in limita resurselor financiare anuale.
    (2) Consiliul de administratie al regiei autonome, care va stabili premiile individuale, poate reduce sau anula premiul anual in cazul salariatilor care in cursul anului au obtinut performante profesionale individuale care nu corespund sub raport profesional cerintelor postului pe care il ocupa, ori au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.

    CAP. 5
    Alte drepturi

    Art. 20
    Persoana numita temporar in locul unei persoane cu functie de conducere care lipseste din regia autonoma o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva primeste, pe langa salariul de baza al functiei, gradului profesional sau treptei profesionale in care este incadrata, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preia.
    Art. 21
    (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul profesional sau treapta profesionala si salariul de baza avute anterior.
    (2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta munca se face intr-o functie pentru care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
    (3) Pe perioada detasarii sau trecerii temporare in alta munca salariatii primesc, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) si (2), si celelalte drepturi care se acorda personalului de la locul de munca respectiv.
    (4) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii sau al trecerii temporare in alta munca se suporta de unitatea in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea.
    Art. 22
    (1) Personalul cu pregatire superioara sau de specialitate, cu domiciliul in alte judete, solicitat sa fie transferat la regia autonoma, are dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru el si pentru membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
    b) plata unei indemnizatii de instalare, care poate fi echivalenta cu pana la doua salarii de baza lunare;
    c) plata unei indemnizatii egale cu o patrime din salariul de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
    d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
    (2) Drepturile banesti prevazute la alin. (1) se restituie, pe baza unui titlu executoriu, in conditiile legii, de catre persoanele care le-au primit, daca acestea nu au lucrat cel putin 30 de luni in cadrul regiei autonome, intrucat ulterior au demisionat sau li s-a desfacut contractul individual de munca din motive imputabile lor. Calculul sumelor ce urmeaza sa fie restituite se face proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de 30 de luni, actualizate in functie de rata inflatiei.
    (3) Categoriile de personal necesare a fi atrase la regia autonoma se aproba de consiliul de administratie.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    (1) Corelat cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit competentelor prevazute de lege, regia autonoma isi intocmeste organigrama si statul de functii.
    (2) Organigrama, statul de functii, numarul de personal si criteriile de evaluare a posturilor se aproba, potrivit legii, de consiliul de administratie, iar fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale se aproba de conducatorul regiei autonome.
    Art. 24
    Persoanele incadrate in functiile prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadei de proba si vor fi avansate, pe baza de verificare a cunostintelor, in gradul profesional sau in treapta profesionala imediat superioara, potrivit prevederilor legale.
    Art. 25
    (1) Angajarea si/sau avansarea personalului in cadrul regiei autonome se fac/face prin concurs. La concurs pot participa persoane din cadrul regiei autonome sau din afara acesteia, in conditiile legii.
    (2) Concursul consta intr-o proba scrisa sau orala, interviu si/sau proba practica, dupa caz.
    (3) Angajarea si/sau avansarea in functii se fac/face pe baza evaluarilor profesionale individuale, in raport cu competenta profesionala, cu respectarea limitelor prevazute pentru gradul profesional sau treapta profesionala in care se face incadrarea.
    Art. 26
    Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii institutiei sau a agentului economic la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune programului functiei in care este incadrat. In acest caz se va asigura decalarea programului respectiv.
    Art. 27
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari compensatiile acordate prin hotararile Guvernului de indexare a salariilor sunt incluse in salariul de baza. Fiecarui salariat i se va mentine salariul de baza avut, inclusiv compensatiile acordate, cu exceptia celor care se situeaza sub nivelul minim al functiei si gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi incadrati la nivelul minim al intervalului respectiv.
    Art. 28
    (1) Salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,000 prevazut la art. 2 alin. (1) se modifica ori de cate ori prin lege se modifica valoarea de referinta sectoriala pentru administratia publica.
    (2) Acordarea noilor drepturi salariale se va face in limita resurselor financiare disponibile.
    Art. 29
    (1) Consiliul de administratie va elabora, potrivit prevederilor prezentei hotarari, regulamentul propriu de acordare a drepturilor salariale si cuantumul acestora, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor.
    (2) Prin regulamentul propriu se vor stabili si obligatiile personalului in ceea ce priveste respectarea instructiunilor si a normelor de exploatare in siguranta a instalatiilor, precum si sanctiunile ce se aplica in caz de incalcare a acestora, potrivit legii.
    Art. 30
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 31
    Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 498/1991 privind salarizarea personalului Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 248 din 18 octombrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 742/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 28 octombrie 1994, Hotararea Guvernului nr. 408/1998 privind modificarea unor coeficienti de ierarhizare si majorarea salariilor de baza pentru personalul Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu, regie autonoma cu specific deosebit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 23 iulie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 32
    Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu luna ianuarie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                    COEFICIENTII DE IERARHIZARE
pentru functiile de executie din Regia Autonoma "Zirom" Giurgiu

    Salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,000 = 685.872 lei

    A. Functii de executie pe grade profesionale
_______________________________________________________________________________
Nr.                                                             Coeficientul de
crt.                    Functia                       Nivelul     ierarhizare
                                                      studiilor ---------------
                                                                minim     maxim
_______________________________________________________________________________
  1. Consilier, inginer, economist, chimist,
     fizician, biolog, analist programator,
     consilier juridic, referent de specialitate; IA      S     2,125     4,000
  2. Consilier, inginer, economist, chimist,
     fizician, biolog, analist programator,
     consilier juridic, referent de specialitate; I       S     1,950     3,700
  3. Inginer, economist, chimist, fizician, biolog,
     analist programator, consilier juridic, referent
     de specialitate; II                                  S     1,750     3,300
  4. Inginer, economist, chimist, fizician, biolog,
     analist programator, consilier juridic, referent
     de specialitate; III                                 S     1,550     2,900
  5. Inginer, economist, chimist, fizician, biolog,
     analist programator, consilier juridic, referent
     de specialitate; debutant                            S     1,500
  6. Subinginer IA                                       SSD    1,700     3,300
  7. Subinginer I                                        SSD    1,850     2,750
  8. Subinginer II                                       SSD    1,350     2,500
  9. Subinginer debutant                                 SSD    1,250
_______________________________________________________________________________

    B. Functii de executie pe trepte profesionale
_______________________________________________________________________________
Nr.                                                             Coeficientul de
crt.                    Functia                       Nivelul     ierarhizare
                                                      studiilor ---------------
                                                                minim     maxim
_______________________________________________________________________________
  1. Maistru, tehnician, contabil; IA                     M     1,350     2,450
  2. Maistru, tehnician, contabil; I                      M     1,250     2,250
  3. Maistru, tehnician, contabil; II                     M     1,150     2,075
  4. Maistru, tehnician, contabil; III                    M     1,050     1,900
  5. Tehnician, contabil; debutant                        M     1,000
  6. Planificator, casier, merceolog, statistician,
     desenator tehnic, operator calcul, referent, IA      M     1,325     2,400
  7. Planificator, casier, merceolog, statistician,
     desenator tehnic, operator calcul, referent; I       M     1,225     2,225
  8. Planificator, casier, merceolog, statistician,
     desenator tehnic, operator calcul, referent; II      M     1,125     2,025
  9. Planificator, casier, merceolog, statistician,
     desenator tehnic, operator calcul, referent; III     M     1,025     1,850
 10. Planificator, casier, merceolog, statistician,
     desenator tehnic, operator calcul, referent;
     debutant                                             M     0,975
 11. Sef depozit I                                        M     1,225     2,225
 12. Sef depozit II                                       M     1,125     2,025
 13. Functionar, dactilograf, arhivar, magaziner,
     telefonist; I                                        M     1,175     2,125
 14. Functionar, dactilograf, arhivar, magaziner,
     telefonist; II                                      M; G   0,975     1,775
 15. Functionar, dactilograf, arhivar, magaziner,
     telefonist; debutant                                M; G   0,950
 16. Sef formatie paza, P.S.I.                           M; G   1,075     2,025
 17. Portar, paznic, pompier, curier; I                         0,925     1,675
 18. Portar, paznic, pompier, curier, II                        0,850     1,550
 19. Muncitor calificat I                                       1,300     2,350
 20. Muncitor calificat II                                      1,225     2,225
 21. Muncitor calificat III                                     1,150     2,075
 22. Muncitor calificat IV                                      1,075     1,950
 23. Muncitor calificat V                                       1,000     1,800
 24. Muncitor calificat VI                                      0,925     1,675
 25. Muncitor necalificat                                       0,850     1,550
 26. Sofer I                                                    1,250     2,350
 27. Sofer II                                                   1,100     2,000
 28. Mecanic locomotiva                                         1,300     2,400
 29. Mecanic ajutor locomotiva                                  1,150     2,075
 30. Impiegat de miscare                                        1,225     2,200
 31. Sef manevra, sef echipa intretinere linii                  1,000     1,750
 32. Manevrant vagoane, meserias cale, acar                     0,850     1,550
 33. Personal operativ cale (revizor tehnician
     vagoane, operator circulatie la miscare)                   0,975     1,900
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. In functiile de consilier si referent de specialitate vor fi incadrati absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta ai institutiilor de invatamant superior de specialitate tehnica, economica, universitara sau de alta specialitate, cu durata studiilor de 4 - 6 ani invatamant de zi sau 5 - 6 ani invatamant seral ori fara frecventa.
    2. In functiile cu SSD vor fi incadrati absolventi cu diploma ai unui institut de invatamant superior de scurta durata, in specialitate tehnica, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral ori fara frecventa.
    3. In functiile de referent vor fi incadrati absolventi cu diploma de bacalaureat ai invatamantului mediu liceal sau, dupa caz, ai invatamantului postliceal, tehnic, de maistri.
    4. Echivalarea categoriilor de calificare, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, in vederea incadrarii pe trepte profesionale pentru muncitorii calificati, se face de consiliul de administratie.

    ANEXA 2

                 INDEMNIZATIILE
pentru functiile de conducere
____________________________________________________________________
                                                    Limita maxima a
Nr.                                                 indemnizatiei
crt.           Functia de conducere                 de conducere, in
                                                    procente la
                                                    salariul de baza
                                                          (%)
____________________________________________________________________
  1. Director general                                      55
  2. Director (tehnic, comercial, mecanoenergetic,         45
     asigurarea calitatii), contabil-sef
  3. Director uzina, contabil-sef uzina                    35
  4. Sef serviciu, sef sectie                              30
  5. Sef birou, sef atelier                                25
  6. Sef formatie                                          15
____________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 47/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 47 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu