Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din 3 ianuarie 2007

privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din 30 ianuarie 2007Având în vedere:

-  art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

-   art. 122 alin. (2) lit. 0 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006,

-  Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin aprobă:

a)  modelul Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, prevăzut în anexa nr. 1.

b)  modelul Anexei la FIAM pentru înregistrarea finalizării incapacităţii temporare de muncă, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Pentru completarea formularelor prevăzute la alin. (1) se utilizează clasificările şi precizările prezentate în anexa nr. 3.

Art. 2. - (1) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se completează în cazul în care evenimentul se produce după data de 1 ianuarie 2007, inclusiv.

(2) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se completează în toate cazurile în care finalizarea incapacităţii temporare de muncă are loc după data de 1 ianuarie 2007, inclusiv.

Art. 3. - (1) Anexa la FIAM se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă la care s-a înregistrat accidentul de muncă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea incapacităţii temporare de muncă a persoanei accidentate.

(2) Angajatorul are obligaţia să prezinte documentele care certifică durata incapacităţii temporare de muncă şi să completeze modalitatea de terminare a acesteia.

Art. 4. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Incepând cu data de 1 ianuarie 2007 se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 755/2006 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 31 octombrie 2006.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

*) Anexele nr. 1 -3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

FORMULAR PENTRU

ÎNREGISTRAREA

ACCIDENTULUI DE MUNCA

FIAM Nr. |______/______|

A. DATE DE IDENTIFICARE A FORMULARULUI:

1.   Nr. Accident la angajator*:         |______/______/_____|

*Nr. accident la angajator -va fi completat de angajatorul care inregistrează accidentul de muncă

2.    ITM care ia în evidentă accidentul:

**COD JUDEŢ- Se completează conform AHEXĂ CLASIFICĂRI-CLASIFICARE 1 - Codul judeţului

Cod judeţ**:   |_|_|  Nume Judeţ: |______________|

3. Cine a efectuat cercetarea accidentului:   ITM:    |__|__|                                          Nr. P. V. *:    |____|  /data:   |_____|_____|_______|

* Nr. P.V. şi data - Se completează în cazul accidentelor mortale, colective sau cu invaliditate cercetate de Inspectoratele Teritoriale de Muncă

Angajator: .................................................................................. Inspecţia.Muncii.:   |_|

Dacă accidentul a fost cercetat de ITM - completaţi codul şi numele acestuia. Dacă cercetarea a fost făcută de un agent economic - completaţi numele acesteia.

Dacă cercetarea a fost făcută de către Inspecţia Muncii - bifaţi căsuţa corespunzătoare

B.  DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI (care înregistrează accieentul de munca):

1. Denumire angajator:...........................................................................

ADRESA SEDIUL ANGAJATORULUI:..............................................

..............................................................................................................................

2. Judeţul: |____|___________________| Cod UNIC*: |_____________________| 4. Localizare geografică:   |_|_|_|

*) In cazul instituţiilor publice (ex. primării) în locul Codului Unic se va înscrie Codul Fiscal, iar in cazul Persoanelor Fizice în locul Codului Unic se va înscrie Codul Numeric Personal

5. Localitatea: ..........................................................  6. Cod POŞTAL: |__________|

7. Strada: ..................................................... 8.Nr: ...... 9. Bloc: ........ 10. Scara: ........   11. Etaj: ......... 12. Ap.: ......... 13. Sect: ......... 14.Fax:|_|___||____________|   15.Interfon: |_____| 16. Tel.: |___||______________| 17.Interior: |__________|  

18. Adresă e-mail: ...........................................................................

C.  DATE DE CARACTERIZARE A ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de munca):

1. Tip Angajator:   Unitate principală: |_|      Subunitate:   |_|       Sucursală:   |_|   Agenţie: |_|  Punct de lucru: |_| Filială:  |_| Reprezentanţă:   |_|    

Alte tipuri:   |_|

2. Forma Juridică:*

*) Se va completa forma juridică bifandu-se doar o singură căsuţă.

SA   - Societate pe Acţiuni

|_|

OC2

- Cooperativă de consum

|_|

SRL - Societate cu Răspundere Limitată

|_|

OC3

- Cooperativă de credit

|_|

SCS - Societate în Comandită Simplă

|_|

SAG

- Societate agricolă

|_|

SNC  - Societate în Nume Colectiv

|_|

OSL

- Organizaţie cu Scop Lucrativ

|_|

RA    - Regie Autonomă

|_|

ALT

- Altă formă juridică (unitate economică, culturală, socială, obştească fără formă juridică expresă)

|_|

OC1       - Cooperativă meşteşugărească

|_|

SCA

Societate în Comandită pe Acţiuni

|_|

                         

                         Capital social integral de stat

                         Capital social de stat peste 50%

3. Forma de    Capital social privat peste 50%

proprietate:    Capital social integral privat 

                         românesc sau românesc şi străin

                         Proprietate cooperatistă

|_|

|_|

|_| |_|

|_|

Proprietate obştească

Proprietate integral străină

Proprietate publică de interes naţional şi local

Alte tipuri de capital

|_|

|_|

|_|

|_|

4. Denumire angajator tutelar:

5. CNP/CUI angajator tutelar: |_________| 6. Judeţul angajatorului tutelar       |_|_| |______________|

D. DATE DESPRE ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ALE ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de muncă):

1. Activitatea economică principală*:

Diviziunea:

|_|_|

Grupa:

|_|_|_|

Clasa:

|_|_|_|_|

2. Nr. angajaţi : |_|_|_|_|_|_|_|_|

3.Activ.ec. în care este impl. accidentatul*:

Diviziunea:

|_|_|

Grupa:

|_|_|_|

Clasa:

|_|_|_|_|

5. Dimensiunea întreprinderii:

4.Alte activit. economice ale ag.ec.*:

Diviziunea:

|_|_|

Grupa:

|_|_|_|

Clasa:

|_|_|_|_|

0 angajaţi        0             |_|

500 angajaţi sau mai mult

|_|

6.Organizarea activit. de prev. şi protecţie

Diviziunea:

|_|_|

Grupa:

|_|_|_|

Clasa:

|_|_|_|_|

1-9 angajaţi     1              |_|

Nr. Necunoscut de angajaţi     9

|_|

CSSM                   |_| Servicii interne     |_|

Diviziunea:

|_|_|

Grupa:

|_|_|_|

Clasa:

|_|_|_|_|

10-49 angajaţi        2              |_|

Nr. lucr. desemnati |_| 

Servicii externe      |_|

Diviziunea:

|_|_|

Grupa:

|_|_|_|

Clasa:

|_|_|_|_|

50-249 angajaţi        3              |_|

Asumare de către angajator           |_|

Diviziunea:

|_|_|

Grupa:

|_|_|_|

Clasa:

|_|_|_|_|

250-499 angajaţi  

4              |_|

*) Se vor completa codurile de Diviziune, Grupa, respectiv Clasa, conform codificarilor CAEN

E. DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI (unde s-a produs accidentul de muncă):

1. Denumire angajator: .....................................................................................

2. Judeţul: |_|_|3. Cod UNIC*: |____________________________|

(*Pentru angajator persoană fizică în locul Codului UNIC se va înscrie Codul Numeric Personal)

4. Locul producerii accidentului: ....................................................................

(Completaţi locul unde s-a produs accidentul precizând compartimentul funcţional unde a avut loc acesta (secţia, atelierul, locul/punctul de muncă)

F. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI ACCIDENTATE

 1. Numele: ....................................  2. Prenumele ...........................................

(Se va completa cu MAJUSCULE numele şi prenumele persoanei accidentate)

3. Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 4. Vârsta persoanei accidentate: |_|_|               

(Inscrieţi codul numeric personal din actul de identitate al accidentatului)

5. Domiciliu: Localitate: ............................  Strada: ................................. Nr: ......... Bloc: ......... Scara: ........... Etaj: .......... Ap: ......

Tel: ................. Judeţul: ......................

6. Carnet Muncă : Seria:  |__| Nr: |________|   7.Contract de asigurare nr: |_____|

8. Statut profesional:

000 - Formă de încadrare în muncă necunoscută

|_|

312 - Lucrător în regim de lucru permanent şi cu program de lucru -parţial

|_|

100 - Lucrător pe cont propriu

|_|

320 - Lucrător în regim de lucru temporar, dar cu program de lucru -nespecificat

|_|

300 - Lucrător în regim de lucru (permanent/temporar) şi cu program de lucru (complet/timp parţial) - nespecificate

|_|

321 - Lucrător în regim de lucru temporar şi cu program de lucru -complet

|_|

301 - Lucrător în regim de lucru nespecificat, dar cu program de lucru complet

|_|

322 - Lucrător în regim de lucru temporar şi cu program de lucru -parţial

|_|

302 - Lucrător în regim de lucru nespecificat, dar cu program de lucru parţial

|_|

400 - Lucrător familial neremunerat

|_|

310 - Lucrător în regim de lucru permanent şi cu program de lucru - nespecificat

|_|

500 - Ucenic

|_|

311 - Lucrător în regim de lucru permanent şi cu program de lucru - complet

|_|

900 - Alt statut profesional

|_|

(Bifaţi căsuţa corespunzătoare Statutului Profesional al persoanei accidentate)

9. St Civilă:  Căsătorit(ă): |_|   Necăsătorit(ă): |_|   Divorţat(ă):  |_|  Văduv(ă):   |_|     

10. Pers. în întreţinere: copii:  |_|   alte: |_|

 (Bifaţi căsuţa corespunzătoare stării civile)

 (Completaţi nr. copiilor minori şi a altor pers, aflate în întreţinere)

11. Cetăţenie: 0-Necunoscută   |_| 1-Română |_|    2-Alte cetăţenii din UE        |_|   3-Cetăţenii din afara UE      |_|

12. Sex:     F:    |_|    M: |_|   13. Persoană cu handicap   |_|        

(Poziţia 13 se bifează numai dacă este cazul)

G. INFORMAŢII DESPRE PERSOANA ACCIDENTATĂ:

1. Ocupaţia accidentatului:                               |_|_|_|_|_|_|                                                                                                                               

(Denumirea în clar a ocupaţiei pentru care               (Codificare conform COR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

este angajat - conform COR) ............................................

2. Nr. de schimburi: |_| 

3. Nr. total ore de lucru: < 6 ore: |_| 8 ore: |_| 12 ore:|_|  > 12 ore: |_|

4. Nr. zile lucrătoare pe săptămâna la angajator |__|

(Precizaţi câte zile lucrătoare are săptămâna de lucru la angajator)

5. Vechime în muncă (data primei încadrări):  ziua: |_|_| luna: |_|_| anul: |_|_|_|_|

6. Vechime în ocupaţie

(data primei încadrări în ocupaţie):                    ziua: |_|_| luna: |_|_| anul: |_|_|_|_|                               

7. Vechime la locul de muncă

(data încadrării la locul de muncă):                    ziua: |_|_| luna: |_|_| anul: |_|_|_|_|

H. DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI:

1. Data producerii accidentului    ziua: |_|_| luna: |_|_| anul: |_|_|_|_|

2. Ziua din săptămână*: ............... |_| 3. Ora din zi**: |_|_|  4. Ora de la încep. Schimbului***: |_|_|

* (Completaţi în clar şi codificat -valori de la 1 la 7)

** (Valori de la 00 la 23)

*** (Valori de la 01 la 24)

I. DATE DESPRE ACCIDENT :

1. FEL ACCIDENT:    Individual |_|  Colectiv  |_| Nr. accidentaţi |__| Din care decedaţi |__|

2. TIP ACCIDENT:    INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCĂ:    |_| MORTAL:  |_|

3. Data începerii incapacităţii     ziua: |_|_| luna: |_|_| anul: |_|_|_|_|

4. Data terminării incapacităţii ziua: |_|_| luna: |_|_| anul: |_|_|_|_|

5. Nr. zile Incapacitate Temporară de Muncă (ITM) cumulate: |_|_|_|   6. Din care câte zile de spitalizare?   |______|

7. Modalitate determinarea ITM:    Reluare activitate:    |_|    Deces:   |_|  Invaliditate:  |_|

 (In cazul încadrării accidentatului într-un grad de INVALIDITATE - se vor completa informaţiile de la poziţia 8)

8. Grad INVALIDITATE: GR.I  |_|  GR.II  |_| Gr.III |_|   9. Nr. decizie INV: |________| Data:  |___|_____|_______|

(Se vor bifa căsuţele corespunzătoare situaţiei accidentatului /Data emiterii deciziei de INVALIDITATE are forma: zz /11 / aaaa)

J. DATE DESPRE EFECTELE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ:

1. Efectul asupra organismului (Tipul leziunii):

000-Tip de leziune

necunoscută/nespecificată

|_|

051-Contuzii şi răni intracraniale

|_|

089- Alte tipuri de inec şi asfixiere

|_|

010-Răni şi leziuni superficiale

|_|

052-Leziuni interne

|_|

090-Efecte ale sunetului, vibraţiilor şi presiunii

|_|

01l-Leziuni superficiale

|_|

059-Alte tipuri de contuzii şi leziuni interne

|_|

091-Pierderi acute de auz

|_|

012-Râni deschise

|_|

060-Arsuri şi degeraturi

|_|

092-Efecte ale presiunii (barotraume)

|_|

019-Alte tipuri de răni şi leziuni

superficiale

|_|

061-Arsuri termice

|_|

099- Alte efecte ale sunetului, vibraţiilor şi presiunii

|_|

020-Fracturi de os

|_|

062-Arsuri chimice

|_|

100-Efecte ale temperaturilor extreme, luminii şi radiaţiilor

|_|

021-Fracturi închise

|_|

063-Degeraturi

|_|

101- Insolaţii

|_|

022-Fracturi deschise

|_|

069- Alte tipuri de arsuri şi degeraturi

|_|

102-Efecte ale radiaţiilor (ne-termice)

|_|

029-Alte tipuri de fracturi

|_|

070 Otrăviri şi infecţii

|_|

103-Efecte ale temperaturilor scăzute

|_|

030-Dislocaţii, luxaţii si tensionări ale muşchilor

|_|

071-Otrăviri acute

|_|

109-Alte efecte ale temperaturilor extreme, luminii şi radiaţiilor

|_|

031-Dislocaţii şi subluxaţii

|_|

072-Infecţii acute

|_|

110 Şocuri

|_|

032-Luxaţii

|_|

079- Alte tipuri de otrăviri şi infecţii

|_|

111-Şocuri în urma agresiunilor şi ameninţărilor

|_|

039-Alte tipuri de dislocaţii şi luxaţii

|_|

080-înec şi asfixiere

|_|

112-Şocuri traumatice

|_|

040-Amputări (pierderea unei părţi a

|_|

081-Asfixiere

|_|

119-Alte tipuri de şocuri

|_|

      corpului)

082-Leziuni provocate de înec ne-mortal prin

|_|

120 Răni multiple

|_|

050-Contuzii şi răni interne

|_|

submersie

999-Alte leziuni specificate, neincluse între cele de mai sus

|_|

(Bifaţi o singură căsuţa - corespunzător efectului pe care 1-a avut accidentul asupra organismului)

2. Localizarea leziunii (Partea de corp rănită):

00-Partea de corp rănită, nespeciflcată                     |_|

40-Trunchi şi organe                      |_|

60-Extremităţi inferioare                                            |_|

10 Cap                            |_|                                                                  

41-Cutia toracică, coaste, inclusiv legătura cu umerii                             |_|

61-Şold şi legăturile cu şoldul                             |_|

11-Cap, creier, vase şi nervuri craniene               |_|

42-Coşul pieptului inclusiv organele din zonă                                                  |_|

62-Picior inclusiv genunchi                                        |_|

12-Zona feţei                  |_|                                

43-Zona pelviană şi abdominală, inclusiv organele din zonă                              |_|

63-Gleznă                    |_|                                                                   

13-Ochi                           |_|                                                                 

48-Trunchi, multiple părţi afectate      |_|

64-Laba piciorului       |_|                                                                 

14-Urechi                        |_|                                                                

49-Trunchi, alte părţi nemenţionate mai sus                                                   |_|

65-Degete                    |_|                                                                

15-Dinţi                           |_|                                                                

50-Extremităţi superioare                 |_|                                                                           

68-Extremităţi inferioare, multiple părţi afectate  |_|                                                                                    

18-Cap, multiple părţi afectate                          |_|

51 -Umeri                                       |_|                                                                             

69-Extremităţi inferioare, alte părţi nemenţionate mai sus                               |_|

19-Cap, alte părţi nemenţionate mai sus      |_|                                      

52-Braţe, inclusiv coate                  |_|                                                                             

20-Gât, inclusiv spinare şi coloana   vertebrală din zona superioară                         |_|.

53-Mână                                          |_|

70-Intreg corpul şi multiple părţi, nespecificate          |_|

21-Gât, inclusiv spinare şi coloana vertebrală  din zona superioară                        |_|.

54-Degete                                        |_|

7 l-Intregul corp           |_|

29-Gât, alte părţi nemenţionate mai sus        |_|                                       

55-Incheietura mâinii                      |_|

78-Multiple părţi ale corpului afectate          |_|

30-Spate, inclusiv spinare şi coloana  vertebrală din zona inferioară                          |_|                                

58-Extremităţi superioare, multiple părţi afectate                                           |_|

99- Alte părţi rănite ale corpului,  nementionate mai sus                                 |_|                                

31-Spate, inclusiv spinare şi coloana  vertebrală din zona inferioară                           |_|

59-Extremităţi superioare, alte părţi nemenţionate mai sus                         |_|

39-Spate, alte părţi nemenţionate mai sus    |_|     

(Bifaţi o singură căsuţa - corespunzător localizării leziunii)                                                                                                            

1. Victima efectua activitatea respectivă în mod:  curent:    |_|   ocazional:   |_|  excepţional:    |_|

2. In cadrul activităţii efectuate, persoana accidentată acţiona:  singură:   |_|                                împreună cu alţi participanţi:     |_|

3. Pentru activitatea desfăşurată, persoana accidentată era:  instruită:    |_|   

 insuficient instruită: |_|        neinstruită:    |_|

4+ Persoana accidentată trebuia să poarte / utilizeze echipament de protecţie?  |_|   

dacă DA - utiliza echipamentul de protecţie?     |_|

5. Accidentul a avut loc în urma unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvare:                 de vieţi    |_|    de bunuri   |_|

6. Accidentul a avut loc în urma unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea sau înlăturarea unui pericol    |_|

7. Accidentul a avut loc în timpul îndeplinirii îndatonrilor de serviciu în afara

graniţelor ţării    |_|

8. Accidentul a avut loc în timpul unei activităţi cultural sportive                                             |_|      

9. Accidentul a avut loc în timpul unei vizite organizate la o persoană fizică /juridică                |_|      

10. Accidentatul se afla în perioadă de testare profesională în vederea angajării                      |_|     

11. Persoana accidentată a fost victima unui accident de traseu                                              |_|     

12. Persoana accidentată a fost victima unui accident de circulaţie                                          |_|     

13. Accidentatul a fost victima unei agresiuni, în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu            |_|     

(Bifaţi căsuţele corespunzătoare)

14. Punctul de lucru:   0 Nespecificat                                                                                   |_|

                                       1-P-ctul de lucru obişnuit, unitatea locală obişnuită                           |_|

                              2-P-ctul de lucru ocazional sau mobil, deplasare în interes de serviciu        |_|

                               9-Alt tip de punct de lucru                                                                       |_|

15. Mediul de muncă (de lucru):                                                                                    (Bifaţi căsuţa corespunzătoare mediului de muncă - de lucru)

000 Nu exista informaţii                        |_|                                                                                                        

061Zone publice deschise (autostrăzi, şosele, parcări, săli de aşteptare ale gărilor si aeroporturilor, etc)                                         |_|

010 Zonă industrială- nespeciflcată       |_|                                                                                              

062   Mijloace de transport- terestre sau feroviare - private sau publice (toate tipurile: tren,    i-i autobuz, maşină, etc.)                             |_| 

011  Zona productiva, fabrica, atelier    |_|                                                                                                           

063 Zone asimilate locurilor publice, dar cu acces restictionat; linii de tren, piste de aterizare, piste pentru cursele de maşini                         |_|                                

012 Zona de întreţinere, ateliere de reparaţii    |_|                                               

069 Alte grupuri 060 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus                                     |_|                                                  

013 Depozite, încărcare/descărcare                 |_|                                                                                                             

070 Locuinţe - nespecificate                          |_|                                                                                                                      

019 Alte grupuri 010 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus                                    |_| 

071  Locuinţe private                                  |_|                                                                             

020 Construcţii, exploatări miniere nespecificate                                                                         |_|  

072 Parti cu caracter public al unor clădiri, anexe, grădini private                                   |_|   

021 Construcţii-clădiri în construcţie              |_|                                                                   

079 Alte grupuri 070 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus                                   |_| 

022 Construcţii-clădiri în demolare, reparaţii, întreţinere                                                       |_|

030 Zone sportive-nespecifioate                  |_|             

023 Exploatări miniere, excavaţii, şanţuri (inclusiv exploatări miniere si cariere de piatră)             |_|

081   Zone acoperite - săli de sport, săli de gimnastică, piscine acoperite                        |_|   

024 Construcţii - subterane                            |_|

082 Zone neacoperite(în aer liber)- stadioane, piscine neacoperite, piste de ski                   |_|  

025 Construcţii - pe / peste apă                     |_|                                                                  

039 Alte grupuri 080 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus                                   |_|

026 Construcţii- în medii cu presiune ridicată   |_|                

090 Zone aeriene, exclusiv părţile din construcţii - nespecificate                                             |_|

029 Alte grupuri 020 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus                                      |_|          

091  Zone la înălţime-fixe (acoperişuri, terase, etc.)                                                            |_|                   

030 Ferme de creştere a animalelor, ferme piscicole, zone forestiere- nespecificate          |_|

092 Zone la înălţime -stâlpi, piloni, platforme suspendate                                                    |_| 

031 Ferme de creştere a animalelor               |_|  

093 Zone aeriene-bordul avioanelor              |_| 

032 Ferme - imasuri                                     |_|         

099 Alte grupuri 090 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus                                     |_| 

033 Ferme - livezi                                        |_|        

100 Zone subterane,exclusiv părţile din construcţii- nespecificate                               |_|

034 Zone forestiere                                     |_|     

101   Zone subterane - tuneluri(rutiere, feroviare, metrou)                                                        |_|

035 Ferme piscicole, pescuit, culturi acvatice (construite artificial)                                     |_| 

102 Zone subterane - mine                           |_|       

035 Grădini, parcuri, grădini botanice, grădini zoologice                                                       |_|

103 Zone subterane-canale/canalizare          |_|                              

039 Alte grupuri 030 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus                                    |_|                                                   

109 Alte grupuri 100 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus, exclusiv părţile din construcţii                                                   |_|

040 Arii de activitate terţiare, birouri, zone de distracţie, divertisment- nespecificate              |_|

110 Pe/peste apă, exclusiv părţile din construcţii - nespecificate                                            |_|

041 Birouri, săli de şedinţă, biblioteci etc.      |_|          

111  Mări si oceane - aboard all types of vessels, platforms, ships, boats, barges                    |_| 

042 Instituţii de învăţământ, scoli, scoli secundare, colegii, universităţi, crese, asistentă medicală  |_|

112 Lacuri, râuri, porturi - bordul tuturor tipurilor de vase, platforme, vapoare, bărci, barje      |_| 

043 Zone diverse(inclusiv strazile cu spatii comerciale)                                                   |_|            

119 Alte tipuri 110 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus, exclusiv părţile din construcţii                                                     |_|

Restaurante, zone de petrecere a timpului liber, zone de vizită temporară (inclusiv muzee, săli de audiţie, stadioane, etc.)                                |_|

120 Medii cu presiune ridicată, exclusiv părţile din construcţii - nespecificate                         |_|                        

049 Alte grupuri 040 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus                                  |_| 

121   Medii cu presiune ridicată-sub apă (sărituri)                                                                        |_|

050 Instituţii de sănătate nespecificate           |_|

122 Medii cu presiune ridicată-camere           |_|

051 Instituţii de sănătate, spitale, case

de sănătate                                                  |_|

129 Alte grupuri 120 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus, exclusiv părţile din construcţii                                                      |_|

059 Alte grupuri Other group 050 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus                      |_|

999 Alte Medii de lucru nespecificate sau neincluse în clasificare                                    |_|

060 Zone publice - nespecificate                 |_|  

16. Activitatea desfăşurată:                                                               

(Bifaţi căsuţa corespunzătoare activităţii specifice desfăşurate în momentul accidentării)

00 Nu exista informaţii

|_|

39   Alte activităţi 30 de tipul Activitate desfăşurată nespecificată mai sus

|_|

10 Producţie, fabricare, procesare, depozitare - toate tipurile - nespecificate

|_|

40  Activităţi intelectuale - nespecificate

|_|   

11 Producţie, fabricare, procesare - toate tipurile

|_|

41  Servicii publice de ajutor si asistentă către publicul larg

|_|

12 Depozitare - toate tipurile

|_|

42  Activităţi intelectuale - activităţi didactice, procesare de date, muncă de birou, organizare, conducere

|_|         

19 Alte grupuri 10 de tipul Activitate desfăşurată nespecificată mai sus

|_|

43  Activităţi comerciale - cumpărare, vânzare si sevicii asociate

|_|

20 Excavaţii, Construcţii, Repatii, Demolări - nespecificate

|_|

49  Alte activităţi 40 de tipul Activitate desfăşurată nespecificată mai sus

|_|

21 Excavaţii

|_|

50  Alte activităţi relaţionale acivitatilor codificate 10, 20,30 and 40-nespecificate

|_|

22 Construcţii - construcţia clădirilor

|_|

51   Punerea în funcţiune, pregătirea de lucru, instalarea, montarea, dezasamblarea instalaţiilor

|_|    

23 Construcţii-construcţii civile, infrastructuri, şosele, poduri, baraje, porturi

|_|

52  întreţinerea, repararea, ajustarea

|_|

24 Rernodelare, reparaţii, extensii, lucrări întreţinere a construcţiilor- toate tipurile de construcţii

|_|

53  Curăţarea zonei de lucru, a maşinilor - industrial sau manual

|_|

25 Demolări - toate tipurile de construcţii

|_|

54  Conducerea generală, de toate tipurile

|_|    

29 Alte grupuri 20 de tipul Activitate desfăşurată nespecificată mai sus

|_|

55  Monitorizarea, inspecţia proceselor de producţie, a mijloacelor de transport, echipamentelor-cu sau fără echipamente de motorizare

|_|    

30 Activităţi agricole, forestiere, horticole, piscicole, creşterea animalelor-nespecificate

|_|

59  Alte grupuri 50 de tipul Activitate desfăşurată nespecificată mai sus

|_|

31 Activităţi agricole -cultivarea suprafeţelor agricole

|_|

60  Activităţi sportive, artistice si de mişcare - nespecificate

|_|

32 Activităţi agricole - legumicultura, horticultura

|_|

61 Activităţi de mişcare, inclusiv la bordul mijloacelor de transport

|_|   

33 Activităţi agricole - creşterea animalelor

|_|

62 Activităţi sportive, artistice

|_|   

34 Activităţi forestiere

|_|

69  Alte grupuri 60 de tipul Activitate desfăşurată nespecificată mai sus

|_|    

35 Piscicultura, pescuit

|_|

99 Alte "Activităţi desfasurate" neprezentate in clasificarea de mai sus

|_|   

17. Acţiune fizică efectivă:

(Bifaţi căsuţa corespunzătoare acţiunii fizice efective desfăşurate de accidentat)

00 Nu există informaţii

|_|

45 Deschiderea, închiderea (unei cutii, pachet, colet)

|_|

10 Operare mecanică- nespecificată

|_|

46 Turnarea, umplerea, udarea, vopsirea, golirea

|_|

11 Pornirea, oprirea maşinii de lucru

|_|

47 Deschiderea, împingerea

|_|

12 Alimentarea, descărcarea maşinii de lucru

|_|

49 Alte grupuri 30 de tipul acţiune fizică efectivă nespecificată mai sus

|_|

13 Monitorizare, operarea sau conducerea maşinii

|_|

50 Ducerea obiectelor în mână - nespecificată

|_|

19 Alte grupuri 1 0 de tipul Acţiune fizică efectivă nespecificată mai sus

|_|

51 Verticală - ridicarea, ridicarea, coborârea unui obiect

|_|

20 Activităţi cu instrumente de mână- nespecificate

|_|

52 Orizontală - tragerea, împingerea, rostogolirea unui obiect

|_|

21 Activităţi cu instrumente de mână, acţionate manual

|_|

53 Transportarea unei încărcături - de către o persoană

|_|

22 Activităţi cu instrumente de mână, motorizate

|_|

59 Alte grupuri 40 de tipul Acţiune fizică efectivă nespecificată mai sus

|_|

29 Alte grupuri 20 de tipul Acţiune fizică efectivă nespecificată mai sus

|_|

60 Mutarea obiectelor - nespecificată

|_|

30 Conducerea mijloacelor de transport sau a echipamentelor de lucru - nespecificată

|_|

61 Mers, alergare, urcare, coborâre, etc

|_|

31 Conducerea mijloacelor de transport sau a echipamentelor de lucru - mobile si motorizate

|_|

62 Intrare, ieşire

|_|

32 Conducerea mijloacelor de transport sau a echipamentelor de lucru - mobile si nemotorizate

|_|

63 Sărituri

|_|

33 Pasager la bordul unui mijloc de transport

|_|

64 Târâre, cătărare, etc.

|_|

39 Alte grupuri 30 de tipul Acţiune fizică efectiva nespecificată mai sus

|_|     

65 Ridicare, asezare(pe scaun)

|_|    

40 Mânuirea obiectelor - nespecificată

|_|

66 Inot, scufundare

|_|

41 Tinerea, apucarea, plasarea - pe nivel orizontal

|_|

67 Mutare

|_|

42 Strângerea, îndoirea, ruperea, refacerea, desurubarea, rotirea

|_|

69 Alte grupuri 50 de tipul Acţiune fizică efectivă nespecificată mai sus

|_|

43 Forţarea, agăţarea, ridicarea, aşezarea- pe o poziţie verticală

|_|

70 Prezentă - nespecificată

|_|

44 Aruncarea, bruscarea

|_|

Alte grupuri 50 de tipul Acţiune fizică efectivă nespecificată sau neprezentată în clasificarea de mai sus

|_|

18. Agentul material al Acţiunii Fizice Efective (echipamentul de muncă):

(Se va completa în clar şi codificat agentul material al Acţiunii Fizice Efective)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...................................................................Cod: |_|_|_|_|_|_|_|_|

19. Abaterea (Acţiunea Generatoare):

(Bifaţi căsuţa corespunzătoare abaterii - acţiunea generatoare)

00 Nu exista informaţii

|_|

49 Alte grupuri 40 de tipul Abatere nespecificată mai sus

|_|

10 Abaterea cauzata de probleme electrice, explozii, incendii - nespecificată

|_|

50 Alunecarea-împiedicarea si prăbuşirea unei persoane- nespecificate

|_|

11 Probleme electrice datorită deteriorării echipamentului-contact indirect

|_|

51 Prăbuşirea persoanei - la un nivel inferior poziţiei anterioare

|_|

12 Probleme electrice-contact indirect

|_|

52 Alunecarea - împiedicarea si prăbuşirea persoanei - la acelaşi nivel

|_|

13 Explozii

|_|

59 Alte grupuri 50 de tipul Abatere nespecificată mai sus

|_|

14 Incendii

|_|

60 Mişcarea corpului conducând la leziuni externe- nespecificate

|_|

19 Alte grupuri 1 0 de tipul Abatere nespecificată mai sus

|_|

61 Călcarea pe un obiect ascuţit

|_|

20 Abaterea prin inundare, răsturnare, scurgere de vapori, emisii de gaze -nespecificată

|_|

52 Aşezarea în genunchi, aşezarea pe scaun, înclinarea

|_|

21 Stare solidă - inundare, răsturnare

|_|

63 Agăţarea sau cărarea pe moment a unui obiect

|_|

22 Stare lichidă -scurgere, înnoroire, curgere, împroşcare, stropire

|_|

64 Mişcări necoordonate, acţiuni nesincronizate

|_|

23 Stare gazoasă - vaporizare, aerosoli, formaţiuni gazoase

|_|

69 Alte grupuri 60 de tipul Abatere nespecificată mai sus

|_|

24 Material pulverizant - fum, praf/particule în suspensie/emisii

|_|

70 Mişcarea corpului conducând la leziuni interne - nespecificate

|_|

29 Alte grupuri 20 de tipul Abatere nespecificată mai sus

|_|

71 Urcarea, cărarea, ridicarea în picioare

|_|

30 Spargerea, explozia, crăparea, alunecarea, prăbuşirea, dărâmarea Agentului material - nespecificate

|_|

72 Impingerea, tragerea

|_|

31 Spargerea materialului - la zona de contact

|_|

73 Aşezarea, ridicarea

|_|

32 Explozia -ce cauzează crăparea (pentru lemn,sticlă, metal, piatră, plastic, altele)

|_|

74 Rotirea, învârtirea

|_|

33 Alunecare, prăbuşire, dărâmare a Agentului material (asupra victimei)

|_|

75 Călcarea greşită, răsucirea piciorului sau a călcâiului, alunecare fără prăbuşire

|_|

34 Alunecare, prăbuşire, dărâmare a Agentului material (tras de victimă)

|_|

79 Alte grupuri 70 de tipul Abatere nespecificată mai sus

|_|

35 Alunecare, prăbuşire, dărâmare a Agentului material - aflat la nivelul victimei

|_|

80 Secul, îngheţul, violenta, agresiunea, ameninţarea - nespecificate

|_|

39 Alte grupuri 30 de tipul Abatere nespecificată mai sus

|_|

81 Socul, îngheţul

|_|

40 Pierderea controlului (total sau parţial) asupra maşinii, mijloacelor de transport sau echipamentelor de lucru, instrumentelor acţionate manual, obiectelor, animalelor - nespecificate

|_|

82 Violenta, agresiunea, ameninţarea- între angajaţii companiei aflaţi sub autoritatiea companiei angajatoare

|_|

41 Pierderea controlului (total sau parţial)- al maşinii (inclusiv pornirea nedorita) sau al materialului de lucru

|_|

83 Violenta, agresiunea, ameninţarea- din partea altor companii asupra victimelor care isi îndeplinesc sarcinile de lucru (şoferii mijloacelor de transport, etc.)

|_|

42 Pierderea controlului (total sau parţial) - asupra maşinii, mijloacelor de transport sau echipamentelor de lucru, (motorizate sau nu)

|_|

84Agresiunea, atacul -unui animal

|_|

43 Pierderea controlului (total sau parţial)- asupra instrumentelor de lucru (motorizat sau nu) sau asupra materialului conţinut de instrumentul de lucru

|_|

85 Prezenta victimei sau a unei terţe persoane în postura de acrea un pericol pentru ea însăşi, sau o altă posibilitate

|_|

44 Pierderea controlului (total sau parţial) - asupra obiectului (mutat, mânuit, etc)

|_|

89 Alte grupuri 80 de tipul Abatere nespecificată mai sus

|_|

45 Pierderea controlului (total sau parţial) - asupra unui animal

|_|

99 Alte abateri neprezentate în clasificarea de mai sus

|_|

20. Agentul material al ABATERII (echipamentul de muncă):              

(se va completa în clar şi codificat agentul material al abaterii) ..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.....................................................................................................Cod:  |_|_|_|_|_|_|_|_|

21. Contact - Modalitate de rănire*                                                                              

(Se va completa în clar şi codificat tipul de contact -modalitatea de rănire)

00 Nu exista informaţii

|_|

48 Coliziune -cu un obiect, inclusiv vehicule - coliziune cu o persoana (victima fiind în mişcare)

|_|     

10 Contactul electric, termic, sau cu substanţe nocive - nespecificat

|_|

49 Alte grupuri 40 de tipul Contacte - Modalităţi de rănire nespecificate mai sus

|_|

11  Contact indirect cu arc electric, scânteie, fulger(pasiv)

|_|

50 Contact cu un Agent Material ascuţit,cu vârf, contondent- nespeciffcat

|_|

12 Contact direct cu curentul electric (electrocutare)

|_|

51 Contact cu un Agent Material ascutit(cutit, lamă, etc)

|_|

13 Contact cu flacără sau cu obiecte sau medii fierbinti sau arzând

|_|

52 Contact cu un Agent Material cu vârf ascuţit (cui, instrument ascuţit, etc)

|_|

14 Contact cu obiecte sau medii reci sau îngheţate

|_|

53 Contact cu un Agent Material greu sau contondent

|_|

15 Contact cu substanţe nocive -pe cale nazală sau bucală, prin inhalare

|_|

59 Alte grupuri 50 de tipul Contacte - Modalităţi de rănire nespecificate mai sus

|_|

16 Contact cu substanţe nocive - pe/prin piele sau ochi

|_|

60 Capcane, căzături - Nespecificate

|_|

17 Contact cu substanţe nocive - pe cale digestivă prin înghiţire

|_|

61 Capcane, căzături - în

|_|

19 Alte grupuri 1 0 de tipul Contacte - Modalităţi de rănire nespecificate mai sus

|_|

62 Capcane, căzături -sub

|_|

20 Inundare, acoperire, învăluire - nespecificate

|_|

63 Capcane, căzături - între

|_|

21   Inundare cu lichid

|_|

64 Un membru, mână, sau deget rupt, sau tăiat(amputat)

|_|    

22 Acoperire cu un corp solid

|_|

69 Alte grupuri 60 de tipul Contacte - Modalităţi de rănire nespecificate mai sus

|_|

23 Invăluit în, înconjurat de particule gazoase sau arzând în aer

|_|

70 Leziuni fizice sau mentale - nespecificate

|_|   

29 Alte grupuri 20 de tipul Contacte - Modalităţi de rănire nespecificate mai sus

|_|

71 Leziuni fizice - ale sistemului muscular

|_|    

30 Impact orizontal sau vertical cu obiecte staţionare (victima fiind în mişcare)nespecificate

|_|

72 Leziuni fizice - din cauza radiaţiilor, zgomotului, luminii sau presiunii

|_|

31   Mişcare verticală, prăbuşire pe/sau frontal (rezultând o căzătura)

|_|

73 Şocuri sau presiuni mentale

|_|

32 Mişcare orizontala, prăbuşire pe/sau frontal

|_|

79 Alte grupuri 70 de tipul Contacte - Modalităţi de rânire nespeciticate mai sus

|_|

39 Alte grupuri 30 de tipul Contacte - Modalităţi de rănire nespecificate mai sus

|_|

80 Muşcătura,zgârietura, etc. (provocate de către un animal sau de om)- nespeciticate

|_|

40 Coliziune cu un obiect în mişcare- nespecificat

|_|

81 Muşcătură

|_|

41   Coliziune - cu un obiect in zbor

|_|

82 Intepături provocate de insecte sau de peşti

|_|

42 Coliziune -cu un obiect in cădere

|_|

83 Lovituri, muşcături, strangulări

|_|

43 Coliziune -cu un obiect in balans

|_|

89 Alte grupuri 80 de tipul Contacte - Modalităţi de ranire nespeciticate mai sus

|_|

44 Coliziune - cu un obiect in rotat ie 0miscare, obiecte transportate, vehicule

|_|

99 Alte Contacte - Modalităţi de rănire neprezentate în clasificarea de mai sus

|_|

22. Agentul material al CONTACTULUI - Modalităţii de rănire:

..........................................................................................................................

        (se va completa în dar şi codificat agentul material al contactului)

Cod:  |_|_|_|_|_|_|_|_|

23. CAUZE

a. CAUZE DEPENDENTE DE EXECUTANT

00-* - CAUZE DEPENDENTE DE EXECUTANT * - nespecifice

|_|

15- Căderi la acelaşi nivel prin dezechilibrare

|_|

01- Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare

|_|

16- Căderi la acelaşi nivel prin alunecare

|_|

02- Neefectuare la timp de operaţii indispensabile securităţii muncii

|_|

17- Căderi la acelaşi nivel prin antrenare

|_|

OS- Efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre

|_|

18- Căderi la acelaşi nivel prin împiedicare

|_|

04- Efectuare necorespunzătoare de poziţionări, consolidări, fixări etc.

|_|

19- Căderi de la înălţime prin păşire în gol

|_|

05 Efectuare necorespunzătoare de asamblări

|_|

20- Căderi de la înălţime prin dezechilibrare

|_|

06- Efectuare necorespunzătoare de reglaje

|_|

21- Căderi de la înălţime prin alunecare

|_|

07- Utilizare necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie

|_|

22- Căderi de la înălţime prin antrenare

|_|

08- Efectuare, în afara sarcinilor de muncă a pornirii de mijloace de transport, instalaţii, maşini / utilaje

|_|

23- Căderi de la înălţime datorită reacţiilor spontane inadecvate în caz de pericol

|_|

09- Efectuare, în afara sarcinilor de muncă a întreruperii funcţionării instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor

|_|

24- Prezenţa la lucru sub influenţa alcoolului

|_|

10- Efectuare, în afara sarcinilor de muncă a alimentării cu curent electric sau fluide

|_|

25- Prezenţa la lucru în stare de oboseală

|_|

11- Efectuare, în afara sarcinilor de muncă a opririi alimentării cu curent electric sau fluide

|_|

26- Prezenta la lucru sub influenta unor medicamente

|_|

12- Expunere, în afara sarcinilor de muncă prin deplasare/staţionare în locuri/zone cu pericol perman ent/temporar

|_|

27- Prezenţa la lucru sub influenţa unor stări emoţionale puternice

|_|

13- Comunicări accidentogene prin conţinutul lor

|_|

28- Prezenţa la lucru cu anihilarea bruscă a capacităţii funcţionale

|_|

14- Comunicări accidentogene prin defecţiunile transmiterii

|_|

29- Prezenţa la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare datorate altor cauze

|_|

b. CAUZE DEPENDENTE DE MIJLOACELE DE PRODUCŢIE

00- * - CAUZE DEPENDENTE DE MIJLOACELE DE PRODUCŢIE

*   nespecifice

|_|

51- Pericol de electrocutare la tensiune de pas

|_|

50- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin alunecare

|_|

52- Vibraţii excesive ale sculelor, utilajelor, elementelor de construcţie datorate curentului electric

|_|

31- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin rostogolire/rulare

|_|

53- Explozii datorate curentului electric

|_|

52- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin răsturnare

|_|

S4- Implozii datorate curentului electric

|_|

53- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin cădere liberă

|_|

S5- Incendii datorate curentului electric

|_|

54- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin scurgere

|_|

66- Placări-flame datorate curentului electric

|_|

55- Deplasări sub efectul gravitaţie prin deversare

|_|

S7- Contact sau manipulare substanţe toxice

|_|

56- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin surpare

|_|

SS- Contact sau manipulare substanţe caustice

|_|

57- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin prăbuşire

|_|

S9- Contact sau manipulare substanţe inflamabile

|_|

58- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin scufundare

|_|

70- Contact sau manipulare substanţe explozive

|_|

59- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor, în funcţionare normală

|_|

71- Contact sau manipulare culturi de bacterii

|_|

40- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor,declanşate contraindicat

|_|

72- Contact sau manipulare culturi de viruşi

|_|

41- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor, întrerupte contraindicat

|_|

73- Contact sau manipulare culturi de richeţi

|_|

42- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor, în condiţii de imposibilitate a declanşării (pornirii)

|_|

74- Contact sau manipulare culturi de spirocheţi

|_|

43- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor, în condiţii de imposibilitate a întreruperii (opririi)

|_|

75- Contact sau manipulare culturi de ciuperci

|_|

44- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor, în condiţii de imposibilitate a dozării

|_|

76- Contact sau manipulare protozoare

|_|

45- Mişcări funcţionale şi disfiincţionale, devieri de la traiectoriile normale (ex: ale pieselor în nişcare, ale mijloacelor de transport)

|_|

77- Contact sau manipulare plante periculoase

|_|

46- Mişcări funcţionale şi disfiincţionale, balans

|_|

78- Contact sau manipulare animale periculoase

|_|

47- Mişcări funcţionale şi disfiincţionale, recul (ex: al unui furtun, al unei manivele)

|_|

79- Poziţii de lucru forţate sau vicioase

|_|

48- Mişcări funcţionale şi disfiincţionale, şocuri excesive la pornire sau oprire

|_|

50- Contactul prelungit cu apa (prezenţa în obiectul muncii sau în spaţiul de lucru)

|_|

49- Mişcări funcţionale şi disfiincţionale, desprinderea şi proiectarea de corpuri, particule (ex: a polizare)

|_|

51- Efort static mare (prin intensitate şi/sau durată)

|_|

50- Mişcări funcţionale şi disfiincţionale, jet, erupţie (materiale lichide, gazoase sau

aulverulente)

|_|

52- Dificultatea efectuării mişcărilor şi riscul contactelor periculoase legate de

spaţiul de muncă

|_|

51- Obiecte sau suprafeţe înţepătoare

|_|

53- Forţă fizică excesivă

|_|

52- Obiecte sau suprafeţe cu muchii tăioase

|_|

54- Viteză de execuţie excesivă

|_|

53- Obiecte sau suprafeţe abrazive

|_|

55- Subsolicitare fizică (ex.: în sarcina de supraveghere)

|_|

54- Obiecte sau suprafeţe alunecoase

|_|

56- Suprasolicitare senzorială (ex.: asamblări de piese mici)

|_|

55- Obiecte sau suprafeţe adezive

|_|

57- Distribuţia excesivă a atenţiei în condiţii de ritm impus (ex.: activitate de dispecerat)

|_|

56- Obiecte sau suprafeţe cu denivelări

|_|

58- Monotonia muncii

|_|

57- Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi ridicate

|_|

59- Luarea unor decizii (dificile şi de mare răspundere) în timp limitat

|_|

58- Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi scăzute

|_|

90- Precizie mare a mişcărilor în spaţiu şi/sau în timp

|_|

59- Pericol de electrocutare directă

|_|

91- Alte cauze

|_|

60- Pericol de electrocutare indirectă

|_|

  c. CAUZE DEPENDENTE DE SARCINA DE MUNCĂ

000   * - CAUZE DEPENDENTE DE SARCINA DE MUNCA *   nespecifice

|_|

092- Omisiuni în prestabilirea operaţiilor de muncă

|_|

093- Erori în prestabilirea operaţiilor de muncă

|_|

094- Repartizare executant cu pregătire profesională necorespunzătoare pe locurile de muncă

|_|

095- Repartizare executant cu instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

|_|

096- Repartizare executant cu incompatibilităţi psiho-fiziologice faţă de cerinţele locului de muncă

|_|

097- Admiterea la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare

|_|

 098- Tolerarea abaterilor de la disciplina tehnologică

|_|

099- Tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitatea muncii

|_|

100- Neasigurarea corelării şi/sau coordonării unor operaţii de muncă desfăşurate în cadrul unor lucrări complexe

|_|

101- Admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de producţie ne corespunzătoare

|_|

102- Amplasarea ne corespunzătoare a mijlocului de producţie

|_|

103- Neasigurarea întreţinerii şi exploatării corespunzătoare a mijloacelor de producţie

|_|

104- Prevederea utilizării unor materii prime sau materiale ne corespunzătoare cerinţelor de securitate

|_|

105- Neasigurarea condiţiilor normate privitoare la mediul de muncă (microclimă, iluminat, zgomot şi vibraţii, radiaţii, etc.)

|_|

106- Prevenirea unui ritm de muncă necorespunzător

|_|

07- Alte cauze

|_|

d.. CAUZE DEPENDENTE DE MEDIUL DE MUNCA

000    *CAUZE DEPENDENTE DE MEDIUL DE MUNCA*  nespecifice

|_|

136- Viscol

|_|

108- Temperatura aerului ridicată

|_|

137- Alunecări,surpări, prăbuşiri de teren sau copaci

|_|

109- Temperatura aerului scăzută

|_|

138- Avalanşe

|_|

110- Umiditatea aerului ridicată

|_|

139- Seisme

|_|

111- Umiditatea aerului scăzută

|_|

140- Gaze, aerosoli, vapori toxici

|_|

112- Viteza curenţilor de aer

|_|

141- Gaze, aerosoli, vapori caustici

|_|

113- Aeroionizarea pozitivă excesivă

|_|

142- Pulberi, gaze, vapori inflamabili în aer

|_|

114- Presiune scăzută a aerului

|_|

143- Pulberi,gaze,vapori explozivi in aer

|_|

115- Presiune ridicată a aerului

|_|

144- Pulberi pneumoconiogene

|_|

116- Suprapresiune în adâncimea apelor

|_|

145- Bacterii

|_|

117- Zgomot excesiv

|_|

146- Viruşi

|_|

118-Ultrasunete

|_|

147- Richeţi

|_|

119- Nivel de iluminare scăzut

|_|

148- Spirocheţi

|_|

120- Strălucire mare

|_|

149- Ciuperci

|_|

121- Orbire directă sau prin reflexie

|_|

150- Protozoare

|_|

122- Pâlpâire

|_|

151- Mediu subteran

|_|

123- Radiaţii infraroşii (calorice)

|_|

152- Mediu aerian

|_|

124- Radiaţii ultraviolete

|_|

153- Altitudini mari

|_|

125- Microunde

|_|

154- Mediu acvatic

|_|

126- Radiaţii electromagnetice cu frecvenţă înaltă, medie şi joasă

|_|

155- Mediu subacvatic

|_|

127- Laseri

|_|

156- Mediu mlăştinos

|_|

128- Radiaţii ionizante alfa

|_|

157- Mediu extraterestru

|_|

129- Radiaţii ionizante betta

|_|

158- Mediu cu conţinut redus de oxigen

|_|

130- Radiaţii ionizante gamma

|_|

159- Relaţii neprincipiale între şef şi subaltern

|_|

131- Potenţial electrostatic

|_|

160- Relaţii neprincipiale între membrii colectivului

|_|

132- Trăsnete

|_|

161- Activitate în condiţii de izolare socială

|_|

133- Inundaţii

|_|

162- Stări de panică

|_|

134- Vânt

|_|

163- Alte cauze

|_|

135- Grindină

|_|

L. DESCRIEREA PE SCURT A ACCIDENTULUI:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

1. Numele şi prenumele persoanei din partea angajatorului care a completat formularul: .................................

2. Telefon la care poate fi contactată persoana care a completat formularul:   |____| |______________|                                                        

3. Semnătura persoanei care a completat formularul |______________|   

4. Numele şi prenumele conducătorului unităţii (angajatorului): |______________|   

5. Numele şi prenumele inspectorului de muncă ce a verificat formularul |_________|  

 

Semnătura conducătorului              Semnătura inspectorului de muncă

unităţii (angajatorului)                          care a verificat formularul

L.S.

Data:_______________                                                                          

Data:_______________

Semnătura inspectorului şef

I.T.M._____________

Data:_____________

L.s.

NOTĂ: pentru completarea prezentului formular se vor utiliza caractere MAJUSCULE sau dactilografiere

ANEXA Nr. 2

ANEXA la FIAM Nr, |_____________|

PENTRU ÎNREGISTRAREA FINALIZĂRII INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ

A. DATE DE IDENTIFICARE A FORMULARULUI:

1.    ITM care a înregistrat accidentul: Cod judeţ:  |_|_|    Nume Judeţ  | ___________|

B. DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI (care a înregistrat accidentul de muncă):

1. Denumire angajator:......................................................................................................

ADRESA SEDIULUI ANGAJATORULUI: ...............................................................                                                  

2. Judeţul: |_|_|  |_______________|            3. Cod UNIC* .................................................. 4. Localizare geografică:   |_|_|_|

*) In cazul instituţiilor publice (ex. primării) în locul Codului Unic se va înscrie Codul Fiscal, iar in cazul Persoanelor Fizice în locul Codului Unic se va înscrie Codul Numeric Personal 5. Localitatea:  ................................................     6. Cod POŞTAL:        .................................

7. Strada:  ................................................       8.Nr  ......  9. Bloc: ....... 10. Scara: ...........           11. Etaj: ........12. Ap.:  ........  13. Sect: ........    14.Fax: ............................................... 15.Interfon: ...............................................  16. Tel:   ............................................... 17.Interior: ........................  18. Adresă e-mail: ...............................................

C. DATE DE CARACTERIZARE A ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de muncă):

1. Tip Angajator:        Unitate principală:    |_|     Subunitate:     |_|          Sucursală:   |_|      Agenţie: |_|    Punct de lucru:    |_|     Filială:     |_| Reprezentanta:    |_|         Alte tipuri:     |_|

2. Forma Juridica:*  *) Se va completa forma juridică bifându-se doar o singură căsuţă.                                          

OC2

- Cooperativă de consum

|_|

SA          - Societate pe Acţiuni

|_|

OC3

- Cooperativă de credit

|_|

SRL       - Societate cu Răspundere Limitată

|_|

SAG

- Societate agricolă

|_|

SCS        - Societate în Comandită Simplă

|_|

OSL

- Organizaţie cu Scop Lucrativ

|_|

SNC       - Societate în Nume Colectiv

|_|

ALT

- Altă formă juridică (unitate economică, culturală, socială, obştească fără formă juridică expresă)

|_|

RA         -Regie Autonomă

|_|

SCA

Societate în Comandită pe Acţiuni

|_|

OC1       - Cooperativă meşteşugărească

|_|

                    

Capital social integral de stat

|_|

Proprietate obştească

|_|

3. Forma de proprietate

Capital social de stat peste 50%

|_|

Proprietate integral străină

|_|

Capital social privat peste 50%

|_|

Proprietate publică de interes naţional şi local

|_|

Capital social integral privat românesc sau românesc şi străin

|_|

Alte tipuri de capital

|_|

Proprietate cooperatistă

|_|

4. Denumire angajator tutelar: ........................................................................................

5. CNP/CUI angajator tutelar:      [__________________________]       

6. Judeţul angajatorului tutelar       [__|__]       [_______________]

1. Activitatea economică principală-:

Diviziunea:   |_|_|

Grupa: |_|_|_|

2. Nr. angajaţi:               |_|_|_|_|_|

3. Activitate ec. implicat accidentat*:

Clasa:   |_|_|_|_|

5. Dimensiunea intreprinderii:

4. Alte activit. economice ale ag.ec.*:

Diviziunea:   |_|_|

Grupa: |_|_|_|

0 angajaţi                                   0            

|_|

500 Angajaţi sau mai mult                 5  |_|

Diviziunea:   |_|_|

Grupa: |_|_|_|

1-9 angajaţi                  1

|_|

Nr. Necunoscut de angajaţi            9  |_|

Diviziunea:   |_|_|

Grupa: |_|_|_|

10-49 angajaţi              2

|_|

Diviziunea:   |_|_|

Grupa: |_|_|_|

50-249angajaţi             3

|_|

Diviziunea:   |_|_|

Grupa: |_|_|_|

250-499 angajaţi          4

|_|

*) Se vor completa codurile de Diviziune, Grupă respectiv Clasă conform codificărilor CAEN

1. Numele: ......................................  2. Prenumele .........................................

(Se va completa cu MAJUSCULE numele şi prenumele persoanei accidentate)

3. Cod numeric personal:         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 (Inscrieţi codul numeric personal din actid de identitate al accidentatului

F. DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI:

1. Data producerii accidentului:  ziua:  |_|_|      luna:     |_|_|   anul:  |_|_|_|_|

G. DATE DESPRE FINALIZAREA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ (ITM):

1. TIP ACCIDENT (la finalizarea ITM):    INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ:    |_|   MORTAL:    |_|  

(*) Se va bifa casuta corespunzatoare  tipului accidentului)

2. Data începerii incapacităţii   ziua:     |_|_|      luna:     |_|_|   anul:  |_|_|_|_|

3. Data terminării incapacităţii: ziua:   |_|_|      luna:     |_|_|   anul:  |_|_|_|_|

4. Nr. zile Incapacitate Temporară de Muncă (ITM) cumulate:  |_|_|_|

5. Din care câte zile de spitalizare? |_|_|_|

1 6. Modalitate de terminare a ITM:      Reluare:    |_|                                 Deces:    |_|     Invaliditate:      |_|

 (In cazul încadrării accidentatului într-un grad de INVALIDITATE - se vor completa informaţiile de la poziţia 7)

7 Grad INVALIDITATE:         GR.I   |_|     GR.II    |_|    Gr.III   |_|   

8. Nr. decizie INV:     |________|   Data: |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|

(Se vor bifa căsuţele corespunzătoare situaţiei accidentatului / Data emiterii deciziei de INVALIDITATE are forma: zz /ll / aaaa)

Semnătura inspectorului de muncă care a verificat formularul

Semnătura conducătorului unitatii (angajatorului)    

                                                                                                   

L.S.

Data:_______________                                                                         

Data:_______________

ANEXA Nr. 3

ANEXĂ CLASIFICĂRI

Codificare Localizare Geografică a Accidentului

CLASIFICARE 1

CODUL

REGIUNII

CODUL

JUDEŢULUI

TOTAL

CODUL

REGIUNII

CODUL

JUDEŢULUI

TOTAL

CODUL

REGIUNII

CODUL

JUDEŢULUI

TOTAL

CODUL

REGIUNII

CODUL

JUDEŢULUI

TOTAL

1

Nord-Est

2

Sud-Est

3

Sud

4

Sud-Vest

01

07

24

29

35

39

Bacău

Botoşani

laşi

Neamţ

Suceava

Vaslui

09

10

14

18

38

41

Brăila

Buzău

Constanta

Galaţi

Tulcea

Vrancea

03

12

16

19

23

31

36

Argeş

Călăraşi

Dâmbovita

Giurgiu

Ialomita

Prahova Teleorman

17

20

27

30

40

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

5

Vest

6

Nord-Vest

7

Centru

8

Bucureşti

02

11

22

37

Arad

Caraş-Severin

Hunedoara

Timiş

05

06

13

26

32

33

Bihor

Bistrita-Nssăud

Cluj

Maramureş Satu Mare Sălaj

01

08

15

21

28

34

Alba

Braşov

Covasna

Harghita

Mureş

Sibiu

25

42

Ilfov

Municipiul Bucureşti

CLASIFICARE 2

Agentul Material

00.00.00.00

Nu există informaţii

00.01.00.00

Nu exista agent material

00.02.00.00

Nu exista informaţii

00.99.00.00

Alte situaţii din grupa 00, neprezentate mai sus

01.00.00 00

Clădiri si suprafete (acoprite/neacoperite, fixe sau mobile, temporare sau nu - nespecificate)

01.01.00.00

Componente ale clădirilor+componente structurale (usi, pereţi, partiţii etc. si obstacote(ferestre, etc.))

01.01.01.00

Ferestre, firide(atasate clădirilor)

01.01.02.00

Usi (ataşate clădirilor)

01.00.00.00

Partiţii, pereţi

01.01.99.00

Alte părţi ale clădirilor

01.02.00.00

Suprafeţe la nivelul solului(acoperite sau neacoperite, ferme, terenuri sportive, podele alunecoase, podele din lemn)

01.02.0100

Suprafeţe, in general

01.02.01.01

Podele

01.02.01.02

Podele/ suprafeţe alunecoase (inclusiv din cauza ploii, zăpezii, ghetii, etc.)

01.02.01.03

Alte suprafeţe alunecoase, inclusiv din cauza lichidelor(cu excepţia apei) sau a altor substanţe imprăstiate pe podea: ulei, grăsime, etc.

01.02.01.04

Podele denivelate(sau cu obiecte mici, mari, etc.)

01.02.01.05

Podele din lemn- cu cuie

01.02.01.06

Alţi agenţi materiali(holuri, borduri, scări de piatră,

etc.)

01.02.02.00

Ferme ( câmpuri agricole, pa0şti)

01.02.03.00

Terenuri sportive

01.02.99.00

Alte suprafeţe la nivelul solului, pasaje

01.03.00.00

Suprafeţe la nivelul solului, plutitoare

01.99.00.00

Alte clădiri+ suprafeţe din grupa 01, neprezentate mai sus

02.00.00.00

Clădiri, structuri, suprafeţe la nivele superioare (acoperite sau neacoperite) - nespecificate

02.01.00.00

Părţi ale clădirilor la nivele superioare -fixe (acoperişuri, terase,usi si ferestre, scări, platforme)

02.01.01.00

Scări

02.01.02.00

Acoperişuri, terase, acoperişuri de sticla, cadre

02.01.03.00

intrări în clădiri

02.01.04.00

Platforme de încărcare/descărcare

02.01.99.00

Alte părţi ale clădirilor, la nivele superioare

02.02.00.00

Structuri, suprafeţe - la nivele superioare -fixe (inclusiv benzi, scări fixe, piloni)

02.02.01.00

Scări fixe

02.02.02.00

Coloane, piloni, benzi, mezanine, catarguri

02.02.99.00

Alte structuri fixe, suprafeţe - la nivele superioare

02.03.00 00

Structuri, suprafeţe-la nivele superioare-mobile inclusiv esafoduri,scâri mobile,leagăne,plaţforme)

02.03.01.00

Scări mobile

02.03.02.00

Suporturi improvizate

02.03.03.00

Platforme mobile

02.03.99.00

Alte structuri mobile, suprafeţe ta nivele superioare

02.04.00.00

Structuri si suprafeţe la nivele superioare - tempo­rare (inclusiv platforme temporare, balansoare)

02.04.01.00

Platforme

02.04.02.00

Cadre

02.04.03.00

Balansoare

02.04.99.00

Alte suprafeţe la nivele superioare - temporare

02.05.00.00

Structuti+suprafeţe la nivele superioare-plutitoare (inclusiv platforme de foraj, eşafoduri pe barje)

02.05.01.00

Platforme de foraj

02.05.99.00

Alte Structuri si suprafeţe ta nivele superioare-plutitoare

02.99.00.00

Alte clădiri, structuri si suprafeţe la nivele superioare din grupa 02, neprezentate mai sus

03.00.00.00

Clădiri, structuri, suprafeţe-sub nivelul

solului (acoperite sau neacoperite) - nespecificate

03.01.00.00

Excavaţii, şanţuri, fântâni, gropi, canale, garaje

03.01.01.00

Excavaţii, şanţuri

03.01.02.00

Fântâni, canale

03.01.03.00

Pante abrupte

03.01.04.00

Gropi pentru monitorizare

03.01.99.00

Alte excavaţii, şanţuri, fântâni, gropi

03.02.00.00

Zone subterane, tunete

03.03.00.00

Medii subacvatice

03.99.00.00

Alte clădiri, structuri, suprafete-sub nivelul solului - din grupa 0i, neprezentate mai sus

04.00.00.00

Sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, reţele de canalizare- nespecificate

04.01.00.00

Sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, reţele de canalizare - fixe - pentru gaz, aer, lichide,

solide

04.01.01.00

Sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, reţele de canalizare - fixe - pentru gaz

04.01.01.01

Reţele de canalizare, valve, legaturi, regulatoare de presiune(gaz)

04.01.02.00

Echipamente pentru ventilaţia aerului, extracţii

04.01.02.01

Sisteme extractive

04.01.02.02

Canale colectoare, separatoare

04.01.02.03

Filtre de aer

04.01.02.04

Proceduri de extracţie, furnale de evacuare

04.01.03.00

Sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor - fixe -pentru lichide si produse vâscoase

04.01.03.01

Reţele de canalizare, valve, legaturi, robineti, pulverizatoare - de lichid

04.01.04.00

Sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, retele de canalizare - fixe - pentru solide

04.01.04.01

Distribuţia prin cădere, absorbţie, descărcare

04.01.04.02

Echipamente de furnizare si distribuţie

04.01.04.04

Masă de asamblare

04.01.04.04

Masa de distribuţie

04.01.04.05

Burlane

04.01.99.00

Alte sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, reţete de canalizare - fixe

04.02.00.00

Sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, relele de canalizare -mobile

04.02.01.00

Sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, relele de canalizare -mobile, pentru gaz

04.02.01.01

Reţele de canalizare, pentru aer

04.02.02.00

Echipamente de ventilaţie, de extracţie- mobile

04.02.02.01

Echipamente Cobra

04.02.03.00

Sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, retele de canalizare -mobile, pentru substanţe vâscoase

04.02.04.00

Sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, reţele de canalizare -mobile, pentru solide

04.02.99.00

Alte Sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, reţele de canalizare - mobile

04.03.00.00

Canale colectoare, drene

04.99.00.00

Alte sisteme pentru furnizarea si distribuţia materialelor, reţete de canalizare din grupa 04, neprezentate mai sus

05.00.00.00

Motoare, sisteme pentru transmiterea si depozitarea energiei - nespecificate

05.01.00.00

Motoare, generatoare de putere(termice, electrice, nucleară), inclusiv compresoare, pompe

05.01.01.00

Motoare termice

05.01.01.01

Motoare cu combustie internă

05.01.02.00

Motoare electrice

05.01.02.01

Alternatoare, dinamo-uri

05.01.02.02

Motoare electrice

05.01.03.00

Transformatoare electrice

05.01.04.00

Compresoare, pompe,ventilatoare

05.01.04.01

Compresoare

05.01.04.02

Refrigeratoare

05.01.05.00

Generatoare de radiaţii

05.01.05.01

Generatoare de radiaţii X

05.01.05.02

Acceleratoare de particule

05.01.05.03

Generatoare de radiaţii laser

05.01.99.03

Alte motoare, generatoare de putere

05.02.00.00

Sisteme pentru transmiterea si depozitare energiei (mecanice, pneumatice, hidraulice, electrice, inclusiv baterii si acumulatori)

05.02.01.00

Transmisii mecanice

05.02.01.01

Transmisie prin cablu

05.02.01.02

Curele de transmisie

05.02.01.03

Roti de transmisie

05.02.01.04

Lanţuri de distribuţie

05.02.01.05

Pinioane

05.02.01.06

Reducţii

05.02.01.07

Coturi, mansoane

05.02.01.08

Cilindri, benzi

05.02.01.09

Roti

05.02.02.00

Transmisii pneumatice

05.02.03.00

Transmisii hidraulice

05.02.04.00

Transmisii electrice{circnite electrice)

05.02.04.01

Instalaţii electrice(fixe, de joasa tensiune)

05.02.04.02

Lămpi portabile, cabluri de extensie

05.02.04.03

Conducte îngropate, echipamente de înalta frecventă

05.02.04.04

Instalaţii de iluminare

05.02.04.05

Reţele de furnizare a curentului electric

05.02.04.06

Baterii, acumulatori

05.02.99.00

Alte metode de transmisie

05.99.00.00

Alte sisteme pentru transmiterea si depozitare energiei, din grupa 05, neprezentate mai sus

06.00.00.00

Instrumente ne electrice, nespecificate

06.01.00.00

Instrumente ne-electrice - tip fierăstrău

06.01.01.00

Fierăstrău de mână

06.01.01.01

fierăstrău de dulgherie

06.01.01.02

fierăstrău pentru buşteni

06.01.01.03

fierăstrău pentru metale

06.01.99.00

Alte instrumente acţionate manual - tip fierăstrău

06.02.00.00

Instrumente ne-electrice pentru tăiat, separat(inclusiv foarfeci, foarfeci de grădină)

06.02.01.00

Foarfeci de grădină, pentru copaci, cleşti, cutter-e

06.02.02.00

Cuţite, pene de despicat

06.02.03.00

Cuţite pentru copaci, cioplitoare

06.02.99.00

Alte instrumente ne-electrice pentru tăiat

06.03.00.00

Instrumente ne-electrice pt. tăiat, sculptat, crăpat

06.03.01.00

Dălţi, burghie

06.03.01.00

Foarfece si cuţite de pentru lemn

06.03.99.00

Alte instrumente pentru tăiat

06.04.00.00

Instrumente ne-electrice pt. pilit, polizat, lustruit

06.04.01.00

Pile, raspe, grătare

06.04.99.00

Alte instrumente pentru pilit, polizat, lustruit

06.05.00.00

Instrumente ne-electrice pt. găurit, înşurubat, rotit

06.05.01.01

Polizoare

06.05.02.00

Şurubelniţe

06.05.03.00

Maşini de găurit ne-electrice

06.05.99.00

Alte instrumente ne-electrice pentru găurit, înşurubat, rotit

06.06.00.00

Instrumente ne-electrice pentru nituit, pentru fixarea cuielor, scoabelor

06.06.01.00

Ciocan, baros

06.06.02.00

Capsatoare

06.06.99.00

Instrumente ne-electrice pentru nituit

06.07.00.00

Iinstrumente ne-electrice pentru tăiat textile

06.07.01.00

Ace de perforat

06.07.02.00

Ace de tăiat

06.07.99.00

Alte instrumente ne-electrice pentru tăiat textile

06.08.00.00

Instrumente ne-electrice pentru sudura, lipire

06.09.00.00

Instrumente ne-electrice pentru extracţia materialelor si pentru lucrat pământul

06.09.01.00

Cazmale, scafe

06.09.02.00

Târnăcoape

06.09.03.00

Săpăligi

06.09.04.00

Furci

06.09.05.00

Greble

06.09.99.00

Alte instrumente ne-electrice pentru extracţia materialelor si pentru lucrat pământul

06.10.00.00

Instrumente ne-electrice pentru vopsit, lubrificat, spălat, curăţat

06.10.01.00

Pensule

06.10.02.00

Bureţi

06.10.03.00

Bidoane de ulei

06.10.99.00

Alte instrumente ne-electrice pentru vopsit, lubrificat, spălat, curăţat

06.11.00.00

Instrumente ne-electrice pentru vopsit

06.11.01.00

Pensule, bidinele

06.11.02.00

Trafalete

06.11.99.00

Alte instrumente ne-electrice pentru vopsit

06.12.00.00

Instrumente ne-electrice pentru prins, apucat

06.12.01.00

Pârghii, cleşti de prins, tesle

06.12.99.00

Alte instrumente ne-electrice pentru prins, apucat

06.13.00.00

Instrumente ne-electrice pentru bucătarie(cu excepţia cuţitelor)

06.13.01.00

Furculiţe, linguri, polonice

06.13.99.00

Alte instrumente ne-electrice pentru bucătarie(cu excepţia cuţitelor)

06.14.00.00

Instrumente ne-electrice pentru chirurgie si medicină, în general

06.14.01.00

Seringi, ace

06.14.02.00

Bisturie

06.14.03.00

Echipamente stomatologice

06.14.99.00

Alte instrumente ne-electrice pentru chirurgie si medicină, în general

06.15.00.00

Instrumente ne-electrice medicale si chirurgicale (care nu suni de tăiat)

06.14.01.00

Forcepsî

06.14.99.00

Alte instrumente ne-electrice medicale si chirurgicale(care nu sunt de tăiat)

06.99.00.00

Alte instrumente ne-electrice pentru alte activităţi din grapa 06, (reprezentate mai sus)

07.00.00.00

Instrumente acţionate manual, mecanice -nespecifi cate

07.01.00.00

Instrumente(unelte) -tipfierăstrău

07.01.01.00

Fierăsrău

07.01.01.00

Fierăsrău

07.01.02.00

Fierăstrău circular

07.01.02.0X

Fierăstrău circular

07.01.03.00

Fierăstrău pentru şabloane

07.01.03 0X

Fierăstrău pentru şabloane

07.01.04.00

Lanţuri-fierăstrău

07.01.04.0X

Lanţuri fierăstrău

07.01.99.00

Alte instrumente mecanice - tip fierăstrău

07.02.00.00

Instrumente mecanizate pentru tăiat, separat (inclusiv foarfeci, foarfeci ie gradină)

07.02.01.00

Foarfeci de tuns(electrici, termici, etc)

07.02.01 0X

Lame de bărbierit (electrici, termici, etc)

07.02.02.00

Separatori portabili

07.02.02 0X

Separatori portabili

07.02.03.00

Foarfece de grădină mecanizat

07.02.03 0X

Foarfece de grădină mecanizat

07.02.04.00

Instrumente de descarcerare

07.02.04.0X

Instrumente de descarcerare

07.02.05.00

Foarfece pentru tăiat gard viu

07.02.05.0X

Foarfece pentru tăiat gard viu

07.02.06.00

Cuţit electric

07.02.06.0X

Cuţit electric

07.02.99.00

Alte instrumente mecanizate pentru tăiat, separat

07.03.00.00

Instrumente mecanizate pt. sculptat, tăiat, dăltuit, tuns

07.03.01.00

Dălti (electrice)

07.03.01.0X

Dălţi (electrice), ace, ciocănele

07.03.02.00

Instrumente pentru fante si caneluri

07.03.02.0X

Instrumente pentru fante si caneluri

07.03.03.00

Ace dentare

07.03.99.00

Instrumente mecanizate pentru sculptat, tăiat, dăltuit, tuns

07.04.00.00

Instrumente mecanizate pentru pilit, polizat

07.04.01.00

Maşini de polizat

07.04.01.0X

Maşini de polizat

07.04.02.00

Maşini de lustruit

07.04.02.0X

Maşini de lustruit

07.04.03.00

Maşini de deco0t

07.04.03.00

Maşini de deco0t

07.04.04.00

Cuţit circular

07.04.04.0X

Cuţit circular

07.04.99.00

Alte instrumente mecanizate pentru pilit, polizat

07.05.00.00

Instrumente mecanizate pentru găurit, rotit, înşurubat

07.05.01.00

Maşina de gaurit electrică, acţionată manual

07.05.02.00

Maşină de înşurubat, de strâns

07.05.03.00

Chei

07.05.99.00

Alte instrumente mecanizate pentru găurit, rotit, înşurubat

07.06.00.00

Instrumente mecanizate pentru nituit, sudură

07.06.01.00

Matriţe

07.06.02.00

Ciocane pneumatice

07.06.03.00

Pistoale pentru cuie

07.06.04.00

Pistoale pneumatice pentru nituri

07.06.05.00

Tesle, ciocane pentru nituri, cleşti pentru nituri

07.06.06.00

Pistoale cu cartuş - pentru pioneze

07.06.07.00

Maşini pentru capsat

07.06.99.00

Alte instrumente mecanizate pt. nituit, sudură, capsare

07.07.00.00

Instrumente mecanizate pentru tăiat

07.07.01.00

Maşini portabile

07.07.99.00

Alte instrumente mecanizate pentru tăiat

07.08 .00.00

Instrumente mecanizate pentru sudat, lipit

07.08.01.00

Maşini electrice pentru sudura

07.08 .02.00

Apucător de adeziv

07.08 .99.00

Alte instrumente mecanizate pentru sudat, lipit

07.09.00.00

Instrumente mecanizate pentru extragerea materialelor si pentru lucrat pământul

07.09.01.00

Ciocan pneumatic, baros

07.09.99.00

Alte instrumente mecanizate pentru extragerea materialelor si pentru lucrat pământul

07.10.00.00

Instrumente mecanizate pentru vopsit, lubriftcat, spălat, curăţat

07.10.01.00

Aspiratoare

07.10.02.00

Maşini de cernit

07.10.03.00

Aspiratoare cu înalta presiune

07.10.99.00

Alte instrumente mecanizate pentru vopsit, lubrificat, spălat, curăţat

07.11.00.00

Instrumente mecanizate pentru vopsit

07.11.01.00

Pistoale de vopsit

07.11.99.00

Alte instrumente mecanizate pentru vopsit

07.12.00.00

Instrumente mecanizate pt. prins, pt. apucat

07.12.01.00

Cleşti pneumatici

07.12.02.00

Prese

07.12.99.00

Alte instrumente mecanizate pt. prins, pt. apucat

07.13.00.00

Instrumente mecanizate pentru bucătărie

07.14.00.00

Instrumente mecanizate pentru încălzit

07.14.01.00

Uscatoare âe păr

07.14.02.00

Căşti de uscat părul

07.14.03.00

Aprinzătoare electrice

07.14.04.00

Fier de călcat

07.14.99.00

Alte instrumente mecanizate pentru încălzit

07.15.00.00

Instrumente mecanizate medicale si chirurgicale

07.15.01.00

Bisturie electrice

07.15.99.00

Alte instrumente mecanizate medicale si chirurgicale

07.16.00.00

Alte instrumente mecanizate medicale si chirurgicale -altele

07.17.00.00

Pistoale pneumatice

07.1.8.00.00

Alte instrumente mecanizate din grupa 0 7, neprezentate mai sus

08.00.00.00

Instrumente mecanizate - fără a fi specificată sursa de energie - nespecificate

08.01.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificata sursa de energie - tip fierăstrău

08.02.00 .00

Instrumente mecanizate -fora a fi specificata sursa de energie pentru tăiat si separat

08.03.00 .00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru sculptat, dăltuit

08.04.00.X0

Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru polizat, lustruit

08.05.00.X0

Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru găurit, rotit, insurubat

08.06.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru nituit, sudat

08 .07.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificata sursa de energie pentru tăiat

08 .08.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificata sursa de energie pentru sudat, lipit

08.09.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru extracţia materialelor si pentru lucrat pământul

08.10.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificata sursa de energie pentru lubrificat, curăţat, spălat

08.11.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificata sursa de energie pentru vopsit

08.12.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru apucat, pentru prins

08.13.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru bucătărie

08.14.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie - medicale si chirurgicale

08.15.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie- medicale si chirurgicale - altele

08 .99.00.00

Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie - pentru alte activităţi, neprezentate mai sus

09.00.00.00

Masini+ echipamente- portabile/mobile -nespecificate

09.01.00.00

Masini si echipamente- portabile sau mobile -pentru extracţia materialelor în activităţi de minerit, excavaţii, construcţii

09.01.01.00

Echipamente pentru excavaţii

09.01.01.01

Sfredel

09.01.02.00

Excavatoare

09.01.02.01

Mini -încărcătoare de pământ

09.01.02.02

Mini - excavatoare

09.01.02.03

Incărcătoare

09.01.02.04

Excavatoare operate prin cabluri

09.01.02.05

Buldozere

09.01.02.06

Excavatoare hidraulice

09.01.02.07

Nivelatoare de pământ

09.01.03.00

Maşini de astupat gropi

09.01.03.01

Nivelator pneumatic

09.01.03.02

Basculante

09.01.03.03

Maşini de comprimat

09.01.04.00

Construcţia si întreţinerea şoselelor

09.01.04.01

Răzuitoare de asfalt, maşini pentru tratarea asfaltului, excavatoare

09.01.04.02

Maşini de împrăştiat bitum

09.01.04.03

Agregate de strivit - autopropulsate

09.01.05.00

Betoniere

09.01.05.01

Maşini de finisat asfaltul

09.01.06.00

Echipament plutitor pentru activităţi riviere si maritime

09.01.06.01

Maşini pentru activităţi subacvative

09.01.07.00

Echipamente pentru foraj

09.01.07.01

Foreze

09.01.08.00

Echipamente pt. construcţia de reţele de canalizare

09.01.09.00

Echipamente pentru activităţi subterane

09.01.09.01

Echipamente pentru construcţia tunelelor

09.01.09.02

Echipamente pentru construcţia ecluzelor

09.01.10.00

Echipamente pentru demolări

09.01.10.01

Excavator pentru spart betonul

09.01.10.X2

Lamă termică

09.01.11.X0

Maşini pentru tratamentul suprafeţelor din beton

09.01.11.01

Maşini de nivelat

09.01.12.00

Echipamente pentru întreţinerea pistelor din beton

09.01.99.00

Alte masini si echipamente-portabile sau mobile -pentru activităţi cu pământul

09.02.00.X0

Masini si echipamente- portabile sau mobile -pentru activităţi cu pământul - agricole

09.02.01.00

Tractoare

09.02.02.00

Cositoare, maşini de tuns iarba

09.02.02.01

Cositoare

09.02.02.02

Maşini de tuns iarba

09.02.02.03

Maşini de tuns lăstari, trase sau nu; cuţite de tuns iarba, cu lame rigide

09.02.02.04

Maşini de tuns lăstari, trase sau nu; cuţite de tuns iarba(electrice, pneumatice, etc.)

09.02.02.05

Suflătoare

09.02.03.X0

Echipamente auto-propulsate

09.02.03.01

Tractoare agricole

09.02.03.01

Maşini agricole

09.02.04X0

Echipamente trase cu mâna

09.02.04.01

Vehicule, trailere agricole

09.02.04.02

Alte echipamente trase cu mâna

09.02.05.00

Echipamente agricole pentru tratarea recoltei (pesticide, insecticide, ierbicide)

09.02.06.00

Alt echipamente agricole

09.03.00.00

Componente de maşini si echipamente- portabile sau mobile

09.03.01.00

Părţi componente ale maşinilor de tăiat

09.03.99.00

Alte componente de masini si echipamente- portabile sau mobile

09.04.00.00

Maşini mobile de curăţat interiorul

09.04.01.00

Mături si perii mecanice

09.04.02.00

Maşini de curăţat podeaua

09.04.03.00

Maşini de curăţat podeaua cu operator(walking)

09.04.04.00

Maşini de curăţat podeaua cu operator(driver)

09.04.99.00

Alte maşini mobile de curăţat interiorul

09.99.00.00

Alte maşini portabile sau mobile de curăţat, din grupa 09, neprezentate mai sus

10.00.00.00

Maşini si echipamente - fixe - nespecificate

10.01.00.00

Maşini pentru extracţia materialelor si de lucrat pământul

10.01.01.00

Maşini fixe pentru extracţia materialelor si de lucrat pamântul, in mine si cariere

10.01.02.00

Maşini fixe agricole pentru lucrat pământul

10.01.03.00

Măsini fixe pentru lucrat pământul - în construcţii

10.01.99.00

Alte maşini pentru extracţia materialelor

10.02.00.00

Maşini pentru pregătirea materialelor

10.02.01.00

Strivitoare cu bare, came, roti, grinde

10.02.01.XX

Vioară pentru...

10.02.01.0X

Maşini de fragmentat

10.02.01.0X

Maşini de pisat

10.02.01.0X

Moara cu bare

10.02.01.0X

Moar ă cu tuburi

10.02.01.0X

Moar ă cu muchii

10.02.02.00

Mori pentru piatră

10.02.02XX

(Mori pentru piatră

10.02.03.00

Strivitoare cu role

10.02.03.XX

Malaxoare

10.02.04.00

Strivitoare rotative

10.02.04.XX

Strivitoare rotative pentru...

10.02.04.XX

Tocător pentru...

10.02.04.XX

Sfâşietor pentru...

10.02.04.XX

Defibrator pentru...

10.02.04.XX

Bătător, pisător

10.02.04.XX

Mixer

10.02.04.XX

Presă

10.02.04.XX

Tocător de deşeuri

10.02.04.XX

Gr anulator

10.02.05.00

Strivitor

10.02.05.0B

Zdrobitor

10.02.05.XX

Ciocan de zdrobit

10.02.05.XX

Ciocan în cădere

10.02.05.XX

Concasor

10.02.06.00

Maşini pentru filtrare si separare, oscilatoare

10.02X6.00

Maşini de golire

10.02.06.XX

(Maşini de sortat

10.02.06.XX

Osciloscoape

10.02.06.XX

Site

10.02.06.XX

Prese

10.02.06.XX

Ciururi

10.02.06.XX

Ciururi rotative

10.02.06.XX

Site de moară

10.02.07.00

Maşini pentru filtrare si separare, pivotante

10.02.07.XX

Maşini rotative

10.02.07.XX

Site rotative

10.02.07.XX

Ecrane rotative

10.02.07.XX

Ciururi rotative, tambure, tobe

10.02.07.XX

Filtre

10.02.08.00

Maşini pentru filtrare si separare, centrifugale

10.02.08.XX

Separator centrifugal

10.02.08.XX

Uscător centrifugal

10.02.09.00

Maşini de filtrat si separat, prese

10.02.09.XX

Filte tip presă

10.02.10.00

Maşini pentru filtrare si separare, decantoare

10.02.10.XX

Dancatoare

10.02.11.0G

Maşini de decorticat

10.02.11.0G

Maşini de smuls

10.02.11.0G

Epilatoare

10.02.11.0H

Maşini de deco0t

10.02.11.0H

Maşini de decojit

10.02.11.XX

Maşini de decojit

10.02.12.00

Maşini pentru deschis

10.02.12.0F

Bătătoare

10.02.12.0F

Desfăcător de baloti

10.02.12.0F

Desfăcător

10.02.12.0F

Darac

10.02.12.0F

Incărcator (textile)

10.02.12.0F

Maşină de descurcat fire

10.02.12.0F

Maşină de îndepărtare a scaieţilor din lână

10.02.12.0F

Maşină de sfâşiat materiale

10.02.12.0F

Maşină de dărăcit

10.02.12.0F

Maşină Willey

10.02.12.0F

Maşină de dăracit

10.02.12.0F

Deschizător

10.02.12.0F

Maşini de tuns oile

10.02.12.0F

Tubină de melitat

10.02.13.00

Maşini de pieptănat

10.02.13.0F

Maşini de trasat (pentru textile)

10.02.13.0F

Pieptene

10.02.14.00

Maşini pentru malaxat(cu braţe)

10.02.14.0H

Mixere pentru creme (pentru pră0turi)

10.02.14.0H

Maşini pentru amestecat aluatul

10.02.14.XX

Mixere

10.02.14.0H

Maşini pentru ciocolata

10.02.14.XX

Agitatoare

10.02.14.XX

Mixere interioare (cufundate)

10.02.14.XX

Mixer Werner

10.02.14.XX

Maşini pentru amestecat aluatul (cu braţe)

10.02.15.00

Maşini pentru malaxat cu cuvă mobilă

10.02.15.XA

Malaxoare pentru beton

10.02.15.XA

Malaxoare industriale pentru beton

10.02.15.XA

Balastiere

10.02.16.00

Maşini pentru malaxat cu cuvă fixă

10.02.16.00

Cuve pentru vopsea

10.02.16.00

Rezervoare

10.02.16.0H

Recipiente pentru agitat

10.02.16.0H

Maşini de trasat

10.02.16.0H

Mixer de îngheţată

10.02.16.0H

Mixer electric

10.02.16.0X

Cristalizator

10.02.16.0X

Maşină de dilutie, prin mixare

10.02.16.0X

Maşină de omogenizat

10.02.16.0X

Mixer(cu cilindru fix)

10.02.16.0X

Rasnita

10.02.17.00

Malaxor cu cilindri

10.02.17.0X

Mixer cilindric

10.02.99.00

Alte tipuri de masini pentru strivit, filtrat, mixat

10.03.00.00

Maxim pentru procesarea materialelor - procesare chimică

10.03.01.00

Maşini pentru procese chimice, reactoare idustriate

10.03.01.01

Echipamente pentru tratamentul cu pesticide

10.03.01.02

Reactoare, echipamente de de distilare

10.03.01.03

Băi si alte echipamente pentru tratamente chimice

10.03.02.00

Echipamente pentru laboratoare chimice

10.03.02.01

Echipamente pt. laboratoare chimice pt. analize

10.03.02.02

Laboratoare de sticlărie

10.03.99.00

Alte echipamente pentru laboratoare chimice

10.04.00.00

Maşini pentru procesarea materialelor - procesare la cald(cuptoare, uscatoare)

10.04.01.00

Cuptoare de ardere

Echipamente pentru tratamente la cald

10.0401.0B

Cuptoare pentru tratarea metalelor

10.04.01.0A

Cuptoare pentru ciment, cărămidă, etc.

10.04.02.00

Uscatoare

10.04.02.01

Cuptoare de uscat

10.04.02.02

Echipamente de uscare

10.04.02.03

Echipamente pentru menţinerea temperaturii

10.04.02.04

Instalaţii de incălzire/răcire

10.04.02.05

Boilere

10.04.02.06

Echipamente de încălzire

10.04.02.07

Reglatoare de temperatură

10.04.02.08

Incălzitoare cu aburi

10.04.03.00

Sterilizatoare, pasteurizatoare, autoclave

10.04.03.01

Autoclave

10.04.03.02

Pasteurizatoare

10.04.03.03

Sterilizatoare

10.04.04.00

Echipamente pentru gătit

10.04.04.01

Echipamente pentru gătit si reîncălzit mâncarea

10.04.99.00

Alte tipuri de echipamente pentru procesare la cald

10.05.00.00

Maşini pt. procesarea materialelor - procesare la rece

10.05.01.00

Maşini de răcire

10.05.01.01

Echipamente de producere a frigului

10.05.01.02

Echipamente de răcire

10.05.01.03

Maşini de răcire

10.05.99.00

Alte maşini de răcire

10.06.00.00

Maşini pt. procesarea materialelor - alte procese

10.07.00.00

Maşini pt. procesarea materialelor - procesare prin compresare

10.07.01.00

Prese pentru deformare

10.07.01.0B

Maşini pentru laminarea metalelor

10.07.01.0X

Prese de stanţat

10.07.01.0B

Matriţe pt.diverse piese de feonerie(cuie, nituri, etc.)

10.07.01.0X

Maşini pentru joncţiune prin presare

10.07.01.0H

Injectoare

10.07 01.0H

Maşini pentru presarea cărnii

10.07.01.0H

Prese pentru produsele alimentare

10.07.01.0X

Prese pentru şuruburi

10.07.01.0X

Nicovale

10.07.01.0X

Arbore de presare mecanică

10.07.01.0X

Tuburi pentru expandare

10.07.01.0X

Maşini pentru producerea sticlei

10.07.01.0X

Maşini pentru testarea mingilor (prese)

10.07.01.0X

Maşini de stanţat

10.07.01.0X

Ciocan-pendul

10.07.01.0X

Prese de legătorie

10.07.01.0X

Prese de legătorie -manuale

10.07.01.0X

Prese de arcuire

10.07.01.0X

Prese pentru înşurubat

10.07.01.0X

Prese de calibrare

10.07.01.0X

Prese -chei

10.07.01.0X

Presă - cap de lebădă

10.07.01.0X

Prese de fricţiune

10.07.01.0X

Prese la rece

10.07.01.0X

Pedale

10.07.01.0X

Prese pentru tighel

10.07.01.0X

Prese cu suport mobil

10.07.01.0X

Prese pentru îmbinarea materialului

10.07.01.0X

Prese electromagnetice

10.07.01.0X

Prese pneumatice

10.07.01.0X

Supape

10.07.02.00

Prese de forjare

10.07.02.0B

Maşini de forjat

10.07.03.00

Ciocane -pilon

10.07.03.0B

Ciocan cu cădere

10.07.03.0B

Baros

10.07.03.0B

Ciocan electric

10.07.03.0B

Prese la cald

10.07.04.00

Prese pentru balotat, împachetat

10.07.04.0X

Prese pentru tocat, prese pentru balotat (hârtie, textile, metale, etc.)

10.07.05.00

Alte tipuri de prese

10.07.05.0E

Prese pentru emailat

10.07.05.0E

Prese pentru pliat

10.07.05.0E

Prese pentru copertare

10.07.05.0E

Prese pentru gofrat

10.07.05.0X

Prese pentru lipit(menghine)

10.07.05.0E

Maşini de satinat, emailat, smălţuit

10.07.05.0F

Prese pentru călcat

10.07.05.0G

Maşini pentru lustruit

10.07.05 0X

Banc pentru calibrare

10.07.05 0X

Masini de curătat(în industria textilă)

10.07.05.0X

Filator - cu cilindri(masină pt. producerea firelor)

10.07.05.0X

Prese circulare

10.07.05.0X

Prese de comprimat

10.07.05.0X

Prese de zimţat

10.07.05.0X

Presă pentru executat mulaje de carton

10.07.05.0X

Prese de balotat grane

10.07.05.0X

Prese detestare

10.07.05.0X

Prese hidraulice

10.07.05.0X

Alte maşini de presat

10.08.00.00

Maşini pentru dat forma materialelor - prin netezire, laminare, presare cu cilindri

10.08.01.00

Laminoare

10.08.01.0B

Laminor

10.08.01.0B

Laminor la rece

10.08.02.00

Maşini de tras în fire(filatoare de sârmă)

10.08.02.0B

Banc de tras în fire

10.08.02.0B

Maşini de tras în fire

10.08.03.00

Maşini de nelezit(cu cilindri)

10.08.03.0B

Maşini de îndoit, de curbat (tuburi, profile, etc.)

10.08.03.0B

Maşini pentru îndreptat (tuburi, profile, etc.)

10.08.03.0B

Maşini de tăiat coli

10.08.03.0B

Maşini de tăiat suluri

10.08.03.0B

Maşini pentru profile

10.08.03.0B

Maşini pentru profilat tuburi

10.08.03.0B

Matriţe

10.08.03.0B

Matriţe rotative

10.08.04.00

Calendere

10.08.04.0D

Calendere pentru plastic

10.08.04.0E

Calendere pentru lipirea si glasarea hârtiei

10.08.04.0X

Calendere pentru grane

10.08.04.0X

Calender

10.08.05.00

Miasma ctlmdrtcă(pentra producerea hârtiei)

10.08.05.0E

Maşini pentru rularea/derularea hariei pe suluri

10.08.05.0E

Maşini de producere a cartonului

10.08.05.0E

Maşini de producere a cutiilor de carton

10.08.05.0E

Maşini de producere a sacoselor de hârtie

10.08.05.0E

Maşini de producere a plicurilor

10.08.05.0E

Maşini folosite în prod. hârriei(făra alte detalii)

10.08.05.0E

Maşini de încrertit

10.08.05.0E

Slotter - pentru tăieturi, fante

10.08.05.0E

Maşini de producere a tuburilor din carton ( dimensi­onare, tăiere pe dimensiuni)

10.08.05.0E

Maşini cu cuţit rotativ

10.08.05.0E

Maşini de derulat

10.08.05.0E

Cilindri în mişcare de dute-vino

10.08.05.0E

Stivuitor

10.08.05.0E

Maşina de despachetat

10.08.05.0E

Maşina de dimensionat

10.08.05.0E

Maşina de indosariat

10.08.05.0E

Maşină de glasat

10.08.05.0E

Alimentator automatic

10.08.05.0E

Presă de dimensionat (cu cilindri)

10.08.05.0E

Masă de fabricaţie

10.08.06.00

Cilindri, alte aparate(în afara celor de tipărit)

10.08.06.0B

Maşini de polizat foi metalice

10.08.06.0B

Maşini de lustruit vehicule, locomotive

10.08.06.0F

Prese de călcat

10.08.06.0G

Aparate pentru extensia pielii

10.08.06.0G

Tabacarii

10.08.06.0H

Maşini de modelare a produselor de panificaţie

10.08.06.0H

Cilindri pentru întinderea(călcarea) confecţiilor

10.08.06.0H

Maşini de modelare a pâinii

10.08.06.0H

Rulou pentru aluat

10.08.06.0H

Cilindri pentru cereale

10.08.06.0H

Blender maşini pt. coperti din carton sau din lemn

10.08.06.0X

Maşini pentru stratificarea lemnului

10.08.06.0X

Uscatoare, uscatoare centrifugale

10.08.99.00

Alte maşini pentru dat forma materialelor

10.09.00.00

Maşini pt. dat forma materialelor -prin injecţie, extracţie, aspirare, rotire, fasonare, topire, turnare

10.09.01.00

Injectoare, extractoare

10.09.01.0A

Extractoare pentru cărămidă sau tiglă

10.09.01.0A

Maşini pentru producerea curenţilor de aer

10.09.01.0A

Prese pentru cărămidă

10.09.01.0B

Prese de injecţie sau extractie(în metalurgie)

10.09.01.0B

Presă pentru sinterizare

10.09.01.0X

Maşini de injecţie sau extracţie

10.09.01.0H

Maşini pentru aluat

10.09.01.0H

Maşini pentru unt

10.09.01.0H

Maşini de cârnati, salamuri

10.09.010X

Maşini de injecţie sau extracţie, prin lovire

10.09.01.0X

Injector

10.09.01.0X

Maşini de expandat, generatoare de spumă

10.09.01 0X

Maşini pentru umflat/des umflat

10.09.01.0X

Prese pentru desumflat

10.09.02.0X

Maşini pentru presat, pentru a fanat

10.09.02.0X

Maşini si prese pentru afanat

10.09.02.0D

Maşini pentru retragere(scoatere)

10.09.02.0D

Maşini pentru realizarea compoziţiei materialelor

10.09.02 0D

Prese de vulcanizare

10.09.02.0H

Prese pentru produse alimentare

10.09.02 0X

Matriţe pentru turnare la rece

10.09.02.0X

Maşini de spritat aluatul, cremele-sub diverse forme

10.09.02.0X

Matriţe pentru turnare la cald

10.09.02.0X

Maşină de paletat

10.09.02.0X

Prese -prin bătaie

10.09.03.00

Alte tipuri de maşini pentru presat, pentru afanat

10.09.04.00

Cuptor de ardere(de distrugere)

10.09.05.00

Furnal

10.09.06.00

Cuptor

10.09.07.00

Cuve, creuzete

10.09.08.00

Mulaje de sticlă

10.09.09.00

Alte aparate de topit

10.09.09.0B

Turnător ii(masmi)

10.09.09.0B

Linotip

10.09.99.00

Alte maşini de dat forma materialelor, prin injecţie...

10.10.00.00

Masini-instrumente(pentru tratarea suprafeţelor, nivelare, polizare, etc.)

10.10.01.00

Freze

10.10.01.0X

Freze automate

10.10.01.0X

Freze pentru muchiile suprafeţelor

10.10.01.0X

Maşină de frezat

10.10.01.0B

Maşină de divizat

10.10.01.0B

Maşina de calibrat

10.10.01.0B

Maşină de centrat

10.10.01.0B

Ras chetă

10.10.02.00

Maşină de netezit

10.10.02.0B

Maşini de modelare (a suprafeţelor)

10.10.02.0X

Modelator

10.10.02.0X

Maşină pentru caneluri

10.10.02.0X

Maşină de netezit (planer)

10.10.02.0X

Foarfece cu patru fete

10.10.03.00

Maşină pentru fante

10.10.03.0X

Maşină pentru crestături

10.10.03.0X

Maşină de găurit

10.10.03.0X

Maşină pentru fante

10.10.03.0X

Maşină pentru fante cu lanţ

10.10.04.00

Maşini de măcinat, ascuţit, forfecat

10.10.04.0A

Strung pentru sticlă

10.10.04.0A

Fierăstrău pentru cărămidă, fierăstrău pentru sticlă

10.10.04.0X

Râsnită cu disc

10.10.04.0X

Piuliţă pentru măcinat

10.10.04.0X

Râsnită cu roată

10.10.04.0X

Moară

10.10.04.0X

Râsnită cu pendul

10.10.04.0X

Râsnită cu fierăstrău

10.10.04.0X

Tăietor cu disc fix

10.10.05.00

Rectificatoare de suprafaţa

10.10.05.0X

Banc de şlefuit

10.10.05.0X

Banc de rectificare

10.10.05.0X

Rectificator cilindric sai plan

10.10.05.0X

Lustruitor

10.10.06.00

Maşini de polizat

10.10.06.0D

Maşină pentru polizat cauciucul

10.10.06 0G

Maşină pentru polizat pielea

10.10.06.0X

Polizor cu perie

10.10.06.0X

Polizor fix

10.10.06.0X

Polizor cu perie circulară

10.10.06.0X

Polizor circular pentru finisajul suprafeţelor

10.10.06.0X

Roată de polizat

10.10.06.0X

Maşină de tamponat

10.10.06.0X

Maşină de pulverizat sticlă

10.10.06.0X

Maşină de tamponat fixă

10.10.06.0X

Maşină de tamponat fixă - cu curea fixă

10.10.07.00

Polizoare cu tambur

10.10.07.0X

Polizor cu tambur

10.10.07.0X

Tambur de polizat, de tamponat

10.10.08.00

Maşini pentru suprafeţe plane

10.10.08.00

Maşini pentru suprafeţe plane

10.10.09.00

Strunguri centrate

10.10.09.0X

Strung fix

10.10.09.0X

Strung cu arc