Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din  5 aprilie 2002

pentru punerea in aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din 16 mai 2002


SmartCity3


    Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
    in temeiul prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, ale art. 4 alin. (27) si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 5 aprilie 2002, prin care s-au adoptat Normele privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se pun in aplicare Normele privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

             Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                            Nicolae Eugen Crisan

    ANEXA 1

                                   NORME
privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

    I. Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 1
    Fondul de protejare a asiguratilor se constituie in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania si ale prezentelor norme.
    Art. 2
    Potrivit prevederilor art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, Fondul de protejare a asiguratilor se constituie si se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care va stabili anual cota procentuala ce se aplica asupra volumului de prime brute incasate din activitatea de asigurari directe de catre societatile de asigurare si asigurare-reasigurare. Aceasta cota este prevazuta in legea bugetului de stat.
    Art. 3
    Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor se intocmeste potrivit prevederilor art. 7 si 10 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.

    II. Executia Fondului de protejare a asiguratilor
    A. Incasarea veniturilor Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 4
    (1) Societatile de asigurare si asigurare-reasigurare au obligatia de a vira lunar sumele datorate Fondului de protejare a asiguratilor pana la data de 25 a lunii curente pentru luna expirata. Calculul si virarea sumelor pentru anul curent se efectueaza de asiguratori astfel: total prime brute de asigurare incasate din activitatea de asigurare directa, la care se aplica cota de prelevare, obtinandu-se suma cuvenita Fondului de protejare a asiguratilor.
    (2) Societatile de asigurare si asigurare-reasigurare vireaza sumele stabilite conform legii bugetului de stat in contul nr. 301714045240 "Disponibil din Fondul de protejare a asiguratilor", deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
    (3) Dobanzile la disponibilitatile Fondului de protejare a asiguratilor vor fi utilizate ca sursa de venit a acestui fond pentru plata despagubirilor si sumelor asigurate in caz de faliment al asiguratorilor.
    Art. 5
    (1) Pentru nevirarea in termen a sumelor destinate Fondului de protejare a asiguratilor se calculeaza majorari de intarziere in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate in termen, datorate bugetului de stat.
    (2) Majorarile de intarziere calculate in conformitate cu prevederile Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996, vor fi virate in contul Fondului de protejare a asiguratilor respectiv, cu evidentierea separata pe ordinul de plata.
    (3) Verificarea respectarii prevederilor legale privind virarea sumelor si a majorarilor de intarziere cuvenite Fondului de protejare a asiguratilor se face de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    Art. 6
    In contabilitatea asiguratorilor constituirea Fondului de protejare a asiguratilor se va reflecta in debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurare", analitic distinct.
    Art. 7
    Asiguratorii au posibilitatea de a efectua regularizari si compensari de sume virate, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    B. Utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 8
    (1) Fondul de protejare a asiguratilor se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ca ordonator principal de credite.
    (2) Fondul de protejare a asiguratilor este destinat platilor de despagubiri si de sume asigurate in caz de faliment al societatilor de asigurare si de asigurare-reasigurare, in conditiile prevederilor art. 31 din Legea nr. 32/2000.
    (3) Asiguratorii aflati in situatia prevazuta la alin. (2) vor efectua plata despagubirilor si a sumelor asigurate din fondurile de rezerva, precum si din cele obtinute din vanzarea activelor apartinand asiguratorului, pana la epuizare, cu respectarea prioritatii prevazute de art. 32 din Legea nr. 32/2000 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu respectarea celorlalte dispozitii legale in vigoare.
    (4) In cazul in care fondurile de mai sus sunt insuficiente, dupa inchiderea procedurii de faliment, potrivit legii, platile se vor efectua numai in limita disponibilului aflat in Fondul de protejare a asiguratilor, administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, si numai pentru asiguratii directi.
    (5) Fiecare cheltuiala a Fondului de protejare a asiguratilor, efectuata in conditiile de mai sus, va reprezenta:
    a) pana la 100% din indemnizatia cuvenita pentru contractele de asigurare de viata care acopera riscul de supravietuire si care expira in anul in care s-a produs inceperea procedurii de faliment al asiguratorului;
    b) pana la 100% din suma de rascumparare pentru contractele de asigurare de viata, calculata la data inceperii procedurii de faliment al asiguratorului, daca aceasta este prevazuta prin conditiile de asigurare;
    c) pana la 100% din valoarea contului contractantului asigurarii de viata, pentru asigurarile prevazute la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, in cazul in care inceperea procedurii de faliment al asiguratorului s-a produs inainte de expirarea contractului;
    d) pana la 70% din indemnizatia cuvenita pentru contractele de asigurari de viata care acopera riscuri de deces, daca decesul s-a produs in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    e) pana la 70% din indemnizatia cuvenita in cazul asigurarilor de viata prevazute la pct. III.1 lit. c) si pct. III.4 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, in cazul producerii riscurilor asigurate in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    f) pana la 50% din despagubirea cuvenita pentru politele aferente celorlalte clase de asigurari, cu exceptia claselor de asigurari prevazute la pct. IV.14 si IV.15 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, pentru riscurile produse in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    g) pana la 25% din despagubirea cuvenita pentru politele aferente claselor de asigurari prevazute la pct. IV.14 si IV.15 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, pentru riscurile produse in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului.
    Art. 9
    Termenul de formulare a pretentiilor in scris de catre asigurati la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este de maximum 30 de zile de la data inchiderii procedurii de faliment al asiguratorului, dispusa de instanta de judecata competenta.
    Art. 10
    Pretentiile de despagubire din Fondul de protejare a asiguratilor vor fi analizate si aprobate de o comisie special constituita, numita prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, avand urmatoarea componenta:
    a) un membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care va conduce aceasta comisie in calitate de presedinte, putand delega aceasta competenta secretarului general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    b) un reprezentant al Directiei generale juridice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    c) un reprezentant al Directiei generale logistica din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    d) un reprezentant al unei directii tehnice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu experienta in activitatea de lichidare a daunelor;
    e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice de pe raza teritoriala unde s-a aflat sediul central al asiguratorului in cauza, conform prevederilor Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996;
    f) 2 reprezentanti ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania.
    Art. 11
    (1) Comisia special constituita se va intruni la termenele stabilite de presedintele acesteia, la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si va lua hotarari valabile cu majoritatea simpla (jumatate plus unul), in prezenta a cel putin 5 dintre membrii ei, inclusiv presedintele.
    (2) Documentele justificative pe baza carora va fi luata decizia de aprobare a efectuarii platilor din Fondul de protejare a asiguratilor vor include toate documentele care fac dovada producerii evenimentului asigurat si furnizeaza elementele necesare pentru stabilirea cuantumului despagubirii.
    (3) Aceasta comisie special constituita poate solicita prezentarea oricaror alte documente sau informatii pe care le considera necesare pentru fundamentarea deciziei de aprobare a efectuarii platilor din Fondul de protejare a asiguratilor.
    (4) Platile din Fondul de protejare a asiguratilor se vor efectua in ordinea aprobarii dosarelor analizate de catre comisia special constituita, prin mandat postal sau in contul solicitantului, in termen de 10 zile lucratoare de la data acestei aprobari, respectiv alimentarii Fondului de protejare a asiguratilor pentru cazul prevazut la art. 12.
    Art. 12
    Daca disponibilul existent in Fondul de protejare a asiguratilor nu este suficient pentru efectuarea platilor aprobate de catre comisia special constituita, acestea vor fi onorate pe masura alimentarii Fondului de protejare a asiguratilor, tinandu-se seama de uzantele circuitului bancar, cu resursele financiare prevazute la art. 2, fara a se depasi doua exercitii financiare de la data acestei aprobari.

    III. Raportarea si contabilitatea executiei Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 13
    (1) Operatiunile de incasari si plati din Fondul de protejare a asiguratilor se inregistreaza in contabilitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, ca ordonator principal de credite, in conturi distincte, potrivit planului de conturi al institutiilor publice.
    (2) Evidentierea disponibilitatilor si a cheltuielilor in contul privind Fondul de protejare a asiguratilor se realizeaza cu ajutorul conturilor specifice fondurilor speciale, si anume:
    149 "Disponibil din Fondul de protejare a asiguratilor";
    349 "Fondul de protejare a asiguratilor";
    449 "Cheltuieli din Fondul de protejare a asiguratilor".
    Art. 14
    Disponibilitatile din Fondul de protejare a asiguratilor, ramase neutilizate la finele anului financiar, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, potrivit legii.

    IV. Dispozitii finale
    Art. 15
    Disponibilitatile la Fondul de protejare a asiguratilor in contul de trezorerie sunt purtatoare de dobanzi care se constituie ca venit al Fondului de protejare a asiguratilor, avand aceeasi destinatie.
    Art. 16
    Asiguratorii vor prezenta lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, raportarea privind virarea contributiei la Fondul de protejare a asiguratilor, in forma si la termenele prevazute prin Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, aprobate prin Ordinul nr. 13/2001.
    Art. 17
    Administrarea, gestionarea si utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor se vor efectua de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 18
    Contul de executie a Fondului de protejare a asiguratilor va fi publicat in raportul informativ anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 32/2000.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu