Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din  5 aprilie 2002

pentru punerea in aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din 16 mai 2002


SmartCity3


    Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
    in temeiul prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, ale art. 4 alin. (27) si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 5 aprilie 2002, prin care s-au adoptat Normele privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se pun in aplicare Normele privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

             Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                            Nicolae Eugen Crisan

    ANEXA 1

                                   NORME
privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

    I. Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 1
    Fondul de protejare a asiguratilor se constituie in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania si ale prezentelor norme.
    Art. 2
    Potrivit prevederilor art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, Fondul de protejare a asiguratilor se constituie si se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care va stabili anual cota procentuala ce se aplica asupra volumului de prime brute incasate din activitatea de asigurari directe de catre societatile de asigurare si asigurare-reasigurare. Aceasta cota este prevazuta in legea bugetului de stat.
    Art. 3
    Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor se intocmeste potrivit prevederilor art. 7 si 10 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.

    II. Executia Fondului de protejare a asiguratilor
    A. Incasarea veniturilor Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 4
    (1) Societatile de asigurare si asigurare-reasigurare au obligatia de a vira lunar sumele datorate Fondului de protejare a asiguratilor pana la data de 25 a lunii curente pentru luna expirata. Calculul si virarea sumelor pentru anul curent se efectueaza de asiguratori astfel: total prime brute de asigurare incasate din activitatea de asigurare directa, la care se aplica cota de prelevare, obtinandu-se suma cuvenita Fondului de protejare a asiguratilor.
    (2) Societatile de asigurare si asigurare-reasigurare vireaza sumele stabilite conform legii bugetului de stat in contul nr. 301714045240 "Disponibil din Fondul de protejare a asiguratilor", deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
    (3) Dobanzile la disponibilitatile Fondului de protejare a asiguratilor vor fi utilizate ca sursa de venit a acestui fond pentru plata despagubirilor si sumelor asigurate in caz de faliment al asiguratorilor.
    Art. 5
    (1) Pentru nevirarea in termen a sumelor destinate Fondului de protejare a asiguratilor se calculeaza majorari de intarziere in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate in termen, datorate bugetului de stat.
    (2) Majorarile de intarziere calculate in conformitate cu prevederile Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996, vor fi virate in contul Fondului de protejare a asiguratilor respectiv, cu evidentierea separata pe ordinul de plata.
    (3) Verificarea respectarii prevederilor legale privind virarea sumelor si a majorarilor de intarziere cuvenite Fondului de protejare a asiguratilor se face de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    Art. 6
    In contabilitatea asiguratorilor constituirea Fondului de protejare a asiguratilor se va reflecta in debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurare", analitic distinct.
    Art. 7
    Asiguratorii au posibilitatea de a efectua regularizari si compensari de sume virate, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    B. Utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 8
    (1) Fondul de protejare a asiguratilor se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ca ordonator principal de credite.
    (2) Fondul de protejare a asiguratilor este destinat platilor de despagubiri si de sume asigurate in caz de faliment al societatilor de asigurare si de asigurare-reasigurare, in conditiile prevederilor art. 31 din Legea nr. 32/2000.
    (3) Asiguratorii aflati in situatia prevazuta la alin. (2) vor efectua plata despagubirilor si a sumelor asigurate din fondurile de rezerva, precum si din cele obtinute din vanzarea activelor apartinand asiguratorului, pana la epuizare, cu respectarea prioritatii prevazute de art. 32 din Legea nr. 32/2000 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu respectarea celorlalte dispozitii legale in vigoare.
    (4) In cazul in care fondurile de mai sus sunt insuficiente, dupa inchiderea procedurii de faliment, potrivit legii, platile se vor efectua numai in limita disponibilului aflat in Fondul de protejare a asiguratilor, administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, si numai pentru asiguratii directi.
    (5) Fiecare cheltuiala a Fondului de protejare a asiguratilor, efectuata in conditiile de mai sus, va reprezenta:
    a) pana la 100% din indemnizatia cuvenita pentru contractele de asigurare de viata care acopera riscul de supravietuire si care expira in anul in care s-a produs inceperea procedurii de faliment al asiguratorului;
    b) pana la 100% din suma de rascumparare pentru contractele de asigurare de viata, calculata la data inceperii procedurii de faliment al asiguratorului, daca aceasta este prevazuta prin conditiile de asigurare;
    c) pana la 100% din valoarea contului contractantului asigurarii de viata, pentru asigurarile prevazute la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, in cazul in care inceperea procedurii de faliment al asiguratorului s-a produs inainte de expirarea contractului;
    d) pana la 70% din indemnizatia cuvenita pentru contractele de asigurari de viata care acopera riscuri de deces, daca decesul s-a produs in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    e) pana la 70% din indemnizatia cuvenita in cazul asigurarilor de viata prevazute la pct. III.1 lit. c) si pct. III.4 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, in cazul producerii riscurilor asigurate in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    f) pana la 50% din despagubirea cuvenita pentru politele aferente celorlalte clase de asigurari, cu exceptia claselor de asigurari prevazute la pct. IV.14 si IV.15 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, pentru riscurile produse in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    g) pana la 25% din despagubirea cuvenita pentru politele aferente claselor de asigurari prevazute la pct. IV.14 si IV.15 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, pentru riscurile produse in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului.
    Art. 9
    Termenul de formulare a pretentiilor in scris de catre asigurati la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este de maximum 30 de zile de la data inchiderii procedurii de faliment al asiguratorului, dispusa de instanta de judecata competenta.
    Art. 10
    Pretentiile de despagubire din Fondul de protejare a asiguratilor vor fi analizate si aprobate de o comisie special constituita, numita prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, avand urmatoarea componenta:
    a) un membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care va conduce aceasta comisie in calitate de presedinte, putand delega aceasta competenta secretarului general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    b) un reprezentant al Directiei generale juridice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    c) un reprezentant al Directiei generale logistica din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    d) un reprezentant al unei directii tehnice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu experienta in activitatea de lichidare a daunelor;
    e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice de pe raza teritoriala unde s-a aflat sediul central al asiguratorului in cauza, conform prevederilor Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996;
    f) 2 reprezentanti ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania.
    Art. 11
    (1) Comisia special constituita se va intruni la termenele stabilite de presedintele acesteia, la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si va lua hotarari valabile cu majoritatea simpla (jumatate plus unul), in prezenta a cel putin 5 dintre membrii ei, inclusiv presedintele.
    (2) Documentele justificative pe baza carora va fi luata decizia de aprobare a efectuarii platilor din Fondul de protejare a asiguratilor vor include toate documentele care fac dovada producerii evenimentului asigurat si furnizeaza elementele necesare pentru stabilirea cuantumului despagubirii.
    (3) Aceasta comisie special constituita poate solicita prezentarea oricaror alte documente sau informatii pe care le considera necesare pentru fundamentarea deciziei de aprobare a efectuarii platilor din Fondul de protejare a asiguratilor.
    (4) Platile din Fondul de protejare a asiguratilor se vor efectua in ordinea aprobarii dosarelor analizate de catre comisia special constituita, prin mandat postal sau in contul solicitantului, in termen de 10 zile lucratoare de la data acestei aprobari, respectiv alimentarii Fondului de protejare a asiguratilor pentru cazul prevazut la art. 12.
    Art. 12
    Daca disponibilul existent in Fondul de protejare a asiguratilor nu este suficient pentru efectuarea platilor aprobate de catre comisia special constituita, acestea vor fi onorate pe masura alimentarii Fondului de protejare a asiguratilor, tinandu-se seama de uzantele circuitului bancar, cu resursele financiare prevazute la art. 2, fara a se depasi doua exercitii financiare de la data acestei aprobari.

    III. Raportarea si contabilitatea executiei Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 13
    (1) Operatiunile de incasari si plati din Fondul de protejare a asiguratilor se inregistreaza in contabilitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, ca ordonator principal de credite, in conturi distincte, potrivit planului de conturi al institutiilor publice.
    (2) Evidentierea disponibilitatilor si a cheltuielilor in contul privind Fondul de protejare a asiguratilor se realizeaza cu ajutorul conturilor specifice fondurilor speciale, si anume:
    149 "Disponibil din Fondul de protejare a asiguratilor";
    349 "Fondul de protejare a asiguratilor";
    449 "Cheltuieli din Fondul de protejare a asiguratilor".
    Art. 14
    Disponibilitatile din Fondul de protejare a asiguratilor, ramase neutilizate la finele anului financiar, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, potrivit legii.

    IV. Dispozitii finale
    Art. 15
    Disponibilitatile la Fondul de protejare a asiguratilor in contul de trezorerie sunt purtatoare de dobanzi care se constituie ca venit al Fondului de protejare a asiguratilor, avand aceeasi destinatie.
    Art. 16
    Asiguratorii vor prezenta lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, raportarea privind virarea contributiei la Fondul de protejare a asiguratilor, in forma si la termenele prevazute prin Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, aprobate prin Ordinul nr. 13/2001.
    Art. 17
    Administrarea, gestionarea si utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor se vor efectua de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 18
    Contul de executie a Fondului de protejare a asiguratilor va fi publicat in raportul informativ anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 32/2000.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu