Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din  5 aprilie 2002

pentru punerea in aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din 16 mai 2002


SmartCity3


    Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
    in temeiul prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, ale art. 4 alin. (27) si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 5 aprilie 2002, prin care s-au adoptat Normele privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se pun in aplicare Normele privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

             Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                            Nicolae Eugen Crisan

    ANEXA 1

                                   NORME
privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

    I. Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 1
    Fondul de protejare a asiguratilor se constituie in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania si ale prezentelor norme.
    Art. 2
    Potrivit prevederilor art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, Fondul de protejare a asiguratilor se constituie si se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care va stabili anual cota procentuala ce se aplica asupra volumului de prime brute incasate din activitatea de asigurari directe de catre societatile de asigurare si asigurare-reasigurare. Aceasta cota este prevazuta in legea bugetului de stat.
    Art. 3
    Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor se intocmeste potrivit prevederilor art. 7 si 10 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.

    II. Executia Fondului de protejare a asiguratilor
    A. Incasarea veniturilor Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 4
    (1) Societatile de asigurare si asigurare-reasigurare au obligatia de a vira lunar sumele datorate Fondului de protejare a asiguratilor pana la data de 25 a lunii curente pentru luna expirata. Calculul si virarea sumelor pentru anul curent se efectueaza de asiguratori astfel: total prime brute de asigurare incasate din activitatea de asigurare directa, la care se aplica cota de prelevare, obtinandu-se suma cuvenita Fondului de protejare a asiguratilor.
    (2) Societatile de asigurare si asigurare-reasigurare vireaza sumele stabilite conform legii bugetului de stat in contul nr. 301714045240 "Disponibil din Fondul de protejare a asiguratilor", deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
    (3) Dobanzile la disponibilitatile Fondului de protejare a asiguratilor vor fi utilizate ca sursa de venit a acestui fond pentru plata despagubirilor si sumelor asigurate in caz de faliment al asiguratorilor.
    Art. 5
    (1) Pentru nevirarea in termen a sumelor destinate Fondului de protejare a asiguratilor se calculeaza majorari de intarziere in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate in termen, datorate bugetului de stat.
    (2) Majorarile de intarziere calculate in conformitate cu prevederile Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996, vor fi virate in contul Fondului de protejare a asiguratilor respectiv, cu evidentierea separata pe ordinul de plata.
    (3) Verificarea respectarii prevederilor legale privind virarea sumelor si a majorarilor de intarziere cuvenite Fondului de protejare a asiguratilor se face de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    Art. 6
    In contabilitatea asiguratorilor constituirea Fondului de protejare a asiguratilor se va reflecta in debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurare", analitic distinct.
    Art. 7
    Asiguratorii au posibilitatea de a efectua regularizari si compensari de sume virate, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    B. Utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 8
    (1) Fondul de protejare a asiguratilor se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ca ordonator principal de credite.
    (2) Fondul de protejare a asiguratilor este destinat platilor de despagubiri si de sume asigurate in caz de faliment al societatilor de asigurare si de asigurare-reasigurare, in conditiile prevederilor art. 31 din Legea nr. 32/2000.
    (3) Asiguratorii aflati in situatia prevazuta la alin. (2) vor efectua plata despagubirilor si a sumelor asigurate din fondurile de rezerva, precum si din cele obtinute din vanzarea activelor apartinand asiguratorului, pana la epuizare, cu respectarea prioritatii prevazute de art. 32 din Legea nr. 32/2000 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu respectarea celorlalte dispozitii legale in vigoare.
    (4) In cazul in care fondurile de mai sus sunt insuficiente, dupa inchiderea procedurii de faliment, potrivit legii, platile se vor efectua numai in limita disponibilului aflat in Fondul de protejare a asiguratilor, administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, si numai pentru asiguratii directi.
    (5) Fiecare cheltuiala a Fondului de protejare a asiguratilor, efectuata in conditiile de mai sus, va reprezenta:
    a) pana la 100% din indemnizatia cuvenita pentru contractele de asigurare de viata care acopera riscul de supravietuire si care expira in anul in care s-a produs inceperea procedurii de faliment al asiguratorului;
    b) pana la 100% din suma de rascumparare pentru contractele de asigurare de viata, calculata la data inceperii procedurii de faliment al asiguratorului, daca aceasta este prevazuta prin conditiile de asigurare;
    c) pana la 100% din valoarea contului contractantului asigurarii de viata, pentru asigurarile prevazute la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, in cazul in care inceperea procedurii de faliment al asiguratorului s-a produs inainte de expirarea contractului;
    d) pana la 70% din indemnizatia cuvenita pentru contractele de asigurari de viata care acopera riscuri de deces, daca decesul s-a produs in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    e) pana la 70% din indemnizatia cuvenita in cazul asigurarilor de viata prevazute la pct. III.1 lit. c) si pct. III.4 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, in cazul producerii riscurilor asigurate in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    f) pana la 50% din despagubirea cuvenita pentru politele aferente celorlalte clase de asigurari, cu exceptia claselor de asigurari prevazute la pct. IV.14 si IV.15 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, pentru riscurile produse in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    g) pana la 25% din despagubirea cuvenita pentru politele aferente claselor de asigurari prevazute la pct. IV.14 si IV.15 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, pentru riscurile produse in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului.
    Art. 9
    Termenul de formulare a pretentiilor in scris de catre asigurati la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este de maximum 30 de zile de la data inchiderii procedurii de faliment al asiguratorului, dispusa de instanta de judecata competenta.
    Art. 10
    Pretentiile de despagubire din Fondul de protejare a asiguratilor vor fi analizate si aprobate de o comisie special constituita, numita prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, avand urmatoarea componenta:
    a) un membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care va conduce aceasta comisie in calitate de presedinte, putand delega aceasta competenta secretarului general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    b) un reprezentant al Directiei generale juridice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    c) un reprezentant al Directiei generale logistica din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    d) un reprezentant al unei directii tehnice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu experienta in activitatea de lichidare a daunelor;
    e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice de pe raza teritoriala unde s-a aflat sediul central al asiguratorului in cauza, conform prevederilor Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996;
    f) 2 reprezentanti ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania.
    Art. 11
    (1) Comisia special constituita se va intruni la termenele stabilite de presedintele acesteia, la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si va lua hotarari valabile cu majoritatea simpla (jumatate plus unul), in prezenta a cel putin 5 dintre membrii ei, inclusiv presedintele.
    (2) Documentele justificative pe baza carora va fi luata decizia de aprobare a efectuarii platilor din Fondul de protejare a asiguratilor vor include toate documentele care fac dovada producerii evenimentului asigurat si furnizeaza elementele necesare pentru stabilirea cuantumului despagubirii.
    (3) Aceasta comisie special constituita poate solicita prezentarea oricaror alte documente sau informatii pe care le considera necesare pentru fundamentarea deciziei de aprobare a efectuarii platilor din Fondul de protejare a asiguratilor.
    (4) Platile din Fondul de protejare a asiguratilor se vor efectua in ordinea aprobarii dosarelor analizate de catre comisia special constituita, prin mandat postal sau in contul solicitantului, in termen de 10 zile lucratoare de la data acestei aprobari, respectiv alimentarii Fondului de protejare a asiguratilor pentru cazul prevazut la art. 12.
    Art. 12
    Daca disponibilul existent in Fondul de protejare a asiguratilor nu este suficient pentru efectuarea platilor aprobate de catre comisia special constituita, acestea vor fi onorate pe masura alimentarii Fondului de protejare a asiguratilor, tinandu-se seama de uzantele circuitului bancar, cu resursele financiare prevazute la art. 2, fara a se depasi doua exercitii financiare de la data acestei aprobari.

    III. Raportarea si contabilitatea executiei Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 13
    (1) Operatiunile de incasari si plati din Fondul de protejare a asiguratilor se inregistreaza in contabilitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, ca ordonator principal de credite, in conturi distincte, potrivit planului de conturi al institutiilor publice.
    (2) Evidentierea disponibilitatilor si a cheltuielilor in contul privind Fondul de protejare a asiguratilor se realizeaza cu ajutorul conturilor specifice fondurilor speciale, si anume:
    149 "Disponibil din Fondul de protejare a asiguratilor";
    349 "Fondul de protejare a asiguratilor";
    449 "Cheltuieli din Fondul de protejare a asiguratilor".
    Art. 14
    Disponibilitatile din Fondul de protejare a asiguratilor, ramase neutilizate la finele anului financiar, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, potrivit legii.

    IV. Dispozitii finale
    Art. 15
    Disponibilitatile la Fondul de protejare a asiguratilor in contul de trezorerie sunt purtatoare de dobanzi care se constituie ca venit al Fondului de protejare a asiguratilor, avand aceeasi destinatie.
    Art. 16
    Asiguratorii vor prezenta lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, raportarea privind virarea contributiei la Fondul de protejare a asiguratilor, in forma si la termenele prevazute prin Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, aprobate prin Ordinul nr. 13/2001.
    Art. 17
    Administrarea, gestionarea si utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor se vor efectua de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 18
    Contul de executie a Fondului de protejare a asiguratilor va fi publicat in raportul informativ anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 32/2000.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu