Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din  5 aprilie 2002

pentru punerea in aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din 16 mai 2002


SmartCity3


    Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
    in temeiul prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, ale art. 4 alin. (27) si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 5 aprilie 2002, prin care s-au adoptat Normele privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se pun in aplicare Normele privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

             Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                            Nicolae Eugen Crisan

    ANEXA 1

                                   NORME
privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

    I. Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 1
    Fondul de protejare a asiguratilor se constituie in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania si ale prezentelor norme.
    Art. 2
    Potrivit prevederilor art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, Fondul de protejare a asiguratilor se constituie si se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care va stabili anual cota procentuala ce se aplica asupra volumului de prime brute incasate din activitatea de asigurari directe de catre societatile de asigurare si asigurare-reasigurare. Aceasta cota este prevazuta in legea bugetului de stat.
    Art. 3
    Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor se intocmeste potrivit prevederilor art. 7 si 10 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.

    II. Executia Fondului de protejare a asiguratilor
    A. Incasarea veniturilor Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 4
    (1) Societatile de asigurare si asigurare-reasigurare au obligatia de a vira lunar sumele datorate Fondului de protejare a asiguratilor pana la data de 25 a lunii curente pentru luna expirata. Calculul si virarea sumelor pentru anul curent se efectueaza de asiguratori astfel: total prime brute de asigurare incasate din activitatea de asigurare directa, la care se aplica cota de prelevare, obtinandu-se suma cuvenita Fondului de protejare a asiguratilor.
    (2) Societatile de asigurare si asigurare-reasigurare vireaza sumele stabilite conform legii bugetului de stat in contul nr. 301714045240 "Disponibil din Fondul de protejare a asiguratilor", deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
    (3) Dobanzile la disponibilitatile Fondului de protejare a asiguratilor vor fi utilizate ca sursa de venit a acestui fond pentru plata despagubirilor si sumelor asigurate in caz de faliment al asiguratorilor.
    Art. 5
    (1) Pentru nevirarea in termen a sumelor destinate Fondului de protejare a asiguratilor se calculeaza majorari de intarziere in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate in termen, datorate bugetului de stat.
    (2) Majorarile de intarziere calculate in conformitate cu prevederile Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996, vor fi virate in contul Fondului de protejare a asiguratilor respectiv, cu evidentierea separata pe ordinul de plata.
    (3) Verificarea respectarii prevederilor legale privind virarea sumelor si a majorarilor de intarziere cuvenite Fondului de protejare a asiguratilor se face de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    Art. 6
    In contabilitatea asiguratorilor constituirea Fondului de protejare a asiguratilor se va reflecta in debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurare", analitic distinct.
    Art. 7
    Asiguratorii au posibilitatea de a efectua regularizari si compensari de sume virate, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    B. Utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 8
    (1) Fondul de protejare a asiguratilor se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ca ordonator principal de credite.
    (2) Fondul de protejare a asiguratilor este destinat platilor de despagubiri si de sume asigurate in caz de faliment al societatilor de asigurare si de asigurare-reasigurare, in conditiile prevederilor art. 31 din Legea nr. 32/2000.
    (3) Asiguratorii aflati in situatia prevazuta la alin. (2) vor efectua plata despagubirilor si a sumelor asigurate din fondurile de rezerva, precum si din cele obtinute din vanzarea activelor apartinand asiguratorului, pana la epuizare, cu respectarea prioritatii prevazute de art. 32 din Legea nr. 32/2000 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu respectarea celorlalte dispozitii legale in vigoare.
    (4) In cazul in care fondurile de mai sus sunt insuficiente, dupa inchiderea procedurii de faliment, potrivit legii, platile se vor efectua numai in limita disponibilului aflat in Fondul de protejare a asiguratilor, administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, si numai pentru asiguratii directi.
    (5) Fiecare cheltuiala a Fondului de protejare a asiguratilor, efectuata in conditiile de mai sus, va reprezenta:
    a) pana la 100% din indemnizatia cuvenita pentru contractele de asigurare de viata care acopera riscul de supravietuire si care expira in anul in care s-a produs inceperea procedurii de faliment al asiguratorului;
    b) pana la 100% din suma de rascumparare pentru contractele de asigurare de viata, calculata la data inceperii procedurii de faliment al asiguratorului, daca aceasta este prevazuta prin conditiile de asigurare;
    c) pana la 100% din valoarea contului contractantului asigurarii de viata, pentru asigurarile prevazute la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, in cazul in care inceperea procedurii de faliment al asiguratorului s-a produs inainte de expirarea contractului;
    d) pana la 70% din indemnizatia cuvenita pentru contractele de asigurari de viata care acopera riscuri de deces, daca decesul s-a produs in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    e) pana la 70% din indemnizatia cuvenita in cazul asigurarilor de viata prevazute la pct. III.1 lit. c) si pct. III.4 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, in cazul producerii riscurilor asigurate in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    f) pana la 50% din despagubirea cuvenita pentru politele aferente celorlalte clase de asigurari, cu exceptia claselor de asigurari prevazute la pct. IV.14 si IV.15 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, pentru riscurile produse in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului;
    g) pana la 25% din despagubirea cuvenita pentru politele aferente claselor de asigurari prevazute la pct. IV.14 si IV.15 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, pentru riscurile produse in perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai tarziu de momentul inceperii procedurii de faliment al asiguratorului.
    Art. 9
    Termenul de formulare a pretentiilor in scris de catre asigurati la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este de maximum 30 de zile de la data inchiderii procedurii de faliment al asiguratorului, dispusa de instanta de judecata competenta.
    Art. 10
    Pretentiile de despagubire din Fondul de protejare a asiguratilor vor fi analizate si aprobate de o comisie special constituita, numita prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, avand urmatoarea componenta:
    a) un membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care va conduce aceasta comisie in calitate de presedinte, putand delega aceasta competenta secretarului general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    b) un reprezentant al Directiei generale juridice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    c) un reprezentant al Directiei generale logistica din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    d) un reprezentant al unei directii tehnice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu experienta in activitatea de lichidare a daunelor;
    e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice de pe raza teritoriala unde s-a aflat sediul central al asiguratorului in cauza, conform prevederilor Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996;
    f) 2 reprezentanti ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania.
    Art. 11
    (1) Comisia special constituita se va intruni la termenele stabilite de presedintele acesteia, la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si va lua hotarari valabile cu majoritatea simpla (jumatate plus unul), in prezenta a cel putin 5 dintre membrii ei, inclusiv presedintele.
    (2) Documentele justificative pe baza carora va fi luata decizia de aprobare a efectuarii platilor din Fondul de protejare a asiguratilor vor include toate documentele care fac dovada producerii evenimentului asigurat si furnizeaza elementele necesare pentru stabilirea cuantumului despagubirii.
    (3) Aceasta comisie special constituita poate solicita prezentarea oricaror alte documente sau informatii pe care le considera necesare pentru fundamentarea deciziei de aprobare a efectuarii platilor din Fondul de protejare a asiguratilor.
    (4) Platile din Fondul de protejare a asiguratilor se vor efectua in ordinea aprobarii dosarelor analizate de catre comisia special constituita, prin mandat postal sau in contul solicitantului, in termen de 10 zile lucratoare de la data acestei aprobari, respectiv alimentarii Fondului de protejare a asiguratilor pentru cazul prevazut la art. 12.
    Art. 12
    Daca disponibilul existent in Fondul de protejare a asiguratilor nu este suficient pentru efectuarea platilor aprobate de catre comisia special constituita, acestea vor fi onorate pe masura alimentarii Fondului de protejare a asiguratilor, tinandu-se seama de uzantele circuitului bancar, cu resursele financiare prevazute la art. 2, fara a se depasi doua exercitii financiare de la data acestei aprobari.

    III. Raportarea si contabilitatea executiei Fondului de protejare a asiguratilor
    Art. 13
    (1) Operatiunile de incasari si plati din Fondul de protejare a asiguratilor se inregistreaza in contabilitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, ca ordonator principal de credite, in conturi distincte, potrivit planului de conturi al institutiilor publice.
    (2) Evidentierea disponibilitatilor si a cheltuielilor in contul privind Fondul de protejare a asiguratilor se realizeaza cu ajutorul conturilor specifice fondurilor speciale, si anume:
    149 "Disponibil din Fondul de protejare a asiguratilor";
    349 "Fondul de protejare a asiguratilor";
    449 "Cheltuieli din Fondul de protejare a asiguratilor".
    Art. 14
    Disponibilitatile din Fondul de protejare a asiguratilor, ramase neutilizate la finele anului financiar, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, potrivit legii.

    IV. Dispozitii finale
    Art. 15
    Disponibilitatile la Fondul de protejare a asiguratilor in contul de trezorerie sunt purtatoare de dobanzi care se constituie ca venit al Fondului de protejare a asiguratilor, avand aceeasi destinatie.
    Art. 16
    Asiguratorii vor prezenta lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, raportarea privind virarea contributiei la Fondul de protejare a asiguratilor, in forma si la termenele prevazute prin Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, aprobate prin Ordinul nr. 13/2001.
    Art. 17
    Administrarea, gestionarea si utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor se vor efectua de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 18
    Contul de executie a Fondului de protejare a asiguratilor va fi publicat in raportul informativ anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 32/2000.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu