Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 49 din 16 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 103 din 19 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2^1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale implicate in alocarea de subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale, vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, precum si alte organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale, pot primi subventii de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale. Subventiile se utilizeaza in exclusivitate pentru acoperirea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente acestor programe si proiecte culturale, diferite de cele ce constituie obligatii ori programe minimale ale unor ministere si altor organe centrale sau locale ori ale institutiilor din subordinea acestora.
    (2) Programele sau proiectele culturale pot fi cofinantate astfel:
    a) de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii si Cultelor, cele care sunt de interes zonal, national sau international;
    b) de la bugetele locale, prin consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau prin consiliile locale, cele care sunt de interes zonal sau local.
    (3) Subventiile acordate se utilizeaza de catre asociatii, fundatii, precum si de alte organizatii neguvernamentale numai pentru programele si proiectele culturale initiate si organizate de acestea, in completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donatii sau sponsorizari.
    Art. 2
    Subventiile se acorda, pentru finantarea integrala sau partiala a unui program ori proiect, in baza unui contract incheiat intre Ministerul Culturii si Cultelor sau consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv consiliul local, si asociatia, fundatia sau organizatia neguvernamentala selectionata pe baza criteriilor prevazute la art. 9 alin. (1).
    Art. 3
    (1) Subventia se acorda in transe aferente realizarii programului sau proiectului cultural, potrivit contractului prevazut in anexa nr. 3.
    (2) Subventia pentru o transa aferenta unei etape urmatoare a programului sau proiectului cultural se acorda numai dupa justificarea utilizarii transei anterioare.
    Art. 4
    Disponibilitatile provenite din alocatiile bugetare destinate finantarii proiectelor si programelor culturale, ramase la finele exercitiului bugetar in conturile structurilor de implementare, se reporteaza in anul urmator pentru a fi folosite pentru finantarea in continuare a proiectelor si programelor culturale.
    Art. 5
    Controlul asupra desfasurarii programelor si proiectelor culturale finantate din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor se exercita de catre organele abilitate din minister, iar asupra celor finantate de la bugetele locale, de catre organele abilitate de consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale, precum si de alte organe de control abilitate de lege.
    Art. 6
    Programele si proiectele culturale vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitelor de fonduri aprobate anual ordonatorilor principali de credite cu aceasta destinatie.

    CAP. 2
    Procedura de solicitare a subventiei

    Art. 7
    (1) Documentatiile de solicitare a subventiei se inainteaza, in pachet inchis, la directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene sau a municipiului Bucuresti in a caror raza isi au sediul fundatiile, asociatiile sau organizatiile neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza programe si proiecte culturale, sau, dupa caz, la registratura consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv a consiliului local.
    (2) In vederea organizarii competitiei de selectionare, pentru a primi finantare, documentatiile prevazute la alin. (1) se depun in termen de 90 de zile de la data aprobarii legii bugetului de stat.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in situatii exceptionale, fundatiile, asociatiile, precum si organizatiile neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza programe sau proiecte culturale de importanta nationala si internationala, care urmaresc promovarea valorilor culturii romanesti peste hotare si contribuie la dezvoltarea relatiilor culturale internationale ale Romaniei, pot depune documentatiile peste termenul de 90 de zile, cu aprobarea ministrului culturii si cultelor.
    Art. 8
    Documentatia solicitantilor va contine urmatoarele:
    a) formularul de solicitare a subventiei, prevazut in anexa nr. 1, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului cultural, prevazut in anexa nr. 2, care se completeaza, obligatoriu, prin dactilografiere, in trei exemplare;
    b) documentatia privind fundamentarea devizului general al programului sau proiectului cultural propus;
    c) dovada existentei surselor de finantare proprii sau oferite de terti:
    - scrisori de intentie;
    - contracte de sponsorizare;
    - alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terti;
    d) raport privind activitatea solicitantului in ultimii 3 ani calendaristici;
    e) hotarare a consiliului director al asociatiei, fundatiei sau organizatiei neguvernamentale fara scop lucrativ solicitante, din care sa reiasa ca organizatia nu are obligatii restante catre alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmarite in vederea executarii silite;
    f) actul constitutiv, statutul si actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ale organizatiei solicitante, precum si actele aditionale, dupa caz;
    g) certificatul de inscriere sau alte acte doveditoare ale dobandirii personalitatii juridice;
    h) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    i) ultimul extras de cont bancar;
    j) certificatul de inregistrare fiscala;
    k) dovada activului patrimonial la data solicitarii subventiei;
    l) actele din care sa rezulte titlul cu care sunt folosite spatiile, in cazul in care programele sau proiectele culturale nu se organizeaza la sediul solicitantului;
    m) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul;
    n) alte documente relevante privind activitatea semnificativa a asociatiei, fundatiei sau organizatiei neguvernamentale fara scop lucrativ, dupa caz.

    CAP. 3
    Criteriile de acordare a subventiilor asociatiilor, fundatiilor sau organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, evaluate si selectionate

    Art. 9
    (1) Toate solicitarile primite vor fi examinate. Dintre acestea vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care intrunesc urmatoarele criterii de selectionare:
    a) documentatia care insoteste cererea contine toate elementele prevazute de art. 8;
    b) programele si proiectele sunt din domeniul cultural;
    c) prezentarea succinta a modului in care programul sau proiectul va atinge obiectivul ales;
    d) programele si proiectele culturale sunt altele decat obligatiile ori programele minimale care urmeaza sa fie aprobate anual de ordonatorii principali de credite pentru activitatile proprii si pentru cele organizate de institutiile din subordinea acestora;
    e) justificarea programului sau proiectului cultural in raport cu necesitatile, prioritatile si strategia organului administratiei publice centrale sau locale care acorda subventia;
    f) capacitatea organizatorica si functionala a asociatiei, fundatiei sau organizatiei neguvernamentale fara scop lucrativ, dovedita prin:
    - experienta in domeniul administrarii programelor si proiectelor culturale;
    - caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor;
    - calitatea serviciilor culturale acordate sau a activitatilor culturale organizate;
    - capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului cultural la nivelul propus;
    - experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz.
    (2) Toate cererile selectionate in urma trierii sunt supuse evaluarii pe baza urmatorului punctaj de evaluare:

           criteriu                                          pondere (%)
    - consistenta tehnica                                       15
    - soliditate financiara                                     15
    - rezultate asteptate                                       10
    - capacitate de realizare                                   20
    - participarea partilor                                     15
    - durabilitatea programului sau proiectului cultural        25

    Art. 10
    Nu sunt selectionate asociatiile, fundatiile sau organizatiile neguvernamentale aflate in una dintre urmatoarele situatii:
    a) documentatia prezentata este incompleta si nu respecta prevederile art. 7 si 8;
    b) au conturile bancare blocate;
    c) nu au respectat un contract de finantare anterior;
    d) au prezentat declaratii inexacte la o participare anterioara.

    CAP. 4
    Organizarea si functionarea comisiei de evaluare si selectionare

    Art. 11
    (1) Evaluarea si selectionarea asociatiilor, fundatiilor sau organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, in baza criteriilor prevazute la art. 9, se fac de catre o comisie de evaluare si selectionare.
    (2) Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor sau organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi subventii de la bugetul de stat, se organizeaza in cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (3) Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor sau organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi subventii de la bugetele locale, se organizeaza prin hotarare a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.
    Art. 12
    (1) Comisia de evaluare si selectionare trebuie sa fie formata din minimum 5 persoane.
    (2) Sedintele sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.
    (3) Presedintele va desemna dintre membrii comisiei, dupa consultarea prealabila a acestora, secretarul comisiei.
    (4) Fiecare membru al comisiei va semna o declaratie de impartialitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.
    (5) Comisia hotaraste prin votul majoritatii membrilor.

    CAP. 5
    Procedura evaluarii si a selectionarii

    Art. 13
    (1) Daca documentatiile primite de catre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene si a municipiului Bucuresti contin toate elementele prevazute la art. 8, acestea se transmit, in termen de 10 zile, directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, in functie de tematica programelor sau proiectelor culturale.
    (2) Documentatiile incomplete vor fi returnate persoanelor juridice care le-au depus, in vederea completarii.
    Art. 14
    (1) Documentatia de solicitare a subventiilor este analizata de catre membrii comisiei de evaluare si selectionare si va fi notata potrivit prevederilor art. 9 alin. (2).
    (2) Pentru fiecare solicitare de subventionare comisia de evaluare si selectionare intocmeste un raport de oportunitate.
    (3) Comisia de evaluare si selectionare inainteaza documentele privind asociatiile, fundatiile sau organizatiile neguvernamentale fara scop lucrativ selectionate directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, in functie de tematica programului ori proiectului cultural, sau, dupa caz, consiliului judetean, Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori consiliului local.
    (4) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor intocmeste o nota de prezentare si propunerile, care vor fi avizate de catre Directia buget, finante, dezvoltare, avizare si aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (5) La nivelul consiliului judetean, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau al consiliului local nota de prezentare si propunerile vor fi aprobate de catre ordonatorul principal de credite.
    (6) In termen de 15 zile de la data incheierii lucrarilor comisia de evaluare si selectionare anunta, in scris, asociatiilor, fundatiilor sau organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ selectionate rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi alocate.

    CAP. 6
    Incheierea contractului

    Art. 15
    (1) Contractul se incheie intre Ministerul Culturii si Cultelor sau, dupa caz, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti ori consiliul local si asociatia, fundatia sau organizatia neguvernamentala fara scop lucrativ selectionata.
    (2) La contract se vor anexa formularul de solicitare a subventiei, prevazut in anexa nr. 1, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului cultural, prevazut in anexa nr. 2, completate potrivit art. 8 lit. a).
    (3) Daca in termen de 30 de zile de la data comunicarii rezultatului selectiei o asociatie, fundatie sau organizatie neguvernamentala nu se prezinta pentru incheierea contractului de finantare, se considera ca oferta ordonatorului principal de credite nu a fost acceptata, iar proiectele in cauza se elimina de la finantare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, in ordinea descrescatoare a punctajului.

    CAP. 7
    Alocarea subventiei

    Art. 16
    Ministrul culturii si cultelor sau, dupa caz, ordonatorul principal de credite judetean ori local dispune efectuarea platii catre asociatie, fundatie sau organizatia neguvernamentala fara scop lucrativ, prin virament in contul bancar al acesteia.
    Art. 17
    (1) Asociatiile, fundatiile sau organizatiile neguvernamentale fara scop lucrativ, care au primit subventii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, au obligatia sa intocmeasca si sa transmita organului de la care au primit subventia, la termenele si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale in vigoare, un cont de executie privind modul de utilizare a subventiei.
    (2) Asociatiile, fundatiile sau organizatiile neguvernamentale fara scop lucrativ, care au primit subventii, au obligatia sa prezinte organului de la care au primit subventia o raportare intermediara si finala, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 18
    (1) In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul subventiei este obligat sa returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finantarii altor programe si proiecte culturale.
    (2) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii subventiilor datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei privind colectarea creantelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                               FORMULAR
de solicitare a subventiilor in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001

    I. Date despre asociatie/fundatie/organizatie

    1. Denumirea si sediul:
    Asociatia/Fundatia/Organizatia ..........................................., localitatea .............................., str. .............................. nr. ........, sectorul/judetul ...................., codul postal ............, telefon ....................., fax .....................
    2. Numarul si data inscrierii legale:
    Dosarul nr. .....................
    Sentinta civila nr. .................... din data de ....................., eliberata de ................................
    3. Structura de conducere a asociatiei/fundatiei/organizatiei:
    a) Date personale ale presedintelui:
    Numele ............................ prenumele ............................, data nasterii ..............., actul de identitate .............. seria ......, nr. ...................., codul numeric personal ............................., profesia ......................, functia ............................, locul de munca ......................, domiciliul: localitatea ........................, str. ................... nr. ......, sectorul/judetul ........................, codul postal .....................;
    b) Date personale ale responsabilului financiar:
    Numele ............................ prenumele ............................, data nasterii .............., actul de identitate .............. seria ......., nr. ...................., codul numeric personal ............................., profesia ......................, functia ............................, locul de munca ......................, domiciliul: localitatea ........................, str. .................... nr. ......, sectorul/judetul ......................., codul postal .....................
    4. Membrii asociatiei/fundatiei/organizatiei, respectiv personalul acesteia:
    Numarul total ............................................................,
    din care:
    - salariati ..............................................................;
    - colaboratori ...........................................................;
    - voluntari ...............................................................
    5. Filialele/sucursalele asociatiei/fundatiei/organizatiei:
    ...........................................................................
    (Precizati daca asociatia/fundatia/organizatia are filiale, temeiul juridic in baza caruia au fost infiintate acestea, numarul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.)
    6. Specificati obiectivele asociatiei/fundatiei/organizatiei in domeniul cultural, in conformitate cu statutul:
    ...........................................................................
    7. Codul fiscal nr. .................... din data de ....................., emis de .....................
    8. Numarul contului bancar .............................., deschis la banca ............................................. sucursala/filiala/agentia .....................
    Numele persoanelor cu drept de semnatura:
    ...........................................................................
    9. Bugetul anual de venituri si cheltuieli al asociatiei/fundatiei/organizatiei, pe durata ultimilor 3 ani financiari:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    10. Patrimoniul de care dispune asociatia/fundatia/organizatia (mijloace fixe, dotari, echipamente, imobile):
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    II. Experienta asociatiei/fundatiei/organizatiei in domeniul cultural

    1. Experienta anterioara in domeniul cultural:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    (Mentionati, dupa caz: DA sau NU. Daca DA, precizati programele si proiectele culturale desfasurate in anul calendaristic precedent si in anul curent, precum si grupul-tinta, dimensiunea acestuia.)
    2. Asociatia/fundatia/organizatia desfasoara programe si proiecte culturale:
    - la nivel local                           DA/NU
    (Daca DA, precizati localitatea.)
    - la nivel de judet/judete                 DA/NU
    (Daca DA, precizati judetul/judetele.)
    - la nivel zonal, national                 DA/NU
    (Daca DA, precizati care sunt aceste programe sau proiecte si datele privind anvergura nationala a acestora.)
    - la nivel international                   DA/NU
    (Daca DA, precizati care sunt aceste programe sau proiecte si partenerii internationali implicati in organizarea acestora.)
    3. Serviciile oferite sunt contra cost:
    DA/NU
    (Daca DA, specificati metodologia de stabilire a pretului.)
    4. Modalitatile de selectionare a beneficiarilor:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    5. Calificarea personalului angajat in organizarea proiectului sau programului cultural:
    Numarul persoanelor:
    cu studii superioare ..............., cu studii medii ..............., cu alte forme de calificare ..............
    6. A mai primit asociatia/fundatia/organizatia sprijin financiar din partea altor organizatii/institutii pentru programe si proiecte culturale pana in prezent?
    DA/NU
    (Daca DA, va rugam sa precizati, in ordinea importantei, programele/proiectele relevante, indicand urmatoarele elemente pentru fiecare.)
    Titlul programului/proiectului ............................................
    Anul ......................................................................
    Organizatia/institutia care v-a sprijinit .................................
    Suma acordata ..................... sau, respectiv, tipul sprijinului acordat ..........................................
    Descrieti pe scurt programul/proiectul ....................................
    Parteneri in program/proiect ..............................................
    Denumiti o persoana care poate da referinte despre program/proiect ................................

    III. Date tehnice privind programul sau proiectul cultural pentru care se solicita subventia

    In cazul in care se solicita subventii pentru mai multe programe sau proiecte culturale, prezenta sectiune a formularului se va completa pentru fiecare program/proiect.
    1. Tipul de program/proiect
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2. Localitatea/localitatile in care se deruleaza programul/proiectul:
    ...........................................................................
    3. Oportunitatea programului/proiectului in raport cu prioritatile comunitatii:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    (Precizati temeiul initiativei si necesitatile la nivel local, zonal, national sau international carora le raspunde programul/proiectul propus.)
    4. Beneficiari
    a) Beneficiarii sunt rezidenti in: ........................................
                                         (Precizati localitatea/localitatile.)
    b) Grupul-tinta:
    - varsta medie;
    - numarul de persoane;
    - modalitatile de selectionare a beneficiarilor
    5. Durata in timp:
    a) In cazul programelor:
    - Se deruleaza din data de .............................. pana in data de ............................ .
    - Urmeaza sa se deruleze din data de ......................... pana in data de .......................... .
    b) In cazul proiectelor:
    - din data de ..................... pana in data de .....................
    6. Descrierea programului/proiectului:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    7. Resurse umane implicate in organizarea programului/proiectului:
    - Numarul total ....................., din care:
        - personal de conducere ..............................................;
        - personal de executie ...............................................;
        - salariati ..........................................................;
        - colaboratori .......................................................;
        - voluntari ...........................................................
    8. Date privind coordonatorul programului/proiectului:
    ...........................................................................
    (Daca este cazul, specificati daca acesta mai are un alt contract de munca sau o conventie civila de prestari de servicii, precum si locul de munca.)
    Numele ..................... prenumele ....................., profesia ....................., functia ....................., locul de munca ....................., domiciliul: localitatea ....................., str. ...................... nr. ........, sectorul/judetul ........................, telefonul de acasa ....................., codul postal ........................
    9. Patrimoniul asociatiei/fundatiei/organizatiei (numai acea parte a patrimoniului angajata in derularea programului/proiectului):
    a) patrimoniul mobil .....................................................;
    b) patrimoniul imobil ....................................................;
    (Specificati situatia juridica si tehnica a acestora, anexand acte doveditoare si planuri ale spatiilor, cu precizarea utilitatilor.)
    c) alte mijloace fixe din dotare ..........................................
    10. Modalitati concrete de colaborare si parteneriat:
    a) parteneri la nivel local, judetean, national:
    ...........................................................................
    b) parteneri externi:
    ...........................................................................
    (Precizati statutul juridic, precum si responsabilitatile partenerilor. Daca o alta institutie/fundatie/asociatie/organizatie este partener in programul/proiectul dumneavoastra, este obligatoriu sa prezentati statutul acesteia si actul de constituire. Prezentati in copie conventiile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastra.)
    11. Criteriile de evaluare a programului/proiectului propus:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    12. Rezultate preconizate:
    ...........................................................................
    13. Posibilitati privind continuarea programului/proiectului dupa incetarea perioadei de subventionare:
    ...........................................................................
    14. Alte surse de finantare:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    (Mentionati numele finantatorilor si contributia acestora.)

    IV. Subventia solicitata de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul judetean/local: ..................... mii lei.

                                 DECLARATIE

    Subsemnatul ...................................................., domiciliat in localitatea ........................., str. .................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, sectorul/judetul ..........................., codul postal ..............................., posesor al actului de identitate .............. seria ........ nr. ..................., codul numeric personal .............................., in calitate de reprezentant al asociatiei/fundatiei/organizatiei ..........................., declar ca am luat cunostinta de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, ale Hotararii Guvernului nr. 49/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale.
    Declar pe propria raspundere ca nu ma aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla in nici una dintre urmatoarele situatii:
    a) in incapacitate de plata;
    b) cu platile/conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti definitive;
    c) nu am incalcat/a incalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice;
    d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situatia economica;
    e) nu am/are restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele locale sau fondurile speciale;
    f) nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
    Cunoscand pedeapsa prevazuta de art. 292 din Codul penal pentru infractiunea de fals in declaratii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este completa si corecta.

               Semnatura,                             Data
           .....................              ..................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Asociatia/Fundatia/Organizatia neguvernamentala
    ...............................................
    Programul/proiectul cultural ..................
    Data si locul desfasurarii ....................

                          BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                         al programului/proiectului cultural

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
Denumirea indicatorilor        Total Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul
                                         I          II        III         IV
________________________________________________________________________________
VENITURI - TOTAL (1 + 2 + 3),
din care:
1. Contributia beneficiarului
(asociatiei/fundatiei/
organizatiei neguvernamentale)
(a + b + c + d), constand din:
a) contributie proprie
b) donatii (daca este cazul)
c) sponsorizari
(daca este cazul)
d) alte surse
(se vor nominaliza):
   - .........................
   - .........................
   - .........................
2. Subventii primite in
temeiul Ordonantei Guvernului
nr. 51/1998, aprobata si
modificata prin
Legea nr. 245/2001 (a + b):
a) de la bugetul de stat
b) de la bugetul local
3. Dobanzi aferente
disponibilitatilor in cont
provenite din subventii
CHELTUIELI - TOTAL,
din care:
1. Fond de premiere pentru
participanti
2. Onorarii cuvenite
participantilor
3. Remuneratii colaboratori
4. Cheltuieli materiale si
servicii, din care:
4.1. cazare, transport si masa
pentru participanti
4.2. manifestari specifice:
4.2.1. inchirieri de spatii si
aparatura
4.2.2. actiuni promotionale si
de publicitate
4.2.3. tiparituri
5. Alte cheltuieli
(se vor nominaliza):
5.1. .........................
5.2. .........................
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Subventia care urmeaza sa se acorde nu are in vedere acoperirea cheltuielilor prevazute la rubricile: cheltuieli de personal, cheltuieli cu intretinerea si repararea mijloacelor fixe, cheltuieli administrative, alte cheltuieli proprii beneficiarului de subventie.

     Presedintele asociatiei/fundatiei/        Responsabilul financiar al
      organizatiei neguvernamentale,              asociatiei/fundatiei/
                                             organizatiei neguvernamentale,
    ....................................    ................................
      (numele, prenumele si semnatura)      (numele, prenumele si semnatura)

    Data .......................
    Stampila

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                                 CONTRACT
            Nr. ................ din data de .........................

    Incheiat in temeiul art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, al art. 2 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 49/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale, si in baza hotararii comisiei de evaluare si selectionare din data de ......................
    Intre:

    Partile contractului
    Art. 1
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor/Consiliul Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/Consiliul Local ......................................., cu sediul in localitatea ......................................., str. ........................ nr. ........, sectorul/judetul ......................., codul fiscal ......................, cont virament ............................, deschis la ...................................................................., reprezentat de .................................................., cu functia de ........................................, denumit in continuare finantator,
    si
    (2) Asociatia/Fundatia/Organizatia ........................................, cu sediul in localitatea ......................................., str. ..................... nr. ....., bl. ........, sc. ....., et. ....., ap. ......, sectorul/judetul ........................, inregistrata in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ........ din .............. a Tribunalului ............................., codul fiscal nr. ................. din ....................., avand contul nr. ......................., deschis la ................................, reprezentata de ............................., cu functia de ......................., avand calitatea de coordonator de program, si ............................., contabil-sef/responsabil financiar, denumita in continuare beneficiar.

    Obiectul contractului
    Art. 2
    (1) Obiectul contractului il constituie alocarea sumei de .................. lei de catre finantator, in vederea realizarii de catre beneficiar a programului/proiectului cultural ............................... .
    (2) Eliberarea sumelor catre beneficiar se va face in .............. transe, pe baza de documente justificative. Prima transa este considerata avans.
    (3) Nivelul avansului, precum si al celorlalte transe este stabilit dupa cum urmeaza:
    - transa I (avans) ..................................;
    - transa a II-a .....................................;
    - transa a III-a ................................... .
    (4) La solicitarea urmatoarei transe beneficiarul trebuie sa prezinte finantatorului un raport privind stadiul implementarii programului sau proiectului cultural, din punct de vedere fizic, financiar si al contributiei asociatiei, fundatiei sau organizatiei neguvernamentale, si documentele adecvate, justificand utilizarea a cel putin 75% din transa anterioara. Restul de cel mult 25% se justifica cu ocazia formularii solicitarii pentru urmatoarea transa.
    (5) Cuantumul ultimei transe va fi rectificat, dupa caz, in functie de nevoile reale identificate, in vederea finalizarii programului sau proiectului cultural. Justificarea utilizarii ultimei transe se va efectua inainte de momentul inchiderii programului/proiectului.
    (6) Sumele alocate ramase necheltuite dupa finalizarea programului/proiectului vor fi returnate institutiei finantatoare in termen de maximum 30 de zile.
    Art. 3
    Suma reprezentand subventia alocata va fi virata din contul finantatorului nr. .................., deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti/...................................., in contul beneficiarului nr. ............................, deschis la Banca ..............................., filiala ............................., potrivit legii.

    Durata contractului
    Art. 4
    Prezentul contract se incheie pentru perioada cuprinsa intre data semnarii acestuia si .................... .

    Etapele de derulare a programului/proiectului cultural
    Art. 5
    Programul/proiectul cultural prevazut la art. 2 alin. (1) se va realiza in urmatoarele etape:
    - etapa I:
        - in perioada .................................;
        - actiuni derulate ............................;
        - cheltuieli din subventia alocata ........................ lei;
    - etapa a II-a:
        - in perioada .................................;
        - actiuni derulate ............................;
        - cheltuieli din subventia alocata ........................ lei;
    - etapa a III-a:
        - in perioada .................................;
        - actiuni derulate ............................;
        - cheltuieli din subventia alocata ........................ lei.
    Art. 6
    Modul de realizare a fiecarei etape va fi consemnat intr-un formular de raportare intermediara completat de reprezentantii beneficiarului, potrivit anexei nr. 4 la Normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 49/2003.

    Drepturile si obligatiile partilor
    Art. 7
    Finantatorul:
    - se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului sumele reprezentand subventia;
    - are dreptul sa solicite beneficiarului rapoarte privind derularea programului/proiectului cultural;
    - are dreptul sa modifice cuantumul subventiei alocate sau sa rezilieze prezentul contract daca beneficiarul comunica date, informatii sau inscrisuri false ori eronate, precum si in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de catre beneficiar.
    Art. 8
    Beneficiarul:
    - are dreptul sa primeasca sumele reprezentand subventia alocata, in conditiile prevazute in prezentul contract;
    - are dreptul sa prelungeasca durata etapelor prevazuta in prezentul contract, in cazul efectuarii cu intarziere a platilor de catre finantator, daca aceasta intarziere genereaza modificari substantiale in procesul desfasurarii programului sau proiectului cultural;
    - se obliga sa utilizeze subventia numai in scopul realizarii programului/proiectului cultural prevazut la art. 2 alin. (1);
    - se obliga sa respecte etapele realizarii programului/proiectului cultural in conformitate cu prevederile art. 5;
    - se obliga sa reflecte corect si la zi, in evidentele sale contabile, toate operatiunile economico-financiare ale programului/proiectului cultural si sa le prezinte finantatorului ori de cate ori ii sunt solicitate, pe durata derularii contractului;
    - se obliga sa intocmeasca exact si corect toate documentele justificative privind utilizarea subventiei alocate;
    - se obliga sa achizitioneze echipamentele necesare realizarii programului/proiectului cultural, in conformitate cu prevederile legale privind regimul achizitiilor publice;
    - se obliga sa specifice, pe durata programului/proiectului cultural, pe afise, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cartilor si altor bunuri similare, faptul ca acestea au fost realizate prin subventie de la bugetul Ministerului Culturii si Cultelor/bugetul local;
    - se obliga sa prezinte finantatorului un raport intermediar de activitate la data/datele de ........, completat potrivit formularului din anexa nr. 4 la Normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 49/2003;
    - se obliga sa prezinte finantatorului, in termen de 15 zile de la data incetarii contractului, un raport final de activitate, completat potrivit formularului mentionat la paragraful anterior;
    - se obliga sa accepte controlul si verificarile organului de control al finantatorului in legatura cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie subventia primita.

    Modificarea, rezilierea si incetarea contractului
    Art. 9
    Prezentul contract poate fi modificat prin act aditional numai in urma intervenirii unui caz de forta majora si numai in ceea ce priveste dispozitiile art. 5.
    Art. 10
    Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fara a fi necesara interventia instantei de judecata, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care partii in culpa i s-a adus la cunostinta ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicata in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale.
    Art. 11
    Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data rezilierii acestuia sau, dupa caz, la data prevazuta la art. 4.

    Garantia de buna executie
    Art. 12
    (1) Pentru programele si proiectele culturale finantate integral prin alocatii de la bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv de la bugetul local, beneficiarul va constitui o garantie de buna executie a contractului, in scopul asigurarii finantatorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in termen a contractului.
    (2) Garantia se va constitui in cuantum de 10% din valoarea contractului.
    (3) Garantia de buna executie se exprima in lei sau intr-o valuta liber convertibila si poate fi constituita in urmatoarele forme:
    - scrisoare de garantie bancara in favoarea finantatorului;
    - ordin de plata in contul finantatorului;
    - lichiditati si/sau titluri de valoare, depuse la casieria finantatorului.

    Clauze speciale
    Art. 13
    (1) Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la inchiderea programului/proiectului cultural.
    (2) Perioada de implementare a programului/proiectului cultural este de .... luni.
    (3) Utilizarea alocatiilor bugetare in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul contract este interzisa si atrage rezilierea acestuia fara interventia instantei judecatoresti.
    (4) In cazul in care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este obligat ca in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii sa restituie finantatorului toate sumele primite.
    (5) In ceea ce priveste restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei privind colectarea creantelor bugetare, care se fac venit la bugetul de stat sau, dupa caz, la bugetul local.

    Forta majora
    Art. 14
    (1) Este exonerata de raspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor ce-i revin partea care a fost impiedicata de interventia unui caz de forta majora.
    (2) Este forta majora evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat si independent de vointa partilor, care le opreste sa-si execute obligatiile ce le revin potrivit prezentului contract.
    (3) Interventia fortei majore trebuie comunicata de partea care o invoca in termen de doua zile calendaristice de la data aparitiei acesteia.

    Dispozitii finale
    Art. 15
    Comunicarile intre parti in legatura cu executarea prezentului contract vor fi facute numai in scris.
    Art. 16
    Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creantelor rezultate in urma rezilierii.
    Art. 17
    Clauzele prezentului contract se interpreteaza potrivit prevederilor Codului civil.
    Art. 18
    Eventualele litigii dintre parti urmeaza a fi solutionate pe cale amiabila. In cazul nerezolvarii pe cale amiabila, litigiile urmeaza a fi solutionate de instantele competente, potrivit legii.
    Art. 19
    Prezentul contract a fost incheiat in trei exemplare avand aceeasi forta juridica, dintre care doua exemplare pentru finantator si unul pentru beneficiar.

                 Finantator:                            Beneficiar:
       Ministerul Culturii si Cultelor/        Asociatia/Fundatia/Organizatia
     Consiliul Judetean/Consiliul General      ................................
   al Municipiului Bucuresti/Consiliul Local   ................................
 ............................................  ................................
       Ministrul culturii si cultelor/                  Coordonatorul
              Presedinte/Primar                programului/proiectului cultural
 ............................................  ................................
 ............................................
        Director Directia buget, finante/          Contabil-sef/Responsabil
           Sef Serviciu contabilitate                     financiar
  ...........................................  ................................
                                               ................................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                                FORMULAR
                pentru raportari intermediare si finale

    Contract nr. ..............................................................
    Data incheierii contractului ..............................................
    Asociatia/Fundatia/Organizatia ............................................
    - adresa ..................................................................
    - telefon/fax .............................................................
    Denumirea programului cultural ............................................
    Data inaintarii raportului ................................................
    Institutia, numele, functia persoanei care a primit raportul ...............................

    I. Raport de activitate

    1. Descrierea pe scurt a activitatilor culturale desfasurate pana la data intocmirii raportului:
    (Descrierea nu va depasi o pagina si va cuprinde datele necesare unei evaluari de ansamblu a derularii programului/proiectului cultural si verificarii realitatii prestatiilor: beneficiari, ecouri de presa, colaborarea cu alti parteneri etc.)
    2. Realizarea activitatilor propuse:
    (Au putut fi desfasurate aceste activitati in timpul planificat? DA/NU
    Daca NU, propuneti masurile ce urmeaza a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor activitatilor prevazute in contract)
    3. Rezultate obtinute si rezultate asteptate:
    (Rezultatele obtinute si rezultatele asteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate desfasurata, in concepte masurabile, indicatori de eficienta. Anexati documente relevante, dupa caz.)
    4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural:
    (Explicati de ce fel de sprijin aveti nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural.)
    5. Alte comentarii (dupa caz):

    II. Raport financiar

    1. Date despre asociatia/fundatia/organizatia subventionata:
    - cont bancar nr. ................., deschis la Banca .....................
                                                          (denumirea si sediul)
    - persoana cu drept de semnatura ..........................................
                                               (numele si prenumele)
    2. Date despre subventie:
    - valoarea subventiei de la bugetul Ministerului Culturii si Cultelor sau de la bugetul judetean ori local, in conformitate cu contractul incheiat: ...............................................................................
    - valoarea subventiei cumulate la data intocmirii raportului ...............................................................................
    - dobanzile bancare (cumulate pentru perioada respectiva) ...............................................................................
    - soldul in cont la inceputul perioadei raportate, conform extrasului de cont ...............................
    - soldul in casa la inceputul perioadei raportate ...............................................................................
    - soldul in lei la sfarsitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont ...............................
    3. Se anexeaza in copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitante fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine si dispozitii de plata.
    4. Se anexeaza in copie balanta si bilantul contabil.
    5. Situatia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupa modelul prezentat mai jos):
 ______________________________________________________________________________
| Categoria     | Numarul      | Unitatea care a | Data | Suma | Ce reprezinta |
| de cheltuieli | documentului | emis documentul |      |      |               |
|               | justificativ |                 |      |      |               |
|_______________|______________|_________________|______|______|_______________|
|               |              |                 |      |      |               |
|_______________|______________|_________________|______|______|_______________|
|   Total (lei):                                 |                             |
|________________________________________________|_____________________________|

    6. Bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului cultural (program si realizari in conformitate cu structura prezentata in anexa nr. 2 la normele metodologice)

    Presedintele asociatiei/fundatiei/organizatiei
    ..................................................
    (numele, prenumele si semnatura)

    Coordonatorul programului/proiectului cultural
    ..................................................
    (numele, prenumele si semnatura)

    Responsabilul financiar al asociatiei/fundatiei/organizatiei
    ..................................................
    (numele, prenumele si semnatura)

    Data ........................
    Stampila

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                         DECLARATIE DE IMPARTIALITATE

    Subsemnatul ......................................................... detin, ca membru al Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor sau organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi subventii de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor culturale inaintate comisiei.
    Declar prin prezenta ca nici eu si nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pana la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in legatura cu cererile de acordare a subventiilor pentru finantarea integrala sau partiala a proiectelor/programelor culturale, inaintate Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor sau organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi subventii de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale.
    Confirm ca, in situatia in care as descoperi, in cursul actiunii de selectionare si evaluare, ca un astfel de interes exista, voi declara imediat acest lucru si ma voi retrage din comisie.

    Data .......................

    Semnatura ..................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 49/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 49 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu