Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1432 din 21 decembrie 2010

privind procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al Romaniei

ACT EMIS DE: SECRETARIATUL GENARAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 81 din 31 ianuarie 2011In temeiul prevederilor art. 12-17 şi ale art. 22 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, în temeiul art. 223 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

secretarul general al Camerei Deputaţilor emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura publicării în părţile I-VII ale Monitorului Oficial al României, procedura republicării şi a rectificării, precum şi procedurile publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a unor acte care au un volum extins şi/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conţin informaţii clasificate.

(2) Procedurile publicării, republicării şi rectificării actelor normative se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

Art. 2. - (1) Regia Autonomă „Monitorul Oficial", denumită în continuare regia autonomă, personalul de specialitate din cadrul autorităţilor emitente ale actelor supuse publicării, precum şi celelalte persoane implicate în procesul de publicare au obligaţia să acţioneze cu toată diligenta şi să colaboreze în derularea procedurilor prevăzute de prezentul ordin.

(2) In sensul prezentului ordin, prin emitent se înţelege autorităţile publice şi celelalte persoane juridice prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată.

(3) Emitenţii au obligaţia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor, regiei autonome sau Consiliului Legislativ, după caz, date, informaţii şi precizări necesare îndeplinirii cerinţelor legale privind procedurile prevăzute la art. 1 alin (1).

(4) In cazul în care solicitarea de date, informaţii şi precizări se face pe cale electronică, răspunsul emitenţilor se va face tot pe cale electronică, prin semnătură electronică calificată.

CAPITOLUL II

Procedura publicării actelor

SECŢIUNEA 1

Publicarea actelor în Partea I a Monitorului Oficial al României

Art. 3. - (1) Emitenţii transmit secretarului general al Camerei Deputaţilor actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, precum şi pe e-mail în fişier electronic certificat.

(2) Certificarea se realizează prin aplicarea ştampilei emitentului pe fiecare filă, inclusiv pe anexe, fără a se suprapune pe text.

(3) Certificarea formei electronice se realizează prin semnătură electronică calificată, de o persoană anume desemnată de către emitent.

(4) Emitenţii comunică secretarului general al Camerei Deputaţilor numele şi funcţia persoanelor împuternicite să certifice actele transmise spre publicare ori de câte ori apar modificări cu privire la desemnarea acestora.

(5) Actele supuse publicării se transmit secretarului general al Camerei Deputaţilor însoţite de o adresă de înaintare, care va cuprinde:

a) categoria şi datele de identificare ale actului supus publicării;

b) numărul de pagini ale documentului supus publicării;

c) numărul anexelor şi numărul de pagini ale acestora;

d) semnătura conducătorului emitentului sau a locţiitorului său, iar în cazul actelor Parlamentului României, ale Preşedintelui României şi ale Guvernului României, semnătura persoanei împuternicite să transmită actele spre publicare.

(6) Actele transmise în vederea publicării care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2)-(5) pot fi restituite emitentului.

(7) Evidenţa actelor primite spre publicare se ţine într-un registru special, pe categorii de acte, potrivit art. 5 din Legea nr. 202/1998, republicată, la Cabinetul secretarului general al Camerei Deputaţilor.

Art. 4. - Secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune publicarea şi asigură transmiterea actelor către regia autonomă, pe bază de semnătură în condica de predare-primire, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii acestora.

Art. 5. - (1) Publicarea legilor, a celorlalte acte ale Parlamentului şi ale fiecăreia dintre cele două Camere, a deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate cu ocazia controlului constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, a decretelor, a mesajelor şi a altor acte ale Preşedintelui României adresate Parlamentului, a ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor Guvernului se realizează prin grija regiei autonome, cu prioritate, înaintea oricăror alte acte.

(2) Celelalte acte prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998, republicată, se publică în ordinea înregistrării lor potrivit art. 3, după publicarea actelor menţionate la alin. (1).

(3) In situaţii motivate, secretarul general al Camerei Deputaţilor poate stabili o altă ordine de prioritate în publicarea actelor.

Art. 6. - Conţinutul actului introdus în procesul de publicare nu poate fi modificat, sub sancţiunea nulităţii.

Art. 7. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. d) pot solicita, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor retragerea actelor de la publicare.

(2) Secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune, de îndată, regiei autonome nepublicarea actului în cauză, în măsura în care, la momentul sesizării sale, publicarea nu fusese realizată.

(3) Emitentul care a solicitat retragerea actului de la publicare suportă cheltuielile aferente operaţiunilor materiale efectuate de regia autonomă în procesul de publicare, până la data dispoziţiei emise în condiţiile alin. (2).

(4) Obligaţia de plată a cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se notifică emitentului de către regia autonomă, în termen de cel mult 3 zile de la data dispoziţiei emise în condiţiile alin. (2). Notificarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin poştă electronică, certificată cu semnătură electronică calificată.

SECŢIUNEA a 2-a

Republicarea actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României

Art. 8. - Actul normativ modificat şi/sau completat în mod substanţial se republică, având la bază dispoziţia cuprinsă în ultimul act de modificare, respectiv de completare.

Art. 9. - (1) Republicarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului se face în cel mult 45 de zile de la data publicării actului care a dispus această măsură, cu respectarea dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 24/2000, republicată.

(2) Emitenţii actelor de modificare şi/sau de completare sunt obligaţi să elaboreze şi să transmită secretarului general al Camerei Deputaţilor forma republicabilă a actului originar, pentru obţinerea avizului Consiliului Legislativ în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării actului de modificare şi/sau de completare. In cazul codurilor, acest termen se prelungeşte cu 15 zile. Prin act originar, în sensul prezentului ordin, se înţelege actul normativ asupra căruia s-au produs modificări şi/sau completări şi care urmează să fie republicat.

(3) Elaborarea formei republicabile a legilor, precum şi trimiterea acesteia secretarului general al Camerei Deputaţilor se efectuează de către Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor.

(4) Republicarea legilor modificate sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face după aprobarea acestora din urmă prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepanţe cu legea de aprobare, în cazul în care aceasta aduce alte modificări ordonanţei supuse aprobării.

(5) Emitenţii transmit forma republicabilă a actului normativ către secretarul general al Camerei Deputaţilor, cu respectarea prevederilor art. 3.

(6) Evidenţa cererilor de republicare se ţine într-un registru special, la cabinetul secretarului general al Camerei Deputaţilor.

Art. 10. - (1) Cererea împreună cu forma republicabilă a actului normativ primită de secretarul general al Camerei Deputaţilor se transmit, de îndată, Consiliului Legislativ spre avizare.

(2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către secretarul general al Camerei Deputaţilor în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de republicare a actului normativ. In cazul codurilor, acest termen se prelungeşte cu 15 zile.

(3)  După primirea avizului Consiliului Legislativ, Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, respectiv emitentul, după caz, întocmeşte forma finală a actului normativ supus republicării.

Art. 11. - (1) Secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune republicarea şi asigură transmiterea, de îndată, către regia autonomă a formei finale a actului normativ supus republicării, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire.

(2) Regia autonomă procedează la republicarea actului normativ în forma transmisă de secretarul general al Camerei Deputaţilor, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acesteia.

SECŢIUNEA a 3-a

Rectificarea actelor publicate în Partea I a Monitorului Oficial al României

Art. 12. - (1) In cazul în care după publicare se descoperă erori materiale, se procedează la publicarea unei rectificări, pe baza cererii emitentului.

(2) Cererea emitentului, semnată de conducătorul sau de locţiitorul acestuia, iar în cazul actelor Parlamentului, ale Preşedintelui României şi ale Guvernului României, de persoanele anume desemnate din cadrul acestor autorităţi publice, se adresează secretarului general al Camerei Deputaţilor, cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 24/2000, republicată.

(3) Cererea trebuie să indice, în mod clar, actul supus rectificării, numărul şi data Monitorului Oficial al României în care a fost publicat, eroarea materială, cu explicaţiile necesare, precum şi conţinutul rectificării.

(4) Evidenţa cererilor de rectificare se ţine în registrul special prevăzut la art. 9 alin. (6).

Art. 13. - (1) Secretarul general al Camerei Deputaţilor transmite cererea de rectificare Consiliului Legislativ spre avizare.

(2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către secretarul general al Camerei Deputaţilor în termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii de rectificare a actului normativ.

(3) Secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune publicarea rectificării şi asigură transmiterea, de îndată, către regia autonomă a cererii de rectificare, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire.

(4) In cazul în care Consiliul Legislativ avizează negativ cererea de rectificare, aceasta, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, se restituie emitentului de către secretarul general al Camerei Deputaţilor.

Art. 14. - (1) Regia autonomă procedează la publicarea rectificării, pe baza avizului Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 5 zile de la primire.

(2) Dacă ulterior se constată că rectificarea solicitată nu priveşte o eroare materială, răspunderea revine organului emitent care a solicitat rectificarea actului respectiv.

Art. 15. - (1) In cazul în care, după publicarea unor acte administrative individuale, care nu sunt supuse avizării Consiliului Legislativ, se descoperă erori materiale, emitentul înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor o cerere de rectificare întocmită în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) şi (3).

(2) Cererile de rectificare a hotărârilor Guvernului, care nu au caracter normativ şi care nu au fost avizate în stadiul de proiect de către Consiliul Legislativ, se adresează secretarului general al Camerei Deputaţilor de Secretariatul General al Guvernului, la solicitarea autorităţii publice iniţiatoare.

(3) Atestarea neavizării de către Consiliul Legislativ se face la cererea secretarului general al Camerei Deputaţilor.

(4) Rectificările actelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, din dispoziţia secretarului general al Camerei Deputaţilor, în temeiul cererii înaintate de emitent sau de Secretariatul General al Guvernului, după caz.

SECŢIUNEA a 4-a

Publicarea unor acte normative care au volum extins şi/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conţin informaţii clasificate

Art. 16. - (1) In cazul în care actul supus publicării are un volum extins şi/sau interesează, prin obiectul său de reglementare, doar un număr restrâns de persoane, emitentul sau, după caz, regia autonomă solicită secretarului general al Camerei Deputaţilor aprobarea publicării actului într-un număr special al Monitorului Oficial al României, Partea I, cu un tiraj limitat, precum şi numărul de exemplare, care se difuzează numai persoanelor interesate.

(2) Lista persoanelor interesate cărora li se difuzează numărul special prevăzut la alin. (1) se stabileşte de emitent şi se transmite regiei autonome, cu avizul secretarului general al Camerei Deputaţilor.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul actelor supuse publicării care conţin informaţii clasificate.

Art. 17. - (1) Cererile prevăzute la art. 16 trebuie să fie temeinic motivate, ele neputând fi formulate în scopul eludării sau al înfrângerii obligaţiei constituţionale de publicare.

(2) Cererea privind publicarea în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor normative care au volum extins şi/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane trebuie să cuprindă numărul de exemplare, referiri cu privire la destinatarii acestora, precum şi date de ordin financiar privind publicarea acestora.

(3) Cererea privind publicarea în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor care conţin informaţii clasificate trebuie să cuprindă tipul documentului, numărul total de file al acestuia, numărul de anexe şi numărul de file al fiecărei anexe, numărul total de exemplare care vor fi publicate, lista destinatarilor acestora, numărul de exemplare care va fi distribuit fiecărui destinatar, forma prin care sunt transmise spre publicare - suport hârtie, suport electronic cu menţionarea numărului şi mărimii fişierelor de pe acesta, - cu obligativitatea restituirii suportului electronic.

(4) Răspunderea pentru datele cererii prevăzute la alin. (1) - (3) revine emitentului.

(5) In cazul solicitării prevăzute la art. 16, precum şi în alte situaţii în care tipărirea şi difuzarea anexelor la diverse acte sunt limitate ca tiraj, se va face menţiune în numărul respectiv al Monitorului Oficial al României, Partea I, despre regimul acestora.

Art. 18. - Secretarul general al Camerei Deputaţilor se pronunţă printr-o rezoluţie asupra cererii prevăzute la art. 17 în termen de 48 de ore de la primirea acesteia.

Art. 19. - Respingerea motivată a cererii prevăzute la art. 17 de către secretarul general al Camerei Deputaţilor se comunică, de îndată, emitentului.

Art. 20. - Regia autonomă distribuie exemplarele din Monitorul Oficial al României, Partea I, cu tiraj limitat care conţin informaţii clasificate.

Art. 21. - Prevederile legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate se aplică în mod corespunzător în toate situaţiile gestionării actelor normative şi individuale cu conţinut clasificat.

SECŢIUNEA a 5-a

Publicarea actelor în Partea a II-a a Monitorului Oficial al României

Art. 22. -Actele care, potrivit art. 6 din Legea nr. 202/1998, republicată, se publică în Partea a II-a a Monitorului Oficial al României, urmează procedura prevăzută la art. 3 şi 4 din prezentul ordin. Atribuţiile secretarului general al Camerei Deputaţilor prevăzute de aceste articole se exercită de către Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor.

Art. 23. - (1) Regia autonomă procedează la publicarea actelor în Partea a II-a în termenele prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Dacă regulamentele nu stabilesc un termen, publicarea trebuie efectuată în cel mult 15 zile de la data primirii actelor de către regia autonomă.

SECŢIUNEA a 6-a

Publicarea actelor în Părţile III-VII ale Monitorului Oficial al României

Art. 24. - (1) Publicarea actelor în Părţile III-VII ale Monitorului Oficial al României se realizează în condiţiile stabilite de regia autonomă, cu respectarea dispoziţiilor art. 7-11 din Legea nr. 202/1998, republicată, şi ale legilor care reglementează regimul juridic al actelor respective.

(2) Emitenţii transmit regiei autonome actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, precum şi pe e-mail în fişier electronic certificat.

(3) Certificarea se realizează prin aplicarea ştampilei emitentului pe fiecare filă, inclusiv pe anexe, fără a se suprapune pe text. Certificarea formei electronice se realizează prin semnătură electronică calificată, de o persoană anume desemnată de către emitent.

(4) Emitenţii comunică regiei autonome numele şi funcţia persoanelor împuternicite să certifice actele transmise spre publicare ori de câte ori apar modificări cu privire la desemnarea acestora.

(5) Actele supuse publicării se transmit regiei autonome însoţite de o adresă de înaintare, care va cuprinde:

a) categoria şi datele de identificare ale documentului supus publicării;

b) numărul de pagini cuprinzând şi numărul de caractere cu spaţii ale documentului supus publicării;

c) numărul anexelor şi numărul de pagini cuprinzând şi numărul de caractere cu spaţii ale acestora;

d) semnătura conducătorului emitentului sau a locţiitorului său.

(6) Actele transmise în vederea publicării, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3)-(5), pot fi restituite emitentului.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 25. - (1) In cadrul procedurii de publicare a actelor în Partea I şi Partea a II-a ale Monitorului Oficial al României regia autonomă prezintă secretarului general al Camerei Deputaţilor spre avizare, imediat după procesarea şi paginarea actului supus publicării, sumarul numărului publicaţiei.

(2) Secretarul general al Camerei Deputaţilor avizează sumarul numărului publicaţiei şi îl transmite, de îndată, regiei autonome în vederea tipăririi.

Art. 26. - Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului, colaborează cu regia autonomă în legătură cu publicarea, republicarea şi rectificarea legilor potrivit competenţei decizionale a fiecărei Camere a Parlamentului.

Art. 27. -Intârzierea efectuării unor publicări, republicări sau rectificări, datorată nerespectării de către emitenţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului ordin, antrenează exclusiv răspunderea acestora.

Art. 28. - Cheltuielile de publicare a actelor în Monitorul Oficial al României se suportă potrivit prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998, republicată.

Art. 29. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 30. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării şi rectificării actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Secretarul general al Camerei Deputaţilor,

Gheorghe Barbu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1432/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1432 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu