E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 64 din 30 iunie 2010

privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 451 din 2 iulie 2010Având în vedere că prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007, statul român şi-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu in cartea funciară a proprietăţilor imobiliare,

ţinând seama de faptul că data începerii efective a lucrărilor de teren pe teritoriul celor 19 unităţi administrativ-teritoriale este stabilită în cursul lunii septembrie 2010, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să fie începute lucrările de teren pe o suprafaţă de aproximativ 1.000.000 ha la nivelul întregii ţări, în zonele rurale,

întrucât prin intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură preşedinţia Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România contribuie la realizarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (Directiva INSPIRE) prin dezvoltarea unui geoportal naţional care trebuie să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, prin crearea şi actualizarea evidenţei parcelelor de terenuri la nivel naţional,

având în vedere direcţiile de acţiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafeţelor agricole şi forestiere, sprijinirea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale pentru întocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spaţiale în vederea asigurării suportului informaţional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele unităţilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietăţii prin finalizarea cât mai rapidă a procesului de retrocedare a proprietăţilor, înscrierea corectă a proprietăţii în cartea funciară, sub'aspect tehnic şi juridic, în baza realităţii din teren, clarificarea legislaţiei în domeniile cadastrului şi cărţii funciare,

întrucât una dintre condiţionalităţile impuse prin Memorandumul de înţelegere semnat între Comunitatea Europeană şi România la data de 23 iunie 2009 priveşte simplificarea procedurilor de înregistrare a proprietăţilor prin modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,

constatând că proiectul de ordonanţă de urgenţă nu poate fi promovat prin procedură parlamentară, fie ea şi de urgenţă, iar angajamentele internaţionale asumate de statul român nu pot fi duse la îndeplinire,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este:

a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile;

b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare în baza actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi;

c) susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare;

d) contribuţia la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi facilitarea creditului ipotecar.

(2) Cadastrul realizează descrierea proprietăţilor imobiliare şi reprezentarea lor în planul cadastral.

(3) Cartea funciară cuprinde descrierea proprietăţilor funciare, cu arătarea drepturilor reale imobiliare.

(4) Evidenţa imobilelor înscrise în planul cadastral şi în cartea funciară se actualizează la cererea persoanelor interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice ori din oficiu. Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi informaţiilor deţinute. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului de cadastru şi carte funciară.

(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii, care se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară.

(6) Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul.

(7) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu o singură categorie de folosinţă."

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. -, care cuprinde unul sau mai multe imobile alăturate.

(2) Prin sistemul de cadastru şi carte funciară se realizează:

a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor;

c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate.

(3) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

(4) Extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum şi a datei ultimei actualizări a bazei de date grafice gestionate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară."

3. La articolul 4, literele e) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;

........................................................................................................................................................................ .......................................................

p) asigură formarea şi specializarea personalului de specialitate prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, instituţie fără personalitate juridică;".

4. La articolul 4, după litera p) se introduc două noi litere, literele p1) şi p2), cu următorul cuprins:

,,p1) realizează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale. Registrul naţional al nomenclaturilor stradale constituie documentul unitar de evidenţă în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor;

p2) realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunităţii Europene, îndeplineşte alte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România."

5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ.

(2) Registrul naţional al nomenclaturilor stradale este administrat de Agenţia Naţională."

6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Informaţiile înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pot fi redate şi arhivate sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate."

7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Administrarea bazei de date prevăzute la alin. (3) se realizează de către Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale. Consultarea electronică a situaţiei juridice a unui imobil se poate face de către public utilizând datele de identificare ale imobilului.

(5) Cererile electronice de înscriere şi pentru obţinerea de informaţii vor putea fi înregistrate şi procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicările încheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face şi în format electronic, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică."

8. La articolul 8, alineatele (15) şi (16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(15) Se instituie Programul naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, care se realizează pe baza planului multianual propus de Agenţia Naţională şi aprobat de Guvern. Finanţarea cheltuielilor privind realizarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi se aprobă într-un program, anexă la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(16) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale, unităţile administrativ-teritoriale, precum şi alte persoane fizice şi juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea Programului naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, în afara planului aprobat de Guvern, încheie protocoale de colaborare cu Agenţia Naţională cu privire la caietul de sarcini, modalităţile de avizare, de verificare, de recepţie şi de înscriere în cartea funciară, precum şi cu privire la utilizarea acestor informaţii."

9. La articolul 8, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:

„(17) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agenţia Naţională înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică. Autoritatea contractantă efectuează recepţia lucrărilor de specialitate numai după avizarea pentru conformitate, verificarea şi recepţia acestora de către Agenţia Naţională. Autorităţile contractante nu fac plăţi pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea celor menţionate anterior. Avizarea pentru conformitate şi recepţia lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau Agenţiei Naţionale, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe."

10. La titlul I „Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare", denumirea capitolului III „Realizarea, întreţinerea şi avizarea lucrărilor de cadastru" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară"

11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea limitelor dintre imobilele învecinate, pe bază de măsurători. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate.

(2) In cadrul funcţiei economice a cadastrului se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor ori taxelor pe aceste imobile.

(3) Funcţia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea deţinătorilor imobilelor şi înscrierea în cartea funciară."

12. Articolul 10 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Inceperea lucrărilor tehnice de cadastru se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde identificarea sectoarelor cadastrale. La nivelul unităţii administrativ-teritoriale, etapele procesului de cadastru constau în:

a) înştiinţarea proprietarilor sau a posesorilor privind începerea lucrărilor;

b) identificarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale acestora;

c) stabilirea sectoarelor cadastrale;

d) identificarea amplasamentelor imobilelor în cadrul sectoarelor cadastrale;

e) identificarea titularilor drepturilor reale şi a posesorilor, precum şi preluarea copiilor actelor juridice doveditoare;

f) înregistrarea neînţelegerilor între proprietarii învecinaţi cu privire la hotare;

g) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către oficiile teritoriale;

h) publicarea documentelor cadastrale;

i) soluţionarea contestaţiilor de către oficiul teritorial;

j) modificarea conţinutului documentelor tehnice cadastrale, în urma soluţionării contestaţiilor, şi actualizarea evidenţei conform lucrărilor de înregistrare realizate după perioada de afişare;

k) deschiderea noilor cărţi funciare;

l) închiderea vechilor evidenţe, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

m) comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte funciară pentru informare, precum şi a extrasului din noul plan cadastral;

n) arhivarea documentelor care stau la baza lucrărilor de cadastru şi înscrierea în cartea funciară.

(2) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizându-se reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a limitelor intravilanelor, deţinute de oficiile teritoriale. Hotarele unităţilor administrativ-teritoriale sunt delimitate şi marcate de către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de către acestea, în condiţiile legii. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de delimitare se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Modificarea limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale priveşte înfiinţarea, reînfiinţarea sau reorganizarea unităţilor administrativ-teritoriale, care se organizează potrivit legii."'

13. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, pentru fiecare sector cadastral în parte, şi evidenţiază situaţia reală constatată de comisia care a desfăşurat lucrările de specialitate. Documentele tehnice sunt:

a) planul cadastral;

b) registrul cadastral al imobilelor cuprinse în sectorul cadastral;

c) opisul alfabetic al proprietarilor imobilelor din sectorul cadastral.

(2) Primarul unităţii administrativ-teritoriale în care se desfăşoară lucrările de cadastru are obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligaţia acestora, respectiv:

a) de a permite accesul specialiştilor să execute măsurătorile;

b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;

c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate.

(3) Dacă deţinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limitelor se va face în lipsa acestora. Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor date şi informaţii cuprinse în:

a) registrul agricol;

b) registrul de rol nominal unic;

c) nomenclatura stradală;

d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului şi codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;

e) orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrării de specialitate.

(4) Comisia care efectuează lucrările de cadastru la teren este formată din reprezentanţi ai persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, un inspector de cadastru, un registrator de carte funciară din cadrul oficiului teritorial şi un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale. Componenţa nominală va fi stabilită prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea instituţiilor implicate.

(5) Reprezentanţii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru efectuează lucrarea tehnică, care constă în identificarea şi măsurarea imobilelor şi prelucrarea datelor obţinute.

(6)  Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifică deţinătorii imobilelor şi pune la dispoziţie informaţiile şi evidenţele necesare deţinute de primărie.

(7) Inspectorul de cadastru verifică lucrările la teren executate de către persoanele autorizate.

(8) Registratorul de carte funciară:

a) verifică actele juridice puse la dispoziţie de deţinători;

b) determină în vederea înscrierii drepturile de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează bunul imobil, precum şi orice fapt sau raport juridic;

c) atestă posesia exercitată asupra imobilelor.

(9) Pentru persoanele fizice, listele prevăzute la alin. (3) lit. d) se asigură de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la solicitarea primarilor."

14. După articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 111,112 şi 113, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) In cazul în care proprietarul nu este identificat, dar există posesor, înscrierea posesiei asupra imobilelor se face în baza următoarelor documente:

a) declaraţia autentică a celui în cauză sau, la nivelul comunelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, declaraţia celui în cauză, cu legalizarea semnăturii făcută de către secretarul comunei;

b) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri ale bugetului local.

(2) Pentru imobilele ai căror proprietari sau posesori nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de cadastru se vor deschide cărţi funciare cu menţiunea «proprietar neidentificat». In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, în baza unei documentaţii care va cuprinde:

a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;

b) actul care atestă dreptul de proprietate;

c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.

Art. 112. - (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afişează, prin grija oficiului teritorial, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în cauză. Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni vor solicita reînnoirea înscrierii acestora în cărţile funciare, în termen de 30 de zile de la afişare. Prin sarcini se înţelege ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile şi orice acte juridice înscrise în registrele de inscripţiuni.

(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 30 de zile de la afişare, în scris, şi sunt însoţite de documente doveditoare. Oficiul teritorial soluţionează cererile de rectificare prin încheiere de carte funciară, în termen de 30 de zile de la depunere. Pentru soluţionarea cererilor de rectificare, reprezentanţii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru cooperează cu primăria şi cu oficiul teritorial.

(3) Inscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral şi după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Directorul general al Agenţiei Naţionale poate emite instrucţiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru.

Art. 113. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate şi planuri anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea.

(2) Cuprinsul cărţilor funciare şi al planului cadastral se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral."

15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Registrul cadastral al imobilelor şi planul cadastral stau la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărţilor funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unităţilor administrativ-teritoriale."

16. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.

17. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiţi în continuare registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de aceasta. Asistenţii registratori efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispoziţiilor date de registratori, eliberează extrasele de carte funciară şi certificatele de sarcini şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin reglementări specifice."

18. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Vechimea în funcţia de registrator de carte funciară constituie vechime în specialitate juridică."

19. La articolul 18, alineatul (5) se abrogă.

20. La articolul 19 alineatul (1) litera A, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) planul imobilului cu vecinătăţile şi descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

21. La articolul 19 alineatul (1) litera C, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinţă, abitaţie, concesiune, administrare, servitutile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă;".

22. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.

23. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Imobilul se modifică prin dezlipire, dacă se desparte o parte dintr-un imobil. Dezlipirea unei părţi dintr-un imobil se face, în lipsa unei convenţii contrare, împreună cu sarcinile care grevează imobilul. Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii. Dacă imobilele sunt grevate cu sarcini reale, operaţia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini."

24. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă un imobil trece dintr-o carte funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, transcriindu-se o parte din imobil într-o altă carte funciară, restul se trece în vechea carte funciară, cu menţionarea noului număr cadastral.

(2) Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri."

25. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) In cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;

b) identifică corect numele sau denumirea părţilor şi menţionează codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;

c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic, după caz;

d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;

e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului;

f) este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepţia scutirilor legale."

26. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Anumite tipuri de înscrieri în cartea funciară pot fi dispuse prin încheiere de către asistentul-registrator, în temeiul ordinului de delegare a atribuţiilor de registrator, emis de către directorul general al Agenţiei Naţionale."

27. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Dacă registratorul constată că cererea de înscriere în cartea funciară şi actele depuse în justificarea acesteia nu întrunesc condiţiile legale, aceasta se va respinge printr-o încheiere motivată. Despre respingerea cererii se va face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară."

28. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul."

29. La articolul 50, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Impotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. (2) se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.

(22) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială'se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului fncheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară."

30. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501, cu următorul cuprins:

„Art. 501. - Soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial."

31. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a unei documentaţii cadastrale."

32. La articolul 55, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) In cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, înscrierea se face în baza:

a) autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată această construcţie;

b) documentaţiei cadastrale.

(12) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente:

a) autorizaţiei de construire;

b) procesului-verbal privind stadiul fizic al realizării construcţiei, avizat de reprezentantul autorităţii administraţiei publice emitente a autorizaţiei de construire;

c) documentaţiei cadastrale."

33. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) In regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare nr. 115/1938 şi Decretului nr. 2.142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, cu excepţia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile dispoziţiilor prezentei legi.

(2) In regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, până la deschiderea cărţii funciare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.

(3) In cazul înscrierii unei construcţii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile înscrise în cărţi funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, se va întocmi o documentaţie cadastrală în vederea deschiderii unei noi cărţi funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(4) Titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare se vor înscrie din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeţeană de aplicare a legilor de restituire a proprietăţilor funciare şi recepţionate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale."

34. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu următorul cuprins:

„Art. 581. - (1) Prima înregistrare a imobilelor în cadastru şi cartea funciară se realizează la cerere, în baza actelor de proprietate şi a unei documentaţii cadastrale, sau din oficiu. Conţinutul documentaţiei cadastrale se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) In cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate."

35. Articolul 59 se abrogă.

36. La articolul 66, alineatul (1) se abrogă.

37. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - Sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective. Autorităţile publice centrale colaborează cu Agenţia Naţională, în cadrul Programului naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, potrivit prevederilor art. 8."

38. La articolul 69, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Până la data de 31 decembrie 2014, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni-inscripţiuni vor solicita deschiderea cărţilor funciare pentru imobilele în cauză, în condiţiile prezentei legi, şi reînnoirea sarcinilor, cu scutire de la plata tarifelor, sub sancţiunea inopozabilităţii."

Art. II. - Sub sancţiunea inopozabilităţii, până la data de 31 decembrie 2014, vor solicita deschiderea cărţilor funciare potrivit prevederilor prezentei legi, cu scutire de la plata tarifelor:

a) titularii drepturilor reale transcrise în vechile registre de transcripţiuni-inscripţiuni;

b) titularii drepturilor reale înscrise în cărţile funciare în zonele cooperativizate, deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938, în baza unor documentaţii care nu sunt întocmite în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970;

c) titularii drepturilor reale înscrise în cărţile funciare deschise în baza Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară si a Decretului nr. 2.142/1930.

Art. III. - Structura şi organizarea registrului naţional al nomenclaturilor stradale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. IV. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „cadastru general" se înlocuieşte cu sintagma „cadastru".

Art. V. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 64/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 64 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu