Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 64 din 22 iunie 1995    * Republicata

privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1066 din 17 noiembrie 2004


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul dispozitiilor art. VIII alin. (1) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 12 mai 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 64/1995 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999 si a fost rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 28 februarie 2000, iar ulterior a mai fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege se aplica urmatoarelor categorii de persoane aflate in insolventa si care vor fi denumite in continuare debitori:
    a) comerciantii:
    1. societatile comerciale;
    2. cooperativele de consum si cooperativele mestesugaresti, denumite in continuare organizatii cooperatiste, asociatiile teritoriale ale cooperativelor de consum si mestesugaresti, constituite potrivit Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, respectiv Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile ulterioare, precum si societatile cooperative;
    3. persoanele fizice care actioneaza individual sau in asociatii familiale;
    b) societatile agricole;
    c) grupurile de interes economic.
    (2) Prin insolventa se intelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.
    Art. 2
    Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa, fie prin reorganizarea activitatii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pana la stingerea pasivului, fie prin faliment.
    Art. 3
    In intelesul prezentei legi, averea debitorului cuprinde totalitatea bunurilor si drepturilor patrimoniale ale acestuia - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii stabilite de prezenta lege - care pot face obiectul unei executari silite, in conditiile Codului de procedura civila.
    Art. 4
    (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea debitorului.
    (2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe baza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administrator, iar in cursul falimentului, de lichidator.
    (3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate intr-un cont special de depozit bancar.
    (4) In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, constituit din taxele platite de persoanele fizice si/sau juridice registrului comertului pentru serviciile prestate de acesta.
    (5) Fondul prevazut la alin. (4) va fi constituit prin majorarea cu 10% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului.

    CAP. 2
    Participantii la procedura reorganizarii judiciare si a falimentului

    Art. 5
    (1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul si lichidatorul.
    (2) Organele prevazute la alin. (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege, precum si realizarea in conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aceste acte si operatiuni.

    SECTIUNEA 1
    Instantele judecatoresti

    Art. 6
    Toate procedurile prevazute de prezenta lege, cu exceptia recursului prevazut la art. 8, sunt de competenta exclusiva a tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul debitorului, astfel cum figureaza acesta in registrul comertului, respectiv in registrul societatilor agricole, si sunt exercitate de un judecator-sindic desemnat de presedintele tribunalului in conditiile art. 9.
    Art. 7
    (1) Citarea partilor, precum si comunicarea sau notificarea oricarui alt act de procedura se fac, de regula, in conditiile prevazute la art. 85 - 94 din Codul de procedura civila.
    (2) Prin exceptie, indeplinirea actelor mentionate la alin. (1) se va face prin publicitate, in cazurile expres prevazute de lege.
    Art. 8
    (1) Curtea de apel va fi instanta de recurs, pentru hotararile date de judecatorul-sindic, in baza art. 11.
    (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu prevede altfel.
    (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate, in termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea partilor se face prin publicitate. In vederea solutionarii recursului, se trimit la curtea de apel in copie certificata, sub semnatura grefierului-sef al tribunalului, numai actele care intereseaza rezolvarea recursului.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararile judecatorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs.
    (5) Prevederile alin. (4) nu se aplica in cazul judecarii recursului impotriva urmatoarelor hotarari ale judecatorului-sindic:
    a) hotararea de respingere a contestatiei debitorului, facuta in temeiul art. 38 alin. (5);
    b) hotararea prin care se decide intrarea in faliment, pronuntata in conditiile art. 106;
    c) hotararea de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante, facuta in temeiul art. 121.
    (6) Pentru toate cererile de recurs formulate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic in cadrul procedurii deschise impotriva unui debitor se constituie un singur dosar.

    SECTIUNEA a 2-a
    Judecatorul-sindic

    Art. 9
    Judecatorul-sindic este nominalizat, in fiecare caz, de presedintele tribunalului, dintre judecatorii desemnati ca judecatori-sindici, in temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare.
------------
    *) Art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca a fost abrogat prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, prevederile acestuia fiind preluate de art. 50 din noua reglementare.

    Art. 10
    In indeplinirea indatoririlor sale judecatorul-sindic va putea desemna, prin incheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le si retributia. Retributiile vor fi platite in conformitate cu art. 4.
    Art. 11
    (1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt:
    a) darea hotararii de deschidere a procedurii;
    b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii;
    c) desemnarea, prin hotarare, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestora, controlul asupra activitatii lor si, daca este cazul, inlocuirea lor;
    d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;
    e) judecarea actiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;
    f) judecarea contestatiilor debitorului ori ale creditorilor impotriva masurilor luate de administrator sau de lichidator;
    g) confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori;
    h) hotararea de a se continua activitatea debitorului, in caz de reorganizare;
    i) solutionarea obiectiilor la rapoartele trimestriale si la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului;
    j) autentificarea actelor juridice incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica;
    k) darea hotararii de inchidere a procedurii.
    (2) Daca examinarea chestiunilor supuse deliberarii in sedintele de judecata prezidate de judecatorul-sindic nu se poate finaliza intr-o singura zi, deliberarea va continua de drept in prima zi lucratoare urmatoare, fara o noua instiintare, procedandu-se astfel in continuare pana la rezolvarea tuturor chestiunilor.
    Art. 12
    Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.
    Art. 13
    In orice stadiu al procedurii, tribunalul poate inlocui un judecator-sindic cu altul, prin incheiere motivata, data in Camera de consiliu.

    SECTIUNEA a 3-a
    Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

    Art. 14
    (1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de catre administrator sau, dupa caz, de catre lichidator, daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sarcina administratorului sau, dupa caz, a lichidatorului.
    (2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administrator sau de lichidator in cazurile prevazute de lege si ori de cate ori va fi necesar.
    (3) Adunarea creditorilor va fi convocata si la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din valoarea totala a acestora.
    Art. 15
    (1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei.
    (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula, cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor.
    (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti, pentru fiecare adunare, cu procura speciala si legalizata sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
    (4) Nu se va tine seama de declaratiile scrise trimise de creditori, cu exceptia cazurilor in care legea admite votul prin adeziune. In cazul in care este permisa votarea prin corespondenta, creditorii isi pot transmite votul printr-un inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil.
    (5) La sedintele adunarii creditorilor vor participa 2 delegati ai salariatilor debitorului, votand pentru creantele reprezentand salariile si alte drepturi banesti.
    (6) Daca examinarea chestiunilor supuse deliberarii creditorilor nu se poate finaliza intr-o singura zi, deliberarea va continua de drept in prima zi lucratoare urmatoare, fara o noua instiintare, procedandu-se astfel in continuare pana la rezolvarea tuturor chestiunilor.
    (7) Procesul-verbal al adunarii creditorilor va fi semnat de presedintele sedintei si va cuprinde in rezumat dezbaterile tinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune si deciziile adoptate.
    Art. 16
    (1) In cadrul sedintelor adunarii creditorilor acestia vor putea desemna un comitet al creditorilor si vor avea dreptul sa analizeze situatia debitorului, rapoartele intocmite de comitetul creditorilor, masurile luate de administrator sau de lichidator si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri.
    (2) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majorare speciala, sedintele vor avea loc in prezenta titularilor de creante insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor impotriva averii debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul titularilor unei majoritati, prin valoare, a creantelor prezente.
    (3) Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin. (2) impotriva averii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii:
    a) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv;
    b) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; si
    c) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.
    (4) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor, in conditiile stabilite la art. 99.
    Art. 17
    (1) Judecatorul-sindic va desemna, daca este necesar, in raport cu proportiile cazului, un comitet format din 3 - 7 creditori dintre cei cu creantele garantate si chirografare cele mai mari, prin valoare, inscrisi in lista prevazuta la art. 33, 39, respectiv art. 40.
    (2) Desemnarea se va face fie prin hotararea de deschidere a procedurii, fie dupa prezentarea sau intocmirea listei de creditori, daca lista nu este disponibila la data deschiderii procedurii.
    (3) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor acestia vor putea alege un comitet format din 3 - 7 creditori dintre cei cu creante garantate si cei chirografari, care se ofera voluntar; comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de judecatorul-sindic.
    (4) Daca nu se va obtine majoritatea necesara, judecatorul-sindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor prevazute la alin. (1) sau va putea mentine comitetul desemnat anterior.
    (5) In cursul activitatii sale judecatorul-sindic va putea cere asistenta comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia.
    Art. 18
    (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei indreptatiti ca, atunci cand debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare in conditiile art. 33, respectiv art. 39, ori nu a fost propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, sa ceara judecatorului-sindic sa ridice debitorului dreptul de administrare.
    (2) Comitetul creditorilor poate fi autorizat de judecatorul-sindic sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial - facute de debitor in frauda creditorilor -, atunci cand astfel de actiuni nu au fost introduse de administrator sau de lichidator.

    SECTIUNEA a 4-a
    Adunarea generala a membrilor sau asociatilor/actionarilor. Reprezentantul membrilor sau asociatilor/actionarilor

    Art. 19
    (1) Pe perioada desfasurarii procedurii prevazute de prezenta lege adunarea generala a asociatilor/actionarilor va fi convocata ori de cate ori se va considera necesar si va fi prezidata de administrator sau lichidator, daca legea ori judecatorul-sindic nu dispune altfel.
    (2) Adunarea generala a asociatilor/actionarilor va fi convocata si la cererea asociatilor/actionarilor reprezentand cel putin 10% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator adunarii generale a membrilor grupurilor de interes economic si, respectiv, ai societatilor cooperative; in cazul acestor persoane juridice, procentul prevazut la alin. (2) se raporteaza la numarul membrilor acestora.
    (4) Membrilor sau, dupa caz, asociatilor/actionarilor li se vor notifica, in conditiile legii, in mod obligatoriu:
    a) hotararea de deschidere a procedurii;
    b) propunerea de indeplinire a unor acte, operatiuni si plati care depasesc conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente;
    c) solicitarea de intrare in faliment, precum si hotararea judecatorului-sindic de intrare in faliment a debitorului;
    d) propunerea de vanzare in bloc sau de vanzare a imobilelor;
    e) raportul final si bilantul general, intocmite de lichidator;
    f) hotararea de inchidere a procedurii.
    Art. 20
    (1) In cadrul sedintelor adunarii generale a membrilor sau, dupa caz, a asociatilor/actionarilor, acestia vor desemna, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, care sa le reprezinte interesele si vor avea dreptul sa analizeze situatia debitorului, rapoartele intocmite de reprezentantul membrilor ori, dupa caz, al asociatilor/actionarilor, masurile luate de administrator sau de lichidator si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri.
    (2) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala, sedintele vor avea loc in prezenta asociatilor/actionarilor reprezentand cel putin jumatate din capitalul social, iar deciziile se adopta cu majoritate simpla, raportata la capitalul social reprezentat. In toate cazurile insa deciziile se adopta doar cu votul asociatilor/actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social.
    (3) Pentru grupurile de interes economic si, respectiv, societatile cooperative, procentele prevazute la alin. (2) se raporteaza la numarul membrilor acestora.
    (4) Comunicarea sau notificarea oricarui act de procedura catre membri sau, dupa caz, asociati/actionari se realizeaza la adresa reprezentantului membrilor ori, dupa caz, al asociatilor/actionarilor, aleasa de acesta.
    (5) Reprezentantul membrilor sau, dupa caz, al asociatilor/actionarilor este imputernicit sa exercite orice drepturi ori atributii pe care le poate exercita debitorul persoana fizica, cu exceptia cazurilor in care legea prevede ca acestea vor fi exercitate de membri sau, dupa caz, asociati/actionari, individual ori in alte conditii.
    (6) In cazurile prevazute la art. 19 alin. (4) lit. b), c), d) si e), reprezentantul membrilor sau, dupa caz, al asociatilor/actionarilor va putea formula obiectii in conditiile stabilite de lege, dar nu va participa la exercitarea votului pentru aprobarea masurilor respective, daca un astfel de vot este prevazut de lege.
    Art. 21
    (1) Judecatorul-sindic va desemna un reprezentant dintre primii 3 asociati/actionari titulari ai partilor sociale/actiunilor cele mai mari, prin valoare.
    (2) Desemnarea se va putea face fie prin hotararea de deschidere a procedurii, fie ulterior.
    (3) In cadrul primei sedinte a adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau ulterior, acestia vor putea alege, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoana fizica sau juridica; reprezentantul astfel desemnat va inlocui reprezentantul desemnat anterior de judecatorul-sindic.
    (4) In cursul activitatii sale judecatorul-sindic va putea cere asistenta reprezentantului asociatilor/actionarilor sau a unui delegat al acestuia.
    (5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplica, in mod corespunzator, in ceea ce priveste desemnarea reprezentantului membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, ai societatilor cooperative.
    Art. 22
    Reprezentantul membrilor sau, dupa caz, al asociatilor/actionarilor poate indeplini urmatoarele atributii:
    a) propunerea de desemnare a unui administrator;
    b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la desfasurarea si administrarea procedurii;
    c) examinarea actelor savarsite de debitor, administrator sau lichidator, a activitatii si situatiei financiare a debitorului, precum si a posibilitatii de continuare a activitatii acestuia;
    d) formularea si negocierea unui plan de reorganizare, precum si informarea si consilierea membrilor sau, dupa caz, a asociatilor/actionarilor cu privire la continutul oricarui alt plan propus;
    e) efectuarea oricaror alte activitati necesare pentru protejarea intereselor membrilor sau, dupa caz, ale asociatilor/actionarilor.

    SECTIUNEA a 5-a
    Administratorul

    Art. 23
    (1) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator - persoana fizica sau societate comerciala -, stabilindu-i si remuneratia, in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Creditorii nemultumiti pot contesta decizia prevazuta la alin. (1), in termen de 3 zile, la judecatorul-sindic, care va solutiona, de urgenta si deodata, toate contestatiile printr-o incheiere prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, dupa caz, va mentine administratorul desemnat prin hotararea de deschidere a procedurii.
    (3) Daca in termenul stabilit la alin. (2) decizia adunarii creditorilor nu este contestata, judecatorul-sindic, printr-o incheiere, va desemna administratorul propus de creditori, dispunand totodata incetarea atributiilor administratorului pe care l-a desemnat prin hotararea de deschidere a procedurii.
    (4) Administratorul, persoana fizica sau societate comerciala, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie sa aiba calitatea de practician in reorganizare si lichidare, in conditiile legii.
    (5) Nu poate fi desemnat administrator sau lichidator persoana fizica care nu poate fi fondator, administrator, director, cenzor sau reprezentant al unei societati comerciale, potrivit art. 6 alin. (2) si art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    (6) In situatiile prevazute la art. 149 din Legea nr. 31/1990, republicata, administratorul/lichidatorul are obligatia de abtinere. In cazul neconformarii, persoana interesata poate initia procedura recuzarii, conform dispozitiilor Codului de procedura civila, care se aplica in mod corespunzator.
    (7) Inainte de desemnarea sa administratorul trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala, prin subscrierea unei polite de asigurare valabile care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplinirea atributiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activitatii administratorului pe perioada exercitarii calitatii sale.
    (8) Este interzis administratorului, sub sanctiunea revocarii din functie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, in mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.
    Art. 24
    Principalele atributii ale administratorului, in cadrul prezentei legi, sunt:
    a) examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului;
    b) intocmirea actelor prevazute la art. 33 alin. (1), in cazul in care debitorul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respective, cand acestea au fost prezentate de debitor;
    c) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului, in functie de cuprinsul raportului mentionat la lit. a) si in conditiile si termenele prevazute la art. 91;
    d) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
    e) conducerea integrala, respectiv in parte, a activitatii debitorului, cu precizarea expresa, in acest caz, a atributiilor sale si a conditiilor de efectuare a platilor din contul averii debitorului;
    f) stabilirea datelor sedintelor adunarii creditorilor;
    g) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
    h) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor;
    i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;
    j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor;
    k) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea;
    l) urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii;
    m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale;
    n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
    o) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic, cu exceptia celor prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia.
    Art. 25
    (1) Administratorul va depune la dosarul cauzei un raport lunar, cuprinzand descrierea modului in care s-a achitat de atributiile sale, precum si justificarea cheltuielilor efectuate in conditiile art. 120 alin. (1) si art. 122.
    (2) Debitorul persoana fizica, reprezentantul membrilor sau al asociatilor/actionarilor, oricare dintre creditori, precum si orice alta persoana interesata pot face contestatie impotriva masurilor luate de administrator.
    (3) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depunerea raportului prevazut la alin. (1).
    (4) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia, in termen de 10 zile de la inregistrarea ei, in Camera de consiliu, cu citarea contestatorului si a administratorului, putand, daca va considera necesar, sa suspende executarea masurii contestate.
    Art. 26
    (1) Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judiciara de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei refuzul, fara motive temeinice, al practicianului in reorganizare si lichidare de a accepta desemnarea ca administrator.
    (2) In exercitarea atributiei de control prevazute la art. 11 alin. (1) lit. c) judecatorul-sindic poate desfiinta masurile ilegale luate de administrator, chiar daca nu au fost contestate, putand, daca va considera necesar, sa citeze in Camera de consiliu administratorul si persoanele interesate.
    (3) In orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate dispune, prin incheiere, inlocuirea administratorului.
    (4) In vederea adoptarii masurii mentionate la alin. (3), judecatorul-sindic ii va cita in Camera de consiliu pe administrator si comitetul creditorilor.
    (5) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul cu amenda judiciara de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei in cazul in care acesta, din culpa sau cu rea-credinta, nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazute de lege sau stabilite de judecatorul-sindic.
    (6) Daca prin fapta prevazuta la alin. (5) administratorul a cauzat un prejudiciu, judecatorul-sindic va putea, la cererea oricarei parti interesate, sa-l oblige pe administrator la acoperirea prejudiciului produs.
    (7) In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la alin. (1), (5) si (6), urmeaza a se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 108^4 si 108^5 din Codul de procedura civila.
    Art. 27
    In vederea indeplinirii atributiilor sale administratorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea si nivelul retributiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii judecatorului-sindic.

    SECTIUNEA a 6-a
    Lichidatorul

    Art. 28
    (1) In cazul in care dispune trecerea la faliment, judecatorul-sindic va desemna un lichidator, aplicandu-se, in mod corespunzator, art. 23, 25, 26, 27 si art. 101 alin. (5).
    (2) Atributiile administratorului inceteaza la momentul stabilirii atributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic.
    (3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul desemnat anterior.
    Art. 29
    Principalele atributii ale lichidatorului, in cadrul prezentei legi, sunt:
    a) examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit anterior de administrator;
    b) conducerea activitatii debitorului;
    c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
    d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor;
    e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor;
    f) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea;
    g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii procedurii;
    h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului;
    i) vanzarea bunurilor din averea debitorului in conformitate cu prevederile prezentei legi;
    j) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic;
    k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
    l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic.
    Art. 30
    (1) Actele incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica, vor fi supuse autentificarii judecatorului-sindic.
    (2) Judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de autentificare, in baza careia actul va putea fi inscris in registrele de publicitate.

    CAP. 3
    Procedura

    SECTIUNEA 1
    Cererile introductive

    Art. 31
    (1) Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori.
    (2) Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor vor putea introduce cerere impotriva persoanelor juridice aflate sub supravegherea si controlul acestora, care, potrivit datelor de care autoritatile respective dispun, indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru pornirea procedurii prevazute de prezenta lege.
    & 1. Cererea debitorului
    Art. 32
    (1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.
    (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta.
    (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.
    (4) Introducerea prematura si cu rea-credinta de catre debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau a reprezentantilor legali ai persoanelor juridice debitoare, pentru prejudiciile pricinuite.
    Art. 33
    (1) Cererea debitorului va trebui sa fie insotita de urmatoarele acte:
    a) bilantul si copii de pe registrele contabile curente;
    b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate;
    c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta;
    d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 120 de zile anterioare formularii cererii introductive;
    e) contul de profit si pierderi pe anul anterior depunerii cererii;
    f) o lista a membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, a asociatilor cu raspundere nelimitata, pentru societatile in nume colectiv si cele in comandita;
    g) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in faliment sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitatii sau prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale; daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezuma ca debitorul este de acord cu inceperea falimentului;
    h) o declaratie pe propria raspundere sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori, dupa caz, oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive.
    (2) Daca debitorul nu dispune la momentul inregistrarii cererii de vreuna dintre informatiile prevazute la alin. (1) lit. a) - f) si h), el va putea inregistra acea informatie la tribunal, in termen de 10 zile; daca nu o va face, cererea sa va fi respinsa.
    Art. 34
    (1) In cazul unei cereri introduse de o societate in nume colectiv sau in comandita, acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta si de asociatii cu raspundere nelimitata sau, in conditiile art. 36 - 38, si impotriva lor.
    (2) O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata sau impotriva acestuia pentru datoriile sale va fi fara efecte juridice cu privire la societatea in nume colectiv sau in comandita din care face parte.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica, in mod corespunzator, in privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora.
    Art. 35
    Nu vor fi primite de tribunal cererile de reorganizare ale debitorilor, care in ultimii 5 ani precedenti au mai facut o astfel de cerere sau au fost obiectul unei astfel de cereri introduse de creditori.
    & 2. Cererile creditorilor
    Art. 36
    (1) Orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile poate introduce la tribunal o cerere impotriva unui debitor care este prezumat in insolventa din cauza incetarii platilor fata de acesta timp de cel putin 30 de zile, in urmatoarele conditii:
    a) daca creantele izvorasc din raporturi de munca sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie sa aiba un cuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive;
    b) in celelalte cazuri creantele trebuie sa aiba un cuantum superior echivalentului in lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formularii cererii introductive;
    c) in cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie sa fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive.
    (2) Daca intre momentul formularii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri de catre judecatorul-sindic sunt formulate cereri de catre alti creditori, judecatorul sindic va dispune conexarea acestora si va stabili indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creantelor in raport cu valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au formulat cereri.
    (3) Daca s-a deschis o procedura intr-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acelasi obiect, vor fi conexate la primul dosar.
    Art. 37
    Dupa inregistrarea unei cereri introductive, presedintele tribunalului va nominaliza de indata judecatorul-sindic, potrivit art. 9.

    SECTIUNEA a 2-a
    Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii

    Art. 38
    (1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor stabilite la art. 32, 33 si 35, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii, pe care o va notifica in conditiile art. 75. In cazul in care creditorii se opun deschiderii procedurii in termen de 15 zile de la publicarea notificarii, judecatorul-sindic va tine, in termen de 10 zile, o sedinta la care vor fi citati debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii, in urma careia va solutiona, deodata, printr-o sentinta, toate opozitiile.
    (2) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorilor, judecatorul-sindic va comunica cererea, in copie, debitorului si va dispune afisarea unei copii la usa instantei.
    (3) Daca, in termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contesta ca ar fi in stare de insolventa, in conditiile stabilite la art. 36, judecatorul-sindic va tine, in termen de 10 zile, o sedinta la care vor fi citati debitorul si creditorii care au introdus cererea.
    (4) La cererea debitorului, judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, in termen de 15 zile, la o banca, o cautiune de cel mult 10% din valoarea creantelor. Cautiunea va fi restituita creditorilor, daca cererea lor va fi admisa. Daca cererea va fi respinsa, cautiunea poate fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Daca nu este consemnata in termen cautiunea, cererea introductiva va fi respinsa.
    (5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolventa, ii va respinge contestatia si va deschide procedura printr-o sentinta.
    (6) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insolventa, respinge cererea creditorilor si dispune ca sentinta sa fie afisata la usa instantei. In cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei.
    (7) Daca debitorul nu contesta in termenul prevazut la alin. (3) ca ar fi in stare de insolventa, judecatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii.
    Art. 39
    In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 38 alin. (5) sau (7), debitorul este obligat sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute la art. 33 alin. (1).
    Art. 40
    Daca debitorul nu a prezentat informatiile prevazute la art. 33 alin. (1) lit. b), c), d), e) si h) sau le-a prezentat in mod necorespunzator, administratorul poate, pe cheltuiala averii debitorului, sa angajeze, in conditiile legii, unul sau mai multi experti de specialitate care, folosind bilantul, registrele contabile si documentele contabile si extracontabile ale debitorului, sa le intocmeasca sau, dupa caz, sa le corecteze cu maxima urgenta.
    Art. 41
    Prin hotararea de deschidere a procedurii judecatorul-sindic va desemna un administrator, stabilindu-i atributiile, potrivit art. 24, precum si remuneratia, in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 42
    De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.
    Art. 43
    (1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie, de orice fel, poate solicita judecatorului-sindic ridicarea suspendarii mentionate la art. 42 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata, in cadrul procedurii, a bunului asupra caruia poarta garantia sau dreptul de retentie, in una dintre urmatoarele situatii:
    A. a) atunci cand valoarea obiectului garantiei este pe deplin acoperita de valoarea totala a creantelor si partilor de creante garantate cu acel obiect; si
    b) obiectul garantiei nu prezinta o importanta vitala pentru reusita unei reorganizari care, in cazul concret, ar avea sanse efective de realizare;
    B. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei, datorita:
    - diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real ca aceasta sa sufere o diminuare apreciabila;
    - diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca urmare a acumularii dobanzilor, majorarilor si penalitatilor de orice fel la o creanta garantata cu rang superior;
    - lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sau deteriorarii.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. B judecatorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor, daca administratorul/debitorul propune in schimb adoptarea uneia sau mai multor masuri menite a oferi o protectie corespunzatoare creantei garantate a creditorului, precum:
    a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului, pentru acoperirea diminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior;
    b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului, pentru satisfacerea dobanzilor, majorarilor si penalitatilor de orice fel si, respectiv, pentru reducerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior;
    c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentare, reale sau personale, ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obiect.
    (3) Reclamantul intr-o cerere de ridicare a suspendarii trebuie sa faca dovada faptului prevazut la alin. (1) lit. A.a), ramanand debitorului/administratorului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si, respectiv, a celorlalte elemente.
    Art. 44
    Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor prevazute la art. 42. Termenele vor reincepe sa curga dupa 30 de zile de la inchiderea procedurii.
    Art. 45
    Nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior deschiderii procedurii si negarantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie, de orice fel, sau partilor negarantate din creantele garantate cu astfel de garantii, de la data deschiderii procedurii, in afara de cazul in care, prin programul de plata a creantelor cuprins in planul de reorganizare, se deroga de la prevederile de mai sus.
    Art. 46
    (1) Dupa ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 38, este interzis administratorilor debitorilor persoane juridice, sub sanctiunea nulitatii, sa instraineze, fara acordul judecatorului-sindic, actiunile ori partile lor sociale sau de interes, detinute de debitorul care face obiectul acestei proceduri.
    (2) Judecatorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes, potrivit alin. (1), in registrele speciale de evidenta sau in conturile inregistrate electronic.
    Art. 47
    Debitorul are obligatia de a pune la dispozitie administratorului sau, dupa caz, lichidatorului toate informatiile cerute de acesta cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute de el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.
    Art. 48
    (1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedurii, toate actele si corespondenta emise de debitor, administrator sau lichidator vor cuprinde, in mod obligatoriu si cu caractere vizibile, in limbile romana, engleza si franceza, mentiunea "in insolventa".
    (2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment, actele si corespondenta vor purta, in conditiile mentionate la alin. (1), mentiunea "in reorganizare judiciara" sau, dupa caz "in faliment".
    (3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta, ca urmare a nerespectarii obligatiei mentionate la alin. (1) si (2), vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debitorului, fara a fi atinsa averea debitorului.
    Art. 49
    (1) In afara de cazurile prevazute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecatorul-sindic, toate actele, operatiunile si platile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule.
    (2) Debitorul si/sau, dupa caz, administratorul sunt obligati sa intocmeasca si sa pastreze regulat o lista cuprinzand toate actele si operatiunile incheiate dupa deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare ale cocontractantilor.
    Art. 50
    (1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare - constand in dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea -, daca acesta nu si-a declarat, in conditiile art. 33 alin. (1) lit. g) sau, dupa caz, ale art. 39, intentia de reorganizare.
    (2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii procedurii.
    (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea, in tot sau in parte, a dreptului de administrare al debitorului o data cu desemnarea unui administrator, indicand totodata si conditiile de exercitare a acestuia.
    (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului.
    (5) Creditorii, comitetul creditorilor ori reprezentantul membrilor sau, dupa caz, al asociatilor/actionarilor pot oricand adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate.
    (6) Judecatorul-sindic va examina in termen de 15 zile cererea prevazuta la alin. (5), intr-o sedinta la care vor fi citati debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor si reprezentantul membrilor sau, dupa caz, al asociatilor/actionarilor.
    Art. 51
    (1) Judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor bancilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al sau sau al administratorului/lichidatorului.
    (2) Incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic, mentionate la alin. (1), atrage raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat, precum si o amenda judiciara de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 52
    (1) Pe perioada in care debitorul sau/si administratorul exercita dreptul de administrare, acesta poate indeplini orice acte si operatiuni - inclusiv utilizarea, vanzarea si inchirierea de bunuri - si poate efectua plati, daca toate acestea se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente.
    (2) Actele, operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la alin. (1) vor putea fi autorizate de judecatorul-sindic; acesta va convoca o sedinta in termen de maximum 20 de zile de la data primirii cererii, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea de a depune contestatii motivate cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.
    (3) In cadrul sedintei prevazute la alin. (2), judecatorul-sindic va solutiona toate contestatiile si va decide, prin incheiere, asupra cererii formulate de debitor/administrator.
    (4) In cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului grevate de garantii, se va tine seama de prevederile art. 43 referitoare la acordarea unei protectii corespunzatoare creantei garantate.
    Art. 53
    Daca la data deschiderii procedurii un act juridic nu devenise opozabil tertilor, inscrierile, transcrierile, intabularile si orice alte formalitati specifice necesare acestui scop, efectuate dupa data deschiderii procedurii, sunt fara efect fata de masa creditorilor, cu exceptia cazului in care cererea sau sesizarea, legal formulata, a fost primita de instanta, autoritatea sau institutia competenta cel mai tarziu in ziua premergatoare hotararii de deschidere a procedurii.
    Art. 54
    Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii.
    Art. 55
    Bunurile instrainate de administrator sau lichidator, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori masuri asiguratorii.
    Art. 56
    (1) Administratorul va intocmi si va supune judecatorului-sindic, in termenul stabilit de judecatorul-sindic, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului, un raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila.
    (2) Raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori, dupa caz, motivele care nu permit reorganizarea si, in acest caz, propunerea de intrare in faliment.
    (3) Raportul prin care se propune intrarea in faliment a debitorului va fi supus aprobarii adunarii generale a creditorilor la prima sedinta a acesteia.
    (4) Judecatorul-sindic va dispune, in termen de 48 de ore de la primirea raportului prevazut la alin. (3), publicarea unui anunt referitor la raport in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga difuzare, cu indicarea datei sedintei adunarii creditorilor si a faptului ca este admisibila votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnaturii creditorului de catre notarul public, comunicata prin orice mijloace si inregistrata la tribunal cu cel putin 3 zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului.
    (5) Administratorul va asigura posibilitatea consultarii raportului la sediul sau, pe cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului si la registrul comertului sau, dupa caz, la registrul societatilor agricole si va fi comunicata debitorului.
    Art. 57
    (1) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor, administratorul ii va informa pe creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris cu privire la raportul prin care se propune intrarea in faliment a debitorului.
    (2) Adunarea creditorilor va aproba raportul prevazut la alin. (1) prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot.
    (3) In baza hotararii adunarii creditorilor de aprobare a raportului prevazut la alin. (1), judecatorul-sindic va decide, prin incheiere, intrarea in faliment a debitorului in conditiile art. 106.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica in cazul in care, pana la data primei sedinte a adunarii creditorilor, a fost admis un plan de reorganizare de catre judecatorul-sindic.

    SECTIUNEA a 3-a
    Situatia unor acte juridice ale debitorului

    Art. 58
    Actiunile introduse de administrator in aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni sunt scutite de taxele de timbru. Toate actiunile si cererile introduse de lichidatorul judiciar sunt scutite de plata taxei de timbru.
    Art. 59
    Masurile prevazute in prezenta sectiune se aplica atat in cazurile de reorganizare sau de lichidare conform unui plan, cat si in cele de faliment.
    Art. 60
    Administratorul sau, dupa caz, lichidatorul poate introduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.
    Art. 61
    (1) Administratorul sau, dupa caz, lichidatorul poate introduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin urmatoarele acte:
    a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar;
    b) operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
    c) acte incheiate, in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile;
    d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer;
    e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara, in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;
    f) platile anticipate ale datoriilor, efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii.
    (2) Urmatoarele operatiuni, incheiate in anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate in raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, sa fie anulate si prestatiile recuperate, daca sunt in paguba creditorilor:
    a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capitalul societatii comerciale ori, dupa caz, din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, atunci cand debitorul este respectiva societate in comandita, respectiv o societate agricola, in nume colectiv sau cu raspundere limitata;
    b) cu un membru sau administrator, atunci cand debitorul este un grup de interes economic;
    c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori, dupa caz, din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor, atunci cand debitorul este respectiva societate pe actiuni;
    d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativa, societate pe actiuni, cu raspundere limitata sau, dupa caz, societate agricola;
    e) cu orice alta persoana fizica ori juridica, detinand o pozitie dominanta asupra debitorului sau activitatii sale;
    f) cu un coindivizar asupra unui bun comun.
    Art. 62
    (1) Actiunea pentru anularea unui transfer patrimonial, potrivit art. 60 sau 61, poate fi introdusa de administrator/lichidator in termen de un an de la data expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. 24 lit. a), dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii.
    (2) Judecatorul-sindic poate autoriza comitetul creditorilor sa introduca o astfel de actiune, daca administratorul/lichidatorul nu o face.
    Art. 63
    Prin exceptie de la dispozitiile art. 61, nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial, facut de catre debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale.
    Art. 64
    (1) Tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art. 62, va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau, daca bunul nu mai exista, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor.
    (2) Tertul dobanditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor, va avea impotriva averii o creanta de aceeasi valoare, cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna-credinta si fara intentia de a-i impiedica, intarzia ori insela pe creditorii debitorului.
    (3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile in starea in care se gasesc, iar in lipsa acestora, va restitui diferenta de valoare cu care s-a imbogatit. In caz de rea-credinta, tertul va restitui, in toate cazurile, intreaga valoare, precum si fructele percepute.
    Art. 65
    (1) Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea intenta actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori valoarea bunului transferat de catre debitor numai daca subdobanditorul nu a platit valoarea corespunzatoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptul ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat.
    (2) In cazul in care subdobanditorul este sot, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se prezuma relativ ca acesta a cunoscut imprejurarea mentionata la alin. (1).
    Art. 66
    (1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota, din oficiu, in registrele de publicitate aferente.
    (2) O persoana obtinand un titlu sau dobandind o garantie ori un alt drept real asupra bunului respectiv, dupa efectuarea unei astfel de notari, va avea titlul sau dreptul sau conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul.
    Art. 67
    (1) In vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul/lichidatorul poate sa mentina sau sa denunte orice contract, inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atata timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. Administratorul/lichidatorul trebuie sa raspunda, in termen de 30 de zile, unei notificari a contractantului, prin care i se cere sa opteze pentru mentinerea ori denuntarea contractului; in lipsa unui astfel de raspuns, administratorul/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denuntat.
    (2) In cazul denuntarii unui contract, o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre contractant impotriva debitorului.
    (3) Administratorul/lichidatorul va putea mentine contractele de credit si va putea, cu acordul cocontractantilor, sa le modifice clauzele, astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii ale debitorului. Modificarile vor fi supuse aprobarii judecatorului-sindic, care va avea in vedere daca ele sunt atat in folosul averii debitorului, cat si in cel al averii creditorilor.
    (4) Daca vanzatorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate pana la plata integrala a pretului vanzarii, vanzarea va fi considerata executata de catre vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin. (1).
    (5) Un contract de munca sau de inchiriere, in calitate de locatar, va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz.
    (6) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului, mentinerea contractului nu il va obliga pe administrator/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plati pot fi formulate cereri impotriva debitorului.
    Art. 68
    Daca un bun mobil, vandut debitorului si neplatit de acesta, era in tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu este inca la dispozitia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui, atunci vanzatorul isi poate lua inapoi bunul. In acest caz toate cheltuielile vor fi suportate de catre vanzator si el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pret. Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat, el va putea recupera pretul prin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. Daca administratorul/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat, el va trebui sa ia masuri sa se plateasca din averea debitorului intregul pret datorat in baza contractului.
    Art. 69
    Daca debitorul este parte intr-un contract prevazand transferul anumitor marfuri, titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare, cotate pe o piata reglementata de marfuri, servicii si instrumente financiare derivate, la o anumita data sau intr-o perioada determinata de timp, si scadenta cade sau perioada se termina dupa data deschiderii procedurii, diferenta dintre pretul de cumparare si pretul cotat, la data mentionata mai sus, pe piata reglementata respectiva sau pe pietele locului de livrare ori, daca nu poate fi stabilit locul, la cea mai apropiata piata reglementata, va trebui sa fie platita averii debitorului, daca aceasta este creditoare, si va fi inscrisa in tabelul de creante, daca este o obligatie a averii debitorului.
    Art. 70
    Daca un comisionar, care detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa, devine subiectul unei cereri introductive, comitentul va fi indreptatit sa-si ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoarea lor sa fie platita de catre comisionar.
    Art. 71
    (1) Daca un debitor detine marfa in calitate de consignatar sau orice alt bun care apartine altuia, la data inregistrarii cererii introductive, a expirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de catre debitor sau a respingerii contestatiei debitorului impotriva acestei cereri, proprietarul va avea dreptul sa-si recupereze bunul, daca este ingaduit asa ceva prin contract, in afara de cazul in care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului.
    (2) Daca la una dintre datele mentionate la alin. (1) marfa nu este in posesiunea debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual, proprietarul va fi indreptatit sa aiba creanta inregistrata in tabelul de creante, cu valoarea pe care marfa o avea la acea data. Daca debitorul este in posesiunea marfii la acea data, dar a pierdut ulterior posesiunea, proprietarul poate cere ca intreaga valoare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante.
    Art. 72
    Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in prezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere, in afara de cazul in care va fi fost stipulat astfel. Cu toate acestea, administratorul/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricaror servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii. In acest caz chiriasul poate evacua cladirea si poate introduce o actiune sau poate detine in continuare imobilul, scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. Daca chiriasul alege sa continue a detine imobilul, el nu va fi indreptatit la vreo actiune in despagubiri impotriva debitorului, ci va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar.
    Art. 73
    Administratorul/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal, in afara de cazul in care creditorul accepta efectuarea prestatiei de catre o persoana desemnata de administrator/lichidator.
    Art. 74
    (1) Daca un asociat dintr-o societate agricola, societate in nume colectiv, societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr-o procedura prevazuta de prezenta lege si daca implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea acelei societati, administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor debitorului in acea societate, potrivit ultimei situatii financiare aprobate, sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat, daca ceilalti asociati sunt de acord.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica, in mod corespunzator, in cazul membrilor societatilor cooperative si ai grupurilor de interes economic.

    SECTIUNEA a 4-a
    Primele masuri

    Art. 75
    (1) In urma deschiderii procedurii, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. 33 sau art. 39 ori, dupa caz, intocmita in conditiile art. 40, debitorului si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii.
    (2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au reprezentanti in tara, notificarea va fi trimisa acestora din urma.
    (3) Notificarea prevazuta la alin. (1) se va publica totodata, pe cheltuiala averii debitorului, intr-un ziar de larga circulatie.
    Art. 76
    (1) Notificarea va cuprinde:
    a) termenul limita de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii, pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor, in conditiile art. 38 alin. (1), precum si termenul de solutionare a opozitiilor, care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora;
    b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii, precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila;
    c) termenul de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor, care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. b);
    d) termenul de definitivare a tabelului creantelor, care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. c);
    e) locul, data si ora primei sedinte a adunarii creditorilor.
    (2) Sedinta de intrunire a adunarii creditorilor va fi convocata la un termen situat in primele 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) lit. d).
    (3) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice, judecatorul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile.
    Art. 77
    Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscriptiei sau inregistrarii in registrele de publicitate, va fi trimisa instantelor, autoritatilor sau institutiilor care tin aceste registre o copie de pe hotararea de deschidere a procedurii, spre a se face mentiune.
    Art. 78
    (1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administrator conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in hotararea de deschidere a procedurii; declaratiile de creante vor fi inregistrate intr-un registru care se va pastra la grefa tribunalului.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica, in mod corespunzator, titularilor de actiuni la purtator.
    (3) Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sunt stabilite printr-un titlu.
    (4) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la distribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege.
    (5) Sunt considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate impotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal.
    Art. 79
    (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei, precum si mentiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii.
    (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii.
    (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita administratorului restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume intre creditori, precum si la exercitarea votului in adunarea creditorilor.
    Art. 80
    (1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazute de prezenta lege, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii.
    (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un titlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale.
    (3) Prin creante bugetare, in sensul prezentei legi, se intelege creantele izvorate din impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere.
    (4) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor, administrator sau creditori.
    Art. 81
    (1) Administratorul va proceda de indata la verificarea fiecarei cereri si a documentelor depuse si va putea efectua o cercetare amanuntita pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante.
    (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. (1), administratorul va putea solicita explicatii de la debitor, va putea sa poarte discutii cu fiecare creditor, solicitandu-i, daca considera necesar, informatii si documente suplimentare.
    Art. 82
    Creantele negarantate si partile negarantate ale creantelor garantate, care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere, vor fi inscrise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare, insa, in cursul falimentului, orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu observarea dispozitiilor art. 124.
    Art. 83
    (1) Creantele constand in obligatii, care nu au fost calculate in valoare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii, vor fi calculate de catre administrator si inscrise in tabelul de creante cu valoarea nominala pe care ele o aveau la data deschiderii procedurii. Judecatorul-sindic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administrator pentru astfel de creante.
    (2) Creantele exprimate in valuta vor fi inregistrate la valoarea lor in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschiderii procedurii.
    Art. 84
    O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi inscrisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala, pana va fi complet acoperita. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor, pana ce creditorul a fost deplin satisfacut, in numerar sau in bunuri. Daca totalul sumelor distribuite creditorului, in toate actiunile cu debitorii, va depasi totalul sumei care ii este datorata, acesta va trebui sa restituie sumele primite in plus, care vor fi reinscrise ca fonduri in averea debitorilor, proportional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era datorat.
    Art. 85
    (1) Un creditor care, inainte de inregistrarea unei cereri de admitere, a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanta inscrisa in tabelul de creante numai pentru partea pe care nu a incasat-o inca.
    (2) Un codebitor sau un fidejusor, care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita, va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. In acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere sa i se plateasca, pana la achitarea integrala a creantei sale, cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului, ramanand creditor al acestuia doar pentru suma neachitata.
    (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea regresului sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie, concura la masa credala, pentru a face posibila realizarea garantiei sale, dar pretul obtinut din vanzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scazandu-se din suma ce este datorata.
    Art. 86
    (1) Ca rezultat al verificarilor facute, administratorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului, precizand ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub conditie sau nescadente si aratand pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma pentru care s-a cerut verificarea si suma cu care a fost trecut in tabel.
    (2) La creantele garantate cu un drept de preferinta se vor arata titlul din care izvoraste preferinta, rangul acesteia si motivele pentru care creantele sau drepturile de preferinta au fost trecute partial in tablou sau au fost inlaturate.
    (3) Tabelul preliminar va fi, totodata, afisat de grefa la usa instantei, intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de afisare, si va fi comunicat debitorului.
    (4) O data cu afisarea tabelului, administratorul va trimite imediat notificari creditorilor, ale caror creante sau drepturi de preferinta au fost trecute partial in tabelul preliminar sau inlaturate, precizand totodata si motivele.
    Art. 87
    (1) Debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administrator in tabelul preliminar al creantelor.
    (2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita, prin sentinta de deschidere a procedurii, pentru definitivarea tabelului de creante.
    (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creante, judecatorul-sindic va solutiona deodata, printr-o singura sentinta, toate contestatiile, chiar daca pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; in acest din urma caz, judecatorul-sindic poate sa admita, in tot sau in parte, creantele, in mod provizoriu, la masa credala, atat in ceea ce priveste deliberarile, cat si repartitiile.
    (4) Daca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins, aceasta va participa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor negrevate de garantii.
    (5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante.
    Art. 88
    (1) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate, administratorul va inregistra, de indata, la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creantelor impotriva averii debitorului, aratand suma, prioritatea si situatia - garantata sau negarantata - a fiecarei creante.
    (2) Dupa inregistrarea tabelului definitiv, numai titularii creantelor inregistrate in tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorganizare, la adunarile creditorilor si la orice repartitii de sume in caz de faliment.
    Art. 89
    (1) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevazut la art. 87 alin. (2), si pana la inchiderea procedurii, orice parte interesata poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabloul definitiv al creantelor, in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.
    (2) Judecarea contestatiei se va face de judecatorul-sindic, dupa citarea contestatorului si a celorlalte parti interesate.
    (3) Pana la judecarea irevocabila a contestatiei, judecatorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu.
    Art. 90
    (1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. 7, titularul de creante anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la expirarea termenului prevazut la art. 76 alin. (1) lit. b), este decazut, cat priveste creantele respective, din urmatoarele drepturi:
    1. dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii creditorilor;
    2. dreptul de a participa la distribuirile de sume in cadrul reorganizarii si falimentului;
    3. dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare, ulterior inchiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase.
    (2) Decaderea va putea fi invocata oricand, de orice parte interesata, pe cale de actiune sau exceptie.

    SECTIUNEA a 5-a
    Planul

    Art. 91
    (1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare in conditiile de mai jos:
    a) debitorul, o data cu formularea cererii sale introductive sau ulterior, pana la afisarea tabelului definitiv al creantelor, daca acesta si-a prezentat intentia de reorganizare in conditiile prevazute la art. 33, respectiv art. 39;
    b) administratorul, de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv al creantelor;
    c) comitetul creditorilor, reprezentantul membrilor sau, dupa caz, al asociatilor/actionarilor, in termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv al creantelor.
    (2) La cererea oricarei parti interesate, judecatorul-sindic poate scurta, pentru motive temeinice, perioadele prevazute la alin. (1).
    (3) Planul va prevedea fie reorganizarea si continuarea activitatii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia.
    (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin. (1) conduce la decaderea partilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si, ca urmare, la trecerea, din dispozitia judecatorului-sindic, la faliment.
    Art. 92
    (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului si va cuprinde masuri concordante cu interesele creditorilor si ale membrilor sau asociatilor/actionarilor, precum si cu ordinea publica, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si directorilor.
    (2) Planul de reorganizare va indica modalitatea si termenele la care se face lichidarea totala sau partiala a pasivului pentru fiecare creditor inscris in tabloul final de creante.
    (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 2 ani, socotiti de la data confirmarii.
    (4) Planul de reorganizare va mentiona:
    a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate;
    b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate;
    c) daca si in ce masura debitorul, membrii grupului de interes economic, asociatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere;
    d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment; valoarea estimativa se va calcula la data propunerii planului.
    (5) Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare, cum ar fi:
    A. pastrarea, in intregime sau in parte, de catre debitor, a conducerii activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre un administrator desemnat in conditiile legii;
    B. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si sursele de provenienta ale acestora;
    C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmarii planului;
    D. fuziunea debitorului sau absorbirea sa cu sau de catre o alta persoana juridica;
    E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat sau in bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora catre creditorii debitorului, in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitorului;
    F. modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatorie, in beneficiul creditorului garantat, a unei garantii sau protectii echivalente, in conditiile prevazute de art. 43 alin. (2) lit. c);
    G. prelungirea datei scadentei, precum si modificarea ratei dobanzii, penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale;
    H. modificarea actului constitutiv al debitorului, vizand inclusiv majorarea capitalului social;
    I. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoanele mentionate la lit. C. si D., in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate*), prin urmatoarele metode:
    a) in schimbul urmatoarelor categorii de bunuri: numerar, drepturi reale principale, drepturi de proprietate intelectuala, titluri de valoare;
    b) prin conversie a creantelor; sau
    c) prin orice alta metoda adecvata;
    J. inserarea in actul constitutiv al debitorului - persoana juridica - sau al persoanelor mentionate la lit. C. si D. a unor prevederi;
    a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot;
    b) de determinare, in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare, a unei distributii corespunzatoare a votului intre aceste categorii; si
    c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni, de reglementare satisfacatoare a numirii administratorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii obligatiei de plata a dividendelor.
    (6) Amanarile, esalonarile, scutirile sau reducerile la plata obligatiilor bugetare se inscriu in plan in conditiile prevazute de legea speciala in materie.
    (7) Pentru neachitarea obligatiilor bugetare datorate atat inainte, cat si dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara, debitorul datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere conform legii speciale in materie, pana la data achitarii acestora sau, dupa caz, pana la data intrarii in faliment.
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate a fost abrogata si inlocuita prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004.

    Art. 93
    (1) In vederea administrarii eficiente a procedurii, planul poate desemna o categorie separata de creante, compusa numai din creante chirografare avand o valoare redusa, valoare pe care judecatorul-sindic o considera adecvata.
    (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.
    Art. 94
    (1) Respectand prevederile art. 92, planul de reorganizare va putea sa:
    a) defavorizeze orice categorie de creante chirografare sau garantate;
    b) mentina sau sa denunte, in conditiile art. 67 - 74, orice contract la care debitorul este parte;
    c) prevada realizarea unei tranzactii cu privire la creantele debitorului fata de terti;
    d) prevada vanzarea totala sau partiala a bunurilor din averea debitorului si distribuirea sumelor de bani obtinute catre creditori;
    e) modifice drepturile titularilor de creante garantate sau chirografare ori sa lase nemodificate drepturile aferente oricarei categorii de creante.
    (2) In cazul in care debitorul este persoana fizica, planul propus nu poate prevedea utilizarea, sub orice forma, sau instrainarea bunurilor acestuia, exceptate, total sau partial, de la executare silita, decat in conditiile dispozitiilor legale.
    Art. 95
    (1) Se prezuma ca o categorie de creante este defavorizata de plan daca, pentru oricare dintre creantele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a creantei, fie a conditiilor de realizare a acesteia.
    (2) Nu se considera modificare a creantei sau a conditiilor de realizare a acesteia situatia in care planul propus prevede revenirea la conditiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea conditiilor respective, cum ar fi neplata uneia sau mai multor rate scadente ale unui imprumut, la termenele si in conditiile stipulate in contract, care conduce la accelerarea platii intregului rest al imprumutului.
    Art. 96
    Daca proiectul planului de reorganizare, in vederea redresarii prin continuarea activitatii, prevede restrangeri de personal din ratiuni economice, se vor indica masurile deja luate si se vor expune actiunile si perspectivele de natura sa duca la reorientarea profesionala a personalului.
    Art. 97
    (1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribunalului si la registrul comertului sau, dupa caz, la registrul societatilor agricole si va fi comunicata debitorului, administratorului, comitetului creditorilor si reprezentantului membrilor sau, dupa caz, al asociatilor/actionarilor.
    (2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta, in termen de 20 de zile de la inregistrarea planului la tribunal, la care vor fi citati cei care au propus planul si persoanele mentionate la alin. (1) si in care planul va fi admis sau respins de judecatorul-sindic, dupa audierea persoanelor citate.
    (3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan propus de partile legal indreptatite, care contine toate informatiile si care denota sanse obiective de realizare. Judecatorul-sindic poate sa ceara parerea unui expert practician in reorganizare si lichidare autorizat, confirmand posibilitatea de realizare a planului, inainte de admiterea lui. Plata expertului va fi suportata din averea debitorului.
    (4) Daca mai multe planuri au fost propuse si admise la intervale relativ scurte de timp, judecatorul-sindic va cauta sa le supuna impreuna la vot in adunarea creditorilor.
    Art. 98
    (1) Dupa admiterea planului, judecatorul-sindic va dispune convocarea adunarii creditorilor intr-un termen cuprins intre 30 si 45 de zile, dar nu mai devreme de afisarea tabelului definitiv al creantelor. Debitorul si administratorul vor fi convocati.
    (2) Judecatorul-sindic va dispune, in termen de 48 de ore de la admitere, publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga raspandire, cu indicarea celui care l-a propus, a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnaturii creditorului de catre notarul public, comunicata prin orice mijloace si inregistrata la tribunal cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului, precum si a datei de confirmare a planului, care va avea loc in maximum 15 zile de la data exprimarii votului asupra planului.
    (3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota.
    (4) Din momentul publicarii, toate partile interesate vor fi socotite ca au cunostinta despre plan si data de exprimare a votului. In toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau, pe cheltuiala solicitantului.
    Art. 99
    (1) La inceputul sedintei de vot, judecatorul-sindic va informa creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris.
    (2) Creditorii cu creante subordonate, membrii, asociatii si actionarii pot participa la sedinta, dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului.
    (3) Nu vor fi incluse in cvorum si nu vor participa la votarea asupra planului de reorganizare, propus de debitorul persoana fizica, creantele al caror titular este sot, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu debitorul.
    (4) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot, pe care titularul acesteia il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva.
    (5) Sub rezerva prevederilor art. 93 alin. (1), urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante, care voteaza separat:
    a) fiecare creanta garantata care depaseste 10% din valoarea tuturor creantelor impotriva averii debitorului;
    b) toate celelalte creante garantate;
    c) creantele mentionate la art. 122 pct. 3;
    d) creantele mentionate la art. 122 pct. 4;
    e) creantele mentionate la art. 122 pct. 5;
    f) creantele creditorilor chirografari.
    (6) Creantele urmatoarelor categorii de persoane vor constitui categorii distincte de creante si vor participa la vot, in cazul in care titularii acestora sunt indreptatiti sa voteze conform alin. (2):
    a) titularii fiecarei categorii de creante subordonate, in conformitate cu prevederile art. 122 pct. 9;
    b) membrii, asociatii si actionarii, pentru drepturile reziduale derivand din calitatea lor.
    (7) Un plan va fi socotit acceptat de catre o categorie de creante daca in categoria respectiva planul este acceptat in urmatoarele conditii cumulative:
    a) de catre o majoritate de doua treimi din valoarea creantelor din acea categorie;
    b) de catre cel putin jumatate din numarul titularilor de creante din categoria respectiva.
    (8) In cazul categoriilor de creante care nu sunt defavorizate de plan, se considera ca acestea au acceptat planul si nu e necesara votarea planului de catre creantele categoriei respective.
    (9) In cazul in care planul prevede ca, pentru creantele dintr-o anumita categorie, nu se va primi nimic, se considera ca acestea au respins planul si nu e necesara votarea planului de catre creantele categoriei respective.
    Art. 100
    (1) La data stabilita, un plan va fi confirmat de catre judecatorul-sindic, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
    A. cel putin 3 dintre categoriile de creante mentionate la art. 99 alin. (5) accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca minimum una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul;
    B. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan;
    C. fiecare creanta care a respins planul va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan.
    (2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care respinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului;
    b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale;
    c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul, nici un membru, asociat, actionar sau categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezulta din ordinea de prioritate prevazuta la art. 122, nu primeste nimic. Se considera ca membrii, asociatii sau actionarii nu primesc nimic si in cazul in care planul prevede ca acestia vor primi o valoare cel mult egala cu o noua contributie financiara pe care au efectuat-o in favoarea debitorului, pana la data confirmarii planului, cu titlu irevocabil si nesupusa vreunei alte conditii decat cea a confirmarii planului.
    (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat.
    (4) Daca in conditiile alin. (1) pot fi confirmate mai multe planuri, judecatorul-sindic va confirma planul debitorului. Daca planul debitorului nu intruneste conditiile prevazute la alin. (1), judecatorul-sindic va confirma planul care este acceptat de cele mai multe categorii defavorizate.
    (5) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricarui alt plan.
    Art. 101
    (1) Cand hotararea care confirma un plan intra in vigoare, activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator; creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. In cazul unei executari silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definitiva impotriva debitorului.
    (2) Creditorii conserva actiunile lor, pentru intreaga valoare a creantelor, impotriva codebitorilor si fidejusorilor debitorului, chiar daca au votat pentru acceptarea planului.
    (3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui plan, in conditiile art. 91, a expirat, judecatorul-sindic va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului, in conditiile art. 106 si urmatoarele.
    (4) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art. 10, al art. 23 alin. (1), al art. 27, al art. 28 si al art. 97 alin. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevazut, dupa caz, de lege, cu exceptia cazurilor in care partile interesate ar accepta, in scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze cum va fi asigurata aceasta plata.
    (5) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe baza de acte legale.

    SECTIUNEA a 6-a
    Reorganizarea

    Art. 102
    (1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului si in conformitate cu planul confirmat, pana cand judecatorul-sindic va dispune, motivat, ca reorganizarea sa inceteze si sa se treaca la faliment, in conditiile art. 106 si urmatoarele.
    (2) In cazul reorganizarii unei persoane juridice, aceasta va fi condusa de persoanele legal imputernicite sa o reprezinte, sub supravegherea administratorului. Actionarii, asociatii si membrii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitatii ori in administrarea averii debitoarei, cu exceptia si in limita cazurilor expres si limitativ prevazute in lege si in planul de reorganizare.
    (3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca, fara intarziere, schimbarile de structura prevazute in plan.
    Art. 103
    (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, in perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), judecatorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o banca, ca o conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, in timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta lege. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si neachitate.
    Art. 104
    (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii sale, administratorul, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si reprezentantul membrilor ori, dupa caz, al asociatilor/actionarilor poate solicita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment, in conditiile art. 106 si urmatoarele.
    (2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. (1) nu suspenda continuarea activitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei, printr-o incheiere.
    (3) Daca judecatorul-sindic aproba o astfel de cerere, modificarile aduse creantelor prin planul de reorganizare raman definitive.
    Art. 105
    (1) Debitorul sau, dupa caz, administratorul va trebui sa prezinte, trimestrial, rapoarte judecatorului-sindic asupra situatiei financiare a averii debitorului. Rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalului si debitorul sau, dupa caz, administratorul va notifica aceasta tuturor creditorilor, in vederea consultarii rapoartelor.
    (2) De asemenea, administratorul va prezenta si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitatii, in vederea recuperarii acestora, potrivit art. 101 alin. (4). Asupra acestei cereri judecatorul-sindic se va pronunta prin incheiere.
    (3) Creditorii vor fi convocati la sfarsitul fiecarui trimestru pentru a asculta raportul si darea de seama contabila.

    SECTIUNEA a 7-a
    Falimentul

    Art. 106
    (1) Judecatorul-sindic va decide, prin incheiere, intrarea in faliment in urmatoarele cazuri:
    A.a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in faliment ori nu si-a declarat intentia de reorganizare; si
    b) nici unul dintre celelalte subiecte indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, in conditiile prevazute la art. 91, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;
    B.a) debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat; si
    b) nici unul dintre celelalte subiecte indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, in conditiile prevazute la art. 91, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;
    C. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite, in conditiile stipulate prin planul confirmat, sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii aduce pierderi averii sale;
    D. a fost aprobat raportul administratorului prin care se propune intrarea in faliment a debitorului, potrivit art. 57.
    (2) Prin incheierea prin care se decide intrarea in faliment, judecatorul-sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune:
    a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
    b) desemnarea unui lichidator, precum si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia, in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a Guvernului;
    c) termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii, mentionata la art. 49 alin. (2);
    d) intocmirea si predarea catre lichidator, in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment, a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii;
    e) notificarea intrarii in faliment.
    (3) Incheierea va indica si termenele prevazute la art. 107 alin. (2).
    (4) Prevederile art. 45 se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste creantele existente la data intrarii in faliment.
    (5) Dupa intrarea in faliment, dispozitiile art. 75 - 90 vor fi aplicate, daca este necesar, in mod corespunzator, in ceea ce priveste creantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment, precum si procedura de admitere a acestora.
    Art. 107
    (1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administrator, mentionata la art. 106 alin. (2) lit. d), debitorului si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii. Dispozitiile alin. (2) si (3) ale art. 75 se aplica in mod corespunzator.
    (2) Notificarea va cuprinde:
    a) termenul-limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor mentionate la alin. (3), in vederea intocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment, precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila;
    b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. (3), intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al acestora, care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. a);
    c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor, care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita, prin incheierea de intrare in faliment, pentru definitivarea tabelului suplimentar;
    d) termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creantelor mentionate la alin. (3) si de intocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. b).
    (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului, nascute dupa data deschiderii procedurii.
    (4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante, in conditiile art. 88, nu vor mai fi supuse verificarii; titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administrator in tabelul preliminar prevazut la alin. (2) lit. b).
    (5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise impotriva averii debitorului, existente la data intrarii in faliment, cu respectarea dispozitiilor art. 108.
    (6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. (2) lit. a), li se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 90.
    Art. 108
    In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare, titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate in planul confirmat, mai putin cota incasata in cursul reorganizarii.
    Art. 109
    Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare.
    Art. 110
    (1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in cursul reorganizarii.
    (2) Actele cu titlu gratuit, efectuate intre data confirmarii planului de reorganizare si intrarea in faliment, vor fi anulate.
    (3) Celelalte acte efectuate in intervalul mentionat la alin. (2), exceptandu-le pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. 52 alin. (1) si (2) si pe cele permise expres de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind in frauda creditorilor si vor fi anulate, cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeste buna sa credinta la momentul incheierii actului.
    & 1. Masuri premergatoare lichidarii
    Art. 111
    (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta comerciala, arhiva, dispozitivele de stocare si prelucrare a informatiei, contractele, marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului.
    (2) Nu vor fi puse sub sigilii:
    a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta, spre a se evita deteriorarea lor materiala sau pierderea din valoare;
    b) registrele de contabilitate;
    c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadente in scurt timp, precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute;
    d) numerarul pe care lichidatorul il va depune la banca in contul averii debitorului.
    (3) Cand debitorul are bunuri si in alte judete, judecatorul-sindic va trimite notificari tribunalelor din acele judete, in vederea sigilarii de urgenta a bunurilor.
    (4) Documentele intocmite de alte tribunale, certificand ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecatorului-sindic.
    (5) In timpul actiunii de sigilare, lichidatorul va lua masurile necesare pentru conservarea bunurilor.
    Art. 112
    (1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fara a aplica sigiliile. In toate celelalte cazuri el va proceda la inventariere in cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar, daca judecatorul-sindic dispune astfel. Daca debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar.
    (2) Lichidatorul, pe masura desfasurarii inventarierii, ia in posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.
    Art. 113
    (1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile debitorului, chiar si pe cele nepuse sub sigiliu, si sa indice valoarea lor aproximativa la data inventarului. La cererea comitetului creditorilor sau a lichidatorului, judecatorul-sindic poate numi un expert, pe cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor.
    (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidator, de debitor si de expert, daca este cazul.
    & 2. Efectuarea lichidarii
    Art. 114
    (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul judecatorului-sindic.
    (2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege, lichidarea va incepe de indata dupa finalizarea de catre lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului. Bunurile vor putea fi vandute in bloc - ca un ansamblu in stare de functionare - sau individual. Daca bunurile nu se pot vinde prin negociere directa, acestea vor fi vandute la licitatie, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Lichidatorul va angaja in numele debitorului un evaluator, persoana fizica sau juridica, ce va evalua bunurile din averea debitorului, in conformitate cu standardele internationale de evaluare.
    (4) In functie de circumstantele cauzei si pe cat posibil, bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat individual, cat si in bloc; prin bloc, ca ansamblu functional, se intelege o parte sau toate bunurile debitorului, necesare pentru desfasurarea unei afaceri, pentru care un cumparator ofera un pret nedefalcat pe bunurile componente.
    Art. 115
    (1) In caz de necesitate sau utilitate invederata a vanzarii in bloc, lichidatorul va prezenta judecatorului-sindic un raport in care vor fi indicate, descrise si evaluate bunurile ce urmeaza a fi vandute impreuna, precizandu-se si sarcinile de care, eventual, sunt grevate, insotit de propuneri vizand modalitatile de vanzare. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului, unde va putea fi studiata de orice parte interesata.
    (2) Raportul prevazut la alin. (1) va cuprinde propuneri privind modalitatea de vanzare in bloc, dupa cum urmeaza:
    a) vanzare prin negociere directa catre un cumparator deja identificat, cu precizarea conditiilor minime ale contractului, cum ar fi pretul si modalitatea de plata;
    b) vanzare prin negociere directa, fara cumparator identificat, cu precizarea pretului minim propus. In acest caz, lichidatorul poate negocia pretul concret al vanzarii bunurilor, iar daca pretul minim nu se poate obtine, adunarea creditorilor se va intruni din nou pentru a decide daca pretul minim initial scade sau urmeaza sa se treaca la vanzarea individuala a bunurilor;
    c) vanzare prin licitatie, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor in termen de maximum 20 de zile de la data primirii sesizarii lichidatorului, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului.
    (4) In cazul in care vanzarea in bloc nu este necesara, iar cumparatorul nu este identificat in mod ferm prin raport, adunarea creditorilor poate fixa un pret minim la care bunurile se pot vinde in bloc. Daca acest pret nu este obtinut, iar adunarea creditorilor nu decide altfel, bunurile vor fi vandute individual.
    (5) Daca adunarea creditorilor aproba raportul, judecatorul-sindic va da, printr-o incheiere, dispozitie lichidatorului sa efectueze actele si operatiunile de lichidare, in conditiile propuse in raport.
    (6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplica, in mod corespunzator, si pentru autorizarea vanzarii in bloc a creantelor detinute de debitor impotriva unor terte persoane.
    Art. 116
    (1) Imobilele vor putea fi vandute direct, in urma propunerii lichidatorului, aprobata de judecatorul-sindic.
    (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara si sa arate sarcinile de care este grevat.
    (3) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta, in termen de maximum 20 de zile de la data primirii cererii, notificand propunerea debitorului si creditorilor cu garantii reale asupra bunului si instiintandu-i despre posibilitatea de a depune contestatii motivate cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.
    (4) In cadrul sedintei prevazute la alin. (3), judecatorul-sindic va solutiona toate contestatiile si va decide, prin incheiere, asupra propunerii formulate de lichidator; incheierea va fi notificata celor mentionati la alin. (3), daca nu au dat urmare citarii, afisata la imobilul care urmeaza a fi vandut si publicata in doua ziare locale de larga difuzare.
    (5) Vanzarea va putea fi facuta, sub sanctiunea nulitatii, numai dupa 20 de zile de la data ultimei publicari in ziar.
    Art. 117
    Veniturile obtinute din administrarea cladirilor sau a altor bunuri ale averii debitorului vor fi depuse in contul averii acestuia si vor fi impartite creditorilor in acelasi timp cu pretul obtinut din vanzarea acelor bunuri.
    Art. 118
    Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002*).
------------
    *) A se vedea nota de la art. 92.

    Art. 119
    Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic.
    Art. 120
    (1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie, de orice fel, vor fi distribuite in urmatoarea ordine:
    1. taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si plata retributiilor persoanelor angajate in conditiile art. 28;
    2. creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul, dobanzile, majorarile si penalitatile de orice fel, precum si cheltuielile.
    (2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea, pentru diferenta, creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare, potrivit naturii lor, prevazute la art. 122, si vor fi supuse dispozitiilor art. 45. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin. (1) rezulta o diferenta in plus, aceasta va fi depusa, prin grija lichidatorului, in contul averii debitorului.
    (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice distribuire de suma, facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunului supus garantiei sale, daca aceasta este necesar pentru a impiedica un astfel de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantiei sale ar fi fost vandut anterior distribuirii.
    & 3. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii
    Art. 121
    (1) La fiecare 3 luni, calculate de la data inceperii lichidarii, lichidatorul va prezenta judecatorului-sindic un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si un plan de distribuire intre creditori. Raportul va prevedea si plata retributiei sale si a celorlalte cheltuieli, mentionate la art. 122 pct. 1.
    (2) Pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichidatorul va notifica aceasta fiecarui creditor. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului.
    (3) Orice creditor poate formula contestatii la raport si la plan, in termen de 10 zile de la afisare. O copie de pe contestatie se comunica, de urgenta, lichidatorului si debitorului.
    (4) In termen de 20 de zile de la afisare, judecatorul-sindic va tine cu lichidatorul, cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona, deodata, prin sentinta, toate contestatiile.
    Art. 122
    Creantele vor fi platite, in cazul falimentului, in urmatoarea ordine:
    1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 10, art. 23 alin. (1), art. 27, art. 28 si ale art. 97 alin. (3), sub rezerva celor prevazute la art. 101 alin. (4);
    2. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
    3. creantele izvorate din raporturi de munca, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
    4. creantele bugetare;
    5. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
    6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
    7. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
    8. alte creante chirografare;
    9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
    a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
    b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit;
    10. creantele membrilor, asociatilor sau actionarilor persoanei juridice debitoare, derivand din dreptul rezidual al calitatii lor, in conformitate cu prevederile legale si statutare.
    Art. 123.
    Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul mentionat la art. 107 alin. (2) lit. d).
    Art. 124
    (1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara, potrivit ordinii prevazute la art. 122.
    (2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creantelor cu acelasi rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cota falimentara, reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il detine in categoria creantelor respective.
    Art. 125
    In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suficiente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat al creantelor, impotriva grupului sau societatii, judecatorul-sindic va autoriza executarea silita, in conditiile legii, impotriva asociatilor cu raspundere nelimitata sau, dupa caz, membrilor, pronuntand o sentinta definitiva si executorie, care va fi pusa in executare de lichidator, prin executor judecatoresc.
    Art. 126
    Cu ocazia distribuirilor partiale urmatoarele sume vor fi consemnate:
    1. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse unei conditii suspensive care nu s-a realizat inca;
    2. sume proportionale, datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtator si care au originalele titlurilor, dar nu le-au prezentat;
    3. sume proportionale, datorate creantelor admise provizoriu;
    4. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului.
    Art. 127
    Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul de creante, carora li s-au alocat sume numai partial, sau cu creante sub conditie suspensiva si care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi pastrate la banca, intr-un cont special de depozit, pana ce situatia lor va fi lamurita.
    Art. 128
    (1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final impreuna cu un bilant general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor si debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportului final. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.
    (2) La data sedintei, judecatorul-sindic va solutiona, prin incheiere, toate obiectiunile la raportul final, il va aproba sau va dispune, daca este cazul, modificarea corespunzatoare a acestuia.
    (3) Creantele care la data inregistrarii raportului final vor fi inca sub conditie nu vor participa la vreo distribuire.
    Art. 129
    Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorului acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate in termen de 90 de zile de catre cei indreptatiti la ele vor fi depuse de catre lichidator la banca, in contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal. Ele vor putea fi folosite in conditiile art. 4 alin. (4).

    SECTIUNEA a 8-a
    Inchiderea procedurii

    Art. 130
    In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege, judecatorul-sindic va putea da o sentinta de inchidere a procedurii, daca se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare.
    Art. 131
    (1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa, printr-o sentinta, in urma indeplinirii tuturor obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. Daca o procedura incepe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi inchisa in conformitate cu alin. (2).
    (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. In urma unei cereri a lichidatorului, judecatorul-sindic va pronunta o sentinta, inchizand procedura, iar in cazul persoanelor juridice dispunand si radierea acestora.
    Art. 132
    Judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate in intregime, daca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facute.
    Art. 133
    (1) In cazul procedurii deschise in urma formularii cererii introductive de catre debitor, in conditiile art. 32, daca judecatorul-sindic constata, la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor, ca nu s-a depus nici o cerere, va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii si de revocare a hotararii de deschidere a procedurii.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), inchiderea procedurii nu produce efectele prevazute la art. 136. Cu toate acestea, operatiunile de administrare, legal facute asupra averii debitorului, isi vor produce efectele, iar drepturile dobandite pana la revocare raman neatinse.
    Art. 134
    Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor, membrilor sau, dupa caz, asociatilor/actionarilor, directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii, si se va afisa in extras la sediul tribunalului.
    Art. 135
    Prin inchiderea procedurii judecatorul-sindic, administratorul/lichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indatoriri sau responsabilitati cu privire la procedura, debitor si averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau asociati.
    Art. 136
    (1) Prin inchiderea procedurii de faliment, debitorul persoana fizica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in faliment, insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase; in astfel de situatii el va fi descarcat de obligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii, cu exceptia cazului prevazut la art. 90 alin. (1) pct. 3.
    (2) Nu beneficiaza de descarcarea de obligatii prevazuta la alin. (1) debitorul persoana fizica care a beneficiat, intr-o procedura de reorganizare sau de faliment anterioara, de o masura similara, intervenita cu cel mult 5 ani anterior deschiderii procedurii subsecvente.
    (3) Pe data confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan, cu exceptia cazului in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) planul de reorganizare al debitorului persoana fizica prevede lichidarea totala sau substantiala a bunurilor din averea debitorului;
    b) planul prevede ca debitorul nu va mai continua activitatea comerciala dupa executarea planului; si
    c) la momentul confirmarii planului, debitorul nu ar beneficia de masura descarcarii de obligatii in cazul in care s-ar afla intr-o procedura de faliment.
    (4) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii a fidejusorului sau codebitorului principal.

    CAP. 4
    Raspunderea membrilor organelor de conducere

    Art. 137
    (1) Judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere - administratori, directori, cenzori si de orice alta persoana - care au contribuit la ajungerea debitorului in aceasta situatie, prin una dintre urmatoarele fapte:
    a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane;
    b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
    c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea in mod vadit persoana juridica la incetarea de plati;
    d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
    e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit, in mod fictiv, pasivul acesteia;
    f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
    g) in luna precedenta incetarii platilor au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori.
    (2) Aplicarea dispozitiilor alin. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiuni.
    Art. 138
    Sumele depuse potrivit art. 137 alin. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate, in caz de reorganizare, completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debitorului, iar in caz de faliment, acoperirii pasivului.
    Art. 139
    In vederea luarii masurilor prevazute la art. 137, judecatorul-sindic va dispune masuri asiguratorii, din oficiu sau la sesizarea facuta de catre administrator/lichidator, de catre oricare dintre creditori, membri sau, dupa caz, asociati/actionari.
    Art. 140
    (1) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 137 alin. (1) se efectueaza potrivit Codului de procedura civila, cu exceptia cazurilor in care legea speciala dispune altfel.
    (2) Dupa inchiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silita vor fi depuse intr-un cont bancar distinct la dispozitia judecatorului-sindic pentru distribuirea acestor sume, in conditiile legii.

    CAP. 5
    Infractiuni si pedepse

    Art. 141
    (1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii in termenul prevazut la art. 32.
    (2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 282 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, fapta persoanei care:
    a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a) pct. 2 si 3, lit. b) si c) ori ascunde o parte din activul averii acestora;
    b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a) pct. 2 si 3, lit. b) si c), in alt act sau in situatia financiara, sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in vederea diminuarii aparente a valorii activelor;
    c) instraineaza, in frauda creditorilor, in caz de insolventa a debitorilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a) pct. 2 si 3, lit. b) si c), o parte insemnata din active.
    Art. 142
    (1) Infractiunea de gestiune frauduloasa, prevazuta la art. 214 alin. 1 din Codul penal*), se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 8 ani, atunci cand este savarsita de administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum si de catre orice reprezentant sau prepus al acestuia.
    (2) Infractiunea de gestiune frauduloasa, prevazuta la art. 214 alin. 2 din Codul penal*), se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani, atunci cand este savarsita de administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum si de catre orice reprezentant sau prepus al acestuia, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
    (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.
------------
    *) In conformitate cu prevederile Legii nr. 301/2004 - Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, care va intra in vigoare in termen de un an de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sediul materiei pentru infractiunea de gestiune frauduloasa il constituie art. 258.

    Art. 143
    (1) Insusirea, folosirea sau traficarea de catre administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum si de catre orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.
    Art. 144
    Fapta persoanei care, in nume propriu sau prin persoane interpuse, solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asupra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
    Art. 145
    Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului, directorului, directorului executiv sau reprezentantului legal al debitorului, persoana juridica, de a pune la dispozitie judecatorului-sindic, administratorului sau lichidatorului judiciar, in conditiile prevazute la art. 39, documentele si informatiile prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a) - f) sau impiedicarea acestora, cu rea-credinta, de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.
    Art. 146
    Infractiunile prevazute la art. 141 - 145 se judeca in prima instanta de tribunal, cu celeritate.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 147
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila si ale Codului comercial roman.
    Art. 148
    Cuantumul amenzii*) stabilite la art. 51 alin. (2) se va modifica periodic prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele inflatiei.
------------
    *) Art. 148, fost art. 128^1, asa cum a fost introdus prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, nemodificat ulterior, avea urmatoarea redactare:
    "Cuantumul amenzilor stabilite la art. 32 alin. (2) si art. 40^2 alin. (2) si (4) se va modifica periodic prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele inflatiei".
    Alin. (2) al art. 32, care stabilea o amenda in sarcina debitorului, a fost abrogat prin dispozitiile art. I pct. 45 din Legea nr. 149/2004. Art. 32 a devenit prin renumerotare art. 39.
    Alin. (2) al art. 40^2, care stabilea o amenda in sarcina oficiilor postale, statiilor de cale ferata, antrepozitelor, depozitelor portuare si altor locuri de inmagazinare din circumscriptia in care debitorul are domiciliul profesional/sediul social ori filiale sau sucursale, a fost abrogat prin dispozitiile art. I pct. 53 din Legea nr. 149/2004. Art. 40^2 a devenit prin renumerotare art. 51.

    Art. 149
    Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolventa se va stabili prin lege speciala.
    Art. 150
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica la 60 de zile de la data intrarii ei in vigoare*).
    (2) Pe data aplicarii prezentei legi se abroga:
    - art. 695 - 888 (Cartea a III-a - Despre faliment) si art. 936 - 944 (Dispozitiuni speciale de procedura in materie de faliment) din Codul comercial roman;
    - art. 34 - 38 (Dispozitiuni relative la faliment) din Regulamentul pentru punerea in aplicare a Codului comercial roman, publicat in Monitorul Oficial nr. 126 din 10 septembrie 1887.
------------
    *) Legea nr. 64/1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995.

    Art. 151
    Procedurile falimentare deschise pana la data punerii in aplicare a prezentei legi vor continua sa fie administrate si lichidate potrivit dispozitiilor Codului comercial roman.SmartCity5

COMENTARII la Legea 64/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 64 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu